Analiza ekonimiczna dla studium wykonalności

4.Środowisko

Projekt przewodni dla Europy efektywnie korzystającej z zasobów dowodzi, jak ważne jest efektywne wykorzystywanie wszystkich rodzajów zasobów naturalnych oraz ogólne ramy dla działań politycznych na rzecz europejskiej gospodarki i środowiska na następną dekadę. W ramach inicjatywy przewodniej, we wrześniu 2011 r. Opublikowano mapę drogową na rzecz Europy efektywnie korzystającej z zasobów, w której określono kluczowe etapy, które należy osiągnąć do 2020 r. 147 .

Oprócz inicjatywy przewodniej w listopadzie 2013 r. Przyjęto nowy program działań w zakresie środowiska naturalnego (EAP) "Dobrze funkcjonujący w granicach naszej planety" i będzie on kierował działaniami UE w zakresie polityki dotyczącej środowiska i klimatu przez następne siedem lat. Celem jest ukierunkowanie Europy na zasobooszczędną, niskoemisyjną i przyjazną środowisku gospodarkę, w której kapitał przyrodniczy jest chroniony i wzmacniany, a zdrowie i dobrobyt obywateli są chronione.

Wdrożenie tego programu wymagać będzie jednak stałego zaangażowania państw członkowskich. Pod tym względem duże projekty wspierane z EFRR i Funduszu Spójności mogą odegrać kluczową rolę w "ochronie środowiska i promowaniu efektywnego gospodarowania zasobami" (cel tematyczny 6), a także w promowaniu dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania nim. "(cel tematyczny 5). Główne spodziewane obszary interwencji w przypadku dużych projektów to:

• zaopatrzenie w wodę i urządzenia sanitarne;

• gospodarowanie odpadami;

• rekultywacja środowiska, ochrona i zapobieganie ryzyku.

Chociaż każdy z podsektorów jest ściśle ze sobą powiązany w wielu aspektach, charakteryzuje się odmienną logiką interwencji, tak że rozdział jest uporządkowany według tych typologii interwencji, które przedstawiono oddzielnie.

4.1 Zaopatrzenie w wodę i urządzenia sanitarne

Polityka wodna UE w dużej mierze opiera się na ramowej dyrektywie wodnej 148, która wyznacza ambitne cele w zakresie jakości i ochrony wszystkich wód (stan ekologiczny, stan ilościowy, stan chemiczny i cele obszaru chronionego) i obejmuje kluczowy element planów gospodarowania wodami w dorzeczu. Plany PGWD zapewniają ogólny kontekst gospodarki wodnej na określonym terytorium (obszar dorzecza, RBD) Unii, w tym luki, środki i cele. W związku z tym inwestycje w ramach polityki spójności powinny odbywać się w kontekście odpowiednich planów gospodarowania wodami w dorzeczu, w tym przygotowania programów środków na poziomie zagłębiania, a także w ramach odpowiednich planów wdrażania dotyczących świadczenia konkretnych usług związanych z innymi odpowiednimi aktami prawnymi UE dotyczącymi wody ( patrz ramka poniżej).

Zgodnie z orientacją na wyniki nowych ram prawnych polityki spójności, zasady dotyczące inwestycji w sektorze wodnym są następujące:

integracja zarządzania zasobami wodnymi w skali dzielnicy rzecznej.Obszar dorzecza "stanowi podstawę jednostki terytorialnej do zarządzania wodą ze wszystkich punktów widzenia i jest definiowany jako zestaw obszarów lądowych i morskich, które obejmują jedną lub więcej sąsiednich basenów. Ponadto inwestycje w wodę mogą być finansowane, jeśli plany gospodarowania wodami w dorzeczu zostaną przyjęte i spełniają minimalne wymogi określone w ramowej dyrektywie wodnej (por. Tematyczna uwarunkowania ex ante 6.1, kryterium 2);

włączenie ekonomii do zarządzania wodą i podejmowania decyzji dotyczących polityki wodnej.Aby osiągnąć cele środowiskowe i promować zintegrowane zarządzanie dorzeczami, ramowa dyrektywa wodna wzywa do stosowania zasad gospodarczych i wymaga ekonomicznej analizy różnych sposobów wykorzystania zasobów i usług wodnych;

• zasada "zanieczyszczający płaci" 151 .Polityka taryfowa służąca osiągnięciu celu, jakim jest oszczędne pod względem ekonomicznym i środowiskowym wykorzystanie zasobów wodnych, musi odzyskać koszty usług wodnych, w tym koszty finansowe, koszty środowiskowe i koszty zasobów, uwzględniając skutki społeczne, gospodarcze i środowiskowe odzyskiwania, jako warunki geograficzne i klimatyczne. W związku z tym zachęca się państwa członkowskie do określenia swoich ram polityki cenowej na poziomie krajowym / regionalnym;

• wydajność wody 152 .Ograniczenie zużycia wody pomaga zachować dostępne zasoby i zapobiegać przyszłym suszom, a także przyczynia się do poprawy konkurencyjności gospodarki. Obejmuje ona w szczególności ceny wody, co stanowi zachętę dla użytkowników do wydajnego wykorzystywania zasobów wodnych, ograniczenia wycieków w sieciach dystrybucyjnych oraz, w obszarach, gdzie deficyt wody jest strukturalnym, systemów ponownego wykorzystania wody.

W dalszej części rozdziału omówiono następujące typy inwestycji:

• renowacja / rozbudowa infrastruktury zaopatrzenia w wodę;

• renowacja / rozbudowa infrastruktury do zbierania i oczyszczania ścieków.

Projekty dotyczące kapitału naturalnego (np. Zielona infrastruktura) nie są specjalnie traktowane w tej sekcji, ponieważ zazwyczaj wiążą się z celami ochrony środowiska i zachowania ekosystemu (patrz punkt 4.3). Jednak w niektórych przypadkach projekty te mogą również przynieść pewne zalety związane z wodą (ale także odpadami), które są typowe dla tradycyjnych rozwiązań technicznych. Na przykład zachowanie sieci Natura 2000 może przynieść korzyści, począwszy od regulacji usług, takich jak oszczędzanie zasobów wodnych, po usługi kulturalne, takie jak rekreacja. Odwrotnie, rozwój infrastruktury w usłudze zintegrowanego zaopatrzenia w wodę może również przynieść korzyści w zakresie ochrony środowiska. Biorąc to pod uwagę, obie typologie projektu (tj. Infrastruktura i inwestycje w kapitał naturalny) korzystają z tych samych metod oceny korzyści. Z tego względu metodologię przedstawioną poniżej można rozumieć jako elastyczne ramy oceny projektów, w których daną korzyść można osiągnąć za pomocą różnych rodzajów inwestycji.

Lista selektywna dokumentów dotyczących polityki i przepisów dotyczących sektora wodnego znajduje się w ramce poniżej.

RAMY POLITYKI UE

Plan ochrony zasobów wodnych Europy

Ramowa dyrektywa wodna (lub dyrektywa 2000/60 / WE)

Dyrektywa w sprawie wody pitnej (lub dyrektywa 98/83 / WE)

Dyrektywa w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych (lub dyrektywa 91/271 / EWG)

Dyrektywa w sprawie jakości wody w kąpieliskach (lub dyrektywa 2006/7 / WE)

Dyrektywa azotanowa (lub dyrektywa 91/676 / EWG)

Dyrektywa 2008/105 / WE w sprawie norm jakości środowiska w dziedzinie polityki wodnej Dyrektywa 2009/54 / WE w sprawie wydobywania i wprowadzania do obrotu naturalnych wód mineralnych Dyrektywa 2006/118 / WE w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem Dyrektywa 2001/83 / WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi Dokument roboczy służb Komisji "Zmiany klimatyczne i wody, wybrzeża i problemy morskie" 149 150

4.1.1 Opis kontekstu

W przypadku projektów związanych z wodą, oprócz tradycyjnych informacji w kontekście społeczno-ekonomicznym, istnieją specyficzne cechy podstawowe

powinny być analizowane dokładniej podczas wykonywania analizy kontekstowej:

• ramy planowania terytorialnego. Promotor projektu powinien opisać istniejące krajowe i regionalne polityki sektorowe (głównie w odniesieniu do wykorzystania wody do celów ludzkich, oczyszczania ścieków i ochrony elementów jednolitych części wód) w celu ustalenia przydatności projektu. Należy również ustanowić wyraźne i wyraźne powiązania między priorytetami związanymi z wodą w programie operacyjnym a odpowiednimi RMBP;

• kontekst instytucjonalny. Należy odnieść się do instytucjonalnej organizacji usług wodnych i sanitarnych, w tym informacji na temat zdolności usługodawcy (użyteczności), poziomu integracji usług, roli organów planowania i / lub organów kontroli itp .;

• zakres i jakość usług w obszarze objętym projektem. Analiza kontekstu powinna opisywać: bieżące rozszerzenie i zaludnienie systemów wody i ścieków 151 ; poziomy zużycia wody w zastosowaniach cywilnych, przemysłowych, publicznych i / lub nawadniających; poziom fizycznych i administracyjnych strat wody, zarówno w produkcji, jak iw systemach dystrybucji; niezawodność zaopatrzenia w wodę i ciągłość świadczenia usług; niedobór / obfitość źródeł wody; zanieczyszczające ładunki na akwenach wód powierzchniowych, w tym rzekach, jeziorach, wodach przejściowych, ujściach rzek i przybrzeżnych wodach morskich;

• Polityka cenowa. Promotor projektu powinien przedstawić aktualną politykę cenową i poziom opłat ponoszonych przez użytkowników, a także analizować zakres i skutki podwyżek taryf lub zmian w systemie cenowym po wdrożeniu projektu, biorąc pod uwagę względy kapitału związane z względną zamożnością państwa członkowskiego lub regionu.

Tabela 4.1 Prezentacja kontekstu. Sektor wodny

Informacja główna

Społeczno-gospodarczy

tendencja

- Dynamika populacji

- Krajowy i regionalny wzrost PKB

- dochód rozporządzalny według grup ludności

Środowiskowy

warunki

- Odniesienie do właściwego obszaru dorzecza

- Obecny stan części wód dotkniętych projektem, zarówno jako źródła wody, jak i jako receptory zrzutów ścieków

- Planowane cele jakościowe i ilościowe dotyczące stanu dotkniętych wód

- Aktualna ilość wody pobierana z naturalnych źródeł i celów na przyszłość (zwiększanie lub zmniejszanie)

- Inne zastosowania, istniejące i planowane, odnośnych zbiorników wodnych: kąpiel, inne rekreacyjne, użytkowe itp.

Ogólne ramy polityczne, instytucjonalne i regulacyjne

- Odniesienie do dyrektyw UE i dokumentów dotyczących polityki sektorowej (patrz wyżej)

- Odniesienie do strategii krajowych i regionalnych, w tym planów gospodarowania wodami w dorzeczu, wszelkich krajowych planów wdrażania i towarzyszących programów środków

- Odniesienie do osi priorytetowej i obszarów interwencji PO

Ramy instytucjonalne, regulacyjne i operacyjne dotyczące usług wodnych

- Odniesienie do instytucjonalnej organizacji usługi: poziom organów integracji, planowania i / lub organów kontroli, dokumenty planowania itp.

- Odniesienie do systemu kontroli usług

- Odniesienie do operacyjnej organizacji usługi i trybów dostaw

- Dostawca usług (narzędzie): kto przejmie operację i utrzymanie infrastruktury projektu oraz jej zdolność do wdrożenia (w stosownych przypadkach) i zarządzania infrastrukturą

Informacja główna

Istniejące warunki usługi

- Kategorie usług: woda pitna, nawadnianie, zastosowania przemysłowe, kanały ściekowe, oczyszczanie ścieków

- Obszar zlewni usług (lub obszarów) i obsługiwana populacja

- Specyficzne zużycie wody i rozwój popytu historycznego według kategorii klientów (krajowe, publiczne, przemysłowe i inne)

- Stawki połączeń, szybkość pomiaru

- Wodne straty fizyczne i straty administracyjne

- Infiltracja do sieci kanalizacyjnej

- Częstotliwość i czas trwania przerw w dostawie wody

- Polityka cenowa i wskaźniki dostępności

Źródło: Autorzy

4.1.2 Definicja celów

Głównym ogólnym celem inwestycji w wodę jest zwiększenie zasięgu lub poprawa jakości, skuteczności i wydajności istniejących usług zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków. Obie logiki interwencji mogą wynikać z potrzeby przestrzegania przez państwa członkowskie dorobku prawnego UE w zakresie ochrony środowiska , jak określono w odpowiednich dyrektywach UE, ale nie wyłącznie.

Główne motywacje leżące u podstaw potrzeby interwencji to:

• zwiększenie liczby gospodarstw domowych podłączonych do scentralizowanego zaopatrzenia w wodę pitną i / lub sieci kanalizacyjnych 152 ;

• poprawa jakości wody pitnej;

• poprawa jakości jednolitych części wód powierzchniowych i zachowanie ekosystemów i różnorodności biologicznej zależnych od tych wód powierzchniowych;

• poprawa niezawodności źródeł wody i usług dostarczania wody;

• zwiększenie wydajności w produkcji i / lub dystrybucji wody, np. Poprzez wykrywanie, pomiar i redukcję strat wody lub środków zarządzania majątkiem, mających na celu zmniejszenie kosztów operacyjnych;

• zwiększenie wydajności w zakresie zbierania, usuwania, oczyszczania i eliminacji ścieków, np. Poprzez strategię usuwania osadów z miejskich oczyszczalni ścieków;

• zastąpienie korzystania z wody, zachowanie jej z nadmiernej abstrakcji i / lub zapewnienie innych efektywnych zastosowań.

4.1.3 Identyfikacja projektu

Zakres dotyczy inwestycji w zintegrowaną dostawę wody (IWS) do zastosowań cywilnych, przemysłowych i rolniczych. Segmenty IWS obejmują dostarczanie i dostarczanie wody, a także gromadzenie, usuwanie, oczyszczanie i eliminację ścieków. Wspomniano również o ponownym wykorzystaniu ścieków, choć nie jest to ściśle część IWS.

Poniższa tabela zawiera przykłady inwestycji IWS.

Tabela 4.2 Typowe inwestycje IWS

Przykłady

Renowacja / rozbudowa infrastruktury do zaopatrzenia w wodę pitną

- Budowa nowych infrastruktur, np. Akweduktów, w celu zaspokojenia rosnących potrzeb

- Zakończenie częściowo zrealizowanych sieci wodociągowych

- Modernizacja i / lub wymiana istniejących wodociągów i innych elementów akweduktu (np. Zbiorniki, baseny, przelewy, przepompownie).

- Zarządzanie strefą ciśnieniową mającą na celu poprawę efektywności zarządzania zasobami wodnymi

Renowacja / rozbudowa infrastruktury do oczyszczania ścieków

- Wymiana / rozbudowa sieci kanalizacyjnej (w połączeniu lub oddzielnie)

- Budowa / rehabilitacja systemów oczyszczania ścieków

- Budowa / modernizacja oczyszczalni ścieków o bardziej rygorystycznym oczyszczaniu w celu ponownego wykorzystania wody

- Infrastruktura do odprowadzania wody deszczowej

Źródło: Autorzy

4.1.4 Analiza popytu

4.1.4.1 Czynniki wpływające na zapotrzebowanie na wodę

Prognozując zapotrzebowanie na wodę, należy wziąć pod uwagę i odpowiednio przeanalizować różne czynniki, w tym:

• Dynamika demograficzna: całkowite zapotrzebowanie na wodę jest bezpośrednio związane z wielkością populacji. Projekt uwzględnia prognozy demograficzne i przepływy migracyjne dla oszacowania użytkowników;

• trend ekonomiczny: mimo że w niektórych przypadkach występuje względne lub bezwzględne oddzielenie wykorzystania zasobów od wzrostu gospodarczego, szybko rozwijająca się gospodarka wciąż wymaga większej ilości wody niż płaska lub kurcząca się gospodarka. Jednocześnie wyższe standardy życia wiążą się z większym zapotrzebowaniem na wodę. Jeżeli w danym obszarze zlewni oczekuje się rozwoju turystyki lub produkcji, należy go należycie uwzględnić przy prognozowaniu zapotrzebowania na wodę;

• trend produkcji rolnej: w przypadku wody do nawadniania zapotrzebowanie zależy od powierzchni, które powinny być nawadniane, oraz rodzaju upraw;

• trend produkcji przemysłowej: w przypadku przemysłowego wykorzystania wody lub ścieków przemysłowych prognozy popytu wymagają zazwyczaj szczegółowej analizy potrzeb hydroenergetycznych odnośnych jednostek produkcyjnych w podziale na rodzaj produkcji;

• klimat: popyt na wodę ma składową sezonową, a wpływ zmiany klimatu może w dłuższej perspektywie wpływać na dostępność wody;

• system taryfowy: ważne jest uwzględnienie elastyczności popytu w odniesieniu do taryf. W niektórych przypadkach konieczne będzie oszacowanie elastyczności dla różnych grup dochodowych, a także dla małych i dużych użytkowników, ponieważ mogą one mieć zupełnie inne wartości i wpływ na dystrybucję. W każdym razie elastyczność zapotrzebowania na wodę w odniesieniu do ceny usługi należy oszacować na poziomie lokalnym. W rzeczywistości ten parametr różni się znacznie w różnych obszarach geograficznych, które są poza tym podobne.

4.1.4.2 Hipotezy, metody i dane wejściowe

Popyt składa się zasadniczo z dwóch elementów:

• liczba użytkowników (cywilny użytek), powierzchnie, które będą nawadniane, podzielone według różnych rodzajów upraw (wykorzystanie w rolnictwie) lub liczba i sektory jednostek produkcyjnych, które będą obsłużone (wykorzystanie przemysłowe);

• ilość wody, która jest lub będzie dostarczana / przetwarzana przez określony czas.

Oszacowanie krzywej popytu może opierać się na danych uzyskanych z wcześniejszych doświadczeń w danym obszarze lub opublikowanych metodach prognozowania, często opartych na koncepcji gotowości konsumenta do zapłaty 153 . W przypadku wymiany i / lub uzupełnień przydatne jest również odniesienie do danych dotyczących zużycia historycznego, pod warunkiem że dane te zostały zmierzone za pomocą wiarygodnych metod (na przykład z odczytów zużycia licznika).

Najważniejszymi danymi wejściowymi, które należy wziąć pod uwagę przy prognozowaniu zapotrzebowania w projektach wodnych, są:

• historyczne i obecne roczne całkowite i średnie zużycie według rodzaju konsumentów. Następujące kategorie konsumentów są ogólnie brane pod uwagę:

- konsumenci domowi / komercyjni, rezydenci i nierezydenci (tj. osoby dojeżdżające do pracy, turyści, goście z innych powodów itp.) 154 ;

- użytkownicy przemysłowi;

- użytkownicy rolni.

• zmienność sezonowego i dziennego poziomu konsumpcji (litry / dzień) w celu określenia zapotrzebowania szczytowego i poza szczytem.

4.1.4.3 Wyniki prognozowania popytu

Promotor projektu powinien przedstawić prognozy dotyczące ilości wody i ścieków, które będą przetwarzane przez projekt i ładunek zanieczyszczeń, który zostanie wygenerowany.

Zasadniczo można wprowadzić rozróżnienie między początkowym, potencjalnym i rzeczywistym zapotrzebowaniem (lub odpowiednio zasobem wodnym i zużyciem wody). Początkowe zapotrzebowanie wynika z rzeczywistego zużycia przed interwencją (patrz ramka poniżej). Potencjalne zapotrzebowanie odpowiada maksymalnemu wymogowi, który zostanie wzięty pod uwagę w przypadku inwestycji. 155 Rzeczywistym popytem jest popyt, który jest faktycznie spełniany przez przedmiotową inwestycję i który odpowiada spodziewanej konsumpcji.

Pierwsze oczywiste kryterium oceny inwestycji zależy od tego, w jakim stopniu rzeczywiste zapotrzebowanie może być zbliżone do potencjalnego popytu: popyt, który inwestycja może faktycznie zaspokoić, odpowiada podaży bez straty technicznej i uwolnieniu zasobów. Ilekroć projekt może implikować wykorzystanie zasobów wody (powierzchniowej lub podpowierzchniowej), faktyczna dostępność wymaganych przepływów zasobów zostanie wyraźnie wykazana w odpowiednich badaniach hydrologicznych.

Jeżeli projekt obejmuje oczyszczanie i odprowadzanie ścieków, należy przeanalizować ładunek zanieczyszczeń wody, która będzie poddawana oczyszczeniu, jak również ładowność korpusu przeznaczonego do przyjmowania substancji zanieczyszczających i odżywczych, w sposób zgodny z ochroną środowiska (dyrektywa 2000/60 / WE).

ANALIZA POPYTU: PODSTAWOWE DANE FUNKCJONALNE

- Liczba obsługiwanych użytkowników w podziale na główne kategorie i prognozy dotyczące przyszłej dynamiki.

- Nawodniona powierzchnia (hektary) według rodzajów upraw.

- Liczba i rodzaj obsługiwanych jednostek produkcyjnych, a także ich zapotrzebowanie na wodę (w tym możliwe szczyty sezonowe) i oczekiwana produkcja ścieków (w tym spodziewane obciążenie zanieczyszczeniami).

- Dostępność i popyt na wodę na osobę (l / d * mieszkańca) lub na hektar (l / d * hektar) lub na jednostkę produkcyjną.

- Dane o jakości wody (analiza laboratoryjna).

- Liczba równoważników populacji, przepływ i wartości szczytowe, parametry ładunku zanieczyszczeń wody, która będzie poddawana obróbce (analiza laboratoryjna) i ograniczenia jakości wody, która będzie odwadniana (określone przez prawo).

4.1.5 Analiza opcji

Realizacja każdego projektu inwestycyjnego powinna być uzasadniona zestawem możliwych alternatywnych opcji, które pozwoliłyby osiągnąć ten sam cel lub te same cele. Analizę opcji należy przeprowadzić oddzielnie dla systemów i instalacji wodnych i ściekowych, instalacji i sieci i opierać się na porównaniu:

• możliwe alternatywy strategiczne , na przykład: zapora lub system poprzeczny zamiast pola odwiertu lub ponowne wykorzystanie rolniczego właściwie oczyszczonych ścieków; centralny kurator zamiast kilku lokalnych kuratorów; remonty / rozbudowa istniejących oczyszczalni w porównaniu z nową budową; ponowne wyłożenie na wymianę, itp .; 156

• możliwe techniczne alternatywy w obrębie tej samej infrastruktury, na przykład: różne usytuowanie odwiertów, alternatywne trasy dla akweduktów lub linii głównych; różne techniki budowy tam; różne pozycjonowanie i / lub technologia procesowa dla roślin; wykorzystanie różnych źródeł energii dla zakładów odsalania itp.

Przy wyborze wariantów rozwiązania projektowe muszą spełniać wymogi ram legislacyjnych ( dorobek prawny UE ), a w szczególności europejską politykę wodną (zob. Wyżej) i programy sektora wodnego w danym państwie członkowskim.Opcje uwzględniające zarówno alternatywne projekty, jak i ograniczenia polityczne, zostaną następnie uszeregowane i wybrane zgodnie z metodologią przedstawioną w sekcji 2.7.2. W szczególności, aby wybrać opcję optymalną, należy przyjąć podejście oparte na koszcie cyklu życia, aby ocenić wszystkie istotne koszty w całym okresie trwania projektu (koszty inwestycji, koszty operacyjne, koszty utrzymania, koszty wycofania z eksploatacji i koszty zewnętrzne) 157 .

4.1.6 Analiza finansowa

4.1.6.1 Koszt inwestycji

W przypadku projektów IWS horyzont czasowy wynosi zazwyczaj 30 lat (biorąc pod uwagę także okres budowy). W odniesieniu do technicznego okresu użytkowania sprzętu, który ma wpływ na poziom kosztów odtworzenia, które należy uwzględnić w horyzoncie czasowym, zaleca się podzielenie aktywów na główne szerokie kategorie aktywów, na przykład:

• roboty budowlane (w tym budynki operacyjne, zbiorniki, drogi dojazdowe itp.);

• rury (w tym rury transportowe i dystrybucyjne, połączenia);

• sprzęt elektryczny i mechaniczny (w tym urządzenia wbudowane w studnie, zakłady, przepompownie).

Założenia dotyczące życia technicznego powyższych kategorii muszą być należycie uzasadnione i przedstawione w sprawozdaniu CBA.

4.1.6.2 Koszty eksploatacji i utrzymania (O & M)

Typowe koszty operacyjne w przypadku inwestycji w wodę obejmują energię, materiały, usługi, personel techniczny i administracyjny, koszty utrzymania i koszty zagospodarowania osadu. Prognozy kosztów O & M zostaną podzielone na koszty stałe i zmienne oraz według kategorii. Przy opracowywaniu prognoz kosztów O & M zarówno ze scenariuszami projektu, jak i bez nich, należy sformułować jasne założenia. W szczególności definicja scenariusza bez projektu musi być jedną z operacji opartych na realistycznym szacunku kontynuacji usługi, jak pokazano w ramce poniżej.

4.1.6.3 Prognozy przychodów

Źródło przychodów finansowych w projekcie IWS wynika z zastosowania opłat dla użytkowników za świadczone usługi, np. Przychody z zaopatrzenia w wodę pitną, pobór wody drenażowej i odbiór i oczyszczanie ścieków, gospodarka osadami, sprzedaż wody oczyszczonej do celów przemysłowych i rolniczych itp.

Publiczne / prywatne agencje wodne / przedsiębiorstwa / podmioty zarządzające gospodarką wodną powinny przede wszystkim zapewnić finansową stabilność całego systemu gospodarki wodnej, w tym inwestycje w utrzymanie infrastruktury. W związku z tym odpowiednie taryfy muszą zostać postawione, aby zapewnić odpowiedni poziom zwrotu kosztów świadczenia usługi, a także stabilność finansową operacji po wdrożeniu projektu, przy jednoczesnym poszanowaniu ograniczeń w zakresie przystępności cenowej, które mogą zastosować. W razie potrzeby analiza przystępności musi zostać przeprowadzona zgodnie z przepisami określonymi w załączniku V.

Zaleca się następujące podejście, aby taryfa inkrementalna była uwzględniana w analizie finansowej:

• bez projektu: obowiązujące taryfy powinny być ustalane na poziomie zwrotu kosztów istniejącego systemu, co pozwala na pokrycie kosztów O & M, a także na amortyzację istniejących aktywów;

• z projektem: taryfy ustala się co najmniej na pokrycie wszystkich kosztów finansowych, tj. Na pokrycie kosztów operacyjnych i administracyjnych istniejących i nowych aktywów projektu, w tym amortyzację i zastąpienie krótkoterminowych wszystkich aktywów, począwszy od tych o najkrótszym okresie ekonomicznej użyteczności 158 .

Należy zauważyć, że dla celów obliczeń taryfa jednostkowa jest zwykle obliczana i stosowana, chociaż w praktyce taryfy mogą być rozróżniane między grupami użytkowników.

DEFINICJA PRZECIWDZIAŁAJĄCEGO SCENARIUSZU

Scenariusz alternatywny to realistyczne oszacowanie kontynuacji usługi w obecnej postaci, co może oznaczać wyższe koszty związane z O & M niż w scenariuszu z projektem, lub nawet pokrycie niektórych niewielkich niezbędnych inwestycji (minimum do zrobienia), jeśli zostanie oszacowane w razie potrzeby.

Biorąc pod uwagę ogólną zasadę, w przypadku sektorów gospodarki wodnej i gospodarki ściekowej identyfikacja odpowiedniego scenariusza alternatywnego może być skomplikowana. W przypadku projektów, które są motywowane koniecznością przestrzegania dyrektyw UE, zwykłe prowadzenie działalności prawdopodobnie zapewniłoby utrwalenie sytuacji naruszenia unijnych i krajowych przepisów oraz ryzyka środowiskowego. W związku z tym promotor projektu powinien co do zasady odrzucić ten scenariusz i przyjąć jako alternatywne rozwiązanie "zrób minimum".

W praktyce jednak takie podejście często nie jest możliwe. W rzeczywistości, ze względu na ograniczenia technologiczne, trudne może być znalezienie technicznie wykonalnego minimalnego rozwiązania, zdolnego do osiągnięcia określonego celu, innego niż sam projekt. W takim przypadku opcja "jak zwykle" powinna być uznana za akceptowalną scenariusz alternatywny, jako jedyną technicznie wykonalną podstawę dla porównania kosztów i korzyści. Należy jednak przewidzieć kary za nieprzestrzeganie powszechnie obowiązujących wymogów prawnych, zgodnie z realistycznymi i dobrze określonymi założeniami, i uwzględnić je w analizie finansowej podanej przez promotora projektu (podczas gdy w analizie ekonomicznej są one wykluczane w celu uniknięcia korzyści podwójne liczenie).

4.1.7 Analiza ekonomiczna

Projekty IWS mogą przynosić różne korzyści i koszty społeczne, w zależności od specyfiki typologii realizowanego projektu w porównaniu ze scenariuszem alternatywnym.

Główne efekty bezpośrednie i efekty zewnętrzne zwykle związane z budową, modernizacją i poprawą jakości sieci wodociągowych i kanalizacyjnych i / lub oczyszczalni przedstawiono w poniższej tabeli wraz z różnymi metodami wyceny.

Wreszcie, typowa korzyść, której nie uwzględniono poniżej, ze względu na czysto finansowy charakter, to O & M, które obniżają koszty zintegrowanej usługi wodnej, która w przypadku niektórych projektów może być jedynym celem strategii zarządzania aktywami.

Tabela 4.3 Typowe korzyści (koszty) inwestycji wodnych

Oddziaływania

Rodzaj

Metoda wyceny

Zwiększona dostępność dostaw wody pitnej i / lub usług kanalizacyjnych

Bezpośredni

Zachowanie

Określone preferencje (wybór eksperymentów)

Poprawiona niezawodność źródeł wody i usług zaopatrzenia w wodę

Bezpośredni

Zachowanie

Określone preferencje (wybór eksperymentów)

Poprawiona jakość wody pitnej

Bezpośredni

Zachowanie

Określone preferencje (wybór eksperymentów)

Poprawiona jakość wód powierzchniowych i zachowanie usług ekosystemowych

Bezpośredni

Zbiorniki wodne o wartości użytkowej: wartość rynkowa, zachowanie zapobiegawcze, koszt podróży lub transfer korzyści

Zbiorniki wodne o wartości nieużywania: wycena warunkowa lub przeniesienie korzyści

Oszczędności na kosztach zasobów (woda zachowana do innych zastosowań)

Bezpośredni

Długookresowy koszt krańcowy produkcji wody

Wpływ na zdrowie

Zewnętrzność

Określone preferencje

Ujawnione preferencje (hedoniczna metoda płac) Koszt choroby

Oszczędności wskutek zatorów spowodowane lepszym odprowadzaniem wody deszczowej

Zewnętrzność

Oszczędność czasu

Różnice w emisji gazów cieplarnianych

Zewnętrzność

Cena cienia emisji gazów cieplarnianych

Źródło: Autorzy

W dalszej części wymieniono wyżej wymienione korzyści i względne metody oceny, które są szerzej omawiane.

4.1.7.1 Zwiększona dostępność dostaw wody pitnej i / lub usług kanalizacyjnych

Zwiększona dostępność to typowy bezpośredni efekt projektów wody i / lub ścieków, który powstaje, gdy nowi użytkownicy są podłączeni do scentralizowanych sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych.

Biorąc pod uwagę, że woda jest klasycznym przypadkiem naturalnego monopolu, gdzie ceny rynkowe są generalnie zniekształcone, preferowaną podstawą oceny korzyści jest gotowość użytkowników do zapłaty (WTP) za usługę. WTP, która może być podłączona do sieci wodociągowej / kanalizacyjnej, może zostać empirycznie oszacowana poprzez zastosowanie cen rynkowych najlepszej alternatywnej techniki możliwej do zaopatrzenia w wodę / odprowadzania ścieków w tym samym obszarze zlewiska (zachowanie zapobiegające). W szczególności w przypadku następujących projektów:

• Projekty związane z zaopatrzeniem w wodę , unikanie kapitału i koszty konserwacji związane z zaopatrzeniem w wodę , np. za pomocą cystern, można stosować małe zakłady odsalania (tylko w przypadku obszarów przybrzeżnych), studnie lub odwierty (szczególnie do nawadniania).Ważne jest, aby zauważyć, że te WTP odnosi się do wody pitnej, tj. Podstawową hipotezą jest to, że woda gruntowa pobierana z odwiertami lub odwiertami nadaje się do picia. W przeciwnym razie, jeśli potrzebne jest oczyszczenie, należy dodać dodatkowe koszty procesu oczyszczania;

• Można zastosować projekty sanitarne, uniknięte koszty kapitałowe i koszty związane z samodzielnym gromadzeniem i odprowadzaniem ścieków, np. Za pomocą zamkniętych zbiorników.

Aby oszacować korzyści, wartości WTP (wyrażone w euro / gospodarstwie domowym) należy pomnożyć przez nowe gospodarstwa domowe podłączone do centralnej sieci 161 .

Alternatywnie, określone metody preferencji (w szczególności eksperymenty dotyczące wyboru - patrz załącznik VI) mogą być również wykorzystane do obliczenia WTP użytkowników dla usługi świadczonej przez projekt. Dotyczy to w szczególności ankiet przeprowadzanych przez firmy wodociągowe w celu przedstawienia dowodów na to, co klienci są skłonni zapłacić za poprawę obsługi klienta i wyników w zakresie ochrony środowiska. Szacunki WTP są zwykle generowane dla atrybutów takich jak zmniejszona częstotliwość przerw w usługach, poprawiony smak i zapach, zmniejszone przebarwienia, zwiększone ciśnienie i tak dalej. Tak więc określone metody preferencji można zastosować również do korzyści omówionych poniżej w sekcjach 4.1.7.2 i 4.I.7.3.

4.1.7.2 Poprawiona niezawodność źródeł wody i usług zaopatrzenia w wodę

Ta korzyść powstaje, gdy metody pozyskiwania, dostarczania i dystrybucji wody są poprawione, tak że ciśnienie wody jest zwiększone (w określonych granicach), przypadkowe przerwy w świadczeniu usług zmniejszone i / lub przesunięcia w dostawie wody są wyeliminowane.

Jak powyżej, WTP dla poprawy niezawodności można empirycznie oszacować jako uniknięte koszty dla mieszkańców dla niezawodnego samoprzyczepienia (zachowania zapobiegające). Na przykład, uniknięto kosztów posiadania domowych zbiorników do zbierania wody i urządzeń elektrycznych do pompowania ich do domowych systemów wodnych z odpowiednim ciśnieniem.

Koszty te mogą obejmować koszty inwestycji związane z zakupem cysterny i / lub pompy (odnowienie), koszty energii elektrycznej potrzebnej do jej funkcjonowania, koszty konserwacji i czas spędzany przez użytkowników (w tym czas na zbieranie informacji o godzinach i dniach racjonowania wody, a także czas spędzony na napełnianie zbiorników i włączanie / wyłączanie pomp).

4.1.7.3 Poprawiona jakość wody pitnej

Korzyści te powstają w przypadku interwencji mających na celu zapewnienie, że jakość wody pitnej dostarczanej obywatelom spełnia minimalne normy UE (patrz dyrektywa w sprawie wody pitnej).

Gdy podziemne lub powierzchniowe źródła wody zawierają zbyt duże stężenia substancji chemicznych lub zanieczyszczeń (np. Żelazo, mangan, fluor itp.), Woda musi zostać oczyszczona przed dostarczeniem jej do systemu dystrybucyjnego. W ten sposób jakość wody pitnej może zostać poprawiona poprzez budowę, odnowę lub modernizację systemów oczyszczania.

W przypadku, gdy jakość wody jest daleka od standardów, oczyszczanie może stać się coraz bardziej kosztowne, a także nieefektywne lub, gdy konieczne są intensywne procesy chemiczne w celu uzdatnienia wysoce zanieczyszczonej wody, a nawet szkodliwe dla zdrowia. W takich przypadkach jakość wody można poprawić, pracując na systemach oczyszczania lub nawet zmieniając źródło wody (np. Przy budowie akweduktów).

Ponownie, WTP dla poprawy jakości wody można empirycznie oszacować jako uniknięcie kosztu zakupu wody dobrej jakości przez użytkowników. 162 Na przykład uniknięto kosztów zakupu wody za pośrednictwem samochodów ciężarowych. Należy pamiętać, że takie podejście jest istotne dla wszystkich użytkowników, w tym tych, którzy są podłączeni do scentralizowanego systemu. W rzeczywistości najlepsza alternatywna technika szacowania korzyści powinna uwzględniać scenariusz, w którym istniejąca podaż nie jest zgodna z normami UE, a zatem zostaje przerwana i zastąpiona.

Alternatywnie, WTP można oszacować jako koszt unikowy dla użytkowników w zakresie ustawiania i obsługi domowych systemów filtrowania, które sprawiają, że woda pitna jest pitna. Przedstawione powyżej dwa podejścia wzajemnie się wykluczają.

Ponadto można wygenerować dodatnie uderzenia hektara, jak pokazano poniżej w sekcji 4.1.6.7. 159 160

4.1.7.4 Poprawiona jakość jednolitych części wód powierzchniowych i zachowanie usług ekosystemowych

Poprawa jakości wód powierzchniowych 161 polega na zmniejszaniu poziomów zanieczyszczeń i / lub zwiększaniu poziomów rozpuszczonego tlenu. To z kolei pozytywnie wpływa na zachowanie ekosystemów i różnorodności biologicznej w zależności od tych wód powierzchniowych. Zwykle korzyść ta pochodzi z projektów obejmujących rozbudowę oczyszczalni ścieków lub budowę / modernizację oczyszczalni ścieków zgodnie z wymogami UE. Dzięki tym projektom ścieki są oczyszczane przed zrzutem do wód powierzchniowych. Korzyści mogą jednak powstać również w przypadku projektów dotyczących usuwania osadów i budowy terenów podmokłych lub projektów dotyczących urządzeń do zagospodarowania wody deszczowej 162 , takich jak systemy bio-retencji, baseny infiltracyjne lub retencyjne.

W zależności od rodzaju ocenianego projektu można przyjąć różne metody szacowania WTP dla ludzi, którzy mają wody powierzchniowe o lepszej jakości wody. Rzeczywiście, szacowanie WTP dla projektu mającego na celu polepszenie jakości jeziora wykorzystywanego do połowów różni się od tego, w którym znajduje się jezioro wykorzystywane do kąpieli, i różni się od tego dla projektu dotyczącego rzeki bez żadnego wykorzystania. Innymi słowy, użycie lub nieużywanie danej części wód powierzchniowych musi być na początku znane, aby wybrać najlepszą metodę szacowania.

• W przypadku zbiorników wodnych (w tym wody morskiej), w których dzięki projektowi usunięto zakaz kąpieli, łowienia ryb lub innej działalności rekreacyjnej i / lub produkcyjnej, podejście operacyjne do oceny świadczeń polega na wykorzystaniu wartości rynkowej koncesji podanych dla świadczenia działalności rekreacyjnej (np. nadmorskie kurorty) lub działalności produkcyjnej (np. rybołówstwo, skorupiaki) jako pełnomocnik WTP. W przypadku braku rynku można zastosować metodę kosztów podróży, aby dotrzeć do obiektu lub przenieść korzyści (patrz załącznik V).

• W przypadku zbiorników wodnych, które nie są wykorzystywane do kąpieli lub innych rekreacyjnych i / lub produktywnych czynności związanych z wodą, WTP dla prostego istnienia (wartość nieużywania) mniej zanieczyszczonej części wód (zachowanie lub zwiększenie wygody miejsca ) muszą zostać oszacowane. Dobrym wyborem byłaby wycena warunkowa. Jest to jednak zazwyczaj kosztowne i czasochłonne (choć obecnie stopniowe korzystanie z paneli respondentów w Internecie obniża jego koszt). Jako alternatywę można przyjąć podejście polegające na przeniesieniu korzyści, przeniesieniu i dostosowaniu wartości obliczonych gdzie indziej w przypadku podobnych projektów.

Należy zachować ostrożność przy ustalaniu liczby osób, których dotyczy dana korzyść. Zasadniczo WTP w celu poprawy jakości zbiorników wodnych o wartości użytkowej należy pomnożyć przez liczbę osób, które mogłyby potencjalnie korzystać z jednolitej części wód. Tak więc należy starannie oszacować popyt na dobro.

Zamiast tego, WTP dla poprawy jakości zbiorników wodnych o wartości nieużywania należy pomnożyć przez całkowitą populację obszaru zlewni, ponieważ wartość ta odzwierciedla istniejącą lub użyteczną wartość, tj. To, co ludzie są gotowi zapłacić tylko po to, aby utrzymać aktywa w dobrej jakości. To powiedziawszy, często wartości te są zależne od przestrzeni, tj. Otrzymane świadczenia nie mogą być zmniejszane z odległością od towaru lub usługi. Na przykład w przypadku rzeki ludzie mogą mieć większe korzyści nieużytkowe dla rzek bliżej miejsca ich zamieszkania niż dla podobnych rzek bardzo daleko. Dlatego przy agregowaniu wartości nieużytkowych można rozważyć zastosowanie funkcji zaniku odległości. Kwestia ta zostanie również omówiona w analizie wrażliwości.

4.1.7.5 Woda zakonserwowana do innych celów

Korzyści z wody zachowanej do innych zastosowań, obecnych lub przyszłych, powstają najpierw, gdy interwencje mają na celu zmniejszenie wycieków wody z sieci dystrybucyjnej. Innymi słowy, jest to typowa korzyść z projektów zarządzania zasobami wodnymi: dzięki zredukowanym wyciekom zmniejsza się ilość wody potrzebnej do zasilania sieci, a w konsekwencji ilość wody zostaje zachowana do innych celów. Po drugie, korzyść ta jest generowana, gdy projekty mają na celu uniknięcie nadmiernej eksploatacji źródła wody. Na przykład, gdy wody gruntowe są zastępowane wodą pochodzącą z innych źródeł, takich jak odsalanie lub ponowne wykorzystanie oczyszczonych ścieków (bardziej rygorystyczne oczyszczanie) w celu nawadniania lub przemysłowego zaopatrzenia w wodę. W kontekście niedoboru wody przyczynia się to do zachowania środowiska ludzkiego i całej różnorodności biologicznej tego obszaru.

Koszt alternatywny konserwowanej wody powinien być oszacowany na podstawie długoterminowego krańcowego kosztu produkcji, odzwierciedlającego całkowity koszt społeczny poniesiony w celu wykreślenia dodatkowej jednostki wody plus koszt transportu ze źródła, w którym jest on pobierany do miejsca, w którym jest używany .

Gdy taryfa wodna jest dobrze zbudowana (tzn. Odzwierciedla ona długoterminowy koszt krańcowy produkcji - zob. Załącznik III), korzyść jest już ujmowana przez oszczędności kosztów operacyjnych operatora, który musi zużywać mniej wody gruntowej, aby zagwarantować ten sam poziom podaży . Jeżeli taryfa nie odzwierciedla kosztów krańcowych w perspektywie długoterminowej, konieczna jest dodatkowa analiza w celu oszacowania kosztu utraconych korzyści dla wody.

4.1.7.6 Wpływ na zdrowie

Pozytywny wpływ na zdrowie generują głównie dwie kategorie projektów:

• projekty, które poprawiają jakość wody pitnej dzięki redukcji zanieczyszczeń, mierzone różnicą między zanieczyszczeniem przenoszonym przez jednostkową objętość wody, bez iz nowym systemem;

• projekty, które poprawiają efektywność sieci kanalizacyjnej i oczyszczania ścieków, np. Z powodu uniknięcia jakiegokolwiek zanieczyszczenia lokalnej warstwy wodonośnej szlamem.

Pozytywny wpływ na zdrowie powinien zostać uwzględniony w analizie ekonomicznej poprzez przypisanie wartości ekonomicznej do zmniejszenia zachorowalności na choroby związane z wodą, z uwzględnieniem ewentualnego podwójnego liczenia korzyści z WTP (patrz tab.).

Preferowaną metodą szacowania kosztów ekonomicznych jest, jak zwykle, stwierdzone lub ujawnione techniki preferencji oparte na koncepcji gotowości do zapłaty / akceptacji (tj. Albo techniki oparte na ankietach albo metoda płacy hedonicznej).

W przypadku braku takiego podejścia można przyjąć podejście oparte na kosztach choroby, które łączy koszty bezpośrednie i pośrednie z ogólną oceną społeczną. Koszty bezpośrednie obejmują koszty medyczne niezbędne do leczenia określonej choroby (np. Hospitalizacja, zaopatrzenie medyczne, opieka rehabilitacyjna, testy diagnostyczne, recepty na leki itp.) I powinny być obliczane indywidualnie dla każdego przypadku, w zależności od rodzaju i ciężkości choroby. Koszty pośrednie mierzą wartość utraconej produkcji z powodu skrócenia czasu pracy z powodu określonej choroby. Są one zasadniczo obliczane przez pomnożenie całkowitego okresu nieobecności (liczby dni) przez dzienną stawkę wynagrodzenia brutto nieobecnego pracownika. W przypadku dzieci, osób niepełnosprawnych i osób starszych, dni pracy stracone przez ich krewnych (lub zapłacenie za opiekę nad nimi) mogą być wykorzystane jako wskaźnik wartości ekonomicznej dla zmniejszenia ryzyka lub czasu trwania choroby.

WPŁYW NA ZDROWIE I WZROST: MOŻLIWE PODWÓJNE ZLICZANIE

Oceniając pozytywne oddziaływanie na zdrowie, należy zachować ostrożność, aby uniknąć podwójnego liczenia korzyści z WTP. Na przykład, jeśli zachowanie defensywne w przypadku złej jakości wody pitnej dla wszystkich konsumentów ma na celu zakup wody butelkowanej, jest mało prawdopodobne, że zostaną wygenerowane pozytywne skutki dla zdrowia. Odwrotnie, jeśli konsumenci nie przyjmą zachowania obronnego i nadal będą pić wodę wodociągową w przypadku braku projektu, WTP oparty na unikniętych kosztach zakupu wody na rynku jest nierealistyczny, a całą korzyścią będzie uniknięcie kosztu choroba. 163

To powiedziawszy, najprawdopodobniej będą między sobą sytuacje, w których konsumenci będą pić zarówno wodę butelkowaną, jak i wodę z kranu i zastosowanie będzie miała kombinacja tych dwóch korzyści. Promotor projektu powinien jednak wziąć pod uwagę realistyczne szacunki ilości wody, do której obliczana jest jedna lub druga korzyść. W związku z tym należy stosować wartości WTP tylko do określonego udziału w całkowitym zużyciu wody i dodać korzyść zdrowotną tylko w przypadku realistycznej liczby unikniętych przypadków (można to ewentualnie oszacować na podstawie dokumentacji szpitalnej).

4.1.7.7 Zmniejszone przeciążenie

Gdy gromadzenie się wody deszczowej w systemach miejskich nie jest w stanie sprostać problemowi wody deszczowej podczas intensywnych opadów deszczu, można wdrożyć infrastrukturę poprawiającą współczynnik drenażu, zwłaszcza w świetle nowych wyzwań związanych ze zmianami klimatycznymi.

Oszczędność czasu jest najważniejszą korzyścią, jaką może przynieść ulepszenie systemu odprowadzania wody deszczowej. Rzeczywiście, ulepszony system gromadzenia wody deszczowej prowadzi do mniejszego natężenia ruchu zatorów, a z kolei do oszczędności czasu. W celu oszacowania tej korzyści należy zapoznać się z rozdziałem transportowym. Oczywiście korzyść ta nie jest związana z interwencjami mającymi na celu zmniejszenie skutków katastrof hydrogeologicznych (które omówiono w sekcji 4.3).

4.1.7.8 Zmiana emisji gazów cieplarnianych

W zależności od rozwiązań technicznych przewidzianych w projekcie, analiza ekonomiczna będzie musiała wziąć pod uwagę wzrost / spadek emisji gazów cieplarnianych w wyniku:

• zwiększone działania inicjowane przez projekt, w tym:

- komory fermentacyjne do szlamu, oparte na kwantyfikacji produkcji gazu i powiązanej części CO 2 (uzasadnione w studium wykonalności technicznej);

- transport osadów do miejsc unieszkodliwiania, w oparciu o kwantyfikację osadów odwodnionych i innych odpadów z OŚ (przesiewanie, sieci), które mają być transportowane na składowisko odpadów i do otaczających pól uprawnych;

• Oszczędność energii dzięki optymalizacji systemu.

Po kwantyfikacji, dodatkowe generowane lub unikane emisje CO 2 powinny zostać spieniężone przy użyciu ceny cienia CO 2 , jak pokazano w sekcji 2.9.9.

4.1.8 Ocena ryzyka

Szczególnie zaleca się test wrażliwości wyników analiz finansowych i ekonomicznych na zmiany wartości rozważanych zmiennych. Analiza wrażliwości projektów wodnych jest wskazana zarówno dla zmiennych rynkowych, jak i dla towarów nierynkowych. Dokładniej rzecz biorąc, wyniki analizy AKK powinny być testowane pod kątem zmian co najmniej następujących zmiennych (jeśli są istotne dla projektu):

• założenia dotyczące trendu PKB

• trend demograficzny

• trend produkcji, (jeśli dotyczy)

• trend jednostkowego zużycia wody

• liczba lat potrzebnych do realizacji infrastruktury

• koszty inwestycji (w miarę możliwości w podziale)

• Koszty O & M (zgodnie z rozbiciem, jak to możliwe)

• taryfa jednostkowa lub szacowana WTP na zużycie wody

• WTP dla zwiększonego zasięgu, zwiększonej niezawodności zaopatrzenia, lepszej jakości wody pitnej i / lub jakości jednolitych części wód powierzchniowych

• unikniętych kosztów choroby uwzględnianych przy wycenie świadczeń zdrowotnych

• Ilości i wartości jednostkowe emisji GHG.

Na tej podstawie należy przeprowadzić pełnoprawną ocenę ryzyka, zazwyczaj, poprzez ocenę ryzyka przedstawionego w poniższej tabeli.

Tabela 4.4 Typowe zagrożenia w projektach wodnych

Etap

Ryzyko

Regulacyjny

- Nieoczekiwane czynniki polityczne lub regulacyjne wpływające na cenę wody

Analiza popytu

- Zużycie wody niższe niż przewidywano

- Wskaźnik przyłączenia do publicznej sieci kanalizacyjnej niższy niż przewidywano

Projekt

- Niewłaściwe badania i badania, np. Niedokładne prognozy hydrologiczne

- Nieadekwatne szacunki kosztów projektu

Administracyjny

- Budowanie lub inne zezwolenia / Zatwierdzenia dotyczące infrastruktury / Postępowanie sądowe

Nabycie ziemi

- Koszty ziemi wyższe niż przewidywano

- Opóźnienia proceduralne

Dostarczanie

- Opóźnienia proceduralne

Budowa

- Przekroczenie kosztów projektu i / lub opóźnienie w harmonogramie budowy

- Związane z wykonawcami (bankructwo, brak zasobów)

Operacyjny

- Wiarygodność zidentyfikowanych źródeł wody (ilość / jakość)

- Koszty konserwacji i napraw wyższe niż przewidywano, kumulacja awarii technicznych

Budżetowy

- Taryfa rośnie wolniej, niż przewidywano

- Zbieranie taryf niższe niż przewidywano

Źródło: Dostosowano załącznik III do rozporządzenia wykonawczego w sprawie formularza wniosku i metodologii AKK.

4.2 Gospodarka odpadami

Unijne prawodawstwo i polityka w zakresie gospodarki odpadami są oparte na szeregu zasad, które obejmują obowiązek obchodzenia się z odpadami w sposób, który nie ma negatywnego wpływu na środowisko lub zdrowie ludzkie, zachętę do stosowania zamówienia priorytetowego dla opcji gospodarowania odpadami zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, odzyskiwanie kosztów gospodarki odpadami zgodnie z zasadą "zanieczyszczający płaci" oraz zasadami samowystarczalności i bliskości.

Zasady te są głównymi wymogami unijnej dyrektywy ramowej w sprawie odpadów 164 , który określa podstawowe pojęcia i definicje związane z gospodarką odpadami.

Zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami strategie gospodarki odpadami muszą mieć przede wszystkim na celu zapobieganie wytwarzaniu odpadów i ograniczanie ich szkodliwości. Jeżeli nie jest to możliwe i wytwarzane są odpady, pierwszeństwo należy nadać przygotowaniu do ponownego użycia, następnie recyklingowi, a następnie innym rodzajom odzysku (np. W postaci energii w obiektach służących do unieszkodliwiania odpadów), i tylko w ostateczności, odpady powinny być bezpiecznie usuwane na legalnych, zgodnych z prawem składowiskach. Wyjątkowo dyrektywa ramowa w sprawie odpadów zezwala na odejście z hierarchii w przypadku określonych strumieni odpadów, jeżeli jest to uzasadnione "przez myślenie dotyczące cyklu życia" 165 w sprawie ogólnych skutków wytwarzania i gospodarowania takimi odpadami "lub w oparciu o rozważenie" ogólnych zasad ochrony środowiska, zasad ostrożności i trwałości, technicznej wykonalności i rentowności, ochrony zasobów, jak również ogólnego środowiska, zdrowia ludzkiego, gospodarki i wpływ społeczny ".

Zgodnie z zasadą "zanieczyszczający płaci" koszty gospodarki odpadami ponosi pierwotny producent odpadów lub obecny lub poprzedni posiadacz odpadów.

W przypadku okresu programowania 2014-2020 najważniejszym nowym kierunkiem polityki w tym sektorze odpadów jest większe skoncentrowanie się na efektywnym gospodarowaniu zasobami, przy czym ostatecznym celem jest jak najefektywniejsze wykorzystanie ograniczonych dostępnych zasobów (takich jak energia, woda i surowce). ), co prowadzi do cięć kosztów. W kierunku bardziej okrągłej gospodarki 166 ma zasadnicze znaczenie dla realizacji programu efektywnego gospodarowania zasobami ustanowionego w ramach strategii "Europa 2020" na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. 167 Większa i trwała poprawa efektywności wykorzystania zasobów jest w zasięgu i może przynieść istotne korzyści ekonomiczne.

Ponadto inwestycje w zakresie odpadów muszą być ściśle powiązane z potrzebami określonymi w przyjętych planach gospodarki odpadami i programach zapobiegania powstawaniu odpadów zgodnie z dyrektywą ramową w sprawie odpadów (por. Tematyczna uwarunkowania ex-ante 6.2). Znaczna liczba państw członkowskich nadal ma ważne potrzeby w zakresie zapewnienia odpowiedniego gospodarowania stałymi odpadami komunalnymi zgodnie z normami UE, w szczególności w celu osiągnięcia celu na 2020 r. Dotyczącego przygotowania do ponownego użycia i recyklingu niektórych materiałów z odpadów z gospodarstw domowych oraz budownictwa i rozbiórka 168 oraz cele dotyczące usuwania odpadów biodegradowalnych ze składowisk 169 .Pod tym względem gospodarka odpadami pozostanie priorytetem w przypadku inwestycji w EFRR i Fundusz Spójności.

Lista selektywna dokumentów dotyczących polityki i przepisów dla sektora odpadów znajduje się w ramce poniżej.

RAMY POLITYKI UE

Ramy odpadów

Dyrektywa ramowa w sprawie odpadów (lub dyrektywa 2008/98 / WE)

Rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 w sprawie przemieszczania odpadów Decyzja Komisji 2000/532 / WE w sprawie ustanowienia wykazu odpadów

Operacje zarządzania odpadami

Dyrektywa Rady 1999/31 / WE w sprawie składowania odpadów Dyrektywa 2000/76 / WE w sprawie spalania odpadów

Określone strumienie odpadów

Dyrektywa 94/62 / WE z dnia 20 grudnia 1994 r. W sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych Dyrektywa 2012/19 / UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) Dyrektywa 2013/56 / WE w sprawie baterii i akumulatorów Dyrektywa 2000/53 / WE życie pojazdów

4.2.1 Opis kontekstu

Podstawowe elementy kontekstu zalecane do opisania dla projektów gospodarowania odpadami przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 4.5 Prezentacja kontekstu. Sektor gospodarki odpadami

Informacja główna

Społeczno-gospodarczy

tendencja

- Dynamika populacji

- Krajowy i regionalny wzrost PKB i PKB na mieszkańca

- Jednorazowy dochód gospodarstwa domowego według grup dochodowych

Ogólna polityka i ramy regulacyjne

- Dyrektywy UE i dokumenty dotyczące polityki sektorowej związane z gospodarką odpadami (patrz wyżej)

- Krajowe i regionalne strategie związane z gospodarką odpadami, w tym strategie i plany gospodarki odpadami oraz programy zapobiegania powstawaniu odpadów

- Obszary interwencji, cele i szczegółowe cele programu operacyjnego i osi priorytetowej istotne dla gospodarki odpadami

Informacja główna

Szczególne prawne, instytucjonalne i operacyjne ramy świadczenia usług

- Instytucjonalna struktura usług, odpowiedzialność prawna za planowanie, świadczenie i kontrolę usług związanych z gospodarką odpadami, poziom integracji geograficznej itp.

- System kontroli usługi, w tym kontrola przepływu odpadów

- Organizacja operacyjna i formy świadczenia usług i pobierania dochodów, zaangażowanie sektora prywatnego w świadczenie usług, ustalenia umowne, w tym rekompensata finansowa

- Poziom podatków / opłat / taryf pobieranych za świadczone usługi, poziom zwrotu kosztów

- Usługodawca (dostawcy mediów) odpowiedzialny za świadczenie usług, eksploatację i utrzymanie infrastruktury projektu

Pokrycie i jakość istniejącego świadczenia usług

- Obszar usług i populacja obsługiwana ze wskaźnikami zasięgu usług

- Ilości i skład odpadów wytworzonych i zebranych na poziomie lokalnym / regionalnym według źródła i rodzaju odpadów (odpady komunalne z gospodarstw domowych, handlu, parków i ogrodów publicznych, odpadów ulicznych itp.)

- Ilości i skład odpadów przywożonych spoza poziomu lokalnego / regionalnego

- Ilości osobno zebranych strumieni odpadów przygotowanych do ponownego użycia lub recyklingu (surowce wtórne, takie jak papier i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, metale), odzyskiwanie lub oddzielne przetwarzanie lub usuwanie (odpady organiczne, wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne itp.)

- Ilości mieszanych odpadów resztkowych wytworzonych i zebranych oraz rodzaj zastosowanych metod gospodarowania odpadami (do przetwarzania i / lub usuwania)

- Stan fizyczny istniejących obiektów unieszkodliwiania i unieszkodliwiania odpadów, ryzyko dla środowiska spowodowane emisjami zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby, zakres szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu w glebie i wodzie gruntowej, jeżeli występują

Źródło: Autorzy

4.2.2 Definicja celów

Ogólne cele inwestycji w zakresie gospodarki odpadami to zazwyczaj poprawa warunków życia ludności i zarządzania środowiskiem w kontekście lokalnym i regionalnym. Logika interwencji może wynikać z potrzeby przestrzegania przez państwa członkowskie norm środowiskowych UE, określonych we względnych przepisach UE dotyczących odpadów, ale nie wyłącznie. Szczegółowe cele obejmują:

• rozwój nowoczesnego lokalnego i regionalnego systemu gospodarki odpadami w celu zastąpienia nieefektywnego i niezrównoważonego systemu gospodarki odpadami opartego w znacznej mierze na składowiskach, które są niezgodne i / lub osiągają kres przydatności do użycia;

• wzrost odzysku cennych materiałów i energii z odpadów, w celu zmniejszenia zużycia surowców i paliw kopalnych;

• ograniczenie zagrożeń dla zdrowia związanych z niekontrolowanym zarządzaniem i usuwaniem odpadów komunalnych i przemysłowych;

• ograniczenie zużycia surowców i planowanie końcowych faz cyklu produkcji materiałów i konsumpcji;

• minimalizacja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do powietrza, wody i gleby z istniejących obiektów gospodarki odpadami;

• wymiana lub remonty technologiczne istniejących urządzeń do zbierania i przetwarzania odpadów (np. Śmieciarki, spalarnie odpadów) w związku z technologicznym przestarzałością.

4.2.3 Identyfikacja projektu

Główne rodzaje obiektów gospodarki odpadami są 170 :

• inwestycje w urządzenia do gromadzenia, tymczasowego magazynowania i / lub transferu odpadów (niezależnie od tego, czy są gromadzone oddzielnie, czy nie), takie jak komunalne punkty zbiórki i składowiska odpadów;

• urządzenia do odzyskiwania materiałów do przygotowania (zwykle oddzielnie) zebranych materiałów do recyklingu;

• urządzenia do obróbki selektywnie zbieranych odpadów organicznych (np. Kompostownie i zakłady fermentacji beztlenowej);

• instalacje do przetwarzania mieszanych odpadów resztkowych ze źródeł mieszkaniowych i niemieszkalnych (np. Spalarnie odpadów z odzyskiem energii, zakłady mechaniczno-biologiczne itp.);

• zaprojektowane składowiska odpadów.

Należy przedstawić mapę i opis cech technicznych proponowanego obiektu w celu lepszego zrozumienia lokalnych skutków gospodarczych, społecznych i środowiskowych projektu (patrz tab.).

GŁÓWNE CECHY INŻYNIERII

- Podstawowe dane dotyczące przetwarzanych odpadów: rodzaj odpadów (odpady komunalne, odpady niebezpieczne, odpady opakowaniowe, odpady bioodpady) i roczna ilość (t / rok);

- Procesy obróbki z opisem stosowanych technologii i indywidualnymi parametrami projektowymi (średnia i maksymalna przepustowość wt / d oraz t / h); określone zużycie energii, materiałów i usług

- Bilans masy procesu przetwarzania z głównymi wejściami i wyjściami, w tym odzyskanymi surowcami wtórnymi, wytworzoną energią (MWh ciepła i / lub mocy), straty masy.

- Cechy fizyczne: powierzchnia zajmowana przez zakład (w tys. M2), pokryte i niepokryte powierzchnie magazynowe (w tys. M2), odległość od głównych aglomeracji i systemy odprowadzania ścieków i oparów.

- Informacje na temat strategii zakupów i planu czasowego budowy

Realizacja każdego projektu inwestycyjnego powinna być uzasadniona zestawem możliwych alternatywnych opcji, które umożliwiłyby osiągnięcie tego samego celu (patrz punkt 6.2.5).

4.2.4 Analiza popytu

4.2.4.1 Czynniki wpływające na popyt na odpady

Prognozując zapotrzebowanie na usługi gospodarki odpadami, należy wziąć pod uwagę niektóre kluczowe czynniki i odpowiednio je przeanalizować, w tym:

• oczekiwany wzrost demograficzny i wzrost gospodarczy w odpowiednich sektorach gospodarki;

• obecne i oczekiwane zmiany w normach krajowych i europejskich w gospodarce odpadami;

• ewolucja zwyczajów konsumpcyjnych i zachowania producentów odpadów, takich jak wzrost konsumpcji skorelowany ze standardem życia, zmiana podejścia społeczeństwa do ponownego użycia i działań związanych z recyklingiem lub przyjęcie czystych produktów i czystych technologii, z ich potencjałem konsekwencje dla strumieni odpadów, w tym zmienność rodzaju wytwarzanych odpadów oraz zmniejszenie lub zwiększenie produkcji odpadów;

• innowacje w zakresie technologii, produktów i modeli biznesowych: rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym, nowe modele biznesowe (leasing, system obsługi produktów itp.) Oraz innowacje produktowe wprowadzają istotne zmiany w koncepcji "odpadów" / "końca marnotrastwa" .

4.2.4.2 Hipotezy, metody i dane wejściowe

Zapotrzebowanie na usługi gospodarki odpadami w obszarze objętym projektem zostanie oszacowane na podstawie następujących danych wejściowych: (i) obecna populacja i oczekiwane tempo wzrostu w horyzoncie projektu; (ii) obecne wytwarzanie odpadów na mieszkańca i oczekiwane zmiany w horyzoncie projektu; oraz (iii) obecny skład odpadów i spodziewane zmiany w horyzoncie projekcji.

Inne istotne aspekty, które należy uwzględnić jako część analizy popytu (która będzie również wykorzystywana do identyfikacji i porównywania substancji alternatywnych) to: (i) skład odpadów i wartość opałowa; (ii) warunki społeczno-ekonomiczne i geograficzna dystrybucja bazy klientów; (iii) potencjalny rynek podprodukcji odpadów (np. surowce wtórne i kompost).

Popyt jest następnie prognozowany na podstawie obecnych poziomów wytwarzania odpadów, biorąc pod uwagę prognozy demograficzne i prognozy rozwoju przemysłowego; a także potencjalne zmiany w zachowaniu producentów odpadów.

Oszacowanie zapotrzebowania, zarówno pod względem ilości, jak i jakości odpadów, jest kluczowym czynnikiem w identyfikacji alternatywnych projektów w celu określenia rodzaju i pojemności urządzeń, które będą konieczne do osiągnięcia pożądanego celu (patrz ramka w sekcji 4.3 .3).

4.2.5 Analiza opcji

Analizę opcji należy przeprowadzić na dwóch poziomach.

Po pierwsze, analiza strategicznych alternatyw globalnych (np. Różne metody gospodarowania odpadami, różne stopnie centralizacji w zakładach przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów), które są na ogół porównywane na podstawie analizy ekonomicznej obejmującej efekty zewnętrzne, jeżeli różnią się one znacznie między poszczególnymi opcjami. W uzasadnionych przypadkach do analizy można włączyć inne kryteria związane z aspektami technicznymi, zarządczymi i logistycznymi.

Po drugie, analiza możliwych lokalizacji i bardziej szczegółowych alternatyw technicznych dla projektu, które zazwyczaj są porównywane na podstawie kosztów i innych kryteriów, w tym między innymi:

• efektywność odzysku materiału i / lub produkcji energii (energii elektrycznej i / lub ciepła);

• rzeczywisty popyt na rynku i cena poboru za produkty wyjściowe (kompost, odzyskane materiały nadające się do recyklingu, paliwa pochodzące z pozostałości, energia elektryczna i cieplna itp.);

• akceptacja społeczna (tj. Szanse odrzucenia przez lokalne społeczności i / lub organizacje pozarządowe);

• hydrogeologia (tzn. Rodzaj gleby, stabilność nachyleń, ryzyko powodzi, ryzyko ruchów sejsmicznych, potencjalny wpływ na zbiorniki wodne i warstwy wodonośne);

• dostępność (tj. Bliskość i jakość dróg dojazdowych);

• własność i podział na strefy (tj. Własność i użytkowanie gruntów);

• inne czynniki (np. Negatywny wpływ na obszary mieszkalne i działalność gospodarczą na otaczających obszarach).

Przy wyborze opcji rozwiązania projektowe muszą spełniać wymogi ram legislacyjnych, aw szczególności unijną dyrektywę ramową w sprawie odpadów (dyrektywa 2008/98 / WE). Opcje uwzględniające zarówno alternatywne projekty, jak i ograniczenia polityczne, zostaną następnie uszeregowane i wybrane zgodnie z metodologią przedstawioną w sekcji 2.7.2. W poniższym polu przedstawiono przykłady analizy opcji na poziomie strategicznym i technicznym.

ANALIZA OPCJI: PRZYKŁADY

Strategiczne alternatywy

- analiza wariantów w celu porównania scentralizowanych i zdecentralizowanych systemów przetwarzania zebranych selektywnie odpadów biologicznych w regionalnym systemie gospodarki odpadami: jedna duża centralnie zlokalizowana fabryka vs. dwie lub więcej mniejszych instalacji położonych bliżej głównych stref zbiórki

- analiza wariantów w celu porównania alternatyw technologicznych do przetwarzania resztkowych odpadów zmieszanych (po oddzieleniu surowców wtórnych): obróbka mechaniczno-biologiczna z kompostowaniem frakcji biologicznej w porównaniu z obróbką termiczną w instalacji do unieszkodliwiania odpadów

- analiza opcji w celu identyfikacji ekonomicznego optymalnego rozwiązania w celu dalszego zmniejszenia mieszanych odpadów resztkowych zebranych z wyjątkowo wiejskiego obszaru trafiającego obecnie na składowisko odpadów, które zbliża się do końca okresu użytkowania (po osiągnięciu celów dotyczących recyklingu materiałów i składowania odpadów ulegających biodegradacji na poziomie regionalnym)

Alternatywy technologiczne

- analiza wariantów w celu porównania różnych możliwości transportu odpadów do centralnego zakładu obróbki lub składowania z odległych stref odbioru: transport ze stacją przesyłu odpadów lub bez niej w celu ponownego załadunku odpadów z małych pojazdów zbierających odpadki do pojazdów o większej ładowności i / lub zagęszczanie

- analiza wariantów w celu porównania różnych rodzajów technologii oczyszczania gazów spalinowych w instalacji do unieszkodliwiania odpadów

- analiza wariantów w celu włączenia zautomatyzowanego rozdzielania różnych surowców wtórnych z odpadów zmieszanych na etapie mechanicznym zakładów obróbki mechaniczno-biologicznej i porównania różnych systemów dostępnych na rynku

4.2.6 Analiza finansowa

4.2.6.1 Koszt inwestycji

Horyzont czasowy analizy projektu wynosi zwykle do 30 lat. W niektórych przypadkach, na przykład w obiektach składowania odpadów tymczasowych, punktach zbiórki lub składowiskach, można jednak stosować krótsze wartości.

Typowe koszty inwestycji w projekty gospodarki odpadami obejmują:

• roboty budowlane (w tym budynki operacyjne, czołgi, drogi dojazdowe itp.)

• urządzenia i maszyny

• sprzęt i instalacje

• wózki do zbiórki, (ponownego) załadunku i transportu odpadów

• śmietniki i pojemniki

• elementy kosztów pomocy technicznej w celu zapewnienia właściwego zachowania producentów odpadów (np. Wybór odpadów itp .) 171

Zaleca się podział aktywów inwestycyjnych na główne kategorie kosztów i odrębną ocenę ich ekonomicznej żywotności. Okres ekonomiczny niektórych aktywów projektu może być krótszy lub dłuższy niż przyjęty horyzont czasowy, w którym to przypadku konieczne będzie zastąpienie lub wartość rezydualna.

4.2.6.2 Koszty eksploatacji i utrzymania

Prognozy kosztów O & M zostaną podzielone na koszty stałe i zmienne, przy czym te ostatnie będą miały postać kosztów jednostkowych na tonę odpadów przechodzących przez każdy etap gospodarki odpadami. Typowe pozycje kosztów operacyjnych inwestycji w zakresie gospodarki odpadami przedstawiono w tabeli 4.6.

Tabela 4.6 Typowe koszty O & M. Sektor gospodarki odpadami

Informacja główna

Koszty zmienne

- energia (energia elektryczna, ciepło)

- paliwa, materiały i inne materiały zużywalne

- opłaty za emisję (w przypadku emisji do powietrza i wody)

- usuwanie odpadów powstających w zakładach przetwarzania odpadów (tylko w przypadku projektów dotyczących poszczególnych elementów większego systemu gospodarki odpadami)

- koszty transportu

Koszty stałe

- personel techniczny i administracyjny

- konserwacja i naprawa

- ubezpieczenie

- usługi

Źródło: Autorzy

W przypadku niektórych obiektów (takich jak wysypiska śmieci), koszty zamknięcia i koszty po opiece po zamknięciu obiektu powinny być uwzględnione, a także część wartości końcowej na koniec okresu odniesienia. Przy opracowywaniu przyrostowych prognoz kosztów O & M należy przyjąć jasne założenia zarówno dla scenariusza z projektem, jak i dla scenariusza alternatywnego bez scenariusza (bezczynności lub minimalnej). W szczególności wybór scenariusza alternatywnego przebiega zgodnie z tą samą logiką, co w przypadku inwestycji IWS (patrz ramka w sekcji 4.2.5.2 powyżej).

Oczekuje się, że studium wykonalności technicznej ustali dodatkowe koszty jednostkowe produkowanych odpadów na podstawie analizy uwzględniającej ogólny zintegrowany terytorialnie system gospodarki odpadami.

4.2.6.3 Prognozy dochodów

Identyfikacja przychodów w projektach gospodarowania odpadami zależy od typologii inwestycji, niezależnie od tego, czy dotyczy ona całego cyklu odpadów, czy tylko jego segmentu. W pierwszym przypadku typowymi źródłami przychodów są:

• stosowanie opłat na rzecz użytkowników, zarówno w formie opłat związanych ze zbieraniem i usuwaniem, jak i podatkami 172 ;

• sprzedaż subproduktów, takich jak kompost, materiały z recyklingu, paliwo odpadowe lub paliwo odzyskane w postaci stałej;

• sprzedaż odzyskanej energii, takiej jak ciepło i energia elektryczna, w tym, w zależności od przypadku, zielone certyfikaty lub premie za energię elektryczną wytwarzaną z odnawialnych frakcji odpadów.

Kiedy projekt dotyczy całego systemu gospodarki odpadami, opłaty za bramy dla poszczególnych obiektów gospodarki odpadami są uważane za koszty transferu między różnymi usługodawcami (tj. W przypadku zbierania odpadów, przetwarzania odpadów, składowania odpadów na składowiskach), a zatem nie są uwzględniane w przepływach pieniężnych. Oznacza to, że opłaty za bramy są ostatecznie płacone przez użytkowników i wliczane w opłaty za usługi utylizacji odpadów.

Wręcz przeciwnie, jeżeli projekt dotyczy tylko segmentu systemu gospodarki odpadami (np. Zakładu utylizacji odpadów lub zakładu recyklingu), cena za świadczoną usługę zostanie naliczona podmiotom (gminy, przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, itp.), które wysyłają odpady do przetworzenia w zakładzie. W związku z tym opłaty za wejście będą traktowane jako przychody z projektu. Podobnie w przypadku materiałów poddanych recyklingowi, jeżeli celem projektu jest świadczenie usług stronom trzecim (np. Konsorcjum zajmującemu się recyklingiem surowców wtórnych), przychód oblicza się na podstawie ceny zapłaconej za usługę przetwarzania odpadów a nie na cenę sprzedaży materiałów . 173

Opłaty inkrementalne / podatki pobierane od użytkowników są ustalane na poziomie umożliwiającym odzyskanie kosztów świadczenia usługi, w tym kosztów odtworzenia sprzętu o krótszej żywotności, tak aby zapewnić całkowitą stabilność finansową operacji, przy jednoczesnym poszanowaniu dostępności cenowej. ograniczenia, które mogą mieć zastosowanie. Definicja opłat i podatków dostępnych dla wszystkich klientów nie oznacza, że ​​ta sama opłata jest stosowana do wszystkich. Ograniczenie przystępności cenowej dla klientów o niskich dochodach można przezwyciężyć za pomocą struktury taryfowej o niższych stawkach dla klientów o niskich dochodach oraz wyższych stawek dla pozostałych klientów, w tym dla klientów innych niż rezydenci (patrz załącznik V).

4.2.7 Analiza ekonomiczna

Projekty zarządzania odpadami mogą przynieść różne korzyści i koszty społeczne, w zależności od specyfiki typologii realizowanego projektu w porównaniu ze scenariuszem alternatywnym. Główne efekty bezpośrednie i efekty zewnętrzne zwykle związane z budową, modernizacją i poprawą jakości zintegrowanej gospodarki odpadami podsumowano w poniższej tabeli wraz z różnymi metodami wyceny.

Tabela 4.7 Typowe korzyści (koszty) inwestycji związanych z gospodarką odpadami

Oddziaływania

Rodzaj

Metoda wyceny

Oszczędność zasobów: uniknięto odpadów na składowiskach

Bezpośredni efekt

LRMC składowania na składowiskach

Oszczędności zasobów: odzyskiwanie surowców wtórnych i produkcja kompostu

Bezpośredni efekt

Wartości rynkowe / ceny graniczne / LRMC

Oszczędności zasobów: odzysk energii

Bezpośredni efekt

LRMC podstawionej energii

Zaburzenia wizualne, hałas i nieprzyjemne zapachy

Zewnętrzność

Cena hedonistyczna Określone preferencje

Różnice w emisji gazów cieplarnianych

Zewnętrzność

Cena cienia emisji gazów cieplarnianych

Zagrożenia dla zdrowia i środowiska

(zmiany w zanieczyszczeniu powietrza, wody i gleby)

Zewnętrzność

Cena cienia zanieczyszczeń

Źródło: Autorzy

W dalszej części wymieniono wyżej wspomniane korzyści i względne metody oceny.

4.2.7.1 Oszczędności zasobów: unikać odpadów na wysypiskach

Na potrzeby analizy ekonomicznej projektów gospodarowania odpadami ostatecznie obniżono ilość odpadów

do ostatecznego unieszkodliwienia w wyniku projektu, który przedłuża życie gospodarcze składowisk, należy zaliczyć:

Ekonomiczna wartość.

Dane potrzebne do oceny korzyści to:

• kwantyfikacja ilości (ton) odpadów, które nie trafiają na składowisko w celu ostatecznego unieszkodliwienia;

• jednostkowy koszt ekonomiczny. Koszt składowania odpadów na tonę odpadów różni się w zależności od wielkości składowisk, ponieważ istnieją znaczne korzyści skali. W związku z tym wartości jednostkowe przyjęte przez promotora projektu powinny być dostosowane do kontekstu projektu i spójne z całkowitą roczną produkcją odpadów w obszarze projektu, który w przeciwnym razie trafiłby na składowisko. W przypadku braku danych specyficznych dla projektu, niektóre wartości referencyjne całkowitego kosztu rocznie składowania na składowiskach (biorąc pod uwagę zarówno koszty inwestycji, jak i koszty eksploatacji i utrzymania) w zależności od zdolności zakładu są zawarte w studium "Koszty gospodarki odpadami komunalnymi w UE " 174 (dane należy zaktualizować do cen z 2013 r.). 175

4.2.72 Oszczędności zasobów: odzyskiwanie surowców wtórnych i produkcja kompostu

Ta korzyść powstaje, gdy cykl życia odpadów zostaje zamknięty, tzn. Odpady są wykorzystywane do wytwarzania produktów pochodzących z recyklingu (np. Plastiku, szkła i metali) lub do produkcji kompostu. W tym przypadku odzyskane zasoby zastępują wykorzystanie surowców, co z kolei prowadzi do oszczędności kosztów ze społecznego punktu widzenia.

Wartość ekonomiczną odzyskiwanych surowców wtórnych i kompostu należy oszacować na:

• odpowiednią cenę rynkową za świadczoną usługę, jeżeli zakłada się, że ceny odzwierciedlają koszt alternatywny tych produktów. Ceny rynkowe powinny być uzasadnione w dwóch wymiarach:

- istnienie faktycznego rynku dla tych produktów;

- zgodność proponowanych cen z istniejącymi cenami rynkowymi i porównywalnymi jakościami dla podproduktów.

• odpowiednią cenę graniczną dla każdego podproduktu, jeśli zakłada się, że ceny rynkowe są zniekształcone. Informacje wymagane do obliczenia współczynników konwersji (CF) mogą być oparte na zestawach danych dotyczących ekoprzemysłu lub krajowych i międzynarodowych urzędach statystycznych lub urzędach celnych . 176

42.7.3 Oszczędności zasobów: odzyskana energia

Ta korzyść powstaje, gdy odpady są wykorzystywane do wytwarzania energii w postaci energii elektrycznej lub ciepła. Innymi słowy, korzyść ta jest związana z projektami dotyczącymi zakładów przetwarzania odpadów na energię, elektrociepłowni i biogazowni (z wytwarzaniem paliwa gazowego, energii elektrycznej i / lub ciepła). W tym przypadku odzyskana energia (wykorzystująca odpady jako źródło) zastępuje wykorzystanie energii z alternatywnego źródła / paliwa (np. Węgla), co z kolei prowadzi do oszczędności.

W celu oszacowania kosztów unikniętych dzięki zastąpieniu źródła energii / paliwa, należy zapoznać się z metodologią przedstawioną w rozdziale 5.7.4 rozdziału dotyczącego energii.

W przypadku zastępowanego źródła będącego paliwem kopalnym, generowana jest dodatkowa korzyść związana z przemieszczeniem emisji gazów cieplarnianych poprzez wytwarzanie energii z czystych źródeł (zob. Pkt 4.3.6.6 poniżej).

4.2.7.4 Nieumiejętności wzrokowe, hałas i nieprzyjemne zapachy

Negatywne efekty zewnętrzne zwykle związane z instalacjami gospodarki odpadami obejmują wizualne przypadki, hałas i nieprzyjemne zapachy. Negatywny wpływ składowiska odpadów, spalarni odpadów lub innych głównych obiektów unieszkodliwiania odpadów w terminach lub przypadkach jest zwykle ustaloną kwotą, która nie różni się znacząco w zależności od ilości odpadów usuwanych lub obrabianych w miejscu, ale to zależy od samego istnienia obiektu unieszkodliwiania odpadów na terenie.

W zależności od typologii inwestycji, te negatywne efekty zewnętrzne można zmniejszyć lub zwiększyć. W literaturze zaproponowano kilka metod mających na celu oszacowanie w kategoriach pieniężnych tych efektów, począwszy od ujawnionych preferencji (hedoniczna metoda cenowa oparta na wartości rynkowej nieruchomości) do określonych preferencji (oszacowane WTP lub WTA za pomocą podejść opartych na badaniach).

Proponowane podejście tego przewodnika do oceny redukcji / wzrostu wizualnych niedogodności, hałasu i zapachów jest hedoniczną metodą cenową. Podstawową koncepcją jest to, że bliskość miejsca, w którym odbywa się odpady, powoduje spadek wartości otaczających właściwości i odwrotnie, zamknięcie istniejącej strony ma odwrotny skutek.

W celu kwantyfikacji korzyści należy wykonać następujące kroki:

• po pierwsze, konieczne jest ustalenie maksymalnego zasięgu terytorialnego efektu (lub, innymi słowy, zdefiniowanie "obszaru dotkniętego"). Sugeruje się ustalenie maksymalnej odległości od obwodu strony, aby efekty rozwijały się w poszczególnych przypadkach, w zależności od charakterystyki i wielkości obiektu unieszkodliwiania odpadów oraz struktury miejskiej wokół obiektu 177 ;

• po drugie, stosunek powierzchni i rynek istniejących nieruchomości w obszarze zagrożonym należy oszacować na podstawie ewidencji gruntów;

• po trzecie, obniżenie ceny nieruchomości (wzrost) należy obliczyć, patrząc na wartość ewidencyjną ksiąg wieczystych nieruchomości w podobnych strefach, na które (nie) nie wpływa miejsce zrzutu 178 ;

• wreszcie, poniższa uproszczona formuła 179 można zastosować w celu uzyskania wartości świadczenia:

B = Z f S | * Vi * A%

• gdzie: i jest rodzajem własności; S jest całkowitą powierzchnią właściwości i (wm 2 ); V jest obserwowaną wartością właściwości (w Euro / m 2 ); % To oczekiwany procentowy wzrost / spadek ceny z powodu projektu.

• Wynik (B) to szacowany wzrost / spadek wartości nieruchomości w wyniku projektu.

4.2.7.5 Emisje gazów cieplarnianych

Redukcja emisji gazów cieplarnianych jest osiągana, gdy odpady są: i) poddane obróbce w celu redukcji i stabilizacji składników ulegających biodegradacji przed ich właściwym pozbyciem się, ii) odzyskane w formie lub materiałach, które są przesyłane do recyklingu i / lub iii) wykorzystywane do wytwarzania energii w zastępstwie paliw kopalnych 180 . W pierwszym przypadku zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, głównie metanu (CH 4 ), pochodzi z nielegalnego odprowadzania odpadów biodegradowalnych ze składowisk. W drugim przypadku materiały odzyskane z odpadów umożliwiają oszczędności emisji gazów cieplarnianych, które powstałyby w wyniku wydobycia i przetwarzania surowców. W trzecim przypadku instalacje do unieszkodliwiania odpadów i kogeneracji (np. Biogaz) umożliwiają zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, które zostałyby wyprodukowane przez alternatywne źródło energii.

Proponowana metoda monetyzacji zaoszczędzonych emisji gazów cieplarnianych z projektów gospodarowania odpadami polega na pomnożeniu ilości unikniętych emisji (wyrażonych w ekwiwalentach CO 2 w ciągu roku, patrz poniżej) poprzez ich jednostkowe koszty ekonomiczne.

Kwantyfikacja emisji gazów cieplarnianych unikniętych z powodu oczyszczania i właściwej utylizacji odpadów powinna opierać się na następujących kwestiach.

• Specyficzne wskaźniki emisji dla obiektów gospodarki odpadami (wyrażone w tonach GHG / tonach przerobu odpadów) pomnożone przez ilość przetworzonych odpadów (w tonach przerobu odpadów rocznie). Porównując sytuacje z projektem i scenariuszem alternatywnym 181 , możliwe jest oszacowanie zmiany emisji przypisanej do projektu. Obliczenie konkretnych wskaźników emisji będzie jednak wymagało wiedzy lub oszacowania średniego składu przetwarzanych odpadów 182 ;

• konkretne wskaźniki emisji dla energii elektrycznej i ciepła przesiedlonych przez projekt (w tonach CO 2 na MWh wyprodukowanych), pomnożone przez ilość wyprodukowanej energii [w gigadżulach (GJ) lub megawatach (MWh) wyprodukowanych rocznie];

• unikanie specyficznych emisji poprzez recykling materiałów odzyskanych w ramach projektu 183 (w CO 2 na tonę materiału poddanego recyklingowi) pomnożoną przez ilość materiału odzyskanego z odpadów przekazywanych do recyklingu (w tonach na rok).

W przypadku braku wskaźników emisji specyficznych dla projektu dla obiektów gospodarowania odpadami, z literatury można uzyskać średnie domyślne wskaźniki emisji. Na przykład przewodnik "Wykaz emisji zanieczyszczeń do atmosfery w EMEP / EOG" zawiera wskazówki dotyczące szacowania emisji dla wszystkich głównych praktyk w zakresie gospodarki odpadami.

W przypadku unikania emisji związanych z odzyskiem energii, kwantyfikacja unikniętych objętości odbywa się zgodnie z tą samą logiką przedstawioną poniżej, w rozdziale 5.7.6 rozdziału dotyczącego energii. Ogólnie rzecz biorąc, emisja CO 2 w produkcji energii elektrycznej zależy od paliwa i wydajności obiektu wykorzystywanego do wytwarzania energii elektrycznej i waha się od 0,40 kg CO2 / kWh w przypadku turbin typu "Combine Cycle Turbines" (CCGT) do 0,95 kg CO 2 / kWh w przypadku węgla.Podobnie emisja CO 2 w wytwarzaniu ciepła zależy również od paliwa i wydajności wytwarzania obiektu wykorzystywanego do produkcji ciepła i waha się od 0,27 kg CO 2 / kWh w przypadku kotłów gazowych do 0,45 kg CO 2 / kWh w przypadek ogrzewania elektrycznego.

Aby oszacować koszty emisji CH 4 , tony emitowanego CH 4 muszą zostać zamienione na równoważniki CO 2, a następnie obliczyć je zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale 2, sekcja 2.9.9.

42.7.6 Zagrożenia dla zdrowia i środowiska

Obróbka komunalnych odpadów stałych powoduje emisje określonych zanieczyszczeń do powietrza, wody i gleby.

W przypadku spalania odpadów główne konwencjonalne zanieczyszczenia emitowane do powietrza to NOx, SO 2 , prekursory ozonu, cząstki stałe, metale ciężkie i dioksyny. Emisje takie są minimalizowane dzięki wydajnym systemom oczyszczania gazów spalinowych, które usuwają cząstki stałe i gazy zanieczyszczające, zanim pozostałe spaliny zostaną wyrzucone do powietrza przez komin. Stałe pozostałości ze spalania odpadów i oczyszczania spalin (w tym pozostałości żużla i popiołów lotnych, popiołu lotnego i zanieczyszczeń powietrza) są utylizowane w odpowiednich miejscach składowania, częściowo jako odpady niebezpieczne. Procesy oczyszczania gazów spalinowych mogą również powodować emisje do wody przez wytwarzane ścieki. Emisje te są kontrolowane za pomocą różnych procesów fizyko-chemicznych oczyszczania ścieków, które wytwarzają placek filtracyjny, który jest utylizowany jako odpad niebezpieczny.

W przypadku składowisk odpadów, oprócz lotnych związków organicznych i dioksyn, odcieki są wytwarzane i emitowane do otaczającej gleby i wody. Oddziaływania związane z emisją odcieków do gleby obejmują migrację zanieczyszczeń do wód gruntowych i / lub wód powierzchniowych, gdzie mogą wpływać na zdrowie ludzkie i ekosystem. Na zgodnych, zaprojektowanych składowiskach, emisje do gleby są minimalizowane dzięki skutecznym systemom zbierania i oczyszczania odcieków.

Zgodnie z tą samą logiką redukcji emisji gazów cieplarnianych, redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i gleby osiąga się poprzez wdrożenie nowoczesnych systemów gospodarki odpadami. Odzyskiwanie energii w postaci ciepła i / lub energii elektrycznej z odpadów zmniejsza również emisje zanieczyszczeń powietrza z innych źródeł energii, które wykorzystują paliwa kopalne.

Aby oszacować zewnętrzne koszty emisji zanieczyszczeń, stosuje się zwykłe podejście polegające na kwantyfikowaniu unikniętych emisji dzięki projektowi (mierzonemu w kg na tonę odpadów) i wycenie ich za pomocą jednostkowego kosztu ekonomicznego (mierzonego w euro na kg emisji).

W odniesieniu do etapu kwantyfikacji, ścieżki emisji zanieczyszczeń są bardzo specyficzne dla projektu; zależą one od dużej liczby zmiennych, w tym od jakości ciała odbiorcy (gleby lub wody), konkretnej lokalizacji zakładu, zastosowanej technologii, środków przyjętych w celu ochrony gleby itp. Dlatego należy je obliczać indywidualnie dla każdego przypadku z domyślnymi współczynnikami emisji, które są mało przydatne lub nawet nie istnieją.

W odniesieniu do etapu wyceny większość dostępnych informacji w literaturze ekonomicznej dotyczy kosztu krańcowego emisji do powietrza i istnieje mniej informacji na temat kosztów emisji do gleby i wody. Koncentrując się na emisjach do powietrza, te same źródła, o których mowa w rozdziale dotyczącym transportu, można traktować jako odniesienia (patrz sekcja 3.7.6). Alternatywnie, ocena skutków przeprowadzona przez Komisję w sprawie przeglądu dyrektywy w sprawie krajowych poziomów emisji 184 można wykorzystać do oszacowania zewnętrznych kosztów oddziaływania na zdrowie, strat plonów i szkód w budynkach spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza.

4.2.8 Ocena ryzyka

Testy wrażliwości wyników analiz finansowych i ekonomicznych na zmiany wartości rozważanych zmiennych są obowiązkowe. Analiza wrażliwości projektów związanych z odpadami stałymi jest wskazana zarówno dla zmiennych rynkowych, jak i wartości dóbr nierynkowych. Dokładniej, wyniki analizy AKK powinny zostać przetestowane pod kątem zmian co najmniej następujących zmiennych (w zależności od projektu):

• założenia dotyczące trendu PKB

• trend demograficzny

• skład odpadów (np. Możliwe zmniejszenie wartości opałowej)

• liczba lat potrzebnych do realizacji infrastruktury

• koszty inwestycji (w miarę możliwości w podziale)

• Koszty O & M (zgodnie z rozbiciem, jak to możliwe)

• opłata jednostkowa za zbieranie i usuwanie odpadów lub cenę jednostkową za usługi przetwarzania odpadów

• (uniknięto) kosztów składowania na składowiskach

• cena jednostkowa produktów ubocznych lub usługi selekcji

• ceny paliw i energii

• założone ilości i ceny cienia dla emisji gazów cieplarnianych

• Założono ilości i ceny cienia dla emisji zanieczyszczeń.

Na tej podstawie ocena ryzyka musi być przeprowadzana, zazwyczaj, poprzez ocenę ryzyka przedstawionego w poniższej tabeli.

Tabela 4.8 Typowe zagrożenia w projektach gospodarowania odpadami

Etap

Ryzyko

Regulacyjny

- Zmiany wymagań środowiskowych, instrumentów ekonomicznych i regulacyjnych (np. Wprowadzenie podatków od składowisk, zakazy składowisk)

Żądanie

- Wytwarzanie odpadów niższe niż przewidywano

- Kontrola / dostawa przepływu odpadów niewystarczająca

Projekt

- Niewłaściwe ankiety i dochodzenie

- Wybór nieodpowiedniej technologii

- Nieadekwatne szacunki kosztów projektu

Administracyjny

- Budowa lub inne pozwolenia

- Zatwierdzenia narzędzi

Nabycie ziemi

- Koszty ziemi wyższe niż przewidywano

- Opóźnienia proceduralne

Dostarczanie

- Opóźnienia proceduralne

Budowa

- Przekroczenie kosztów projektu

- Opóźnienie w harmonogramie budowy

- Związane z wykonawcami (bankructwo, brak zasobów)

Operacyjny

- Skład odpadów inny niż przewidywany lub posiadający nieoczekiwanie duże zmiany

- Koszty konserwacji i napraw wyższe niż przewidywano, kumulacja awarii technicznych

- Wyniki procesu nie spełniają wymagań jakościowych

- Niespełnienie limitów emisji wytwarzanych przez zakład (do powietrza i / lub wody)

Budżetowy

- Taryfa rośnie wolniej, niż przewidywano

- Zbieranie taryf niższe niż przewidywano

Inny

- Publiczna opozycja

Źródło: Dostosowano załącznik III do rozporządzenia wykonawczego w sprawie formularza wniosku i metodologii AKK.

4.3. Środki zaradcze w zakresie środowiska, ochrona i zapobieganie zagrożeniom

4.3.1 Wprowadzenie

Jak określono w art. 9 ust. 5-6 (cele tematyczne) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013, działania zapobiegawcze, ochrona i zapobieganie zagrożeniom związanym z klęskami żywiołowymi oraz zarządzanie nimi to kluczowe cele polityki spójności w ramach szerszych ram politycznych na rzecz dostosowania do klimatu zmiana. Przy ustalaniu priorytetów inwestycyjnych w ramach EFRR i Funduszu Spójności obowiązują następujące zasady:

• opracowywanie strategii i planów działania na rzecz zarządzania środowiskiem na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym w celu budowania bazy wiedzy i możliwości obserwacji danych oraz mechanizmów wymiany informacji;

• zwiększone inwestycje w celu zachowania kapitału naturalnego, np. Unikanie szkód i zwiększanie odporności na środowisko budowlane i inną infrastrukturę, ochronę zdrowia ludzkiego, inwestowanie w powodzie i ochronę wybrzeży oraz zmniejszanie wrażliwości ekosystemów;

• rozwój narzędzi i systemów zarządzania klęskami żywiołowymi, aby ułatwić odporność na klęski żywiołowe, zapobieganie ryzyku i zarządzanie ryzykiem naturalnym;

• priorytetowo traktowane będą projekty z demonstracją i możliwością przeniesienia, w tym zielona infrastruktura i ekosystemowe podejścia do adaptacji, oraz projekty mające na celu promowanie innowacyjnych technologii adaptacyjnych. Obejmuje to zarówno technologie twarde, jak i miękkie, takie jak bardziej odporne materiały budowlane lub systemy wczesnego ostrzegania. Nowa, kapitałochłonna infrastruktura, taka jak tamy, groble itp., Powinna być wspierana tylko wtedy, gdy rozwiązania oparte na ekosystemie są niedostępne i / lub niewystarczające.

Lista selektywna dokumentów polisowych i regulacyjnych znajduje się w polu poniżej.

RAMY POLITYKI UE

Zmiana klimatu

Strategia UE w zakresie adaptacji do zmian klimatu

Biała Księga " Adaptacja do zmian klimatu - europejskie ramy działania " Wytyczne w sprawie zmian klimatu i Natura 2000

Ochrona kapitału naturalnego

Strategia różnorodności biologicznej UE

Strategia zielonej infrastruktury UE

Dyrektywa 2009/147 / WE w sprawie ochrony dzikiego ptactwa

Dyrektywa 92/43 / EWG w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory Dyrektywa 2008/50 / WE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy.

Dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej

Strategia zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych

Naturalne zapobieganie zagrożeniom

Dyrektywa 2007/60 / WE w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim

Biorąc pod uwagę strategiczną orientację, inwestycje, które mają być finansowane w ramach głównego mechanizmu finansowania projektu, który jest przedmiotem sekcji, obejmują następujące kategorie:

• rekultywacja zanieczyszczonych miejsc (np. Zbiorniki wodne, odpady niebezpieczne lub wysypiska radioaktywne itp.);

• zachowanie zasobów naturalnych (ekosystemów i różnorodności biologicznej, np. Ochrona, odtworzenie lub odżywianie stref przybrzeżnych, plaż, lasów, parków przyrody, obszarów chronionych itp.) Z wartością użytkową lub bez niej;

zmniejszenie podatności na zagrożenia naturalne i narażenie na nie (np. Hydrauliczna rekultywacja rzek w celu ograniczenia możliwych skutków powodzi).Główne zagrożenia obejmują zarówno warunki pogodowe (takie jak burze, ekstremalne temperatury, pożary lasów, susze, powodzie), jak i zagrożenia geofizyczne (takie jak lawiny, osunięcia ziemi, trzęsienia ziemi, wulkany). 185

4.3.2 Opis kontekstu

Projekty te są w dużej mierze tematem lokalnym / regionalnym, ponieważ to władze lokalne / regionalne po raz pierwszy konfrontują się z potencjalnymi skutkami pogorszenia stanu środowiska lub klęsk żywiołowych i muszą wdrożyć środki zapobiegawcze. Jednocześnie należy uwzględnić oddziaływanie międzyterytorialne i międzysektorowe 186 . Z tego powodu podejścia ukierunkowane terytorialnie mają fundamentalne znaczenie dla skuteczności projektów.

Podstawowe elementy kontekstu zalecane do opisania dla projektów będących przedmiotem oceny przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 4.9 Prezentacja kontekstu

Informacja główna

Społeczno-gospodarczy /

demograficzny

- Dane dotyczące ludności zamieszkującej dany obszar

- Opis istniejących działań i usług gospodarczych

- Dane dotyczące sektora rolnego

Czynniki polityczne, instytucjonalne i regulacyjne

- Odniesienie do dyrektyw UE i dokumentów dotyczących polityki sektorowej (patrz wyżej)

- Odniesienie do osi priorytetowej i obszarów interwencji PO

- Krajowe / regionalne strategie adaptacji do zmian klimatu

- Krajowe strategie lub plany zarządzania ochroną ludności / ryzykiem

- Odniesienie do polityk zarządzania ryzykiem powodziowym

Środowiskowy

struktura

- Jakość i status środowiskowy dotkniętego obszaru

- Parki, SCI 187 , SPA 188 , inne obszary chronione ustanowione w dotkniętym obszarze i ich systemy zarządzania

- Obszary narażone na wysokie zagrożenia hydrogeologiczne lub inne zagrożenia środowiskowe

Techniczny

- Lokalizacja interwencji i rozbudowa zaangażowanego obszaru

- Cechy morfologiczne, geograficzne i geologiczne

- Warunki pogodowe i klimatyczne

- Występowanie obiektów o znaczeniu naturalnym lub kulturalnym

- Zanieczyszczenia i zanieczyszczenia w glebie, wodzie gruntowej, osadach i zbiornikach wód powierzchniowych

Źródło: Autorzy

4.3.3 Definicja celów

W szerokim ujęciu zarządzanie środowiskiem ma na celu zwiększenie odporności i bezpieczeństwa społeczeństwa jako całości oraz kapitału ludzkiego, naturalnego i trwałego. W szczególności można zająć się następującymi potrzebami:

• ochrona zdrowia ludzkiego;

• ochrona budynków i innych aktywów, w tym produktywnych;

• "ochrona klimatu" w środowisku zabudowanym i istniejącej infrastrukturze;

• zmniejszenie presji na zasoby naturalne;

• ochrona stref przybrzeżnych, lasów i parków przyrody przed pogorszeniem;

• zwiększenie odporności ekosystemu.

W szczególności ocena tego rodzaju projektów może być wykorzystywana jako ważne narzędzie do:

• główne zmiany klimatyczne, utrata różnorodności biologicznej i zapobieganie naturalnemu ryzyku w zintegrowane planowanie przestrzenne;

• oceniać środki zarządzania ryzykiem i narażać narażoną infrastrukturę lub inne urządzenia na większą odporność na zagrożenia;

• podnoszenie świadomości i edukacji na temat znaczenia zmiany klimatu, różnorodności biologicznej i zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi.

• Tabela 4.10 poniżej zawiera przegląd głównych celów według typologii projektu.

Tabela 4.10 Główne cele ogólne

Cele

Rekultywacja zanieczyszczonych obszarów

- Usuwanie zanieczyszczeń głębokich i powierzchniowych lub zanieczyszczeń z zasobów środowiska, takich jak gleba, wody gruntowe, osady lub zbiorniki wód powierzchniowych w celu ogólnej ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.

- Usuwanie zanieczyszczeń lub zanieczyszczeń z terenów zdegradowanych przeznaczonych do przebudowy.

Zachowanie walorów przyrodniczych

- Zachowanie różnorodności biologicznej w Europie, na przykład poprzez zapewnienie spójności ekologicznej i łączności sieci Natura 2000 189 .

- Aby chronić i przywracać cenne naturalne ekosystemy i zasoby na szerszym poziomie krajobrazu, aby mogły nadal dostarczać wartościowe usługi dla ludzkości.

Zapobieganie klęskom żywiołowym

- Zwiększenie odporności na klęski żywiołowe obszarów podatnych na katastrofy, które są bardziej narażone na ekstremalne zjawiska pogodowe i klęski żywiołowe, takie jak powodzie, osunięcia ziemi, lawiny, pożary lasów, burze, fale

- Wspieranie lokalnych gospodarek (np. W sektorach rolnictwa i leśnictwa) poprzez zmniejszanie podatności na zagrożenia naturalne, dostosowywanie się do zmiany klimatu, utrzymanie zrównoważonego źródła utrzymania i promowanie ekologicznego wzrostu.

Źródło: Autorzy

4.3.4 Identyfikacja projektu

Zakres obejmuje inwestycje w zakresie rekultywacji zanieczyszczonych obszarów obszarów, ochrony zasobów naturalnych i / lub redukcji

ryzyka klęsk żywiołowych. Typowe cechy dotyczące etapu identyfikacji projektu to:

• włączenie fizycznych interwencji do planu, np. Plan zarządzania ryzykiem katastrofy, który jest wdrażany na poziomie krajowym lub regionalnym;

• W związku z powyższym projekty te składają się w większości przypadków zarówno z "miękkich" komponentów i fizycznych realizacji. Na przykład "miękkie" rozwiązania, takie jak ekologiczna renaturacja lasów łęgowych (i inne niestrukturalne rozwiązania / zielona infrastruktura), mogą być realizowane w połączeniu z infrastrukturą służącą do ograniczania skutków katastrof, np. W zakresie ochrony rzek. Lub, wraz z konstrukcją zapory, narzędzia do zarządzania oprogramowaniem do prognozowania pogody mogą być wykorzystywane do wspierania operacji infrastrukturalnych;

• można opracować interwencje, przyjmując "podejście bioinżynieryjne do gleby", aby realizować cele technologiczne, ekologiczne, ekonomiczne i projektowe poprzez wykorzystanie żywych materiałów (tj. Nasion, roślin, części roślin i zbiorowisk roślinnych) i wykorzystywanie ich w prawie naturalnym konstrukcje, wykorzystując różnorodne zdolności tkwiące w roślinach.

Analiza wariantów jest szczególnie ważna i powinna uwzględniać globalne alternatywy, a także rozwiązania ściśle powiązane z

kontekst lokalny.

4.3.5 Analiza popytu

Projekty wchodzące w zakres tego obszaru interwencji doprowadzą do powstania wielu usług ekosystemowych, które przyniosą korzyści szerokiemu gronu użytkowników (i nieużytkowników). Dlatego ważne jest zdefiniowanie i określenie ilościowe, kto i co skorzysta z interwencji, jeśli chodzi o obszary terytorialne, ludność, budynki i różne rodzaje działalności gospodarczej.

Jest to szczególnie ważne w przypadku projektów zapobiegania zagrożeniom naturalnym. Promotor projektu powinien dokładnie przeanalizować kluczowe cechy strukturalne obszarów, dla których ryzyko naturalne zmniejsza się po wdrożeniu projektu. Obejmuje to co najmniej kwantyfikację dotkniętych powierzchni oraz liczbę mieszkańców i budynków (innymi słowy, dane dotyczące użytkowania gruntów, o ile to możliwe, szczegółowe i z rozbiciem na poszczególne zastosowania: mieszkalne, handlowe, przemysłowe, turystyczne itp.) który będzie podlegał zidentyfikowanemu ryzyku (w różnym stopniu) przed i po realizacji projektu.

Odmienna sytuacja powstaje, gdy projekty dotyczą naturalnych aktywów będących miejscem turystycznym i rekreacyjnym lub ziemi, która po rekultywacji stała się odpowiednia dla działalności gospodarczej; innymi słowy, gdy projekty odnoszą się do aktywów, które mają wartość użytkową. Przykłady obejmują obszar chroniony, który jest odwiedzany ze względu na swoje naturalistyczne dziedzictwo; przywrócona plaża lub jezioro wykorzystywane do kąpieli lub innych zajęć rekreacyjnych związanych z wodą (np. połowy); nowo remediowane grunty, które są sprzedawane w celach rolniczych. W tych i we wszystkich innych przypadkach, w których istnieje wartość użytkowa, należy dokonać kwantyfikacji liczby użytkowników, a także analizy potencjalnego rynku dla działalności gospodarczej, zarówno w scenariuszach bez scenariusza, jak i bez niego.

4.3.6 Analiza finansowa

4.3.6.1 Koszty inwestycyjne i operacyjne

W przypadku projektów zarządzania środowiskowego horyzont czasowy jest specyficzny dla projektu, w zależności od typologii aktywów środowiskowych i odnośnej interwencji. Dlatego trudno jest zaproponować wartości odniesienia.

Po stronie kosztów, wyróżniającą cechą tych projektów jest fakt, że oprócz typowych kosztów inwestycyjnych i operacyjnych związanych z realizacją i obsługą fizycznych realizacji (infrastruktury), należy dodać inne koszty związane z "miękkimi" komponentami. Mogą one dotyczyć kosztów związanych z budowaniem potencjału instytucjonalnego i potencjału odpowiednich instytucji krajowych, regionalnych i lokalnych lub kosztów związanych z zarządzaniem powodziowym, łagodzeniem zmiany klimatu i działaniami dostosowawczymi, narzędziami TIK, pomocą techniczną i ulepszeniem systemów monitorowania i środków realizacji. kontroli środowiska.

Właściwa konserwacja ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia osiągnięcia jej celów przez cały okres odniesienia. W tym zakresie, ponieważ koszty O & M dla tego rodzaju infrastruktury są zazwyczaj pokrywane z budżetów publicznych, promotor musi zapewnić wyraźne zobowiązanie i identyfikację zasobów przeznaczonych na pokrycie kosztów O & M.

4.3.6.2. Prognozy dochodów

Wpływy finansowe rzadko pojawiają się w przypadku projektów mających na celu zapobieganie naturalnemu ryzyku. Wręcz przeciwnie, w przypadku rekultywacji zanieczyszczonych terenów lub zachowania naturalnych zasobów, które mają wartość użytkową, przychody finansowe mogą być generowane przez:

• wynajem przywróconego mienia naturalnego do świadczenia usług związanych z wypoczynkiem (np. Kąpiel, łowienie ryb, polowanie);

• sprzedaż lub wynajem remediowanych gruntów pod zabudowę mieszkaniową, przemysłową lub rolniczą;

• bilety opłacone przez odwiedzających park naturalny lub obszar chroniony, jeśli taki istnieje.

4.3.7 Analiza ekonomiczna

W zależności od konkretnej typologii realizowanego projektu można uzyskać różne korzyści (tabela 4.11) i różne metody proponowane do ich oceny (tabela 4.12).

Tabela 4.11 Typowe korzyści

Ulepszony

zdrowie

warunki

Produktywny

posługiwać się

ziemi

Zwiększony

rekreacyjny

wartość

Ochrona ekosystemów i różnorodności biologicznej

Zmniejszenie szkód

Wzrost wartości nieruchomości

Remediacja zanieczyszczonych stron

V

V

V

V

Zachowanie walorów przyrodniczych

V

V

V

Naturalne zapobieganie zagrożeniom

V

V

V *

V

V

* W projektach przeciwpowodziowych, zwłaszcza gdy istnieje odpowiednie przyjęcie rozwiązań w zakresie zielonej infrastruktury, projekt może osiągnąć wiele celów, w tym przywrócenie ekosystemów.

Źródło: Autorzy

Tabela 4.12 Typowe korzyści: metody wyceny

Zasiłek

Rodzaj

Metoda wyceny

Poprawione warunki zdrowotne

Bezpośredni

- Określone preferencje

- Ujawnione preferencje (hedoniczna metoda płac)

- Podejście do kapitału ludzkiego

- Koszt choroby

Produktywne wykorzystanie ziemi

Bezpośredni

- Wartość rynkowa

- (Dodana wartość brutto)

Zwiększona wartość rekreacyjna

Bezpośredni

- Metoda kosztów podróży

- Transfer świadczeń

Ochrona ekosystemów i różnorodności biologicznej

Bezpośredni

- Określone preferencje (wycena warunkowa)

- Transfer świadczeń

Zmniejszenie uszkodzeń właściwości

Bezpośredni

- Średnia unikana obrażeń

- Ubezpieczenie premii za ryzyko

Wzrost wartości nieruchomości

Pośredni

- Określone preferencje

- Cena hedoniczna

Źródło: Autorzy

Poniżej omówiono wyżej wymienione korzyści i względne metody oceny. Należy pamiętać, że nie wszystkie korzyści będą miały znaczenie dla wszystkich projektów i wymagana jest ocena, które z nich można w uzasadniony sposób przypisać do projektu. Z drugiej strony lista nie jest wyczerpująca: promotor projektu mógłby rozważyć dodatkowe świadczenia, starając się jednak nie podwójnie liczyć tej samej korzyści.

4.3.7.1 Lepsze warunki zdrowotne

Zmiany w wskaźnikach umieralności i chorobowości u ludzi mogą być wyzwalane przez projekty mające na celu:

• rekultywacja zanieczyszczonego środowiska,

• naturalne zapobieganie ryzyku.

W pierwszym przypadku promotor projektu powinien najpierw oszacować uniknięte przypadki umieralności i zachorowalności człowieka na podstawie funkcji odpowiedzi na dawkę i oszacowania dawki otrzymanej przez członków zanieczyszczonego miejsca (obszarów). Na przykład, w przypadku rekultywacji składowiska radioaktywnego, szacunkowe wskaźniki transmisji w powietrzu, miary radioaktywności pyłu i dane dotyczące narażenia można pobrać z badań naukowych w celu oszacowania dawki otrzymanej przez dotkniętą populację. W oparciu o tę dawkę możliwe byłoby oszacowanie ryzyka zgonu i / lub choroby wywołanej narażeniem, do której dołączone są jednostkowe koszty ekonomiczne.

W tym drugim przypadku, oczywiście, nie można przewidzieć, kiedy nastąpi konkretna katastrofa iz jaką intensywnością. Skuteczność projektów zapobiegania klęskom żywiołowym szacowana jest na podstawie oceny ryzyka i wrażliwości, które zawierają pewien stopień niepewności, ponieważ zależą od dużej liczby czynników, od deterministycznych cech społeczno-ekonomicznych obszaru do probabilistycznego charakteru wydarzenia i jego sytuacji. wielkość. Dlatego też, chociaż koszty są dobrze określone, korzyści wynikające z unikniętych strat nie są ostateczne, ale w najlepszym przypadku są raczej probabilistyczne. Po uzyskaniu probabilistycznych rozkładów narażenia na ryzyko, promotor projektu powinien oszacować wpływ projektu pod względem prawdopodobieństwa uniknięcia strat u ludzi oraz nasilenia unikniętego wpływu.

Jak przedstawiono powyżej, preferowanym podejściem do zmian wartości w zakresie efektów zdrowotnych jest obliczenie WTP / WTA. Można tego dokonać za pomocą określonych metod preferencji (ankiet) lub ujawnionych metod preferencji (metoda płac hedonickich). W praktyce, gdy nie jest to możliwe, można zastosować podejście oparte na kapitale ludzkim (na śmiertelność) lub na kosztach choroby (na chorobowość) w różnych sekcjach. Informacje dotyczące oceny śmiertelności znajdują się w rozdziale 3.8.4 w rozdziale dotyczącym transportu. W celu zmniejszenia zachorowalności na choroby związane z zanieczyszczeniami, patrz punkt 4.1.7.6.

4.3.72 Produktywne wykorzystanie terenu

Ta korzyść związana jest z odzyskiwaniem gruntów, które po wdrożeniu działań rekultywacyjnych lub środków zapobiegania ryzyku naturalnym mogą być wykorzystywane do celów zagospodarowania przestrzennego, celów rolniczych i / lub przemysłowych, np. Dzięki zniesieniu ograniczeń w użytkowaniu gruntów, ponieważ zagrożenia zdrowia lub ludzi z tym związanego.

Uzasadnieniem leżącym u podstaw tej korzyści jest to, że wartość ziemi jest tworzona (lub zachowywana) po interwencji projektu:

• jeżeli oczekuje się, że ziemia będzie faktycznie wynajęta lub sprzedana, wartość rynkową można potraktować jako wskaźnik zastępczy kosztów alternatywnych, pod warunkiem że nie występują zakłócenia rynku, a odpowiednie informacje zostaną uzyskane z rachunków do analizy finansowej;

• jeśli grunt nie jest faktycznie sprzedawany lub wynajmowany, jego wartość można oszacować na podstawie rzeczywistych transakcji rynkowych dla porównywalnego gruntu w pobliżu, który zostanie wykorzystany jako punkt odniesienia. Jeśli nie jest to możliwe, można wykorzystać inne dane liczbowe, np. Na podstawie statystyk krajowych. Korzyści będą równe odzyskanej powierzchni pomnożonej przez wartość gruntu na jednostkę powierzchni.

Ewentualnie, gdy to możliwe, inną możliwą metodą oceny korzyści jest uwzględnienie wartości dodanej brutto (WDB) działalności rolniczej, przemysłowej lub handlowej, która będzie prowadzona na odzyskanych gruntach. Promotor projektu powinien jednak zadbać o to, aby uniknąć podwójnego liczenia korzyści, biorąc pod uwagę jedynie przyrost wartości dodanej brutto oczekiwany w związku z projektem. Oznacza to, że wzrost WDB należy przypisać jedynie projektowi, a nie innym zmiennym w systemie, takim jak przyszłe wzmocnienie usług w dotkniętym obszarze.

4.3.7.3 Zwiększona wartość rekreacyjna

Jest to główna korzyść związana z odzyskiwaniem lub zachowaniem naturalnych miejsc o wartości rekreacyjnej (np. Plaże, parki naturalne i obszary chronione), w których można uprawiać takie zajęcia rekreacyjne, jak trekking, piknik, kąpiel, łowienie ryb, polowanie itp. przeprowadzone.

Oszacowanie tego świadczenia wiąże się z wyceną użytkowania rekreacyjnego określonego obszaru naturalnego, niezależnie od tego, czy wejście jest bezpłatne, czy też nie. Rzeczywiście, naturalne tereny rekreacyjne często mogą wejść.

Standardową metodą szacowania wartości naturalnego miejsca rekreacyjnego jest metoda kosztów podróży. Jak wyjaśniono w załączniku V, polega on na gromadzeniu danych dotyczących kosztów podróży w celu uzyskania dostępu do miejsca rekreacji lub udogodnień naturalnych oraz oszacowania wzrostu popytu, który będzie funkcją: atrybutów witryny (np. Jej lokalizacji); koszt podróży, aby dotrzeć do strony i charakterystyki użytkowników. Warto wspomnieć, że koszt podróży obejmuje nie tylko rzeczywiste koszty podróży, ale także odpowiednią wartość czasu podróży, a także szacunkowe inne koszty związane z wizytami, takie jak żywność, napoje i koszty zakwaterowania. Alternatywnie można zastosować podejście polegające na przeniesieniu korzyści.

4.3.7.4 Ochrona ekosystemów i różnorodności biologicznej

Ta kategoria korzyści odnosi się do wartości niewykorzystywania ekosystemu i zachowania różnorodności biologicznej. WTP dla prostego istnienia ekosystemu i bioróżnorodności w dobrych warunkach należy oszacować zgodnie z tą samą logiką przedstawioną w sekcji 4.1.7.4 "Poprawiona jakość wód powierzchniowych" organy i zachowanie usług ekosystemowych "(tj. wycena warunkowa lub transfer świadczeń).

W ramach możliwych źródeł, w których można uzyskać koszty jednostkowe, "Korzyści ekonomiczne sieci Natura 2000 " 190 zapewnia syntetyczną analizę szeregu korzyści płynących z sieci, w oparciu o dane wtórne z szeregu badań wartości dostarczanych przez różne siedliska.Dostępne szacunki obejmują zakres wartości od 50 EUR na hektar rocznie do prawie 20 000 EUR na hektar rocznie. To zależy od świadczonej usługi, lokalizacji witryny i jej warunków. Z tych powodów wartości należy dostosować, aby odzwierciedlić specyfikę analizowanego kontekstu. Ponadto zachęca się do podejmowania badań podstawowych na poziomie UE lub krajowym w odniesieniu do złożonej kategorii oceny korzyści wynikających z ochrony ekosystemu i różnorodności biologicznej . 191

4.3.7.5 Ograniczenie uszkodzeń właściwości

Korzyść ta jest związana z realizacją interwencji mających na celu zapobieganie i ograniczanie skutków klęsk żywiołowych (które może być również konsekwencją zmieniającego się klimatu), takich jak opracowanie narzędzi i systemów do mapowania ryzyka, oceny i wykrywania (np. ostrzeżenia, systemy ostrzegania) i realizacji infrastruktury w celu zapobiegania zagrożeniom i ich łagodzenia. Oprócz poprawy warunków zdrowotnych, omówionych już w sekcji 4.3.7.1, zapobieganie zagrożeniom naturalnym wiąże się również ze zmniejszeniem uszkodzeń właściwości.

Oszacowanie unikniętych szkód kapitałowych (infrastruktury, budynków i maszyn) oraz zasobów naturalnych (lasy, różnorodność biologiczna) ponoszonych zarówno przez sektor publiczny, jak i prywatny w celu naprawy lub wymiany uszkodzonych aktywów oraz zarządzania sytuacją awaryjną powinno opierać się na średnia metoda unikania szkód. Informacje i dane potrzebne do wdrożenia tej metody powinny pochodzić z odpowiednio opracowanych map ryzyka powodziowego i zagrożeń, w połączeniu z modelowaniem powodziowym, zgodnie z wymogami Dyrektywy Powodziowej. Alternatywnie, praktyczne podejście polega na przyjęciu rynkowych składek ubezpieczeniowych dostępnych dla tych typologii ryzyka zastępczego wartości unikniętych szkód majątkowych. W przypadku tych (publicznych) aktywów, w przypadku których rynek ubezpieczeniowy nie istnieje, należy przeprowadzić uśrednione obliczenia oparte na unikniętych kosztach administracji publicznej na potrzeby działań w zakresie ochrony ludności, rekompensatach wypłacanych obywatelom, relokacjach budynków itp. analiza.

4.3.7.6 Wzrost wartości nieruchomości

Ta korzyść, będąca wzrostem wartości nieruchomości po realizacji projektu, może być generowana przez wszystkie typologie interwencji traktowane w tej sekcji. Na przykład ze względu na klęski żywiołowe i zagrożenia zdrowotne związane z życiem w zanieczyszczonym środowisku, ludzie na ogół wolą unikać życia w tych miejscach / obszarach lub w ich pobliżu. Podobnie, jeśli obszar jest zagrożony klęską żywiołową, prowadzi to do mierzalnego spadku wartości nieruchomości mieszkalnych. Z drugiej strony, przywrócenie i otwarcie naturalnego udogodnienia, takiego jak park naturalny, może prowadzić do wartości doceniających wartość na otaczających obszarach.

Metodologia szacowania wzrostu wartości nieruchomości jest oparta na hedonicznej metodzie cenowej (lub, alternatywnie, określonych preferencjach) i jest zgodna z tą samą logiką przedstawioną w podpunkcie 4.2.7.4 na temat oceny wizualnych nieporządków, hałasu i zapachów z gospodarki odpadami . Warte zapamiętania jest to, że wielkość efektu może być bardzo różna. Na przykład skażenie radioaktywne stanowi o wiele poważniejszą niesprawność niż skutki związane ze składowaniem odpadów sanitarnych. W związku z tym pozytywny wpływ interwencji naprawczych będzie prawdopodobnie większy. To samo można powiedzieć w przypadku zapobiegania katastrofom, np. Powodzi. Jeżeli po realizacji projektu dotknięte obszary zostaną zakwalifikowane do zagospodarowania przestrzennego, wartości już istniejących nieruchomości zostaną znacznie docenione.

4.3.8 Ocena ryzyka

Główne ryzyka, które należy ocenić w analizie ryzyka, przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 4.13 Główne kategorie ryzyka

Ryzyka

Rekultywacja zanieczyszczonych obszarów

- Nieoczekiwane czynniki polityczne lub regulacyjne wpływające na projekt

- Niewłaściwe ankiety i dochodzenie

- Opóźnienia proceduralne

- Opóźnienia w budowie

- Upadłość wykonawcy / brak zasobów

- Przekroczenie kosztów

- Powierzchnia działki przeznaczonej na działalność gospodarczą niższa od oczekiwanej

- Ceny sprzedaży lub wynajmu niższe niż oczekiwano

- Prawnych ograniczeń

Zachowanie walorów przyrodniczych i / lub różnorodności biologicznej

- Nieoczekiwane czynniki polityczne lub regulacyjne wpływające na projekt

- Niewłaściwe ankiety i dochodzenie

- Błędy prognozowania

- Opóźnienia proceduralne

-     Opóźnienie w harmonogramie budowy

- Związane z wykonawcami (bankructwo, brak zasobów)

-     Koszty inwestycji przekroczone

-     Koszty O & M wyższe niż oczekiwano

-     Liczba odwiedzających jest niższa niż oczekiwano

-     Nieoczekiwane zdarzenia naturalne powodujące uszkodzenie zasobu

-     Niespodziewana niższa odporność naturalnych zasobów

Zapobieganie klęskom żywiołowym

-     Nieoczekiwane czynniki polityczne lub regulacyjne wpływające na projekt

-     Nieadekwatne ankiety i dochodzenie, w wyniku czego niewłaściwie opracowano projekt techniczny

- Niewystarczające informacje dotyczące historycznych zdarzeń katastroficznych

-     Niedoszacowanie częstości występowania lub prawdopodobieństwa wystąpienia klęsk żywiołowych

-     Niedoszacowanie skutków zmian klimatycznych (np. O korelacji "magnitudo w stosunku do częstotliwości" zdarzeń pogodowych)

- Opóźnienia proceduralne / Opóźnienie w budowie

- upadłość wykonawcy, brak zasobów

- Koszty inwestycji i utrzymania

Źródło: Autorzy

Case Study - Infrastruktura wody i ścieków

I Opis projektu

Projekt składa się z dwóch komponentów: a) budowy nowej oczyszczalni ścieków w celu osiągnięcia zgodności z wymogami dyrektywy 91/271 / EWG 192 w średniej wielkości mieście (375 000 mieszkańców), a także związanych z tym inwestycji w infrastrukturę do zbierania ścieków w celu zmniejszenia infiltracji, zwiększenia wskaźników zbiórki i zapewnienia, że ​​zebrane ścieki są transportowane do nowej oczyszczalni ścieków; b) rozbudowę sieci wodociągowej w celu zwiększenia liczby osób podłączonych do publicznego systemu zaopatrzenia w wodę.

Obecnie w mieście nie ma oczyszczalni ścieków, którą zdefiniowano jako aglomerację zgodnie z dyrektywą 91/271 / EWG. Chociaż ścieki są zbierane z dużej części populacji (około 95%) w istniejącej sieci, odpływ jest odprowadzany do nieuzdatnionego do rzeki przepływającej przez miasto. Obecny status rzeki został określony jako "umiarkowany" w planie gospodarowania wodami w dorzeczu. Istniejąca sieć jest odrębnym systemem, z oddzielnym gromadzeniem wody deszczowej, i ustalono, że jest ona ogólnie w dobrym stanie i nadaje się do celów dostarczania ścieków o odpowiedniej koncentracji do obróbki. Jednak niektóre ukierunkowane inwestycje w odbudowę sieci kanalizacyjnej będą również podejmowane w przypadku zgłoszenia wysokiego poziomu napraw. Miasto znajduje się w nowym państwie członkowskim z przyjętych odstępstwach od zgodności z dyrektywą w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych (EC / 97/271) (aglomeracje powyżej 100 000) do 2020 r.

Obecny operator usług jest odpowiedzialny za zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków i jest w 100% własnością gminy. Przejmie także własność i będzie odpowiedzialna za eksploatację i utrzymanie nowych aktywów zbudowanych w ramach projektu

II Cele projektu

Głównym celem projektu jest zapewnienie większej integralności środowiskowej i zgodności z dyrektywą w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz z krajowym programem zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków poprzez stopniową zbiórkę i zgodne z nią oczyszczanie ścieków oraz rozszerzenie zasięgu zaopatrzenia w wodę. Oczekuje się, że wskaźniki zbiórki wzrosną do 99% poprzez rozszerzenie sieci kanalizacyjnej na kolejne 15 000 osób i zapewnienie, że współczynnik przyłączenia (tj. Przeniesienie do oczyszczalnej oczyszczalni ścieków zamiast nieprzetworzonego odprowadzania bezpośrednio do zbiornika wodnego odbiorcy) wynosi 100%. Szacuje się, że 7500 osób zostanie również podłączonych do publicznej sieci wodociągowej, zwiększając w ten sposób ogólny zasięg zaopatrzenia w wodę do 99,5%.

Osady będą suszone i kompostowane, aby umożliwić ostateczne usuwanie do gruntów rolnych. Wreszcie, stan chemiczny rzeki przepływającej przez miasto zostanie poprawiony z "umiarkowanego" na "dobry" zgodnie z definicjami ramowej dyrektywy wodnej.

Cele projektu są dobrze dostosowane do głównych celów osi priorytetowej 1 - "Zarządzanie wodą i ściekami" programu operacyjnego "Środowisko i infrastruktura". W szczególności inwestycja przyczyni się do osiągnięcia następujących celów programu operacyjnego na poziomie krajowym:

Wskaźnik 1

| oP 2023 target

Projekt (% celu)

Dodatkowa populacja nowo podłączona do publicznej sieci wodociągowej

120 000

7 500 (6,25%)

Dodatkowa populacja nowo podłączona do sieci kanalizacji sanitarnej

300 000

15 000 (5%)

Zwiększenie liczby aglomeracji spełniających wymagania dyrektywy 91/271 / EWG (liczby), w tym: aglomeracje powyżej 100 000 RLM (liczba ludności)

10

1 (10%)

1 PO nie określa jednoznacznie celów dotyczących ulepszeń w jednolitych częściach wód, ponieważ oczyszczanie ścieków w znacznym stopniu wpływa na stan chemiczny. Tam, gdzie to możliwe, jak na przykład studium przypadku, zostaną określone wpływ na stan chemiczny cieków wodnych.

III Analiza popytu

Analizę popytu przeprowadzono na podstawie dostępnych statystyk i prognoz dotyczących głównych wskaźników makroekonomicznych i społecznych, bieżących zmierzonych wskaźników zużycia wody i produkcji ścieków w aglomeracji, a także harmonogramu realizacji prac zaproponowanych w ramach projekt.

Prognoza populacji została oparta na wcześniejszych danych z poprzedniego spisu ludności i szacowanym przyszłym wzroście populacji realizowanym przez Narodowy Instytut Statystyczny, który przewiduje ogólny spadek liczby ludności w tempie około 0,25% rocznie.

Krajowa konsumpcja w aglomeracji stanowi obecnie około 70% całości i jest stosunkowo niska na poziomie około 120 l / c / d w wyniku stopniowego wzrostu do taryf pełnego odzyskania kosztów w ciągu ostatniej dekady. Na tym poziomie konsumpcji występuje stosunkowo niska elastyczność popytu na dalszy wzrost cen 193 , podczas gdy obecna taryfa stanowi około 2,7% dochodu gospodarstwa domowego. Oczekuje się jednak, że dalsze podwyżki taryfowe związane z projektem spowodują stały spadek konsumpcji do 115 l / c / d, podczas gdy taryfy wzrosną do 3% dochodów gospodarstw domowych i zostaną utrzymane na tym poziomie, aby zachować zgodność z wybraną strategią taryfową.

Pod koniec okresu prognozowania, począwszy od około 22 roku, realny wzrost dochodów gospodarstw domowych (szacowany na około 0,3% rocznie) powoduje, że taryfy spadają poniżej progu 3% i przy umiarkowanym wzroście wskaźników konsumpcji związanych z elastycznością dochodów. Ścieki wytwarzane są w tempie 0,8 do 0,85 produkcji wody, ale praktyka operatora polega na naliczaniu ścieków w tempie zużycia wody (dla uproszczenia fakturowania).

Produkcja komercyjna i instytucjonalna stanowi około 20% całości i prognozuje się, że będzie ona rosła wprost proporcjonalnie do konsumpcji krajowej. Kwota ta obejmuje konsumpcję od osób dojeżdżających do pracy i od czasu do czasu odwiedzających (miasto nie jest głównym celem turystycznym). Konsumpcja przemysłowa obejmuje pozostałe 10%, a po upadku w okresie przejścia do gospodarki wolnorynkowej wykazuje ostatnio oznaki ożywienia i przewiduje się, że wzrośnie o 2,5% rocznie w ciągu najbliższych 10 lat (a następnie pozostanie na stałym poziomie). Całkowita objętość oczyszczalni ścieków została zaprojektowana dla 525 000 zasobów, co pozwala na zgromadzenie 375 000 osób, a także dalsze szacowane wartości 100 000 i 50 000 wartości dodanej odpowiednio z komercyjnego / instytucjonalnego i przemysłowego.

Podsumowanie prognozowanego popytu przedstawiono w Tabeli 1 poniżej.

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 25 30

Budowa

Operacja

Tabela 1: Analiza popytu

Obliczanie popytu na prognozę

Populacja

000s

375,0

374.1

373,1

372,2

371,3

370,3

369,4

LnI

cn

Współ

W

367.6

366,6

365,7

364,8

363,9

357,6

353,1

348,7

woda

Zużycie per capita

LCD

120,0

120,0

120,0

115,0

115,0

115,0

115,0

115,0

115,0

115,0

115,0

115,0

115,0

115,0

119,0

124,0

Połączona populacja

%

97,5%

98,0%

98,5%

99,5%

99,5%

99,5%

99,5%

99,5%

99,5%

99,5%

99,5%

99,5%

99,5%

99,5%

99,5%

99,5%

Zużycie krajowe

mm 3

16,0

16.1

16.1

15.5

15.5

15.5

15.4

15.4

15.4

15.3

15.3

15.2

15.2

14.9

15.3

15.7

Komercyjne i instytucjonalne

mm 3

4.6

4.6

4.6

4.4

4.4

4.4

4.4

4.4

4.4

4.4

4.4

4.4

4.3

4.3

4.4

4.5

Przemysłowy

mm 3

2.3

2.3

2.4

2.5

2.5

2.6

2.7

2.7

2.8

2.9

2.9

2.9

2.9

2.9

2.9

2.9

Całkowita woda

mm 3

22,9

23,0

23.1

22.4

22,5

22,5

22,5

22,5

22,5

22,5

22,5

22.4

22.4

22.1

22,5

23,0

Ścieki

Połączona populacja

%

95,0%

96,0%

97,5%

99,0%

99,0%

99,0%

99,0%

99,0%

99,0%

99,0%

99,0%

99,0%

99,0%

99%

99%

99,0%

Zużycie krajowe

mm 3

15.6

15.7

15.9

15.5

15.4

15.4

15.4

15.3

15.3

15.2

15.2

15.2

15.1

14.9

15.2

15.6

Komercyjne i instytucjonalne

mm 3

4.6

4.6

4.6

4.4

4.4

4.4

4.4

4.4

4.4

4.4

4.4

4.4

4.3

4.3

4.4

4.5

Przemysłowy

mm 3

2.3

2.3

2.4

2.5

2.5

2.6

2.7

2.7

2.8

2.9

2.9

2.9

2.9

2.9

2.9

2.9

Całkowita ilość ścieków

mm 3

22,5

22,7

22,9

22.4

22.4

22.4

22.4

22.4

22.4

22,5

22.4

22.4

22.3

22,0

22.4

23,0

Przyrostowy popyt

z powodu rozszerzenia sieci

(uwzględnione w powyższym)

woda

mm 3

0.0

0,1

0,2

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

Ścieki

mm 3

0.0

0,2

0.4

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

IV Analiza opcji

Analizę i ocenę różnych opcji przeprowadzono przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

• porównanie rozwiązań scentralizowanych i zdecentralizowanych;

• w stosownych przypadkach ocena finansowa różnych opcji;

• porównanie rozwiązań technicznych dotyczących procesów obróbki.

W szczególności rozważono alternatywy w następujących wymiarach:

• strategia oczyszczania ścieków;

• Lokalizacja ścieków;

• zarządzanie osadem;

• Rehabilitacja sieci kanalizacyjnej.

Strategia oczyszczania ścieków

Rozważano budowę jednej oczyszczalni ścieków lub dwóch lokalnych fabryk obsługujących oddzielne strony rzeki. W oparciu o analizę kapitału i kosztów operacyjnych zdyskontowanych przepływów pieniężnych, pierwszy z nich był postrzegany jako bardziej opłacalny, pomimo konieczności pompowania wody z lewego brzegu rzeki do lokalizacji oczyszczalni na bardziej zaludnionym prawym brzegu.

Tabela 2: Analiza opcji: Strategia oczyszczania ścieków

NPV OŚ

Sieć NPV

NPV

NPV

Alternatywny

Koszt inwestycji

Koszt inwestycji

Koszty operacyjne

Całkowity

Zaszeregowanie

EUR

EUR

EUR

EUR

Strategia 1 ścieków: dwa mniejsze zakłady i sieci obsługujące różne strony rzeki

45 000 000

8 000 000

37 000 000

90 000 000

2 °

Strategia 2 ścieków: Pojedyncza instalacja i sieć obejmujące całe miasto z tunelem pod rzeką, aby połączyć dwie sieci

38 000 000

10 000 000

32 000 000

80 000 000

1 °

Lokalizacja ścieków

Liczba odpowiednich miejsc była ograniczona, ale sześć możliwości zostały wyizolowane i zbadane. Ograniczenia w zakresie własności i zagospodarowania przestrzennego ograniczyły opcje do dwóch, które zostały poddane analizie zdyskontowanych przepływów pieniężnych (w tym prognozy powiązanych kosztów operacyjnych). Wybrana opcja znajduje się za aglomeracją i nieznacznie wzniesiona nad brzegiem rzeki, wymagająca niewielkiej ilości pompowania, ale nadal wykazano ją jako najmniej kosztowną w porównaniu z alternatywą na niższej wysokości na równinie zalewowej, co wymagałoby budowy kosztownej przez wąski i ekologiczny wąwóz rzeki.

Tabela 3: Analiza opcji: Lokalizacja oczyszczalni ścieków

Alternatywny

Koszt inwestycyjny NPV dla oczyszczalni ścieków

Koszt inwestycji sieci NPV

NPV

Koszty operacyjne

NPV

Całkowity

Zaszeregowanie

EUR

EUR

EUR

EUR

Lokalizacja OŚ 1: Niższa elewacja, ale wymagająca wysokich kosztów głównego kolektora

38 000 000

12 000 000

31 000 000

81 000 000

2 °

Lokalizacja OŚ 2: Wyższa wysokość, wymagająca dodatkowych kosztów pompowania.

38 000 000

10 000 000

32 000 000

80 000 000

1 °

Zarządzanie osadem

Alternatywy dla końcowego postępowania i wykorzystania osadów przedstawiono poniżej i opierają się na następujących założeniach:

• jakość osadów spełnia kryteria zawarte w Dyrektywie UE w sprawie osadów ściekowych 86/278 / EWG i istnieje wystarczająca ilość gruntów do ponownego wykorzystania (opcja 1);

• osad ściekowy jest przetwarzany w oczyszczalni ścieków w komorze fermentacyjnej i odwadniany do całkowitego stężenia substancji stałych 20%;

• osad gromadzi się w składowisku pośrednim w oczyszczalni ścieków;

• Oczyszczalnia odbiera obciążenie odpowiadające 525.000 PE i produkcja osadu szacuje się na około 50000 m3 / rok (na całkowitą zawartość substancji stałych 20%).

Tabela 4: Analiza opcji: zarządzanie osadem

Alternatywny

Koszt inwestycji NPV

Koszt operacyjny NPV

NPV Total

Zaszeregowanie

EUR

EUR

EUR

Opcja 1: ponowne wykorzystanie w rolnictwie i / lub uprawach energetycznych (po odwodnieniu)

0

13 000 000

13 000 000

1 °

Opcja 2: Suszenie i stosowanie jako paliwa w cementowni lub elektrowni

5 000 000

21 100 000

26 100 000

2 °

Opcja 3: Suszenie i spalanie szlamu i osadzanie popiołu na składowisku

22 000 000

33 500 000

55 500 000

3 °

Rehabilitacja sieci kanalizacyjnych

Uzasadnienie odbudowy sieci kanalizacyjnej dokonano z uwzględnieniem korzyści finansowych wynikających ze zmniejszenia kosztów operacyjnych, szacowanych na 0,5 mln EUR rocznie w stosunku do kosztu inwestycji w wysokości 4,5 mln EUR. W oparciu o zdyskontowane przepływy pieniężne daje to dodatnią wartość bieżącej wartości netto w wysokości 2,2 miliona EUR. Jednak zmniejszenie infiltracji również korzystnie wpływa na działanie oczyszczalni ścieków. Beneficjent posiada dobre dane na temat historycznych przerw w systemie i wykazał, że obszary najwyższych problemów zostały ukierunkowane.

V Koszty projektu i przychody z wybranej opcji

Całkowite koszty inwestycji projektowej wybranej opcji pochodzą z technicznych studiów wykonalności i są zgodne z szacunkami otrzymanymi od wykonawców podobnych projektów w innych aglomeracjach w regionie. Szczegółowy podział kosztów przedstawiono w tabeli 3 poniżej.

Tabela 5: Podział kosztów projektu (w mln EUR ) 196

Koszt inwestycji projektu (mln EUR)

Całkowity koszt

Koszty niekwalifikowalne 194

Kwalifikowalny koszt

Opłaty za planowanie / projektowanie

4.0

-

4.0

Budynki i zasoby sieciowe (rury)

44,0

-

44,0

Sprzęt i maszyny

10,0

-

10,0

Pomoc techniczna

2.5

-

2.5

Reklama

1.0

-

1.0

Nadzór podczas wdrażania

3.0

-

3.0

Konsekwencje

5.5

-

5.5

Sub-TOTAL

70,0

-

70,0

faktura VAT

14,0

14,0

-

CAŁKOWITY

84,0

14,0

70,0

Wszystkie koszty kwalifikują się do finansowania z dotacji WE poza podatkiem VAT (który podlega zwrotowi przez beneficjenta).

Przyrostowe koszty operacyjne wynikające z projektu wynoszą 3,5 miliona EUR rocznie, co stanowi połączenie kosztów i oszczędności, które zostały przez nie osiągnięte:

• 2,6 mln EUR związane z uruchomieniem nowej oczyszczalni ścieków;

• 0,8 mln EUR w związku z obsługą osadów;

• 0,4 mln EUR i 0,2 mln EUR związane z utrzymaniem odpowiednio nowych ścieków i sieci wodociągowej;

• 0,5 mln EUR oszczędności związanych ze zmniejszeniem kosztów związanych z odbudową sieci kanalizacyjnej.

Z 3,5 mln EUR kosztów przyrostowych 2,5 mln EUR jest szacowane jako zmienne w odniesieniu do wielkości, a pozostała część jest stała. W praktyce zmiany wolumenów na przewidywanym poziomie nie będą miały dużego wpływu na koszty operacyjne. Ponadto dozwolona jest niewielka marża zysku na poziomie 3%, która podlega podatkowi dochodowemu w wysokości 50%.

Wymiana aktywów krótkoterminowych (sprzęt i maszyny) musi być przeprowadzana co 10 lat (choć może być wprowadzana etapami przez okres dwóch lat), a odpowiednie kwoty są uwzględniane w przyrostowych kosztach operacyjnych podczas dokonywania obliczeń zdyskontowanych dochód netto (art. 61 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1303/2013). Oznacza to, że stawka amortyzacji dla takich aktywów wynosi 10% rocznie, podczas gdy w przypadku robót budowlanych i innych aktywów (głównie rur) wskaźnik ten przyjmuje się w wysokości 2% rocznie. Skutkuje to całkowitym przyrostowym odpisem amortyzacyjnym w wysokości 2,2 mln EUR rocznie.

Krajowa instytucja stosuje politykę pobierania pełnych taryf za odzyskiwanie kosztów, w oparciu o koszty operacyjne, w tym amortyzację. Jednak odrębne wytyczne krajowe stanowią, że taryfy nie powinny przekraczać 3% średniego dochodu gospodarstwa domowego, aby pozostać w granicach możliwości finansowych. Obecna taryfa wynosi około 1,44 EUR za m 3 (woda i ścieki łącznie) i wynosi około 2,7% dochodu gospodarstwa domowego.

Zgodnie z uzgodnioną strategią taryfową taryfa będzie stale zwiększana, aby pokryć 100% przyrostowych kosztów operacyjnych i rosnący udział amortyzacji, pozostając cały czas w przystępnym poziomie wymaganym przez krajowe wytyczne. W związku z tym w pierwszym roku realizacji projektu (4 rok projekcji) objętych jest około 13% amortyzacji przyrostowej, 17% jest pokrywane w 5 roku i tak dalej, aż 100% zostanie pokryte w roku 22. Przedsiębiorstwo wodne nie otrzymuje rekompensaty za utracony dochód, który jest przejściowy i zmniejsza się z roku na rok. Można go nadal wykazać jako zrównoważony, przy czym skumulowane przepływy pieniężne pozostają zawsze dodatnie (zob. Tabela 7 poniżej), ale w konsekwencji narzędzie ma ograniczoną zdolność zaciągania zobowiązań (ze względu na wpływ na roczne wygenerowane przepływy pieniężne) i oczekuje gmina w celu współfinansowania części inwestycji 195 .

Jak już wspomniano, organ krajowy stosuje politykę pobierania opłat za pełne koszty, z zastrzeżeniem ograniczeń pod względem przystępności cenowej. W związku z tym taryfa ma pokrywać wszystkie koszty operacyjne i amortyzację, w tym część inwestycji finansowanej z funduszy dotacyjnych. Jest to zgodne z wymogami art. 9 ust. 1 ramowej dyrektywy wodnej, aby zagwarantować, że taryfa stanowi całkowity koszt korzystania z ograniczonego zasobu oraz że zakład energetyczny może gromadzić wystarczające fundusze na długoterminową wymianę bez konieczności ponownego polegać na dotacji. Ta pełna taryfa odzyskiwania kosztów jest jednak poziomem docelowym, który można osiągnąć jedynie (w tym przypadku) po 20-25 latach z powodu ograniczeń w zakresie przystępności cenowej.

12 3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 25 30

Budowa

Operacja

Tabela 6 : Przystępność cenowa i taryfa

Przystępność i taryfa

Obliczanie ograniczonej taryfy pod względem przystępności cenowej

Rzeczywisty miesięczny dochód gospodarstwa domowego na osobę

mEUR

194

195

195

196

196

197

197

198

199

199

200

200

201

205

209

212

Prognoza wzrostu dochodów gospodarstw domowych (rzeczywiste warunki)

Euro / m 3

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

0,3%

Bez przychodów z projektu

mEUR

32,7

32,7

32,7

32,7

32,7

32,7

32,7

32,7

32,7

32,7

32,7

32,7

32.6

32,5

32.4

32.4

Bez Taryfy projektu

Euro / m 3

1.44

1.44

1.44

1.44

1.44

1.44

1.44

1.44

1.44

1.44

1.44

1.44

1,45

1,46

1,46

1,47

% dochodu gospodarstwa domowego

%

2,71%

2,70%

2,69%

2,69%

2,68%

2,67%

2,66%

2,65%

2,65%

2,64%

2,63%

2,62%

2,62%

2,56%

2,53%

2,49%

Projekt Przyrostowe koszty operacyjne

mEUR

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.6

Projekt amortyzacji przyrostowej

mEUR

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

2.2

Projekt przyrostowy margines zysku

mEUR

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Z przychodami z projektu (dla FCR)

mEUR

32,7

32,7

32,7

38,5

38.6

38.6

38.6

38.6

38.6

38.6

38.6

38,5

38,5

38,3

38,3

38,3

Z Taryfą projektu (dla FCR)

Euro / m 3

1,71

1,71

1.70

1.70

1.70

1.70

1.70

1.70

1,71

1,71

1,73

1,73

1,73

% dochodu gospodarstwa domowego

%

3,17%

3,16%

3,16%

3,15%

3,14%

3,13%

3.12%

3,11%

3.10%

3,09%

3,02%

2,98%

2,93%

% inkrementalnego opeksu objętego kolejną taryfą

%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

% przyrostowego udziału objętego przez rosnącą taryfę

%

13%

17%

22%

27%

32%

37%

42%

47%

52%

57%

94%

100%

100%

Rzeczywisty przychód z projektu

mEUR

32,7

32,7

32,7

36,5

36.6

36,7

36,8

36,9

37,0

37.2

37.2

37,3

37.4

38,0

38,3

38,3

Rzeczywiste z taryfą projektu

Euro / m 3

1.44

1.44

1.44

1,61

1,62

1,62

1,62

1,63

1,63

1,64

1,64

1,65

1,66

1,71

1,73

1,73

% dochodu gospodarstwa domowego

%

2,71%

2,70%

2,69%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

3,00%

2,98%

2,93%

VI Analiza finansowa i ekonomiczna

Analiza finansowa i ekonomiczna projektu opiera się na podejściu inkrementalnym i następujących założeniach:

• wszystkie kwoty wyrażone w stałym EUR;

• realna stopa dyskontowa w analizie finansowej w wysokości 4% i 5% w analizie ekonomicznej;

• okres referencyjny 30 lat;

• wartość rezydualna 14,8 miliona EUR dla FRR i 70,5 miliona EUR dla ERR.

Wartość końcową szacuje się jako wartość bieżącą netto przepływów pieniężnych netto projektu (lub korzyści ekonomicznych netto w analizie ekonomicznej) w ciągu 14 lat po zakończeniu prognoz, stanowiąc szacunkową pozostałą wartość ekonomiczną aktywów. 196 . W tym szacunku uwzględniono rezerwę na dodatkową wymianę instalacji i maszyn (szacowany okres eksploatacji na 10 lat), a także koszt likwidacji, który jest stosunkowo niski ze względu na spodziewane dalsze korzystanie z witryny w podobnych działaniach.

Okres odniesienia wynoszący 30 lat został zastosowany zgodnie z wartością wskaźnikową sugerowaną w akcie delegowanym dotyczącym operacji generujących dochód i jest zgodny ze wspólną praktyką międzynarodową dla tego rodzaju projektu.

Analiza finansowa

Projekt jest operacją generującą dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. Władze zdecydowały się na obliczenie zdyskontowanych dochodów netto (zamiast przyjęcia stawki ryczałtowej) 197 . W takim przypadku wkład UE ustala się, mnożąc kwalifikowalne koszty, jak pokazano w sekcji V powyżej (70 mln EUR), stosując proporcjonalne zastosowanie zdyskontowanych dochodów netto (76,2%) i stopę współfinansowania w wysokości 85% dla odpowiednią oś priorytetową, która

daje 45,3 miliona euro. Pozostałe 24,7 mln EUR ma zostać sfinansowane z budżetu gminy. Gmina potwierdziła, że ​​jest gotowa współfinansować projekt i może sobie pozwolić na ten wkład (przez okres trzech lat) bez naruszania ustawowych ograniczeń związanych z długiem.

Tabela 7: Obliczanie dotacji UE

DOTACJA UE

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 25 30

Budowa

Operacja

Obliczanie zdyskontowanych kosztów inwestycyjnych (DIC)

NPV 4%

Koszt inwestycji (z wyłączeniem zobowiązań warunkowych)

mEUR

-59.6

-18,5

-22,5

-23,5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

DIC / Przepływy pieniężne kosztów inwestycji

mEUR

-59.6

-18,5

-22,5

-23,5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Obliczanie zdyskontowanych przychodów netto (DNR)

NPV 4%

Dochód

mEUR

70.7

0.0

0.0

0.0

3.8

3.9

4.0

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.8

5.5

5.9

5.9

Koszt O & M - ogółem

mEUR

-45.6

0.0

0.0

0.0

-3,5

-3,5

-3,5

-3,5

-3,5

-3,5

-3,5

-3,5

-3,5

-3,5

-3,5

-3,5

-3,6

Koszt O & M - OŚ (zmienna)

mEUR

-23,2

0.0

0.0

0.0

-1,6

-1,6

-1,6

-1,6

-1,6

-1,6

-1,6

-1,6

-1,6

-1,6

-1,6

-1,6

-1,6

Koszt O & M - oczyszczalnia ścieków (naprawiono)

mEUR

-14,5

0.0

0.0

0.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

-1.0

Koszt O & M - Rozszerzenie WW (zmienne)

mEUR

-5,8

0.0

0.0

0.0

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

Koszt O & M - WW Rehabilitacja (zmienna)

mEUR

7.2

0.0

0.0

0.0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Koszt O & M - Sludge (Variable)

mEUR

-11.6

0.0

0.0

0.0

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

-0,8

Koszt O & M - rozszerzenie wody (zmienne)

mEUR

-2,9

0.0

0.0

0.0

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

-0,2

Koszt wymiany

mEUR

-10,3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-5,0

-5,0

0.0

0.0

0.0

Wartość rezydualna inwestycji

mEUR

4.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14.8

DNR / Przepływy pieniężne przychodu netto

mEUR

14.2

0.0

0.0

0.0

0.3

0.4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1.0

-3,9

-3,7

2.1

2.4

17.2

KWALIFIKOWALNY KOSZT (EC)

mEUR

70,0

Pro-rata Zastosowanie DNR = (DIC - DNR) / DIC

76,2%

STOPA WSPÓŁFINANSOWANIA W OSI PRIORYTETOWEJ (CF)

85,0%

EU GRANT (= EC x PRO-RATA x CF)

mEUR

45.3

Plan finansowania projektu przedstawiono w poniższej tabeli w milionach EUR:

Źródła finansowania

mEUR

% dzielić

Dotacja UE

45.3

53,9%

Wkład publiczny (gmina)

24.7

29,4%

Wkład beneficjenta projektu (niekwalifikowalny koszt inwestycji - VAT)

14,0

16,7%

Całkowite finansowanie

84,0

100,0%

Koszty niekwalifikowalne z tytułu płatności VAT zostaną pokryte przez operatora za pomocą specjalnego instrumentu utworzonego w krajowym ministerstwie finansów na potrzeby realizacji projektów finansowanych przez UE, które pozwalają na stopniowe spłacanie kosztów VAT w zwykłych operacjach rozliczeniowych przez kilka lat, a więc nie wpływa negatywnie na przepływy pieniężne lub stabilność finansową.

Wskaźniki finansowej rentowności projektu oblicza się w następujący sposób:

Obliczanie FRR (C) i FRR (K)

FRR (C)


1 | 2 I 3 4 I 5 I 6 I 7 I 8 H ~ 9 ~ rioTllTl2H ~ 13 ~ l ~ 20 ~ l ~ 25 T50

Obsługa budowy

Tabela 8 :

Obliczanie zwrotu z inwestycji

NPV 4%

Koszt inwestycji (z wyłączeniem zobowiązań warunkowych)

mEUR

-59.6

-18,5

-22,5

-23,5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Dochód

mEUR

70.7

0.0

0.0

0.0

3.8

3.9

4.0

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.8

5.5

5.9

5.9

Koszt O & M

mEUR

-61.0

0.0

0.0

0.0

-3,5

-3,5

-3,5

-3,5

-3,5

-3,5

-3,5

-3,5

-8,5

-8,5

-3,5

-3,5

-3,6

Wartość rezydualna inwestycji

mEUR

4.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14.8

FNPV (C) - przed dotacją UE / Przepływy pieniężne netto

mEUR

-45.4

-18,5

-22,5

-23,5

0.3

0.4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1.0

-3,9

-3,7

2.1

2.4

17.2

FRR (C) - przed dotacją UE -2,2%

Krajowe źródła finansowania

Wkład publiczny (gmina)

mEUR

Vj

b

z oo

bi

U3

l- 1

O

b

o

b

o

b

o

b

o

b

o

b

o

b

o

b

o

b

o

b

o

b

o

b

o

b

Obliczanie zwrotu z kapitału krajowego

NPV 4%

Wkład publiczny (gmina)

mEUR

-22,8

-7,0

-8,7

-9,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Oprocentowanie

mEUR

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Główne spłaty

mEUR

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Koszt O & M

mEUR

-61.0

0.0

0.0

0.0

-3,5

-3,5

-3,5

-3,5

-3,5

-3,5

-3,5

-3,5

-8,5

-8,5

-3,5

-3,5

-3,6

Dochód

mEUR

70.7

0.0

0.0

0.0

3.8

3.9

4.0

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.8

5.5

5.9

5.9

Wartość rezydualna inwestycji

mEUR

4.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

14.8

FNPV (K) - po dotacji UE / Przepływie środków pieniężnych netto

mEUR

-8,6

-7,0

-8,7

-9,0

0.3

0.4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1.0

-3,9

-3,7

2.1

2.4

17.2

FRR (K) - po dotacji UE

1,8%

FRR (K)


rrrrrrrrrr ~ r ^ r30 r30 r30 r10t11 ti2 r r3 r20 r30 r30

Obsługa budowy


Tak więc FRR (C) na poziomie -2,2% jest znacznie poniżej stopy dyskontowej wynoszącej 4,0%, co wskazuje, że projekt wymaga wsparcia z dotacji, podczas gdy FRR (K) na poziomie 1,8% pokazuje, że przewidywany poziom wsparcia pozostaje w rozsądnym zakresie i nie przewidzieć nadmierny zwrot do kapitału krajowego.

Jeśli chodzi o długoterminową stabilność finansową, sam projekt generuje dodatkowe przychody z łączną nadwyżką gotówki w całym okresie jej użytkowania. Jednak trwałość użyteczności jako całości (tj. W scenariuszu "ze scenariuszem projektu") będzie musiała być monitorowana, biorąc pod uwagę obecny (tj. "Bez projektu") poziom taryf i kosztów operacyjnych, jak również przyrostowy. koszty i obsługę wszelkich bieżących lub przyszłych długów, które mogą być wymagane. Jest to szczególnie ważne, biorąc pod uwagę, że taryfy są ustalane poniżej pełnego zwrotu kosztów w krótkim okresie, aby sprostać ograniczeniom związanym z dostępnością. W przypadku narzędzia w scenariuszu "ze scenariuszem projektu" przepływy pieniężne można podsumować w poniższej tabeli, która pokazuje, że jest zrównoważona finansowo (skumulowane przepływy pieniężne są zawsze dodatnie w okresie odniesienia).

1 | 2 | 3 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ~ l ~ 10TiTi2 ~ Ti3T20T25 ~ r30

Obsługa budowy


Tabela 9: Zrównoważony rozwój

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ FINANSOWY

Weryfikacja stabilności finansowej dla "Scenariusza z projektem"

Bez przychodów z projektu

mEUR

32,7

32,7

32,7

32,7

32,7

32,7

32,7

32,7

32,7

32,7

32,7

32,7

32.6

32,5

32.4

32.4

Przyrostowe przychody

mEUR

3.8

3.9

4.0

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.0

5.5

5.9

5.9

Całkowity dochód

mEUR

32,7

32,7

32,7

36,5

36.6

36,7

36,8

36,9

37,0

37.2

37.2

37,3

37.6

38,0

38,3

38,3

Bez kosztów operacyjnych projektu (w tym podatku)

mEUR

22,9

22,9

22,9

22,9

22,9

22,9

22,9

22,9

22,9

22,9

22,9

22,9

22.8

22,7

22,7

22,7

Przyrostowy koszt operacyjny

mEUR

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.5

3.6

Dodatkowy podatek dochodowy

mEUR

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Bez konserwacji projektu i kosztów wymiany

mEUR

7.0

7.0

7.0

14,0

14,0

7.0

7.0

7.0

14,0

14,0

7.0

7.0

14,0

14,0

14,0

14,0

Dodatkowa konserwacja i koszty wymiany

mEUR

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Całkowity koszt

mEUR

29,9

29,9

29,9

40,4

40,4

33.4

33,5

33,5

40,5

40,5

33,5

38.4

40,4

40.3

40.3

40.3

Gotówka B / F

mEUR

0,5

3.3

6.1

9.0

5.0

1.1

4.3

7.7

11.1

7.7

4.3

8.1

3.1

11.1

11.3

22.4

Gotówka

mEUR

2.8

2.8

2.8

-4,0

-3,9

3.2

3.3

3.5

-3,4

-3.3

3.8

-1.1

-2.8

-2.3

-2.0

-2.0

Gotówka C / F

mEUR

3.3

6.1

9.0

5.0

1.1

4.3

7.7

11.1

7.7

4.3

8.1

7.0

0,2

8.8

9.3

20.4

Analiza ekonomiczna

Analiza ekonomiczna została przeprowadzona przy użyciu metody przyrostowej, porównując ekonomiczne koszty i korzyści projektu w ciągu 30-letniego okresu analizy, który jest taki sam, jak w analizie finansowej. Przeprowadzono ją w cenach stałych i zastosowano społeczną stopę dyskontową w wysokości 5%.

Koszty finansowe projektu zostały wykorzystane jako podstawa do oszacowania kosztów ekonomicznych, poprzez skorygowanie niewykwalifikowanej siły roboczej w kosztach inwestycji i kosztów operacyjnych z uwzględnieniem płacy minimalnej uwzględniającej aktualny poziom bezrobocia w obszarze projektu (z Współczynnik konwersji równy 0,8).

Żadne inne konwersje z cen finansowych na ekonomiczne nie zostały uznane za konieczne (tj. Wszystkie pozostałe CF miały wartość 1), ponieważ elementy projektu byłyby zamawiane w drodze otwartego, konkurencyjnego międzynarodowego przetargu, a lokalne usługi i towary są uznawane za odpowiednio wycenione na lokalnym rynku (ze względu na wysoki stopień otwarcia na rynek wewnętrzny UE).

Generowane w ramach projektu przyrostowe dochody z opłat celnych zostały wyłączone z analizy ekonomicznej, ponieważ nie zostały uznane za dobry wskaźnik do monetyzacji bezpośrednich korzyści projektu i jego pozytywnych efektów zewnętrznych. Zamiast tego wzięto pod uwagę główne spodziewane korzyści społeczno-ekonomiczne projektu, jak pokazano w poniższej tabeli:

Zarabianie na korzyściach projektu

Wartość bieżąca netto (NPV)

Całkowity

145,1 mln EUR

Korzyści dla poprawy jakości wód w zbiornikach wodnych (WTP)

Realizacja projektu znacznie poprawi jakość środowiska rzeki przepływającej przez miasto, która obecnie otrzymuje nieoczyszczony zrzut ścieków. Oczekuje się, że zwiększy to wykorzystanie rzeki i jej okolic w celach rekreacyjnych (wartość użytkowa).

Ponieważ ta wartość użytkowa jest trudna do ujęcia w wartości pieniężnej i nie istnieje żadne konkretne badanie w danym państwie członkowskim, korzyść została wyceniona przy użyciu metody przeniesienia korzyści (więcej informacji na temat tej metodologii znajduje się w załączniku VI).

W oparciu o staranną ocenę badań gotowości do zapłaty przeprowadzonych w celu oceny środowiskowych efektów zewnętrznych związanych z oczyszczaniem ścieków w porównywalnych warunkach społeczno-gospodarczych i środowiskowych, zasiłek ten został wyceniony na 25 EUR / osobę / rok, począwszy od pierwszego roku operacyjnej, a także dla całej ludności zamieszkującej aglomerację (tj. 375 000)

Ponieważ środki WTP zasadniczo zależą od poziomu dochodów, należy prognozować wartości roczne poprzez zwiększenie ich po rzeczywistym wzroście PKB na mieszkańca w okresie odniesienia projektu. Jednakże w świetle niepewności związanej z oszacowaniem wartości świadczenia zdecydowano się przyjąć konserwatywne założenie i utrzymać wartość pieniężną świadczenia ustaloną na jego początkowym poziomie w okresie odniesienia.

118,5 mln EUR

Oszczędności związane z kosztami zasobów przypisywane są użytkownikom nowo podłączonym do sieci kanalizacyjnej, którzy nie muszą już utrzymywać i eksploatować zamkniętych zbiorników

Użytkownicy nowo podłączeni do systemu gromadzenia ścieków w ramach projektu nie będą musieli ponosić kosztów instalacji i konserwacji zamkniętych cystern, co wiąże się z rocznym nakładem kapitału i wydatkami O & M. W oparciu o benchmarking średnich kosztów dla odpowiedniego indywidualnego systemu oczyszczania w aglomeracji, korzyść związana z tymi oszczędnościami została oszacowana na około 100 EUR / osobę / rok dla populacji nowo przyłączonej do sieci kanalizacyjnej (tj. 15 000).

19,0 mln EUR

Oszczędności związane z kosztami zasobów przypisywane użytkownikom świeżo podłączonym do sieci wodociągowej, którzy nie muszą już utrzymywać i eksploatować studni, a także kupować wodę pitną z innych źródeł

Użytkownicy nowo przyłączeni do systemu zaopatrzenia w wodę w ramach projektu nie będą musieli w dalszym ciągu ponosić kosztów budowy i utrzymywania prywatnych odwiertów wodnych, które obejmują roczny kapitał i wydatki O & M, ani nie będą kontynuować zakupu wody pitnej od innych dostawców. Na podstawie ankiety przeprowadzonej przez operatora z potencjalnymi klientami na temat średnich kosztów prywatnych odwiertów i alternatywnych źródeł wody pitnej w aglomeracji, korzyść związana z tymi oszczędnościami została oszacowana na szacunkowo 80 EUR / osobę / rok dla ludności nowo podłączony do sieci wodociągowej (tj. 7500).

7,6 mln EUR

Oczekuje się, że projekt przyniesie inne korzyści, takie jak bezpośrednie korzyści zdrowotne. Korzyści te są jednak trudne do oszacowania i wyraźnego przypisania do projektu, nie wspominając już o ryzyku podwójnego policzenia korzyści już uwzględnionych w wartościach użytych w analizie. Jako takie są one rozpatrywane w kategoriach jakościowych, jako dodatkowe wsparcie analizy ekonomicznej.

Na podstawie tych założeń projekt wykazał zadowalające wskaźniki ekonomiczne o korzyściach ekonomicznych przekraczających koszty ekonomiczne:

Wskaźniki ekonomiczne

Wartości

Ekonomiczna stopa zwrotu (ERR)

11,1%

Ekonomiczna wartość bieżąca netto (ENPV)

54,9 mln EUR

Korzyści - stosunek kosztów

1,61

Tabela 10: Obliczanie ERR i ekonomiczny stosunek kosztów do korzyści

BŁĄDZIĆ

12 3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 25 30

Budowa

Operacja

Obliczanie ekonomicznej stopy zwrotu

NPV 5%

Koszt inwestycji (z wyłączeniem zobowiązań warunkowych)

mEUR

-56.1

-17.8

-21,6

-22,6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Koszt O & M (w tym koszt wymiany)

mEUR

-50,5

0.0

0.0

0.0

-3.3

-3.3

-3.3

-3.3

-3.3

-3.3

-3.3

-3.3

-8,3

-8,3

-3.3

-3.3

-3,4

Wartość rezydualna inwestycji

mEUR

16.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

70,5

Całkowity koszt ekonomiczny

mEUR

-90,2

-17.8

-21,6

-22,6

-3.3

-3.3

-3.3

-3.3

-3.3

-3.3

-3.3

-3.3

-8,3

-8,3

-3.3

-3.3

67,2

Korzyści dla poprawy jakości środowiska (WTP)

mEUR

118.6

0.0

0.0

0.0

9.4

9.4

9.4

9.4

9.4

9.4

9.4

9.4

9.4

9.4

9.4

9.4

9.4

Bezpośrednie oszczędności dla użytkowników, którzy nie potrzebują już zamkniętych zbiorników

mEUR

19,0

0.0

0.0

0.0

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

Bezpośrednie oszczędności dla użytkowników, którzy nie potrzebują już odwiertów

mEUR

7.6

0.0

0.0

0.0

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Całkowite korzyści ekonomiczne

mEUR

309,8

0.0

0.0

0.0

11.5

11.5

11.5

11.5

11.5

11.5

11.5

11.5

11.5

11.5

11.5

11.5

11.5

ENPV / korzyści ekonomiczne netto projektu

mEUR

54,9

-17.8

-21,6

-22,6

8.2

8.2

8.2

8.2

8.2

8.2

8.2

8.2

3.2

3.2

8.2

8.2

78.6

BŁĄDZIĆ

11 0,1%

B / C RATIO 1 1,61

Opierając się na pozytywnych wskaźnikach ekonomicznych wynikających z analizy, oczekuje się, że realizacja projektu zwiększy dobrobyt społeczny i dlatego warto wesprzeć ją dotacją z UE. Przyczyni się również do realizacji uzgodnionych celów krajowych zgodnie z dyrektywą w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych (a tym samym pozwoli uniknąć ewentualnych kar finansowych).

VII Ocena ryzyka

Analiza wrażliwości

Analiza wrażliwości ocenia wpływ możliwych zmian kluczowych zmiennych projektu na wskaźniki finansowe i gospodarcze projektu. Zarówno w analizie finansowej, jak i ekonomicznej analiza jest przeprowadzana z wykorzystaniem zagregowanych i wybranych dezagregowanych zmiennych (tj. Popytu i cen osobno) w celu lepszej identyfikacji możliwych zmiennych krytycznych.

Elastyczność obliczona dla ENPV i FNPV / (C) w odniesieniu do różnych zmiennych wejściowych 200, a także ich wartości przełączania 198 199 , pokazano w poniższej tabeli.

Zmienna

ENPV

elastyczność

Przełączanie

wartość

FNPV / (C)

elastyczność

Zmiana wartości

Wzrost kosztów inwestycyjnych

1,1%

90%

1,4%

70%

Zmniejszenie wyceny korzyści ekonomicznych

3,1%

32%

-

-

Zmniejszenie taryfy (a tym samym dochodów)

-

-

14,8%

-7%

Zmniejszenie ilości wody tj. Popyt (zarówno ze scenariuszem jak i bez)

-

-

2,0%

-50%

wzrost przyrostowych kosztów operacyjnych w wyniku projektu

1,0%

105%

1,4%

-73%

Analiza wrażliwości pokazuje, że w analizie ekonomicznej najważniejszymi zmiennymi są wzrost kosztów inwestycji, wzrost kosztów operacyjnych i obniżenie wyceny korzyści ekonomicznych. Odpowiednie wartości przełączające w celu zmniejszenia wartości ENPV do zera przedstawiono jako wzrost kosztów inwestycyjnych o 90%, wzrost kosztów operacyjnych o 105% i zmniejszenie wyceny świadczeń o 32%. Należy zauważyć, że jak już wspomniano, korzyści ekonomiczne są wyceniane na podstawie liczby mieszkańców, przy założeniu pełnej realizacji projektu i nie są funkcją przyrostowych przychodów lub wysokości opłat za wodę naliczanych.

W odniesieniu do analizy finansowej, wzrost kosztów inwestycyjnych lub wzrost kosztów operacyjnych, a także zmniejszenie taryfy lub wielkości są uważane za najbardziej krytyczne. Obniżenie kosztów inwestycji o 70%, redukcja kosztów operacyjnych o 73%, zwiększenie taryfy o 76% lub zwiększenie opłat o 50% (przy założeniu, że wpływ będzie miał zarówno scenariusz bez, jak i bez), spowoduje, że projekt FNPV będzie wynosił zero. Najważniejszym punktem obserwacji jest jednak to, że wpływ taryf na rentowność finansową, a tym samym także na zrównoważony rozwój, jest bardzo krytyczny, czego można się spodziewać. Jak można zauważyć w powyższej tabeli 7, wygenerowany przepływ pieniężny trwa nawet przez około 15 lat (po czym przechodzi w stałą nadwyżkę). Znaczne obniżenie dochodów doprowadziłoby do problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Ocena ryzyka

Na podstawie wyników analizy wrażliwości i biorąc pod uwagę niepewność związaną z aspektami nieuwzględnionymi bezpośrednio w obliczeniach AKK, przygotowano matrycę ryzyka w celu zidentyfikowania możliwych środków zapobiegania ryzyku i łagodzenia.

Analiza ryzyka wykazuje, że ryzyko rezydualne dla projektu jest niskie w wyniku przewidywanych środków, aby zapobiec wystąpieniu zidentyfikowanego ryzyka i / lub złagodzić ich negatywny wpływ, na wypadek gdyby te zmaterializowały się.

Ogólnie rzecz biorąc, ogólny poziom ryzyka rezydualnego uważa się za akceptowalny. Można zatem stwierdzić, że prawdopodobieństwo, że projekt nie osiągnie zamierzonych celów, jest znikome, pod warunkiem, że wyżej wymienione środki łagodzące są należycie wdrożone.

Opis ryzyka

Proba

zdolność *

(P)

Zerwać

ity

(S)

Ryzyko

poziom*

(= P * S)

Środki zapobiegania ryzyku / łagodzenia

Ryzyko resztkowe po środkach zapobiegawczych / łagodzących

Ryzyko po stronie popytu

Ilość zużytej wody i wytworzonych ścieków spada poniżej poziomu prognozy

b

III

Niska

Zapotrzebowanie gospodarstw domowych (120 l / c / d) znajduje się już na najniższym poziomie oczekiwań i oczekuje się, że w wyniku elastyczności cenowej spadnie jeszcze bardziej do 115 l / c / d. W kontekście popytu przemysłowego jest więcej niepewności, ale jest to tylko około 10% całości. Duża część struktury kosztów beneficjenta jest stała (a nie zmienna w odniesieniu do wielkości). Zatem zmiany w konsumpcji mogą (i będą musiały) zostać skompensowane poprzez dostosowanie do taryfy, co można osiągnąć przy ograniczonym wpływie na przystępność cenową (patrz także następny punkt poniżej).

Funkcja: Władze samorządowe w koordynacji z beneficjentem projektu (spółka operacyjna należąca do gminy)

Niska

Ryzyko finansowe

Taryfy nie zostaną zatwierdzone na poziomie wymaganym dla zrównoważonego rozwoju

b

IV

Moder

jadł

Jak wykazano w powyższej analizie wrażliwości, jest to najbardziej krytyczna kwestia dla zrównoważonego rozwoju.

Rząd miejski zatwierdza taryfę, ale z zastrzeżeniem przepisów krajowych dotyczących taryf, która wymaga pełnego zwrotu kosztów, określa pozycje kosztów, które powinny zostać uwzględnione, i wymaga corocznej ponownej oceny w celu uwzględnienia wszelkich zmian w ilości zużytych ilości. Wykazano, że system ten działa w ostatnich latach, a taryfy już osiągają odpowiedni poziom w odniesieniu do istniejących usług. Dalsze cła mogą być ograniczone do 3% dochodu gospodarstwa domowego, zgodnie z krajowymi wytycznymi dotyczącymi przystępności cenowej, pod warunkiem, że można wykazać, że nie zagraża to krótkoterminowej stabilności. Zatem wymagany natychmiastowy wzrost taryf wynosi tylko około 12% (oprócz inflacji) i nie powinien skutkować opozycją polityczną, gdy uwzględni się korzyści projektu.

Funkcja: Władze samorządowe w koordynacji z beneficjentem projektu

Niska

Opis ryzyka

Proba

zdolność *

(P)

Zerwać

ity

(S)

Ryzyko

poziom*

(= P * S)

Środki zapobiegania ryzyku / łagodzenia

Ryzyko resztkowe po środkach zapobiegawczych / łagodzących

Użytkownicy nie będą płacić wymaganych taryf

b

III

Niska

Obecne poziomy ściągania dochodów przekraczają 99%, a dyscyplina zbierania dochodów wśród ludności jest dobra. Jako że taryfy nie mogą przekraczać 3% dochodu gospodarstwa domowego, wymagane są dalsze podwyżki jedynie o około 12% (plus inflacja), co do których nie oczekuje się podniesienia kwestii. Funkcja: beneficjent projektu.

Niska

Przekroczenie kosztów inwestycji

do

III

Moder

jadł

Zostało to również zidentyfikowane jako krytyczne ryzyko w powyższej analizie wrażliwości.

Szacunki kosztów inwestycyjnych dobrze się pokrywają z kosztami doświadczanymi w przypadku podobnych projektów realizowanych w regionie i zawierają element awaryjny (10%), aby sprostać pierwszej transzy nadmiernego uruchomienia (jeśli dotyczy). Niemniej jednak należy prowadzić ścisły monitoring kosztów w stosunku do budżetu (co najmniej raz na kwartał), aby umożliwić takie zarządzanie i łagodzenie ewentualnych nadwyżek.

Funkcja odpowiedzialna: beneficjent projektu.

Niska

Przekroczenie kosztów operacyjnych

b

II

Niska

Istniejąca struktura kosztów jest dobrze ugruntowana i stanowi dobrą podstawę dla prognoz. Dodatkowy koszt związany z nowymi inwestycjami (w szczególności oczyszczalnie ścieków) wiąże się z większą niepewnością, ale wpływa na stosunkowo niewielką część ogólnych kosztów operacyjnych.

Funkcja odpowiedzialna: beneficjent projektu

Niska

Problemy z dostępnością lokalnego współfinansowania

b

IV

Moder

jadł

Lokalne dotacje publiczne obejmują rezydualny element planu finansowania, oprócz finansowania z UE.

Gmina pokazała, że ​​może sobie pozwolić na swój wkład poprzez odniesienie do pozycji w swoim przyszłym budżecie, co również pokazuje, że może on pozostawać w granicach prawnych długów.

Pełnienie funkcji: Urząd miejski

Niska

Ryzyko wdrożenia

Problemy z zakupem gruntów

b

II

Niska

Tereny dla nowych oczyszczalni ścieków i nowych rozszerzeń potoków są własnością publiczną lub (w niektórych przypadkach) uzyskano odpowiednie uprawnienia.

Funkcja odpowiedzialna: beneficjent projektu.

Niska

Opóźnienia związane z przedłużeniem procedur przetargowych

do

III

Moder

jadł

Dział zaopatrzenia promotora wspierany przez wyspecjalizowaną pomoc techniczną. Harmonogram zamówień i harmonogramu wydaje się wykonalny i ma odpowiednią możliwość dopasowania w okresie kwalifikowalności.

Funkcja odpowiedzialna: beneficjent projektu.

Niska

Ryzyko operacyjne

Przepływ ścieków do OŚ (tj. Połączenia) nie zostanie osiągnięty

b

III

Niska

Projekt został zaprojektowany w celu uwzględnienia niezbędnych kolektorów w celu powiązania wypływów do OŚ - w ramach jednego planu finansowania.

Funkcja odpowiedzialna: beneficjent projektu.

Niska

Niepowodzenie technologii oczyszczania ścieków w celu osiągnięcia celów projektu

ZA

IV

Niska

Wybór sprawdzonych, najlepiej dostępnych technologii Funkcja: beneficjent projektu.

Niska

Niepowodzenie klientów w łączeniu się z siecią

b

III

Niska

Obowiązujące przepisy wymagają, aby użytkownicy łączyli się w ciągu 12 miesięcy lub w każdym przypadku płacili za zrzut ścieków. Dodatkowo narzędzie usprawni proces zatwierdzania połączeń.

Funkcja odpowiedzialna: beneficjent projektu.

Niska

* Skala oceny: Prawdopodobieństwo: A. Bardzo mało prawdopodobne; B. Jest mało prawdopodobne; C. O tak samo prawdopodobne, jak nie; D. Prawdopodobnie; E. Bardzo prawdopodobne

Srogość: I. Brak efektu; II. Mniejszy; III. Umiarkowany; IV. Krytyczny; V. Katastrofalny.

Poziom ryzyka: niski; Umiarkowany; Wysoki; Bardzo wysoko

Case Study - Waste Incinerator with Energy Recovery

I Opis projektu

Projekt przewiduje budowę nowego zakładu utylizacji odpadów (ZAE) o nominalnej zdolności do spalania 200 000 ton mieszanych stałych odpadów komunalnych rocznie (25 ton na godzinę, 62,5 MW mocy cieplnej na wejściu 200 ), które będą współprodukować ciepło i energię o nominalnej mocy 40 MWth i 13 MWel. Projekt zakładu obejmuje najlepszą dostępną technologię (BAT) w pełni zgodną z wymogami dyrektywy 2010/75 / UE 201 .

Projekt znajduje się w regionie nowego Państwa Członkowskiego kwalifikującego się do Funduszu Spójności z około 1,3 miliona mieszkańców i łącznej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych obecnie 575 000 ton rocznie. Znaczna część tych odpadów jest obecnie wysyłana na wysypiska bez leczenia, co w dłuższej perspektywie jest uważane za niezrównoważoną praktykę i nie jest zgodne z przepisami prawnymi i celami określonymi w unijnej dyrektywie ramowej w sprawie odpadów, dyrektywie w sprawie składowania odpadów i planach gospodarki odpadami przyjętej na na poziomie krajowym i regionalnym. Ta niepewna sytuacja i niedawna decyzja rządu centralnego o stopniowym wprowadzaniu podatku od składowania odpadów jako sposobu na uczynienie składowania mniej atrakcyjną opcją zarządzania odpadami i promowania budowy zakładów przetwarzania odpadów, które dają pierwszeństwo odzyskiwaniu materiałów i energii, są obecnie promotorem główne zachęty do rozwoju projektu.

Projekt będzie częścią zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami w regionie, który podzielony jest na dwa obszary zlewisk: jeden na północy, o silnie wiejskim charakterze i jeden na południu, co stanowi dużą część miejskiej populacji regionu. jak większość swojej działalności komercyjnej i przemysłowej. Obecnie system składa się z dwóch zaprojektowanych składowisk obsługujących każdy z dwóch obszarów zlewni, zakład obróbki mechaniczno-biologicznej (MBT) o całkowitej przepustowości 50 ktpa dogodnie zlokalizowanej na składowisku w obszarze północnym i dwóch kompostowni dla odpadów zielonych z prywatne i publiczne ogrody i parki również znajdujące się na składowiskach.

Fabryka WtE została zaprojektowana do oczyszczania resztek odpadów mieszanych produkowanych w trzech największych miastach na południu regionu (reprezentujących łącznie około 50% całkowitej populacji regionu i około 60% całkowitej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych). Dzięki proponowanej przepustowości 200 ktpa pozwoli regionowi osiągnąć przyszłe cele w zakresie składowania odpadów ulegających biodegradacji bez zakłócania obecnych wysiłków zmierzających do zwiększenia selektywnej zbiórki wybranych surowców wtórnych.

Promotorem projektu i beneficjentem zakładu WtE jest nowa firma powołana do wdrożenia, a następnie obsługi nowego zakładu. Firma jest współwłaścicielem regionalnego rządu i władz lokalnych w trzech największych miastach regionu. Budowa zakładu będzie przedmiotem przetargu w drugiej połowie 2013 r. Na podstawie umowy typu "zaprojektuj i wybuduj" (żółta księga kontraktowa FIDIC) i rozpocznie się w pierwszym kwartale 2014 r. Po zakończeniu etapu budowy (Q3 2016) wykonawca będzie obsługiwał i przygotowywał nowych pracowników w fazie rozruchu zakładu, aby rozpocząć działalność komercyjną w styczniu 2017 roku.

Strona wybrana dla zakładu to formalny kompleks przemysłowy na obrzeżach największej z trzech miejscowości z dobrym połączeniem z systemem dróg i wszystkimi odpowiednimi zakładami użyteczności publicznej. Grunt jest własnością gminy i zostanie sprzedany do projektu po cenie rynkowej. Ciepło wytwarzane w zakładzie WtE zostanie wprowadzone do miejskiego systemu ciepłowniczego i obejmie około połowy letniego obciążenia podstawowego systemu (40 MW), które jest obecnie dostarczane przez kocioł grzewczy na węgiel. Energia elektryczna zostanie dostarczona do krajowej sieci elektroenergetycznej i będzie korzystała z premii wypłacanej w ramach krajowego systemu wsparcia dla energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji. 202 .

II Cele projektu

Ogólny cel projektu sformułowano w następujący sposób:

Projekt ma na celu poprawę praktyk w zakresie gospodarki odpadami w regionie w celu ograniczenia negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i ryzyko zanieczyszczenia środowiska zgodnie z odpowiednimi przepisami krajowymi i unijnymi w sektorze gospodarki odpadami komunalnymi.

Ponadto sformułowano następujące cele szczegółowe projektu:

• zmniejszenie ilości odpadów ogółem i odpadów ulegających biodegradacji, które są obecnie utylizowane na składowiskach w regionie;

• odzyskiwanie materiałów i energii zawartych w odpadach zgodnie z hierarchią UE w zakresie gospodarki odpadami.

Chociaż nie jest to główny cel projektu, projekt przyczyni się również do zwiększenia ilości energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych, częściowo zastępując energię wytworzoną z paliw kopalnych.

Po wdrożeniu projektu spodziewane są następujące wymierne korzyści:

• zmniejszenie powierzchni składowiska odpadów wykorzystywanych do unieszkodliwiania nieprzetworzonych odpadów komunalnych, co skutkuje przedłużeniem okresu eksploatacji istniejących składowisk, a tym samym także kosztami składowania;

• odzyskiwanie metali żelaznych i energii zawartej w odpadach, które mogą być sprzedawane na rynku;

• redukcja emisji gazów cieplarnianych w wyniku kierowania odpadów ulegających biodegradacji ze składowisk i częściowego zastępowania paliw kopalnych wykorzystywanych do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej 203 .

Cele projektu są dobrze dostosowane do głównych celów osi priorytetowej 2 - "Zrównoważona gospodarka odpadami" w krajowym programie operacyjnym "Jakość środowiska". W szczególności inwestycja przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników operacyjnych i wyników w zakresie PO:

Cel OP 2023

Projekt (% celu)

Wskaźnik wyjściowy

Nowa zdolność do przetwarzania i stabilizacji zmieszanych resztkowych odpadów komunalnych (w ktpa)

1400

200 (14%)

Wskaźniki wyników

Roczna ilość odpadów ulegających biodegradacji, które zostały przekierowane ze składowisk odpadów (w ktpa)

670

96 (14%)

Roczna ilość energii odzyskanej z odpadów (w TJ / r)

10 700

1,530 (14%)

Projekt jest również zgodny z wymogami dyrektywy UE w sprawie składowania odpadów 204 w zakresie, w jakim przyczynia się on do realizacji celów dotyczących przeznaczenia odpadów biodegradowalnych trafiających na składowiska, które są również uwzględnione w krajowych i regionalnych planach gospodarki odpadami na lata 2014-2020. Poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych projekt przyczyni się również do realizacji celu związanego ze zmianą klimatu i do celów zrównoważonego wzrostu w strategii "Europa 2020".

III Analiza popytu

Poniższa tabela przedstawia prognozę wytwarzania, gromadzenia i przetwarzania odpadów komunalnych dla regionu spójną ze scenariuszem bazowym zarysowanym w Regionalnym planie gospodarki odpadami (RWMP). Prognoza opiera się na:

• szczegółową analizę historycznego wytwarzania odpadów i składu odpadów dla różnych źródeł w regionie (lata 2008-2012);

• długoterminowa prognoza demograficzna dla regionu, w której średni wzrost populacji wynosi - 0,2 % rocznie w okresie analizy (pozycja 1 );

• długoterminowa prognoza wzrostu makroekonomicznego na poziomie krajowym i regionalnym;

• prognozę generowania odpadów dla różnych rodzajów odpadów, która przewiduje zmniejszenie generowanego odpadu na 1 mieszkańca z +1,5% rocznie w 2013 r. Do + 0,5% rocznie w 2020 r. I średnio -0,5% rocznie w kolejnych dziesięciu latach (pozycja 2). Uwzględnia to stopniowe skutki środków zapobiegania powstawaniu odpadów, które zostaną przeprowadzone w następnych latach zgodnie z krajowym programem zapobiegania powstawaniu odpadów;

• postępująca zmiana składu odpadów (wzrost udziału odpadów opakowaniowych, zmniejszenie organicznej kuchni i odpadów żywnościowych) w wyniku zmian zwyczajów konsumpcyjnych ludności.

W odniesieniu do selektywnej zbiórki surowców wtórnych i innych strumieni odpadów oraz przetwarzania odpadów resztkowych przewidziano następujące przyszłe zmiany do 2020 r. , Które przyczyniają się do zmniejszenia ilości odpadów trafiających na składowiska:

• wzrost wskaźnika selektywnej zbiórki surowców wtórnych (papieru, tworzyw sztucznych, metali i szkła) z gospodarstw domowych i handlu z średnio 33% w 2013 r. Do 56% w 2020 r., Zapewniając w ten sposób osiągnięcie docelowego poziomu recyklingu wynoszącego 50% wymaganego w art. 11 ( 2) dyrektywy ramowej w sprawie odpadów (punkt 2.1.1);

• poprawa segregacji źródeł odpadów zielonych z prywatnych / publicznych ogrodów i parków przesyłanych do kompostowania w domu i centralnych kompostowni (do 90% zielonych odpadów z prywatnych ogrodów i 100% zielonych odpadów z publicznych ogrodów / parków, zawartych w pozycja 3.2);

• rozpoczęcie eksploatacji instalacji MBT o mocy resztkowej odpadów po 50 ktpa produkowanych w północnej części regionu w drugiej połowie 2013 r. (Pozycja 5);

• wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki bioodpadów z supermarketów, restauracji, dużych kuchni do przeróbki w instalacji biogazowej z odzyskiem energii od roku 2020 (10% całkowitej produkcji kuchennej / żywnościowej, ujęte w pozycji 3.2).

Prognoza pokazuje, że wszystkie te przewidywane zmiany same w sobie byłyby niewystarczające, aby zrealizować cele wyznaczone w regionie na 2013 i 2020 r. W zakresie kierowania odpadów ulegających biodegradacji ze składowisk (odpowiednio 155 kt i 109 kt, zob. Pkt 6 i 7 w powyższej tabeli).Dalsza analiza wykazała również, że:

• osiągnięcie tych celów nie jest ani technicznie, ani technicznie wykonalne, wyłącznie w oparciu o wzrost selektywnej zbiórki odpadów (bioodpadów i / lub surowców wtórnych);

• obecnie nie ma możliwości przesyłania resztkowych zmieszanych odpadów komunalnych do innych istniejących zakładów przetwarzania odpadów w kraju;

• transport resztkowych odpadów zmieszanych do obróbki poza granicami kraju byłby niewykonalny ze względu na wysokie koszty transportu.

195


Prognoza wytwarzania, składu, gromadzenia, przetwarzania i usuwania odpadów w latach 2013-2030

Pozycja

Parametr

Jednostka

2013

2015

2017

2020

2030

1

Populacja

Mieszkańcy

1 300 000

1 294 800

1 289 600

1,281,900

1 256 500

2

Całkowita produkcja odpadów komunalnych (MW)

kg / mieszkańca / dzień

450

464

473

480

457

3

Łączne generowanie MW

tony / rok

585,000

600,271

609,877

615,375

573,692

Odpady komunalne (MW) z gospodarstw domowych i

kg / mieszkańca / dzień

383

394

402

410

390

2.1

podobne odpady z handlu (z wyłączeniem odpadów o dużej objętości, specjalnych odpadów, odpadów niebezpiecznych)

tony / rok

497,250

510,230

518,396

525,684

490,076

Zawartość odpadów biodegradowalnych (BDW) w 2.1

tony / rok

297 356

304,097

303,780

297,537

271 502

%

60%

60%

59%

57%

55%

2.1.1

do selektywnej zbiórki surowców wtórnych u źródła (papier, plastik, metal, szkło)

tony / rok

70 361

98,219

113,010

140,883

138 202

średni wskaźnik separacji surowców wtórnych (papier, papier pasty, metal, szkło)

% całości

33%

43%

47%

56%

55%

z tego całkowity selektywny zbiór związków organicznych u źródła (kuchnia, żywność, odpady ogrodowe)

tony / rok

12 431

15,307

18 144

37 586

36, 1111

2.1.2

średnia średnia separacja substancji organicznych (kuchnia, żywność, odpady ogrodowe)

% całości

7%

8%

10%

21%

23%

Zawartość odpadów biodegradowalnych (BDW) w 2.1.1 i 2.1.2

tony / rok

52 709

68,626

77 241

107 502

105121

2.1.3

z tego zebrane szczątkowe zmieszane odpady

tony / rok

414,458

396,704

387,242

347,214

315.364

Zawartość odpadów biodegradowalnych (BDW) w 2.1.3

tony / rok

244,647

235,471

226,539

190,035

166,381

2.2

Inne odpady komunalne (tj. Odpady wielkogabarytowe, uliczne, targowe i zielone odpady ogrodowe / parkowe)

tony / rok

87 750

90,041

91 482

89,691

83,616

2.2.1

zbierania odpadów u źródła (głównie odpady zielone do scentralizowanego kompostowania)

tony / rok

17,550

18,008

18,296

17 938

16,723

Zawartość odpadów biodegradowalnych (BDW) w 2.2.1

tony / rok

15,795

16,207

16,467

16,144

15,051

2.2.2

w tym pozostałe szczątkowe odpady mieszane

tony / rok

70 200

72,033

73.185

71.753

66,892

Zawartość odpadów biodegradowalnych (BDW) w 2.2.2

tony / rok

17,550

18,008

18,296

17 938

16,723

3.1

Całkowity materiał do recyklingu odseparowany u źródła i przesłany do recyklingu

tony / rok

67 911

96 227

111 307

138,821

134,925

3.2

Całkowita ilość odpadów kuchennych / żywnościowych / zielonych oddzielonych u źródła do (domowych) kompostowni / biogazowni

tony / rok

32 431

35 307

38 144

57,586

56,511

Zawartość odpadów ulegających biodegradacji (BDW) w ppkt 3.1 i 3.2 (przeniesionych ze składowisk)

tony / rok

68 504

84,833

93 708

123,647

120,172

4

Całkowity pozostały zmieszany odpad po rozdzieleniu u źródła

tony / rok

484,658

468,737

460427

418.967

382257

Zawartość odpadów biodegradowalnych (BDW) w 4

tony / rok

262,197

253 479

244,835

207,973

183,104

5

Pozostałe odpady zmieszane z obróbką mechaniczno-biologiczną (2013)

tony / rok

25 000

50 000

50 000

50 000

50 000

Zawartość odpadów ulegających biodegradacji (BDW) w 5 (przeniesionych ze składowisk)

tony / rok

13,525

27,039

26,588

24,820

23,950

6

Maksymalne BDW na składowisko zgodnie z celami w RWMP (BDW składowane w 1995 r .: 310 kt)

tony / rok

155 000

155 000

155 000

108 500

108 500

7

Kontrola zgodności z celem dla kierowania BDW bez projektu (6-BDW w 4 i 5)

tony / rok

-93 672

-71,441

-63,247

-74.653

-50654

8

Pozostałości zmieszanych odpadów na odpady energetyczne (projekt)

tony / rok

-

-

200 000

200 000

200 000

Zawartość odpadów ulegających biodegradacji (BDW) w 8 (przeniesionych ze składowisk)

tony / rok

-

-

106,351

99 279

95 802

9

Kontrola zgodności z celem dla dywersji BDW z projektem (6-BDW w 4, 5 i 8)

tony / rok

-93 672

-71,441

43,104

24.626

45148

Realizacja projektu zagospodarowania odpadów na energię o mocy 200 ktpa pozwoliłaby regionowi wyraźnie osiągnąć cele regionalne dotyczące składowania odpadów ulegających biodegradacji w latach 2013 i 2020 (patrz pozycje 6 i 9 w powyższej tabeli).Bardziej rygorystyczny cel na 2020 r. Nadal byłby spełniony, nawet jeśli planowane wprowadzenie odrębnego systemu zbierania i przetwarzania bioodpadów w 2020 r. Opóźni się o kilka lat.

Można to również wykazać za pomocą oddzielnej analizy popytu przygotowanej dla trzech dużych miast w regionie, które są głównymi użytkownikami instalacji WtE, że nawet po spełnieniu celów dotyczących recyklingu w 2020 r., Wystarczająca ilość odpadów resztkowych w zakładzie działają przy zdolności projektowej 200 kt / a (patrz tabela poniżej wartości dla selektywnej zbiórki i odpadów resztkowych zebranych w regionie, w tym trzech największych miastach w 2020 r.). Innymi słowy, projekt będzie się uzupełniał, a nie będzie konkurował z wysiłkami zmierzającymi do rozszerzenia selektywnej zbiórki materiałów nadających się do recyklingu w tych miastach. I nawet jeśli oddzielne wskaźniki zbiórki w trzech dużych miastach powinny być znacznie wyższe niż oczekiwano w 2020 r., A po tym czasie fabryka WtE nie musiałaby działać poniżej swoich pełnych mocy produkcyjnych, ponieważ nadal mogłaby uciekać się do resztek odpadów wytwarzanych w innych miastach Region.

Dystrybucja selektywnej zbiórki odpadów i wytwarzania odpadów resztkowych według podregionu, 2020

Pozycja

Parametr

Jednostka

Łączny region

3 duże miasta

Reszta regionu *

1

Ogólna populacja

Mieszkańcy

1,281,900

640,950

640,950

2

Generowanie odpadów komunalnych, ogółem

tony / rok

615,375

369,225

246,150

generowanie odpadów na osobę

kg / mieszkańca / dzień

480

576

384

3

Oddzielne zebrane materiały, ogółem

tony / rok

196,408

137,485

58,922

w% z pozycji 2 (generowanie odpadów ogółem)

%

32%

37%

24%

4

Pozostałe odpady (po selektywnej zbiórce), ogółem

tony / rok

418.967

231,739

187,228

* mniejsze miasta i wsie

Przeprowadzono również analizę zapotrzebowania na główną produkcję energii w elektrociepłowni, co potwierdziło opłacalność dostarczania ciepła do systemu ciepłowniczego największego miasta regionu.

IV Analiza opcji

Po pierwsze, opcja bez jakiejkolwiek interwencji może zostać odrzucona z powodów wcześniej wyjaśnionych w analizie popytu: bez skonstruowania dodatkowej zdolności przetwarzania dla strumienia odpadów resztkowych, region nie byłby w stanie osiągnąć swoich własnych celów w zakresie dywersji odpadów biodegradowalnych ze składowisk.

Ponadto analiza opcji zawarta w studium wykonalności ocenia następujące zestawy opcji dla projektu:

• specyfikacje technologiczne komponentów zakładów WtE;

• lokalizacja zakładu WtE;

• ogólny rodzaj technologii przetwarzania odpadów.

Ogólny rodzaj technologii przetwarzania odpadów

Uproszczona analiza kosztów i korzyści została przeprowadzona w celu porównania wyników ekonomicznych instalacji WtE z wydajnością instalacji MBT o takiej samej zdolności przerobowej, głównie w celu oddzielenia metali i lekkich odpadów palnych od zmieszanych odpadów resztkowych (które mają być dalej przetwarzane i wykorzystywane jako paliwo odpadowe) i stabilizowanie pozostałych odpadów organicznych poprzez obróbkę tlenową 205 . Te dwie opcje uzyskały najwyższą ocenę jakościową, obejmującą wiele kryteriów (w tym kryteria techniczne, ekonomiczne, zarządcze i środowiskowe), w celu wstępnego sprawdzenia większej liczby opcji w zakresie przetwarzania odpadów resztkowych. Jak można zauważyć w poniższej tabeli, porównanie pokazuje, że chociaż obie opcje są porównywalne pod względem finansowym [pokazują one podobne jednostkowe jednostkowe koszty finansowe netto (LUC) w EUR / t przetwarzanych odpadów] 206 207 208 , opcja WtE wykazuje wyraźnie lepsze wyniki w analizie ekonomicznej (patrz tabela poniżej) 209 210.Dzieje się tak dlatego, że opcja WtE:

• zapewnia większą redukcję odpadów trafiających na składowiska odpadów komunalnych, co pozwala zaoszczędzić więcej miejsca na składowiska,

• przynosi znacznie więcej korzyści ekonomicznych wynikających z odzysku, w szczególności energii z odpadów,

• daje większą ogólną redukcję emisji gazów cieplarnianych, nawet po uwzględnieniu dodatkowych uwolnienie CO 2 z paliw kopalnych zawartych w odpadach.

Parametr

Jednostka

MBT

WTE

Analiza finansowa

FNPV całkowitego kosztu

1000 EUR

-176,422

-307,998

FNPV przychodów ze sprzedaży odzyskanych materiałów / energii

1000 EUR

12,015

142,896

Uśredniony koszt jednostkowy (LUC), Total Gross

EUR / t

-60

-111

w odniesieniu do inwestycji początkowej

EUR / t

-17

-55

w przypadku reinwestycji (zamienniki / likwidacja majątku)

EUR / t

-4

-13

ich do obsługi / konserwacji

EUR / t

-28

-37

do usuwania produktów

EUR / t

-11

-6

Dochody ze sprzedaży odzyskanych materiałów / energii

EUR / t

4

51

Uśredniony koszt jednostkowy (LUC), Total Net

EUR / t

56

59

Analiza ekonomiczna

ENPV całkowitych kosztów

1000 EUR

-147,041

-270,338

ENPV całkowitych korzyści

1000 EUR

171,530

371,633

zaoszczędzonej przestrzeni składowiska

1000 EUR

67 516

72,133

z odzyskanych materiałów

1000 EUR

10,579

3 847

z odzyskanej energii (ciepło / elektryczność)

1000 EUR

-

188,308

w związku z tym uniknięto emisji gazów cieplarnianych (netto)

1000 EUR

93 435

107,346

Razem ENPV

1000 EUR

24 489

101,295

Oprócz CBA, opcja WtE jest również lepsza niż opcja MBT pod względem jakości i zbywalności głównych produktów oraz bezpieczeństwa unieszkodliwiania odpadów wytwarzanych w odpowiednich procesach przetwarzania. W przypadku opcji WtE promotor projektu jest w stanie zabezpieczyć długoterminową dostawę i niezawodny przepływ dochodów ze sprzedaży ciepła i energii elektrycznej produkowanej w elektrowni, a także zapewnić solidne i przystępne ceny usuwanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne poprzez certyfikowane składowiska odpadów zlokalizowane w stosunkowo bliskiej odległości od zakładu. W przypadku instalacji MBT, w warunkach rynkowych istniejących w regionie projektu, promotor będzie w stanie zabezpieczyć krótkoterminowe umowy odbioru dla dwóch głównych produktów: lekkiej, palnej frakcji odpadów i podobnej do kompostu wydajność. W przypadku poprzedniego produktu potencjalni odbiorcy obejmują pobliski piec cementowy oraz kilka firm specjalizujących się w kondycjonowaniu i obrocie RDF, które byłyby gotowe do zwolnienia produktu bez ponoszenia kosztów przez producenta, ale uzależniały to od kilku parametrów jakościowych być zapewnione przez producenta. Wydajność podobna do kompostu jest materiałem niskiej jakości, który najprawdopodobniej nie spełnia rygorystycznych wymagań jakościowych dla jego wykorzystania jako kompostu, a zatem będzie dobry tylko jako materiał pokrywający i wypełniający na składowiskach odpadów lub w projektach budowlanych i / lub naprawczych. Operatorzy pobliskich składowisk odpadów i firm budowlanych byliby skłonni zdjąć produkt bez ponoszenia kosztów, ale nie są skłonni zgodzić się na długoterminowe porozumienia dotyczące odbierania. Dlatego w opcji MBT istnieje znaczne ryzyko, że promotor projektu ostatecznie będzie musiał zapłacić cenę za zbycie dwóch głównych produktów MBT.

Lokalizacja zakładu WtE

W projekcie rozważono trzy różne alternatywne lokalizacje. Analiza została przeprowadzona pod względem jakościowym, biorąc pod uwagę wiele kryteriów, takich jak (i) położenie geograficzne w odniesieniu do trzech miast produkujących odpady, które mają być przetwarzane w zakładzie, (ii) istnienie sieci ciepłowniczej lub inny potencjalny odbiorca ciepła wyprodukowane, (iii) dostępność do innych odpowiednich sieci użyteczności publicznej (energia elektryczna, gaz, woda itd.), (iv) dostępność do sieci drogowej, (v) koszt i wielkość dostępnych gruntów, (vi) odległość do najbliższych obszarów mieszkalnych, ( vii) względy środowiskowe. Proponowana lokalizacja zapewnia następujące zalety: dogodne położenie geograficzne w stosunku do trzech głównych miast regionu, umożliwiając transport odpadów do obiektu bez konieczności budowy nowych stacji przesypowych, całoroczny pobór ciepła przez lokalny system ciepłowniczy, dobry dostęp do odpowiednich mediów (ciepła, elektryczności, gazu, sieci wodociągowych) i systemu drogowego, dostateczna odległość do najbliższych obszarów mieszkalnych i obszarów Natura 2000, dostępność wystarczającej przestrzeni dla projektu i dodatkowe tereny pod ewentualne rozszerzenie zdolności w przypadek ten jest rozważany w przyszłości.

Specyfikacje technologiczne komponentów zakładów WtE

Analiza wariantów dostarczyła również uzasadnienia dla następujących rozwiązań proponowanych dla komponentów technologicznych zakładu, z których wszystkie stanowią BAT zgodnie z dyrektywą 2010/75 / UE (dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych):

1 x 200 ktpa linia spalania w technologii pieca rusztowego,

• 1 x kocioł parowy (400 ° C, 40 barów) z przeciwprężną turbiną parową o nominalnej mocy wyjściowej 40 MW i 13 MWel 209 ,

• 1 x wielostopniowy mokry oczyszczacz gazów spalinowych zaprojektowany w celu spełnienia wymagań UE (w tym odpylacze elektrostatyczne do usuwania popiołów z kotłów i popiołów lotnych, selektywna niekatalityczna redukcja (NOK) NOx, filtr katalityczny do niszczenia substancji organicznych typu PCDD / F 210 ).

Ponadto zakład będzie obejmować:

• droga dojazdowa i połączenia do odpowiednich mediów;

• urządzenia do odbioru i magazynowania odpadów przychodzących;

• urządzenia do obróbki żużla i popiołu z dna, w tym obszar dojrzewania i separacja metali żelaznych;

• oddzielne urządzenia do przechowywania kotłów i popiołów lotnych oraz urządzenia do zestalania;

• wyłożony gumą stalowy stos (120 m) do uwalniania oczyszczonych gazów spalinowych do atmosfery;

• oczyszczalnia ścieków do przetwarzania ścieków z instalacji oczyszczania gazów spalinowych, zaprojektowana w celu spełnienia wymogów prawnych dotyczących odprowadzania do kanalizacji łonowej;

• zautomatyzowane systemy sterowania i monitorowania procesu.

Przewiduje się, że popioły żużlowe i dolne zostaną wysłane na składowisko odpadów obojętnych, podczas gdy kondycjonowany kocioł i popioły lotne będą

być wysyłane na składowisko odpadów niebezpiecznych, które znajdują się w odpowiedniej odległości od zakładu (odległość do 30 km).

Dla zakładu WtE wybrano jednoliniową konfigurację ze względu na niższe koszty inwestycji i eksploatacji. Wybór jest

uzasadnione w oparciu o następujące szczególne okoliczności;

• komunalna sieć ciepłownicza posiada kocioł gazowy w rezerwie, który może łatwo i szybko wykorzystać w przypadku planowanych przerw w instalacji wtE (lub nawet w mało prawdopodobnym przypadku nieoczekiwanego wyłączenia) 211 ;

• w przypadku krótkich przerw w planowanych inspekcjach, miejsce pozwala na czasowe składowanie odpadów, odpowiednio wyładowanych w specjalnej folii z tworzywa sztucznego, które później mogą być stopniowo dodawane do normalnej wydajności zakładu. W mało prawdopodobnym przypadku (nieoczekiwanego) dłuższego wyłączenia zakładu odpady mogłyby nadal być kierowane na składowiska (jednak za dodatkową opłatą dla zakładu WtE), ponieważ obecnie nie ma bezwzględnego zakazu składowania odpadów komunalnych.

V Koszty projektu i przychody z wybranej opcji

Podział kosztów inwestycyjnych dla wybranej konfiguracji projektu, w cenach stałych z 2013 r., Przedstawia poniższa tabela. W okresie realizacji projektu nie przyjęto żadnych korekt cenowych dotyczących inflacji.

Koszt inwestycji projektu

Koszt całkowity (mln EUR)

Koszty niekwalifikowalne 212 (mln EUR)

Koszt kwalifikowalny (mln EUR)

Opłaty za planowanie / projektowanie

5.20

5.20

-

Zakup ziemi

2,00

2,00

-

Budynki i konstrukcje

46,20

-

46,20

Maszyny i urządzenia lub sprzęt

92,40

-

92,40

Konsekwencje

6,93

-

6,93

Reklama

0.10

-

0.10

Nadzór w trakcie realizacji budowy

5,55

-

5,55

Pomoc techniczna

1,80

-

1,80

Sub-TOTAL

160,18

7.20

152,98

(FAKTURA VAT)

32,04

32,04

-

CAŁKOWITY

192,22

39,24

152,98

Całkowity jednostkowy koszt inwestycyjny wynoszący około 756 EUR za tonę rocznie zdolności przetwarzania odpadów 213 (bez kosztów zakupu gruntu, zobowiązań warunkowych i VAT) uznano za akceptowalną dla konkretnej konfiguracji zakładu.Ponadto jednostkowe koszty inwestycyjne zapisane w budżecie na poszczególne elementy konstrukcyjne i technologiczne (tj. Spalanie, odzysk energii i oczyszczanie spalin) uznano za porównywalne z cenami występującymi na rynku.

Całkowite koszty eksploatacji i utrzymania (z wyłączeniem kosztów transportu i unieszkodliwiania odpadów oraz zużycia energii elektrycznej, które pochodzą z własnego pokolenia 214 ) szacuje się na około 37 EUR / t przetworzonych odpadów (4,9% kosztów inwestycji netto bez zakupu gruntu, nieprzewidziane wydatki i VAT), w tym koszty personelu (6 EUR / t), koszty utrzymania (23 EUR / t), ubezpieczenia ( 3 EUR / t) i materiały eksploatacyjne (5 EUR / t) 215 .Koszty transportu i usuwania odpadów powstających w wyniku spalania i oczyszczania gazów spalinowych zwiększają całkowity koszt O & M do 43 EUR / t 216 .

Elementy instalacji o krótkim okresie użytkowania (75% całkowitego kosztu instalacji i wyposażenia, co odpowiada 70 milionom EUR) zostaną zastąpione jeden raz w okresie odniesienia, pod koniec ich ekonomicznej eksploatacji (15 lat) 217 . Zakłada się, że prace zastępcze zakończą się w ciągu roku, podczas którego działanie elektrowni zostanie czasowo wstrzymane 218 . Koszt ostatecznej likwidacji i demontażu instalacji na koniec okresu odniesienia (około 6 milionów EUR 219 ) jest również brany pod uwagę w analizie.

Przychody projektu obejmują sprzedaż materiałów i energii odzyskanych z odpadów, a także opłaty za bramy pobierane od użytkowników za zużyte odpady komunalne. Zostały one obliczone na podstawie następujących założeń dotyczących ceny jednostkowej:

Pozycja przychodów

Roczne dane wejściowe / wyjściowe

Cena jednostkowa

Uwaga

Opłaty bramowe za odpady

200 000 t

30 - 59 EUR / t

Opłaty bramkowe ustalono na 30 EUR / t na początku operacji w 2017 r. I stopniowo zwiększono do 59 EUR / t w 2037 r.

Energia elektryczna sprzedawana do sieci

87 250 MWh 220

50 EUR / MWh

Szacowana długoterminowa średnia rynkowa cena hurtowa w kraju.

Stała premia za energię elektryczną z wysokosprawnej kogeneracji

106 250 MWh 221

15 EUR / MWh

Premia przyznawana obiektom unieszkodliwiania odpadów wytwarzającym energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji, które kwalifikują się do wsparcia w ramach istniejącego systemu krajowego. Biorąc pod uwagę, że program ma wygasnąć najpóźniej w 2031 r., Przychody z premii są obliczane tylko w pierwszych 15 latach działalności 222 .

Ciepło sprzedawane do systemu ciepłowniczego

1 147 500 GJ

4,1 EUR / GJ

Cena ciepła odpowiada całkowitemu kosztowi zmiennemu produkcji ciepła zaoszczędzonemu przez operatora centralnego ogrzewania w istniejącej centralnej elektrociepłowni 223 .

Metale sprzedawane na rynek

4000 ton

80 EUR / t

Długoterminowa średnia rynkowa cena złomu żelaznego 224 .

Opłatę za bramę pobieraną w zakładzie WtE początkowo ustala się na 30 EUR / ti stopniowo zwiększa się co dwa lata, aby osiągnąć poziom 20 EUR / t w 2025 r. I 52 EUR / tw 2030 r., Co jest w przybliżeniu takie samo jak opłata za składowanie, w tym nowy podatek od składowania 225 . Dalsze stopniowe podwyżki opłaty za bilet ZAE ostatecznie doprowadzą do 59 EUR / t w 2037 r. (21 rok operacji), co stanowi całkowity uśredniony koszt jednostkowy (LUC) zakładu, szacunkowy poziom odzysku w pełnej wysokości (zob. Tabela przedstawione w rozdziale dotyczącym analizy opcji powyżej). Wyższe opłaty za bramy nie mają zastosowania ze względu na koszty 226 .

Opłaty za bramę na początku operacji wyraźnie przewyższają składnik LUC dla O & M i zamienników aktywów i stanowią około 50% całkowitego LUC. Opłata za przelomową bramę w całym analizowanym okresie wynosi około 45 EUR / t, co stanowi 75% całkowitej kwoty LUC.

VI Analiza finansowa i ekonomiczna

Analiza jest przeprowadzana z wykorzystaniem 30-letniego okresu referencyjnego, zgodnie z zaleceniem zawartym w niniejszym przewodniku dla projektów w sektorze odpadów, który obejmuje cztery lata na wdrożenie i 26 lat dla operacji. Okres operacyjny jest dłuższy niż okres ekonomiczny ogólnie szacowany dla aktywów zakładu (15 lat), przy założeniu znacznej wymiany aktywów w 16 roku działalności. Pod koniec okresu referencyjnego zakład jest uważany za zużywający większość swojego potencjału usługowego, przez co jego wartość rynkowa jest nieistotna. Z tego powodu wartość rezydualna jest konserwatywnie ustalana na zero, a jedynie koszt wycofania i demontażu instalacji oblicza się w ostatnim roku okresu odniesienia (patrz sekcja V powyżej).

Analizy finansowe i ekonomiczne są przeprowadzane w cenach stałych. Rzeczywiste zastosowane stopy dyskontowe wynoszą 4% w analizie finansowej i 5% w analizie ekonomicznej, zgodnie ze standardowymi poziomami odniesienia zalecanymi w niniejszym przewodniku. Metoda przyrostowa jest stosowana zarówno w analizie finansowej, jak i ekonomicznej. Jednak w konkretnym przypadku analizy finansowej scenariusz bez projektu jest jednym z braków operacji, więc przyrostowe przepływy pieniężne są zgodne ze scenariuszem związanym z projektem. Założenie to jest uzasadnione w związku z faktem, że promotor projektu jest nowym podmiotem stworzonym z konkretną odpowiedzialnością za wykonanie i późniejszą obsługę projektu.

Analiza finansowa

Projekt był zgodny z wymogami decyzji Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. (W sprawie pomocy państwa i usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym - usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym ) 227 i dlatego nie wymaga powiadomienia Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej.W tym przypadku zastosowano "metodę luki finansowania" w celu wykazania potrzeb finansowych i proporcjonalności pomocy państwa przyznanej na projekt 228 .

"Stopa luki finansowej" wynosi 24,0% (DIC = 145,0 mln EUR, DNR = 110,2 mln EUR, patrz obliczenia w tabeli poniżej), głównie ze względu na to, że opłata za bramę zakładu jest ograniczona z powodu możliwości uzyskania pełnej ceny i nie odzyskuje pełny koszt zakładu przez większość okresu odniesienia.

Współfinansowanie projektu przez UE (bezzwrotna dotacja) daje 29,4 mln EUR z pomnożenia kosztów kwalifikowalnych wykazanych w sekcji V powyżej (153 mln EUR) przez "stopę luki w finansowaniu" (24,0%) oraz przez współfinansowanie stopa finansowania odpowiedniej osi priorytetowej w PO (80%). Reszta inwestycji projektowej jest finansowana

DOTACJA UE

12 3 4

5 6 7 8 9 10 15 20 25 30

Budowa

Operacja

Obliczanie zdyskontowanych kosztów inwestycyjnych (DIC)

NPV 4%

Koszt inwestycji (z wyłączeniem zobowiązań warunkowych)

mEUR

145,0

7.2

89,0

42.6

14.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

DIC / Przepływy pieniężne kosztów inwestycji

mEUR

145,0

7.2

89,0

42.6

14.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Obliczanie zdyskontowanych przychodów netto (DNR)

NPV 4%

Wprowadzanie odpadów

ktpa

0.0

0.0

0.0

0.0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

0.0

200,0

200,0

Opłata za bramę

EUR / t

0.0

0.0

0.0

0.0

30,0

30,0

33,0

33,0

36.1

36.1

47.4

54,0

59.4

59.4

Dochody z opłaty za wejście

mEUR

123,7

0.0

0.0

0.0

0.0

6.0

6.0

6.6

6.6

7.2

7.2

9.5

0.0

11.9

11.9

Dochody ze sprzedaży metali i energii

mEUR

142,9

0.0

0.0

0.0

0.0

10.8

10.8

10.8

10.8

10.9

10.9

10.9

0.0

9.3

9.3

Dochody ze sprzedaży ciepła

mEUR

64,9

0.0

0.0

0.0

0.0

4.7

4.7

4.7

4.7

4.7

4.7

4.7

0.0

4.7

4.7

Dochody ze sprzedaży energii elektrycznej

mEUR

73.6

0.0

0.0

0.0

0.0

5.8

5.8

5.8

5.8

5.8

5.8

5.8

0.0

4.2

4.2

Dochody ze sprzedaży metali

mEUR

4.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.0

0.3

0.3

Koszt O & M (w tym koszt reinwestycji)

mEUR

-156,4

0.0

0.0

0.0

0.0

-8,6

-8,6

-8,6

-8,7

-8,7

-8,7

-8,7

-77,2

-8,9

-15,6

Naprawiono koszt O & M

mEUR

-91.8

0.0

0.0

0.0

0.0

-6.5

-6.5

-6.5

-6.5

-6.5

-6.5

-6.6

-2.1

-6.7

-6,8

Zmienny koszt O & M

mEUR

-29,3

0.0

0.0

0.0

0.0

-2.1

-2.1

-2.1

-2.1

-2.1

-2.1

-2.1

0.0

-2.1

-2.1

Koszt reinwestycji

mEUR

-35,4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-70,0

0.0

-6.7

Wartość rezydualna inwestycji

mEUR

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

DNR / Przepływy pieniężne przychodu netto

mEUR

110,2

0.0

0.0

0.0

0.0

8.2

8.2

8.8

8.7

9.4

9.4

11.6

-77,2

12.3

5.6

KWALIFIKOWALNY KOSZT (EC)

mEUR

155,0

PRĘDKOŚĆ FINANSOWANIA STOPY (FGR = (DIC - DNR) / DIC)

24,0%

STOPA WSPÓŁFINANSOWANIA OSI PRIORYTETOWEJ (CF)

80,0%

EU GRANT (= EC x FGR x CF)

mEUR

29.4

przez krajową dotację państwową w wysokości 7,3 mln EUR, pożyczkę zaciągniętą przez promotora projektu (80,0 mln EUR) oraz wkład od udziałowców promotora projektu (43,4 mln EUR), jak pokazano w poniższej tabeli.

Źródła finansowania

mln EUR

% dzielić

Kwalifikowalne koszty inwestycji

155,0

95,5%

Dotacja UE

29.4

18,3%

Krajowa dotacja państwowa

7.3

4,6%

Pożyczka

80,0

49,9%

Wkłady akcjonariuszy

36.2

22,6%

Niekwalifikowalne koszty inwestycji (z wył. FAKTURA VAT)

7.2

4,5%

Wkłady akcjonariuszy

7.2

4,5%

Całkowity koszt inwestycji (z wył. FAKTURA VAT) 229

160,2

100,0%

W odniesieniu do pożyczki projektowej szczególne warunki uzgodnione między promotorem projektu a IFI, który udziela pożyczki, obejmują 18-letni termin płatności (w tym 3-letni okres karencji w trakcie budowy i 15 lat w przypadku spłaty głównej, które rozpoczynają się w pierwszym roku działalności ) oraz średnią stopę procentową w wysokości 4% w ujęciu realnym. Odsetki w trakcie budowy (IDC) w wysokości 4,8 mln EUR oraz zastrzyk kapitału obrotowego w wysokości 3,0 mln EUR na sfinansowanie rozpoczęcia działalności zostaną dostarczone przez akcjonariuszy promotora projektu.

Przewidywana reinwestycja związana z wymianą aktywów w 16 roku działalności (70 mln EUR) jest finansowana przez promotora projektu w równych częściach z przepływem środków pieniężnych i długiem projektu. Zakłada się, że pożyczka będzie miała okres amortyzacji 10 lat i średnią stopę procentową w wysokości 4% realnie.

Obliczenia finansowych wskaźników rentowności (przed opodatkowaniem, rzeczywiste) przedstawiono w poniższej tabeli i przedstawiają się następująco:

• Zwrot z inwestycji (przed dotacją UE): FRR (C) = 1,8%

FNPV (C) = 34,8 miliona EUR

• Zwrot z kapitału krajowego (po dotacji UE): FRR (K) = 1,9%

FNPV (K) = -16,3 mln EUR

FRR (C)

12 3 4

5 6 7 8 9 10 15 20 25 30

Budowa

Operacja

Obliczanie zwrotu z inwestycji

NPV 4%

Koszt inwestycji (z wyłączeniem zobowiązań warunkowych)

mEUR

-15,0

-7,2

-88,0

-42,6

-14,5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Koszt O & M (w tym koszt reinwestycji)

mEUR

-156,4

0.0

0.0

0.0

0.0

-8,6

-8,6

-8,6

-8,7

-8,7

-8,7

-8,7

-77,2

-8,9

-15,6

Dochód

mEUR

266,6

0.0

0.0

0.0

0.0

16.8

16.8

17.4

17.4

18.1

18.1

20.4

0.0

21.2

21.2

Wartość rezydualna inwestycji

mEUR

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

FNPV (C) - przed dotacją UE / Przepływy pieniężne netto

mEUR

-34,8

-7,2

-88,0

-42,6

-14,5

8.2

8.2

8.8

8.7

9.4

9.4

11.6

-77,2

12.3

5.6

FRR (C) - przed dotacją UE

1,8%

12 3 4

5 6 7 8 9 10 15 20 25 30

Budowa

Operacja

Krajowe źródła finansowania

Krajowa dotacja państwowa

mEUR

0.0

4.5

2.1

0,7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Wkłady akcjonariuszy (w tym WC i IDC)

mEUR

7.2

22.1

12.5

9.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Pożyczki

mEUR

0.0

48.8

23.3

7.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

35,0

0.0

0.0

Saldo pożyczki (pożyczka na finansowanie inwestycji początkowych)

Rozpoczęcie równowagi

mEUR

0.0

0.0

48.8

72.1

80,0

76,0

71,8

67,5

63,0

58,4

32,0

0.0

0.0

0.0

Wypłaty pożyczek

mEUR

0.0

48.8

23.3

7.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Oprocentowanie

mEUR

0.0

0.0

2.0

2.9

3.2

3.0

2.9

2.7

2.5

2.3

1.3

0.0

0.0

0.0

Główne spłaty

mEUR

0.0

0.0

0.0

0.0

4.0

4.2

4.3

4.5

4.7

4.9

5.9

0.0

0.0

0.0

Kończenie bilansu

mEUR

0.0

48.8

72.1

80,0

76,0

71,8

67,5

63,0

58,4

53,5

26.1

0.0

0.0

0.0

Saldo pożyczki (pożyczka na finansowanie wymiany aktywów)

Rozpoczęcie równowagi

mEUR

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22.6

4.1

Wypłaty pożyczek

mEUR

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

35,0

0.0

0.0

Oprocentowanie

mEUR

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0,9

0,2

Główne spłaty

mEUR

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.4

4.1

Kończenie bilansu

mEUR

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

35,0

19.2

0.0

Obliczanie zwrotu z kapitału krajowego

NPV 4%

Krajowa dotacja państwowa

mEUR

-6,9

0.0

-4,5

-2.1

-0,7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Wkłady akcjonariuszy (w tym WC)

mEUR

-44.1

-7,2

-22.1

-10,6

-6.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Oprocentowanie

mEUR

-27,6

0.0

0.0

-2.0

-2,9

-3,2

-3,0

-2,9

-2.7

-2.5

-2.3

-1.3

0.0

-0,9

-0,2

Główne spłaty

mEUR

-64,5

0.0

0.0

0.0

0.0

-4,0

-4,2

-4.3

-4,5

-4,7

-4,9

-5,9

0.0

-3,4

-4,1

Koszt O & M (w tym koszt reinwestycji finansowany z przepływów pieniężnych projektu)

mEUR

-19,8

0.0

0.0

0.0

0.0

-8,6

-8,6

-8,6

-8,7

-8,7

-8,7

-8,7

-37.1

-8,9

-15,6

Dochód

mEUR

266,6

0.0

0.0

0.0

0.0

16.8

16.8

17.4

17.4

18.1

18.1

20.4

0.0

21.2

21.2

Wartość rezydualna inwestycji

mEUR

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

FNPV (K) - po dotacji UE / Przepływie środków pieniężnych netto

mEUR

-16,3

-7,2

-26,6

-14.7

-10,2

1.0

1.0

1.6

1.5

2.2

2.2

4.4

-37.1

8.0

1.2

FRR (K) - po dotacji UE

1,9%

Biorąc pod uwagę wszystkie opisane powyżej przepływy środków pieniężnych, zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i jego eksploatacji, oczekuje się, że projekt będzie stabilny finansowo, ponieważ skumulowany przepływ środków pieniężnych netto nigdy nie jest ujemny w okresie referencyjnym (zob. Poniższa tabela).

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ FINANSOWY

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

15

20

25

30

Budowa

Operacja

Weryfikacja finansowej stabilności projektu

Dotacja UE

mEUR

0.0

17,9

8.6

2.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Krajowa dotacja państwowa

mEUR

0.0

4.5

2.1

0,7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Wkłady akcjonariuszy (w tym WC i IDC)

mEUR

7.2

22.1

14.5

12.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Pożyczka

mEUR

0.0

48.8

23.3

7.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

35,0

0.0

0.0

Dochód

mEUR

0.0

0.0

0.0

0.0

16.8

16.8

17.4

17.4

18.1

18.1

20.4

0.0

21.2

21.2

Całkowity wpływ środków pieniężnych

mEUR

7.2

93.3

48,5

23,9

16.8

16.8

17.4

17.4

18.1

18.1

20.4

35,0

21.2

21.2

Koszt inwestycji (w tym wydatki nieprzewidziane)

mEUR

-7,2

-93,3

-44.6

-15.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Koszt O & M (w tym koszt reinwestycji)

mEUR

0.0

0.0

0.0

0.0

-8,6

-8,6

-8,6

-8,7

-8,7

-8,7

-8,7

-77,2

-8,9

-15,6

Oprocentowanie

mEUR

0.0

0.0

-2.0

-2,9

-3,2

-3,0

-2,9

-2.7

-2.5

-2.3

-1.3

0.0

-0,9

-0,2

Główne spłaty

mEUR

0.0

0.0

0.0

0.0

-4,0

-4,2

-4.3

-4,5

-4,7

-4,9

-5,9

0.0

-3,4

-4,1

Podatek dochodowy od osób prawnych

mEUR

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-0,2

-0,2

-0,7

0.0

-0,6

0.0

Całkowity cash-outflow

mEUR

-7,2

-93,3

-46.6

-18,0

-15.8

-15.8

-15,9

-15,9

-16.0

-16.1

-16,7

-77,2

-13,8

-19,9

Przepływ gotówki netto

mEUR

0.0

0.0

2.0

5.9

1.0

1.0

1.5

1.5

2.0

2.0

3.7

-37.1

7.4

1.2

Skumulowany cash flow netto

mEUR

0.0

0.0

2.0

7.8

8.8

9.8

11.3

12.8

14.9

16,9

31.7

11.6

47.4

77,8

Ponadto wskaźnik pokrycia obsługi zadłużenia (racja EBITDA (zysk przed odsetkami, podatkiem, amortyzacją) oraz obsługa zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów) zawsze wynosi powyżej 1,1 w całym okresie spłaty pożyczek.

Analiza ekonomiczna

Analiza ekonomiczna bada wpływ na społeczeństwo poprawy praktyk gospodarowania odpadami poprzez wdrożenie spalarni odpadów z odzyskiem energii i materiałów. Scenariusz alternatywny stosowany jako linia podstawowa to scenariusz kontynuacji składowania nieprzetworzonych zmieszanych odpadów resztkowych zebranych w obszarze usług projektu (jak dotychczas).

Koszty finansowe projektu są wykorzystywane jako podstawa do oszacowania kosztów ekonomicznych. Zastosowano następujące współczynniki korygujące:

Pozycja kosztu

Zastosowano korektę

Uwaga

Sprzęt technologiczny, materiały budowlane i podobne usługi

CF = 1

Kupowane za pośrednictwem otwartych, konkurencyjnych, międzynarodowych przetargów, odpowiednio wycenionych na rynku. Nie wymaga korekty.

Wykwalifikowana siła robocza wymagana dla usług inżynieryjnych i operacji

CF = 1

Przyjmuje się konkurencyjny rynek dla wykwalifikowanej siły roboczej, którą można założyć, że jest odpowiednio wyceniona na rynku. Nie wymaga korekty.

Niewykwalifikowana siła robocza wymagana do prac budowlanych i eksploatacyjnych

SWCF = 0,6

Wysokie bezrobocie regionalne, a zatem wymagana korekta.

Koszt gruntu

CF = 1

Cena sprzedaży mieści się w zakresie cen powszechnie stosowanych dla podobnych gruntów na lokalnym rynku.

Materiały eksploatacyjne w operacjach

CF = 1

Głównie odpowiednio wyceniony na rynku. Gaz ziemny używany tylko w niewielkich ilościach podczas rozruchu. Nie zastosowano żadnych poprawek.

Koszt energii elektrycznej

NA

Nie uwzględnione w kosztach O & M, ponieważ energia elektryczna zużywana przez elektrownię pochodzi z własnej produkcji i nie jest wymagana dodatkowa energia elektryczna z sieci.

Koszty utylizacji

CF = 1

Uważa się, że opłaty za bramy urządzeń do składowania odpadów odpowiednio internalizują wszystkie koszty finansowe i efekty zewnętrzne związane z usuwaniem bezpiecznych i niebezpiecznych odpadów wytwarzanych w zakładzie.

Nie jest wymagana korekta w przypadku kosztów utylizacji odpadów.

Pozostałe koszty operacyjne (tj. Koszty utrzymania i ubezpieczenia)

CF = 1

Części zamienne i usługi zewnętrzne wykorzystywane do konserwacji / naprawy aktywów są odpowiednio wyceniane na rynku. Ubezpieczenia, które mają być zamówione w drodze przetargu nieograniczonego, a ceny lokalne są porównywalne z cenami w pozostałej części Europy. Nie zastosowano żadnych poprawek.

Następujące socjoekonomiczne korzyści projektu zostały ujęte w analizie ekonomicznej:

• oszczędność kosztów zasobów dzięki lepszemu gospodarowaniu odpadami, które można podzielić na następujące podkategorie:

- zaoszczędzony koszt składowania odpadów (tj. prowadzący do wydłużenia czasu życia składowiska) poprzez przekierowanie odpadów komunalnych do nowego obiektu gospodarki odpadami, tj. zakładu WtE;

- uniknięto kosztów alternatywnej produkcji energii i metalu odzyskanego z odpadów (tj. ciepła, elektryczności, złomu metali);

• unikniętych efektów zewnętrznych związanych z emisjami gazów cieplarnianych dzięki ulepszonej gospodarce odpadami, podzielonej na cztery

podkategorie:

- uniknięcia emisji gazów cieplarnianych z ulepszonego zarządzania odpadami (biorąc pod uwagę zarówno uniknąć emisji gazów cieplarnianych z wysypisk i dodatkowego CO kopalnego 2 komunikatów ze spalania materiałów zawartych w odpadach);

- uniknięto emisji gazów cieplarnianych z istniejącej produkcji ciepła opartej na paliwach kopalnych (poprzez wytwarzanie ciepła z odpadów);

- uniknięto emisji gazów cieplarnianych z następnej najlepszej alternatywnej produkcji energii elektrycznej opartej na paliwach kopalnych (poprzez wytwarzanie energii elektrycznej z odpadów);

- uniknięto emisji gazów cieplarnianych z produkcji metali na bazie surowców (poprzez odzyskiwanie metali z odpadów).

Inne pozytywne efekty zewnętrzne ulepszonej gospodarki odpadami osiągnięte dzięki projektowi nie są w tym przypadku wyliczane, ponieważ uznano, że są one nieznaczące pod względem finansowym w porównaniu z unikniętymi emisjami GHG, np. Unikniętymi emisjami zanieczyszczeń do powietrza, takimi jak NO x , SO 2 i drobne cząstki stałe poprzez przemieszczenie węgla jako paliwa do wytwarzania energii lub uniknięcie zanieczyszczenia gleby i wód gruntowych poprzez składowiska odpadów komunalnych. Te dwie kategorie efektów zewnętrznych można uznać za w znacznym stopniu zinternalizowane w oszczędnościach w kosztach zasobów, o których mowa powyżej w punktach 1 a) i b).

Negatywnymi efektami zewnętrznymi projektu wyliczonymi w analizie ekonomicznej są emisje kopalne CO 2 generowane przez spalanie odpadów, które są odejmowane od korzyści wymienionych w punktach 2 a) - d) powyżej. Inne negatywne skutki zewnętrzne uznano za nieistotne, a zatem nie obliczono:

CO • 2 emisji kopalnych z realizacji projektu (np zużycie paliwa oraz energii podczas budowy);

• inne emisje z zakładu WtE do powietrza, wody i gleby: zminimalizowane poprzez włączenie BAT do oczyszczania gazów odlotowych, popiołów ze spalania i ścieków wytwarzanych w zakładzie, a także bezpiecznego usuwania popiołów (z których wszystkie są zinternalizowane w koszt projektu);

• wizualne lub inne nieszczęścia (np. Wpływ wizualny, hałas, nieprzyjemne zapachy) spowodowane przez fabrykę WtE: uważane za minimalne w tym przypadku, ponieważ projekt zostanie wdrożony w istniejącym terenie zdegradowanym położonym na obrzeżach miasta w odległości około 2 km od najbliższego dzielnica 230 231 .

Monetaryzację korzyści społeczno-gospodarczych projektu przedstawiono w poniższej tabeli (na rok 2017 i 2042, tj. Pierwszy i ostatni rok operacji).

Zarabianie na korzyściach projektu

Wartość

(2017/2042)

B1. Oszczędności na kosztach zasobów dzięki lepszemu gospodarowaniu odpadami

m 22,0 EUR

B1a) Oszczędność gospodarcza zaoszczędzonej przestrzeni na składowisku (z wyłączeniem kosztów zewnętrznych związanych z emisją GHG)

Monetyzacja korzyści ekonomicznych opiera się na całkowitym (finansowym) koszcie budowy, eksploatacji, zamykania i późniejszej konserwacji przeciętnego składowiska odpadów w kraju, oprócz kosztów alternatywnych użytych gruntów i pozytywnych efektów zewnętrznych z unikniętych emisji do gleby i wody .

Obliczanie zaoszczędzonego kosztu powierzchni składowiska jest następujące:

Ilość odpadów przekierowanych ze składowiska (200 000 ktpa) x szacunkowy koszt miejsca na składowisko w kraju, w tym koszt alternatywny ziemi (30 EUR / t 232 ) = 6,0 milionów EUR

m 6,0 EUR

B1b) Wartość ekonomiczna odzyskiwanej energii w postaci ciepła (z wyłączeniem efektów zewnętrznych spowodowanych emisją GHG)

Monetyzacja korzyści ekonomicznych opiera się na unikniętych kosztach istniejącego źródła ciepła przemieszczonego w systemie, który w tym przypadku jest istniejącym kotłem grzewczym opalanym węglem. Oprócz długoterminowego krańcowego kosztu produkcji ciepła, który obejmuje pełne koszty kapitałowe i operacyjne, w obliczeniach uwzględniono koszt kary pieniężnej za (ograniczone) bezpieczeństwo dostaw węgla. 233 .

Wykorzystanie długoterminowego kosztu krańcowego przesiedlonego źródła ciepła jako podstawy wyceny korzyści ekonomicznych dla społeczeństwa, zamiast krótkoterminowego krańcowego kosztu zastosowanego w analizie finansowej, jest uzasadnione, ponieważ ten ostatni nie reprezentuje konkurencyjnego rynku wynik (lokalny rynek ciepła ma tylko jednego potencjalnego odbiorcę, który dyktuje cenę), a zatem nie odzwierciedla w pełni kosztu alternatywnego ciepła.

Obliczanie unikniętych ekonomicznych kosztów produkcji ciepła (z wyłączeniem efektów zewnętrznych):

Roczna produkcja ciepła w zakładzie WtE (1 147 500 GJ) x długoterminowy koszt krańcowy dla istniejącej produkcji ciepła w oparciu o węgiel oraz koszt kary za bezpieczeństwo dostaw węgla (6,7 EUR / GJ + 1,4 EUR / GJ 234 ) = 9,3 miliona EUR

m 9,3 EUR

Zarabianie na korzyściach projektu

Wartość

(2017/2042)

B1c) Wartość ekonomiczna energii odzyskanej w postaci energii elektrycznej (z wyłączeniem kosztów zewnętrznych związanych z emisją GHG)

Monetyzacja korzyści ekonomicznych opiera się na unikniętych kosztach następnego najlepszego alternatywnego zakładu do produkcji energii elektrycznej. Na dłuższą metę w Europie będzie to CCGT (turbina gazowa o cyklu łączonym) 234 235 236 237 .

Stała składka za wysokosprawną kogenerację uwzględnioną w analizie finansowej na czele ceny rynkowej energii elektrycznej nie została uwzględniona w analizie ekonomicznej, ponieważ w przeciwnym razie byłaby to podwójna kalkulacja. Obliczanie unikniętych kosztów finansowych wytwarzania energii elektrycznej z alternatywnych źródeł jest następujące:

Roczny eksport energii elektrycznej w zakładzie WtE (84 250 MWh) x długoterminowy koszt krańcowy wytwarzania energii elektrycznej w CCGT plus koszt kary za bezpieczeństwo dostaw gazu (65 EUR / MWh + 10 EUR / MWh) = 6,4 mln EUR

6,4 mln EUR

B1d) Wartość ekonomiczna odzyskanych metali żelaznych (z wyłączeniem efektów zewnętrznych związanych z emisją GHG)

Monetyzacja korzyści ekonomicznych opiera się na unikniętych kosztach alternatywnej produkcji metalu z surowców.

Biorąc pod uwagę, że rynek handlu złomem metali jest dobrze rozwinięty w kraju, cena finansowa płacona na rynku lokalnym jest uważana za dobrą wartość zastępczą dla unikniętych kosztów finansowych alternatywnej produkcji metalu z surowców.

Obliczanie unikniętych kosztów finansowych produkcji metalu przedstawia się następująco:

Ilość odzyskanego metalu żelaznego (4000 t) x szacowana długoterminowa średnia cena rynkowa złomu żelaznego (80 EUR / t) = 0,3 miliona EUR

0,3 mln EUR

B2. Unikanie efektów zewnętrznych związanych z emisją gazów cieplarnianych dzięki lepszemu gospodarowaniu odpadami i odzyskiwaniu materiałów / energii

7,5 mln EUR / 11,8 mln EUR

B2a. Unikanie emisji gazów cieplarnianych dzięki lepszemu gospodarowaniu odpadami (unikanie gazów cieplarnianych ze składowisk odpadów minus dodatkowa emisja CO2 z paliw kopalnych ze spalania odpadów)

Określona wielkość emisji gazów cieplarnianych na tonę odpadów oszacowanych dla składowisk odpadów wyniosła w tym przypadku 0,67 tCO 2 eq / tw pierwszym roku działalności, stopniowo zmniejszając się do 0,62 tCO 2 eq / t na koniec okresu odniesienia. Szacunkowe określone współczynniki emisji GHG dla zakładu WtE (z wyłączeniem emisji gazów cieplarnianych unikniętych przez przemieszczenie paliw kopalnych w zakładach produkcji energii alternatywnej, które obliczono poniżej) wynoszą 0,47 tCO 2 eq / t w pierwszym roku działalności, stopniowo zwiększając się do 0,55 tCO 2 eq / t na koniec okresu odniesienia 238, 239 .

Obliczanie unikniętych kosztów emisji gazów cieplarnianych dzięki lepszemu gospodarowaniu odpadami Ilość odpadów poddanych obróbce w zakładzie WtE (200 000 ktpa) x (współczynnik emisji GHG dla składowisk odpadów - współczynnik emisji GHG dla instalacji WtE: 0,21 tCO 2 eq / t do 0,08 tCO 2 eq / t ) x cena w tle za CO 2 (od 36 EUR / t w 2017 r. do 50 EUR / tw 2030 r. i 63 EUR w 2042 r.) 238 = 1,5 miliona EUR (2017) / 1,1 miliona EUR (2042)

1,5 mln EUR / 1,1 mln EUR

B2b. Unikanie emisji gazów cieplarnianych poprzez odzyskiwanie energii w postaci ciepła

Określona emisja gazów cieplarnianych na MWh ciepła wytworzonego z węgla wynosi 0,416 tCO 2 eq / MWh (tylko kocioł grzewczy o wydajności energetycznej brutto 85%).

Obliczanie unikniętych kosztów emisji gazów cieplarnianych poprzez przemieszczenie produkcji ciepła z istniejącego źródła: Ilość ciepła wyprodukowanego rocznie (318,750 MWh) x konkretny współczynnik emisji GHG dla kotła grzewczego opalanego węglem (0,416 tCO 2 / MWh) x cena cienia dla CO 2 (od 34 EUR / t w 2017 r. Do 50 EUR / tw 2030 r. I 63 EUR w 2042 r.) = 4,7 mln EUR (2017) / 8,4 mln EUR (2042)

4,7 mln EUR / 8,4 mln EUR

Zarabianie na korzyściach projektu

Wartość

(2017/2042)

B2c. Unikanie emisji gazów cieplarnianych poprzez odzyskiwanie energii w postaci elektryczności

Określony współczynnik emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do energii elektrycznej wytwarzanej w technologii CCGT jest stosowany w obliczeniach, aby być zgodnym z założeniem, które przyniesie korzyść z korzyści B1c) powyżej: 0,36 tCO 2 eq / MWh.

Obliczanie unikniętych kosztów emisji gazów cieplarnianych poprzez przemieszczenie produkcji energii elektrycznej z alternatywnego źródła:

Ilość energii elektrycznej eksportowanej do sieci rocznie (84 250 MWh) x konkretny współczynnik emisji GHG dla energii elektrycznej produkowanej w technologii CCGT (0,36 tCO 2 eq / MWh) x cena cienia dla CO 2 (od 36 EUR / t w 2017 r. Do 50 EUR / t 2030 i 63 EUR w 2042 r.) = 1,1 mln EUR (2017) / 1,9 mln EUR (2042) 241

1,1 mln EUR / 1,9 mln EUR

B2d. Unikanie emisji gazów cieplarnianych poprzez odzyskiwanie metali żelaznych

Szacowana wielkość poszczególnych unikniętych emisji gazów cieplarnianych na tonę recyklingu metali żelaznych wynosi 1,521 tCO 2 eq / t Obliczanie unikniętych kosztów emisji gazów cieplarnianych poprzez recykling metali żelaznych:

Ilość odzyskiwanych metali rocznie (4000 t) x konkretny współczynnik emisji GHG do recyklingu metali

(1,521 tCO 2 eq / t) x koszt ekonomiczny CO 2 (od 36 EUR / t w 2017 r. Do 50 EUR / t w 2030 r. I 63 EUR w 2042 r.) =

0,2 mln EUR (2017) / 0,4 mln EUR (2042)

0,2 mln EUR / 0,4 mln EUR

Łączna korzyść ekonomiczna (B1 + B2)

29,5 mln EUR / 33,7 mln EUR

Na podstawie tych założeń uzyskano następujące wyniki analizy ekonomicznej projektu.

Przy szacowanej ekonomicznej stopie zwrotu wynoszącej 10,6%, dodatniej wartości ekonomicznej netto wynoszącej 101,3 mln EUR i stosunku korzyści do kosztów równym 1,37, oczekuje się, że budowa zakładu WtE zwiększy dobrobyt społeczny. Dlatego warto go wspierać dzięki dotacji z UE.

12 3 4

5 6 7 8 9 10 15 20 25 30

Budowa

Operacja

Obliczanie ekonomicznej stopy zwrotu

NPV 5%

Koszt inwestycji (z wyłączeniem zobowiązań warunkowych)

mEUR

-138,7

-7,2

-84,4

-42,6

-14,5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Koszt O & M (w tym koszt reinwestycji)

mEUR

-11,7

0.0

0.0

0.0

0.0

-8,4

-8,4

-8,4

-8,4

-8,4

-8,4

-8,5

-71,8

-8,6

-14.0

Wartość rezydualna inwestycji

mEUR

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Całkowity koszt ekonomiczny

mEUR

1-270.3

-7,2

-84,4

-42,6

-14,5

-8,4

-8,4

-8,4

-8,4

-8,4

-8,4

-8,5

-71,8

-8,6

-14.0

B1. Oszczędności w kosztach zasobów

mEUR

264.3

0.0

0.0

0.0

0.0

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

22,0

0.0

22,0

22,0

B1a. Wartość ekonomiczna zaoszczędzonej powierzchni składowiska

mEUR

72.1

0.0

0.0

0.0

0.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

6.0

0.0

6.0

6.0

B1b. Wartość ekonomiczna odzyskanej energii w postaci ciepła

mEUR

111,8

0.0

0.0

0.0

0.0

9.3

9.3

9.3

9.3

9.3

9.3

9.3

0.0

9.3

9.3

B1c. Wartość ekonomiczna odzyskanej energii w postaci elektr.

mEUR

76,5

0.0

0.0

0.0

0.0

6.4

6.4

6.4

6.4

6.4

6.4

6.4

0.0

6.4

6.4

B1d. Wartość ekonomiczna odzyskanego metalu

mEUR

3.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.3

0.0

0.3

0.3

B2. Unikanie zewnętrznych efektów środowiskowych

mEUR

107,3

0.0

0.0

0.0

0.0

7.5

7.6

7.7

7.8

8.0

8.1

8.9

0.0

10.7

11.8

B2a. Uniknięto emisji gazów cieplarnianych dzięki poprawie ilości odpadów mgt.

mEUR

13.4

0.0

0.0

0.0

0.0

1.5

1.4

1.3

1.2

1.2

1.2

1.0

0.0

1.0

1.1

B2b. Unikanie emisji gazów cieplarnianych za pośrednictwem prod. z odpadów

mEUR

73,9

0.0

0.0

0.0

0.0

4.7

4.9

5.0

5.2

5.3

5.5

6.2

0.0

7.7

8.4

B2c. Unikanie emisji gazów cieplarnianych przez elektr. prod fr. marnotrawstwo.

mEUR

16.7

0.0

0.0

0.0

0.0

1.1

1.1

1.1

1.2

1.2

1.2

1.4

0.0

1.7

1.9

B2d. Unikanie emisji gazów cieplarnianych poprzez odzyskiwanie metali fr. marnotrawstwo

mEUR

3.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0.3

0.3

0.0

0.4

0.4

Łączne korzyści ekonomiczne (B1 + B2)

mEUR

371,6

0.0

0.0

0.0

0.0

29,5

29.6

29,7

29,8

29,9

30,1

30,9

0.0

32,7

33,7

Korzyści ENPV / netto

mEUR

101,3

-7,2

-84,4

-42,6

-14,5

21.1

21.2

21.3

21.4

21.5

21.7

22.4

-71,8

24.1

19,8

ERR 10.6%

WSKAŹNIK B / C 1.37 239

VII Ocena ryzyka

Analiza wrażliwości

Analiza wrażliwości ocenia wpływ możliwych zmian kluczowych zmiennych projektu na wskaźniki finansowe i gospodarcze projektu. Zarówno w analizie finansowej, jak i ekonomicznej analiza jest przeprowadzana z wykorzystaniem zagregowanych i wybranych dezagregowanych zmiennych (tj. Popytu i cen osobno) w celu lepszej identyfikacji możliwych zmiennych krytycznych.

Elastyczność obliczona dla ENPV i FNPV (C) w odniesieniu do różnych zmiennych wejściowych 240 , a także ich wartości przełączania 241 , pokazano w poniższej tabeli.

Zmienna

Elastyczność FNPV (C)

Zmiana wartości

Elastyczność ENPV

Zmiana wartości

Econ./Płetwa. koszt inwestycji

4,2%

-24%

-1,4%

73%

Econ./Płetwa. Koszt O & M (w tym reinwestycje)

4,5%

-22%

-1,3%

77%

Wprowadzanie odpadów

-6,8%

15%

3,4%

-29%

Opłata za wejście (wtE)

-3,6%

28%

-

-

Econ./Płetwa. cena ciepła

-1,9%

54%

1,1%

-91%

Econ./Płetwa. cena energii elektrycznej

-2,1%

47%

0,8%

(*)

Cena cienia CO 2

-

-

1,1%

-94%

Cena cienia powierzchni składowiska

-

-

0,7%

(*)

(*) W tych przypadkach nie obliczono żadnych wartości przełączania, ponieważ wartość ENPV nie wynosiłaby 0, nawet jeśli zmienna wynosi 0

Schematy pająków ilustrujące sprężystości i wartości przełączania dla wyżej wymienionych zmiennych są przedstawione poniżej.

S ł so ś ć Analizy to - ENPV

- Econ./Płetwa. Koszt inwestycji

- Econ./Płetwa. Koszty O & M (z wyłączeniem reinwestycji)

- Strumień odpadów

- Econ./Płetwa. Cena energii elektrycznej

- Econ./Płetwa. Cena ciepła

- Cena cienia CO 2

- Shadow price of spacefill space

Zmień zmienną


40% 60% 80% 100% 120% 140% 160%

Zmień zmienną


Analiza wrażliwości pokazuje, że w analizie ekonomicznej tylko zmienne krytyczne stanowią tylko wkład odpadów, aw mniejszym stopniu koszty inwestycyjne i operacyjne, a także koszt ekonomiczny ciepła i cena cienia CO 2 . Z drugiej strony w analizie finansowej większość testowanych zmiennych ma kluczowe znaczenie dla FnPV (C) 242 "Można to wytłumaczyć faktem, że FNPV (C) nie jest daleko od zera (w takim przypadku inwestycja w projekt byłaby wystarczająco dochodowa bez zewnętrznego wsparcia).

Jeśli chodzi o wkład odpadów, który wydaje się być najbardziej krytyczną zmienną w obu przypadkach, należy zauważyć, że analizę popytu przeprowadzono w oparciu o konserwatywne założenia dotyczące wytwarzania odpadów zarówno na poziomie regionalnym, jak iw trzech dużych miastach, które promują i współfinansowanie projektu. Analiza popytu pokazuje jednak, że tylko trzy miasta mogą łatwo dostarczyć wymaganą ilość odpadów, aby zapewnić maksymalne wykorzystanie zdolności projektowej w krótkim, średnim i długim okresie. Byłoby to nadal prawdą, nawet jeśli segregacja źródeł surowców wtórnych w trzech miastach powinna przebiegać lepiej, niż się spodziewano. W związku z tym prawdopodobieństwo zmniejszenia rocznego przerobu odpadów równe wartości przełączania dla ENPV jest bardzo niskie. Wyższa roczna przepustowość niż projektowana moc nie jest możliwa, więc wartość przełączania dla FNPV (C) jest czysto teoretyczna.

W odniesieniu do kosztów projektu, koszty jednostkowe obliczone zarówno dla budowy, jak i eksploatacji zakładu są bardzo podobne do kosztów podobnych projektów ostatnio zrealizowanych i obecnie działających w UE. Szacunkowe koszty inwestycji zostały również potwierdzone w konsultacjach z producentami urządzeń i sprzętu, aby sprawdzić ich zgodność z aktualnymi warunkami rynkowymi. Jeśli chodzi o koszty usuwania odpadów wytworzonych w zakładzie WtE, można powiedzieć, że konsultowano je z firmami utylizacyjnymi działającymi w regionie. Oceny środowiskowe potwierdzają legalność i wykonalność proponowanych metod unieszkodliwiania. W związku z tym nie ma powodu do poważnych wątpliwości co do wiarygodności jakiegokolwiek kosztorysu projektu, tak że wartości przełączania dla kosztów inwestycji i O & M można uznać za wysoce nieprawdopodobne w rzeczywistości.

W odniesieniu do oceny korzyści ekonomicznych wynikających z zastąpienia produkcji ciepła z węgla ciepłem wytworzonym w ramach projektu, należy zauważyć, że wartość przyjęta dla unikniętego kosztu produkcji ciepła została obliczona na podstawie ostrożnych założeń dotyczących ceny węgla , a także na temat kosztów kapitałowych i kosztów operacyjnych związanych z produkcją ciepła. Jest zatem mało prawdopodobne, aby jego wartość przełączająca (wymagana dla ENPV, aby stała się 0), która wynosi około -91%, mogłaby się jakoś zmaterializować. Nie byłoby tak, nawet gdyby zinternalizowana kara za bezpieczeństwo dostaw węgla została usunięta lub jeśli długoterminowy krańcowy koszt produkcji ciepła zostałby zastąpiony krótkoterminowym kosztem krańcowym (jak w analizie finansowej).

Przy przyjętej cenie ciepła uzyskanej z dostarczonego ciepła należy wspomnieć, że warunki odbioru ciepła (w tym cenę) zostały wcześniej uzgodnione z lokalnym dostawcą ciepła, z którym istnieje podstawowa umowa, wspierane przez władze lokalne danej gminy. Istotne obniżenie ceny ciepła poniżej zakładanego poziomu wydaje się zatem wysoce nieprawdopodobne.

Jeśli chodzi o zakładaną cenę cienia CO2, zauważono już, że przyjęte wartości są szacunkami wykorzystywanymi przez EBI, co daje im wysoki poziom wiarygodności.

Jeśli chodzi o opłatę bramową obiektu projektowego, która jest również bardzo istotna dla analizy finansowej, należy wspomnieć, że wartości przyjęte w analizie zostały omówione i zatwierdzone przez samorządy trzech miast uczestniczących w projekcie, dlatego prawdopodobnie nie ulegną one zmianie w przyszłości.

Ogólnie rzecz biorąc, założenia poczynione w odniesieniu do zmiennych krytycznych projektu wydają się być uzasadnione, co sprawia, że ​​wyniki analizy kosztów i korzyści wydają się być solidne.

Ocena ryzyka

Na podstawie wyników analizy wrażliwości i biorąc pod uwagę niepewność związaną z aspektami nieuwzględnionymi bezpośrednio w obliczeniach AKK, przygotowano matrycę ryzyka w celu zidentyfikowania możliwych środków zapobiegania ryzyku i łagodzenia.

Opis ryzyka

Proba

zdolność *

(P)

Zerwać

ity

(S)

Ryzyko

poziom*

(= P * S)

Środki zapobiegania ryzyku / łagodzenia

Ryzyko resztkowe po środkach zapobiegawczych / łagodzących

Ryzyko po stronie popytu

Dostępne przepływy odpadów są znacznie niższe niż możliwości projektowe zakładu

b

III

Umiarkowany

Analiza popytu przeprowadzana jest w oparciu o konserwatywne założenia dotyczące wytwarzania odpadów w zlewni projektowej, które są porównywalne z założeniami przyjętymi w innych regionach kraju. Samorządy z trzech miast uczestniczących w projekcie kontrolują przepływ odpadów w swoich strefach zbiórki i wytwarzają więcej niż wystarczającą ilość odpadów resztkowych, aby zapewnić maksymalne wykorzystanie zdolności popytu w krótkim, średnim i długim okresie.

Funkcja odpowiedzialna: beneficjent projektu w koordynacji z władzami samorządowymi trzech miast uczestniczących w projekcie

Niska

Opis ryzyka

Proba

zdolność *

(P)

Zerwać

ity

(S)

Ryzyko

poziom*

(= P * S)

Środki zapobiegania ryzyku / łagodzenia

Ryzyko resztkowe po środkach zapobiegawczych / łagodzących

Skład i wartość opałowa rzeczywistych odpadów wejściowych są poza zakresem stosowanym do zaprojektowania spalarni

do

III

Umiarkowany

Zmiany w składzie odpadów z gospodarstw domowych oraz wskaźniki segregacji surowców wtórnych i innych frakcji odpadów zakładane w prognozie popytu są wiarygodne i oparte na zmianach zaobserwowanych również w innych krajach. Wartość kaloryczna przyjęta dla odpadów wejściowych jest zgodna z wartością odpadów z innych obszarów miejskich w kraju i za granicą. W przypadku sezonowych wahań składu odpadów możliwe jest odpowiednie mieszanie z odpadami pochodzącymi z różnych źródeł z tych samych obszarów zlewisk.

Funkcja odpowiedzialna: beneficjent projektu w koordynacji z władzami samorządowymi trzech miast uczestniczących w projekcie

Niska

Niepewność związana z poborem ciepła wytwarzanego w elektrowni

do

IV

Wysoki

Porozumienie o poborze ciepła zostało uzgodnione z lokalnym dostawcą energii cieplnej i znajduje odzwierciedlenie w oświadczeniu woli podpisanym przez obie strony. Porozumienie jest wspierane przez samorząd lokalny danego miasta.

Funkcja odpowiedzialna: beneficjent projektu, samorząd lokalny danego miasta

Niska

Ryzyko finansowe

Przekroczenie kosztów inwestycji

do

III

Umiarkowany

Szacunki kosztów inwestycyjnych są porównywalne z kosztami doświadczanymi w przypadku podobnych projektów realizowanych w UE w ostatnich latach. Przeprowadzono konsultacje z producentami urządzeń i sprzętu w celu porównania wartości szacunkowych z aktualnymi warunkami rynkowymi. Publikacja ogłoszeń o zamówieniach w Dzienniku Urzędowym UE w celu zapewnienia szerszej konkurencji. Funkcja odpowiedzialna: beneficjent projektu

Niska

Przekroczenie kosztów operacyjnych

b

III

Umiarkowany

Szacunki kosztów eksploatacji są porównywalne z kosztami doświadczanymi w przypadku podobnych projektów w działalności. Przeprowadzono również konsultacje z producentami maszyn i urządzeń w celu porównania wartości szacunkowych.

Rzeczywiste wzrosty kosztów osobowych zostały uwzględnione w prognozach kosztów operacyjnych.

Zużycie energii elektrycznej, które stanowi 13% całkowitego kosztu O & M, w dużej mierze pokrywa produkcja własna.

Przeprowadzono konsultacje z przedsiębiorstwami zajmującymi się utylizacją odpadów w regionie.

Funkcja odpowiedzialna: beneficjent projektu

Niska

Problemy z dostępnością lokalnego współfinansowania

do

IV

Wysoki

Krajowe dotacje publiczne potwierdzone zobowiązaniami rządu krajowego do współfinansowania odpowiedniego PO.

Rząd regionalny i zaangażowane gminy złożyły pisemne zobowiązanie do (współ) finansowania projektu, odsetek w trakcie budowy i początkowego kapitału obrotowego.

Beneficjent projektu poszukuje pożyczki od EBI w celu współfinansowania projektu, dla którego rozpoczęły się pierwsze negocjacje.

Pełnienie funkcji: Ministerstwo Finansów, instytucja zarządzająca odpowiedzialna za PO, władze regionalne, samorządy trzech miast uczestniczących w projekcie, beneficjent projektu

Umiarkowany

Opis ryzyka

Proba

zdolność *

(P)

Zerwać

ity

(S)

Ryzyko

poziom*

(= P * S)

Środki zapobiegania ryzyku / łagodzenia

Ryzyko resztkowe po środkach zapobiegawczych / łagodzących

Opóźnienia w przygotowaniu i zatwierdzeniu projektu prowadzące do późnej dostępności dofinansowania ze środków UE

do

III

Umiarkowany

Zaangażuj pomoc techniczną JASPERS na początku cyklu projektu, aby skrócić czas zatwierdzania projektu. Funkcja odpowiedzialna: organ zarządzający odpowiedzialny za PO, beneficjent projektu

Niska

Niedobór dochodów z opłat za bramy oraz sprzedaż materiałów i energii zagraża obsłudze zadłużenia

b

IV

Umiarkowany

Proponowane opłaty za wejście do WtE zostały wcześniej uzgodnione z trzema miastami uczestniczącymi w projekcie.

Cena za odbiór ciepła została wynegocjowana i uzgodniona co do zasady z lokalnym dostawcą usług DH i znajduje odzwierciedlenie w oświadczeniu woli podpisanym przez obie strony. Umowa zawiera zapisy dotyczące regularnych korekt cenowych dla inflacji oraz zmian cen węgla lub ceny płaconej przez miejskiego operatora ogrzewania za emisje CO2.

Cena poboru za energię elektryczną jest średnią długoterminową przyjętą zgodnie z aktualnymi prognozami popytu i podaży.

Cena złomu jest ustalana na podstawie bieżącej ceny rynkowej, która jest uważana za ostrożne założenie na przyszłość (oczekuje się, że wzrost popytu przekroczy podaż, aby ceny nie spadły).

Funkcja odpowiedzialna: beneficjent projektu

Niska

Ryzyko wdrożenia

Problemy z zakupem gruntów

ZA

II

Niska

Ziemia jest własnością jednej z gmin promujących projekt. Warunki zakupu gruntu zostały już zasadniczo uzgodnione.

Funkcja odpowiedzialna: beneficjent projektu.

Niska

Problemy z publicznym sprzeciwem wobec projektu

re

IV

Bardzo wysoko

Proces publicznej konsultacji wymagany w ramach OOŚ jest bardzo zaawansowany, a obawy zgłoszone podczas publicznych przesłuchań nie stanowią istotnego problemu dla projektu. Zalecenia organizacji pozarządowych zajmujących się środowiskiem zostały częściowo włączone do projektu.

Działania promocyjne mające na celu informowanie społeczeństwa o projekcie i jego celach są zawarte w projekcie.

Funkcja odpowiedzialna: beneficjent projektu

Umiarkowany

Opóźnienia związane z przedłużeniem procedur przetargowych

do

III

Umiarkowany

Dział zaopatrzenia promotora wspierany przez wyspecjalizowaną pomoc techniczną. Odpowiednie rezerwy czasu są uwzględniane w harmonogramie projektu.

Funkcja odpowiedzialna: beneficjent projektu

Niska

Ryzyko operacyjne

Przekroczono limity emisji zanieczyszczeń do powietrza / wody

ZA

II

Niska

Wybór sprawdzonych, najlepiej dostępnych technologii oczyszczania spalin i oczyszczania ścieków

Funkcja odpowiedzialna: beneficjent projektu.

Niska

* Skala oceny: Prawdopodobieństwo: A. Bardzo mało prawdopodobne; B. Jest mało prawdopodobne; C. O tak samo prawdopodobne, jak nie; D. Prawdopodobnie; E. Bardzo prawdopodobne.

Srogość: I. Brak efektu; II. Mniejszy; III. Umiarkowany; IV. Krytyczny; V. Katastrofalny.

Poziom ryzyka: niski; Umiarkowany; Wysoki; Bardzo wysoko

Analiza ryzyka przekonująco wykazuje, że ryzyko rezydualne dla projektu jest niskie lub umiarkowane w wyniku już wdrożonych środków, aby zapobiec występowaniu zidentyfikowanych zagrożeń i / lub złagodzić ich negatywny wpływ w przypadku, gdyby nieoczekiwanie doszło do materializacji. Ogólnie rzecz biorąc, ogólny poziom ryzyka rezydualnego uznaje się za w pełni akceptowalny. Można zatem stwierdzić, że pod warunkiem, że projekt zostanie przyznany z funduszy UE zgodnie z oczekiwaniami i zaleceniami, prawdopodobieństwo, że projekt nie osiągnie zamierzonego celu przy rozsądnych kosztach jest tylko marginalny.

Zobacz kontakt w sprawie studium wykonalności.