Analiza ekonimiczna dla studium wykonalności

5.Energia

5.1 Wprowadzenie

Inwestycje w infrastrukturę energetyczną w państwach członkowskich UE są napędzane przez szczególne wyzwania, które mają wpływ na krajowe, regionalne i międzynarodowe rynki energii. Główne problemy specyficzne dla UE wiążą się z bezpieczeństwem i niezawodnością dostaw oraz przystępnymi cenami energii dla konsumentów. Globalne obawy dotyczące zmiany klimatu wymagają także stopniowego zastępowania paliw kopalnych surowcami bardziej zrównoważonymi. W związku z tym kolejny ważny czynnik wynika z wyzwań związanych z rosnącą penetracją wytwarzania energii z nieciągłych odnawialnych źródeł energii, w szczególności wiatru i słońca, do całego układu elektrycznego, a w szczególności do sieci energetycznej.

Cele europejskiej polityki energetycznej to budowa odpowiednich transgranicznych połączeń międzysystemowych, dywersyfikacja źródeł dostaw i tras, promocja efektywności energetycznej oraz przyspieszenie transformacji w energię o niskiej emisji dwutlenku węgla. Ich znaczenie strategiczne zostało potwierdzone w nadrzędnej strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu w UE oraz w jej inicjatywie przewodniej zatytułowanej "Europa efektywnie korzystająca z zasobów". W szczególności ten projekt przewodni ma pomóc w oddzieleniu wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów, wspierać przejście na gospodarkę niskoemisyjną, zwiększyć wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, zmodernizować sektor transportu, promować efektywność energetyczną, zwiększać konkurencyjność i promować większą energię. bezpieczeństwo. UE wyznaczyła sobie cele w celu osiągnięcia 20% redukcji emisji gazów cieplarnianych poniżej poziomu z 1990 r., 20% udziału energii ze źródeł odnawialnych oraz zmniejszenia zużycia energii pierwotnej o 20% dzięki poprawie efektywności energetycznej do 2020 r. . Dalsze cele zostały ustalone przez UE na 2030 r. Jako część ram politycznych dotyczących klimatu i energii w okresie od 2020 do 2030 r 243 : wiążący ogólnounijny cel ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40% poniżej poziomu z 1990 r., Wiążący ogólnounijny cel polegający na zwiększeniu udziału energii ze źródeł odnawialnych do co najmniej 27%, a także orientacyjny cel zwiększenia oszczędności energii poprzez poprawę efektywności energetycznej o 27%.W europejskich dokumentach strategicznych podkreślono również znaczenie dywersyfikacji źródeł importu ropy naftowej w celu zapewnienia nie tylko oszczędności finansowych, wynikających z większej konkurencyjności, ale także bezpieczeństwa energetycznego, a także potrzeby modernizacji sieci europejskiej, w tym transeuropejskich sieci energetycznych.

Plany działania, plany działania i dokumenty regulacyjne zostały opracowane przez władze europejskie. Cele strategiczne UE zostały przełożone przez państwa członkowskie na bardziej konkretne środki, które mają zostać wdrożone w nadchodzących latach, dostosowane do konkretnych krajowych i regionalnych priorytetów inwestycyjnych.

W okresie 2014-2020 EFRR i Fundusz Spójności będą inwestować we wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach (cel tematyczny 4), w tym inwestycje w efektywność energetyczną, energię odnawialną 244 , inteligentne systemy dystrybucji i wysokosprawna kogeneracja ciepła i energii w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło. Ponadto EFRR mógłby również inwestować w poprawę efektywności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw poprzez rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu energii oraz poprzez integrację rozproszonego wytwarzania ze źródeł odnawialnych 245 . Ogólnie rzecz biorąc, inwestycje mające na celu osiągnięcie redukcji emisji gazów cieplarnianych z działalności objętej załącznikiem I do dyrektywy 2003/87 / WE (dyrektywa w sprawie systemu handlu emisjami) nie mogą być wspierane z EFRR ani z Funduszu Spójności. Uzasadnieniem tego wyłączenia jest to, że takie inwestycje po prostu sprzyjałyby obniżce cen pozwoleń na emisję, bez osiągania dodatkowych spadków wielkości emisji (ponieważ liczba zezwoleń pozostaje stała, a tym samym wielkość emisji gazów cieplarnianych).

Lista selektywna dokumentów strategicznych i regulacyjnych dla sektora energetycznego znajduje się w ramce poniżej.

RAMY POLITYKI UE

Strategie, mapy drogowe i plany działania

Komunikat Komisji "Ramy polityczne dla klimatu i energii w okresie od 2020 do 2030 r.", COM (2014) 15. Zielona księga "Ramy na rzecz klimatu i energii w ramach 2030 r.", COM (2013) 169 final.

Rozporządzenie (UE) nr 347/2013 w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej i rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 1391/2013 zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 347/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wytycznych dla transeuropejskich infrastruktury energetycznej w odniesieniu do unijnej listy projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

Rozporządzenie (UE) nr 1316/2013 ustanawiające instrument "Łącząc Europę".

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady "Stan europejskiego rynku uprawnień do emisji dwutlenku węgla w 2012 r.", COM (2012) 652 final.

Komunikat Komisji Europejskiej "Urzeczywistnianie wewnętrznego rynku energii", COM (2012) 663 final.

Komunikat Komisji Europejskiej "Plan działania w dziedzinie energii do roku 2050", COM (2011) 885 final.

Komunikat Komisji Europejskiej "Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.", COM (2011) 112 wersja ostateczna. Komunikat Komisji Europejskiej "Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy", COM (2011) 571 wersja ostateczna.

Dokument roboczy służb Komisji "Wymogi inwestycyjne w zakresie infrastruktury energetycznej i wymogi w zakresie finansowania", SEC (2011) 755 wersja ostateczna. ENTSO-E - europejska sieć operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej, "dziesięcioletni plan rozwoju sieci".

ENTSOG - europejska sieć operatorów systemów przesyłowych gazu, "dziesięcioletni plan rozwoju sieci".

Plany działania państw członkowskich w zakresie energii ze źródeł odnawialnych. 246 krajowych planów działania w zakresie efektywności energetycznej państw członkowskich. 247

Energia elektryczna i źródła odnawialne

Komunikat Komisji Europejskiej "Realizacja wewnętrznego rynku energii elektrycznej i maksymalne wykorzystanie interwencji publicznej", COM (2013) 7243 final.

Komunikat Komisji Europejskiej "Energia odnawialna: ważny uczestnik europejskiego rynku energii", COM (2012) 271 final.

Komunikat Komisji Europejskiej "Inteligentne sieci: od innowacji do wdrożenia", COM (2011) 202 wersja ostateczna.

Dyrektywa 2009/72 / WE dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54 / WE i rozporządzenie 714/2009.

Dyrektywa 2009/28 / WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, zmieniająca, a następnie uchylająca dyrektywy 2001/77 / WE i 2003/30 / WE.

Gazu ziemnego

Rozporządzenie (UE) nr 994/2010 dotyczące środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylające dyrektywę Rady 2004/67 / WE.

Dyrektywa 2009/73 / WE w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55 / ​​WE i rozporządzenie 715/2009.

Efektywności energetycznej

Dokument roboczy służb Komisji, Wytyczne dotyczące dyrektywy 2012/27 / UE w sprawie efektywności energetycznej, zmieniające dyrektywy 2009/125 / WE i 2010/30 / WE oraz uchylające dyrektywy 2004/8 / WE i 2006/32 / WE.

Dyrektywa 2012/27 / UE w sprawie efektywności energetycznej.

Dyrektywa 2010/31 / UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

5.2 Opis kontekstu

Zrozumienie kontekstu, w którym projekt jest realizowany, jest pierwszym krokiem do oceny każdego projektu. Jest to szczególnie ważne w przypadku projektów energetycznych, ponieważ są one zwykle częścią sieci, która rozciąga się na poziomie krajowym lub międzynarodowym, co sprawia, że ​​zrównoważony rozwój i wydajność projektu podlegają wielu czynnikom zewnętrznym. Podstawowe elementy kontekstu zalecane do opisania dla projektów energetycznych przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 5.1: Prezentacja kontekstu: sektor energetyczny

Informacja

Społeczno-ekonomiczno-polityczny trend

- Krajowy i regionalny wzrost PKB

- Likwidacja dochodów

- Zmiana demograficzna

- Energochłonność gospodarki 250

- Trendy cen paliw

Geograficzny

czynniki

- Warunki pogodowe i klimatyczne

- Rodzaj i ilość źródeł energii i paliw dostępnych na terytorium kraju (bilans energetyczny)

- Stopień wzajemnego połączenia i integracji z innymi krajami

Czynniki polityczne, instytucjonalne i regulacyjne

- Odniesienie do dyrektyw UE i dokumentów dotyczących polityki sektorowej (patrz wyżej)

- Odniesienie do osi priorytetowej i obszarów interwencji programu operacyjnego (PO)

- Odniesienie do krótko-, średnio- i długoterminowych krajowych, regionalnych i lokalnych dokumentów i strategii planowania, w tym na przykład do krajowego planu działania w zakresie energii odnawialnej

- Czynniki polityczne wpływające na rynek energii (takie jak konflikty lub napięcia polityczne w krajach eksportujących paliwo)

-     Organ regulacyjny i kontrolujący (ące) oraz ich / ich rola

Obecna usługa

rynek

warunki

- Struktura rynku: przedsiębiorstwa energetyczne, hurtownicy, detaliści, rodzaje i liczba odbiorców końcowych

-     Stopień pionowej integracji rynku i informacje o liberalizacji rynku i konkurencji w sektorze

-     System taryfowy i / lub cenowy energii i trend cen konsumpcyjnych

Obecna usługa

techniczny

warunki

-     Wielkość produkcji energii, zużycie pośrednie i końcowe, import i eksport według rodzaju energii (energia elektryczna, gaz ziemny, ropa, ciepło, biopaliwa wtórne itd.) Oraz źródła energii / paliwa do wytwarzania energii elektrycznej

-     Importuj stawkę zależności

-     Profil obciążenia i współczynnik obciążenia technologii zainteresowanych projektem

-     Sezonowe i dzienne trendy zużycia energii

- Informacje na temat historycznych i obecnych modeli produkcji energii, konsumpcji i handlu

-     Stopień osiągnięcia celów UE / krajowych dla sektora energetycznego

-     Planowane i / lub niedawno zrealizowane inwestycje, które mogą mieć wpływ na wyniki projektu

- Charakterystyka techniczna obecnie świadczonej usługi

- Jakość obsługi i niezawodność

- Produkcja infrastruktury / zdolności transportowe i zdolność magazynowania energii

Źródło: Autorzy

5.3 Definicja celów

Najbardziej bezpośrednim celem projektów energetycznych jest zajęcie się jednym lub kilkoma wyzwaniami, które wpływają na systemy energetyczne w Europie, które zostały krótko przypomniane w części wprowadzającej. Bardziej szczegółowo projekty energetyczne mają na ogół na celu:

• rozwój nowej zdolności energetycznej w celu zaspokojenia rosnącego zapotrzebowania na energię;

• rozwój nowej zdolności energetycznej w celu zmniejszenia zależności od importu energii;

• rozszerzenie sieci dostaw energii w celu osiągnięcia obszarów nieobsługiwanych; 248

• dywersyfikacja źródeł energii i rynków zaopatrzenia;

• lepsza integracja krajowego rynku energii z innymi krajami, aby zapewnić dostosowanie cen energii dla konsumentów w całej UE;

• poprawa niezawodności technicznej i bezpieczeństwa dostaw energii oraz unikanie przerw energetycznych;

• zwiększenie efektywności energetycznej w zakładach produkcyjnych poprzez zmniejszenie strat energii, modernizację istniejących instalacji do produkcji energii i promowanie kogeneracji;

• zwiększenie wydajności i jakości systemu energetycznego poprzez techniczne i / lub operacyjne usprawnienie przesyłu lub dystrybucji energii;

• zwiększenie efektywności energetycznej zużycia, np. Budynków mieszkalnych i / lub publicznych i / lub instalacji technicznych, w celu zmniejszenia całkowitego zużycia energii;

• redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń generowanych przez sektor energetyczny poprzez zastępowanie paliw kopalnych bardziej zrównoważonymi źródłami energii, takimi jak odnawialne (wiatr, energia słoneczna, energia wodna, biomasa itp.).

5.4 Identyfikacja projektu

Po zdefiniowaniu celu interwencji, kolejnym krokiem jest szczegółowe przedstawienie proponowanego projektu, który ma zostać wdrożony. Koncentruje się na następujących dwóch kategoriach projektów:

• budowa, modernizacja i poprawa jakości instalacji, sieci magazynowania, transportu, przesyłu i dystrybucji energii;

• działania na rzecz poprawy efektywności zużycia energii, tj. Odnowa energetyczna budynków publicznych i prywatnych oraz przemysłowych systemów produkcyjnych.

Należy podać informacje i dane dotyczące cech inżynieryjnych projektu, charakterystyki technicznej, spodziewanych skutków oraz rodzajów i liczby obsługiwanych konsumentów. Zobacz typowe kategorie kosztów inwestycyjnych w sekcji 5.5. Realizacja każdego projektu inwestycyjnego powinna być uzasadniona zestawem możliwych alternatywnych opcji, które umożliwiają osiągnięcie tego samego celu (patrz punkt 5.6).

Poniższa tabela zawiera przykłady inwestycji energetycznych wraz z następującymi typologiami:

Tabela 5.2 Przykłady inwestycji w energię

Produkcja, magazynowanie, transport, przesyłanie i dystrybucja energii

Elektryczność

- Budowa elektrowni, która wytwarza energię elektryczną z danego odnawialnego lub nieodnawialnego źródła / paliwa

- Modernizacja istniejącej elektrowni w celu zwiększenia zdolności produkcji energii i / lub efektywności energetycznej i / lub zastąpienia paliwa / źródła energii

- Budowa / modernizacja linii przesyłowej energii elektrycznej na terenie kraju lub do innych krajów

- Budowa / modernizacja systemu dystrybucji energii elektrycznej (stacje elektroenergetyczne, system dyspozytorski, sieć przesyłowa energii elektrycznej)

- Rozwój inteligentnych systemów transmisji i dystrybucji (inteligentne sieci)

- Rozwój i rozbudowa magazynów energii elektrycznej

- Rozproszone (lub zdecentralizowane) generowanie 249 250

Gazu ziemnego

- Budowa / modernizacja terminali regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (LNG), podziemnych magazynów itp.

- Budowa nowego lub rozbudowy istniejącego gazociągu transportowego na terenie kraju lub połączenie sieci krajowej z zagranicznymi systemami dostaw gazu

- Modernizacja istniejącego systemu zasilania gazem

Ciepło

- Budowa / modernizacja kotłowni lub elektrociepłowni do wytwarzania ciepła lub kogeneracji

- Budowa / modernizacja miejskiego systemu dystrybucji ciepła

Drugie pokolenie

biopaliwa

- Budowa instalacji do produkcji biopaliw drugiej generacji

Zużycie energii

- Remont budynków publicznych (szkół, szpitali itp.) W celu poprawy ich charakterystyki energetycznej

- Renowacja bloków mieszkalnych i innych budynków prywatnych w celu poprawy ich charakterystyki energetycznej

- Środki mające na celu poprawę oszczędności energii i wydajności w przemysłowych systemach produkcyjnych 251

Źródło: Autorzy

5.5 Prognoza zapotrzebowania na energię i jej podaży

Zarówno popyt, jak i podaż energii na danym rynku należy ocenić i prognozować dla każdego projektu energetycznego. Jest to szczególnie ważne w przypadku projektów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej: ze względu na ograniczone możliwości technologiczne magazynowania energii elektrycznej należy zawsze zachować równowagę między popytem a produkcją, aby uniknąć zakłóceń w świadczeniu usług. Odpowiednia prognoza popytu i podaży jest również istotna dla projektów gazowych, nawet jeśli pakiet liniowy, składowanie w kawernach, warstwach wodonośnych, zubożonych obszarach lub innych obiektach (takich jak LNG) są zasadniczo możliwe przez długi czas: w rzeczywistości dostawa gazu z zagranicy często opiera się na umowach długoterminowych, aby określić, które wiarygodne szacunki zapotrzebowania są potrzebne, szczególnie w celu zapewnienia niezawodności usług, nawet w szczytowych okresach zapotrzebowania.

Poniżej przedstawiono niektóre wskazówki dotyczące prognozowania zapotrzebowania na energię i jej podaży na potrzeby analiz finansowych i ekonomicznych.

5.5.1 Czynniki wpływające na zapotrzebowanie na energię

Produkty energetyczne (gaz ziemny, energia elektryczna, ciepło i biopaliwa) mogą być wymagane przez konsumentów końcowych, tj. Gospodarstwa domowe, działalność komercyjną i przemysł lub organy publiczne, oraz konsumentów pośrednich, którzy przekształcają produkt energetyczny na inny (gaz ziemny może być spalany w celu produkcji ciepło lub elektryczność). Prognozując zapotrzebowanie na energię w obu kategoriach projektów energetycznych (tj. Projekty w zakresie produkcji energii, transportu, przesyłu i dystrybucji oraz projekty w zakresie energooszczędnej konsumpcji), należy wziąć pod uwagę różne czynniki i odpowiednio je przeanalizować. Najważniejsze 251 to:

• dynamika demograficzna: całkowite zapotrzebowanie na energię jest bezpośrednio związane z wielkością populacji;

• tendencja gospodarcza (np. Produkt krajowy brutto, PKB, wzrost i PKB na mieszkańca): szybko rozwijająca się gospodarka na ogół wymaga większej ilości energii niż płaska gospodarka; równolegle, wyższe standardy życia wiążą się z wyższym zapotrzebowaniem na energię;

• warunki pogodowe i klimatyczne: w znacznym stopniu wpływają na popyt na ogrzewanie i chłodzenie;

• system taryfowy: może wpływać na poziom konsumpcji, ale także na czas, jeżeli ceny z rabatem są świadczone poza godzinami szczytu;

• szczególne osiągnięcia w zakresie efektywności energetycznej w zakresie transportu / przesyłu energii i / lub zużycia energii (tj. Poprzez ukierunkowane inwestycje): mogą one również w szczególności wpłynąć na całkowite zapotrzebowanie na energię brutto.

5.5.2 Dane wejściowe do analizy popytu

Najważniejszymi danymi wejściowymi, które należy wziąć pod uwagę przy prognozowaniu zapotrzebowania na energię, są:

• roczne całkowite i średnie zużycie produktów energetycznych, np. W TWh / rok (dla energii elektrycznej) lub bcm / rok (dla gazu), według rodzaju odbiorców. Następujące kategorie konsumentów są ogólnie brane pod uwagę:

- konsumenci domowi / komercyjni,

- końcowi konsumenci przemysłowi, oraz

- sektor przemian energetycznych;

• szczytowe zapotrzebowanie, wyrażone ogólnie w GW dla energii elektrycznej i mcm / dzień dla gazu;

• zmienność sezonowych i dziennych poziomów konsumpcji;

• roczny popyt na eksport.

5.5.3 Czynniki wpływające na zaopatrzenie w energię

W przypadku projektów związanych z produkcją energii, transportem, przesyłem i dystrybucją promotor projektu powinien przedstawić prognozy dotyczące poziomu energii produkowanej i / lub transportowanej / przesyłanej / dystrybuowanej przez projekt będący przedmiotem oceny. Należy również przeanalizować udziały w rynku kluczowych producentów energii, hurtowników i detalistów oraz przedstawić prognozy dostaw alternatywnych produktów energetycznych. Różnice w podaży alternatywnych źródeł energii mogą istotnie wpłynąć na wyniki projektu i koszyk energetyczny, które należy uwzględnić w scenariuszu alternatywnym (zob. Sekcja 5.8.1).

Główne czynniki wpływające na poziom zaopatrzenia w energię związane z projektem to:

• krajowe i międzynarodowe czynniki społeczno-ekonomiczne i polityczne wpływające na dynamikę cen paliw;

• decyzje polityczne dotyczące zaprzestania niektórych rodzajów źródeł energii i paliw (np. Energia jądrowa);

• system zachęt dla niektórych rodzajów źródeł energii i paliw (np. Subsydia na źródła odnawialne);

• wymogi środowiskowe nakładające dodatkowe koszty na produkcję energii;

• struktura, rozmiar terytorialny, stopień integracji i jakość wykonania systemu energetycznego (zarówno urządzenia produkcyjne, jak i sieci przesyłowe i przesyłowe / dystrybucyjne);

• struktura rynku, w szczególności w odniesieniu do liczby konkurentów i stopnia otwartości rynku oraz integracji na innych rynkach.

5.5.4 Dane wejściowe do analizy podaży

Dane wejściowe wymagane do określenia obecnego i przyszłego poziomu produkcji energii i które muszą zostać wyraźnie określone w ocenie projektu obejmują:

• struktura sieci elektrycznej lub sieci transportowych / dystrybucyjnych;

• rodzaj zakładu i / lub technologii;

• wykorzystane źródło energii lub paliwo;

• całkowita zainstalowana moc;

• przepustowość netto lub stopień wykorzystania infrastruktury, określony jako stosunek rzeczywistej oczekiwanej mocy wyjściowej do maksymalnej możliwej wydajności;

• roczna wielkość importowanych produktów energetycznych;

• wydajność, która różni się w zależności od rodzaju technologii produkcji paliwa i energii;

• szacunkowe straty energii wyprodukowanej i / lub dostarczonej;

• pojemność magazynowania (dla gazu ziemnego i energii elektrycznej).

5.6 Analiza opcji

Alternatywne opcje projektów energetycznych powinny być omówione i porównane ze sobą na podstawie następujących informacji : 252

• charakterystykę obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię i jej podaży (zob. Sekcja 5.5);

• warunki środowiskowe w bezpośrednim obszarze projektu, w szczególności w odniesieniu do zanieczyszczenia powietrza;

• dostępne rozwiązania technologiczne: ta sama energia może być wytwarzana / transportowana / magazynowana za pomocą różnych technologii, z których każda ma różny stopień wydajności, wydajności i wpływu na środowisko;

• dostępne źródła do produkcji energii elektrycznej: niektóre obszary mogą nie być dostarczane z określonymi źródłami energii (np. Zlewniami wody, wystarczającym nasłonecznieniem itp.);

• możliwe trasy dla transportu energii, sieci przesyłowej / dystrybucyjnej;

• możliwe synergie z rozmieszczeniem infrastruktury NGA (szczególnie istotne w przypadku inteligentnych sieci);

• obowiązujące przepisy ograniczające opcje technologiczne (np. Przepisy zabraniające produkcji energii z energii jądrowej);

• znacząca negatywna opinia publiczna / silny sprzeciw społeczny wobec niektórych technologii w danym obszarze projektu / kraju;

• różne ustawienia obciążenia szczytowego.

5.7 Analiza finansowa

5.7.1 Koszt inwestycji

Oprócz ogólnych kosztów planowania i projektowania, inżynierii budowlanej i reklamy, koszty inwestycji w projekty związane z energią zwykle obejmują:

• zakup gruntu i zakup praw drogi;

• koszty likwidacji / demontażu / rozbiórki poniesione w związku z rekultywacją starych urządzeń do wytwarzania energii;

• instalacje i wyposażenie instalacji technologicznych;

• sprzęt ruchomy wymagany do operacji;

• połączenia z odpowiednimi sieciami narzędziowymi;

• dostęp do drogi;

• wykwalifikowane i niewykwalifikowane koszty pracy;

• technologie informacyjne, szczególnie istotne w przypadku projektów dotyczących inteligentnych sieci;

• środki łagodzące dla ochrony środowiska 253 ;

• Testowanie i szkolenie personelu operacyjnego przed rozpoczęciem operacji.

Koszt inwestycji od projektu mogą być również prezentowane na mocy zainstalowanej (np EUR / kW do wytwarzania energii elektrycznej, EUR / m 3 o pojemności magazynowania gazu) lub długość linii energetycznych / potoki (EUR / km), w celu umożliwienia porównań i benchmarking do podobnych projektów.

5.7.2 Koszty eksploatacji i konserwacji

Koszty eksploatacji i utrzymania (O & M) projektów energetycznych można rozróżnić między zmiennymi i stałymi kosztami, w zależności od tego, czy różnią się one od ilości wyprodukowanej / dystrybuowanej energii czy też nie. Stałe koszty O & M, których wielkość zależy od rodzaju projektu, zwykle obejmują:

• koszt publicznych opłat koncesyjnych lub innych zezwoleń;

• ogólne koszty ogólne;

• koszty ubezpieczenia;

• koszty pracy;

• okresowe stałe koszty konserwacji i napraw.

Najważniejsze zmienne koszty operacyjne to:

• koszty paliwa energetycznego;

• zmienne koszty ogólne;

• narzędzia;

• inne towary i usługi związane z produkcją energii lub transportem / przesyłem / dystrybucją;

• koszty usuwania odpadów (w tym odpady stałe i ścieki);

• w przypadku projektów obejmujących budowę lub modernizację zakładów produkcji energii, koszt uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (GHG) zakupionych w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (ETS) 254 lub podobnych zezwoleń i świadectw wydanych przez różne krajowe systemy projektów energetycznych wytwarzających emisje gazów cieplarnianych, należy również uwzględnić jako część kosztów O & M projektu, o ile stanowią one rzeczywiste przepływy pieniężne 255 ;

• koszty demontażu i odkażenia (jeśli dotyczy) po zamknięciu dużych obiektów po zakończeniu ich ekonomicznej eksploatacji. Koszty te powinny być należycie uzasadnione odniesieniami do doświadczeń związanych z kosztami z porównywanymi obiektami, które zostały zdemontowane w przeszłości.

5.7.3 Przychody

Przychody są generalnie związane z projektami energetycznymi dotyczącymi produkcji, transportu, przesyłu i dystrybucji, a nie projektów

na energooszczędne zużycie. Główne typologie przychodów z nimi związane można podzielić na następujące kategorie:

sprzedaż energii lub paliwa : taryfa lub cena jednostkowa, która jest płacona przez odbiorców energii dostarczonej w ramach projektu, zwykle dokonywana z połączenia składnika stałego i zmiennego.Zarówno taryfa, jak i cena jednostkowa mogą zależeć od dużej liczby czynników, takich jak poziom konsumpcji, czas konsumpcji (w godzinach szczytu lub poza godzinami szczytu) i typ użytkownika. Ponadto taryfa mogłaby obejmować komponent motywacyjny (np. Taryfa gwarantowana), zwykle mający na celu wynagradzanie producentów energii ze źródeł odnawialnych wyższymi cenami energii niż ceny energii mające zastosowanie do innych producentów energii na tym samym rynku;

transport lub inna sprzedaż usług : taryfa lub cena, która jest płacona przez użytkowników infrastruktury projektu za usługę transportu energii elektrycznej za pośrednictwem sieci lub ciepło i gaz za pośrednictwem sieci rurociągów.Podobnie można zapłacić cenę za inne rodzaje sieci i usługi pomocnicze (pomiar, dostosowanie dostaw, bilansowanie, opłaty za moc itd.). Nawet w tym przypadku taryfa lub cena, która zazwyczaj obejmuje stałe i zmienne składniki, zależy od kilku czynników: m.in. zarezerwowanej pojemności, przesyłanej energii, rodzaju usługi, terminu wymaganej usługi, czasu trwania umowa, itp .;

sprzedaż uprawnień do energii : w przypadku tych konkretnych rodzajów projektów objętych zakresem dyrektywy ETS, które kwalifikują się do EFRR lub Funduszu Spójności, jeżeli uprawnienia do ETS lub podobne certyfikaty rekompensujące obniżoną produkcję emisji gazów cieplarnianych są sprzedawane na rynku krajowym lub europejskim (i to powoduje faktyczny przepływ środków pieniężnych dla operatora projektu), wynikające z tego dochody muszą zostać włączone do wpływów projektów.

5.8 Analiza ekonomiczna

Projekty energetyczne mogą przynieść różne korzyści i koszty społeczne, w zależności od specyfiki typologii realizowanego projektu w porównaniu ze scenariuszem alternatywnym.

W podsekcji 5.8.1 przedstawiono główne efekty zwykle związane z budową, modernizacją i poprawą jakości sieci dostaw energii i / lub zakładów produkujących energię oraz omówiono metody zalecane do ich oceny.

Podpunkt 5.8.2 koncentruje się na korzyściach wynikających z projektów w zakresie efektywności energetycznej dla budynków publicznych i prywatnych oraz przemysłowych systemów produkcyjnych.

5.8.1 Produkcja, magazynowanie, transport, przesyłanie i dystrybucja energii

Różne typy projektów związanych z wytwarzaniem, przechowywaniem, transportem / przesyłaniem / dystrybucją energii są z reguły powiązane

korzyści, takie jak:

• zwiększenie i dywersyfikacja dostaw energii w celu zaspokojenia rosnącego popytu;

• wzrost bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii, tj. Zmniejszenie częstotliwości odcinków przerw w dostawie energii lub gazu w ciągu dnia lub w ciągu roku lub na obszarach geograficznych;

• redukcja kosztów energii w celu zastąpienia źródła energii, ze względu na zmianę kraju, z którego importowana jest energia, zastąpienie własnej produkcji importem lub importem z własnej produkcji oraz przemieszczenie źródła lub paliwa do produkcji energii elektrycznej;

• integracja rynku, tj. Zdolność systemu elektroenergetycznego do zmniejszania zatorów, aby rynki energii mogły wymieniać energię w sposób efektywny ekonomicznie i osiągać wyższy dobrobyt społeczno-ekonomiczny;

• poprawiona efektywność energetyczna prowadząca do obniżenia kosztów produkcji, przechowywania lub transportu / transmisji / dystrybucji na jednostkę energii.

Dwie środowiskowe efekty zewnętrzne są wspólne dla wszystkich tego rodzaju projektów energetycznych. Są to zmiany emisji gazów cieplarnianych

i zanieczyszczenia powietrza (np. w szczególności zanieczyszczenia powietrza, takie jak SO 2 , NO x , pył zawieszony (PM), lotne związki organiczne

(LZO), rtęć i inne metale ciężkie itp.).

Tabela 5.3 Typowe korzyści projektów energetycznych

Korzysci ekonomiczne

Rodzaj efektu

Przykłady typowych projektów

Zwiększenie i dywersyfikacja dostaw energii w celu zaspokojenia rosnącego popytu

Bezpośredni

Budowa nowego zakładu produkcji energii Zwiększenie mocy produkcyjnych obiektu energetycznego Budowa / rozbudowa magazynów energii Budowa budowy interkonektora lub instalacji do regazyfikacji LNG w celu zwiększenia ilości importowanej energii

Zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii

Bezpośredni

Budowa nowego zakładu produkcji energii

Budowa / modernizacja systemów zasilania w kraju Integracja sieci elektroenergetycznych i gazu ziemnego z unijnymi systemami zasilania w energię elektryczną i gaz

Budowa / rozbudowa magazynów energii Opracowanie inteligentnego systemu dystrybucji (inteligentne sieci)

Integracja odnawialnych źródeł energii w sieci elektroenergetycznej 256 257

Obniżenie kosztów energii w celu zastąpienia źródła energii

Bezpośredni

Budowa nowej elektrowni zastępującej istniejące Budowa / modernizacja systemów zasilania w kraju Opracowanie inteligentnego systemu dystrybucji (smart grids)

Integracja rynku

Bezpośredni

Budowa / rozbudowa magazynów Rozwój nowych transgranicznych linii przesyłowych

Poprawiona efektywność energetyczna

Bezpośredni

Modernizacja obiektów energetycznych w celu poprawy efektywności produkcji Modernizacja systemu dystrybucji energii w celu zmniejszenia strat

Zmiana emisji gazów cieplarnianych

Zewnętrzność

Wszystkie rodzaje projektów energetycznych

Wariacja

emisje zanieczyszczeń powietrza

Zewnętrzność

Wszystkie rodzaje projektów energetycznych

Źródło: Autorzy

Tabela 5.4 przedstawia różne metody sugerowane do oceny wyżej wymienionych korzyści, wraz z przyjętym zwykle scenariuszem alternatywnym. Metodologie są szerzej omówione w następnych sekcjach. Studium przypadku na gazociągu na końcu tego rozdziału przedstawia przykład pracy dla oceny bezpośredniego zwiększenia korzyści z dostaw energii w celu zaspokojenia rosnącego popytu i zmniejszenia kosztów energii na zastąpienie źródła energii. .

Tabela 5.4 Metody oceny korzyści projektów energetycznych

Korzysci ekonomiczne

Metoda (metody) wyceny

Kontrofakt

Zwiększenie i dywersyfikacja dostaw energii w celu zaspokojenia rosnącego popytu

Gotowość do zapłaty (WTP) za zwiększone zużycie energii

- Opcja "Zrób co najmniej": najlepsza alternatywa dla zaspokojenia zwiększonego popytu

Zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii

- WTP dla zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności dostaw (np. Wartość utraconego ładunku w elektryczności)

- Unikanie kosztów społecznych w przypadku niewykorzystanej energii

- Biznes jak zwykle, lub

- Opcja "Zrób co najmniej": kolejna najlepsza alternatywa dla zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii

Obniżenie kosztów energii w celu zastąpienia źródła energii

Różnice w kosztach ekonomicznych zastępowanego / zastępczego źródła energii / paliwa

- Biznes jak zwykle: nadal używane jest to samo źródło energii lub mieszanka produkcji energii elektrycznej

Integracja rynku

- Oszczędności kosztów

- Zwiększony dobrobyt społeczno-ekonomiczny (nadwyżka konsumenta + nadwyżka producenta + czynsze za przekroczenie elektryczności)

- Biznes jak zwykle

Poprawiona efektywność energetyczna

Różnice w kosztach ekonomicznych źródła energii / paliwa

- Biznes jak zwykle

Zmiana emisji gazów cieplarnianych

Cena cienia emisji gazów cieplarnianych

- Biznes jak zwykle

Zmiana emisji zanieczyszczeń powietrza

Cena cienia zanieczyszczeń powietrza

- Biznes jak zwykle

Źródło: Autorzy

STOSUNEK MIĘDZY KORZYŚCI A CELAMI POLITYCZNYMI

Szacunki korzyści można skomentować, aby pokazać wkład projektu w niektóre cele programu

Polityka energetyczna UE. W szczególności:

- jeżeli projekt dotyczy wypierania importowanego produktu energetycznego (np. energii elektrycznej) wraz z samodzielnym wytwarzaniem po niższym koszcie, oszacowanie obniżonych kosztów produkcji / dostaw energii wynikających z zastąpienia źródła energii obejmuje zmniejszenie zależności od importu energii w danym kraju ;

- jeżeli projekt pozwala na import energii po niższej cenie i zastępuje mniej wydajne wytwarzanie krajowe, dzięki zwiększonej przepustowości połączeń międzysystemowych kraju, korzyść odzwierciedlałaby większą integrację rynku UE;

- jeżeli projekt dotyczy zastąpienia paliwa kopalnego źródłem energii odnawialnej, szacunek odzwierciedla postęp w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i zwiększonej dywersyfikacji źródeł energii;

- jeżeli projekt dotyczy interwencji mających na celu zmniejszenie strat / zużycia energii w celu obniżenia kosztów produkcji / zużycia, szacunek odzwierciedla wzrost efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń.

5.8.1.1 Zwiększenie i dywersyfikacja dostaw energii w celu zaspokojenia rosnącego popytu

Projekt mający na celu zwiększenie (i dywersyfikację) obecnego całkowitego poziomu produkcji energii w danym kraju lub regionie w celu zaspokojenia rosnącego popytu lub rozszerzenia sieci energetycznej na obszary obecnie nieobsadzone, przynosi większe dochody producentowi / dystrybutorowi energii , które są uwzględnione w analizie finansowej.

Podczas gdy w przypadku mocy, średnie ceny hurtowe zasadniczo odzwierciedlają krańcowy koszt wytwarzania energii, społeczno-ekonomiczna wartość przypisywana ulepszonej usłudze energetycznej nie znajduje właściwego odzwierciedlenia w obserwowanych cenach dla użytkowników końcowych, ze względu na różne zakłócenia rynku, takie jak w taryfach.Z tego powodu w analizie ekonomicznej dochody finansowe należy zastąpić ceną cienia obliczoną jako gotowość użytkownika do zapłaty za otrzymanie jeszcze jednej jednostki energii.

WTP można oszacować na trzy możliwe alternatywne sposoby:

ujawniona metoda preferencji : uniknięte koszty związane z alternatywnymi systemami wytwarzania energii (np. Samodzielne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła za pomocą odpowiednio mikroturbin i kotłów), które użytkownik wykorzystałby w celu zaspokojenia zapotrzebowania niezwiązanego z istniejącym systemem zasilania można uznać za przybliżoną wartość ekonomiczną zwiększonego zużycia energii;

metoda określania preferencji : można wprowadzić warunkową wycenę ad hoc, aby uzyskać maksymalną cenę, jaką użytkownicy projektu byliby skłonni zapłacić za jeszcze jedną jednostkę zużytej energii;

transfer korzyści : wartość ekonomiczna jednej jednostki zużycia energii oszacowana na podstawie warunkowej wyceny dla innych krajów może zostać włączona do analizy ekonomicznej projektu, pod warunkiem dokonania niezbędnych dostosowań w celu lepszego dostosowania wartości do specyfiki kontekst projektu.Ogólnie jednostkowy koszt ekonomiczny energii przyrostowej powinien być dostosowany do krajowego PKB na jednego mieszkańca.

Mając WTP na jedną jednostkę zużytej energii, korzyść można oszacować, mnożąc ją z przyrostową objętością zużytej energii.

5.8.1.2 Zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności dostaw

Niektóre projekty inwestycyjne w sektorze elektroenergetycznym - takie jak ulepszenie stacji transformatorowej mocy, integracja odnawialnych źródeł energii w sieci energetycznej lub projekty inteligentnych sieci 258, aby lepiej zaspokoić zapotrzebowanie szczytowe - może przyczynić się do określenia zmniejszenia częstotliwości epizodów zakłóceń zasilania w ciągu dnia lub w ciągu roku lub na obszarach geograficznych. Podobnie, w przypadku projektów w sektorze gazowym, takich jak budowa terminali skroplonego gazu ziemnego, zwiększenie krajowej zdolności magazynowej lub nowych rurociągów zmieniających lub dywersyfikujących źródło gazu może pomóc w uniknięciu nieoczekiwanych niedoborów dostaw gazu. We wszystkich tych sytuacjach końcowi odbiorcy energii cieszą się zwiększonym bezpieczeństwem i niezawodnością dostaw energii, które należy odpowiednio oszacować. W tym celu można przyjąć dwa możliwe podejścia.

Pierwszy polega na oszacowaniu WTP użytkowników w celu zwiększenia niezawodności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw. WTP można oszacować za pomocą:

ujawnione preferencje : jeżeli istnieje system rekompensat dla użytkowników pokrywający straty poniesione w wyniku zakłóceń w dostawie energii, rekompensata za ilość energii, która nie została dostarczona lub na czas zakłóceń, może być traktowana jako wskaźnik użytkowników "gotowość do zaakceptowania za niską jakość usług, która z zasady powinna być równa gotowości do zapłaty za ulepszoną usługę.Ewentualnie, jeżeli nie ma systemu rekompensat, a użytkownicy projektu stosują alternatywne systemy produkcji / dostaw energii (własne systemy lub dostarczane przez inne podmioty) w celu zapewnienia ciągłości usługi nawet podczas (zazwyczaj krótkich) okresów zakłóceń, całkowite koszty związane z tymi alternatywnymi systemami można uznać za wskaźnik wartości zwiększonej niezawodności zużycia energii. Wreszcie inną metodą jest rozważenie unikniętego kosztu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw poprzez kolejną najlepszą alternatywę (na przykład w przypadku projektu połączenia gazowego kolejną najlepszą alternatywą może być podziemne magazynowanie gazu lub instalacja LNG); 259

deklarowane preferencje : można sporządzić ad hoc kontyngentową wycenę, aby uzyskać maksymalną cenę, którą użytkownicy projektu byliby gotowi zapłacić za zmniejszenie częstotliwości / czasu trwania przerw w dostawie energii;

transfer korzyści : należy również zbadać możliwość przeniesienia wartości WTP oszacowanych w innych krajach do kraju, w którym realizowany jest projekt (transfer korzyści).Jednak metoda ta może nie być zbyt skuteczna, ponieważ WTP jest zwykle szacowana na podstawie funkcji szkód klienta (modelowanie kosztów społecznych dla energii przerywanej w zależności od czasu przerwy), które są bardzo specyficzne dla danego kraju. Dlatego ogólnie zaleca się dostosowanie wartości WTP do specyfiki projektu, w przeciwnym razie należy zastosować różne metody szacowania.

Jako druga najlepsza opcja, rzeczoznawca projektu może docenić koszt społeczny energii nieosłużonej, której unika się dzięki realizacji projektu. Koszt ten można uzyskać, na przykład, dzieląc roczną wartość dodaną brutto (WDB) przez roczną ilość energii (energii elektrycznej, gazu, ciepła itp.) Zużytą w gospodarce, ewentualnie rozróżniając poszczególne sektory gospodarki (np. Przemysł, handel i usługi, rolnictwo, rybołówstwo itp.). W przypadku odbiorców krajowych koszt dostarczonej energii można określić w podobny sposób, dzieląc roczny dochód rozporządzalny gospodarstwa domowego przez roczne krajowe zużycie energii. Jest to bardzo uproszczona metoda, ale ma tę zaletę, że nie polega na bezpośrednim badaniu ankietowym, aby ocenić WTP konsumentów.

Koszt niewykorzystanej energii powinien zostać wykorzystany do wyceny dodatkowej energii udostępnionej w systemie dzięki projektowi, w porównaniu ze scenariuszem bez projektu, w którym przerwy są częstsze lub dłuższe. W związku z tym prawdopodobieństwo wystąpienia zakłóceń energetycznych w przyszłości powinno być porównane z prawdopodobieństwem istniejącym bez realizacji projektu, tak aby oszacować wartość energii unikniętej przerwy.

5.8.1.3 Zmniejszenie kosztów energii w celu zastąpienia źródła energii

Różne projekty inwestycyjne w sektorze energetycznym mają na celu zmniejszenie kosztów produkcji energii i jej dystrybucji poprzez zastąpienie jednego źródła energii drugim. Pojęcie substytucji energetycznej można rozumieć na różne sposoby, a mianowicie:

• zastąpienie kraju importującego energię: realizacja projektu (np. Nowy gazociąg, terminal LNG lub linia wysokiego napięcia) pozwala zastąpić część (lub całość) importowanej energii dostarczanej przez niektóre kraje z większą wygodą (tj. tańsze) energia dostarczana przez inny kraj ; 260

• zastąpienie autoprodukcji importem: projekt zwiększający wzajemne połączenia rynku energii mógłby umożliwić zastąpienie energii produkowanej w kraju tańszą energią importowaną z innego kraju;

• zastąpienie importu własną produkcją: projekt (np. Budowa nowej wytwórni energii lub interwencje mające na celu zwiększenie ich mocy) ma na celu zmniejszenie zależności od importu energii poprzez zastąpienie części (lub wszystkich) importu energią wytwarzaną w kraju;

• zastąpienie źródła lub paliwa do produkcji energii elektrycznej; projekt umożliwia produkcję energii elektrycznej wykorzystującej źródło energii / paliwo zastępujące inną, zmieniając w ten sposób miks produkcyjny energii elektrycznej (np. budowę nowej elektrowni na źródła odnawialne w celu zastąpienia energii elektrycznej produkowanej ze źródeł kopalnych lub instalacji elektrociepłowni wytwarzających energię elektryczną i ciepło z gazu ziemnego zamiast produktów naftowych).

Oczywiście projekty te mogą również powodować zróżnicowanie kosztów zewnętrznych, takich jak emisje gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń, i / lub zmiana niezawodności energetycznej i bezpieczeństwa dostaw. Korzyści te należy jednak traktować jako oddzielne (zob. Również studium przypadku dotyczące gazociągu i studium przypadku odpadów) i wycenione, jak pokazano w innym miejscu w tej sekcji. Nacisk kładziony jest tutaj na redukcję kosztów, które być może są doświadczane przez producenta energii i dystrybutora z powodu zastąpienia źródła energii.

Należy zwrócić uwagę, że projekt może również wiązać się ze wzrostem kosztów produkcji / dystrybucji energii, na przykład w przypadku projektów zastępujących wysyłane wytwarzanie paliw kopalnych z nieregularnymi źródłami energii odnawialnej, które na ogół nakładają dodatkowy koszt na system równoważenia (koszt przeciwdziałania operatora systemu przesyłowego w celu uniknięcia przeciążenia nasyconych linii przesyłowych lub zwiększenia wytwarzania, gdy produkcja OZE jest niższa niż przewidywano). Wzrost kosztów, które można przypisać substytucji źródeł energii, należy wycenić za pomocą tej samej metodologii, która jest przedstawiona w tej sekcji. Jednak projekty tego rodzaju mogą nadal przynosić społeczeństwu korzyści netto, jeżeli te koszty zostaną pokonane przez inne korzyści.

W analizie ekonomicznej zmienność kosztów związanych z zbywalnymi źródłami energii (np. Gazem ziemnym i energią elektryczną) należy oszacować, obliczając koszt alternatywny różnych pozycji energetycznych wytworzonych na rynkach odniesienia projektów i scenariuszu alternatywnym.

W przypadku projektów obejmujących podstawienie źródła energii / paliwa do wytwarzania energii elektrycznej, koszt alternatywny podstawionych i podstawiając / źródła paliw (ropy naftowej, gazu ziemnego, biomasy, jądrowych słoneczne, wiatr, woda, etc.) muszą być traktowane jako wartościowania zmienność kosztów energii.Ogólnie rzecz biorąc, najbardziej kosztowne źródło jest przesuwane przez tańsze, ale mogą istnieć inne zasady dotyczące wysyłki energii. Z tego powodu zaleca się promotorowi projektu wyjaśnienie i uzasadnienie, które konkretnie źródło energii / paliwo zostało zidentyfikowane jako przesuwane przez projekt.

Jeśli chodzi o projekty, w przypadku których nie jest możliwe określenie, jakie konkretne źródło energii / paliwo zostanie przesiedlone przez zwiększoną produkcję energii w ramach projektu 261 , metoda skrótu do oceny korzyści polega na ocenie zmienności kosztu alternatywnych źródeł energii na scenariusz alternatywny, w którym uwzględnia się średnią wielkość produkcji energii elektrycznej na rynku. W związku z tym koszty alternatywne zastępowanej energii elektrycznej zależą od konkretnej mieszanki źródeł / paliw wykorzystanych do jej wytworzenia: średnia kosztów utraconych funkcji każdego źródła / paliwa ważona przez udział energii elektrycznej wyprodukowanej przez każde źródło w stosunku do całkowitej produkcji powinna zostać zmniejszona. obliczony.

Koszt alternatywny produktów energetycznych i źródeł / paliw powinien być oparty na długoterminowym koszcie krańcowym (LRMC) produkcji, odzwierciedlającym całkowite koszty społeczne poniesione w celu wyprodukowania dodatkowej jednostki energii, 262 plus koszt transportu źródła energii z miejsca produkcji do miejsca, w którym jest używany, jeżeli dotyczy.

5.8.1.4 Integracja rynku

Ta korzyść jest powiązana z efektami wyrównania cen pomiędzy miejscami (dla przesyłu) lub czasem (dla przechowywania) dzięki zdolności wykorzystywania różnic w cenach energii (np. Dla przechowywania, obciążenia bazowego vs. szczytowego dla energii elektrycznej, latem dla gazu na zimę) . Integracja rynku w szczególności odzwierciedla potencjalne korzyści z (transgranicznego) przesyłu energii elektrycznej 263 lub inwestycji w magazynowanie energii 264 .

Na przykład nowy projekt transgranicznej transmisji energii elektrycznej, który zwiększa możliwości przesyłu sieci 265 między dwoma krajami / obszarami przetargowymi pozwala producentom w kraju / regionie o niższych cenach na eksportowanie energii do obszaru o wyższej cenie (importu), zmniejszając w ten sposób całkowity koszt dostaw energii elektrycznej. Ten efekt rynkowy staje się efektem ekonomicznym, gdy projekt przyczynia się do:

• zmniejszenie wąskich gardeł sieci, które ograniczają dostęp generowania do pełnego rynku europejskiego;

• zapewnienie bezpośredniego połączenia systemu z nowym, relatywnie niskim kosztem, generowaniem; lub

• ułatwianie zwiększonej konkurencji między wytwórcami, obniżając cenę energii elektrycznej do odbiorców końcowych.

Korzyści można oszacować jako obniżenie kosztów wytwarzania związanych ze zmiennością zdolności przesyłowej sieci stworzoną przez projekt.

W sektorze gazowym magazyny umożliwiają kupowanie większej ilości gazu latem, kiedy jest ona łatwo dostępna i ogólnie tańsza, a także wycofywana w zimie, gdy gaz może być mało dostępny, a dodatkowe ilości będą na ogół bardzo drogie. W ten sposób nie są potrzebne inwestycje w celu zaspokojenia zwiększonego popytu w okresie zimowym. Korzyścią jest różnica między wartością letniego i zimowego gazu , czyli tzw. "Wartością wahania".W praktyce wartość wahania postrzegana jako różnica średnich cen gazu między dwoma różnymi okresami jest mnożona przez wielkości robocze instalacji do składowania gazu w każdym roku w horyzoncie czasowym analizy.

5.8.1.5 Poprawiona wydajność

Poprawa jakości systemu energetycznego może przynieść zwiększoną efektywność energetyczną dzięki zmniejszeniu strat energii lub ogólnej poprawie technologii wytwarzania energii lub transportu / transmisji / dystrybucji, co pozwala obniżyć jednostkowy koszt energii. Korzyść czerpie z tego producent energii lub dystrybutor, a także może ostatecznie wpływać na ceny konsumpcyjne. Wzrost efektywności energetycznej jest oceniany poprzez zmniejszenie kosztów energii , ponoszone przez producenta / dystrybutora energii w celu produkcji / dystrybucji takiej samej ilości energii bez projektu.W odróżnieniu od analizy finansowej, zmienność kosztów wyrażana jest w postaci kosztu alternatywnego (ceny w tle) paliwa energetycznego lub źródła energii zamiast rzeczywistej ceny rynkowej.

Koszt alternatywny wkładu energetycznego związanego z konkretnym przypadkiem projektu odzwierciedla stratę dla społeczeństwa, wynikającą z tego, że są one najlepsze z alternatywnego zastosowania. Powinno to być obliczone, jak zwykle, jako krańcowy koszt produkcji i transportu w długim okresie.

Należy zauważyć, że różnice w kosztach ekonomicznych paliwa / źródła energii ze względu na zwiększoną wydajność nie obejmują pełnej wartości kosztów zewnętrznych (np. Emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczenia), które należy oddzielnie ocenić (zob. Sekcja poniżej).

5.8.1.6 Zmiana emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza

Różne etapy cyklu życia zakładów produkujących energię, od ich budowy do eksploatacji i ostatecznego demontażu, powodują emisję gazów cieplarnianych (GHG), takich jak głównie dwutlenek węgla (CO 2 ), oraz w mniejszym stopniu , również metan i podtlenek azotu (CH 4 i N 2 O). Zasadniczo system handlu uprawnieniami do emisji (ETS) lub inne podobne krajowe systemy wynagradzające operatorów energetycznych, którzy wytwarzają niski poziom gazów cieplarnianych i nakładające kary na podmioty wytwarzające duże ilości gazów cieplarnianych, mają na celu uwidocznienie w rachunku projektu wpływu zmiany klimatu. Cena pozwoleń idealnie odzwierciedla utratę zysków przedsiębiorstwa, którego produkcja jest zatłoczona, tj. Rekompensata (cena pozwolenia) obejmuje jedynie utratę nadwyżki producenta. Jeśli tak, cena pozwolenia odzwierciedla rzeczywisty koszt alternatywny. Zgodnie z tą perspektywą koszty poniesione lub zaoszczędzone na zakup pozwoleń na emisję powinny już uwzględniać koszty lub korzyści projektu związane ze zmianą klimatu.

Jednak częściej nie można uznać ceny uprawnień za wiarygodny ekonomiczny koszt emisji, ponieważ może on być zniekształcony, nawet w dużym stopniu, przez różne czynniki polityczne właściwe dla danego kraju. Dlatego też zalecaną metodą oceny zmian emisji GHG jest zastąpienie ceny pozwolenia jednostkowymi kosztami ekonomicznymi. 266

Inne związki zanieczyszczające są również produkowane przez infrastrukturę energetyczną, taką jak dwutlenek siarki, tlenki azotu, niemetanowe lotne związki organiczne jako prekursory ozonu, pyłu zawieszonego, rtęci i innych metali ciężkich itp. Nawet jeśli nowoczesne urządzenia są wyposażone w płuczki, filtry oraz urządzenia kontrolujące spalanie, które ograniczają uwalnianie tych niezdrowych zanieczyszczeń w ramach prawnie określonych poziomów określonych w prawie UE, resztki są zwykle nadal emitowane. Stanowi to koszt zewnętrzny, który należy wycenić w analizie ekonomicznej. To samo podejście sugerowane do wyceny gazów cieplarnianych ma zastosowanie do zanieczyszczeń.

Dane potrzebne do oceny ekonomicznych kosztów emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń podano poniżej bardziej szczegółowo.

Zmiany w emisjach gazów cieplarnianych i zanieczyszczeniach .Wszystkie typy elektrowni wytwarzają niektóre GHG i zanieczyszczenia podczas ich cyklu życia (budowa, eksploatacja, demontaż i paliwo), w tym te zasilane odnawialnymi źródłami energii. W związku z tym ilość emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń wytwarzanych zarówno przez projekt, jak i scenariusz alternatywny muszą być określone ilościowo, aby określić wzrost lub spadek wielkości emisji / zanieczyszczeń. Muszą one być zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu z oceny oddziaływania na środowisko, ilekroć jest to wymagane. Jeśli wielkość emisji związanych z ocenianym projektem energetycznym nie jest dostępna, odpowiednia literatura sektorowa lub poprzednie badania mogą dostarczyć wartości odniesienia dla czynników emisji. Na przykład baza danych CASES 267 zawiera domyślną wielkość emisji uwalnianych przez różne typy elektrowni i elektrociepłowni oraz technologii. Ponadto przewodnik po inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń do powietrza EMEP / EEA 2013 dostarcza szczegółowej literatury na temat zanieczyszczenia powietrza dla sektorów, w tym energii.

Jednostkowe koszty ekonomiczne .Wartość pieniężna odzwierciedlająca zmiany klimatu lub koszt zanieczyszczenia różnych typologii infrastruktury energetycznej musi być przypisana do przyrostowej ilości zanieczyszczeń wytwarzanych przez projekt w stosunku do wartości alternatywnej. Kluczowym badaniem referencyjnym dostarczającym wartości jednostkowe zanieczyszczeń powietrza wytwarzanych przez infrastrukturę energetyczną w państwach członkowskich UE jest Extern-E 268 poprzez zintegrowany model oceny oddziaływania na środowisko. Kolejnym kluczowym punktem odniesienia jest zintegrowany projekt NEEDS, 269, który zapewnia jednostkowe koszty szkód dla zanieczyszczeń powietrza z powstających technologii wytwarzania energii elektrycznej. Jeśli chodzi o zmiany klimatyczne, sugeruje się stosowanie wartości cienia CO 2, jak pokazano w sekcji 2.9.9.

5.8.2 Energooszczędne zużycie budynków i systemów produkcyjnych

Projekty obejmujące remont budynków publicznych i prywatnych lub prace mające na celu ulepszenie przemysłowych systemów produkcyjnych wiążą się ze zwiększeniem efektywności energetycznej, zarówno budynku, jak i systemu produkcyjnego, co znajduje odzwierciedlenie w obniżeniu kosztów zużycia energii. Dodatkowo prace izolacyjne i ulepszenia systemów grzewczych w budynkach mogą wpłynąć na wzrost poziomu temperatury wewnętrznej, a tym samym komfortu.

Podobnie jak w przypadku każdego innego projektu energetycznego, projekty mające na celu poprawę efektywności zużycia energii również charakteryzują się środowiskowymi efektami zewnętrznymi, takimi jak zmiany emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń (np. W szczególności zanieczyszczenia powietrza, takie jak SO 2 , NO x , PM, LZO, rtęć i inne metale ciężkie itp.).

Tabela 5.5 ilustruje rodzaje korzyści omówione w niniejszym podrozdziale.

Tabela 5.5 Typowe korzyści projektów energooszczędnych

Korzysci ekonomiczne

Rodzaj efektu

Przykłady projektu

Zwiększenie efektywności zużycia

Bezpośredni

Remont budynków użyteczności publicznej

Renowacja mieszkań i prywatnych budynków w celu poprawy ich charakterystyki energetycznej

Środki na rzecz oszczędności energii i poprawy wydajności systemów produkcyjnych

Zwiększenie komfortu

Bezpośredni

Remont budynków użyteczności publicznej

Renowacja mieszkań i prywatnych budynków w celu poprawy ich charakterystyki energetycznej

Redukcja emisji gazów cieplarnianych

Zewnętrzność

Wszystkie rodzaje projektów energetycznych

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

Zewnętrzność

Wszystkie rodzaje projektów energetycznych

Źródło: Autorzy

W następnych rozdziałach przedstawiono metodologię oceny wyżej wymienionych korzyści. Ze względu na przejrzystość, w tabeli 5.6 przedstawiono syntetyczny przegląd metodologii oceny, w tym scenariusz alternatywny, który należy przyjąć w celu oszacowania dodatkowych korzyści.

Tabela 5.6 Metody oceny korzyści płynących z projektów energooszczędnych

Korzysci ekonomiczne

Metoda wyceny

Kontrofakt

Zwiększenie efektywności zużycia

Różnice w kosztach ekonomicznych źródła energii / paliwa

- Biznes jak zwykle

Zwiększenie komfortu

Różnice w kosztach ekonomicznych źródła energii / paliwa

- Utrzymanie ekonomicznych kosztów energii w celu utrzymania temperatury "komfortu cieplnego" dzięki bezinwestycyjnym technologiom / systemowi produkcji energii

Redukcja emisji gazów cieplarnianych

Cena cienia emisji gazów cieplarnianych

- Biznes jak zwykle

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza

Cena cienia zanieczyszczeń powietrza

- Biznes jak zwykle

Źródło: Autorzy

5.8.2.1 Zwiększenie efektywności zużycia

Inwestycje remontowe mające na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków publicznych lub prywatnych (zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i biurowych) zazwyczaj obejmują prace izolacyjne na elewacjach i dachach, odnawianie okien i ulepszanie systemów grzewczych oraz instalowanie urządzeń do wytwarzania energii własnej z odnawialnych źródeł energii Typowym efektem, jaki przynoszą te projekty, jest zwiększenie efektywności energetycznej do celów konsumpcyjnych. Oczekuje się, że projekty mające na celu poprawę charakterystyki energetycznej systemów produkcyjnych spowodują wzrost efektywności energetycznej. W przeciwieństwie do poprawy efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury do produkcji energii lub transportu / przesyłu / dystrybucji, korzyści występują tutaj po stronie zużycia energii; jednak metodologia oszacowania takiego świadczenia jest taka sama.

Korzyści są wyceniane poprzez zmniejszenie kosztów energii poniesionych przy osiągnięciu takiego samego końcowego efektu użytkowego jak w scenariuszu bez projektu. Obniżki kosztów nie należy wyrażać w cenach rynkowych, lecz biorąc pod uwagę koszt alternatywny unikniętego zużycia energii, tj. Zaoszczędzonego paliwa ze względu na zwiększoną efektywność systemu ogrzewania budynku lub przemysłowego systemu zarządzania energią w gazie lub energii elektrycznej lub produktach naftowych. Ich odpowiedni współczynnik konwersji powinien następnie odnosić się do konkretnego wkładu energetycznego projektu; zaoszczędzone koszty w porównaniu ze scenariuszem alternatywnym stanowiłyby korzyść projektu.

5.8.2.2 Zwiększenie komfortu

W niektórych przypadkach, oprócz zmniejszenia jednostkowych kosztów zużycia energii, interwencje mające na celu poprawę charakterystyki energetycznej budynków mogą również wpłynąć na wzrost komfortu użytkowników, spowodowany wyższą temperaturą osiąganą wewnątrz budynków. Wyższe temperatury można osiągnąć, ponieważ ze względu na zmniejszenie jednostkowych kosztów energii, konsumenci decydują się na podniesienie poziomu temperatury w pomieszczeniach.

Jeżeli oczekiwane są dodatkowe korzyści związane z komfortem, należy dokonać przeglądu metodologii przedstawionej w poprzednim punkcie, koncentrując się na wycenie zmniejszenia jednostkowego kosztu zużycia energii, i zastosować tutaj przedstawioną metodę. Innymi słowy, gdy spodziewany jest zarówno wzrost komfortu, jak i zmniejszenie jednostkowych kosztów energii, korzyści te muszą być wyceniane razem.

Sugerowane podejście polega na oszacowaniu oszczędności kosztów zużycia energii (wyrażonych jako koszt alternatywny energii) osiąganych w ramach projektu w porównaniu ze scenariuszem alternatywnym, w którym zakłada się, że zużycie energii jest takie, że "standardowa" temperatura komfortu jest zapewniona w budynek. Stąd jedyna różnica w porównaniu z metodą wyceny obniżenia jednostkowych kosztów energii dotyczy wyboru scenariusza alternatywnego.

Ewentualnie korzyść można uchwycić poprzez spodziewany wzrost wartości nieruchomości (metoda ceny hedonicznej). W takich przypadkach należy jednak zachować ostrożność, aby uniknąć podwójnego liczenia. Wzrost cen sprzedaży i wynajmu nieruchomości obejmuje już wszelkie oszczędności wynikające z poprawy efektywności energetycznej, aw niektórych przypadkach także inne aspekty, takie jak odnowione fasady itp.

Odczuwalny komfort cieplny w budynkach jest zależny od kraju, a krajowe oficjalne dokumenty i wytyczne powinny zawierać wskazania dotyczące minimalnej lub średniej temperatury w budynkach publicznych i prywatnych w celu zapewnienia odpowiedniego komfortu cieplnego. Ogólnie rzecz biorąc, normy dotyczące ciepła są wyższe niż minimalne temperatury zalecane przez Światową Organizację Zdrowia, które wynoszą 18 ° C dla osób zdrowych i 20 ° C dla osób chorych, niepełnosprawnych, bardzo starych lub bardzo młodych.

Niektóre praktyczne przykłady ilustrujące, jak należy wyceniać wyższą efektywność energetyczną w budynkach, w przypadku gdy projekty pozwalają na obniżenie jednostkowego kosztu energii lub zmniejszenie kosztów jednostkowych i wzrost temperatury, przedstawiono w ramce w następnej sekcji.

5.8.2.3 Ograniczenie gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń

Projekty w sektorze efektywności energetycznej budynków mogą również przynieść korzyści zewnętrzne, takie jak redukcja gazów cieplarnianych i emisji zanieczyszczeń, z powodu prac remontowych zmniejszających rozpraszanie ciepła i zużycie energii. Wartość ekonomiczną zmiany emisji CO 2 lub innych zewnętrznych kosztów środowiskowych, takich jak SO 2 , NO 2 i pyły, należy oszacować zgodnie z tą samą metodologią opisaną dla zewnętrznych kosztów produkcji energii lub transportu / transmisji / projekty dystrybucji.

WYCENA ZWIĘKSZONEGO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W BUDYNKACH: NIEKTÓRE PRZYKŁADY

Przypadek 1: zmniejszenie jednostkowych kosztów zużycia energii

Przypadek ten dotyczy projektu obejmującego prace izolacyjne i wymianę systemu grzewczego, co pozwala na obniżenie kosztów zużycia energii, aby utrzymać temperaturę wewnątrz budynku na tym samym poziomie, co w scenariuszu bez projektu. Przyjmuje się, że rachunek za energię w wysokości 1000 jest płacony co roku przez właściciela nieodnowionego budynku, który odpowiada temperaturze 18 ° C. Po wdrożeniu projektu wzrasta efektywność energetyczna budynku, co znajduje odzwierciedlenie w spadku rocznych kosztów energii (do 900), wymaganych do utrzymania tej samej temperatury wewnętrznej. Analiza finansowa rejestruje spadek kosztów operacyjnych w wysokości 100. W analizie ekonomicznej należy rozważyć koszt alternatywny energii poprzez zastosowanie współczynnika konwersji do oszczędności kosztów. Zakłada się, że jest tutaj 1.1 (ponieważ koszty emisji są zinternalizowane). W związku z tym korzyści projektu wyniosą:

Benefit = (1000 * 1,1) - (900 * 1,1) = 110

Wartość ta wyraża korzyści płynące z oszczędzania paliwa energetycznego, cenionego kosztem alternatywnym, bez wpływu na komfort. Pozytywne wyniki można również uzyskać w temperaturach innych niż 18 ° C, gdy rejestrowane jest obniżenie kosztów energii w celu utrzymania stałej temperatury.

Przypadek 2: redukcja jednostkowych kosztów zużycia energii i wzrost komfortu

Przyjmując ten sam scenariusz bez projektu, jak w przypadku 1, tj. Temperaturę przed renowacją 18 ° C, zakłada się, że projekt doprowadzi do podwyższenia temperatury wewnętrznej do poziomu komfortu cieplnego, który zakłada się 22 ° C, a jednocześnie spadek kosztów energii, z 1000 do 900. Analiza finansowa wykazałaby oszczędności w wysokości 100 po cenach rynkowych. Analiza ekonomiczna powinna natomiast uwzględniać zarówno korzyści związane z oszczędnościami kosztów, jak i wzrost komfortu związany ze wzrostem temperatury. W tym celu szacuje się, że w scenariuszu alternatywnym bez scenariusza, komfort cieplny wynoszący 22 ° C zostałby osiągnięty jedynie poprzez podniesienie kosztów energii do 1200. Wtedy korzyść byłaby następująca:

Korzyści = (1 200 * 1,1) - (900 * 1,1) = 330

Rzeczywista temperatura bez projektu

Aktualna temperatura z projektem

Roczne koszty energii bez projektu

Roczny koszt energii związany z projektem

Oszczędności kosztów energii po cenach rynkowych

Korzyści ekonomiczne - ceny w tle

Przypadek 1

1- *

00

o

n

1- *

00

o

n

1000

900

100

110

Przypadek 2

ja-*

00

o

n

22 ° C

1,200

900

300

330

5.9 Ocena ryzyka

W analizie wrażliwości wyniki CBA należy przetestować pod kątem zmian następujących zmiennych (w stosownych przypadkach dla projektu):

• przyrostowe zapotrzebowanie na energię;

• liczba lat potrzebnych do realizacji infrastruktury;

• koszty inwestycji (w możliwie największym stopniu podzielone);

• koszty operacyjne (zgodnie z rozbiciem, jak to możliwe);

• koszty utrzymania;

• cenę rynkową lub koszt alternatywny źródeł i produktów energetycznych (do analizy finansowej lub ekonomicznej);

• miks energetyczny przesiedlony przez projekt;

• energia zaoszczędzona przez projekt;

• szacunkowa gotowość do zapłaty za zużycie energii;

• szacunkowa gotowość do zapłaty za zwiększenie niezawodności energetycznej bezpieczeństwa dostaw;

• wartość dodaną brutto, jeśli wykorzystuje się ją do oszacowania kosztu nieobsługiwanej energii;

• zakładana wartość ekonomiczna i / lub ilość wytwarzanych emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń;

• wartość życia brana pod uwagę przy wycenie ryzyka wypadków.

Poprzez analizę wrażliwości można zidentyfikować krytyczne zmienne. Na tej podstawie należy przeprowadzić w pełni rozwiniętą (lub przynajmniej jakościową) ocenę ryzyka, zazwyczaj poprzez ocenę ryzyka przedstawionego w poniższej tabeli.

Tabela 5.7 Typowe ryzyka w projektach energetycznych

Etap

Ryzyko

Regulacyjny

- Zmiany wymagań środowiskowych

- Zmiany instrumentów ekonomicznych (np. Systemy wsparcia odnawialnych źródeł energii, projektowanie EU ETS)

- Zmiany w polityce energetycznej (np. Dotyczące zaprzestania niektórych rodzajów źródeł energii i paliw)

Żądanie

- Niedobory popytu

- Nieoczekiwana ewolucja cen różnych konkurencyjnych paliw

- Nieodpowiednia analiza warunków klimatycznych wpływających na zapotrzebowanie energii na ogrzewanie i / lub chłodzenie

Projekt

- Nieadekwatne ankiety i śledztwo na stronie

- Nieadekwatne szacunki kosztów projektu

- Innowacje w zakresie produkcji / przesyłania energii lub technologii magazynowania energii, które powodują, że projekt jest przestarzały

Administracyjny

- Budowa lub inne pozwolenia

- Zatwierdzenia narzędzi

Nabycie ziemi

- Koszty ziemi wyższe niż przewidywano

- Wyższe koszty nabycia prawa drogi

- Opóźnienia proceduralne

Dostarczanie

- Opóźnienia proceduralne

Budowa

- Przekroczenie kosztów projektu

- Opóźnienia spowodowane nieoczekiwanymi trudnościami technicznymi (takimi jak instalacja podmorskich rurociągów lub podziemnych kabli energetycznych)

- Opóźnienia w komplementarnych pracach poza kontrolą promotora projektu (np. Projekty transgraniczne)

- Powodzie, obsunięcia ziemi itp.

- Wypadki

Operacja

- Koszty konserwacji i napraw przewyższają przewidywane

- Akumulacja awarii technicznych

- Długi czas przestoju w razie wypadku lub przyczyny zewnętrzne (trzęsienie ziemi, powódź, sabotaż itp.)

Budżetowy

- Zmiany w systemie taryf

- Zmiany w systemie zachęt

- Nieadekwatne oszacowanie tendencji cenowych energii

Źródło: Dostosowano załącznik III do rozporządzenia wykonawczego w sprawie formularza wniosku i metodologii AKK.

Case Study - Gazociąg przesyłowy gazu ziemnego

I Opis projektu

Projekt polega na budowie nowego gazociągu między dwoma węzłami gazowymi Alpha i Beta. Projektowaną maksymalną pojemność transmisji 700.000 m3 / h, lub 16800000 m3 / dzień.Inwestycja obejmuje następujące główne elementy:

• 175-kilometrowy rurociąg stalowy o średnicy 700 mm (DN 700), obsługiwany pod ciśnieniem 8,4 MPa;

• dwie pośrednie stacje redukcyjno-pomiarowe zlokalizowane w Lambda i Theta;

• instalacja światłowodowego systemu komunikacji.

Promotorem projektu jest krajowy operator systemu przesyłowego (TSO).

Istniejący rurociąg DN 500 przesyła obecnie gaz między Alfa a Beta. Rurociąg został zbudowany 30 lat temu i działa z pełną wydajnością. W związku ze wzrostem zapotrzebowania na usługi przesyłu gazu w kraju i trwającą rozbudową regionalnych podziemnych magazynów gazu (UGS) istniejący gazociąg nie jest już w stanie zaspokoić rosnącego popytu i zapewnić niezawodne dostawy przez cały rok . 270

II Cele projektu

Cele projektu są dobrze dostosowane do głównych celów osi priorytetowej X: "Zrównoważona, bezpieczna i konkurencyjna energia" w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura". W szczególności inwestycja przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników PO.

Wskaźnik

Cel OP 2023

Projekt (% celu OP)

Długość nowych gazociągów przesyłowych (km)

500

175 (35%)

Dodatkowa zdolność przesyłowa gazu (Mm 3 / dzień)

40

16,8 (42%)

Budowa nowego gazociągu Alpha-Beta umożliwi przesyłanie dodatkowych ilości gazu do / z rozbudowanych obiektów UGS w Gamma i Delta, a także z nowego punktu wejścia do sieci, skroplonego gazu ziemnego (LNG) terminal obecnie w budowie w Epsilon. W związku z tym bezpieczeństwo energetyczne zostanie poprawione poprzez zapewnienie ciągłości dostaw gazu zarówno w godzinach szczytu, jak i poza nim, do sieci dystrybucyjnej i do dużych odbiorców przemysłowych bezpośrednio podłączonych do sieci przesyłowej.

Ponadto zwiększona penetracja gazu ziemnego w kraju powinna w średnim i dłuższym okresie przyczyniać się do zastępowania węgla i produktów naftowych jako źródeł energii. Ponieważ gaz jest stosunkowo czystym paliwem kopalnym, projekt pośrednio doprowadzi do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych (GHG) i zanieczyszczeń powietrza, przyczyniając się w ten sposób do uwzględnienia aspektu zrównoważonego wzrostu w strategii "Europa 2020".

III Analiza popytu

Gaz ziemny jest trzecim najważniejszym źródłem energii w kraju, po węglu i ropie, stanowiąc około 20% całkowitej podaży energii pierwotnej. Całkowite zużycie gazu ziemnego wyniósł 18 mld m3 w 2013 roku, ze szczytowego zapotrzebowania w systemie przesyłowym, osiągając 83 mln m 3 / dobę w dniu 6 lutego.

Zgodnie ze scenariuszami i prognozami przedstawionymi w "Krajowej strategii energetycznej do 2030 r." Oczekuje się, że popyt na gaz w całym kraju będzie się rozwijać, jak pokazano w poniższej tabeli.

Krajowy popyt na gaz

2015

2020

2025

2030

Roczne zużycie (Gm 3 / y)

19.3

25.2

26,5

27,8

Maksymalne zapotrzebowanie (Mm 3 / dzień)

92

120

126

132

Jeśli chodzi o popyt na obszarze projektu, uruchomiono procedurę "otwartego sezonu" w celu zbadania zainteresowania rynku dodatkową mocą przesyłową. W porównaniu ze scenariuszem alternatywnym bez projektu - w przypadku ograniczonej podaży przy maksymalnej przepustowości istniejącego rurociągu DN 500, promotor przewiduje, że następujące dodatkowe ilości gazu będą przesyłane w wyniku budowy nowej wersji Alpha-Beta rurociąg.

Zapotrzebowanie - obszar projektu Przyrostowe przepływy gazu

2017 *

2020

2025

2030

2035 lat

Mm 3 / rok

332

348

374

401

428

PJ / rok (przy 39,50 MJ / m 3 )

13.1

13,7

14.8

15.8

16,9

* Planowany pierwszy rok działalności

Zgodnie z analizą regionalnego rynku gazu przez promotora, 50% przyrostowych dostaw gazu związanych z projektem zostanie dostarczonych klientom przemysłowym, 35% do sektora energetycznego, a pozostałe 15% do sektora mieszkaniowego / komercyjnego w całym regionalnym gazie system dystrybucji. Chociaż udziały w rynku mogą w pewnym stopniu różnić się w horyzoncie czasowym projektu, założono dla uproszczenia w analizie ekonomicznej, że są one stałe.

IV Analiza opcji

Analiza opcji przygotowana w Studium Wykonalności ocenia następujące dwa zestawy opcji:

Wybór wyrównania rurociągów .Rozważono trzy różne alternatywne ustawienia. Opcja projektu jest wybierana na podstawie analizy najmniejszego kosztu ścieżki w połączeniu z jakościową analizą wymiarów środowiskowych i technicznych. Wybrane wyrównanie rurociągu między Alpha i Beta ma następujące cechy:

- najniższy "obniżony koszt transmisji jednostkowej" 271 , o wartości 7,40 EUR / 1000 m 3 ,

- najmniejsza ingerencja w obszary naturalne, w tym w sieć Natura 2000,

- pozwala na realizację projektu etapami.

Specyfikacje techniczne rurociągu.Przeprowadzono dalsze analizy techniczne, aby zoptymalizować dobór średnicy, materiału i grubości ścianki rurociągu. Według przeprowadzonych symulacji OSP, o średnicy 700 mm, jest najbardziej efektywnym rozwiązaniem dla docelowej pojemności 700.000 m3 / h, za pomocą rury L485MB stalowych i grubość ścianki 17.5 mm.

V Koszty projektu i przychody wybranej opcji

Podział kosztów inwestycyjnych w cenach stałych dla wybranego wariantu projektu przedstawiono w poniższej tabeli.

Koszt inwestycji projektu (miliony EUR)

Całkowity koszt

Koszty niekwalifikowalne

Kwalifikowalny koszt

Opłaty za planowanie / projektowanie

4.5

4.2

0.3

Zakup ziemi 272 273

7.6

6.6

1.0

Budynki i konstrukcje

62.2

-

62.2

Maszyny i urządzenia lub sprzęt

63,5

-

63,5

Konsekwencje 274

-

-

-

Dostosowanie ceny (jeśli dotyczy)

-

-

-

Reklama

0,1

-

0,1

Nadzór w trakcie realizacji budowy

2.5

-

2.5

Pomoc techniczna

0.4

-

0.4

Sub-TOTAL

140,8

10.8

130,0

(FAKTURA VAT)

31,0

31,0

-

CAŁKOWITY

171,8

41,8

130,0

Oprócz powyższych kosztów, promotor będzie musiał sfinansować 2,6 miliona euro w trakcie budowy (IDC). Nie wszystkie koszty kwalifikują się do wsparcia UE, ponieważ niektóre wydatki zostały już poniesione przed rozpoczęciem okresu programowania. Koszt kwalifikowalny wynosi 130 milionów EUR.

Jednostkowy koszt inwestycyjny wynoszący około 210 EUR / km / cm 2 jest zgodny z kosztem innych podobnych projektów ostatnio zrealizowanych przez promotora w kontekście obecnego Planu Rozwoju Sieci . 274

Koszty eksploatacji i utrzymania (O & M) są ujęte w budżecie na około 2% aktywów projektu, w oparciu o dane o kosztach organizatora na innych podobnych odcinkach sieci przesyłowej. Koszty O & M obejmują wydatki związane ze sprężaniem i stratami gazu, naprawą i konserwacją, ubezpieczeniem i kosztami ogólnymi. Nie przewiduje się kosztów odtworzenia aktywów w 25-letnim okresie referencyjnym.

Działalność w zakresie przesyłu gazu ziemnego jest regulowana przez krajowy urząd energetyczny, aby umożliwić OSP odzyskanie uzasadnionych kosztów i uzyskanie zwrotu z regulacyjnej bazy aktywów (RAB) w oparciu o zakontraktowaną zdolność przesyłową i spodziewane przesyłane ilości. Opłaty za przesył w kraju oparte są na systemie "entry-exit": taryfy płacone są w punktach wejścia i wyjścia do / z systemu przesyłowego i są niezależne od lokalizacji i odległości. Taryfy przesyłu gazu składają się z dwóch głównych elementów: stałej "opłaty za moc", w EUR / m 3 / h, oraz zmiennej "opłata za towar" w EUR / m 3 .Opłata za zdolność przesyło- niową jest różna w zależności od świadczonej usługi (np. Zdolność kontra kontra przerywalna, zdolność roczna a krótkoterminowa).

W odniesieniu do projektu przyrostowe dochody, dla uproszczenia, oblicza się je w analizie finansowej na podstawie średniej opłaty za przesył w wysokości 25 EUR / 1000 m 3 , pomnożonej przez przyrostowe przepływy gazu związane z inwestycją (jak określono w analizie popytu) . Według szacunków OSP, dzięki dotacji unijnej taryfy za przesył gazu nie będą musiały być zwiększane w wartościach rzeczywistych, z uwagi na to, że udział aktywów projektu współfinansowanych z wkładu UE jest wyłączony z RAB, na oblicza się składnik kapitału przesyłowego w taryfie przesyłowej.

VI Analiza finansowa i ekonomiczna

Analizę przeprowadza się za pomocą 25-letniego okresu referencyjnego, obejmującego trzy lata fazy inwestycyjnej i 22 lata działalności. Ponieważ zakłada się, że średni okres ekonomicznej użyteczności projektu wynosi 25 lat, wartość rezydualna jest uwzględniana w ostatnim roku w horyzoncie czasowym, równym zdyskontowanej wartości przepływów pieniężnych netto w pozostałych latach życia . 275 Analizy finansowe i ekonomiczne przeprowadzane są w cenach stałych.W obliczeniach finansowych wykorzystuje się stopę dyskontową w wysokości 4% w ujęciu realnym, natomiast w analizie ekonomicznej zastosowano 5% stopę dyskonta socjalnego, zgodnie z ogólnounijnym poziomem odniesienia ustalonym przez Komisję Europejską.

Analiza finansowa

Projekt podlega zasadom dotyczącym pomocy państwa, w związku z czym został zgłoszony Komisji Europejskiej (Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji), a następnie uzyskał zezwolenie. Aby zapewnić proporcjonalność pomocy, postanowiono, że dotacja UE zostanie ustalona w oparciu o "lukę w finansowaniu" projektu, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w sprawie pomocy państwa na ochronę środowiska i energię. 276 277 .

W oparciu o założenia dotyczące kosztów i przychodów opisane w powyższej sekcji, szacowana "stopa luki finansowej" wynosi 30% (zdyskontowane przychody netto = 90,9 mln EUR, zdyskontowany koszt inwestycji = 129,8 mln EUR, patrz obliczenia poniżej). Wkład UE na projekt jest w tym przypadku ustalony na 33,2 mln EUR, poprzez pomnożenie kwalifikowalnych kosztów wykazanych w sekcji V powyżej (130 mln EUR) przez "stopę luki w finansowaniu" (30%) oraz przez stopę współfinansowania odpowiednią oś priorytetową PO (85%). Pozostała część inwestycji jest finansowana przez organizatora z wkładem własnym i długiem, jak pokazano w poniższej tabeli.

Źródła finansowania

miliony EUR

% dzielić

Dotacja UE

33.2

23,1%

Wkład promotora (w tym finansowanie IDC)

60,2

42,0%

Pożyczka

50,0

34,9%

Całkowite finansowanie 278

143,4

100,0%

Termin spłaty pożyczki wynosi 15 lat. W oparciu o warunki wyceny kredytów i oczekiwania inflacyjne, w analizie finansowej zastosowano średnią stopę procentową w wysokości 3% w celu oszacowania przepływów pieniężnych z tytułu kredytów. Pożyczka ma zostać wypłacona w pierwszych dwóch latach fazy inwestycyjnej. Spłata kapitału rozpoczyna się w pierwszym roku działalności, podczas gdy w trakcie budowy wypłacane są łącznie 2,6 miliona euro odsetek.

Obliczane są następujące wskaźniki rentowności (przed opodatkowaniem, realne) - patrz tabele przepływów pieniężnych poniżej:

• Zwrot z inwestycji (przed dotacją UE): FNPV (C) = 39,0 mln EUR

FRR (C) = 1,2%

• Zwrot z kapitału krajowego (po dotacji UE): FNPV (K) = -4,2 mln EUR

FRR (K) = 3,5%

Oczekuje się, że projekt będzie stabilny finansowo, ponieważ skumulowane przepływy pieniężne netto nigdy nie są ujemne w okresie odniesienia projektu.

DOTACJA UE

12 3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 25

Budowa

Operacja

Obliczanie zdyskontowanych kosztów inwestycyjnych (DIC)

NPV 4%

Koszt inwestycji

mEUR

129,8

33.2

63.6

44,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

DIC / Przepływy pieniężne kosztów inwestycji

mEUR

129,8

33.2

63.6

44,0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Obliczanie zdyskontowanego dochodu netto (DNR)

NPV 4%

Przyrostowe przepływy gazu

Mm 3

4861,8

0.0

0.0

0.0

332,0

337,0

342,0

348,0

353,0

358,0

364.0

369,0

374,0

380,0

385,0

390,0

417,0

428.0

Średnia taryfa przesyłowa

EUR / m 3

321,2

0.0

0.0

0.0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

Dochód

mEUR

121,5

0.0

0.0

0.0

8.3

8.4

8.6

8.7

8.8

9.0

9.1

9.2

9.4

9.5

9.6

9.8

10.4

10.7

Koszt O & M

mEUR

-38,5

0.0

0.0

0.0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

Wartość rezydualna inwestycji

mEUR

7.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21,0

DNR / Przepływy pieniężne przychodu netto

mEUR

90,9

0.0

0.0

0.0

5.3

5.4

5.6

5.7

5.8

6.0

6.1

6.2

6.4

6.5

6.6

6.8

7.4

28,7


KWALIFIKOWALNY KOSZT (EC)

mEUR

130,0

PRĘDKOŚĆ FINANSOWANIA STOPY (FGR = (DIC - DNR) / DIC)

30,0%

STOPA WSPÓŁFINANSOWANIA OSI PRIORYTETOWEJ (CF)

85,0%

EU GRANT (= EC x FGR x CF)

mEUR

33.2


1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 25

Budowa

Operacja


Obliczanie zwrotu z inwestycji

NPV 4%

Koszt inwestycji

mEUR

-129,8

-33,2

-63,6

-44.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Koszt O & M

mEUR

-38,5

0.0

0.0

0.0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

Dochód

mEUR

121,5

0.0

0.0

0.0

8.3

8.4

8.6

8.7

8.8

9.0

9.1

9.2

9.4

9.5

9.6

9.8

10.4

10.7

Wartość rezydualna inwestycji

mEUR

7.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21,0

FNPV (C) - przed dotacją UE / Przepływy pieniężne netto

mEUR

-39,0

-33,2

-63,6

-44.0

5.3

5.4

5.6

5.7

5.8

6.0

6.1

6.2

6.4

6.5

6.6

6.8

7.4

28,7

FRR (C) - przed dotacją UE 1,2%


1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 25

Budowa

Operacja


Krajowe źródła finansowania

Wkład promotora (w tym finansowanie IDC)

mEUR

Pożyczka

mEUR


0.0

25.1

35.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

25.4

24.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0


Saldo kredytu

Rozpoczęcie równowagi

mEUR

Wypłaty pożyczek

mEUR

Oprocentowanie

mEUR

Główne spłaty

mEUR

Kończenie bilansu

mEUR


0.0

25.4

50,0

50,0

47,3

44,5

41.6

38,7

35,7

32.6

29.4

26.1

22,7

19.2

15.6

0.0

0.0

25.4

24.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.1

1.5

1.4

1.3

1.2

1.2

1.1

1.0

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.7

2.8

2.9

2.9

3.0

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

0.0

0.0

25.4

50,0

50,0

47,3

44,5

41.6

38,7

35,7

32.6

29.4

26.1

22,7

19.2

15.6

11.9

0.0

0.0


Obliczanie zwrotu z kapitału krajowego

NPV 4%

Wkład promotora (netto IDC)

mEUR

-52.1

0.0

-22,0

-33,6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Oprocentowanie

mEUR

-10,7

0.0

-1.1

-1.5

-1.4

-1.3

-1,2

-1,2

-1.1

-1.0

-0,9

-0,8

-0,7

-0,6

-0,5

-0,4

0.0

0.0

Główne spłaty

mEUR

-32,2

0.0

0.0

0.0

-2.7

-2.8

-2,9

-2,9

-3,0

-3.1

-3,2

-3.3

-3,4

-3,5

-3,6

-3,7

0.0

0.0

Koszt O & M

mEUR

-38,5

0.0

0.0

0.0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

Dochód

mEUR

121,5

0.0

0.0

0.0

8.3

8.4

8.6

8.7

8.8

9.0

9.1

9.2

9.4

9.5

9.6

9.8

10.4

10.7

Wartość rezydualna inwestycji

mEUR

7.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

21,0

FNPV (K) - po dotacji UE / Przepływie środków pieniężnych netto

mEUR

-4,2

0.0

-25.1

-35,1

1.2

1.3

1.5

1.6

1.7

1.9

2.0

2.1

2.3

2.4

2.5

2.7

7.4

28,7

FRR (K) - po dotacji UE

3,5%


ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ FINANSOWY

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

20

25

Budowa

Operacja

Weryfikacja finansowej stabilności projektu

Dotacja UE

mEUR

7.8

15,0

10.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Wkład promotora (w tym finansowanie IDC)

mEUR

0.0

25.1

35.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Pożyczka

mEUR

25.4

24.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Dochód

mEUR

0.0

0.0

0.0

8.3

8.4

8.6

8.7

8.8

9.0

9.1

9.2

9.4

9.5

9.6

9.8

10.4

10.7

Całkowite wpływy pieniężne

mEUR

33.2

64,7

45.5

8.3

8.4

8.6

8.7

8.8

9.0

9.1

9.2

9.4

9.5

9.6

9.8

10.4

10.7

Koszt inwestycji

mEUR

-33,2

-63,6

-44.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Koszt O & M

mEUR

0.0

0.0

0.0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

Oprocentowanie

mEUR

0.0

-1.1

-1.5

-1.4

-1.3

-1,2

-1,2

-1.1

-1.0

-0,9

-0,8

-0,7

-0,6

-0,5

-0,4

0.0

0.0

Główne spłaty

mEUR

0.0

0.0

0.0

-2.7

-2.8

-2,9

-2,9

-3,0

-3.1

-3,2

-3.3

-3,4

-3,5

-3,6

-3,7

0.0

0.0

Podatek dochodowy od osób prawnych

mEUR

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-0,1

-0,2

-0,2

-0,3

-0,4

-0,5

-0,6

-0,7

-0,8

-1,2

-1.3

Całkowite wypływy pieniężne

mEUR

-33,2

-66,7

-45.5

-7,1

-7,1

-7,1

-7,2

-7.3

-7.3

-7,4

-7,5

-7.6

-7,7

-7,8

-7,9

-4,2

-4.3

Przepływ gotówki netto

mEUR

0.0

0.0

0.0

1.2

1.3

1.5

1.5

1.5

1.7

1.7

1.7

1.8

1.8

1.8

1.9

6.2

6.4

Skumulowany cash flow netto

mEUR

0.0

0.0

0.0

1.2

2.5

4.0

5.5

7.0

8.7

10.4

12.1

13.8

15.6

17,5

19.3

37.2

69.2

Analiza ekonomiczna

Analiza ekonomiczna bada wpływ na społeczeństwo dodatkowych ilości gazu ziemnego udostępnionych w ramach projektu różnym sektorom gospodarki. Koszty ekonomiczne projektu są wykorzystywane w analizie finansowej. Bezrobocie w regionie jest stosunkowo niskie, a zakup materiałów, robót budowlanych i usług inżynieryjnych odbywa się zgodnie z otwartą, konkurencyjną procedurą zgodną z obowiązującymi zasadami zamówień publicznych. Dlatego też szacunki kosztów projektu użyte w analizie finansowej są w tym przypadku uważane za odpowiednio odzwierciedlające koszty związane z szansą społeczną.

Zmiana w zakresie opieki społecznej związanej z inwestycją jest ceniona jako różnica między maksymalną gotowością do zapłaty (WTP) społeczeństwa w odniesieniu do gazu pierwotnego i jego kosztów alternatywnych. Maksymalna WTP jest obliczana na podstawie kosztów zakupu (po cenie granicznej ), 279 transport i wykorzystanie następnych najlepszych paliw alternatywnych w sektorze energetycznym, przemysłowym oraz mieszkaniowym / komercyjnym, w tym efekty zewnętrzne związane z emisjami CO 2 ze spalania.Koszt ekonomiczny gazu pierwotnego jest wyceniany po cenie granicznej powiększonej o koszt transportu do właściwego rynku powiększony o koszt pośredni emisji CO 2 ze spalania . 280 Ponieważ WTP dla gazu ziemnego dla konsumentów jest wyceniany na czubku palnika, dokonywane są korekty, tam, gdzie jest to możliwe, w celu umożliwienia ewentualnych różnic w wydajności i kosztach związanych z wykorzystaniem innych konkurencyjnych paliw . 281

Paliwa alternatywne to w tym przypadku węgiel w sektorze energetycznym, olej napędowy w sektorze mieszkalno-usługowym i mieszanka (50/50) węgla i oleju opałowego w sektorze przemysłowym. Tam, gdzie było to możliwe, uwzględniono różnice w wydajności technologii wykorzystujących różne paliwa w celu określenia ilości alternatywnych paliw, które mają zostać zastąpione przez gaz ziemny.

Europejskie ceny graniczne gazu ziemnego, węgla, oleju opałowego i oleju napędowego zostały oszacowane przez promotora w okresie odniesienia projektu, w oparciu o prognozę kosztów paliwa do 2035 r., Opracowaną przez Międzynarodową Agencję Energetyczną w jej najnowszym World Energy Outlook. W oparciu o te założenia w okresie referencyjnym prognozowano następujące ekonomiczne strumienie kosztów i korzyści.

BŁĄDZIĆ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

20

25

Budowa

Operacja

Obliczanie ekonomicznej stopy zwrotu

NPV 5%

Koszt inwestycji

mEUR

-127,3

-33,2

-63,6

-44.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Koszt O & M

mEUR

-34,1

0.0

0.0

0.0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

Wartość rezydualna inwestycji

mEUR

35.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

119,0

Całkowity koszt ekonomiczny

mEUR

-126,3

-33,2

-63,6

-44.0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

-3,0

116,0

B1. Wartość gazu dla sektora energetycznego

mEUR

742.2

0.0

0.0

0.0

50,8

52.4

54,0

55,8

57,4

58,9

60,7

62.3

64,0

65,9

67.6

69.3

78,5

85.1

B1a. Unikanie kosztów węgla (cena graniczna + transport)

mEUR

314,8

0.0

0.0

0.0

23.8

24.3

24.8

25.4

25.8

26.2

26,7

27.1

27,5

28,0

28.4

28,8

31,0

32,0

B1b. Uniknięto emisji CO 2 z węgla

mEUR

357,4

0.0

0.0

0.0

21.6

22.6

23.6

24.7

25.8

26,9

28.1

29.2

30.4

31.7

32,9

34.1

40.7

46.1

B1c. Stolica i O & M koszty (węgiel Vs. elektrowni gazowych)

mEUR

69,9

0.0

0.0

0.0

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.8

5.9

6.0

6.1

6.2

6.3

6.4

6.8

7.0

B2. Wartość gazu dla przemysłu

mEUR

1 138,7

0.0

0.0

0.0

80,7

82,8

84,9

87,5

89.6

91,9

94,3

96,5

98,8

101,3

103,5

105,7

117,8

125,3

B2a. Unikanie kosztów węgla (cena graniczna + transport)

mEUR

161,6

0.0

0.0

0.0

12.2

12.5

12.7

13,0

13.2

13.5

13,7

13.9

14.1

14.4

14.6

14.8

15.9

16.4

B2b. Uniknięto emisji CO 2 z węgla

mEUR

183,6

0.0

0.0

0.0

11.1

11.6

12.1

12.7

13.3

13.8

14.4

15,0

15.6

16.3

16,9

17,5

20,9

23,7

B2c. Uniknięte koszty oleju opałowego (cena graniczna + transport)

mEUR

643,5

0.0

0.0

0.0

48.3

49,2

50,2

51.4

52.3

53,3

54,4

55.3

56,3

57,3

58,2

59.1

63,9

65,9

B2d. Uniknięto emisji CO 2 z oleju opałowego

mEUR

150,1

0.0

0.0

0.0

9.1

9.5

9.9

10.4

10.8

11.3

11.8

12.3

12.8

13.3

13.8

14.3

17.1

19.3

B3. Wartość gazu dla sektora mieszkaniowego / komercyjnego

mEUR

611,3

0.0

0.0

0.0

44,6

45.6

46,7

48,0

48,9

50,0

51.2

52.1

53.2

54,4

55.4

56,5

62,0

64,9

B3a. Unikanie kosztów oleju napędowego (cena graniczna + transport)

mEUR

525,3

0.0

0.0

0.0

39.4

40,2

41,0

42,0

42,7

43,5

44,4

45.1

45.9

46,8

47,5

48.3

52.2

53,8

B3b. Uniknięto emisji CO2 z oleju napędowego

mEUR

86,0

0.0

0.0

0.0

5.2

5.4

5.7

6.0

6.2

6.5

6.8

7.0

7.3

7.6

7.9

8.2

9.8

11.1

C1. Koszt ekonomiczny gazu pierwotnego

mEUR

-2 087,9

0.0

0.0

0.0

-17,7

-151,7

-155,8

-160,4

-164,4

-168,5

-173,0

-177,1

-181,3

-185.8

-189,9

-194.0

-216.2

-228.6

C1a. Koszt gazu inkrementalnego (cena graniczna + transport)

mEUR

-1 654,0

0.0

0.0

0.0

-121,5

-124,3

-127,1

-130,4

-13,1

-135.8

-18,9

-141,6

-144.4

-147.4

-150,0

-152,6

-166,8

-172,7

C1b. Emisje CO 2 z gazu inkrementalnego

mEUR

-43,9

0.0

0.0

0.0

-26,2

-27,4

-28,7

-30,0

-31,3

-32,7

-34,1

-35,5

-36,9

-38,4

-399,9

-41.4

-49,4

-55.9

Razem ekonomiczne

korzyści

(B1 + B2 + B3-C1)

mEUR

404,3

0.0

0.0

0.0

28.4

29.1

29,8

30,9

31,5

32,3

33.2

33,8

34,7

35.8

36.6

37,5

42.1

46,7

Korzyści ENPV / netto

mEUR

278,0

-33,2

-63,6

-44.0

25.4

26.1

26.8

27,9

28,5

29.3

30,2

30,8

31.7

32,8

33,6

34,5

39.1

162,7

BŁĄDZIĆ

17,7%


B / C RATIO

Zarabianie na korzyściach projektu 282 283

Wartość (rok 4) * w mln EUR

B1. Wartość gazu dla sektora energetycznego

50,8

B1a. Unikanie kosztów węgla (cena graniczna + transport)

Zgodnie z analizą popytu gaz pierwotny do sektora elektroenergetycznego w pierwszym roku eksploatacji wynosi 13,1 PJ * 35% = 4,6 PJ. Może to zastąpić 4,6 * 57% / 41% = 6,4 PJ lub 0,255 Mt węgla (przy wartości opałowej 25 GJ / tonę), gdzie 57% i 41% to założona efektywność odpowiednio elektrowni opalanych gazem i węglem . W tym roku promotor prognozuje cenę graniczną węgla (CIF, północno-zachodnia Europa) w wysokości 83,2 EUR / t, a koszt transportu szacuje się na 10 EUR / t. Uniknięte koszty węgla są wówczas równe (83,2 + 10) * 0,255 = 23,8 miliona EUR.

23.8

B1b. Uniknięto emisji CO 2 z węgla

Przy współczynniku emisji 95.09 tCO 2 równoważniki / TJ 283 węgla oraz cenę cienia CO2 przybliżony do tego roku EUR 36 / tonę, to uniknąć emisji CO 2 o wartości 6,4 * (95.09 * 1000) * 36 = euro 21,6 milion.

21.6

B1c. Różnice w kapitale i kosztach O & M (węgiel vs. elektrownie gazowe)

Elektrownia gazowa (np. Turbina gazowa o cyklu kombinowanym) ma wyższe koszty paliwa, ale niższy kapitał jednostkowy i koszty operacyjne w porównaniu z elektrownią węglową. Według obliczeń promotora różnica wynosiłaby 0,85 EUR / GJ węgla, więc oszczędności netto dla sektora wyniosłyby (0,85 * 10 ^ 6) * 6,4 = 5,4 mln EUR.

5.4

B2. Wartość gazu dla sektora przemysłowego

80,7

B2a. Unikanie kosztów węgla (cena graniczna + transport)

Zgodnie z analizą popytu gaz pierwotny dla sektora przemysłowego w pierwszym roku działalności wynosi 13,1 PJ * 50% = 6,56 PJ. Zakładając, że paliwa alternatywne w sektorze to mieszanka (50/50) węgla i oleju opałowego, dodatkowy gaz dostarczony w ramach projektu może zastąpić 6,56 * 50% = 3,28 PJ lub 0,113 Mt węgla. Przy cenie granicznej węgla na poziomie 83,2 EUR / ti kosztie transportu szacowanym na 10 EUR / t, uniknięte koszty węgla dla przemysłu byłyby równe (83,2 + 10) * 0,123 = 12,2 mln EUR.

12.2

B2b. Uniknięto emisji CO 2 z węgla

Przy współczynniku emisji 95.09 tCO 2 równoważniki / TJ węgla i ceny cienia CO2 przybliżony do tego roku EUR 36 / tonę, to uniknąć emisji CO 2 o wartości 3,28 * (95.09 * 1000) * 36 = EUR 11,1 miliona .

11.1

B2c. Uniknięte koszty oleju opałowego (cena graniczna + transport)

W przemyśle gaz ziemny może również zastąpić 6,56 * 50% = 3,28 PJ lub 0,076 Mt oleju opałowego (wartość opałowa 43 GJ / tonę). Prognozowana cena graniczna (cif, północno-zachodnia Europa) wynosi 573 EUR / t, a koszty transportu na rynek projektów wynoszą 60 EUR / t. Uniknięte koszty oleju opałowego dla przemysłu wynoszą (573 + 60) * 0,076 = 48,3 miliona EUR.

48.3

B2d. Uniknięto emisji CO 2 z oleju opałowego

Urządzenie jest czynnikiem 77,65 t CO 2 równoważniki / TJ oleju opałowego. Emisje są następnie wyceniane na 3,28 * (77,65 * 1000) * 36 = 9,1 milionów EUR.

9.1

B3. Wartość gazu dla sektora mieszkaniowego / komercyjnego

44,6

B3a. Unikanie kosztów oleju napędowego (cena graniczna + transport)

Zgodnie z analizą popytu, w sektorze mieszkalno-usługowym gaz może zastąpić 13,1 * 15% = 1,97 PJ lub 0,046 Mt oleju napędowego (przy 43,08 GJ / t). Cena graniczna (cif, północno-zachodnia Europa) i koszty transportu są prognozowane odpowiednio na 783 EUR / ti 80 EUR / t. Koszty unikane wynoszą (783 + 80) * 0,046 = 39,4 miliona EUR.

39.4

B3b. Uniknięto emisji CO 2 z oleju napędowego

Współczynnik jednostkowy wynosi 74,35 tCO 2eq / TJ oleju napędowego, więc emisje są wyceniane na 1,97 * (74,35 * 1000) * 36 = 5,2 miliona euro.

5.2

C1. Koszt ekonomiczny gazu pierwotnego

147,7

C1a. Koszt gazu inkrementalnego (cena graniczna + transport)

Przewiduje się, że cena importu gazu ziemnego z rurociągów na granicach UE przez pierwszy rok działalności projektu wyniesie 8,2 EUR / GJ. Przewiduje się, że koszty transportu wynoszą 0,50 EUR / GJ dla energii i przemysłu oraz 4,50 EUR / GJ dla sektora mieszkaniowego / komercyjnego. Całkowity koszt ekonomiczny jest wówczas równy (8,2 + 0,50 * 85% + 4,50 * 15%) * 13,1 = 121,5 miliona EUR.

121,5

C1b. Emisje CO 2 z gazu inkrementalnego

Współczynnik jednostkowy wynosi 56,15 tCO 2eq / TJ gazu. Emisje są następnie wyceniane na 13,1 * (56,15 * 1,000) * 36 = 26,2 miliona EUR.

26.2

Łączna korzyść ekonomiczna (B1 + B2 + B3-C1)

28.4

* Pierwszy rok operacji

VII Ocena ryzyka

Analiza wrażliwości

Analiza wrażliwości ocenia solidność wniosków CBA do możliwych zmian w kluczowych zmiennych projektu. Jeżeli chodzi o korzyści ekonomiczne, analizę przeprowadza się przy użyciu zdezagregowanych zmiennych (tj. Popyt i ceny ocenia się osobno), aby lepiej zidentyfikować możliwe zmienne krytyczne.

40% 60% 80% 100% 120% 140% 160%

Zmień zmienną

40% 60% 80% 100% 120% 140% 160%

Zmień zmienną


- Koszt inwestycji

- Koszty O & M

- Przyrostowe przepływy gazu

- Cena CO 2

- Koszty zakupu paliwa

Szacowaną elastyczność ENPV i FNPV (C) w odniesieniu do różnych zmiennych projektu przedstawiono w poniższej tabeli. 284

Zmienna

Elastyczność ENPV

Elastyczność FNPV (C)

Koszt inwestycji

-0,46%

-3,33%

Koszty O & M

-0,12%

-0,99%

Przyrostowe przepływy gazu

1,45%

3,41%

Cena w cieniu CO 2

1,23%

-

Koszty paliwa (ceny graniczne)

0,08%

-

Przyrostowy strumień gazu przesyłany przez nowy rurociąg jest najbardziej krytyczną zmienną dla żywotności socjoekonomicznej. Jednak "wartość przełączania" jest stosunkowo wysoka: wartość ENPV spadłaby do zera, gdyby wielkość przyrostowych przepływów gazu zmniejszyła się średnio o 69% w całym okresie odniesienia, co nie wydaje się być bardzo prawdopodobne. Analizowany jest również scenariusz pesymistyczny, w którym koszty inwestycji byłyby o 30% wyższe niż obecnie budżetowane, podczas gdy popyt i cena w tle CO 2 byłyby o 20% niższe niż w założonym scenariuszu bazowym. W ramach tego pesymistycznego scenariusza wartość ENPV byłaby nadal dodatnia (104 mln EUR), z 9-procentowym błędem ERR. W związku z tym można stwierdzić, że projekt powinien również być opłacalny pod względem racjonalnych warunków.

Jeśli chodzi o finansową rentowność inwestycji, najbardziej krytyczne zmienne to koszt inwestycyjny i przyrostowe zapotrzebowanie. FNPV (C) (który ocenia się jako ujemny) zyskałby na wartości dodatniej, gdyby oszczędności w kosztach inwestycyjnych przekroczyły 30%, lub przyrostowy przepływ gazu wzrósł średnio o ponad 29% w okresie referencyjnym. Wartości wskazują, że inwestycja najprawdopodobniej będzie miała ujemną wartość NPV, więc uzasadnione jest wsparcie projektu dotacją unijną.

Ocena ryzyka

Na podstawie wyników analizy wrażliwości i biorąc pod uwagę niepewność związaną z aspektami nieuwzględnionymi bezpośrednio w obliczeniach AKK, przygotowano matrycę ryzyka w celu zidentyfikowania możliwych środków zapobiegania ryzyku i łagodzenia.

Opis ryzyka

Prawdopodobieństwo*

(P)

Surowość*

(S)

Poziom ryzyka * (= P * S)

Środki zapobiegania ryzyku / łagodzenia

Pozostały

ryzyko

Ryzyko związane z popytem i podażą

Znaczny niedobór popytu na zdolność przesyłową

b

III

Umiarkowany

Prognozowane przyrostowe przepływy gazu oparte na wynikach procedur "otwartego sezonu". Bierze się również pod uwagę obecny kryzys gospodarczy i przedłużające się niskie ceny uprawnień do emisji CO2 w UE. Funkcja odpowiedzialna: promotor.

Niska

Ryzyko związane z dostawami: opóźnienia w realizacji nowego terminalu LNG i rozbudowa instalacji UGS

do

III

Umiarkowany

Jednostki realizujące projekty różnych projektów do współpracy z Ministerstwem Gospodarki i pod jego nadzorem. Przyrostowy popyt na projekty może również zostać zaspokojony dzięki elastyczności obecnego długoterminowego kontraktu na import gazu (gdzie maksymalna roczna ilość wynosi podobno 115% rocznej ilości kontraktowej). Funkcja odpowiedzialna: Ministerstwo Gospodarki.

Umiarkowany

Ryzyko finansowe

Przekroczenie kosztów inwestycji

do

III

Umiarkowany

Budżet kosztów oparty na "prognozowaniu klasy referencyjnej" w celu skorygowania ewentualnego nastawienia optymistycznego. Publikacja ogłoszeń o zamówieniach w Dzienniku Urzędowym UE w celu zapewnienia szerszej konkurencji. Funkcja odpowiedzialna: promotor.

Niska

Późna dostępność dofinansowania ze środków UE

b

II

Niska

Zaangażuj pomoc techniczną JASPERS na początku cyklu projektu. Prefinansowanie dotacji unijnej organizowane przez promotora. Kierownictwo: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i promotor.

Niska

Słaba rentowność, aby zagrozić obsłudze długu

b

ja

Niska

Działalność związana z przesyłem gazu jest regulowana w celu zapewnienia zwrotu kosztów. Taryfy są dostosowywane przez regulatora w celu zapewnienia odpowiedniego finansowego zwrotu dla operatora w średnim okresie. Funkcja odpowiedzialna: Krajowy Urząd Energetyki.

Niska

Ryzyko wdrożenia

Problemy z zakupem ziemi i nabyciem prawa drogi

b

II

Niska

Projekt wpisuje się w listę krajowej infrastruktury strategicznej zapisanej w nowej ustawie o energii, dla której przewidziane są uproszczone procedury dotyczące prawa do ziemi.

Niska

Nieprzewidziane problemy techniczne podczas prac

b

II

Niska

Trudne warunki gruntowe (np. Przeprawa przez rzekę, tereny podmokłe, lasy) należy poddać analizie na etapie koncepcji. Ostateczne wyrównanie rurociągu w celu zminimalizowania trudności. Funkcja odpowiedzialna: promotor.

Niska

Opóźnienia związane z przedłużeniem procedur przetargowych

do

III

Umiarkowany

Dział zaopatrzenia promotora wspierany przez wyspecjalizowaną pomoc techniczną. Odpowiednie rezerwy czasu, które należy uwzględnić w harmonogramie projektu. Funkcja odpowiedzialna: promotor.

Niska

Zagrożenia dla środowiska

Negatywne oddziaływanie na obszary chronione (Natura 2000)

ZA

II

Niska

Technikę "Horizontal directional drilling", która ma zostać zastosowana w celu zapobieżenia powstawaniu wykopów otwartych generujących znaczące uderzenia; także prace budowlane zostaną zakazane podczas sezonu rozrodczego fauny. Funkcja odpowiedzialna: kontrahent.

Niska

Nieoczekiwane emisje metanu z rur

b

II

Niska

Zastosowanie rur stalowych L485MB o grubości ścianki do 17,5 mm i ochrony katodowej przed korozją. Funkcja odpowiedzialna: kontrahent.

Niska

* Skala oceny: Prawdopodobieństwo: A. Bardzo mało prawdopodobne; B. Jest mało prawdopodobne; C. O tak samo prawdopodobne, jak nie; D. Prawdopodobnie; E. Bardzo prawdopodobne.

Srogość: I. Brak efektu; II. Mniejszy; III. Umiarkowany; IV. Krytyczny; V. Katastrofalny.

Poziom ryzyka: niski; Umiarkowany; Wysoki; Gorszący.

Wyniki analizy wrażliwości i ryzyka wskazują, że ogólny poziom ryzyka projektu jest niski do umiarkowanego. Ponadto środki wprowadzone w celu zapobiegania występowaniu zidentyfikowanych zagrożeń i / lub łagodzenia ich negatywnego wpływu powinny skutkować niższym ryzykiem rezydualnym. Prawdopodobieństwo, że projekt nie osiągnie zamierzonego celu przy rozsądnych kosztach, można uznać za marginalne. W związku z tym ryzyko rezydualnego projektu uznaje się za w pełni akceptowalne, a analiza ryzyka probabilistycznego nie została przeprowadzona w tym konkretnym studium przypadku. W praktyce jednak powszechne jest, że duże inwestycje energetyczne przechodzą probabilistyczną analizę ryzyka.

6.Internet szerokopasmowy

6.1 Wprowadzenie

Ramy polityki UE w zakresie inwestycji w sieci szerokopasmowe to agenda cyfrowa dla Europy i aktualizacja polityki przemysłowej, która obejmuje nową inicjatywę na rzecz przedsiębiorczości cyfrowej w ramach planu działania na rzecz przedsiębiorczości do 2020 r. Chociaż nie ma standardowej definicji Internetu szerokopasmowego 285 , agenda cyfrowa przewiduje do 2020 r .:

• wszyscy Europejczycy mają dostęp do znacznie wyższych prędkości internetowych powyżej 30 Mb / s;

• 50% lub więcej europejskich gospodarstw domowych subskrybuje połączenia internetowe powyżej 100 Mb / s.

Ogólnounijny i ogólnoeuropejski dostęp do (szybkiej) infrastruktury szerokopasmowej jest niezbędny, aby gospodarka cyfrowa przyczyniła się do pobudzenia spójności społecznej i gospodarczej i jako taka jest jednym z priorytetów polityki spójności. Duże projekty będą wspierać duże inwestycje w łącza szerokopasmowe we wszystkich państwach członkowskich i regionach, w szczególności na obszarach wiejskich, poprzez realizację priorytetu inwestycyjnego 2a 286 . Priorytetem są sieci dostępu następnej generacji (NGA), tj. Sieci zdolne do świadczenia usług dostępu szerokopasmowego o podwyższonych parametrach (tj. Z prędkościami powyżej 30 Mb / s) 287 .

Inwestycje mogą dotyczyć zarówno elementów pasywnych (np. Kabla, światłowodu, anteny itd.), Jak i aktywnych (np. Routera, koncentratora, przełącznika itp.) Elementów infrastruktury, w tym rozwiązań dostępu stacjonarnego i bezprzewodowego. Zwykle dotyczą one rozbudowy lub modernizacji regionalnej sieci szkieletowej / sieci dosyłowej i / lub sieci lokalnych, ale mogą również odnosić się do połączeń ostatniej mili. Zgodność z zasadami UE dotyczącymi pomocy państwa zwykle wymaga formalnej oceny, z wyjątkiem niektórych kategorii pomocy, które uznaje się za zgodne z rynkiem wewnętrznym, pod warunkiem spełnienia określonych warunków, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem w sprawie wykluczeń blokowych. 288 (GBER).

Lista selektywna dokumentów dotyczących polityki w sektorze łączności szerokopasmowej znajduje się w polu poniżej.

RAMY POLITYKI UE

Strategie

Europejska agenda cyfrowa

Europejska agenda cyfrowa - Cyfryzacja europejskiego wzrostu (przegląd śródokresowy)

Jednolity rynek telekomunikacyjny łączący Europę

Internet szerokopasmowy w Europie: inwestycje w rozwój oparty na technologii cyfrowej [COM (2010) 472]

Lepszy dostęp dla obszarów wiejskich do nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych [COM (2009) 103 wersja ostateczna] i dokumentu roboczego służb Komisji [SEC (2009) 254 z 3.3.2009]

Przyszłe sieci i Internet [COM (2008) 594 wersja ostateczna]

Niwelowanie różnic w dostępie do łączy szerokopasmowych [ COM (2006) 129 ]

Mobilne usługi szerokopasmowe [COM (2004) 447 wersja ostateczna]

Plan działania eEurope 2005: społeczeństwo informacyjne dla wszystkich [COM (2002) 263 wersja ostateczna]

Europejskie społeczeństwo informacyjne na rzecz wzrostu i zatrudnienia [COM (2005) 229 wersja ostateczna]

Wytyczne

Przewodnik po szybkich sieciach szerokopasmowych

Wytyczne UE dotyczące stosowania zasad pomocy państwa w związku z szybkim wprowadzeniem sieci szerokopasmowych Karta tematyczna dla urzędników zwiększających dostęp do szybkich łączy szerokopasmowych TIK i korzystających z nich oraz ich jakość

6.2 Opis kontekstu

Inwestycje w sieci szerokopasmowe należy rozpatrywać w szerszym kontekście planu dotyczącego dostępu szerokopasmowego, zgodnego z priorytetami określonymi w strategii rozwoju cyfrowego, opracowanej na przykład w ramach krajowej / regionalnej strategii inteligentnej specjalizacji.

Zarówno plan NGN, jak i strategia rozwoju cyfrowego stanowią warunki ex ante 289 (warunki wstępne do spełnienia) umożliwiające wykorzystanie funduszy UE.

Dobre planowanie konkretnych inwestycji w sieci szerokopasmowe, które realizują cele planu szerokopasmowego, wymaga analizy kontekstowej następujących elementów:

• istotne problemy społeczno-gospodarcze, które charakteryzują kontekst terytorialny i wpływają na popyt, np. Starzenie się, edukacja, dochody, poziom szkoleń / umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), status zatrudnienia itp .;

• warunki techniczne, w tym mapowanie aktualnego zasięgu sieci szerokopasmowej, topografię, gęstość zaludnienia, alternatywne technologie, przewidywane wskaźniki wykorzystania i przepustowość;

• rynek: inwestycje w sieci szerokopasmowe pochodzą przede wszystkim od inwestorów komercyjnych, dlatego ważne jest, aby fundusze publiczne były wykorzystywane w tym sektorze, aby uzupełniać, a nie zastępować inwestycje uczestników rynku. Mapowanie przyszłych inwestycji prywatnych w ciągu najbliższych trzech lat stanowi kluczowy element, aby uniknąć przesunięcia inwestycji rynkowych. Wymagania użytkowników muszą uwzględniać przyszły rozwój usług publicznych i prywatnych w średnim / długim okresie.

Tabela 6.1 Prezentacja kontekstu: sektor szerokopasmowy

Informacja

Społeczno-ekonomiczny

tendencja

- Krajowy i regionalny wzrost PKB

- Likwidacja dochodów

- Prognozy demograficzne

- Status zatrudnienia

- Poziom edukacji

- Poziom szkoleń i umiejętności w zakresie TIK

Czynniki polityczne, instytucjonalne i regulacyjne

- Odniesienie do agendy cyfrowej UE

- Odniesienie do krajowych i regionalnych strategicznych ram polityki rozwoju cyfrowego

- Odniesienie do krajowych / regionalnych planów sieci nowej generacji

- Dostępność regionalnych zachęt do przyszłych inwestycji w infrastrukturę szerokopasmową

Warunki techniczne

- Topografia

-     Gęstość użytkowników

- Obecność istniejącej infrastruktury

- Poziom i jakość istniejących usług

- Dostępność przepustowości

Stan rynku

- Obecna wielkość rynku i przyszłe inwestycje

- Poziom konkurencji (udział w rynku operatorów)

- Potrzeby użytkowników (trendy na rynku, oferowane usługi, przyszłe wymagania itp.)

- Zwyczaje i zachowania użytkowników dotyczące korzystania z Internetu

Źródło: Autorzy

6.3 Definicja celów

Głównym celem inwestycji w sieci szerokopasmowe jest promowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego i wzrostu poprzez zwiększenie zasięgu i absorpcji usług szerokopasmowych. Interwencja jest potrzebna, gdy nie ma wystarczającej obecności lub dostępu do odpowiedniej infrastruktury, co skutkuje wysokimi cenami i / lub niską jakością usług.

Bardziej szczegółowo inwestycje w sieci szerokopasmowe mają na ogół na celu:

• poprawa dostępu do Internetu i e-usług dla gospodarstw domowych;

• tworzenie nowych możliwości zawodowych dla przedsiębiorstw;

• napędzanie innowacji (nowe i istniejące firmy);

• zapewnienie równości dostępu do łączy szerokopasmowych na obszarach wiejskich i zmniejszenie przepaści cyfrowej;

• zwiększenie produktywności dla firm dzięki wykorzystaniu ICT;

• wzmocnienie rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw rozpoczynających działalność;

• promowanie efektywności usług publicznych za pośrednictwem e-administracji;

• ułatwianie świadczenia niezawodnego e-zdrowia, e-edukacji, e-learningu, e-handlu, usług e-kultury;

• wzmocnienie konkurencji na rynku usług telekomunikacyjnych.

Cele projektu powinny być zawsze powiązane z konkretnymi celami unijnej agendy cyfrowej oraz krajowej / regionalnej strategii ramowej w zakresie ICT. Jeśli jest to wykonalne, zaleca się również określenie wkładu projektu w realizację priorytetów PO poprzez wykorzystanie wskaźników 290 .

6.4 Identyfikacja projektu

Inwestycje w sieci szerokopasmowe koncentrują się na:

rozszerzenia zasięgu sieci : np. Projekty wykorzystujące światłowodowe lub kablowe sieci dostępowe, a także szybki dostęp mobilny i powiązaną infrastrukturę wsparcia do obszarów, które obecnie nie są objęte żadnym dostępem;

Poprawa jakości sieci: jeśli istniejąca sieć jakości jest słaba, a zatem utrudnia jej przyjmowanie, wdrożenie wyższej jakości prawdopodobnie zwiększy wskaźnik wykorzystania w tym obszarze.Na przykład, w przypadku wdrożenia technologii FTTH w obszarach z istniejącą siecią miedzianą (DSL), wdrożenia FTTH umożliwiają znacznie wyższe prędkości dostępu szerokopasmowego, co z kolei zwiększa współczynnik penetracji tych cyfrowych usługi wymagające dużej przepustowości (np. przesyłanie wideo).

Jak już wspomniano, inwestycje w łącza szerokopasmowe mogą obejmować zarówno infrastrukturę pasywną, jak i aktywne elementy sieci (technologii). Elementy pasywne 291 składa się z fizycznej infrastruktury, nad którą przekazywane są informacje, w tym z ciemnego włókna 292 "Aktywne komponenty obejmują sprzęt technologiczny potrzebny do zakodowania informacji w sygnały przesyłane przez infrastrukturę (np. Transpondery, routery i przełączniki, serwery sterowania i zarządzania).

Identyfikacja techniczna projektu powinna zawierać opis:

• obszar wdrażania. Powinno to zostać wsparte mapami wskazującymi obszary docelowe interwencji i ich charakterystykę (poziom obecności rzeczywistych i docelowych prędkości i usług transmisji szerokopasmowej);

• architektura sieci i jej projektowanie, założenia topologii i przyczyny (np. Geografia regionu, ostatecznie dostarczone usługi itp.);

• standardy projektowania i specyfikacje każdego elementu projektu (np. Centrum zarządzania siecią, sieci światłowodowe, węzły szkieletowe / dystrybucyjne itp.).

Promotor projektu powinien określić, w jaki sposób zidentyfikowane rozwiązanie techniczne będzie spełniało wymagania ponownego wykorzystania, w miarę możliwości, istniejącej infrastruktury, zapewnienia otwartego dostępu do infrastruktury fizycznej i aktywnego sprzętu oraz przestrzegania zasady neutralności technologicznej. W szczególności wynik mapowania z identyfikacją obszarów czarnych, szarych i białych zostanie przedstawiony w odniesieniu do zakresu i lokalizacji projektu.Ponadto określenie projektu sieci szerokopasmowej oznacza również zdefiniowanie jej struktury instytucjonalnej, co zostało krótko zilustrowane w ramce poniżej.

RAMY INSTYTUCJONALNE

Zgodnie z najnowszą aktualizacją przewodnika Komisji w sprawie szybkich inwestycji w sieci szerokopasmowe można zidentyfikować cztery poziomy zaangażowania sektora publicznego pod względem zaangażowania w modele inwestycyjne, które mają być skierowane na rynek, obywateli i przedsiębiorstwa w sektorze. Region.

Publiczny model sieci miejskiej: organ publiczny (PA) buduje i obsługuje sieć szerokopasmową (głównie fizyczną, rzadziej aktywną infrastrukturę), która może odbywać się we współpracy z rynkiem (PPP), ale własność sieci pozostaje z PA. Czasami określa się go mianem publicznego projektu, budowy i działania (DBO).

Prywatny model sieci miejskiej: PA nabywa budynek, ale zachowuje własność pasywnej infrastruktury, ale pozostawia działanie aktywnej warstwy podmiotowi prywatnemu, który świadczy usługi hurtowe dla dostawców detalicznych, w ramach Nieokreślonego prawa użytkowania ( IRU), na przykład 20 lat.Jest to czasami określane jako publiczny outsourcing / koncesja.

Wspólnotowy model sieci szerokopasmowej: inwestycja w sieci szerokopasmowe jest realizowana jako prywatna inicjatywa w ramach tzw. Podejścia oddolnego.Rola PA w tym przypadku polega na zapewnieniu wsparcia w postaci współfinansowania, ale także doradztwa, przyznania prawa, uzgodnienia i koordynacji z innymi wdrożeniami infrastruktury i dostępem do punktów obecności, takich jak: jako główne publiczne centra danych.

Model subsydiowania przez operatora (finansowanie typu Gap): organ publiczny (PA) nie interweniuje, ograniczając się do subsydiowania jednego podmiotu rynkowego (zazwyczaj dużego operatora telekomunikacyjnego) w celu modernizacji swojej infrastruktury.Zarówno pasywna, jak i aktywna infrastruktura są własnością operatora i są przez niego zarządzane. Ryzyko związane z budową nowej infrastruktury i przyciąganiem wystarczającej liczby klientów ponoszą odbiorcy finansowania.

Źródło: Komisja Europejska (2014)

Wreszcie, realizacja wszelkich inwestycji szerokopasmowych powinno być uzasadnione na podstawie zestawu możliwych alternatywnych rozwiązań pozwalających na osiągnięcie tego samego celu (patrz punkt 6. 6).

6.5 Analiza popytu

Rola analizy popytu w warunkach określonych w celach Europejskiej agendy cyfrowej (obejmująca całą Europę i cały kraj, obejmująca wszystkich mieszkańców, pełne objęcie wszystkich mieszkańców, minimalne progi, ścisły harmonogram osiągnięcia celów itp.) Jest zupełnie inna w porównaniu z innymi projekty infrastruktury.

Analiza popytu jest wymagana w celu ustalenia poziomu bieżącego i przyszłego zapotrzebowania oraz określenia, w jakich obszarach iw jakim stopniu wymogi te mogą być spełnione poprzez normalną dynamikę rynku i obszary, które będą wymagać jakiejś formy interwencji publicznej.

Często nie chodzi o to, czy inwestycje w infrastrukturę szerokopasmową powinny służyć tym słabo zaludnionym regionom, które najpierw wykazują wysoki popyt faktyczny, a także tym, które mają niski popyt w późniejszym czasie (lub odwrotnie), ale jakie rzeczywiste i możliwe do przewidzenia zapotrzebowanie można znaleźć, aby podejmować rozsądne decyzje finansowanie projektu. W tym kontekście wyniki analizy popytu nie prowadzą do uszeregowania projektów, ponieważ ostatecznie wszystkie niedostateczne obszary i regiony będą musiały zostać objęte łączem szerokopasmowym, zgodnie z priorytetami polityki europejskiej dotyczącymi Internetu szerokopasmowego i Europy cyfrowej.

W tym kontekście należy również pamiętać, że inwestycje w europejską infrastrukturę szerokopasmową mają na celu nie tylko zaspokojenie obecnego istniejącego zapotrzebowania, ale także zaspokojenie, a także ewentualne stworzenie potencjalnego popytu na usługi w przyszłości. Konsultacje z użytkownikami zarówno w dziedzinie publicznej, jak i prywatnej oraz rozważenie rozwoju technologicznego i przyszłych potrzeb są kluczowymi aspektami, aby właściwie zmierzyć zapotrzebowanie w długim okresie, biorąc pod uwagę odpowiednie unijne i krajowe cele w tej dziedzinie.

Mimo to prognozy popytu pod względem oczekiwanej liczby użytkowników są z pewnością niezbędne do dalszego obliczania zarówno finansowych, jak i gospodarczych wyników projektu (patrz poniżej).

6.5.1 Czynniki wpływające na popyt

Prognozując popyt na inwestycje szerokopasmowe, należy wziąć pod uwagę różne powiązane ze sobą czynniki wpływające na wskaźnik wykorzystania usług cyfrowych (zob. Tabela 6.2).

Tabela 6.2 Czynniki wpływające na popyt

Czynniki

Żądanie

problemy

Warunki społeczno-ekonomiczne: wyższe standardy życia i rosnące gospodarki są zwykle związane z większym wykorzystaniem Internetu.

Cyfrowa edukacja i umiejętności: im wyższe umiejętności cyfrowe populacji, tym większe prawdopodobieństwo korzystania z usług cyfrowych.

Cechy geograficzne i demograficzne: w obszarach miejskich / metropolitalnych istnieje już szerokie zastosowanie usług cyfrowych ze względu na korzystne warunki rynkowe, podczas gdy większość niespełnionego popytu na łącza szerokopasmowe w Europie występuje na obszarach wiejskich.W tym kontekście społeczności lokalne mogą odegrać bardzo ważną rolę w napędzaniu popytu na nowe usługi, aw niektórych przypadkach zapewnieniu części potrzebnych inwestycji.

Agregacja popytu: agregacja popytu na usługi cyfrowe ze strony władz publicznych (samorząd lokalny, biblioteki, szpitale, szkoły itd.) Oraz lokalna społeczność (stowarzyszenia przedsiębiorców, społeczności obywatelskie / grupy itp.), Ogólnie pomaga w projekt stabilny finansowo w perspektywie średnio- i długoterminowej, ponieważ zabezpiecza wykorzystanie infrastruktury do świadczenia tych usług.

Przystępność cenowa i gotowość użytkownika do zapłaty: dostępność i dostępność usług muszą uwzględniać faktyczne możliwości / chęci płacenia za użytkowników (gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i instytucje publiczne). 293

Perspektywy przyszłego popytu wynikającego z nowej infrastruktury: rozwój strukturalny.

Problemy z zaopatrzeniem

Wydajność i jakość zapewnianej sieci / usług : absorpcja usług cyfrowych zależy od: wyposażenia infrastrukturalnego, które może zostać wykorzystane do świadczenia usług cyfrowych, ograniczeń w jakości świadczonych obecnie usług lub usług niedostępnych w regionie, oraz poziom dostępu do usług transmisji danych.Należy to porównać z szacowanymi przyszłymi wymaganiami dotyczącymi przepustowości i usług.

Poziom konkurencji : zależna od ceny skłonność konsumentów do zapłaty jest bezpośrednio związana z konkurencją: im wyższa liczba podmiotów na rynku i różnorodność oferowanych usług, tym niższe ceny.Ponadto zaleca się, aby taryfy płacone przez użytkownika końcowego były analizowane pod kątem tego, czy pozwolą na marżę, którą operatorzy ostatniej mili zwykle oczekują na rynku. Różne modele inwestycji pozwalają na różne stopnie konkurencji. 294

Źródło: Autorzy

6.5.2 Hipotezy, metody i dane wejściowe

Analiza popytu powinna przedstawiać zarówno bieżący, jak i przyszły popyt. Analiza bieżącego popytu powinna opierać się na inwentaryzacji istniejącego potencjału popytu oraz warunków rynkowych poprzez mapowanie sieci szerokopasmowej. Wymaga to przedstawienia rodzaju, zakresu i jakości istniejącej infrastruktury i świadczonych usług, a także posiadania polityki cenowej i planów na przyszłość.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku i biorąc pod uwagę wszystkie czynniki wpływające na popyt, prognozy należy szacować, odwołując się do krajowych lub międzynarodowych wzorców wykorzystania usług cyfrowych.

Metodologia przyjęta w celu prognozowania popytu powinna zostać jasno wyjaśniona, ze szczególnym odniesieniem do założeń następujących:

• oczekiwane tempo wzrostu w horyzoncie projekcji;

• stopień, w jakim można oczekiwać podaży, aby stworzyć popyt, jak to często bywa w przypadku dostarczania infrastruktury;

• przyszłe rodzaje usług i analiza wymaganej przepustowości;

• przewidywana struktura przychodów generowanych przez projekt;

• przewidywany poziom taryf i rola krajowego organu regulacyjnego w zakresie kontroli cen;

• przewidywany udział w rynku.

6.5.3 Wynik ćwiczenia prognostycznego

Inwestycje w sieci szerokopasmowe mogą mieć na celu wyłącznie świadczenie usług hurtowych, usługi detaliczne (np. W przypadku sieci administracji publicznej) lub połączenie obu tych usług. W pierwszym przypadku analiza popytu powinna być przeprowadzona z punktu widzenia użytkowników projektu (operatorzy sieci ostatniej mili); w drugim przypadku, z punktu widzenia użytkowników końcowych. Biorąc pod uwagę, że popyt ze strony operatorów sieci ostatniej mili zależy od popytu ze strony użytkowników końcowych, takich jak osoby fizyczne, przedsiębiorstwa i instytucje publiczne, powszechne jest jednak analizowanie popytu na obu poziomach.

Wyniki analizy zapotrzebowania należy zatem przedstawić w kategoriach zwiększonego zasięgu, absorpcji i wykorzystania (intensywności, jakości) usług cyfrowych, najlepiej rozróżniając następujące elementy:

• operatorzy komercyjni, którzy uzyskają hurtowy dostęp do infrastruktury oraz rodzaje i cechy świadczonych usług cyfrowych;

• liczba osób i gospodarstw domowych korzystających z projektu: ogółem, jako odsetek ludności krajowej / regionalnej, w podziale na gminy (i / lub inne jednostki administracyjne) oraz obszary miejskie / wiejskie;

• przedsiębiorstwa i instytucje publiczne korzystające z usług cyfrowych.

6.6 Analiza opcji

Jeśli chodzi o znaczenie analizy opcji w kontekście europejskich projektów związanych z Internetem szerokopasmowym, uwagi wstępne w sekcji

6,5 (analiza popytu). Należy przeprowadzić analizę opcji, aby pomóc w zaprojektowaniu najlepiej dopasowanych projektów szerokopasmowych w danym środowisku regionalnym. Jednak wyniki analizy opcji nie decydują o udostępnieniu łączy szerokopasmowych jako takich. Analiza opcji może dodatkowo podkreślić konieczność wdrożenia łączy szerokopasmowych, ale nie może prowadzić do "braku łączy szerokopasmowych", ponieważ cele polityki europejskiej wymagają pełnego zasięgu internetu szerokopasmowego w Unii Europejskiej.

Punkt odniesienia dla analizy opcji, scenariusz bez projektu, powinien zostać omówiony poprzez przedstawienie wszelkich negatywnych skutków, jeśli zostaną określone ilościowo jako istotne. Scenariusz bez projektu zazwyczaj dotyczy opcji bez jakiejkolwiek infrastruktury. Alternatywne opcje powinny być analizowane i porównywane ze sobą na podstawie następujących wymiarów:

• strategiczne: zgodność i realizacja celów UE i strategii krajowych; wpływ społeczno-ekonomiczny (kto skorzystałby na projekcie); zakres interwencji (fazowanie, podział na podprojekty itp.);

• technologiczny: odpowiednia liczba różnych alternatyw technologicznych, takich jak architektura sieci, wymiarowanie i topologia, struktura hierarchiczna, medium i protokół transmisji sieci, budowa okablowania optycznego lub tras bezprzewodowych, kanałów i typu kabla, w celu maksymalizacji zasięgu, wziąć i zrównoważony (przyszłościowy) rozwiązanie sieciowe;

• instytucjonalne: wskazanie zalet i wad alternatywnych modeli inwestycyjnych do wdrożenia, wskazanie, który z nich najlepiej pasuje do promotora projektu, na przykład zarządzanie wewnętrzne; outsourcing; zakładanie spółki celowej; rozdzielenie budowy i eksploatacji sieci na dwie oferty (koncesje); design-build-operate-transfer (DBOT);

• środowisko: przestrzeganie norm jakości środowiska, potencjalny wpływ na obszary Natura 2000 itp .;

• finansowe i ekonomiczne: koszty projektu i przychody / korzyści;

• societal: umożliwienie większego i lepszego uczestnictwa w życiu społecznym

Gdy wszystkie możliwe opcje zostaną umieszczone na krótkiej liście, zaleca się wprowadzenie uproszczonego CBA w celu uszeregowania i wyboru najbardziej optymalnego rozwiązania.

6.7 Analiza finansowa

6.7.1 Koszty inwestycyjne i operacyjne

W przypadku inwestycji w sieci szerokopasmowe pasywne elementy sieci (tj. Stała infrastruktura fizyczna, np. Miedziane, światłowodowe i współosiowe sieci kablowe, wieże antenowe) charakteryzują się zazwyczaj wysokimi wydatkami kapitałowymi, niewielkimi wydatkami operacyjnymi i ograniczonymi efektami skali. Ponadto infrastruktura fizyczna jest wysoce lokalna, trudna do powielenia i podlegająca z natury regulacjom, ponieważ najczęściej stanowi naturalny monopol. Z drugiej strony aktywny sprzęt (tj. Technologia aplikacji zainstalowana na pasywnych komponentach infrastrukturalnych, takich jak routery, transpondery, przełączniki, serwery sterowania i zarządzania, bramki, punkty dostępowe) charakteryzuje się wysokimi wydatkami operacyjnymi, korzyściami skali i jest podlegają selektywnym regulacjom (np. regulowany, obowiązkowy dostęp do strumienia bitów, który staje się coraz ważniejszy w kontekście NGA / NGN, ale w większości przypadków musi być wdrażany w aktywnych komponentach).

Pod względem źródeł finansowania inwestycje w sieci szerokopasmowe są odpowiednie do dostarczania za pomocą instrumentów finansowych lub dotacji lub połączenia obu tych instrumentów. W pierwszym przypadku wykorzystanie zasobów i zwiększenie wydajności i efektywności dzięki rotacyjnemu charakterowi funduszy mogą zapewnić dostęp do szerszego spektrum narzędzi finansowych do realizacji polityki i przyciągnąć wsparcie sektora prywatnego (i finansowanie) do celów polityki publicznej (zob. pudełko).

THE CONNECTING EUROPE FACILITY

W nowym okresie programowania instrument "Łącząc Europę" przeznacza ograniczony budżet na finansowanie szybkich łączy szerokopasmowych. Instrument "Łącząc Europę" będzie działał poprzez mechanizm poprawy jakości kredytowej, zapewniający lepsze warunki dla pożyczek, gwarancji i obligacji projektowych emitowanych przez Europejski Bank Inwestycyjny. Logika kryjąca się za tym ryzykiem polega na podziale ryzyka, w którym Komisja Europejska i EBI połączą siły, aby podjąć większe ryzyko i poprawić rating kredytowy konkretnych projektów, w przypadku których znalezienie inwestorów stałoby się trudniejsze.

Instrument "Łącząc Europę" jest otwarty na wkłady państw członkowskich i regionów, w szczególności z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Takie wkłady, które muszą zostać wyodrębnione geograficznie (tj. Mogły zostać wydane jedynie w państwie członkowskim / regionie, który wniósł wkład), skorzystałyby z wysokiego efektu dźwigni instrumentów finansowych instrumentu "Łącząc Europę", a tym samym mogłyby pomóc zmaksymalizować wpływ interwencji publicznej.

Prognozy kosztów O & M zostaną podzielone na koszty stałe i zmienne. Typowe pozycje kosztów eksploatacji inwestycji szerokopasmowych obejmują opłaty za ruch internetowy i połączenia wzajemne, zużycie energii, koszty konserwacji oraz koszty personelu technicznego i administracyjnego. W przypadku projektów, w których koszty są podzielone między właściciela infrastruktury i operatora, taki podział musi być jasno opisany.

6.7.2. Prognozy dochodów

W większości przypadków projekty związane z Internetem szerokopasmowym finansowane ze środków UE są projektami hurtowymi. W związku z tym przychody powinny być obliczane na podstawie usług świadczonych przez operatora hurtowego, a nie na podstawie taryfy płaconej przez użytkowników końcowych. Typowymi źródłami przychodów są:

• opłaty za usługi transmisji danych;

• opłaty za połączenie sieciowe;

• opłaty za hosting usług kolokacji / sprzętu;

• przychody z wynajmu infrastruktury, w tym wynajem ciemnego włókna, wynajem kanałów, wynajem masztów.

Powyższe kategorie dochodów powinny opierać się na jasno wytłumaczonej polityce taryfowej. Powinno w szczególności wskazać:

• ceny referencyjne (jeżeli nie istnieje krajowy wskaźnik referencyjny, zapewniają porównanie międzynarodowe), oraz

• jeżeli skonsultowano się z krajowym regulatorem w sprawie metodologii ustalania taryf.

6.8 Analiza ekonomiczna

6.8.1 Typowe korzyści i metody wyceny

Literatura ekonomiczna sugeruje, że duża część korzyści społeczno-ekonomicznych jest związana z zasięgiem szerokopasmowego internetu i ulepszeniem usług cyfrowych. Przykłady najczęściej identyfikowanych korzyści to: oszczędność czasu na przeglądanie Internetu, zwiększanie liczby osób w Internecie, optymalne wykorzystanie przepustowości sieci, usprawnianie systemów mikropłatności, rozszerzanie zasięgu inteligentnych rozwiązań, zmniejszanie kosztów alternatywnych dostarczania towarów i usług przez Internet, sprawiedliwość, wszechobecność, poprawa konkurencji, oszczędności w sektorze publicznym itd. W szczególności zwiększone wykorzystanie usług handlu elektronicznego, zwłaszcza na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania na obszarach wiejskich, jest postrzegane jako główny czynnik napędzający wzrost gospodarczy i zmniejszanie różnic terytorialnych i wykluczenie. Dostępność najnowocześniejszej infrastruktury jest również kluczowym elementem poprawy atrakcyjności i konkurencyjności danego obszaru oraz jego przewagi konkurencyjnej i może pomóc w odwróceniu tendencji do przenoszenia działalności gospodarczej i wyludnienia.

Tabela 6.3 przedstawia standaryzację rodzajów korzyści ekonomicznych i względnych metodologii oceny, które omówiono bardziej szczegółowo w poniższych sekcjach.

Chociaż korzyści ekonomiczne z inwestycji w sieci szerokopasmowe są szeroko omawiane i omawiane w literaturze, istnieją jednak problemy ze znalezieniem jednej, powszechnie akceptowanej metodologii wyceny tych korzyści w kategoriach pieniężnych, ze względu na złożoność branży. W konsekwencji dla głównych rodzajów korzyści (tj. Zwiększonego wykorzystania usług cyfrowych i poprawy jakości usług cyfrowych, zob. Tabela 6.3) zaproponowano różne metody oceny, ponieważ wszystkie z nich są uznawane za dopuszczalne z metodologicznego punktu widzenia.

Ponadto, mimo że powiązanie makroekonomiczne pomiędzy inwestycjami w sieci szerokopasmowe a wzrostem PKB jest powszechnie uznawane i uznawane, w niniejszym przewodniku przyjęto mikroekonomiczne podejście do szacowania korzyści. Przy takim podejściu wpływ na krajowy lub regionalny wzrost jest wykluczony i zastąpiony mikroekonomicznymi szacunkami, jak wyszczególniono w tym rozdziale. Podejście to różni się i nie powinno być stosowane łącznie z metodologią obliczania ekonomicznego zwrotu rozszerzenia zasięgu, analizującego wpływ na wzrost PKB.

Tabela 6.3 Ocena korzyści inwestycji w sieci szerokopasmowe

Korzysci ekonomiczne

Rodzaj

Metoda (metody) wyceny

Zwiększone wykorzystanie usług cyfrowych dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw

Bezpośredni efekt

- Określone preferencje

- Koszt podróży

- Transfer świadczeń

- Lokalna wartość dodana brutto

Poprawiona jakość usług cyfrowych dla gospodarstw domowych i firm

Bezpośredni efekt

- Określone preferencje

- Koszt podróży

- Transfer świadczeń

- Lokalna wartość dodana brutto

Lepsze świadczenie usług cyfrowych dla administracji publicznych

Bezpośredni efekt

- Cięcie kosztów

Źródło: Autorzy

Typową (ważną) korzyścią, której nie wymieniono na liście, głównie ze względu na charakter finansowy, są zyski z wydajności operacyjnej (oszczędności kosztów O & M), które mogą być jedynym celem niektórych projektów modernizacji sieci / usług opartych na działalności biznesowej. Chociaż projekty te mogą w niektórych przypadkach prowadzić do poprawy jakości, a także zmniejszenia emisji CO 2 , podstawowym uzasadnieniem jest zwykle obniżenie kosztów eksploatacji i utrzymania dostawcy.Typowym przykładem jest modernizacja globalnego systemu łączności komórkowej (GSM) i sieci trzeciej generacji (3G), gdzie trendem jest przejście od posiadania oddzielnego sprzętu sieciowego dla sieci GSM i 3G do pojedynczej sieci dostępu radiowego projekt, w którym te same usługi są świadczone przez znacznie mniej aktywny sprzęt, co skutkuje niższymi kosztami O & M. Dlatego też oszacowanie korzyści w zakresie przyrostu wydajności operacyjnej w dużej mierze pokrywa się z wynikami analizy finansowej.

Ponadto w odniesieniu do zużycia energii inwestycje w sieci szerokopasmowe mają mieć neutralny lub pozytywny wpływ na emisję CO 2 .Wynika to z faktu, że chociaż sieci TIK zużywają energię, oczekuje się, że przyczynią się one w znacznym stopniu do zmniejszenia liczby podróży, co zrekompensuje zużycie energii na minimalnym poziomie. Jednak nie jest jeszcze jasne, w jakim stopniu nowe i potężne środki informacji i komunikacji również generują nowe zapotrzebowanie na transport towarów i osób, co wiąże się ze zwiększonym zużyciem energii w transporcie. Dzisiejsza baza badawcza nie jest wystarczająco dojrzała, aby zmierzyć efekt netto inwestycji w sieci szerokopasmowe w środowisku, dlatego zaleca się, aby do czasu udostępnienia odpowiednich badań omówić tę korzyść w kategoriach jakościowych, zamiast oceniać jej wpływ na model AKK.

6.8.2 Większe wykorzystanie usług cyfrowych dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw

Ta korzyść powstaje w odniesieniu do projektów mających na celu zarówno rozszerzenie zasięgu sieci, jak i poprawę jakości sieci.

Metodologia oceny korzyści opiera się na koncepcji WTP dla nowych użytkowników (odróżnianych między gospodarstwami domowymi i przedsiębiorstwami) usług cyfrowych.

W przypadku rynków konkurencyjnych, cena faktycznie płacona przez gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa za subskrypcję dostępu szerokopasmowego (zwykle w formie stałej opłaty miesięcznej) może być wykorzystana jako wskaźnik WTP. Innymi słowy, kwota zapłacona w opłatach za subskrypcję stanowi wskaźnik wartości usług cyfrowych dla konsumentów. Etap operacyjny oceny korzyści polega na pomnożeniu liczby gospodarstw domowych i przedsiębiorstw połączonych dodatkowo przez oczekiwany średni przychód na użytkownika w horyzoncie czasowym analizy 295 "Następnie, w przypadku inwestycji zaprojektowanych wyłącznie jako usługi hurtowe, należy zastosować współczynnik proporcjonalny, aby uwzględnić fakt, że tylko część korzyści dla użytkowników końcowych można przypisać projektowi.

W przypadku większości projektów związanych z Internetem szerokopasmowym, a zwłaszcza w przypadku cen regulowanych, rozsądne jest założenie, że ceny rynkowe nie odzwierciedlają w wystarczającym stopniu WTP użytkowników, który prawdopodobnie będzie większy niż cena faktycznie zapłacona z powodu postrzeganego wzrostu wydajności (oszczędność czasu i kosztów) dla klientów. W takich przypadkach należy ponownie obliczyć WTP z następującymi metodami, które wykluczają się wzajemnie dla tej samej grupy użytkowników 296 :

• określone preferencje, na przykład eksperymenty warunkowe lub eksperymenty z wyborem dyskretnym, w celu bezpośredniego pomiaru wartości przypisanej użytkownikom do aplikacji używanych w połączeniu. Wady tej metody polegają na tym, że może to być czasochłonne i zasobochłonne;

• koszty podróży: oszczędność czasu i kosztów (np. Paliwa) wynikająca z korzystania z usług online, które zastępują potrzebę fizycznego dotarcia do danego obiektu, są corocznie szacowane, aby uwzględnić wzrost wydajności osiągnięty przez klientów. Chociaż jest to bardzo praktyczne, ta metoda wymaga dużej ilości danych, które nie zawsze są dostępne dla promotora projektu;

• transfer korzyści: wynik obliczony we wcześniejszych badaniach jest przenoszony do kontekstu projektu. W tym względzie wymaga się jednak starannego osądu, aby ustalić, czy wyniki są zbywalne lub jakie dostosowania należy wprowadzić, aby były użyteczne dla projektu będącego przedmiotem oceny;

• lokalna wartość dodana brutto może być wykorzystana do oszacowania korzyści płynących z dodatkowego wykorzystania Internetu szerokopasmowego przez przedsiębiorstwa. Literatura empiryczna sugeruje w istocie, że wzrost produktywności wynika z absorpcji Internetu szerokopasmowego. Metoda oceny korzyści polega na oszacowaniu procentowego wzrostu oczekiwanej WDB na pracownika w wyniku realizacji projektu. Chociaż jest to poparte dowodami empirycznymi, podejście to jest jednak potencjalnie korzystne z podwójnego liczenia ze względu na trudność w pomiarze udziału wzrostu WDB, który można przypisać jedynie projektowi.

W świetle ograniczeń, które przedstawia każda metoda, transfer korzyści wydaje się najbardziej praktycznym i mniej kosztownym podejściem. Sugeruje się zatem, aby zawsze odwoływać się do literatury międzynarodowej jako źródła danych, w którym można przenosić wartości szacunkowe. Przegląd wybranych badań znajduje się w rozdziale referencyjnym.

6.8.3 Lepsza jakość usług cyfrowych dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw

Jakość usługi poprawia się, gdy sieć szerokopasmowa jest aktualizowana, aby umożliwić wyższą wydajność (tj. Wyższe prędkości pobierania, niezawodność i prędkości wysyłania). Typowymi przykładami projektów są wdrożenia szkieletów, takich jak podmorskie kable zastępujące satelity, na przykład zapewniające ruch dosyłowy lub wdrażanie sieci dostępowych opartych na światłowodach lub długoterminowych (LTE) / czwartej generacji (4G) w celu ulepszenia sieci szerokopasmowego dostępu DSL lub 3G. Główna korzyść powstaje, gdy modernizacja technologiczna jest taka, że ​​następuje znaczne przesunięcie z podstawowego łącza szerokopasmowego NGA.

Jeśli chodzi o ocenę zwrotu ekonomicznego, podczas gdy usługa, która ma zostać uruchomiona, istnieje już na pewnym poziomie, korzyść musi być zgodna z podwyższoną jakością. Wymaga to podejścia opartego na usługach, tj. Zbadanie dodatkowych możliwości oferowanych przez usługi wyższej jakości i ich wzrost wydajności. Wzrost wydajności może polegać na przykład na niższych kosztach ponoszonych przez konsumentów na korzystaniu z określonych aplikacji, oszczędności kosztów dla organizacji korzystających z usług w chmurze lub Internetu przedmiotów lub na zwiększeniu wartości dodanej przy projektowaniu produktu lub świadczeniu usług, lub bardziej ukierunkowane reklamy dostarczane przez aplikacje oparte na wykorzystaniu dużych zbiorów danych, sieci społecznościowych itp.

Ramy metodyczne służące do oszacowania WTP pod kątem poprawy jakości usług cyfrowych są zgodne z logiką opisaną w poprzedniej sekcji. Należy jednak zadbać o to, aby ocena korzyści była przeprowadzana w sposób przyrostowy, aby zmierzyć, co konsumenci będą dodatkowo skłonni zapłacić za poprawę. Innymi słowy, w przypadku stosowania cen użytkownika końcowego jako proxy, korzyść netto wynika z różnicy między przyszłymi abonamentami szerokopasmowymi w stosunku do obecnych. Ponownie, biorąc pod uwagę trudności z empirycznym oszacowaniem WTP, która uwzględnia wzrost wydajności dla klientów, sugeruje się, aby oszacowanie korzyści opierało się na danych zaczerpniętych z literatury międzynarodowej i, w stosownych przypadkach, dostosowanych do kontekstu projektu, w zależności od jednostki projektu, lokalizacja i zakres.

6.8.4 Lepsze świadczenie usług cyfrowych dla administracji publicznej

Projekt mający na celu rozszerzenie zasięgu sieci lub usługi lub poprawę jakości może ułatwić przyjęcie usług e-administracji, prowadząc do lepszego świadczenia usług publicznych i obniżenia kosztów. Na przykład utworzenie sieci szerokopasmowej opartej na światłowodzie może spowodować, że rząd poprawi i rozszerzy zakres usług internetowych, za które jest odpowiedzialny.

Metoda oceny korzyści polega na oszacowaniu rocznych oszczędności kosztów w wydatkach regionalnych / lokalnych.

W związku z tym, jeśli dane dotyczące konkretnego projektu nie są dostępne, przewidywana kwota oszczędności dla e-administracji może już być dostępna w kraju, prawdopodobnie w ramach strategii e-administracji. Korzyści zrealizowane w ramach projektu można zatem określić jako odsetek ogólnego celu oszacowanego w strategii regionu. Można to oszacować, biorąc pod uwagę względną "wagę" projektu w ramach tej strategii (np. Na podstawie udziału ogółu gospodarstw domowych dotkniętych projektem). Uznając jednak, że nie wszystkie kraje i regiony opracowały strategie lub ilościowo oszacowały oszczędności, w JASPERS 2013 zaproponowano możliwe sposoby szacowania oszczędności e-administracji związanych z danym projektem. 297

Ponadto projekty te mogą ułatwić dostarczanie i korzystanie z e-usług w różnych sektorach wydatków publicznych, w tym w zakresie zdrowia, edukacji, kultury itp. W kontekście dużych projektów opieka zdrowotna jest kluczowym sektorem, który potencjalnie może być dotknięty . Główna korzyść płynąca z e-zdrowia odnosi się do wzrostu produktywności w świadczeniu usług. Rozwijają się one podczas przyjmowania aplikacji cyfrowych, które:

• poprawić zdolność systemów zarządzania pacjentami, klinikami i praktyką do wspierania kluczowych przepływów informacji elektronicznych między świadczeniodawcami;

• dostarczyć zestawy danych, które podsumowują kluczowe dane zdrowotne konsumenta i ich obecny stan zdrowia, leczenia i leki;

• zachęcać do opracowywania konkretnych narzędzi, które poprawiają jakość procesu podejmowania decyzji klinicznych i mogą ograniczać niepożądane zdarzenia i powielać czynności terapeutyczne;

• wdrażanie elektronicznych kart zdrowia (EHR), które zapewniają konsumentom dostęp do ich skonsolidowanych informacji zdrowotnych i zapewniają podmiotom świadczącym opiekę środki poprawy koordynacji opieki.

Ponownie, metoda oceny korzyści polega na oszacowaniu rocznych oszczędności kosztów w regionalnym / lokalnym budżecie opieki zdrowotnej.

6.9 Ocena ryzyka

Podczas przeprowadzania analizy wrażliwości zaleca się przetestowanie następujących zmiennych:

• koszty inwestycyjne (w możliwie największym stopniu podzielone);

• przewidywany czas użytkowania / trwałości infrastruktury;

• Koszty O & M (zgodnie z rozbiciem, jak to możliwe);

• oczekiwane zapotrzebowanie na usługi;

• przewidywany poziom taryf od krajowego organu regulacyjnego;

• przewidywany udział w rynku;

• dochody z różnych kategorii usług (w rozbiciu na kategorie, o ile to możliwe);

• jednostka WTP dla gospodarstw domowych ze zwiększonej dostępności lub jakości Internetu szerokopasmowego lub, alternatywnie, wartość czasu (stosownie do przypadku);

• jednostka WTP / wartość dodana brutto dla przedsiębiorstw ze zwiększonej dostępności lub jakości łączy szerokopasmowych;

• oszczędności w e-administracji i oszczędności na e-zdrowie.

Poprzez analizę wrażliwości można zidentyfikować najbardziej krytyczne zmienne. Na tej podstawie należy przeprowadzić szczegółową jakościową ocenę ryzyka, zazwyczaj poprzez ocenę ryzyka przedstawionego w poniższej tabeli.

Tabela 6.4 Typowe ryzyka w projektach szerokopasmowych

Etap

Ryzyko

Kontekst i regulacyjne

- Zmiana orientacji polityki strategicznej

- Zmiana w zachowaniu zewnętrznym przyszłych inwestorów prywatnych

- Zmiana przepisów na rynku detalicznym

- Nieudana aplikacja pomocy państwa

Żądanie

- Niższa niż szacowana absorpcja usług przez detalistów i / lub hurtowników

- Niskie inwestycje w sieci ostatniej mili przez usługodawców

- Niska absorpcja przez użytkowników końcowych od dostawców usług

Projekt

- Niedoszacowanie wydatków kapitałowych

- Niedoszacowanie wydatków operacyjnych

Administracyjny

- Ryzyko nie uzyskania wymaganych praw własności

Dostarczanie

- Opóźnienia w procesie zamówień publicznych w projekcie

Budowa

- Przekroczenie kosztów inwestycji

- Opóźnienia w realizacji

Operacja

- Utrata kluczowych pracowników podczas realizacji projektu

- Wzrost kosztów O & M

Budżetowy

- Niewystarczające przyznanie finansowania na poziomie krajowym / regionalnym w fazie operacyjnej

Źródło: Dostosowano załącznik III do rozporządzenia wykonawczego w sprawie formularza wniosku i metodologii AKK.

3.20


Case Study - infrastruktura szerokopasmowa

I Opis projektu

Zakres projektu szerokopasmowego obejmuje budowę opartej na włóknach regionalnej sieci szkieletowej i infrastruktury sieci dystrybucyjnej w regionie o 5,25 milionach mieszkańców, którzy obecnie mają niewielką penetrację usług szerokopasmowych. Projekt pozwoli na istotną ekspansję w świadczeniu dwóch kategorii usług dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (w szczególności MŚP): podstawowy dostęp szerokopasmowy i dostęp nowej generacji (NGA) 298 . Pozwoli to na znaczną poprawę szybkości i jakości usług szerokopasmowych. Krajowy rynek telekomunikacyjny charakteryzuje się umiarkowaną konkurencją, a dostęp do łączy szerokopasmowych jest uzyskiwany głównie za pośrednictwem tradycyjnej infrastruktury miedzianej, abonamentów mobilnych (2G / 3G) i połączeń kablowych (odpowiednio 35%, 30% i 25%). Ponad 50% łączy szerokopasmowych jest oferowanych z prędkością od 2 do 10 Mb / s, a udział szybkich połączeń (co najmniej 30 Mb / s) jest niższy niż średnia UE.

Organizatorem projektu i właścicielem infrastruktury jest rząd regionalny, który przetłumaczy projekt, budowę i eksploatację sieci poprzez umowę koncesyjną na partnera prywatnego.

Infrastruktura składa się z elementów pasywnych i aktywnych. Główne elementy techniczne zdefiniowane na wstępnym etapie projektowania obejmują sieć światłowodową o łącznej długości około 3600 km i łącznie 180 węzłów sieciowych, podzielonych na partycje pomiędzy sieć szkieletową i dystrybucyjną. W celu zmniejszenia kosztów projektu i uniknięcia powielania, już na wstępnym poziomie projektowania przewidziano, że ostateczny projekt nowej infrastruktury, która ma zostać przeprowadzona przez wybranego partnera prywatnego, będzie obejmował (dzierżawę, np. Niewykonalne prawa użytkowania, dla projektu czas trwania) już istniejącej infrastruktury telekomunikacyjnej należącej do operatorów działających w regionie.

Promotor projektu zapewni dostawcom detalicznym otwarty i niedyskryminacyjny dostęp do infrastruktury. Infrastruktura ostatniej mili nie jest częścią projektu. Aby potwierdzić, że operatorzy ostatniej mili mają wystarczający popyt, listy intencyjne podpisano z większością dostawców usług w regionie.

II Cele projektu

Cele projektu są zgodne z celami Europejskiej agendy cyfrowej w zakresie dostępu do podstawowej sieci szerokopasmowej, dostępu nowej generacji i krajowej strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Ogólnym celem inwestycji jest pomoc w wyeliminowaniu przepaści cyfrowej związanej z dostępnością podstawowego internetu szerokopasmowego w obszarach, w których obecnie nie jest świadczona z powodu nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku, oraz w celu zmniejszenia bariery inwestycyjnej dla usług NGA.

W szczególności projekt ma na celu:

• ogólnie gospodarstwa domowe: poprawa dostępu do e-usług (e-commerce, bankowość elektroniczna), lepszy dostęp do informacji, rozwój nowych możliwości zawodowych dla wykwalifikowanych mieszkańców (np. Telepraca);

• przedsiębiorstwa: zwiększenie wydajności dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych (np. Dzięki obniżeniu kosztów transportu itp.);

• dla rządu, ułatwiając przyjmowanie usług e-administracji, prowadząc do lepszej obsługi i oszczędności kosztów;

• w sektorze opieki zdrowotnej: ułatwienie świadczenia szybszych i lepiej dostosowanych usług e-zdrowia.

Inne sektory, które mogą skorzystać z projektu w perspektywie średnioterminowej to sektor energetyczny (inteligentne sieci, kontrolujący zdecentralizowane wytwarzanie energii) i sektor transportu (multimodalne planowanie ruchu).

Bezpośrednim rezultatem projektu jest oszacowanie, że zasięg sieci szerokopasmowej NGA wzrośnie z 63% do 75% populacji (dodatkowo łączącej 630 000 mieszkańców lub 300 000 gospodarstw domowych). Ponadto, stały podstawowy zasięg szerokopasmowego internetu wzrośnie z 80% do 96% populacji regionu (dodatkowo łącząc 840 000 mieszkańców lub 400 000 gospodarstw domowych).

Projekt jest dobrze dostosowany do celów odnośnej osi priorytetowej danego programu operacyjnego. W szczególności projekt przyczyni się do osiągnięcia następujących wskaźników PO:

Wskaźnik wyniku

OP

Cel 2023

Projekt

(% celu OP)

Dodatkowe gospodarstwa domowe z podstawowym dostępem szerokopasmowym

450 000

400 000 (89%)

Dodatkowe gospodarstwa domowe z dostępem szerokopasmowym NGA

400 000

300 000 (75%)

Dodatkowe przedsiębiorstwa z dostępem szerokopasmowym NGA

60 000

40 000 (66%)

Wskaźnik wyjściowy

OP

Cel 2023

Projekt

(% celu OP)

Zwiększenie długości optycznej sieci światłowodowej

5000

3600 (72%)

III Analiza popytu

W celu zdefiniowania obszarów interwencji region został zmapowany zgodnie z istniejącym poziomem konkurencji dla odpowiednich usług szerokopasmowych, w oparciu o metodę opisaną w wytycznych w sprawie pomocy państwa na projekty związane z Internetem szerokopasmowym 299 .

Cechy demograficzne i socjoekonomiczne wybranych obszarów zostały następnie porównane z historycznymi zmianami na rynku w porównywalnych obszarach na poziomie krajowym i europejskim, aby uzyskać szczegółowe prognozy popytu na projekty. Szczegółowo przeanalizowano następujące główne czynniki: i) potencjalny wzrost wykorzystania pasma; ii) potencjał udziału rynkowego operatora projektu; iii) ocena popytu na istniejące i nowe e-usługi z gospodarstw domowych i przedsiębiorstw (wraz z oszacowaniami związanymi z wymaganiami dotyczącymi przepustowości).

Otrzymane prognozy konsultowano z dostawcami usług na rynku, zarówno hurtownikami, jak i potencjalnymi operatorami ostatniej mili, w celu sprawdzenia rzeczywistych początkowych założeń. Po ostatecznych korektach oszacowano następujące wskaźniki wykorzystania dla końcowych użytkowników infrastruktury.

Kot.

Wykorzystanie Internetu szerokopasmowego w obszarze projektu (%)

2018

2023

2028

2033

Gospodarstwa domowe

ja

Nowe upowszechnienie podstawowej sieci szerokopasmowej

20

25

25

25

II

Nowy pobór NGA (gdzie poprzednio zero)

15

35

53

55

III

Uaktualnij z podstawowej sieci szerokopasmowej na NGA 300

15

42

58

58

Biznes

IV

Nowe wykorzystanie lub uaktualnienie do NGA (z podstawowego łącza szerokopasmowego)

50

80

90

90

IV Analiza opcji

Podstawą analizy opcji jest opcja bez infrastruktury. Zostało to uznane za niezgodne zarówno z celami krajowymi, jak i celami określonymi w Europejskiej agendzie cyfrowej. Konsultacje społeczne z operatorami zaowocowały listą obszarów, w których nie planuje się inwestycji w odpowiednią infrastrukturę szerokopasmową w najbliższej przyszłości. Stwierdzono zatem, że niewdrożenie projektu doprowadzi do zwiększenia przepaści cyfrowej (wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych) między obszarami określonymi jako mało atrakcyjne dla rynku i pozostałymi obszarami regionu. Doprowadziłoby to do cyfrowego wykluczenia obywateli i drenażu mózgów, a także negatywnych skutków dla konkurencji dla lokalnego biznesu.

W pierwszym etapie oceniono dwie strategiczne opcje, analizując zgodność z celami krajowymi i unijnymi:

• stopniowe wdrażanie infrastruktury (dzielenie realizacji na oddzielne okresy, początkowo świadczenie usług typu backhaul i ostatniej mili tylko częściom docelowych obszarów w regionie);

• zapewnienie zasięgu sieci dosyłowej do maksymalnej liczby gospodarstw domowych i MŚP.

Etap wdrażania infrastruktury został odrzucony ze względu na mniejszy średniookresowy wpływ społeczno-gospodarczy i zgodność z celami UE. Szacowane wyższe całkowite koszty projektu, jak również wyzwania techniczne wynikające z podziału wdrożenia zostały również ocenione jako nierozsądne. Wariant maksymalizacji zasięgu sieci został uznany za spełniający cele UE i umożliwiający objęcie zasięgiem największej liczby gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, dodatkowo wykorzystując inwestycje prywatne w infrastrukturę sieci ostatniej mili.

W analizie opcji rozważono następnie trzy zestawy opcji dotyczących różnych aspektów projektu.

• alternatywy techniczne;

• alternatywne rozwiązania liniowe;

• alternatywne modele biznesowe.

Techniczne alternatywy

Szczegółowo przeanalizowano szereg opcji technicznych pod kątem:

• architektura sieci, wymiarowanie i topologia,

• struktura hierarchiczna,

• medium i protokół transmisji sieciowej,

• budowa okablowania światłowodowego, kanałów i typu kabla.

Wybór architektury i topologii sieci oraz jej hierarchicznej struktury nastąpił zgodnie z ogólnie przyjętą praktyką projektowania sieci. W związku z tym w projekcie podstawowym zaproponowano dwuwarstwowy projekt hierarchiczny z topologią pierścienia krosującego dla szkieletu i topologią gwiazdy dla sieci dosyłowej. Ostateczny projekt będzie uwzględniał istniejącą infrastrukturę w regionie w możliwie największym stopniu i będzie odpowiednio aktualizowany, pod warunkiem zatwierdzenia przez promotora projektu.

Wybór innych technologii sieciowych był oparty na optymalizacji przepustowości i wydajności planowej sieci. Głównym kryterium wyboru był wymóg zapewnienia, że ​​stosowane technologie mogą być uznane za przyszłościowe, tj. Że minimalizują dodatkowe inwestycje w przypadku wzrostu zapotrzebowania lub zapotrzebowania na moc. W związku z tym promotor projektu przeanalizował równie opcje częściowej modernizacji istniejącej infrastruktury, jak równie wykorzystanie technologii satelitarnej dla sieci dosyłowej. Zostały one jednak odrzucone, ponieważ nie spełniłyby długoterminowych wymagań przyszłej sieci. Fibre uznano za optymalny wybór, aby zapewnić realizację celów projektu.

Liniowe alternatywy dla infrastruktury

Uważa się, że trzy sieci infrastruktury użyteczności publicznej przyczyniły się do obniżenia kosztów budowy poprzez wykorzystanie już istniejących tras do ułożenia włókna:

• scenariusz A - infrastruktura kolejowa

• scenariusz B - infrastruktura drogowa

• scenariusz C - infrastruktura energetyczna.

Porównywano warianty w oparciu o wiele kryteriów, na przykład o tym, na ile różne opcje pozwoliłyby na utrzymanie optymalnej konstrukcji i wydajności sieci, potencjalnych oszczędności kosztów oraz ich technicznej wykonalności i zgodności z wymogami ochrony środowiska. W tym przypadku infrastruktura kolejowa została oceniona jako oferująca najwyższe potencjalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury, przy porównywalnej strukturze kosztów do scenariusza drogowego i niższej niż scenariusz energetyczny, była możliwa i miała najmniej negatywny wpływ na środowisko, tak jak scenariusz energetyczny. Ostatecznie wybrano go jako preferowany wybór do budowy sieci, ponieważ jest to technicznie i ekonomicznie wykonalne.

Alternatywy modelu biznesowego

Wybór modelu operacyjnego dla projektu został opracowany na podstawie analizy pięciu różnych modeli zarządzania:

• zarządzanie wewnętrzne,

• techniczny outsourcing,

• utworzenie spółki celowej,

• rozdzielenie budowy i eksploatacji sieci na dwie oferty,

• projektuj-buduj-obsługuj-prześlij (DBOT).

Opcje zostały porównane, w oparciu o wiele kryteriów, takich jak szacunkowe koszty, możliwości nadzoru zarządzania i kontroli przez władze regionalne, ryzyko operacyjne i kompetencje potencjalnych partnerów prywatnych. W rezultacie wybrano model koncesji typu "projektuj-buduj-obsługuj-przesiadaj", w którym konstruowana jest i eksploatowana sieć w jednym etapie. W ramach wybranego modelu DBOT, partner publiczny (władze regionalne) zapewni finansowanie inwestycji i stanie się właścicielem aktywów, a wybrany partner prywatny będzie odpowiedzialny za projektowanie, budowę i późniejsze zarządzanie i eksploatację infrastruktury podczas okresu koncesyjnego, po którym infrastruktura projektu zostanie zwrócona partnerowi publicznemu. Partner prywatny będzie zarabiał na przychodach z usług hurtowych dostarczanych użytkownikom (operatorom ostatniej mili i innym) i płaci pewien procent tego przychodu partnerowi publicznemu za czynsz za infrastrukturę (który zostanie określony w procesie przetargowym). Mechanizm wycofania zostanie uwzględniony w umowie, aby uniknąć nadmiernej rekompensaty dla partnera prywatnego.

V Koszty projektu i przychody wybranej opcji

Całkowite koszty inwestycji projektowej dla wybranej opcji zostały oszacowane na podstawie najlepszej wiedzy branżowej i wewnętrznej. Podział kosztów przedstawiono w poniższej tabeli.

EUR

Całkowite koszty projektu (A)

Koszty niekwalifikowalne (B)

Koszty kwalifikowalne (C) = (A) - (B)

1

Opłaty za planowanie / projektowanie

11 000 000

0

11 000 000

2

Zakup ziemi

0

0

0

3

Budynki i konstrukcje

62 000 000

0

62 000 000

4

Urządzenia i maszyny

13 000 000

0

13 000 000

5

Konsekwencje

0

0

0

6

Dostosowanie ceny (jeśli dotyczy)

0

0

0

7

Pomoc techniczna

0

0

0

8

Reklama

4 500 000

0

4 500 000

9

Nadzór w trakcie realizacji budowy

7 000 000

0

7 000 000

10

Sub-TOTAL

97,500 000

0

97,500 000

11

faktura VAT

20.558.000

20.558.000

0

12

CAŁKOWITY

118 085 000

20.558.000

97,500 000

W odniesieniu do kosztów eksploatacji i utrzymania (O & M), w ramach studium wykonalności projektu przygotowano szczegółowy podział według rodzajów kosztów. Właściciel infrastruktury poniesie koszty administracyjne związane z audytem i nadzorem, szacowane na poziomie 0,7 mln EUR rocznie (przy stopniowym wzroście z 0,3 mln EUR w pierwszym roku funkcjonowania). Koszty przypisane partnerowi prywatnemu obejmują opłaty za ruch internetowy i połączenia międzysieciowe, koszty utrzymania, zużycie energii i usługi stron trzecich (administracja i personel, ubezpieczenia). To pokazało, że koszt O & M wyniósłby około 2 milionów EUR w pierwszym roku działalności, przy stopniowym wzroście do 5,4 miliona EUR w ostatnich latach działalności. Wzrost kosztów związanych z ruchem internetowym, opłatami za połączenia międzysystemowe i zużyciem energii wiąże się ze wzrostem stawek pobierania łączy szerokopasmowych i wzrostem prognozowanego zapotrzebowania na przepustowość (przejście z podstawowego dostępu szerokopasmowego do szerokopasmowego NGA) przez cały czas trwania projektu. Wymiana sprzętu aktywnego o łącznej wartości 9,3 mln EUR planowana jest w latach 11-13 po rozpoczęciu działalności i zostanie objęta przez operatora infrastruktury.

Wyniki analizy popytu zostały wykorzystane do oszacowania przychodów z trzech ogólnych kategorii usług hurtowych:

• usługi transmisji danych

• dzierżawa infrastruktury

• usługi hostingu kolokacji / sprzętu.

Przychody te zostały oszacowane na około 2,2 miliona EUR w pierwszym roku działalności, przy czym stopniowy wzrost wyniósł 9 milionów EUR w ostatnim roku działalności. Oszacowanie przychodów finansowych zostało oparte na wzorcowych cenach usług hurtowych w obszarach, w których świadczone są odpowiednie usługi hurtowe i ustalane na poziomie 30 EUR / miesiąc dla dostępu NGA do przedsiębiorstw; 20 EUR miesięcznie na dostęp NGA do gospodarstw domowych i 10 EUR miesięcznie na podstawowy dostęp szerokopasmowy. Regulator był konsultowany w sprawie cen i będzie nadal monitorował ich poziom w trakcie realizacji projektu. Przychody z tytułu dzierżawy łączy i usług kolokacji zostały obliczone łącznie jako procent przychodów z usług hurtowych, co oszacowano na 55% przychodów z usług przesyłowych w okresie trwania projektu i odzwierciedla wyniki ankiet przeprowadzonych przez operatorów sieci stacjonarnych i komórkowych, które zweryfikowało zapotrzebowanie rynku na te usługi.

VI Analiza finansowa i ekonomiczna

Analiza finansowa i ekonomiczna projektu opiera się na podejściu inkrementalnym. Wszystkie przepływy pieniężne są wyrażone w stałej EUR, a rzeczywiste stopy dyskontowe są stosowane w analizie finansowej w wysokości 4% i w analizie ekonomicznej 5%. Okres odniesienia ustalono na 20 lat, w tym na trzy lata budowy. Ponieważ zakłada się, że średni okres ekonomicznej użyteczności projektu wynosi 20 lat, wartość rezydualna jest uwzględniana w ostatnim roku horyzontu czasowego, odzwierciedlając zdyskontowaną wartość przepływów pieniężnych netto w pozostałych latach. 301

Analiza finansowa

Analiza finansowa prowadzona jest w sposób skonsolidowany, w tym właściciela i operatora infrastruktury, bez uwzględnienia wewnętrznych przepływów pieniężnych między nimi (czynsz płacony za infrastrukturę). Wskaźniki finansowej rentowności obliczone dla zwrotu z inwestycji [FNPV (C) projektu wynoszą 68,5 mln EUR, a finansowa stopa zwrotu z inwestycji, FRR (C) - 6,4%] potwierdza, że ​​projekt nie odbyłby się bez udzielić wsparcia.

Projekt podlega zasadom dotyczącym pomocy państwa, w związku z czym został zgłoszony Komisji Europejskiej. Po zbadaniu przez Dyrekcję Generalną ds. Konkurencji projekt uznano za zgodny z przepisami dotyczącymi pomocy państwa, a następnie zatwierdzono. Obliczanie zdyskontowanych dochodów netto z zasady nie jest konieczne w przypadku projektów, w których indywidualna weryfikacja potrzeb finansowych przeprowadzana jest zgodnie z mającymi zastosowanie zasadami pomocy państwa. Jednak w tym przypadku przepisy krajowe wymagały od promotora projektu dokonania tych obliczeń w celu określenia odpowiedniego poziomu wkładu EFRR i uniknięcia nadmiernej rekompensaty.

W oparciu o koszty i przychody opisane w powyższej sekcji szacunkowe proporcjonalne zastosowanie zdyskontowanego dochodu netto wynosi 77% (DIC = 88,7 mln EUR, DNR = 20,2 mln EUR, zob. Dalsze obliczenia poniżej). Pomnożenie kosztów kwalifikowalnych (97,5 mln EUR) przez proporcjonalne zastosowanie zdyskontowanych dochodów netto oraz przez stopę współfinansowania odpowiedniej osi priorytetowej Programu Operacyjnego (85%), dotacja UE na projekt wynosi 64 mln EUR . Pozostała część inwestycji (33,5 mln EUR) ma być finansowana przez promotora projektu i właściciela infrastruktury.

Fakt, że stopa zwrotu z kapitału krajowego [FRR (K) wynosi 0,9%] jest niższa od zastosowanej stopy dyskontowej i że zwrot finansowy z kapitału krajowego jest ujemny [FNPV (K) wynosi -10,3 mln EUR ] ponadto pokazuje, że przyznana pomoc inwestycyjna nie jest nadmierna.

Należy zauważyć, że chociaż konsultanci ostatniej mili byli konsultowani z wyprzedzeniem, istnieje pewien poziom niepewności w odniesieniu do ostatecznego poziomu przychodów, które będą generowane przez infrastrukturę. Zostało to potwierdzone w decyzji Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji dotyczącej pomocy państwa, która wymagała włączenia mechanizmu wycofania do umowy koncesji, który miałby zastosowanie, gdyby dochody były wyższe niż pierwotnie przewidywano. 302 . Decyzja w sprawie pomocy państwa obejmuje również przepisy dotyczące wykorzystania dochodów odzyskanych w ramach mechanizmu wycofywania po stronie organów publicznych 303 .

Analiza zrównoważonego rozwoju została przeprowadzona dla całego projektu i pokazuje, że na podstawie opisanych powyżej założeń projektowi nie zabraknie gotówki w okresie wdrażania i eksploatacji. Władze regionalne dostarczyły wystarczające zabezpieczenia jako promotor projektu, który pozwala uzyskać wystarczającą pewność co do jego zdolności do współfinansowania projektu.

Przepływy pieniężne i wskaźniki efektywności projektu


12 3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20

Budowa

Operacja


Tabela 1

DOTACJA UE

Obliczanie zdyskontowanych kosztów inwestycyjnych (DIC)

NPV 4%

Koszt inwestycji (z wyłączeniem zobowiązań warunkowych)

mEUR

-88,7

-9,5

-36,5

-51.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

DIC / Przepływy pieniężne kosztów inwestycji

mEUR

-88,7

-9,5

-36,5

-51.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0


Obliczanie zdyskontowanych przychodów netto (DNR)

NPV 4%

Przychody - usługi transmisji danych

mEUR

46.1

0.0

0.0

0.0

1.4

2.2

2.9

3.4

3.7

4.0

4.3

4.6

4.9

5.2

5.5

5.7

5.8

Przychody - dzierżawa infrastruktury i ciemnego włókna

mEUR

25.4

0.0

0.0

0.0

0,8

1.2

1.6

1.9

2.0

2.2

2.4

2.5

2.7

2.9

3.0

3.1

3.2

Koszt O & M - utrzymanie

mEUR

-14.9

0.0

0.0

0.0

-0,7

-1.1

-1.5

-1.5

-1.5

-1.5

-1.5

-1.5

-1.5

-1.5

-1.5

-1.5

-1.5

Koszt O & M - energia

mEUR

-3,7

0.0

0.0

0.0

-0,1

-0,2

-0,2

-0,3

-0,3

-0,3

-0,3

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

-0,5

-0,5

Koszt O & M - ruch IP

mEUR

-13,8

0.0

0.0

0.0

-0,4

-0,6

-0,9

-1.0

-1.1

-1,2

-1.3

-1.4

-1.5

-1,6

-1,6

-1,7

-1,7

Koszty O & M - koszty pracy i administracyjne

mEUR

-16.6

0.0

0.0

0.0

-0,7

-1.0

-1,2

-1,7

-1,7

-1,7

-1,7

-1,7

-1,7

-1,7

-1,7

-1,7

-1,7

Koszt wymiany

mEUR

-5,8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-3.1

-3.1

-3.1

0.0

0.0

0.0

Wartość rezydualna inwestycji

mEUR

3.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7.6

DNR / Przepływy pieniężne przychodu netto

mEUR

20,2

0.0

0.0

0.0

0,2

0.4

0,7

0,8

1.2

1.5

1.9

-0,9

-0,5

-0,1

3.2

3.5

11.2


KWALIFIKOWALNY KOSZT (EC)

mEUR

97,5

Proporcjonalne zastosowanie DNR = (DIC - DNR) / DIC

77%

STOPA WSPÓŁFINANSOWANIA W OSI PRIORYTETOWEJ (CF)

85,0%

EU GRANT (= EC x PRO-RATA x CF)

mEUR

64,0


FRR (C)

1

2

3

4

5

6

7 |

8

9

10

11

12

13

14

15

20

Budowa

Operacja

Obliczanie zwrotu z inwestycji

NPV 4%

Koszt inwestycji (z wyłączeniem zobowiązań warunkowych)

mEUR

-88,7

-9,5

-36,5

-51.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Koszt O & M

mEUR

-49,0

0.0

0.0

0.0

-2.0

-2,9

-3,8

-4,5

-4,6

-4,7

-4,8

-4,9

-5,0

-5.1

-5.2

-5.3

-5.4

Koszt wymiany

mEUR

-5,8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-3.1

-3.1

-3.1

0.0

0.0

0.0

Przychody

mEUR

71,5

0.0

0.0

0.0

2.2

3.4

4.5

5.3

5.7

6.2

6.7

7.1

7.6

8.1

8.5

8.9

9.0

Wartość rezydualna inwestycji

mEUR

3.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7.6

FNPV (C) - przed dotacją UE / Przepływy pieniężne netto

mEUR

-68,5

-9,5

-36,5

-51.5

0,2

0.4

0,7

0,8

1.2

1.5

1.9

-0,9

-0,5

-0,1

3.2

3.5

11.2

FRR (C) - przed dotacją UE

-6,4%


FRR (K)

1

2

3

4

5

6

7 |

8

9

10

11

12

13

14

15

20

Budowa

Operacja

Krajowe źródła finansowania

Wkład promotora (rząd regionalny)

mEUR

3.3

12.5

17,7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Obliczanie zwrotu z kapitału krajowego

NPV 4%

Wkład promotora (rząd regionalny)

mEUR

-30,5

-3.3

-12,5

-17,7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Koszt O & M

mEUR

-49,0

0.0

0.0

0.0

-2.0

-2,9

-3,8

-4,5

-4,6

-4,7

-4,8

-4,9

-5,0

-5.1

-5.2

-5.3

-5.4

Koszt wymiany

mEUR

-5,8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-3.1

-3.1

-3.1

0.0

0.0

0.0

Przychody

mEUR

71,5

0.0

0.0

0.0

2.2

3.4

4.5

5.3

5.7

6.2

6.7

7.1

7.6

8.1

8.5

8.9

9.0

Wartość rezydualna inwestycji

mEUR

3.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7.6

FNPV (K) - po dotacji UE / Przepływie środków pieniężnych netto

mEUR

-10,3

-3.3

-12,5

-17,7

0,2

0.4

0,7

0,8

1.2

1.5

1.9

-0,9

-0,5

-0,1

3.2

3.5

11.2

FRR (K) - po dotacji UE

0,9%


ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ FINANSOWY (skonsolidowany)


12 3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20

Budowa

Operacja


Weryfikacja

Zrównoważony rozwój finansowy projektu


Dotacja UE


Wkład promotora (rząd regionalny) Dochody


Całkowite wpływy pieniężne


Koszt inwestycji (w tym wydatki nieprzewidziane)


Koszt O & M


Koszt wymiany


Podatek dochodowy (partner prywatny)


Całkowite wypływy pieniężne


Przepływ gotówki netto


Skumulowany cash flow netto


mEUR


mEUR


mEUR


mEUR


mEUR


mEUR


mEUR


mEUR


mEUR


mEUR


mEUR


6.2

24.0

33,8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.3

12.5

17,7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.2

3.4

4.5

5.3

5.7

6.2

6.7

7.1

7.6

8.1

8.5

8.9

9.0

9.5

36,5

51,5

2.2

3.4

4.5

5.3

5.7

6.2

6.7

7.1

7.6

8.1

8.5

8.9

9.0

-9,5

-36,5

-51.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-2.0

-2,9

-3,8

-4,5

-4,6

-4,7

-4,8

-4,9

-5,0

-5.1

-5.2

-5.3

-5.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-3.1

-3.1

-3.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

0.0

0.0

-0,2

-0,1

0.0

-0,3

-9,5

-36,5

-51.5

-2.0

-2,9

-3,8

-4,5

-4,6

-4,8

-4,9

-8,0

-8,1

-8,4

-5.3

-5.3

-5,6

0.0

0.0

0.0

0,2

0.4

0,7

0,7

1.1

1.5

1.8

-0,9

-0,5

-0,3

3.2

3.5

3.4

0.0

0.0

0.0

0,2

0,7

1.4

2.1

3.2

4.7

6.5

5.6

5.1

4.7

7.9

11.4

28.3


Analiza ekonomiczna

Analiza ekonomiczna przeprowadzana jest z perspektywy społeczeństwa, które skorzysta ze zwiększonej łączności szerokopasmowej.

Po stronie kosztów te same nakłady inwestycyjne i operacyjne, które są wykorzystywane w analizie finansowej, są stosowane i korygowane w razie potrzeby. W tym przypadku dokonano korekty cen finansowych dla:

• niewykwalifikowany element robocizny związany z kosztami inwestycji (w szczególności w komponencie budowlanym i budowlanym), poprzez zastosowanie współczynnika korygującego płacy cienia (CF) w celu uwzględnienia wysokiego poziomu bezrobocia w obszarze projektu, współczynnik korekty = 0,7;

• podatki (podatki miejskie, niezwiązane z podatkiem VAT, do zapłacenia za korzystanie z infrastruktury) zostały usunięte z analizy ekonomicznej (współczynnik korekty = 0);

• ceny energii w kosztach O & M, biorąc pod uwagę udział podatków i opłat płaconych przez odbiorców przemysłowych w oparciu o dane Eurostatu, współczynnik korekty = 0,8;

• wszystkie inne składniki kosztów projektu pozostały nieskorygowane, ponieważ założono, że są one odpowiednio wycenione na rynku, współczynnik korekty = 1 304 .

Po stronie korzyści, przychody finansowe projektu zostały zignorowane 305 306 i zamiast tego korzyści społeczno-ekonomiczne projektu zostały oszacowane poprzez zastosowanie proxy dla WTP użytkowników zgodnie z metodologią i założeniami przedstawionymi w poniższej tabeli. Korzyści ekonomiczne są bezpośrednio związane z celami projektu i oczekiwanym popytem użytkowników końcowych, tj. Lokalnych firm, gospodarstw domowych i dostawców usług publicznych, takich jak rząd i usługi zdrowotne.

Aby uwzględnić fakt, że projekt nie obejmuje sieci i usług last-mile, szacowane korzyści projektowe zostały przydzielone zgodnie z udziałem projektu w całkowitych kosztach wymaganych do świadczenia usług użytkownikom końcowym (szacunkowo 50%) . Co więcej, w przypadku aktualizacji z kategorii podstawowej do NGA szerokopasmowej, współczynnik 80% skalowania został zastosowany przy obliczaniu usług e-administracji i usług opieki zdalnej w celu rozpoznania wpływu wyższej przepustowości na rodzaj usług, które mogą być świadczone .

Tabela 2 Ocena korzyści społeczno-ekonomicznych 305

Wskaźnik

Oszacowanie

Korzyści 1: Korzyści dla pracowników firm

Zasiłek biznesowy na pracownika

Korzyści biznesowe są wyrażone jako procentowy wzrost lokalnej wartości dodanej brutto (WDB) na pracownika w sektorze prywatnym dla różnych usług szerokopasmowych (BB):

- nowe połączenie z podstawowym BB: 4,5% wzrost wartości dodanej brutto na pracownika

- nowe połączenie z NGA BB: wzrost WDB o 6,0% na pracownika

- przejście z podstawowego BB na NGA BB: podwyższenie WDB o 1,5% na pracownika

Proponowane wartości są wynikiem analizy wydajności wynikającej z absorpcji Internetu szerokopasmowego i opierają się na dostępnym raporcie, który sugeruje średni potencjalny wzrost wartości dodanej brutto na osobę w "aspirujących" krajach o około 11%, w tym w UE. 12 307 państw członkowskich biorących udział w badaniu z liczbą około 6%. Ponieważ projekt realizowany jest w kraju o podobnym poziomie PKB na mieszkańca, nie zastosowano żadnych dalszych dostosowań PKB i utrzymano tę kwotę.

Wskaźnik

Oszacowanie

Dane o wzroście wartości dodanej dla pozostałych kategorii łączy szerokopasmowych pochodzą z badania Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU), które zakłada podwojenie prędkości łącza szerokopasmowego o 0,3% wzrostu wartości dodanej brutto 308 . Wzrost wartości dodanej WDB w związku z podstawowym Internetem szerokopasmowym wynosi 4,5% (6,0% - 5 * 0,3%), ponieważ zakłada się, że podstawowa przepustowość łączy szerokopasmowych musi zostać podwojona około pięć razy, aby osiągnąć przepustowość sieci szerokopasmowej NGA. Ostatecznie, wzrost wartości dodanej WDB z podstawowego do NGA szerokopasmowego oblicza się jako różnicę między szerokopasmowym łączem NGA a podstawową siecią szerokopasmową.

Zakłada się, że ta kategoria świadczeń potrwa cztery lata po rozpoczęciu działań projektowych. Obliczono jako: wartość WDB w regionie * liczba pracowników podłączonych do podstawowego lub NGA łączy szerokopasmowych w wyniku projektu * wzrost procentowy WDB, jak wyjaśniono powyżej.

Opierając się na założeniu, że większość przedsiębiorstw nowo przyłączających się do usług szerokopasmowych to bardzo małe MŚP i aby zastosować ostrożne założenie, przyjmuje się, że dla każdego przedsiębiorstwa, które jest nowo połączone lub modernizuje swoje połączenie szerokopasmowe, średnia liczba pracowników korzystających z nowoczesnych technologii ICT w ich codziennej pracy jest 1.

Korzyść 2: Nadwyżka konsumenta domowego

Konsument

nadwyżka

Świadczenia na gospodarstwo domowe wyrażone są w EUR miesięcznie, a gospodarstwa domowe w przypadku różnych usług BB:

- nowe połączenie z podstawowym BB: 12 ​​EUR miesięcznie i gospodarstwo domowe

- nowe połączenie z NGA BB: 8 EUR miesięcznie i gospodarstwo domowe

- upgrade z podstawowego BB na NGA BB: 4 EUR miesięcznie i gospodarstwo domowe

Aby oszacować poziom nadwyżki konsumenckiej, zastosowano metodę przeniesienia korzyści: oszacowania nadwyżki konsumenta z usług typu NGA uzyskano w badaniu branżowym i skorygowano je o różnice w poziomach dochodów i różnicach w kosztach utrzymania (korzystając z danych Eurostatu PKB na mieszkańca według standardów siły nabywczej, PPS).

Nadwyżka konsumenta w Consumer Consumer Average USD w USD na podstawie nadwyżki badania w korekcie nadwyżki z korekty o EUR (EUR)

Państwo UE 1 28 21 0,6 12 12

Państwo UE 2 26 19 0,7 13

Państwo UE 3 22 16 0,6 10

Kraj UE 4 17 13 1.0 13

Ponieważ szybkość łączności szerokopasmowej jest równie ważna, jak zakres korzyści, jakie można uzyskać, wartość

8 EUR miesięcznie za podstawowy internet szerokopasmowy i różnicę w wysokości 4 EUR w przypadku zmiany konsumenta

Podstawowy do szerokopasmowego dostępu NGA był dalej stosowany, w oparciu o wiedzę ekspercką.

Obliczono jako: poziom nadwyżki konsumenta, jak określono powyżej * liczba podłączonych gospodarstw domowych do podstawowego lub NGA szerokopasmowego internetu w wyniku projektu * liczba miesięcy w roku * stosunek korzyści

Korzyść 3: oszczędności w e-administracji

e-administracja

oszczędności

Oszacowanie oszczędności z e-administracji zostało oparte na strategii regionu, która stwierdza, że ​​wdrożenie środków e-administracji (łączność szerokopasmowa i usługi e-administracji) przyniesie roczne oszczędności w wysokości 100 milionów euro. Cel ten został następnie zmniejszony, aby uwzględnić tylko udział całkowitej liczby gospodarstw domowych powiązanych projektem.

Obliczono jako: Docelowe oszczędności e-administracji ze strategii regionalnej * udział gospodarstw domowych podłączonych do sieci w wyniku projektu * stosunek korzyści.

Korzyść 4: Korzyści z opieki tele-zdrowotnej

Oszczędności w opiece zdrowotnej

W analizie podjęto próbę zastosowania metody transferu korzyści w celu oszacowania oszczędności związanych z korzyściami telemedycyny. Podczas gdy dostępne badania potwierdziły, że szybka sieć może przynieść korzyści, takie jak bardziej wydajne zarządzanie i lepsze wyniki zdrowotne, wyniki są wstępne i wskazują na potrzebę dalszego pomiaru skali korzyści. Do celów analizy przyjęto ostrożne założenia, aby oszacować oszczędności w zakresie telemedycyny jako 1-3% udziału w lokalnym budżecie na ochronę zdrowia (1% w pierwszych pięciu latach po wdrożeniu, a następnie 3%) i zmniejszeniu do uwzględnia jedynie udział całkowitej liczby gospodarstw domowych powiązanych projektem.

Obliczono jako: Lokalny budżet na ochronę zdrowia * procentowy udział gospodarstw domowych podłączonych do sieci w wyniku projektu (dalsze zastosowanie współczynnika skalowania 0,8 dla nowych połączeń z podstawowym Internetem szerokopasmowym i aktualizacja z podstawowego na NGA) * szacowany udział w realizacji oszczędności (1 % lub 3% jak powyżej) * stosunek korzyści

W oparciu o te założenia obliczono następujące wskaźniki ekonomiczne (zob. Tabela 3).

Tabela 3 Obliczanie ekonomicznej stopy zwrotu (ERR) i ekonomicznego stosunku kosztów do korzyści

BŁĄDZIĆ

12 3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20

Budowa

Operacja

Obliczanie ekonomicznej stopy zwrotu

NPV 5%

Koszt inwestycji (z wyłączeniem zobowiązań warunkowych)

mEUR

-79,9

-9.2

-34,2

-47.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Koszt O & M (w tym koszt wymiany)

mEUR

-45.6

0.0

0.0

0.0

-2.0

-2,9

-3,7

-4.4

-4,5

-4,6

-4,7

-7,9

-8,0

-8,2

-5.2

-5.2

-5.3

Wartość rezydualna inwestycji

mEUR

18,9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

55.3

Całkowity koszt ekonomiczny

mEUR

| -106,6

-9.2

-34,2

-47.6

-2.0

-2,9

-3,7

-4.4

-4,5

-4,6

-4,7

-7,9

-8,0

-8,2

-5.2

-5.2

50,0

Korzyści ekonomiczne - korzyści dla pracowników

mEUR

73,9

0.0

0.0

0.0

5.3

5.8

6.3

6.8

7.4

7.9

8.4

8.9

9.5

9.5

9.5

9.5

9.5

Korzyści ekonomiczne - nadwyżka konsumenta domowego

mEUR

82,7

0.0

0.0

0.0

3.5

5.6

7.1

8.0

8.4

8.9

9.3

9.7

10.2

10.7

11,0

11.4

11.5

Korzyści ekonomiczne - oszczędności rządowe

mEUR

35.6

0.0

0.0

0.0

1.5

2.4

3.0

3.5

3.7

3.9

4.0

4.2

4.4

4.6

4.8

4.9

5.0

Korzyści ekonomiczne - korzyści zdrowotne związane z opieką zdrowotną

mEUR

5.0

0.0

0.0

0.0

0,1

0,1

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,7

0,7

0,7

0,7

0,7

Całkowite korzyści ekonomiczne

mEUR

197,3

0.0

0.0

0.0

10.3

13.9

16,9

18.8

20,0

21.2

22.4

23,5

24.7

25.4

26,0

26,5

26,7

Korzyści ENPV / netto

mEUR

100,5

-9.2

-34,2

-47.6

8.4

11,0

13.1

14.4

15.5

16.6

17,7

15.5

16.6

17.3

20.8

21.3

76,7

BŁĄDZIĆ

14,4%

B / C RATIO

1,85

Pomimo niskiej rentowności finansowej, wysoka rentowność ekonomiczna (ERR: 14,4%, wskaźnik B / C: 1,85) sprawia, że ​​projekt jest wart wsparcia z funduszy unijnych.

VII Ocena ryzyka

Analiza wrażliwości

Przeprowadzono analizę wrażliwości w celu zidentyfikowania "krytycznych" zmiennych modelu. Zmiany o 1% zostały uwzględnione w wartości kosztów inwestycyjnych, przychodów, kosztów operacyjnych i korzyści ekonomicznych. Te zmienne, które doprowadziły do ​​ponad 1% zmiany w ENPV, FNPV (C) i / lub FNPV (K), tj. Zmiennych krytycznych, to koszty inwestycji, analiza popytu i nadwyżka konsumenta (patrz Tabela 4 Wyniki analizy wrażliwości) .

Tabela 4 Wyniki analizy wrażliwości

Zmienna

Elastyczność ENPV

Zmiana wartości

Elastyczność FNPV (C)

Zmiana wartości

Koszt inwestycji

-0,9%

108%

1,3%

-75%

Koszty O & M

-0,5%

207%

0,7%

-140%

Popyt na usługi

2,2%

-46%

-0,8%

127%

Przychody z usług transmisji danych

-0,7%

148%

Przychody z dzierżawy infrastruktury

-0,4%

270%

Korzyści biznesowe

0,9%

-

Nadwyżka konsumenta

1,0%

-

e-oszczędnościowe oszczędności

0,4%

-

Oszczędności na e-zdrowie

0,1%

-

-20


Rysunek 1 Analiza wrażliwości wykresów Analiza wrażliwości - FNPV (C)

0

S '-40

3

LU

mi

-60

>

CL

£ -80

-100

40% 60% 80% 100% 120% 140% 160%

Zmień zmienną


120


40% 60% 80% 100% 120% 140% 160%

Zmień zmienną


Inwestycja

Płetwa. Koszty O & M (z wyłączeniem kosztów reinwestycji) Zapotrzebowanie na usługi Przychody z dzierżawy infrastruktury Przychody z usług transmisji danych


Econ. Koszt inwestycji (w tym reinwestycja)

Econ. Koszty O & M (z wyłączeniem reinwestycji)

Popyt na usługi

Nadwyżka konsumenta

Korzyści biznesowe

e-oszczędnościowe oszczędności

Oszczędności na e-zdrowie


Wysokie wartości przełączania dla zmiennej krytycznej (koszty inwestycji) zidentyfikowane w analizie finansowej sugerują, że projekt najprawdopodobniej utrzyma ujemny FNPV (C), nawet przy rozsądnie optymistycznych założeniach dotyczących zmiany kosztów inwestycji, wspierając w ten sposób projekt dotacja UE wydaje się uzasadniona. Najbardziej krytyczną zmienną dla ENPV projektu jest zmiana popytu, która pokazuje wartość przełączania 46%. Analiza popytu opierała się na szczegółowej analizie trendów rynkowych i danych demograficznych regionu, a następnie została poparta konsultacjami z operatorami sieci, stąd prawdopodobieństwo sytuacji, w której projekt nie zapewni wymaganego popytu na niskim poziomie. Wszystkie pozostałe zmienne wykazują znacznie wyższe wartości przełączania, co oznacza, że ​​wyniki analizy ekonomicznej są solidne, a projekt pozostanie godny finansowania UE, nawet przy pesymistycznych założeniach.

Ocena ryzyka

Ryzyko związane z projektem ocenia się w poniższej matrycy ryzyka. Analiza uwzględnia ryzyko po stronie popytu i ryzyko finansowe w trakcie realizacji i operacji, a także ryzyko instytucjonalne i prawne. Zidentyfikowane czynniki ryzyka są oceniane pod kątem prawdopodobieństwa ich wystąpienia i oczekiwanego wpływu na projekt. Na koniec określono środki zapobiegania ryzyku i ograniczenia ryzyka w celu zarządzania ryzykiem (zob. Tabela 5, streszczenie).

Tabela 5 Zagrożenia projektu

Opis ryzyka

Prawdopodobieństwo*

(P)

Surowość*

(S)

Poziom ryzyka * (= P * S)

Środki zapobiegania ryzyku / łagodzenia

Pozostały

ryzyko

Ryzyko popytu

Niskie inwestycje w sieć ostatniej mili przez usługodawców

b

IV

Umiarkowany

Konsultacje rynkowe z potencjalnymi operatorami sieci ostatniej mili zostały przeprowadzone przez promotora projektu podczas wstępnego projektowania sieci.

Niska

Niski stopień absorpcji przez użytkowników końcowych od dostawców usług

do

V

Wysoki

Aktywnie promuj projekt wśród potencjalnych użytkowników i lokalnej administracji publicznej poprzez odpowiednie kampanie reklamowe. Odpowiedni budżet na ten cel został w związku z tym uwzględniony w kosztach inwestycyjnych projektu.

Wdrażaj działania stymulujące popyt, takie jak szkolenia i działania promocyjne realizowane przez promotora projektu.

Koordynacja z komplementarnymi priorytetami PO: dotacja dla użytkowników końcowych o niskich dochodach oraz rozwój nowych usług e-administracji i e-zdrowia.

Umiarkowany

Zagrożenia podczas wdrażania

Zmiana kosztów inwestycyjnych projektu

do

III

Umiarkowany

Aktywny dialog między promotorem projektu a sektorem prywatnym został przeprowadzony na etapie opracowywania projektu (w celu zapewnienia prawidłowych szacunków kosztów), który będzie kontynuowany podczas procesu zamówień DBOT (aby zapewnić, że sektor prywatny rozumie wymagania projektu).

Promotor projektu powinien określić i zabezpieczyć inne źródła finansowania w przypadku, gdy wymagane jest dodatkowe finansowanie (tj. Oferty na umowę DBOT są wyższe niż oczekiwano).

Niska

Realizacja

opóźnienia

do

V

Wysoki

Plan wdrożenia uwzględnia nieprzewidziane czasy. Umowa DBOT będzie ponadto zawierała szczegółowe klauzule dotyczące dat, w których dana część sieci musi zostać dostarczona, lub płatność wyrównawcza będzie musiała zostać zapłacona przez partnera prywatnego. Umożliwi to dzielenie ryzyka związanego z realizacją z partnerem prywatnym i zachęci partnera prywatnego do ograniczenia opóźnień.

Upewnij się, że istnieje odpowiedni wewnętrzny zasób po stronie promotora projektu do wdrożenia.

Przypisuj pełnoetatowego menedżera projektu po stronie promotora projektu i zarządzaj projektem w uporządkowanym środowisku.

Aktywnie wykorzystuj sesje dialogowe z udziałem całego kluczowego personelu, w tym partnera z sektora prywatnego, w celu zapewnienia, że ​​wdrożenie przebiega zgodnie z planem.

Umiarkowany

Ryzyka instytucjonalne

Nieudana aplikacja EFRR, brak środków UE

ZA

V

Umiarkowany

Promotor projektu zapewniał regularną komunikację z instytucją zarządzającą i Komisją Europejską na wczesnym etapie opracowywania projektu, aby w porę zidentyfikować i rozwiązać wszelkie problemy.

Dodatkowe pomoc zewnętrzna została podjęta, aby pomóc w rozwoju projektu (prywatni konsultanci, JASPERS).

Niska

Ryzyka prawne

Opis ryzyka

Prawdopodobieństwo*

(P)

Surowość*

(S)

Poziom ryzyka * (= P * S)

Środki zapobiegania ryzyku / łagodzenia

Pozostały

ryzyko

Dostarczanie

opóźnienie

re

III

Wysoki

Przygotuj szczegółową dokumentację przetargową przez doświadczonych wewnętrznych / zewnętrznych ekspertów wyznaczonych przez promotora projektu.

Wprowadzić nieprzewidziane terminy w planowaniu projektu przez promotora projektu, biorąc pod uwagę możliwe opóźnienia w realizacji zamówień (np. Zarządzanie roszczeniami przez konkurentów).

Umiarkowany

Ryzyko nie uzyskania wymaganych praw własności

b

II

Niska

Promotor projektu zapewnił ścisłą współpracę z lokalnymi władzami administracyjnymi na etapie wstępnego projektowania sieci.

Promotor projektu wziął pod uwagę minimalną liczbę zezwoleń wymaganych podczas przygotowywania wstępnego projektu sieci.

Każdego roku należy zidentyfikować obszary, w których pozwolenia mogą stwarzać problemy. Możliwe alternatywne lokalizacje będą odpowiedzialnością partnera prywatnego na etapie ostatecznego projektu sieci.

Niska

Ryzyko finansowe podczas operacji

Wzrost kosztów operacyjnych projektu

do

IV

Wysoki

Regularnie weryfikuj założenia dotyczące kosztów projektu na etapie wdrażania sieci przez partnera prywatnego.

Zapewnij ścisły dialog między partnerem prywatnym a operatorami infrastruktury ostatniej mili, aby zminimalizować przyszłe koszty operacyjne na etapie projektowania.

Zgadzam się na ewentualne zmiany poziomu czynszu między promotorem projektu a partnerem prywatnym.

Zidentyfikuj źródła finansowania przez promotora projektu i partnera prywatnego, aby pokryć potencjalny wzrost kosztów operacyjnych przypisanych promotorowi projektu lub partnerowi prywatnemu.

Umiarkowany

Skala oceny: Prawdopodobieństwo: A. Bardzo mało prawdopodobne; B. Jest mało prawdopodobne; C. O tak samo prawdopodobne, jak nie; D. Prawdopodobnie; E. Bardzo prawdopodobne.

Ciężkość: brak efektu; II. Mniejszy; III. Umiarkowany; IV. Krytyczny; V. Katastrofalny.

Poziom ryzyka: niski; Umiarkowany; Wysoki; Gorszący.

Analiza ryzyka wskazuje, że bez odpowiednich środków zapobiegania zagrożeniom i środków łagodzących ogólny poziom ryzyka dla projektu byłby nie do przyjęcia. Jednakże środki wprowadzone w celu zapobiegania występowaniu zidentyfikowanych zagrożeń i / lub łagodzenia ich negatywnego wpływu powinny obniżać indywidualne poziomy ryzyka i prowadzić do ogólnego możliwego do kontrolowania i akceptowalnego ryzyka rezydualnego dla projektu. Ryzyko, że projekt nie osiągnie zamierzonych celów przy rozsądnych kosztach, można uznać za niskie.

Zobacz kontakt w sprawie studium wykonalności.