Instrukcja do sporządzenia Studium Wykonalności Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Poznań, sierpień 2016 r.

Spis treści:

I.    WNIOSKI ZE STUDIUM WYKONALNOŚCI...........................................................................4

II.    WNIOSKODAWCA I CHARAKTERYSTYKA JEGO DZIAŁALNOŚCI...................................4

11.1.    Charakterystyka Wnioskodawcy......................................................................................4

11.2.    Dane osób do kontaktu....................................................................................................6

11.3.    Dane autora sporządzającego Studium Wykonalności....................................................6

III.    IDENTYFIKACJA PROJEKTU...............................................................................................6

111.1.    Opis projektu...................................................................................................................6

111.2.    Charakterystyka otoczenia projektu.................................................................................7

111.3.    Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi i programowymi.................................8

IV.    ANALIZA INSTYTUCJONALNA I PRAWNA INWESTYCJI...................................................8

IV. 1. Analiza instytucjonalna....................................................................................................9

IV.2. Analiza prawna..............................................................................................................10

IV.3. Występowanie pomocy publicznej.................................................................................10

IV. 4. Udzielanie zamówień publicznych.................................................................................11

V.    ANALIZA TECHNICZNA I TECHNOLOGICZNA..................................................................12

V. 1. Opis stanu istniejącego..................................................................................................12

V.2. Analiza opcji technicznych.............................................................................................12

V.3. Charakterystyka wybranego wariantu inwestycyjnego...................................................13

V. 4. Harmonogram realizacji projektu...................................................................................16

VI.    LOGIKA INTERWENCJI.......................................................................................................16

VI. 1. Cel/cele projektu............................................................................................................16

VI.2. Wskaźniki osiągnięć......................................................................................................17

VII.    ANALIZA SPECYFICZNA DLA SEKTORA..........................................................................18

VIII.    ANALIZA FINANSOWA I EKONOMICZNA..........................................................................18

VIII.1. Analiza finansowa..........................................................................................................18

VIII.2. Wyliczanie poziomu dofinansowania projektu................................................................24

VIII.3. Finansowa trwałość.......................................................................................................28

VIII. 4. Analiza ekonomiczna.....................................................................................................30

IX.    ANALIZA WRAŻLIWOŚCI I RYZYKA..................................................................................31

IX. 1. Analiza wrażliwości........................................................................................................31

IX.2. Analiza ryzyka...............................................................................................................32

X.    ANALIZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO...............................................................32

XI.    ZAŁĄCZNIKI DO STUDIUM WYKONALNOŚCI...................................................................32

Dla każdego projektu inwestycyjnego wnioskodawca, ubiegający się o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej jest zobowiązany przedstawić Studium Wykonalności umożliwiające dokonanie oceny projektu oraz dokonanie identyfikacji, czy projekt jest projektem generującym dochód w myśl art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013, jak również umożliwiającym określenie wysokości dofinansowania z funduszy UE.

Niniejsza instrukcja jest skierowana do wszystkich podmiotów ubiegających się o wsparcie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014- 2020 - Działanie 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”.

Przygotowując Studium Wykonalności należy mieć na uwadze następujące zasady:

1.    Dane przedstawione w Studium Wykonalności powinny korespondować z danymi zawartymi we wniosku o dofinansowanie.

2.    Studium Wykonalności musi być aktualne na dzień składania wniosku.

3.    Studium Wykonalności musi być zgodne z:

•    Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+),

•    Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;

•    Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020, opracowanymi przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,

•    Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 / Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów;

•    Przewodnikiem do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Project - Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020) Komisji Europejskiej, grudzień 2014 r.

•    Poradnikiem przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe, Ministerstwo Środowiska,

4.    Należy wskazać wszystkie źródła pozyskania danych (zarówno liczbowych, jak i nieliczbowych) oraz okres, którego dotyczą. Dane muszą być wiarygodne i realne. Dane statystyczne powinny być nie starsze niż 2 lata.

Instytucja Zarządzająca zaleca, aby sporządzać Studium Wykonalności w formie tabelarycznej, zgodnie z przedstawionym schematem. Sporządzając Studium Wykonalności należy stosować czcionkę Arial, rozmiar 10, z pojedynczymi odstępami pomiędzy wierszami. Przy wypełnianiu tabel należy usunąć opisy stanowiące wskazówki do poszczególnych pozycji Studium Wykonalności (uwagi w kolorze szarym). Integralną częścią Studium Wykonalności jest załącznik w formie arkusza kalkulacyjnego (w formacie przygotowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego) służący przedstawieniu analizy finansowej. Arkusz zawiera formuły i powiązania ułatwiające przeprowadzenie obliczeń, z których należy korzystać. W razie wątpliwości co do kształtu zastosowanych formuł należy skontaktować się z Wydziałem Oceny Merytorycznej.

Krótkie wprowadzenie do projektu, które jest jednocześnie streszczeniem całego opracowania i przedstawieniem wniosków z przeprowadzanych w całym Studium analiz. Wstęp jest więc elementem wynikowym, którego sporządzanie należy rozpocząć po przygotowaniu całego Studium Wykonalności.

Wyszczególnienie

1.

Nazwa Programu Operacyjnego

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 20142020

2.

Numer i nazwa Osi Priorytetowej w ramach Programu Operacyjnego

Oś Priorytetowa 2. Społeczeństwo Informacyjne

3.

Numer i nazwa Działania w ramach Priorytetu Programu Operacyjnego

2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych

4.

Numer i nazwa Poddziałania w ramach Działania

2.1.3 Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO

5.

Nazwa Wnioskodawcy

6.

Tytuł projektu

7.

Krótki opis przedmiotu projektu oraz jego odbiorców

8.

Skwantyfikowane wskaźniki produktu i rezultatu

9.

Całkowity koszt projektu

koszty kwalifikowalne

koszty niekwalifikowalne

10.

Cross - financing (jeśli dotyczy)

koszty kwalifikowalne

koszty niekwalifikowalne

11.

Poziom dofinansowania (%)

12.

Kwota wsparcia (PLN)

13.

Wnioski z analizy finansowej i ekonomicznej (łącznie z podaniem podstawowych wskaźników)

Wskaźnik

Wartość

Komentarz

FNPV/C

FRR/C

FNPV/K

jeśli dotyczy

FRR/K

jeśli dotyczy

T rwałość finansowa

TAK/NIE

ENPV

jeśli dotyczy

ERR

jeśli dotyczy

B/C

jeśli dotyczy

Inne

Inne, ważne z punktu widzenia projektu

II.    Wnioskodawca i charakterystyka jego działalności

II.1.    Charakterystyka Wnioskodawcy

Pełna nazwa Wnioskodawcy

Adres Wnioskodawcy

Numer telefonu

Numer faksu

e-mail

Adres do korespondencji

Numer NIP

Numer REGON

Forma prawna

Podstawa prawna utworzenia

Nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego

Organ założycielski

Nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego

Zadania statutowe Wnioskodawcy

Jeżeli dotyczy

Główni udziałowcy / akcjonariusze

Jeśli dotyczy

Krótka charakterystyka

działalności

Wnioskodawcy

Nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego, pozostałe jednostki podają informację w oparciu o statut, KRS lub inne dokumenty. Należy krótko opisać główny przedmiot działalności, datę rozpoczęcia działalności, proszę również opisać czy i jak w związku z realizacją projektu zmieni się charakter prowadzonej działalności. Jeżeli Wnioskodawca prowadzi różne rodzaje działalności czy planuje zrezygnować z którejkolwiek z nich?

Doświadczenie Wnioskodawcy we wdrażaniu projektów współfinansowanych ze środków europejskich

Należy podać w skrócie np.: program, w ramach którego realizowane było/jest zadanie, tytuł projektu, wartość, podmioty zaangażowane, stan realizacji inwestycji (czy projekt jest przed podpisaniem umowy finansowej, w trakcie, realizacji, zakończony. W przypadku, gdy projekt zakończono, to czy osiągnięto zakładane cele, rozliczono dotację).

Charakterystyka partnerów współrealizujących projekt/ inne instytucje zaangażowane w realizację projektu (jeśli dotyczy)

(tabelę należy powielić w zależności od liczby podmiotów uczestniczących w realizacji projekt

Pełna nazwa podmiotu

Adres

Nr telefonu

Nr faksu

Adres e-mail

Adres do korespondencji

Numer NIP

Numer REGON

Status prawny

Dane osoby wyznaczonej do kontaktu

Krótka charakterystyka działalności

Informacje dodatkowe dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą (jeśli dotyczy)

PKD Wnioskodawcy

PKD Projektu

Numer w KRS

Inny dokument określający status prawny Wnioskodawcy

Data uzyskania pierwotnego wpisu do CEIDG/KRS

Status przedsiębiorstwa: partnerskie, powiązane, samodzielne

Status przedsiębiorstwa (małe, średnie, itd.)*

Liczba pracowników*

W obecnym roku obrotowym (rok n)

W poprzednim roku obrotowym (n-1)

Dwa lata przed złożeniem wniosku (n-2)

Trzy lata przed złożeniem wniosku (n-3)

Roczna suma bilansowa/ roczna wartość obrotów netto (tys. zł)*

W obecnym roku obrotowym (rok n)

W poprzednim roku obrotowym (n-1)

Dwa lata przed złożeniem wniosku (n-2)

Trzy lata przed złożeniem wniosku (n-3)

Roczna

suma

bilansowa

Roczna

wartość

obrotów

netto

Roczna

suma

bilansowa

Roczna

wartość

obrotów

netto

Roczna

suma

bilansowa

Roczna

wartość

obrotów

netto

Roczna

suma

bilansowa

Roczna

wartość

obrotów

netto

*dotyczy wyłącznie projektów podlegającym zasadom pomocy publicznej; tabel nie wypełniają jednostki samorządu terytorialnego.

II.2. Dane osób do kontaktu

Należy wskazać osobę/osoby, które będą mogły wyjaśnić wątpliwości powstałe w wyniku oceny Studium Wykonalności.

Osoba 1

Osoba 2

1. Imię i nazwisko

2. Adres

3. Nazwa pracodawcy

4. Zajmowane stanowisko

5. Numer telefonu / faksu

6. Adres e-mail

II.3. Dane autora sporządzającego Studium Wykonalności

Jeśli niniejszy dokument został przygotowany samodzielnie przez Wnioskodawcę, to tabelę należy pozostawić niewypełnioną (wpisać: nie dotyczy). Jeśli natomiast korzystano z pomocy innej osoby (innych osób), firmy lub firm consultingowych, należy podać jej (ich) dane.

1. Imię i nazwisko autora

2. Nazwa firmy

3. Adres

4. Numer telefonu kontaktowego, faksu adres e-mail

III.    Identyfikacja projektu

III.1.    Opis projektu

Określenie rodzaju projektu

Proszę wskazać zgodnie z Uszczegółowieniem WRPO 2014+.

Miejsce realizacji projektu

Należy podać:

•    nazwę województwa, powiatu, gminy i miejscowości, w której będzie realizowany projekt,

•    opis i krótką charakterystykę lokalizacji (jakie miejscowości obejmuje, ilu mieszkańców go zamieszkuje);

•    jeśli istnieje taka potrzeba proszę dołączyć niezbędne mapki, szkice sytuacyjne, które w sposób przejrzysty i czytelny obrazują miejsca realizacji projektu.

Charakterystyka projektu

W tym miejscu należy krótko opisać, co zostanie zrealizowane/zakupione w ramach projektu, jakie wyróżniono etapy realizacji projektu, jakie będą efekty rzeczowe projektu, jakie zmiany nastąpią w stosunku do stanu obecnego. Opis powinien być zwięzły, szczegóły techniczne należy podać w rozdziale V. „Analiza techniczna i technologiczna”.

Diagnoza potrzeb i

W opisie należy przedstawić przeprowadzoną identyfikację grup

identyfikacja potencjalnych adresatów/interesariuszy usług

interesariuszy tworzonych lub rozwijanych usług oraz potrzeb interesariuszy. Ponadto należy przedstawić dopasowanie projektu do potrzeb interesariuszy, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

Powiązanie projektu z analogicznymi projektami realizowanymi na poziomie krajowym

W opisie należy wskazać zasadność realizacji projektu w świetle zależności pomiędzy projektem a innymi przedsięwzięciami, w szczególności - czy produkty specjalistyczne projektu nie dublują tych, które są eksploatowane lub tworzone w innych projektach realizowanych lub zrealizowanych przez wnioskodawcę lub inne podmioty.

W przypadku projektów z obszaru e-zdrowia polegające m.in. na dostosowaniu systemów informatycznych świadczeniodawców do wymiany danych z Systemem Informacji Medycznej lub z systemami innych świadczeniodawców, będą weryfikowane pod kątem komplementarności, interoperacyjności oraz nie dublowania funkcjonalności przewidzianych w krajowych Platformach P1 lub P2 lub P4.

Państwowe zasoby geodezyjne i kartograficzne

W tym punkcie należy przedstawić czy Wnioskodawca w ramach projektu utworzy, zmodernizuje lub dokona harmonizacji baz danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (zgodnie z obowiązującymi w

(dotyczy Poddziałania 2.1.2)

tym zakresie przepisami prawa), odpowiednio do zadań i kompetencji Wnioskodawcy.

Realizacja projektu przyczyni się do powstania usługi on-line

Wnioskodawca powinien przedstawić nazwę usługi oraz opisać na czym polega dana usługa.

Powszechność wykorzystania usług oferowanych w wyniku realizacji projektu

Opis powinien wykazać, że co najmniej jedna z usług objętych projektem będzie powszechnie wykorzystywana, tzn. że jest skierowana do licznej lub często korzystającej grupy odbiorców oraz że istnieje duże prawdopodobieństwo, że będzie wykorzystywana przez jej znaczącą część.

W przypadku Poddziałania 2.1.3 należy dodatkowo wykazać, że efekt działań zmierzających do stworzenia cyfrowych zasobów publicznych będzie, co do zasady, udostępniony obywatelom nieodpłatnie, chyba, że udostępnianie to jest ograniczone przepisami prawa, a konieczność udostępnienia zdigitalizowanych zasobów nie uchybia wymogom wynikającym z właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, m.in. ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Format udostępnianych danych

W opisie należy wykazać, że format udostępnianych zdigitalizowanych zasobów umożliwia dalsze przetwarzanie danych (otwarty standard plików), w tym, że udostępniane zasoby nie będą obwarowane żadnymi

(dotyczy Poddziałania 2.1.3)

patentami, ani licencjami.

III.2. Charakterystyka otoczenia projektu

W opisie należy skupić się jedynie na otoczeniu związanym z projektem. Charakteryzując otoczenie projektu należy za każdym razem odnosić się do realizowanej inwestycji.

Krótka charakterystyka obecnego stanu obszaru na którym realizowany będzie projekt

Należy krótko scharakteryzować obszar, na którym będzie realizowany projekt, odnosząc się do ogólnych danych demograficznych, potencjalnych adresatów projektu, jak również otoczenia gospodarczego projektu.

Potencjał obszaru

Należy podać cechy obszaru, które świadczą o jego potencjale, specyfice i które mogą być wykorzystane lub wzmocnione poprzez realizację inwestycji.

Wpływ projektu na rozwój społeczeństwa informacyjnego

W tym punkcie należy wykazać, że projekt realizuje społecznie istotne cele odnoszące się do poprawy warunków funkcjonowania przedsiębiorców lub poprawy jakości życia obywateli lub usprawnienia

funkcjonowania państwa.

III.3. Zgodność projektu z dokumentami strategicznymi i programowymi

Zgodność z aktualną Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku

Projekt powinien być zgodny ze Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2020. Należy przedstawić zgodność przedsięwzięcia z celami strategicznymi oraz szczegółowo opisać, w jaki sposób projekt wpłynie na osiągniecie wskazanych celów Strategii.

Wpływ projektu na realizację celów strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020

Należy opisać, w jaki sposób projekt wpisuje się w cele i założenia Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, sprzyjającego włączeniu społecznemu Europa 2020.

Wpływ projektu na polityki horyzontalne

W tym punkcie należy wskazać jaki jest wpływ projektu na polityki horyzontalne UE, czy jest związany z finansowaniem przedsięwzięć minimalizujących negatywne oddziaływanie człowieka na środowisko. Zakres realizacji zasad horyzontalnych obejmuje:

•    zrównoważony rozwój,

•    równość szans i niedyskryminację,

•    równouprawnienie płci,

•    inne (nie wskazane powyżej).

Proszę zwrócić uwagę na kwestię ograniczania równego dostępu do zasobów (towarów, usług, infrastruktury) ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. W przypadku osób z niepełnosprawnościami, niedyskryminacyjny charakter projektu oznacza konieczność stosowania zasady uniwersalnego projektowania i racjonalnych usprawnień zapewniających dostępność oraz możliwości korzystania ze wspieranej infrastruktury.

W opisie proszę również odnieść się czy projekt przewiduje wdrożenie ekoinnowacji lub technologii proekologicznych.

Należy zwrócić uwagę na zgodność przedstawionego opisu z wnioskiem aplikacyjnym.

Komplementarność projektu

Komplementarność projektów to ich dopełnianie się prowadzące do realizacji określonego celu. Uznanie projektów za komplementarne nie jest wystarczające spełnienie przesłanki takiego samego lub wspólnego celu, gdyż ten warunek może być wypełniony w odniesieniu do projektów konkurujących ze sobą. Warunkiem koniecznym do określenia projektów jako komplementarne jest ich uzupełniający się charakter, wykluczający powielanie się działań.

Należy wykazać komplementarność co najmniej w zakresie tematyki i obszaru realizacji projektu w odniesieniu do innych adekwatnych projektów, działań itp. w ramach Programu Operacyjnego - WRPO 2014+, innych Programów Operacyjnych, innych projektów finansowanych ze środków europejskich, krajowych oraz własnych.

Należy również wskazać powiazanie projektu z innymi przedsięwzięciami, zarówno tymi zrealizowanymi, jak też z tymi, które są w trakcie realizacji, względnie z tymi, które dopiero uzyskały dofinansowanie. Dotyczy to projektów realizowanych przez beneficjenta, partnerów lub inne podmioty.

Zgodność projektów z obszaru zdrowia z Planem działań w sektorze zdrowia dla WRPO 2014+

(dotyczy Poddziałania 2.1.3)

Należy wskazać, czy projekt realizowany w obszarze zdrowia wynika z Planu działań w sektorze zdrowia dla WRPO 2014+ uzgodnionego z Komitetem Sterującym do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, przygotowywanym przez IZ WRPO 2014+.

IV. Analiza instytucjonalna i prawna inwestycji

Wnioskodawca powinien wykazać, czy projekt może być realizowany bez przeszkód ze względu na uwarunkowania formalno-prawne.

Ma ona na celu opis bezpośrednich i pośrednich Beneficjentów projektu oraz problemów ich dotykających, instytucji/osób zaangażowanych w realizację projektu, podziału zadań i odpowiedzialności, opis innych organizacji zaangażowanych w realizację projektu lub na które realizacja projektu będzie oddziaływać, ewentualne powiązanie z innymi podmiotami, rozwiązania dotyczące udostępniania wybudowanej infrastruktury podmiotom trzecim. Należy także określić, kto będzie właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji projektu i jaki podmiot będzie użytkował infrastrukturę powstałą w wyniku realizacji projektu. Określenie sposobu wyboru inżyniera kontraktu.

Instytucje zaangażowane w realizację projektu (w tym powiązania prawno-własnościowe pomiędzy uczestnikami projektu)

W przypadku współpracy Wnioskodawcy, podmiotu eksploatującego (operatora) i innych zaangażowanych w realizację projektu podmiotów, należy podać ich rolę, podział zadań i obowiązków, które będą realizować w ramach projektu, a także określić zakres ich odpowiedzialności (w tym organizacyjnej i finansowej). Dodatkowo w przypadku partnerstwa projektowego należy podać podstawę jego zawarcia i cel utworzenia.

Zdolność organizacyjna

Należy udowodnić zdolność organizacyjną (prawną, instytucjonalną) i finansową do wdrożenia projektu. Punkt ten powinien przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie: Czy Wnioskodawca posiada zdolność organizacyjną i finansową do wdrożenia projektu? Czy Wnioskodawca posiada stosowne struktury organizacyjne i zespół ludzki o kwalifikacjach zapewniających funkcjonowanie projektu w fazie realizacji jak i w fazie operacyjnej projektu (również zakładany rozwój kadr). W przypadku fazy realizacji projektu należy wykazać czy Wnioskodawca planuje skorzystać z usługi inwestora zastępczego lub inżyniera kontraktu, czy też planuje realizację zadania za pomocą własnych kadr. W takim przypadku należy opisać kompetencje osób, które będą czuwać nad prawidłową realizacją projektu.

W przypadku braku w/w struktur należy uwzględnić informację dot. planów Wnioskodawcy w zakresie stworzenia odpowiedniego zespołu - skąd zostaną pozyskane osoby, jakie będą ich kwalifikacje i doświadczenie zawodowe w w/w zakresie, zakres obowiązków oraz planowana perspektywa czasowa utworzenia takiego zespołu. W przypadku planów przekazania zarządu produktami projektu na rzecz innej jednostki, analogicznie jak w przypadku Wnioskodawcy należy wykazać, iż jednostka ta posiada doświadczenie oraz odpowiedni zespół ludzki dla celów zarządzania projektem w fazie eksploatacji.

Zasoby techniczne Wnioskodawcy do realizacji projektu

Należy przedstawić opis posiadanych zasobów niezbędnych do realizacji Projektu: pomieszczenia, wykaz aparatury lub innego wyposażenia. W przypadku, gdy Wnioskodawca nie posiada własnych zasobów, a planuje korzystanie z zasobów niebędących w jego posiadaniu, należy również opisać te zasoby oraz wskazać podstawy do ich wykorzystania (np. umowa z innym podmiotem).

-    należy przedstawić, jakimi pomieszczeniami dysponuje Wnioskodawca, jaką infrastrukturę techniczną posiada,

-    należy opisać aparaturę i inne wyposażenie, które zostaną wykorzystane do realizacji projektu z zaznaczeniem, które z nich to środki trwałe. Należy określić, na jakim etapie prac w projekcie zostaną wykorzystane.

Ocena długoterminowej trwałości finansowo -instytucjonalnej projektu

Należy opisać (wraz z załączeniem odpowiednich dokumentów uwierzytelniających opisany stan rzeczy):

•    kto odpowiedzialny będzie za utrzymanie i eksploatację inwestycji,

•    zakładany sposób finansowania Wnioskodawcy od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta -przez okres 5 lub 3 lat (3 lat w przypadku MŚP - w odniesieniu do projektów dotyczących utrzymania inwestycji lub miejsc pracy)

•    relacje prawne i finansowe jednostki użytkującej infrastrukturę z Wnioskodawcą,

•    sposób eksploatacji i finansowania majątku, który powstanie dzięki realizacji projektu,

•    uregulowany w odrębnych dokumentach sposób przekazania powstałej infrastruktury (umowa podpisana pomiędzy Wnioskodawcą a operatorem).

Analiza prawna przedstawia kwestie prawne związane z realizacją projektu, tj. dotyczące własności gruntu/obiektów - gdzie będzie realizowany projekt, dostępności gruntów pod inwestycję.

Uwarunkowania wynikające z procedur prawa budowlanego i zagospodarowania przestrzennego (jeśli dotyczy)

Zgodność podstawowych parametrów technicznych z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi realizowanej inwestycji

Projekt musi być zgodny z wszystkimi obowiązującymi przepisami unijnymi / krajowymi / na poziomie województwa, które mają zastosowanie przy jego realizacji (w tym m.in. z Prawem budowlanym, Prawem zamówień publicznych, Ustawą o rachunkowości, Ustawą o podatku od towarów i usług, Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, Kodeksem spółek handlowych, Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej).

Prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane i/lub cele projektu

Wypełnić zgodnie z oświadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, będącym załącznikiem do wniosku: jeżeli dotyczy

Pozwolenie na budowę / zgłoszenie budowy (jeśli dotyczy)

Numer

Wydane przez

Konieczność wykupu, najmu nieruchomości

Jeśli dotyczy

Uzgodnienia z innymi podmiotami

Jeśli dotyczy

Inne uwarunkowania prawne

Pozwolenie / decyzja / inny dokument

Podstawa prawna

Data uzyskania / planowana data uzyskania

Uwarunkowania wynikające z innych przepisów prawa z zakresu tematyki projektu (jeśli dotyczy)

Zgodność podstawowych parametrów projektu z obowiązującymi aktami prawnymi

Projekt musi być zgodny z wszystkimi obowiązującymi przepisami unijnymi / krajowymi / na poziomie województwa, które mają zastosowanie przy jego realizacji.

Uzgodnienia z innymi podmiotami

Jeśli dotyczy

Inne uwarunkowania prawne

Pozwolenie / decyzja / inny dokument

Podstawa prawna

Data uzyskania / planowana data uzyskania

IV.3. Występowanie pomocy publicznej

Badanie występowania pomocy publicznej jest niejednokrotnie kwestią złożoną, dlatego niniejszej części nie należy traktować jako jednoznacznej wykładni jej występowania. Należy określić, czy projekt podlega regułom pomocy publicznej (czy jego realizacja narusza bądź zagraża naruszeniu wspólnego rynku w rozumieniu TFUE). W wielu przypadkach konieczna będzie pogłębiona analiza. Wnioski należy ująć dodatkowym komentarzu na końcu punktu IV.3.

Informacja o otrzymanej pomocy publicznej

Pomoc de minimis uzyskana w ciągu ostatnich 3 lat otrzymana przez Wnioskodawcę na realizację niniejszego projektu

Kwota uzyskanej pomocy de minimis (PLN)

Pomoc publiczna inna niż de minimis otrzymana przez Wnioskodawcę na realizację niniejszego projektu

Kwota uzyskanej pomocy innej niż de minimis (PLN)

Wnioskodawca, który otrzymał bądź otrzymuje pomoc zgodnie z zasadami pomocy publicznej, zobowiązany jest przedstawić informację o otrzymanej pomocy zgodnie z oświadczeniami i dokumentami załączonymi do wniosku.

W przypadku, gdy Wnioskodawca (w przypadku partnerstwa projektowego dotyczy wszystkich stron umowy partnerstwa) nie otrzymywał/nie otrzymuje pomocy udzielanej zgodnie z zasadami pomocy publicznej, należy to zaznaczyć w powyższej tabeli.

Inne kategorie pomocy

Należy zbadać, czy planowane wsparcie stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE, a Wnioskodawca jest traktowany jako przedsiębiorca o którym mowa w przytoczonym artykule. Pojęcie „przedsiębiorstwa” zdefiniowane jest w art. 1 zał. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (tzw. GBER9). Zgodnie z ww. przepisem, „za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Zalicza się tu w szczególności osoby prowadzące działalność na własny rachunek oraz firmy rodzinne zajmujące się rzemiosłem lub inną działalnością, a także spółki lub konsorcja prowadzące regularną działalność gospodarczą.”

Zgodnie z przepisem art. 107 ust. 1 TFUE, wsparcie finansowe dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą stanowi pomoc publiczną, jeżeli jednocześnie spełnione są następujące warunki:

1.    Udzielane jest ono z budżetu państwa lub z innych środków publicznych,

2.    Przedsiębiorstwo uzyskuje przysporzenie na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku,

3.    Ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa albo produkcję określonych towarów),

4.    Grozi zakłóceniem lub zakłóca konkurencję oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi UE.

Komentarze oraz wnioski końcowe dotyczące możliwości wystąpienia pomocy publicznej dla realizowanego projektu._

IV.4. Udzielanie zamówień publicznych

W punkcie tym należy opisać procedurę wyboru wykonawcy (dostawca usług lub produktów, wykonawca robót budowlanych), która musi odbyć się zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Jest to m.in. warunek by środki wydatkowane na realizację projektu mogły zostać uznane za koszty kwalifikowalne. Dane umieszczone w poniższej tabeli, a w szczególności terminy muszą być zgodne z informacjami zawartymi we wniosku.

Określenie sposobu wyboru dostawcy/wykonawcy przez Wnioskodawcę w przypadku, gdy podlega procedurze zamówień publicznych

Przedmiot kontraktu / nazwa zamówienia

Tryb postępowania

Data publikacji ogłoszenia o zamówieniu; przekazania zapytania ofertowego

Numer

ogłoszenia

(dot. PZP)


Określenie sposobu wyboru dostawcy/wykonawcy przez Wnioskodawcę w przypadku, gdy nie podlega procedurze zamówień publicznych

Sposób wyboru dostawcy/wykonawcy przez Wnioskodawcę będzie zgodny z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej WRPO na lata 2014 -2020 - nie dotyczy PZP_


V.    Analiza techniczna i technologiczna

Na Wnioskodawcy spoczywa obowiązek wykazania, że wybrany przez niego wariant realizacji projektu reprezentuje najlepsze rozwiązanie spośród wszelkich możliwych alternatywnych rozwiązań.

V.1.    Opis stanu istniejącego

Opis aktualnych rozwiązań technicznych będący podstawą identyfikacji problemów występujących na obszarze realizacji projektu oraz proponowanych zmian, które mają przynieść rezultaty zmierzające do osiągnięcia celów projektu. W szczególności opis powinien zawierać:

a)    istniejące rozwiązania związane z realizacją projektu,

b)    parametry techniczne i technologiczne istniejącej infrastruktury,

c)    funkcjonalność istniejącej infrastruktury,

d)    charakterystykę użytkowników istniejącej infrastruktury, odbiorców usług,

e)    w przypadku braku jakiejkolwiek infrastruktury należy scharakteryzować obszar

f)    lokalizacji projektu, istniejące niedobory związane z realizacją projektu.

Opis stanu aktualnego powinien być rzetelny, jasny, poparty wiarygodnymi źródłami danych, np.: danymi statystycznymi, danymi zawartymi w dokumentach strategicznych gminy/ powiatu / województwa, analizami prowadzonymi na potrzeby danego obszaru i projektu, dokumentacją zdjęciową obszaru.

Ponadto należy przedstawić przeprowadzoną analizę procesów biznesowych związanych ze świadczeniem usług, z uwzględnieniem stanu aktualnego i docelowego. Analiza powinna uwzględniać mapę procesów biznesowych, modele kluczowych procesów biznesowych, zakres zmian w procesach biznesowych, właścicieli procesów biznesowych. Dla kluczowych procesów biznesowych usługi należy wskazać cel, czas, koszt realizacji procesu oraz korzyści dla jego uczestników. Należy wykazać, że przenoszone w całości lub części do sfery elektronicznej procesy biznesowe są lub w ramach projektu zostaną zoptymalizowane pod kątem świadczenia usług drogą elektroniczną.

V.2. Analiza opcji technicznych

Niezbędnym elementem Studium Wykonalności jest prezentacja alternatywnych wariantów realizacji inwestycji. Głównym celem identyfikowania alternatywnych rozwiązań jest zapewnienie możliwości dokonania wyboru najlepszego z dostępnych wariantów jej realizacji. Analizę opcji technicznych należy wykonać z uwzględnieniem specyfiki projektu (np. w zależności od tego czy projekt zawiera budowę/rozbudowę, czy też polega na zakupie urządzeń - należy wziąć pod uwagę odpowiednie aspekty).

Należy wziąć pod uwagę:

•    alternatywne rozwiązania technologiczne i lokalizacyjne inwestycji,

•    alternatywne rozwiązania organizacyjne prowadzenia inwestycji i jej eksploatacji.

Wybierając możliwe warianty realizacji projektu, należy zwrócić uwagę, czy faktycznie przyczyniają się one do określania różnych zakresów i możliwości realizacji projektu. Chodzi tu o to, aby skupić się na ograniczonej liczbie istotnych i technicznie wykonalnych opcji. Dla ułatwienia wyboru wariantów, należy odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób można rozwiązać wcześniej zidentyfikowane problemy oraz potrzeby?

Generalnie rzecz biorąc wybór wariantów do analizy może dotyczyć głównych aspektów realizacji projektu, takich jak:

•    lokalizacja,

•    zakres projektu, dla projektów obejmujących zakup sprzętu i wyposażenia należy uzasadnić dokonany wybór,

•    skala projektu (w zależności od zgłaszanych potrzeb),

•    liczbę ostatecznych odbiorców.

Wariant

Krótki opis wariantu wraz z szacunkowymi kosztami (utraconymi korzyściami)

wariant bezinwestycyjny („nie robić nic” i/lub „zaniechać realizacji inwestycji”),

wariant „minimum” (podejmujemy działania minimalne, „prowizoryczne”, odpowiadające potrzebom chwili),

warianty inwestycyjne - co najmniej dwa (w tym jeden wybrany do realizacji).

1

2

Uwaga: Cel wariantu inwestycyjnego jest tożsamy z celem projektu. Wariant bezinwestycyjny i „minimum” stanowią warianty bazowe, definiowane w celu porównania z nimi każdego z wariantów inwestycyjnych (tzw. porównania „z inwestycją” i „bez inwestycji”).

Analiza wariantów ma ponadto wskazywać, czy uzyskanie dofinansowania wywoła tzw. „efekt zachęty”. Do oceny wystąpienia efektu zachęty konieczne jest wprowadzenie do analizy co najmniej dwóch różnych modeli realizacji projektu (przy każdym z wariantów) - przy udziale i bez udziału środków pochodzących z dofinansowania w ramach WRPO 2014+). Przedmiotowe modele mają wykazać, że wskutek uzyskania dofinansowania nastąpi:

•    znaczące zwiększenie rozmiaru projektu lub

•    znaczące zwiększenie zakresu projektu lub

•    znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej przez Wnioskodawcę na projekt lub

•    znaczące przyspieszenie zakończenia projektu

w stosunku do wariantu, który zakłada realizację projektu bez otrzymania dofinansowania ze środków WRPO 2014+.

V.3. Charakterystyka wybranego wariantu inwestycyjnego

W koncepcji technicznej nie należy podawać marek i typów konkretnych elementów infrastruktury, a jedynie dane co do ich planowanych zakresów, ich parametrów.

W przypadku, gdy założenia systemu informatycznego realizowanego w ramach projektu zakładają komunikację z innymi systemami informatycznymi, Wnioskodawca powinien wykazać, że rozwiązania przyjęte w zakresie komunikacji są oparte na otwartych standardach.

Podstawą opisu technicznego projektu może być specyfikacja planowanych prac / zakupów, projekt planowanego do wdrożenia systemu informatycznego. Opis techniczny powinien jednak również wykazać, że przyjęto rozwiązania najbardziej korzystne pod względem technicznym.

W niniejszym punkcie należy określić, w zależności od rodzaju i zakresu planowanego projektu:

Szczegółowy opis wybranego Tu należy opisać projekt rozwijając ogólny opis zamieszczony we wariantu inwestycyjnego wcześniejszych punktach, a także wskazać na te cechy (zalety), które

zdecydowały o jego wyborze. Dodatkowo analiza może zostać poszerzona o opis rozwiązań, które są innowacyjne w dziedzinie, jaką realizuje przedmiotowy projekt.

• czy rozwiązanie technologiczne cechuje nowatorstwo;


•    czy rozwiązania zastosowane w projekcie promują na polskim rynku najlepsze oraz sprawdzone technologie;

•    czy rozwiązania spełniają wymogi wynikające z obowiązujących europejskich i polskich norm i przepisów ochrony środowiska.

Istotne cechy przyjętych rozwiązań technicznych

Parametry wyposażenia informatycznego, które zostanie zakupione w ramach projektu (konfiguracje serwerów, stacji roboczych)

Parametry wykorzystywanych sieci przesyłu danych

Rodzaj wdrażanych systemów operacyjnych, specjalistycznego oprogramowania

W tym punkcie proszę wykazać, że planowany zakres rzeczowy (infrastruktura i zakup sprzętu) jest niezbędny do kompleksowej realizacji projektu. Z przeprowadzonej analizy powinno wynikać, że Wnioskodawca nie posiada/ lub posiada w ograniczonym stopniu zasoby infrastrukturalne umożliwiające realizację projektu.

Najważniejsze cechy projektowanego systemu informatycznego

Poziom dojrzałości usług elektronicznych

W tym punkcie należy opisać usługi będące efektem realizacji projektu wskazując na jakim poziomie e-dojrzałości będą udostępnione.

E-dojrzałość to zakres, w jakim dana sprawa może zostać załatwiona przez Internet. Jest ona mierzona w pięciostopniowej skali. W opisie należy skupić się na tych usługach, które będą realizowane na trzecim (dwustronna interakcja), czwartym (pełna transakcyjność) i piątym (personalizacja) poziomie e-dojrzałości.

Oparcie projektowania i budowy usług o metody zorientowane na użytkownika

Należy wykazać, że projektowanie usług będzie realizowane w oparciu o metody projektowania zorientowanego na użytkownika; korzystanie przez usługobiorcę z elektronicznych usług publicznych będzie możliwe różnymi kanałami dostępu, niezależnie od miejsca przebywania i wykorzystywanej technologii; poziom dostępności usług proponowany w ramach projektu jest zgodny z wynikami badań potrzeb usługobiorców; zaplanowano działania polegające na monitorowaniu usług pod kątem dostępności i użyteczności graficznych interfejsów dla wszystkich interesariuszy, ciągłości działania i powszechności wykorzystania.

Przez poziom dostępności rozumie się - czas bezawaryjnego działania usługi (np. systemu teleinformatycznego, usługi sieciowej, itp.) w stosunku do całości czasu, w którym usługa powinna być świadczona usługobiorcom - wartość mierzona w skali roku.

Metody uwierzytelniania

Należy opisać, które z poniższych podejść do uwierzytelniania zostało zastosowane w projekcie:

(dotyczy Poddziałania 2.1.3)

a.    tylko profil zaufany ePUAP,

b.    profil zaufany ePUAP i inna metoda,

c.    tylko inna metoda niż profil zaufany ePUAP.

W przypadku wyboru wariantu b) albo c) należy uzasadnić w oparciu o analizę ryzyka.

Zastosowanie odpowiednich standardów dostępności treści internetowych dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności

W tym punkcie należy przedstawić zakres działań związanych z zapewnieniem dostępności graficznych interfejsów dla wszystkich użytkowników, z uwzględnieniem wytycznych Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) co najmniej na poziomie wskazanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz

minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, co zapewni, że udostępniane dzięki projektowi treści i usługi będą dostępne dla osób niepełnosprawnych, w tym niewidomych i słabo widzących, osób niesłyszących, osób z trudnościami w uczeniu się, osób o ograniczeniach poznawczych, osób z upośledzeniem ruchu, mowy.

Bezpieczeństwo przetwarzania danych

W tym punkcie należy przedstawić analizę danych przetwarzanych w systemach informatycznych objętych zakresem projektu oraz wykazać, że przyjęte rozwiązania informatyczne i techniczne zapewniają bezpieczeństwo przetwarzania danych.

Możliwość rozbudowy inwestycji na inne obszary nie ujęte w projekcie

W tym punkcie Wnioskodawca powinien wykazać możliwość rozbudowy inwestycji.

Kompatybilność zastosowania efektów projektu na różnych urządzeniach

W tym punkcie należy wykazać, iż efekty projektu będzie można stosować na różnych urządzeniach. Korzystanie przez usługobiorcę z elektronicznych usług powinno być możliwe różnymi kanałami dostępu, niezależnie od miejsca przebywania i wykorzystywanej technologii.

(dotyczy Poddziałania 2.1.3)

Zgodność projektu z obowiązującymi aktami prawnymi dotyczącymi realizowanej inwestycji

W tym punkcie należy wykazać, że produkty wytworzone w projekcie zostaną podłączone i będą w pełni kompatybilne z platformą P1 oraz zgodne ze standardami wymiany informacji opracowanymi przez CSIOZ2 (jeśli projekt obejmuje obszary wspierane w P1).

W przypadku gdy w regionie funkcjonuje platforma regionalna, produkty

(dotyczy projektów e-zdrowia)

wytworzone w ramach projektu powinny zostać zintegrowane z Platformą P1 za pomocą platformy regionalnej.

Skalowalność regionalnej platformy dla projektu w obszarze e-zdrowia

W opisie należy wykazać, że projekt dotyczący regionalnej platformy zapewnia skalowalność platformy poprzez możliwość zwiększenia liczby użytkowników, tj. podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych bez względu na typ - opieka szpitalna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna

(dotyczy projektów e-zdrowia)

(zwana dalej: AOS), podstawowa opieka zdrowotna (zwana dalej: POZ) oraz bez względu na podmiot tworzący.

Projekt uwzględnia rozwiązania umożliwiające zbierania przez podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej jednostkowych danych medycznych w elektronicznym rekordzie pacjenta oraz tworzenie EDM zgodnej ze standardem HL7 CDA, opracowanym i opublikowanym przez CSIOZ

W tym punkcie należy wykazać, że projekt dotyczący prowadzenia lub wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej w rozumieniu ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia (zwanej dalej: EDM), w tym indywidualnej dokumentacji medycznej (wewnętrznej lub zewnętrznej), uwzględnia rozwiązania umożliwiające zbierania przez podmiot udzielający świadczeń opieki zdrowotnej jednostkowych danych medycznych w elektronicznym rekordzie pacjenta oraz tworzenie EDM zgodnej ze standardem HL7 CDA, opracowanym i opublikowanym przez CSIOZ.

(dotyczy projektów e-zdrowia)

Projekt w zakresie budowy lub rozbudowy regionalnej platformy uwzględnienia funkcjonalności dotyczące regionalnego repozytorium EDM, z obsługą przechowywania EDM

W opisie należy przedstawić informację czy repozytorium EDM będzie realizować co najmniej usługę przyjmowania, archiwizacji i udostępniania EDM zgodnej z HL7 CDA, a w przypadku repozytoriów badań obrazowych przyjmowania, archiwizacji i udostępniania obiektów DICOM.

(dotyczy projektów e-zdrowia)

Wpływ realizacji projektu dot. ochrony zdrowia

W opisie należy przedstawić wpływ realizacji projektu dotyczącego ochrony zdrowia m.in. na:

- umożliwienie podmiotom udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej

(dotyczy projektów e-zdrowia)

prowadzenia i wymiany EDM, w tym poprzez: uzupełnienie zasobów infrastruktury techniczno-systemowej (sprzęt, oprogramowanie itp.), budowę oprogramowania klasy HIS oraz systemów gabinetowych

(zawierających m.in. moduły ułatwiające pracę personelu medycznego) pod warunkiem wskazania deficytów w tym zakresie oraz szkolenia dla personelu;

-    objęcie jak najszerszego kręgu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w danym województwie tj. bez względu na typ - opieka szpitalna, AOS, POZ oraz bez względu na podmiot tworzący;

-    wymianę EDM, projekt ukierunkowany jest na możliwość jej wymiany pomiędzy AOS i POZ;

-    funkcjonalności w zakresie budowy i rozwoju usług dla pacjentów (usługi A2C) np. budowę/ rozbudowę systemów e-rejestracji;

-    zastosowanie rozwiązań synergicznych - typu grupowe zakupy

systemów wsparcia (oprogramowanie, sprzęt, usługi itp.) czy tworzenie centrów kompetencji, które zapewnią wsparcie m.in. w zakresie budowy architektury systemów    informacyjnych, zakupu usług, ITS i

oprogramowania oraz przygotowania OPZ;

-    wprowadzenie działań ukierunkowanych na współpracę szpitala/AOS z POZ (np. telekonsultacje) - dotyczy projektów z zakresu telemedycyny;

-    wprowadzenie działań ukierunkowanych na deinstytucjonalizację opieki zdrowotnej poprzez rozwój opieki nad pacjentem w warunkach domowych (np. telemonitoring) - dotyczy projektów z zakresu telemedycyny;

-    rozwiązania gwarantujące i podnoszące bezpieczeństwo w zakresie

ciągłości działania systemów do prowadzenia EDM, platform regionalnych, w tym szczególnie w zakresie prowadzenia, wymiany i długoterminowego przechowywania EDM    (dotyczy podmiotów opieki zdrowotnej

wykorzystujących i wdrażających te rozwiązania i właścicieli platform regionalnych).


V.4. Harmonogram realizacji projektu

W niniejszym punkcie należy przedstawić harmonogram realizacji Projektu.


Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu

Wydatki

rzeczywiście

poniesione

Zadanie

Nazwa

zadania

Opis działań

planowanych

do realizacji w

ramach

wskazanych

zadań

Rozpoczęcie

realizacji

zadania

Zakończenie

realizacji

zadania

TAK

TAK

TAK

Planowany termin zakończenia realizacji projektu


VI.    Logika interwencji

VI.1.    Cel/cele projektu


Cel/cele projektu


Określanie celów projektu powinno polegać na przedstawieniu od jednego do kilku realnych i konkretnych celów. Cele projektu powinny zostać określone w oparciu o analizę potrzeb danego środowiska gospodarczo - społecznego, z uwzględnieniem zjawisk najbardziej adekwatnych do skali oddziaływania projektu.

Cele projektu powinny:

-    jasno wskazywać, jakie korzyści społeczno-ekonomiczne można osiągnąć dzięki wdrożeniu projektu,

-    być logicznie powiązane ze sobą,


-    uwzględniać skutki społeczno-ekonomiczne przedsięwzięcia,

-    być logicznie powiązane z celami Poddziałania 2.1.3_


Zasady przedstawiania wskaźników muszą być zgodne z zasadami ujmowania wskaźników we wniosku o dofinansowanie. Należy zwrócić uwagę, aby tabele zaprezentowane w Studium Wykonalności były identyczne z tabelami z wniosku o dofinansowanie. Liczbę kolumn z pozycji „Lata realizacji” należy dostosować do lat realizacji projektu.

VI.2. Wskaźniki osiągnięć

Planowane efekty rzeczowe (produkty) uzyskane w wyniku realizacji projektu

Wskaźniki kluczowe

Jednostki

miary

Źródło danych

Lata realizacji

suma

......r.

......r.

......r.

Wskaźniki specyficzne dla programu

Jednostki

miary

Źródło danych

Lata realizacji

suma

......r.

......r.

......r.

Wskaźniki specyficzne dla projektu

Jednostki

miary

Źródło danych

Lata realizacji

suma

......r.

......r.

......r.

Planowane rezultaty realizacji projektu - bezpośredni wpływ na otoczenie

Wskaźniki kluczowe

Jednostki miary

Źródło danych

Rok bazowy

Rok docelowy

......r.

......r.

Wskaźniki specyficzne dla programu

Jednostki miary

Źródło danych

Rok bazowy

Rok docelowy

......r.

......r.

Wskaźniki specyficzne dla projektu

Jednostki miary

Źródło danych

Rok bazowy

Rok docelowy

......r.

......r.

Nowe stanowiska pracy tworzone w ramach projektu

Należy uzasadnić, jakie osoby będą zatrudniane lub jakie stanowiska pracy zostaną zlikwidowane, a także podać opis stanowiska, krótko scharakteryzować zakres czynność na każdym stanowisku oraz sposób rekrutacji. Jaki jest związek pomiędzy istotą przedsięwzięcia oraz tymi stanowiskami.

stanowisko 1

stanowisko 2

stanowisko n-te

Proszę przedstawić wykaz najważniejszych elementów specyficznych dla danego projektu. Proszę scharakteryzować bazę w stanie aktualnym (przed realizacją projektu) i w stanie projektowanym (po zakończeniu projektu).

Stan infrastruktury informatycznej / usług elektronicznych w obszarze realizacji projektu

Ekonomiczne i inwestycyjne cechy obszaru, na którym będzie realizowany projekt

Podać prognozę liczby użytkowników projektu po realizacji inwestycji

Jeżeli przedsięwzięcie wiąże się z dokonaniem zasadniczych zmian sposobu świadczenia usług, proszę wskazać, na czym polegać będzie zmiana

Inwestowanie w tzw. infrastrukturę i zakup sprzętu jest uzasadnione celami projektu i analizą wykazującą niedostępność zasobów infrastrukturalnych

VIII. Analiza finansowa i ekonomiczna VIII.1. Analiza finansowa

Analiza finansowa projektu w głównej mierze służy opisaniu finansowej rentowność inwestycji i ustaleniu właściwego (maksymalnego) dofinansowania z funduszy UE. W Rozdziale VIII.1 przedstawiono zalecaną formę jej sporządzenia. Sposób przeprowadzenia analizy finansowej w ramach projektu został opisany w Rozdziale 7. Wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.

Analiza finansowa stanowi najważniejszą i najobszerniejszą część przygotowywanego Studium Wykonalności. W zależności od charakteru projektu, generowanych przychodów, itd. analiza wyglądać będzie inaczej. Generalnie jednak ma za zadanie pokazać projekt głównie pod kątem:

•    opłacalności projektu z punktu widzenia inwestora - wskaźników efektywności finansowej projektu,

•    trwałości finansowej projektu,

•    trwałości finansowej Wnioskodawcy z projektem,

•    zabezpieczenia wkładu własnego,

•    ustalenia właściwego (maksymalnego) dofinansowania z funduszy UE, (szczególnie w przypadku korzystania z metody luki w finansowaniu).

Aby ułatwić przygotowanie analizy finansowej przygotowane zostały tabele umożliwiające sporządzenie analiz zgodnie z przedstawionym poniżej schematem.

Dane należy przygotować w następujących arkuszach:

•    „1 Założenia” (wypełniają wszyscy Wnioskodawcy)

•    „2 Dane wyjściowe” (wypełniają wszyscy Wnioskodawcy)

•    „3 Poziom dofinansowania” (wypełniają wszyscy Wnioskodawcy)

•    „4 Efektywność finansowa” (wypełniają wszyscy Wnioskodawcy)

•    „5 Trwałość finansowa” (wypełniają wszyscy Wnioskodawcy, w zależności od sposobu ujęcia projektu)

•    „6 Trwałość finansowa JST” - (arkusz wypełnia JST)

•    „7 Plan finansowy” (arkusz nie dotyczy JST)

•    „8 Wrażliwość i ryzyko” (wypełniają wszyscy Wnioskodawcy)

•    „9 Dane historyczne” (arkusz nie dotyczy JST)

•    arkusze pomocnicze od arkusza 10, zgodnie z indywidualnymi potrzebami Wnioskodawcy (wypełniają wszyscy Wnioskodawcy).

WAŻNE!

Odpowiednie dane, obliczenia, tabele, itd. (wymagane elementy wyszczególnione są w załączniku -arkuszu kalkulacyjnym) należy dołączyć do Studium zarówno w wersji papierowej, jak i elektronicznej. Tabele wynikowe z arkuszy od „1 Założenia” do „9 Dane historyczne” należy dołączyć do Studium Wykonalności jako kolejno ponumerowane załączniki, natomiast dane zawarte w arkuszach pomocniczych od arkusza 10 należy pozostawić jedynie w wersji elektronicznej. Załączniki w formie papierowej powinny przedstawiać jedynie te tabele, w których Wnioskodawca zawarł obliczenia; arkuszy i tabel nie wypełnionych nie należy drukować. W wersji elektronicznej niewypełnionych arkuszy nie należy usuwać! Arkusz kalkulacyjny nie powinien być chroniony, w arkuszu powinny być widoczne formuły pokazujące powiązania pomiędzy poszczególnymi wielkościami finansowymi.

Założenia do analizy finansowej

Analizę finansową należy przeprowadzić w oparciu o metodologię zdyskontowanego przepływu środków pieniężnych (metoda DCF). Jeżeli jakiś wykorzystywany w prognozie parametr makroekonomiczny został określony w „Wariantach rozwoju gospodarczego Polski” zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju, to dla pierwszych 5 lat prognozy należy korzystać z wartości określonych w wariancie podstawowym. Dla pozostałych okresów analizy należy stosować wartości jak z ostatniego roku tego wariantu. Warianty te będą podlegały okresowej aktualizacji. Przyjęte założenia (takie jak np: stopa wzrostu PKB, wskaźnik inflacji, stopa bezrobocia, itd.) wraz z określeniem wykorzystanych źródeł również należy przedstawić w osobnym skoroszycie w formacie Excel (także w wersji elektronicznej). Ponadto analiza powinna być oparta na pewnych założeniach, przedstawionych w tabeli poniżej:

Ujmowanie wielkości finansowych

•    wszelkie wielkości finansowe ujmowane są z punktu widzenia Wnioskodawcy (Wnioskodawców), gdy jest on jednocześnie operatorem zapewniającym dalszą eksploatację projektu. Chodzi głównie o: nakłady inwestycyjne, przychody operacyjne, koszty operacyjne itd. dotyczące projektu (określające przepływy pieniężne projektu). Jednak w sytuacji, gdy Wnioskodawca i operator są odrębnymi podmiotami, analizę należy także przeprowadzić z punktu widzenia jednostki bezpośrednio związanej z realizacją i eksploatacją projektu - operatora. (patrz: Analiza skonsolidowana).

•    Analiza powinna być przeprowadzona w PLN.

•    Analiza finansowa uwzględnia przepływy pieniężne w roku, w którym miała miejsce rzeczywista zmiana stanu środków pieniężnych.

•    Rokiem obrotowym w przyjętych założeniach jest rok kalendarzowy.

•    Projekcję skumulowanych przepływów pieniężnych należy przedstawić w ujęciu rocznym.

•    Punktem wyjścia prognoz finansowych są dane finansowo-księgowe Wnioskodawcy (jednostki użytkującej projekt) obejmujące jeden ostatni zamknięty okres sprawozdawczy. W przypadku braku dostępności do danych historycznych należy oprzeć się na wiedzy eksperckiej i koncepcji technicznej.

Wartość rezydualna

Wartość rezydualną w analizie finansowej należy określić w oparciu o bieżącą wartość netto przepływów pieniężnych, wygenerowanych przez projekt w pozostałych latach jego trwania (życia ekonomicznego), następujących po zakończeniu okresu odniesienia, chyba, że Wnioskodawca szczegółowo wskaże uzasadnienie innej metody określenia tej wartości, wynikające ze specyfiki danej inwestycji.

Stopa dyskontowa

Uwzględnia zmianę wartości pieniądza w czasie. Przepływy pieniężne podlegają dyskontowaniu dla kolejnych lat przy zastosowaniu jednakowej dla całego okresu odniesienia stopy dyskontowej na poziomie 4 % (dotyczy analizy finansowej).

Amortyzacja

Metoda oraz okres amortyzacji dla każdego typu aktywa powinny być zgodne z polityką rachunkowości Wnioskodawcy/operatora.

Podatek VAT

Ceny towarów i usług podawane w analizie to ceny netto (bez podatku VAT). Jednak w przypadku, kiedy podatek VAT nie podlega zwrotowi powinien być ujęty w cenach. To samo dotyczy nakładów inwestycyjnych. Jeśli nakłady inwestycyjne projektu planowane są w cenach brutto należy dokonać wyodrębnienia podatku VAT (podać osobno cenę netto oraz VAT ze wskazaniem stawki podatku).

Ceny

W prognozach finansowych, przepływach pieniężnych, itd., należy stosować

ceny stałe, tj. nieuwzględniające wpływu inflacji.

Przepływy środków pieniężnych

Analiza finansowa uwzględniać powinna wyłącznie przepływ środków pieniężnych (rzeczywistą kwotę pieniężną). W związku z powyższym przedmiotem analizy nie może być amortyzacja.

Okres odniesienia

Okres odniesienia (okres referencyjny, horyzont czasowy) - to okres, za który należy sporządzić prognozę przepływów pieniężnych generowanych przez analizowany projekt. Bardzo istotne jest, aby do obliczania wszystkich wskaźników w analizie finansowej i ekonomicznej stosować ten sam okres odniesienia.

Okres odniesienia dla projektów realizowanych w ramach Poddziałania 2.1.3 wynosi 15 lat.

Rokiem bazowym w analizie finansowej i ekonomicznej powinien być założony w analizie rok rozpoczęcia realizacji projektu (np. rok poniesienia pierwszych nakładów na projekt). Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której wniosek o dofinansowanie został złożony na etapie, gdy realizacja projektu została już rozpoczęta. Wówczas rokiem bazowym jest rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Analiza skonsolidowana

W przypadku, gdy w projekcie występuje kilka podmiotów:

•    obok Wnioskodawcy występuje operator (system Wnioskodawca -operator), przy czym operator to podmiot odpowiedzialny za eksploatację majątku powstałego lub zmodernizowanego w wyniku zrealizowanych przez Wnioskodawcę umów związanych z przeprowadzanym projektem inwestycyjnym. Operator może stać się właścicielem majątku wytworzonego w ramach powyższych umów, z poszanowaniem zasady trwałości projektu,

•    występuje wiele podmiotów (system wielu podmiotów),

należy dokonać analizy skonsolidowanej całościowo pokazującej projekt.

W przypadku analizowania projektu, w którego realizację zaangażowany jest więcej niż jeden podmiot, rekomendowane jest przeprowadzenie analizy dla projektu oddzielnie z punktu widzenia każdego z tych podmiotów, a następnie sporządzenie analizy skonsolidowanej (tzn. ujęcie przepływów wcześniej wyliczonych dla podmiotów zaangażowanych w realizację projektu i wyeliminowanie wzajemnych rozliczeń między nimi, związanych z realizacją projektu). Dla potrzeb dalszych analiz (analizy ekonomicznej oraz analizy ryzyka i wrażliwości) należy wykorzystywać wyniki analizy skonsolidowanej.

Nakłady inwestycyjne projektu

Nakłady inwestycyjne należy przedstawić zgodnie z tabelą w arkuszu „2. Dane wyjściowe” w podziale na wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne. W tym miejscu należy wkleić tabelę, pt.: „Nakłady inwestycyjne na projekt oraz koszty operacyjne nie stanowiące nakładów inwestycyjnych” - proszę kopiować tylko te lata z tabeli,

w których wpisane zostały dane. Przez koszty operacyjne nie stanowiące nakładów inwestycyjnych należy rozumieć te wydatki, których nie dolicza się do kosztu wytworzenia środka trwałego, np. wydatki na szkolenia.

W tym punkcie należy także szczegółowo uzasadnić konieczność ponoszenia w projekcie nakładów odtworzeniowych, a także wskazać podstawę ich prognozowania. Należy pamiętać, że nakłady odtworzeniowe to nakłady o charakterze inwestycyjnym ponoszone w okresie eksploatacji projektu (po zakończeniu jego realizacji), przeznaczone na niezbędne odtworzenie pewnych elementów projektu, o okresie użytkowania krótszym niż główny element infrastruktury projektu. Nakłady te muszą mieć charakter niezbędny dla zapewnienia operacyjności projektu w przyjętym okresie odniesienia (tj. okresie życia ekonomicznego projektu). Nie należy mylić nakładów odtworzeniowych z naprawami i remontami bieżącymi.

W projektach objętych pomocą publiczną (nie dotyczy de minimis), w przypadku których indywidualnie wyliczone dofinansowanie przyrównuje się do obliczonego wg zasad ogólnych, dodatkowo należy ustalić wartość kosztów kwalifikowalnych zgodnie z zasadami określonymi dla pomocy publicznej udzielanej w oparciu o Rozporządzenie nr 651/2014 (GBER) oraz zasadami obowiązującymi dla WRPO.

Obliczenia szczegółowe należy wykonać w arkuszu nr „11 Nakłady inwestycyjne (w tym nakłady odtworzeniowe)”. W tym miejscu należy wkleić Tabelę nr 28 z arkusza nr „11 Nakłady inwestycyjne (w tym nakłady odtworzeniowe)” prezentującą koszty kwalifikowalne wg GBER i WRPO.

W poniższej tabeli należy przedstawić strukturę finansowania inwestycji objętej projektem (montaż finansowy). Szczegółowo należy omówić źródła finansowania wkładu własnego. W przypadku korzystania z kredytów należy podać warunki kredytowe (oprocentowanie, okres kredytowania, rodzaj spłat, ewentualny okres karencji).

Źródła finansowania kosztów kwalifikowalnych projektu

Kwota (zł)

Procent całości %

EFRR

Wkład własny Wnioskodawcy

Pozostałe (jakie?)

Pozostałe (jakie?)

Razem kwalifikowalne

100%

Źródła finansowania kosztów niekwalifikowalnych projektu

X

X

X

Razem niekwalifikowalne

X

Razem projekt

X

W tym punkcie należy także omówić, w jaki sposób zostaną sfinansowane nakłady inwestycyjne do czasu otrzymania refundacji ze środków WRPO 2014+ - prefinansowanie.

Projekcja przychodów operacyjnych - (z projektu)

W tym punkcie należy krótko opisać zidentyfikowane źródła przychodów projektu oraz opisać założenia przyjęte do szacowania ich wielkości w okresie odniesienia. Dla potrzeb analizy finansowej należy dokonać wyraźnego rozgraniczenia przychodów ze względu na sposób ponoszenia opłat przez bezpośrednich użytkowników. Jest to niezbędne dla stwierdzenia, czy projekt generuje dochód w rozumieniu art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013, a także do określenia trwałości finansowej projektu.

Przy obliczaniu przychodów operacyjnych dla potrzeb ustalenia dochodu generowanego przez projekt bierze się pod uwagę jedynie te przychody, które pochodzą z opłat ponoszonych bezpośrednio przez użytkowników za towary lub usługi zapewniane przez daną operację, jak np. opłaty ponoszone bezpośrednio przez użytkowników za użytkowanie infrastruktury, sprzedaż lub dzierżawę gruntu lub budynków lub opłaty za usługi.

Szacowanie przychodów operacyjnych należy przedstawić (w zależności od charakteru projektu) w podziale na rodzaj produktów/usług/towarów lub grupy odbiorców. Obliczony poziom przychodów musi wynikać wprost z planowanej ilości świadczonych usług oraz wysokości przyjętych opłat. Ten punkt analizy finansowej jest wymagany w przypadku inwestycji, w wyniku których będą w okresie eksploatacji świadczone odpłatne usługi, bądź dostarczane odpłatnie wyroby gotowe, towary i inne.

Poniższe tabele dotyczące ceny, wielkości sprzedaży oraz kalkulacji przychodów są wzorem, który należy zastosować przy obliczaniu przychodów w arkuszu pomocniczym. Projekcja powinna obejmować cały okres odniesienia, poniższa propozycja źródeł przychodów jest przykładowa i nie stanowi zamkniętej listy.

Przychody - jeśli jest to możliwe - powinny zostać określone jako iloczyn ilości sprzedanych usług / produktów oraz ich ceny, w podziale na poszczególne kategorie usług / produktów. Przykładowymi przychodami mogą być wpływy od użytkowników platformy e-usług.

Cena - należy określić planowany poziom cen produktów/usług, które związane są z realizacją

projektu

Rok 1

Rok 2

Rok 3

Rok 4

Rok ...

Wysokość opłat (cena jednostkowa za usługi/towary)

1) Usługi:

a)    ............

b)    ............

2) itd.

Inne

Prognoza sprzedaży - wielkość sprzedaży (sztuki, jednostki, dni, godziny, itp.) w kolejnych

okresach

Rok 1

Rok 2

Rok 3

Rok 4

Rok ...

Popyt (użytkownicy/kontrahenci)

1)    Usługi:

a)    ......

b)    .......

2)    itd.

Inne

Kalkulacja przychodów ze sprzedaży dane są iloczynem wartości z tabeli ”Cena” i „Prognoza sprzedaży”

Rok 1

Rok 2

Rok 3

Rok 4

Rok ...

I. Przychody ogółem

1)    Usługi:

a)    ......

b)    ......

2)    itd.

Inne

Obliczenia pomocnicze należy wykonać w arkuszu „13 Przychody operacyjne” i przedstawić w tabeli wynikowej nr 4 „Przychody i koszty operacyjne” z arkusza „2 Dane wyjściowe”, którą należy zamieścić w wersji papierowej jako załącznik do Studium.

Obliczenia szczegółowe stanowią załącznik nr ... do Studium.

Projekcja kosztów eksploatacji

Szacowanie kosztów eksploatacji (operacyjnych) odbywa się według układu rodzajowego kosztów z uprzednim określeniem założeń. W przypadku, gdy efektem projektu są tzw. oszczędności kosztowe, to w kategorii kosztów operacyjnych należy przedstawić je ze znakiem ujemnym. Przy obliczaniu kosztów operacyjnych dla potrzeb ustalenia dochodu generowanego przez projekt, oszczędności kosztów działalności (operacyjnych) osiągnięte przez operację zalicza się do dochodu w rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013, chyba że są skompensowane równoważnym zmniejszeniem dotacji na działalność.

W razie braku danych należy korzystać z ostatniego dostępnego okresu lub wiedzy konsultantów i danych rynkowych. Kluczowe jest podanie źródła informacji. Szacowanie kosztów należy odnosić do cen rynkowych i przyjętej koncepcji technicznej.

W poniższej tabeli proszę opisać poszczególne koszty w odniesieniu do zgłoszonego projektu.

Koszty

Komentarz

Amortyzacja

Wysokość amortyzacji należy obliczać oddzielnie dla każdej grupy majątku trwałego. Generalnie amortyzację należy szacować w podziale na dwie grupy: amortyzacja powstałych w wyniku realizacji inwestycji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz amortyzacja nakładów odtworzeniowych.

Metoda oraz okres amortyzacji dla każdego typu aktywa powinny być zgodne z polityką rachunkowości Wnioskodawcy/operatora.

Tu należy wskazać stawki amortyzacji przyjęte w analizie dla poszczególnych grup środków trwałych.

Usługi obce

To koszty nabycia usług ponoszone na rzecz innych podmiotów wskutek realizacji projektu. Wydatki te związane są np. z: najmem obiektów, remontami, serwisem i konserwacją środków trwałych, łącznością (usługi pocztowe, telekomunikacyjne), transportem towarów i osób, dozorem mienia przez obce jednostki, doradztwem, sprzątaniem obiektów, innymi świadczeniami zaliczonymi do usług (np. usługi informatyczne, wydawnicze,

szkoleniowe, pralnicze, komunalne, itp.). Poziom tych kosztów należy szacować w oparciu o planowane zapotrzebowanie na danego rodzaju usługi.

Tu należy wskazać poszczególne grupy kosztów oraz określić założenia do prognozy ich wielkości na lata następne.

Zużycie materiałów i energii

Ujmowane są tutaj koszty zużytych materiałów podstawowych (materiałów bezpośrednich), koszty materiałów o charakterze pomocniczym, koszt zużytej energii elektrycznej, opałowej, wody, gazu oraz wartość środków obrotowych zaliczanych bezpośrednio w koszty (np. materiały biurowe, itp.) Tu należy wskazać poszczególne grupy kosztów oraz określić założenia do prognozy ich wielkości na lata następne.

Wynagrodzenia

Prognozowane na podstawie planowanego zatrudnienia i przeciętnego planowanego wynagrodzenia brutto. Szacunki należy opierać na analizie wykonalności technicznej projektu.

Tu należy wskazać poszczególne grupy kosztów oraz określić założenia do prognozy ich wielkości na lata następne.

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

Podstawą wymiaru składek jest wynagrodzenie brutto. Są to np. składka na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, itd. Wysokość obciążeń wynikać musi z obowiązującego prawa oraz danych księgowych podmiotu. Wynagrodzenie brutto jest podstawą do obliczania składek ZUS. Tu należy wskazać poszczególne grupy kosztów oraz określić założenia do prognozy ich wielkości na lata następne.

Podatki i opłaty

Podatek od nieruchomości, od środków transportu, opłata za wieczyste użytkowanie, opłaty środowiskowe, notarialne, skarbowe, itp. - ustalone zgodnie z przepisami prawa.

Tu należy wskazać poszczególne grupy kosztów oraz określić założenia do prognozy ich wielkości na lata następne.

Pozostałe koszty rodzajowe

Np.: składki od ubezpieczeń majątkowych i osobowych, koszty podróży służbowych, koszty reprezentacji i reklamy, itp. W tej kategorii należy ująć koszty niewyszczególnione w pozostałych kategoriach.

Tu należy wskazać poszczególne grupy kosztów oraz określić założenia do prognozy ich wielkości na lata następne.

Przychody i koszty operacyjne projektu należy przedstawić w tabeli wynikowej nr 4 „Przychody i koszty operacyjne” z arkusza „2 Dane wyjściowe”, którą należy zamieścić w wersji papierowej jako załącznik do Studium. Dane dotyczące planu amortyzacji powinny wynikać z arkusza pomocniczego „10 Plan amortyzacji (w tym obliczenie wartości rezydualnej)”, a informacje dotyczące projekcji kosztów z arkusza „12 Koszty operacyjne”.

Obliczenia szczegółowe stanowią załącznik nr ... do Studium.

Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy netto

(Ten podpunkt nie dotyczy jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych - wpisać w nagłówku „nie dotyczy”)

Poniżej wskazano wzory na obliczenie wskaźników rotacji zobowiązań, należności i zapasów. Wskaźniki te posłużą do prognozowania wymienionych pozycji w kolejnych latach projekcji w oparciu o prognozowane wielkości przychodów i kosztów operacyjnych. Ponieważ kapitał obrotowy netto jest z natury zasobem, w celu przekształcenia go w strumień pieniężny uwzględniane powinny być wyłącznie przyrosty roczne, tj. zmiany w stosunku do poziomu kapitału obrotowego netto w roku poprzednim. Wzrost kapitału obrotowego netto w stosunku do roku poprzedniego traktowany jest jako rodzaj nakładu poniesionego w danym roku na rzecz projektu. Przy obliczaniu wskaźników efektywności FNPV i FRR zmianę KON należy uwzględniać jedynie dla fazy inwestycyjnej.

Nazwa wskaźnika

Stosunek obliczeniowy

Wynik

Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach)

Zobowiązania krótkoterminowe z wyłączeniem pożyczek i kredytów x 365 dni

Koszty operacyjne - amortyzacja

Wskaźnik rotacji zapasów (w dniach)

Zapasy x 365 dni

Zużycie materiałów i energii + wartość sprzedanych towarów (w cenie nabycia)

Wskaźnik rotacji należności (w dniach)

Należności krótkoterminowe x 365 dni

Przychody ze sprzedaży


Przedstawione tu wartości powinny być tożsame z wartościami ujętymi w założeniach do analizy finansowej. Jeżeli Wnioskodawca przyjmuje w prognozie wskaźniki rotacji odbiegające od danych historycznych (zamieszczonych w powyższej tabeli) powinien podać uzasadnienie zmiany.

W tym miejscu należy krótko skomentować otrzymane wyniki. Sposób obliczania zmiany kapitału obrotowego netto przedstawiono w arkuszu kalkulacyjnym.

Kapitał obrotowy projektu należy przedstawić w tabeli wynikowej nr 5 „Kapitał obrotowy” z arkusza „2 Dane wyjściowe”, którą należy zamieścić w wersji papierowej jako załącznik do Studium. Dane powinny wynikać z obliczeń wykonanych w arkuszu „14 Kapitał obrotowy (obliczenia historycznych wskaźników rotacji)”.

Obliczenia szczegółowe stanowią załącznik nr ... do Studium.

VIII.2. Wyliczanie poziomu dofinansowania projektu

W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną poziom dofinansowania z funduszy UE ustala się z wykorzystaniem mechanizmu luki finansowej. Obniżenie intensywności dofinansowania o wskaźnik luki finansowej dotyczy projektów generujących dochód. Projektami generującymi dochody są projekty, o całkowitym koszcie kwalifikowalnym powyżej 1 mln EUR, dla których:

•    zdyskontowane przychody przewyższają zdyskontowane koszty operacyjne (dochód projektu),

•    wsparcie nie stanowi pomocy publicznej, w tym pomocy de minimis,

•    wsparcie nie jest związane z instrumentami finansowymi.

W celu ustalenia, czy całkowity koszt kwalifikowalny danego projektu przewyższa próg 1 mln EUR należy zastosować kurs wymiany EUR/PLN, stanowiący średnią arytmetyczną kursów średnioważonych walut obcych w złotych, z ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie. Kursy publikowane są na stronie Narodowego Banku Polskiego: www.nbp.pl.

Przed przystąpieniem do obliczenia poziomu dofinansowania dla projektu należy ustalić, czy projekt generuje dochód w rozumieniu art. 61 Rozporządzenia (WE) nr 1303/2013. Do obliczenia dochodu projektu należy przyjąć następujące kategorie przepływów:

•    po stronie przychodów: wpływy pochodzące z opłat ponoszonych przez bezpośrednich użytkowników projektu, W przypadku wątpliwości, czy dane przepływy pieniężne generowane przez projekt, o charakterze wpłat dokonywanych przez użytkowników za towary lub usługi zapewniane przez operację stanowią przychód, należy w pierwszej kolejności zbadać występowanie przesłanki bezpośredniości i związku przedmiotowych wpłat ze świadczonymi w ramach projektu usługami. Należy mieć na uwadze, iż podmiotem płacącym za usługi może być zarówno ich bezpośredni odbiorca, jak i określona instytucja.

•    po stronie kosztów, koszty operacyjne projektu (bez amortyzacji oraz kosztów finansowania) oraz nakłady odtworzeniowe, które na potrzeby obliczenia dochodu zalicza się do kosztów operacyjnych,

•    oszczędności kosztów działalności osiągnięte przez operację traktowane są, jako dochody, a projekty jako generujące dochód, chyba, że sa skompensowane równoważnym zmniejszeniem dotacji na działalność. Projekty, w których występują oszczędności traktowane sa jako generujące dochód. W sytuacji gdy projekt obejmuje kilka elementów, a dla jednego z nich takie obniżenie dotacji nie będzie możliwe, lukę w finansowaniu należy obliczyć uwzględniając oszczędności i nakłady inwestycyjne wszystkich elementów. Nie należy dzielić projektu na część generującą i niegenerującą dochodu.

Istotne z punktu widzenia obliczania poziomu dofinansowania jest prawidłowe określenie okresu odniesienia. Przepływy związane z realizacją projektu (w tym nakłady na przygotowanie projektu) poniesione przed rokiem złożenia wniosku o dofinansowanie, należy wykazać w analizie w wielkościach niezdyskontowanych w pierwszym roku odniesienia, dla którego należy przyjąć współczynnik dyskonta równy 1,000.

Czy projekt generuje dochód, a koszty kwalifikowalne przekraczają 1 mln EUR?

lub

Czy w projekcie występują oszczędności kosztów operacyjnych, a koszty kwalifikowalne

przekraczają 1 mln EUR?


TAK

Ustalenie poziomu w oparciu o metodę luki w finansowaniu (4 etapy)

NIE

Ustalenie dofinansowania w oparciu o wyznaczony w Uszczegółowieniu WRPO 2014+ poziom dla Poddziałania 2.1.1

Etap 1 - wskaźnik luki finansowej

Obliczamy wg poniższego schematu:

R = (DIC - DNR) / DIC

R - wskaźnik luki finansowej DIC - suma zdyskontowanych nakładów inwestycyjnych projektu wraz z uwzględnieniem zmiany zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto. DNR - suma zdyskontowanych dochodów (różnica pomiędzy zdyskontowanymi przychodami operacyjnymi i zdyskontowanymi kosztami operacyjnymi bez amortyzacji. W ostatnim roku horyzontu czasowego skorygowana (+) o wartość rezydualną)

&

Dotacja UE = EC x MaxCRpa

EC - całkowite koszty kwalifikowalne projektu na podstawie stosownych wytycznych

MaxCRpa - maksymalna stopa współfinansowania określona w Uszczegółowieniu WRPO 2014+ dla Poddziałania 2.1.3

Etap 2 - określenie kwoty decyzji

DA = EC x R

DA - kwota decyzji - koszty kwalifikowalne przemnożone przez wskaźnik luki finansowej EC - wysokość niezdyskontowanych kosztów kwalifikowalnych projektu ustalonych na podstawie stosownych wytycznych

Etap 3 - określenie maks. dotacji UE

Dotacja UE = DA x MaxCRpa

Dotacja UE - maks. poziom dofinansowania projektu ze środków UE

MaxCRpa - maksymalna stopa współfinansowania określona w Uszczegółowieniu WRPO 2014+ dla Poddziałania 2.1.3

£

Etap 4 - określenie wskaźnika rzeczywistego poziomu dofinansowania (efektywnej stopy dofinansowania)

Wrzf = Dotacja UE / EC

lub alternatywnie

Wrzf = R x MaxCRpa

Dla wszystkich projektów, dla których nie można obiektywnie określić przychodu z wyprzedzeniem, maksymalny poziom dofinansowania ustala się przy zastosowaniu stopy dofinansowania określonej dla danego działania, z zastrzeżeniem, że dochód wygenerowany przez projekt w okresie trzech lat od zakończenia operacji lub do terminu na złożenie dokumentów dotyczących zamknięcia programu określonego w przepisach dotyczących poszczególnych funduszy, w zależności od tego, który z terminów nastąpi

wcześniej, pomniejsza wydatki kwalifikowalne beneficjenta w wysokości proporcjonalnej do udziału wydatków kwalifikowalnych w kosztach całkowitych inwestycji oraz jest odliczany od wydatków deklarowanych Komisji Europejskiej.

Szczegółowe zasady ustalania wartości dofinansowania w operacjach generujących dochód zostały opisane w „Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych”. Monitorowanie dochodu generowanego w fazie operacyjnej projektu będzie się odbywać na zasadach w nich opisanych.

Ustalenie dofinansowania dla projektów objętych pomocą publiczna:

•    pomoc de minimis:

Wartość dofinansowania należy ustalić jako iloczyn kosztów kwalifikowalnych i maksymalnej intensywności dofinansowania określonej w Uszczegółowieniu WRPO 2014+, bądź Regulaminie konkursu.

•    regionalna pomoc inwestycyjna:

Wartość dofinansowania należy ustalić jako iloczyn kosztów kwalifikowalnych i maksymalnej intensywności dofinansowania, które wynoszą dla:

-    mikro, małych przedsiębiorstw - 45% kosztów kwalifikowalnych;

-    średnich przedsiębiorstw - 35% kosztów kwalifikowalnych;

-    dużych przedsiębiorstw - 25% kosztów kwalifikowalnych.

•    wyłączenia blokowe na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 (GBER):

Wartość dofinansowania należy ustalić zgodnie z wytycznymi wskazanymi w odpowiednych rozporządzeniach wykonawczych, odnosząc się do sprecyzowanej tam kwalifikowalności kosztów oraz intensywności dofinansowania.

W przypadku form pomocy publicznej, dla których konieczne jest zbadanie indywidualnych potrzeb w zakresie dofinansowania, jego wartość ustala się poprzez umniejszenie kosztów kwalifikowalnych o wartość zysku operacyjnego.

Zysk operacyjny oznacza różnicę między zdyskontowanymi dochodami, a zdyskontowanymi kosztami operacyjnymi w danym cyklu życia inwestycji, gdy różnica ta jest wartością dodatnią. Wielkości finansowe należy dyskontować stopą dyskontową ustalaną na podstawie stawki referencyjnej wykorzystywanej do obliczania wartości pomocy publicznej . Koszty operacyjne obejmują koszty, takie jak koszty personelu, materiałów, zakontraktowanych usług, komunikacji, energii, konserwacji, czynszu, administracji, lecz nie uwzględniają, kosztów amortyzacji i kosztów finansowania, jeśli zostały one objęte zakresem pomocy inwestycyjnej.

W celu wyliczenia zysku operacyjnego oraz ustalenia wysokości wsparcia w ramach ww. rodzajów pomocy należy:

1.    Wziąć pod uwagę przychody i koszty operacyjne projektu w okresie ekonomicznego życia projektu i wyliczyć zysk:

Zysk operacyjny (ZO) = Z zdyskontowanych przychodów operacyjnych -Z zdyskontowanych kosztów operacyjnych

2.    W przypadku gdy zysk operacyjny > 0 należy go odjąć od kosztów kwalifikowalnych projektu (EC).

Kwota pomocy < EC - ZO

gdzie:

2

EC - koszty kwalifikowalne projektu wykazane we wniosku o dofinansowanie projektu ;

ZO - zysk operacyjny ;

Każdorazowo należy porównywać czy wyliczona kwota pomocy (Krok 1) nie przewyższa kwoty maksymalnego dofinansowania z Uszczegółowienia WRPO 2014+ w ramach danego Działania/Poddziałania (max % x koszty kwalifikowalne - Krok 2), a w przypadku wystąpienia

1    Stopa dyskontowa = stopa bazowa + marża 100 punktów bazowych. Strona internetowa UOKIK: https://uokik.gov.pl/stopa_referencyjna_i_archiwum.php

2    Zgodnie z art. 7 ust.3 GBER „Pomoc wypłacana w kilku ratach jest dyskontowana do wartości w momencie jej przyznania”

takiej sytuacji przyjąć niższą kwotę i niższy % dofinansowania. Dokonując porównania należy zwrócić uwagę na różnice w kwalifikowalności kosztów w przypadku pomocy publicznej i dofinansowania na zasadach ogólnych - ustalenie EC.

Należy przedstawić maksymalną kwotę pomocy jako wartość niezdyskontowaną.

3. Z kolei w przypadku gdy analizowana działalność nie będzie generowała ww. zysku tj. zysk operacyjny < 0, kwota pomocy będzie się odnosiła jedynie do kosztów kwalifikowalnych projektu.

Kwota pomocy = EC * MaxCRpa gdzie:

EC - koszty kwalifikowalne projektu wykazane we wniosku o dofinansowanie projektu MaxCRpa - maksymalna stopa współfinansowania określona w Uszczegółowieniu WRPO 2014+ /Regulaminie konkursu

W takim przypadku należy przyjąć poziom dofinansowania zgodny z zapisami Uszczegółowienia WRPO 2014+ dla danego Działania/Poddziałania (max % x koszty kwalifikowalne).

Ustalając maksymalną kwotę pomocy jako różnicę między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym, operator ma prawo powiększyć zysk operacyjny o tzw. rozsądny zysk przez odnośny okres. Przez rozsądny zysk należy rozumieć typowy zysk dla danego sektora. Przy braku możliwości jego określenia, stopa zwrotu z kapitału, która nie przekracza odnośnej stopy swap powiększonej o premię w wysokości 100 punktów bazowych, będzie uznawana za rozsądną. Stopa swap - stopa dla instrumentów o dłuższym terminie wymagalności odpowiadająca międzybankowej oferowanej stopie referencyjnej, publikowana jest na stronie: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/swap_rates_en.html. Wartości stopy swap są podawane dla wartości dla okresów 1-10 lat. W przypadku inwestycji, dla których cykl życia inwestycji przekracza 10 lat należy przyjąć wartość stopy swap dla 10 letniego okresu.

Zysk operacyjny wylicza się ex ante na podstawie rozsądnych prognoz i nie ustala się go ponownie (za wyjątkiem korekty stopy dyskontowej na dzień podpisania umowy). Jednak każdorazowo przy zmianie kosztów kwalifikowalnych (w tym również po podpisaniu umowy o dofinansowanie) konieczne jest ponowne wyliczenie kwoty pomocy poprzez odjęcie zysku operacyjnego od kosztów kwalifikowalnych i przyrównanie do maksymalnego poziomu dofinansowania z Uszczegółowienia WRPO 2014+.

POMOC PUBLICZNA W ŚWIETLE art. 61 - wyłączenia

Projekty objęte pomocą publiczną nie należą do kategorii projektów generujących dochód po ukończeniu (zgodnie z art. 61 ust. 8 Rozporządzenia nr 1303/2013), o ile stanowią:

a.    pomoc de minimis,

W przypadku projektów objętych pomocą de minimis poziom dofinansowania ustalany jest w oparciu o Rozporządzenie Komisji (UE) 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis, z zastrzeżeniem, że kwota pomocy nie może przekroczyć maksymalnego poziomu dofinansowania określonego dla poszczególnych Działań/Poddziałań w Uszczegółowieniu WRPO 2014+/Regulaminie konkursu.

b.    zgodną z rynkiem wewnętrznym pomoc państwa dla MŚP, gdy stosuje się limit w zakresie dopuszczalnej intensywności lub kwoty pomocy państwa,

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną realizowanych przez małych i średnich przedsiębiorców, poziom dofinansowania ustalany jest w oparciu o zasady (limity lub ograniczenia co do kwoty) wskazane w przepisach krajowych wydanych na podstawie Rozporządzenia nr 651/2014, z zastrzeżeniem, że kwota pomocy nie może przekroczyć maksymalnego poziomu dofinansowania określonego dla poszczególnych Działań/Poddziałań w Uszczegółowieniu WRPO 2014+/Regulaminie konkursu.

c.    zgodną z rynkiem wewnętrznym pomoc państwa, gdy przeprowadzono indywidualną weryfikację potrzeb w zakresie finansowania zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi pomocy państwa.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczna realizowanych przez dużych przedsiębiorców wystąpi konieczność indywidulanej weryfikacji zapotrzebowania na finansowanie. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji Europejskiej takim mechanizmem indywidulnej weryfikacji potrzeb jest mechanizm pomniejszania kosztów kwalifikowalnych o zysk operacyjny, przewidziany w wybranych rodzajach pomocy publicznej. W pozostałych rodzajach pomocy - nie przewidujących tego mechanizmu - konieczne jest zweryfikowanie dochodowości projektu w oparciu o art. 61 Rozporządzenia nr 1303/2013 (projekty generujące dochód po ukończeniu).

W tym punkcie Wnioskodawca powinien zamieścić odpowiedni komentarz do sposobu ustalenia poziomu dofinansowania odnosząc się do przedstawionych powyżej informacji.

W przypadku projektów częściowo objętych pomocą publiczną w rozumieniu art. 107 TFUE do części nie objętej tą pomocą należy zastosować odpowiednio zasady dotyczące ustalania poziomu dofinansowania w oparciu o metodę luki w finansowaniu lub zryczałtowanych stawek procentowych dochodów.

Obliczenie poziomu dofinansowania należy wykonać w arkuszu „3 Poziom dofinansowania” wypełniając tabele w oparciu o dane z zakładek pomocniczych, tabelę nr 6 „A Obliczenie zdyskontowanego dochodu projektu” i w zależności od uzyskanego wyniku tabelę z części C lub D, w której ustalono wartość dofinansowania. Tabele w części B wypełniają Wnioskodawcy, których projekty objęte są pomocą publiczną, zgodnie ze schematami pomocy publicznej, tabelę w części A należy wówczas pominąć. W przypadku obliczania wysokości pomocy publicznej w oparciu o zysk operacyjny, obliczenia szczegółowe należy przeprowadzić w arkuszu 16 Zysk operacyjny.

W tym punkcie należy krótko skomentować otrzymane wyniki. Tabele z arkusza 3 należy zamieścić w wersji papierowej jako załącznik do Studium.

Obliczenia szczegółowe stanowią załącznik nr ... do Studium.

VIII.3. Finansowa trwałość

Weryfikacja trwałości finansowej to zbadanie stanu środków pieniężnych na koniec poszczególnych okresów. Przy sporządzaniu projekcji wielkości finansowych należy oprzeć się na sporządzonych wcześniej prognozach, a także na danych historycznych. Jest to istotne szczególnie przy tych kategoriach przychodów czy kosztów, które nie są bezpośrednio zależne od poziomu prowadzonej działalności. Można je założyć na stałym poziomie w całym okresie analizy. Trwałość ocenia się na podstawie projekcji skumulowanych przepływów pieniężnych. Projekt uznaje się za trwały finansowo, jeżeli saldo to jest większe bądź równe zeru we wszystkich latach objętych analizą. Jeśli sam projekt nie jest trwały (saldo skumulowanych przepływów mniejsze od zera), nie oznacza to, że nie należy go realizować. Jeśli przepływy dla Wnioskodawcy (jednostki użytkującej infrastrukturę) z projektem są dodatnie, projektu nie należy odrzucać. Ważne jest zabezpieczenie przez Wnioskodawcę środków pieniężnych wystarczających do wdrożenia projektu oraz do zarządzania aktywami i wykorzystania ich zgodnie z normami technicznymi i środowiskowymi. Trwałość finansowa oznacza, że Wnioskodawca (jednostka użytkująca infrastrukturę) pozostaje finansowo stabilny w każdym roku analizy.

A. Projekt i trwałość finansowa projektu

Dla projektu należy przygotować pro forma rachunek przepływów pieniężnych.

Wychodząc od przychodów ze sprzedaży i kosztów operacyjnych ustalonych dla projektu w tabeli nr 4 ’’Przychody i koszty operacyjne” (arkusz „2 Dane wyjściowe”) należy zbudować rachunek przepływów pieniężnych dla projektu.

Środki własne Wnioskodawcy (i/lub jednostki użytkującej infrastrukturę) przeznaczone na finansowanie projektu należy w rachunku przepływów pieniężnych wykazać w pozycji „wpłata środków własnych”.

Szczególne podejście w ramach analizy finansowej, stosowane jest w przypadku projektów realizowanych w systemie kilku podmiotów. Wymaga ono przygotowania analizy skonsolidowanej (patrz: Założenia do analizy finansowej). W takim przypadku obliczenia szczegółowe dla wszystkich podmiotów uczestniczących w projekcie należy przygotować w zakładkach pomocniczych, a otrzymane wyniki, po wyeliminowaniu wzajemnych rozliczeń między podmiotami, przenieść do odpowiednich tabel, a stamtąd do tabeli wynikowej nr 10 z arkusza „5 Trwałość finansowa”. W przypadku analizy skonsolidowanej badaniu podlega także trwałość podmiotów uczestniczących w projekcie. Trwałość każdego z podmiotów wraz z projektem w części przypadającej na partnera należy przedstawić w tabeli wynikowej nr 11 z arkusza „5 Trwałość finansowa”.

Podmioty będące jednocześnie Wnioskodawcą i użytkującym projekt, sporządzające pełną sprawozdawczość finansową (bilans, rachunek zysków i strat, ew. rachunek przepływów pieniężnych) prezentują trwałość finansową projektu na podstawie tabeli nr 16 „Pro forma sprawozdanie z przepływów pieniężnych - Projekt” z arkusza „7 Plan finansowy”

Tu należy skomentować otrzymane wyniki oraz przywołać załącznik do Studium Wykonalności, w którym przedstawione będą obliczenia.

Obliczenia szczegółowe stanowią załącznik nr ... do Studium

B.    Trwałość finansowa jednostka użytkująca projekt + projekt (z wyłączeniem JST)

W sytuacji gdy Wnioskodawca nie jest jednocześnie jednostką użytkującą infrastrukturę, należy sporządzić prognozę przepływów pieniężnych z punktu widzenia tej jednostki (operatora). Projekcja powinna obejmować przepływy szacowane na podstawie jej dotychczasowej działalności, uzupełnione o przychody, koszty i inne przepływy dotyczące realizacji i funkcjonowania samego projektu. W projekcji powinny zostać uwzględnione koszty związane z eksploatacją, amortyzacją i wynagrodzeniami dla etatów związanych z projektem. Aby uznać projekt za trwały finansowo, projekcja skumulowanych przepływów musi być w każdym roku okresu odniesienia wartością dodatnią.

Tu należy skomentować otrzymane wyniki oraz przywołać załącznik do Studium Wykonalności w którym przedstawione będą obliczenia. Trwałość finansową należy przedstawić w tabeli nr 11 „Rachunek przepływów pieniężnych - jednostka użytkująca infrastrukturę + projekt (zł)” z arkusza „5.Trwałość finansowa”.

Podmioty sporządzające pełną sprawozdawczość finansową (bilans, rachunek zysków i strat, ew. rachunek przepływów pieniężnych) prezentują trwałość finansową jednostki użytkującej projekt wraz z projektem w tabeli 18 arkusza „7 Plan finansowy”.

Obliczenia szczegółowe stanowią załącznik nr ... do Studium.

C.    Trwałość finansowa JST

Arkusz „6 Trwałość finansowa JST” - ta zakładka służy wykazaniu trwałości finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego tylko w sytuacji, gdy są one jednocześnie jednostkami ponoszącymi nakłady inwestycyjne i użytkującymi projekt, a także gdy jednostką użytkującą jest własna jednostka organizacyjna o statusie jednostki budżetowej oraz gdy są partnerem projektu. Przygotowane tabele mają układ odpowiadający specyfice budżetu. Informacje zawarte w tabeli odpowiadają dochodom, wydatkom, przychodom i rozchodom budżetu, i należy je wypełnić na podstawie Wieloletniej Prognozy Finansowej JST tworzonej w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tekst jednolity z 2015 roku, poz. 92). Poszczególnym pozycjom tabeli należy przyporządkować właściwe rubryki z wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia (można posiłkować się sugestiami w opisie kategorii tabeli zamieszczonej w arkuszu „6 Trwałość finansowa JST”).

Tu należy skomentować otrzymane wyniki oraz przywołać załącznik do Studium Wykonalności w którym przedstawione będą obliczenia. Trwałość finansową JST należy przedstawić w tabeli 12 arkusza „6 Trwałość finansowa JST”.

Obliczenia szczegółowe stanowią załącznik nr ... do Studium.

D. Wskaźniki efektywności finansowej

Do obliczenia efektywności projektu należy posłużyć się przepływami pieniężnymi projektu w kolejnych latach okresu odniesienia. Do obliczania efektywności finansowej należy stosować następujące wskaźniki:

Wskaźnik

Komentarz

Finansowa Zaktualizowana Wartość Netto

FNPV=±NCF' f=i 0 + rJ

NCFt-finansowe przepływy pieniężne netto projektu w roku t (różnica pomiędzy wpływami i wydatkami projektu w roku t) n- liczba lat okresu odniesienia

Wskaźnik informuje nas, o ile dzisiejsza wartość korzyści finansowych netto przekracza zdyskontowaną wartość nakładów i późniejszych kosztów utrzymania projektu. Jeżeli jest to wartość ujemna oznacza, że nakłady przekraczają korzyści finansowe, a tym samym projekt nie powinien być realizowany (z punktu widzenia inwestora), ponieważ jest finansowo nieefektywny.

t=1,.. .n- kolejny rok okresu odniesienia

r- finansowa stopa dyskontowa

Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu

y =o

W (1 + IRRf

Jest to stopa dyskontowa, przy której zrównuje się wartość teraźniejsza prognozowanych korzyści i wydatków projektu, inaczej mówiąc, przy której finansowa zaktualizowana wartość korzyści netto (FNPV) jest równa zero.

Na potrzeby opracowania Studium Wykonalności wyróżniamy dwa poniżej zaprezentowane wskaźniki:

Wskaźniki

Komentarz

Wskaźniki efektywności finansowej inwestycji

•    finansowa bieżąca wartość netto (FNPV/C),

•    finansowa wewnętrzna stopa zwrotu (FRR/C),

Wskaźniki efektywności finansowej inwestycji są obliczane z perspektywy całości inwestycji, bez względu na to, jak jest ona finansowana oraz z perspektywy podmiotu odpowiedzialnego za jego realizację. Określają one efektywność finansową projektu z uwzględnieniem całkowitych nakładów inwestycyjnych. Powinny one być obliczane na podstawie prognozy przepływów pieniężnych odpowiadającej przyjętemu okresowi odniesienia projektu i obejmować:

•    nakłady inwestycyjne i odtworzeniowe,

•    koszty działalności operacyjnej,

•    zmiana kapitału obrotowego netto (faza inwestycyjna),

•    przychody w rozumieniu art. 61 Rozporządzenia 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

•    wartość rezydualną aktywów projektu na koniec okresu odniesienia.

Tu należy podać otrzymane wyniki i je skomentować.

Jeżeli w przypadku świadczenia usługi w interesie ogólnym właściciel i operator to różne podmioty, należy przeprowadzić skonsolidowaną analizę finansową, z wyłączeniem przepływów pieniężnych pomiędzy właścicielem i operatorem, w celu oceny rzeczywistej rentowności inwestycji, niezależnie od płatności wewnętrznych.

Obliczenia szczegółowe stanowią załącznik nr ... do Studium.

VIII.4. Analiza ekonomiczna

Zgodnie z art. 101 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013 przeprowadzenie pełnej analizy kosztów i korzyści jest obowiązkowe dla projektów dużych. W przypadku projektów nie zaliczanych do dużych Instytucja Zarządzająca może zdecydować o konieczności jej przeprowadzenia jeśli wynika to np. z kryteriów wyboru projektów odnoszących się do wartości wskaźnika ERR lub ENPV.

Dla projektów realizowanych w ramach Działania 2.1, niezależnie od wielkości projektu należy przeprowadzić pełną analizę kosztów i korzyści zgodnie z Podrozdziałem 8.1 Wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 uwzględniając poniższe zalecenia.

Analiza kosztów i korzyści prowadzi do obliczenia nowych ekonomicznych przepływów pieniężnych, które są podstawą obliczenia wskaźników ekonomicznej efektywności projektu. Są one analogiczne do wskaźników z analizy finansowej (uwzględniają jednak korzyści dla szerokiej grupy Wnioskodawców, a nie samego inwestora). Należą do nich.

•    Ekonomiczna Zaktualizowana Wartość Netto - ENPV,

•    Ekonomiczna Wewnętrzna Stopa Zwrotu - ERR,

•    Ekonomiczny Wskaźnik Korzyści/Koszty - B/C.

W analizie kosztów i korzyści należy w sposób wyczerpujący udowodnić, że z ekonomicznego punktu widzenia inwestycja jest „opłacalna”. Wiarygodność analizy kosztów i korzyści w zakresie: metodycznego i rzetelnego oszacowania kosztów i korzyści dla Wnioskodawcy i Interesariuszy, zastosowania wymaganego okresu referencyjnego i stopy dyskontowej, poprawności wyliczenia wskaźników efektywności ekonomiczn ej stanowi jeden z elementów uzasadniających realizację projektu.

Punktem wyjścia analizy kosztów i korzyści są przepływy pieniężne określone w analizie finansowej projektu. Uwzględniamy tutaj tylko pozycje wywołujące wpływy i wydatki u inwestora spowodowane projektem (jeśli w analizie finansowej stosowano metodę różnicową, do analizy ekonomicznej stosujemy wielkości różnicowe). Podobnie jak w analizie finansowej stosujemy metodykę DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych). Założenia są takie same jak w analizie finansowej. Przy określaniu ekonomicznych wskaźników efektywności należy jednak dokonać niezbędnych korekt dotyczących:

•    efektów fiskalnych (transferów);

-    odliczenia podatków pośrednich od cen nakładów (np. podatku VAT, który w analizie finansowej jest uwzględniany w cenach, pod warunkiem, że nie podlega zwrotowi);

-    odliczenia subwencji i wpłat, mających charakter wyłącznie przekazu pieniężnego - tzw. ”czyste” płatności transferowe na rzecz osób fizycznych;

-    uwzględnienia w cenie tych konkretnych podatków pośrednich/subwencji /innych dotacji, które mają za zadanie zmienić efekty zewnętrzne. Jednakże należy pamiętać, aby w trakcie analizy nie liczyć ich podwójnie (przykładowo jako podatek włączony do danej ceny oraz jako szacunkowy zewnętrzny koszt środowiskowy).

•    efektów zewnętrznych mających na celu ustalenie wartości negatywnych i pozytywnych skutków projektu (odpowiednio kosztów i korzyści zewnętrznych). Ponieważ efekty zewnętrzne, z samej definicji, następują bez pieniężnego przepływu, nie są one uwzględnione w analizie finansowej, w związku z czym muszą zostać oszacowane i wycenione. W przypadku, gdy wyrażenie ich za pomocą wartości pieniężnych jest niemożliwe, należy skwantyfikować je w kategoriach materialnych w celu dokonania oceny jakościowej. Należy wówczas wyraźnie zaznaczyć, że nie zostały one ujęte przy obliczaniu wskaźników analizy ekonomicznej.

•    przekształceń z cen rynkowych na ceny rozrachunkowe. Mają one na celu uwzględnienie czynników mogących oderwać ceny od równowagi konkurencyjnej (tj. skutecznego rynku), takich jak: niedoskonałości rynku, monopole, bariery handlowe, regulacje w zakresie prawa pracy, niepełna informacja, itp. W tego typu przypadkach obserwowane ceny rynkowe (tj. finansowe) powinny zostać przeliczone za pomocą współczynników przeliczeniowych, tzw. czynników konwersji na ceny rozrachunkowe tak, aby nie miały charakteru mylącego i odzwierciedlały koszt alternatywny wkładu w projekt oraz gotowość klienta do zapłaty za produkt końcowy.

Analizę ekonomiczną należy przedstawić w tabeli 9 arkusza „4 Efektywność finansowa”.

Obliczenia szczegółowe stanowią załącznik nr ... do Studium.

IX. Analiza wrażliwości i ryzyka

Celem tej analizy jest wykazanie wpływu zmian określonych czynników na zakres, harmonogram, efektywność finansowo-ekonomiczną przedsięwzięcia oraz trwałość finansową.

Analiza wrażliwości oraz analiza ryzyka obejmująca jakościową ocenę ryzyka powinna zostać opracowana dla wszystkich projektów i dotyczyć zmiennych krytycznych wymienionych w tabelach nr 22, 23, 24 w arkuszu „8 Wrażliwość i ryzyko” .

Podstawowe założenia, jakich należy przestrzegać podczas analizy wrażliwości:

•    W całym horyzoncie czasowym, zmianie poddawana być powinna tylko jedna ze zmiennych, przy założeniu niezmienności pozostałych założeń i parametrów,

•    Zmianę czynnika zakłada się w całym okresie odniesienia.


IX.1. Analiza wrażliwości

Analiza wrażliwości ma na celu wskazanie, jak zmiany w wartościach zmiennych krytycznych projektu wpłyną na wyniki analiz przeprowadzonych dla projektu, a w szczególności na wartość wskaźników efektywności finansowej i ekonomicznej projektu (w szczególności FNPV/C, FNPV/K oraz ENPV) oraz trwałość finansową. Analizy wrażliwości dokonuje się poprzez identyfikację zmiennych krytycznych, w drodze zmiany pojedynczych zmiennych o określoną procentowo wartość i obserwowanie występujących w rezultacie wahań w finansowych i ekonomicznych wskaźnikach efektywności oraz trwałości finansowej. Jednorazowo zmianie poddawana być powinna tylko jedna zmienna, podczas gdy inne parametry powinny pozostać niezmienione. W ramach analizy wrażliwości należy również dokonać obliczenia wartości progowych zmiennych w celu określenia, jaka zmiana procentowa zmiennych zrównałaby NPV (ekonomiczną lub finansową) z zerem.

Analiza wrażliwości powinna się odnosić do efektywności projektu oraz do analizy trwałości finansowej.

Analiza trwałości finansowej

Efektywność projektu

Ocena powinna wykazać, że określone czynniki ryzyka nie spowodują utraty płynności finansowej systemu. Analizę należy przeprowadzić dla wariantu pesymistycznego i porównać go do wariantu wyjściowego Wybór parametrów i poziom zmian zależy od typu i charakteru projektu, specyfiki sektora i lokalnych lub regionalnych warunków rynkowych). Wypełniając tabelę należy podać dla wskazanej zmiany parametrów krytycznych wartość skumulowanych przepływów pieniężnych dla okresu odniesienia.

Należy wykazać, jak wyliczone wartości wskaźników finansowych (FRR/C i FNPV/C) zmieniają się wraz ze zmianą parametrów służących do ustalenia kosztów i korzyści projektu. Należy przedstawić wartości wskaźników efektywności projektu policzone przy założonych zmianach poszczególnych wielkości krytycznych.

Tu należy skomentować otrzymane wyniki oraz przywołać załącznik do Studium Wykonalności w którym przedstawione będą obliczenia. Analizę wrażliwości należy przedstawić w tabeli 22 „Analiza wrażliwości -scenariusze” i tabelę nr 23 „Analiza wrażliwości - obliczenie FNPV/C i FRR/C” z arkusza „8 Wrażliwość i ryzyko.

Obliczenia szczegółowe stanowią załącznik nr ... do Studium.

IX.2. Analiza ryzyka

Wnioskodawca powinien sporządzić jakościową ocenę ryzyka. Analiza ryzyka powinna mieć charakter jakościowy, gdzie ocenia się prawdopodobieństwo faktycznego wystąpienia danego ryzyka (niskie, średnie, wysokie). Należy w tym miejscu również przedstawić okoliczności, które spowodują wystąpienie określonej sytuacji.

W tym miejscu należy skomentować otrzymane wyniki oraz przywołać załącznik do Studium Wykonalności w którym przedstawione będą obliczenia. Analizę ryzyka należy przedstawić w tabeli nr 24 „Analiza ryzyka” z arkusza „8. Wrażliwość i ryzyko”. Obliczenia szczegółowe stanowią załącznik nr ... do Studium.

X. Analiza oddziaływania na środowisko

Krótki opis wpływu realizacji inwestycji na środowisko

W tabeli należy opisać wpływ projektu na środowisko:

1.    w trakcie jego realizacji,

2.    po zakończeniu jego realizacji (uwzględniając wszystkie pozytywne/ negatywne efekty ekologiczne).

Jeżeli została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, należy odnieść się do wniosków w niej zawartych.

Ocena wpływu przedsięwzięcia na obszary objęte programem NATURA 2000

Ostateczne wnioski wynikające z zaświadczenia wydanego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub oceny oddziaływania na obszar Natura 2000.

Ocena wpływu przedsięwzięcia na jednolitą część wód (tzw. „ramowa dyrektywa wodna”)

Ostateczne wnioski wynikające z deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

XI. Załączniki do Studium Wykonalności

W tym punkcie należy wyszczególnić załączniki do Studium Wykonalności. W dokumentacji aplikacyjnej powinny znaleźć się kolejno ponumerowane załączniki, zawierające tabele wynikowe, jak również odpowiednio sformatowane arkusze kalkulacyjne z obliczeniami własnymi Wnioskodawcy. Niezbędne jest przygotowanie załączników w formie papierowej, jak również w wersji elektronicznej

Oświadczenie Wnioskodawcy:

Oświadczam(y), że wszelkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie są prawdziwe, przedstawione w sposób rzetelny oraz przygotowane w oparciu o najpełniejszą wiedzę dotyczącą projektu oraz perspektyw i możliwości jego rozwoju.

Jestem świadomy, iż niedoszacowanie dochodu generowanego przez projekt w fazie operacyjnej lub celowe niedoszacowanie/przeszacowanie kosztów inwestycyjnych projektu w celu zmaksymalizowania dotacji UE, może zostać potraktowane jako nieprawidłowość, do której zastosowanie będą miały art. 143 i nast. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.)

Podpis osoby (osób) uprawnionej do występowania w imieniu Wnioskodawcy:

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Data

Podpis

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Data

Podpis

Imię i Nazwisko

Stanowisko

Data

Podpis

33

Zobacz kontakt w sprawie studium wykonalności.