Studium wykonalności (ang. feasibility study) to szczegółowa analiza wykonalności projektu, którą wykonujemy na wstępnym etapie planowania, przed podjęciem decyzji o jego realizacji. Zasadnicze studium wykoalności jest załącznikiem do wniosku o dotację, kredyt albo grant.

Profesjonalnie przygotowany dokument studium wykonalności odpowiada na kluczowe pytania:

 • Czy projekt jest technicznie wykonalny? Studium wykonalności analizuje aspekty techniczne projektu, takie jak dostępność zasobów, możliwości techniczne, wymagania prawne i regulacyjne.
 • Czy projekt jest ekonomicznie uzasadniony? Studium wykonalności ocenia koszty i korzyści projektu, w tym wpływ na rentowność, przepływy pieniężne i zwrot z inwestycji.
 • Czy projekt jest społecznie i środowiskowo akceptowalny? Studium wykonalności analizuje wpływ projektu na społeczeństwo i środowisko, w tym potencjalne korzyści i ryzyka.

Odpowiedzi na te pytania zawarte w studium wykonalności pozwalają na obiektywną ocenę potencjału projektu i podjęcie decyzji o jego dalszej realizacji.

Rola studium wykonalności

 • Decyzje inwestycyjne: Pomaga inwestorom i decydentom ocenić, czy projekt jest wart realizacji.
 • Pozyskiwanie finansowania: Jest często wymagane przez instytucje finansowe i organy przyznające dotacje jako dowód na realność i opłacalność projektu.
 • Planowanie: Umożliwia lepsze planowanie zasobów, czasu i budżetu, minimalizując ryzyko niepowodzenia.
więcej »

Polska Akademia Nauk - referencje dla ZEFE

Eksperci ZEFE.org wykazali się zaangażowaniem i profesjonalnym podejściem do realizowanego zlecenia. Studium wykonalności zostało przygotowane w terminie przewidzianym umową. Poprawność wykonanego studium wykonalności została zweryfikowana pozytywnie - projekt został zaakceptowany pod względem formalnym i obecnie przeszedł do kolejnej fazy ewaluacji.

Rekomendujemy ZEFE.org jako wiarygodnego partnera w zakresie usług pozyskiwania funduszy europejskich.

prof. dr hab. Andrzej Suchocki
Kierownik Oddziału Spektroskopii Ciała Stałego PAN

Cena studium wykonalności uzależniony jest od pracochłonności jego przygotowania. W szczególności, koszt wykonania studium wykonalności zależy od:

więcej »

studium wykonalności

Wersja do druku Poleć znajomemu

Wybrane instytucje, dla których wykonaliśmy studia wykonalności:

studium wykonalności Ministerstwo
      Infrastruktury
studium wykonalności ITE
      Warszawa
  studium wykonalności Lublin studium wykonalnosci Dęblin studium wykonalnosci Gmina Jastków studium wykonalnosci - Miasto Łukow studium wykonalnosci - Lubartów        
  studium wykonalnosci - województwo lubelskie -
      Biłgoraj studium wykonalnosci - województwo lubelskie - Hrubieszow studium wykonalnosci - województwo lubelskie - Janowiec studium wykonalnosci - województwo lubelskie -
      Janow Lubelski studium wykonalnosci - województwo lubelskie -
      Krasny Staw        
  studium wykonalnosci - województwo lubelskie - Łęczna studium wykonalnosci - województwo lubelskie - Międzyrzec
      Podlaski studium wykonalnosci - lubelskie - Radzyn Podlaski studium wykonalnosci lublin - Ryki studium wykonalnosci - lubelskie -
      Gmina Lubartów        
  studium wykonalnosci - Gmina Łuków studium wykonalnosci lubelskie -
      Gmina Konopnica studium wykonalnosci Gmina Dorohusk studium wykonalnosci - Gmina
      Biszcza studium wykonalności Lublin  

 

Studium wykonalności - informacje podstawowe

Studium wykonalności (SW), znane również jako feasibility study, to ocena i analiza potencjału projektu. Studium wykonalności przygotowujemy w celu wspierania procesu decyzyjnego poprzez obiektywne i racjonalne określenie mocnych i słabych stron projektu, możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów potrzebnych do realizacji projektu oraz ocenę szans na jego powodzenie.

Dokument studium wykonalności składa się z różnych analiz, takich jak analiza rynku, ekonomiczna, techniczna i strategiczna, które pomagają określić, czy projekt jest wykonalny i czy warto w niego inwestować.

Struktura studium wykonalności w każdym przypadku zawiera definicję projektu oraz analizę ekonomiczną. Ostateczny kształt studium wykonalności uzależniony jest od wytycznych inwestora oraz zaleceń innych stron zaangażowanych w realizację projektu objętego analizą (np. jednostki współfinansującej).

więcej »

Studium wykonalności - wykonanie w praktyce

Wykonanie studium wykonalności to proces, który polega na dokładnym zbadaniu i ocenie projektu w celu określenia jego potencjału i możliwości wdrożenia w praktyce. Studium wykonalności ma na celu zidentyfikowanie wszystkich aspektów projektu, w tym technicznych, ekonomicznych, prawnych, społecznych i środowiskowych, a następnie ocenienie ich w celu określenia wykonalności projektu.

więcej »

Lista zrealizowanych projektów

ZEFE.ORG funkcjonuje już od 1990 roku, natomiast doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych zdobywamy od roku 2000.

Pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości ponad 250 mln złotych.

Wszystkim klientom dziękujemy za zaufanie i wystawione referencje.

Zapraszamy do kontaktu w sprawie wykonania studium wykonalności, napisania wniosku o dotację i rozliczania dotacji.

więcej »

Koszt studium wykonalności

Cena studium wykonalności uzależniony jest od pracochłonności jego przygotowania. W szczególności, koszt wykonania studium wykonalności zależy od:

więcej »

Wstępne studium wykonalności - pre-feasibility study

Wstępne studium wykonalności, zwane również pre-feasibility study, to wstępne opracowanie, które ma na celu ocenę zasadności realizacji projektu. Studium to jest przeprowadzane na wczesnym etapie planowania projektu, jeszcze przed podjęciem decyzji o jego realizacji.

więcej »

Studium wykonalności - instrukcje, wytyczne przygotowania i wzorcowe studia wykonalności

ZEFE.ORG oferuje wykonanie studium wykonalności na podstawie oficjalnych wytycznych instytucji finansujących. Poniżej - przykładowe wytyczne i wzorce dla studiów wykonalności RPO, POIG, POIŚ, etc.:

więcej »

Studium wykonalności - zakres merytoryczny dla RPO

Typowy zakres studium wykonalności omówiony podczas szkolenia, na przykładzie RPO Lubuskie 2020

więcej »

Studium wykonalności - szablony do pobrania

Do pobrania pliki szablonów studium wykonalności.

więcej »

Jak wykonać studium wykonalności?

Studium wykonalności to dokument, który ma na celu przeanalizowanie możliwości realizacji określonego projektu, uwzględniając różne czynniki, takie jak techniczne, ekonomiczne, społeczne, prawne i środowiskowe.

więcej »

Fundusz Polski Ład - studium wykonalności

Wykonujem studium wykonalności dla programu Fundusz Polski Ład

Program finsosania oferuje bezzwrotne dofinansowanie inwestycji publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego oraz związków jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawą prawną tworzenia studium wykonalności dla Funduszu Polski Ład jest Ustawa z dnia 23 kwietnia 2021 r. o wspieraniu rozwoju infrastruktury finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju oraz innych instytucji finansowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 861).

Przepisy tej ustawy określają zasady funkcjonowania Funduszu Polski Ład oraz jego zadania, w tym m.in. wsparcie realizacji programów i projektów mających na celu modernizację gospodarki, rozwój infrastruktury, innowacje, ochronę środowiska oraz inne obszary objęte Polskim Ładem.

W ramach tych zadań Fundusz Polski Ład może przeprowadzać badania, analizy i opracowywać studia wykonalności dotyczące projektów, które mogą być finansowane z Funduszu. Studium wykonalności jest dokumentem, który ocenia perspektywy sukcesu projektu, analizuje jego aspekty techniczne, ekonomiczne, finansowe, społeczne i środowiskowe.

Ponadto, proces tworzenia studium wykonalności dla Funduszu Polski Ład musi być zgodny z ogólnymi przepisami prawa dotyczącymi sporządzania tego typu dokumentów, w tym przepisami prawa zamówień publicznych oraz przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Niezależnie od ogólnej podstrawy prawnej, studium wykonalności przygotowujemy dla programu Fundusz Polski Ład zgodnie z uszczegółowionymi wytycznymi, unikalnymi dla tego instrumentu wsparcia.

więcej »

Co to jest studium wykonalności?

Studium wykonalności jest przygotowywane w celu dokładnej oceny, czy projekt lub przedsięwzięcie jest wykonalne i opłacalne. Studium wyknalności jest często załącznikiem do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu.

więcej »

Studium wykonalności projektu

Studium wykonalności projektu (ang. Feasibility Study) to kompleksowa ocena, analiza i badanie projektu lub pomysłu biznesowego w celu ustalenia, czy jest on ekonomicznie, technicznie i organizacyjnie wykonalny oraz opłacalny. Studium wykonalności projektu jest ważnym narzędziem zarządzania ryzykiem i podejmowania decyzji biznesowych. Pomaga uniknąć inwestycji w projekty, które nie są opłacalne lub nie mają szans na sukces, oraz identyfikować obszary, które wymagają dalszego rozwoju lub optymalizacji. Studium wykonalności dostarcza inwestorom i decydentom informacji, które pomogą im podjąć trafne decyzje dotyczące kontynuacji, modyfikacji lub odrzucenia projektu.

więcej »

Studium wykonalności inwestycji

Studium wykonalności inwestycji (feasibility study) to dokument, który ma na celu kompleksową ocenę techniczno-ekonomiczno-finansową projektu inwestycyjnego. Studium jest niezbędnym elementem wniosku o dofinansowanie projektu z Funduszy Europejskich lub innych źródeł zewnętrznych.

Cele studium wykonalności inwestycji

Studium wykonalności inwestycji określane także jako zwane także analiza wykonalności inwestycji (ang. Investment Feasibility Study), to szczegółowa analiza wykazująca, czy inwestycja lub projekt jest wykonalny, opłacalny i ma potencjał przynoszenia zysków. To narzędzie, które pomaga inwestorom, przedsiębiorcom i decydentom podejmować informowane decyzje dotyczące alokacji kapitału i zasobów na projekt inwestycyjny.

Celem studium wykonalności inwestycji jest:

 • ocena zasadności realizacji projektu, w tym jego zgodności z celami strategii na poziomie krajowym i regionalnym, optymalnej wysokości dotacji, a także określenie czy zadanie możliwe jest do zrealizowania, biorąc pod uwagę wymogi wykonalności i trwałości efektów projektu;
 • identyfikacja i ocena ryzyk związanych z realizacją projektu;
 • przygotowanie planu realizacji projektu, w tym harmonogramu rzeczowo-finansowego;
 • przygotowanie szacunku kosztów realizacji projektu, w tym kosztów dotacji;
 • przygotowanie analizy finansowej projektu, w tym obliczenia maksymalnego poziomu dofinansowania.

Struktura studium wykonalności inwestycji

Studium wykonalności inwestycji powinno zawierać następujące rozdziały:

 • Wstęp - opis ogólny projektu, w tym jego lokalizacja, zakres i cel;
 • Analiza potrzeb i wymagań - analiza potrzeb i wymagań, które projekt ma zaspokoić;
 • Analiza wariantów rozwiązań projektowych - analiza różnych wariantów rozwiązań projektowych, w tym ich ocena techniczna, ekonomiczna i finansowa;
 • Ocena techniczna projektu - ocena techniczna projektu, w tym jego zgodności z obowiązującymi przepisami i standardami;
 • Ocena ekonomiczna projektu - ocena ekonomiczna projektu, w tym obliczenie wskaźników finansowych projektu, takich jak NPV, IRR i ROI;
 • Ocena finansowa projektu - ocena finansowa projektu, w tym obliczenie kosztów realizacji projektu i szacunku dotacji;
 • Analiza ryzyka i wrażliwości - identyfikacja i ocena ryzyk związanych z realizacją projektu;
 • Wnioski i zalecenia - wnioski i zalecenia dotyczące realizacji projektu.

Wymagania dotyczące studium wykonalności inwestycji

Studium wykonalności inwestycji powinno być opracowane przez doświadczonych ekspertów, którzy posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do rzetelnej oceny projektu. Studium powinno być przygotowane w sposób profesjonalny i rzetelny, z uwzględnieniem wszystkich wymagań określonych w programie operacyjnym lub innych dokumentach, na podstawie których jest realizowany projekt.

Procedura przygotowania studium wykonalności inwestycji

Procedura przygotowania studium wykonalności inwestycji jest następująca:

 • Przygotowanie zapytania o ofertę na opracowanie studium wykonalności.
 • Złożenie ofert przez potencjalnych wykonawców.
 • Wybór wykonawcy studium wykonalności.
 • Podpisanie umowy z wykonawcą studium wykonalności.
 • Realizacja studium wykonalności.
 • Przekazanie studium wykonalności beneficjentowi.

Dofinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności inwestycji

Koszt opracowania studium wykonalności może zostać dofinansowany z Funduszy Europejskich lub innych źródeł zewnętrznych. Wsparcie finansowe może zostać przyznane na pokrycie kosztów przygotowania studium wykonalności, w tym kosztów opracowania dokumentacji, badań i analiz, a także kosztów wynagrodzeń ekspertów.

Studium wykonalności inwestycji jest niezbędnym elementem wniosku o dofinansowanie projektu inwestycyjnego. Studium powinno być przygotowane przez doświadczonych ekspertów, którzy posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do rzetelnej oceny projektu.

więcej »

Opracowanie studium wykonalności

Opracowanie studium wykonalności (ang. feasibility study) jest to przygotowanie szczegółowej analizy i oceny możliwości realizacji danego przedsięwzięcia inwestycyjnego lub projektu pod kątem jego wykonalności technicznej, ekonomicznej, prawnej, organizacyjnej i innych aspektów.

więcej »

Wykonanie studium wykonalności

Studium wykonalności to dokument, który ma na celu ocenę potencjału projektu pod kątem jego wykonalności technicznej, ekonomicznej i finansowej. Studium wykonalności jest przeprowadzane w celu podjęcia decyzji o realizacji projektu lub jego zmianie. Główne cele wykonania studium wykonalności, to określenie potencjału projektu, ocena możliwości technicznych realizacji projektu, ocena opłacalności projektu oraz określenie ryzyka związanego z realizacją projektu.

więcej »

Studium wykonalności projektu inwestycyjnego

Studium wykonalności projektu inwestycyjnego - doświadczenie zdobywamy już od 1990 roku. Zrealizowane projekty o wartości ponad 250 mln zł. ZEFE.ORG - infolinia 814 608 814.

więcej »

Napisanie studium wykonalności

Studium wykonalności (ang. feasibility study) to analiza, którą wykonujemy na wstępnym etapie planowania projektu, przed podjęciem decyzji o jego realizacji. Celem studium wykonalności jest ocena, czy dany projekt jest ekonomicznie, technicznie, organizacyjnie i społecznie wykonalny.

Studium wykonalności może obejmować różne typy projektów, takie jak projekty inwestycyjne, biznesowe, budowlane, informatyczne i wiele innych. W zależności od rodzaju projektu, studium wykonalności może przyjąć różne formy i zawierać różne elementy.

więcej »

Studium wykonalności i przygotowanie wniosku do POIiŚ

Studium wykonalności i przygotowanie wniosku do POIiŚ - Studium wykonalności (SW) jest dokumentem, który przedstawia techniczne, ekonomiczne i finansowe uzasadnienie przedsięwzięcia inwestycyjnego. Jest ono niezbędne do uzyskania dofinansowania ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

więcej »

Studium wykonalności - wymagania i struktura dokumentu

Studium wykonalności jest dokumentem, który ma na celu ocenę zasadności realizacji projektu. Zawiera analizę techniczną, ekonomiczną, finansową, środowiskową i prawną projektu. Studium wykonalności jest często wymagane przez instytucje udzielające finansowania projektów, w tym w szczególności przez instytucje unijne.

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń
Pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości
ponad 250 mln zł.

Wykonujemy studia wykonalności i analizy ekonomiczne. Pozyskujemy dotacje dla firm, dotacji dla samorządów oraz granty i dotacje dla instytucji naukowych na projekty OZE i projekty B+R.

infolinia (+48) 814 608 814

więcej »

 1  2  Następne » 

studium przypadku

Eksperci ZEFE.ORG przygotwali studium wykonalności dla projektu "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ryżki". Projekt o budżecie 7,7 mln zł przeszedł do fazy realizacji.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony