Analiza ekonimiczna dla studium wykonalności

7.Badania, rozwój i innowacje

7.1 Wprowadzenie

Infrastruktura badawczo-rozwojowa i innowacyjna (RDI) to ogólna nazwa projektów inwestycyjnych, które są projektowane i obsługiwane zgodnie z bardzo różnymi specyfikacjami. W niektórych przypadkach ich cechy są unikalne i nie mogą być analizowane z takim samym stopniem standaryzacji metod, jak na przykład w kolejnictwie lub w wodzie, dla których istnieje kilkadziesiąt lat doświadczeń ewaluacyjnych i duża biblioteka dokumentów oceny.

Ponadto, chociaż grupy docelowe innych infrastruktur są stosunkowo dobrze zidentyfikowane, np. Pasażerowie kolei dużych prędkości lub mieszkańcy obszarów miejskich w celu gospodarowania odpadami stałymi, wieloaspektowy charakter BRI jest taki, że zaangażowanych jest wiele typów bezpośrednich i pośrednich grup docelowych. , od firm do ogółu społeczeństwa. Każdy z nich stoi w CBA, co sprawia, że ​​ocena infrastruktury jest szczególnie złożonym zadaniem. 309

Oczekuje się, że w następnym okresie planowania portfel CBA infrastruktur BRI będzie stopniowo budowany w państwach członkowskich, po tym jak wysoki priorytet nadano badaniom i innowacjom w ramach strategii wzrostu UE, a niniejszy rozdział zawiera pewne wskazówki dotyczące dla ubiegających się o fundusze UE należy postępować w kontekście polityki spójności . 310 W odróżnieniu od innych rozdziałów przewodnika rozdział ten nie zawiera pełnego studium przypadku ze względu na dużą zmienność typów infrastruktury BRI.Zawiera jednak kilka praktycznych przykładów.

Analiza kosztów i korzyści infrastruktur RDI jest nową dziedziną, a wnioskodawca powinien mieć świadomość, że jednocześnie wymaga solidnego zrozumienia zasad oceny kosztów i korzyści, doświadczenia zawodowego w ocenie projektów w różnych obszarach i bardzo elastycznego praktycznego podejścia dostosowane do konkretnego projektu pod oceną.

7.1.1 Projekty RDI w agendzie politycznej UE

Badania naukowe, rozwój i innowacje stanowią sedno agendy politycznej jako kluczowe czynniki zrównoważonego długoterminowego rozwoju gospodarczego . 311 W ciągu ostatniego dziesięciolecia Unia Europejska dążyła do zwiększenia potencjału w zakresie BRI i zwiększenia wydatków na działalność w zakresie BRI, a ostatecznym celem było uczynienie UE wiodącą gospodarką opartą na wiedzy i odzyskanie jej pozycji światowego lidera w dziedzinie nauka i postęp techniczny.

Opierając się na zamiarze zwiększenia publicznych i prywatnych wydatków na badania i rozwój w państwach członkowskich UE, tak aby zbliżyć się do 3% PKB do 2020 r., Komisja Europejska przyjęła strategię "Europa 2020" w 2010 r., Która stawia RDI na czele UE. program na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Aby przyjąć bardziej strategiczne i nadrzędne podejście do innowacji, poprawić systemy innowacji w UE i przezwyciężyć rozdrobnienie, Komisja rozpoczęła inicjatywę przewodnią "Unia innowacji", której celem jest zapewnienie, że innowacyjne pomysły można przekształcić w produkty i usługi, które tworzą wzrost gospodarczy i zatrudnienie . 312

Wysiłki na rzecz promowania BRI w państwach członkowskich UE mogą obejmować szereg inicjatyw. Przewodnik Komisji Europejskiej dotyczący strategii badań i innowacji na rzecz inteligentnych specjalizacji (RIS3) (2012 r.) Określa zestaw instrumentów realizacji, które mogą być częścią regionalnej strategii innowacji, takich jak rozwój klastrów, środki sprzyjające innowacjom w otoczeniu biznesowym, infrastruktura badawcza, centra kompetencji i parków naukowych, wspieranie internacjonalizacji, instrumentów inżynierii finansowej i innych. Spośród wszystkich tych działań, jedynie operacje, których łączne koszty kwalifikowalne przekraczają 50 mln EUR i wchodzą w zakres definicji dużych projektów zgodnie z art. 100 rozporządzenia UE nr 1303/2013, powinny być oceniane za pomocą analizy kosztów i korzyści.

Infrastruktury RDI mogą być promowane przez przedsiębiorstwa i / lub uniwersytety, instytuty badawcze i inne podmioty, często we współpracy ze sobą. Przedsiębiorstwa obejmują zarówno duże przedsiębiorstwa, jak i małe i średnie przedsiębiorstwa, które mogą uczestniczyć indywidualnie lub w połączeniu z innymi przedsiębiorstwami (np. Klastrami, konsorcjami itp.). Rodzaje kwalifikujących się inwestycji w BRI i wielkość pomocy publicznej powinny być zgodne ze wspólnotowymi zasadami ramowymi dotyczącymi pomocy państwa . 313

Wybrane dokumenty polityczne i regulacyjne dotyczące sektora BRI są wymienione w ramce poniżej.

RAMY POLITYKI UE

Komunikat Komisji Europejskiej "Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu ",

COM (2010) 2020 wersja ostateczna.

Komunikat Komisji Europejskiej "Inicjatywa przewodnia strategii Europa 2020 - Unia innowacji", COM (2010) 546.

Komunikat Komisji Europejskiej "Polityka regionalna przyczyniająca się do inteligentnego wzrostu w strategii" Europa 2020 "- COM (2010) 553.

Dokument roboczy służb Komisji, "Przesłanki działania", SEC (2010) 1161 wersja ostateczna, dokument towarzyszący COM (2010) 546.

Komunikat Komisji Europejskiej "Wzmocnione partnerstwo europejskiej przestrzeni badawczej na rzecz doskonałości i rozwoju", COM (2012) 392 final.

Komunikat Komisji Europejskiej "Silniejszy europejski przemysł na rzecz wzrostu gospodarczego i ożywienia gospodarczego"

COM (2012) 582 wersja ostateczna.

Komisja Europejska, DG ds. Polityki Regionalnej, Przewodnik po strategiach badań i innowacji dla inteligentnych specjalizacji (RIS3), marzec 2012 r.

Zielona księga Komisji Europejskiej "Od wyzwań do szans: w kierunku wspólnych ram strategicznych dla finansowania badań i innowacji UE", COM (2011) 58.

Komunikat Komisji Europejskiej "Ramy dla pomocy państwa na badania, rozwój i innowacje",

(2014 / C 198/01).

Komunikat Komisji Europejskiej "Przygotowanie do przyszłości: opracowanie wspólnej strategii dla kluczowych technologii wspomagających w UE", COM (2009) 512 wersja ostateczna.

Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych - ESFRI "Infrastruktury badawcze i strategia" Europa 2020 ". Innowacja: jak przekształcić badania w komercyjną historię sukcesu ?, Badanie Komisji Europejskiej, 2013

7.1.2 Definicje infrastruktury BRI i nacisk interwencji polityki spójności

Proces innowacji jest ogólnie związany z szeregiem działań związanych z badaniami podstawowymi, badaniami stosowanymi, eksperymentami i rozwojem technologicznym, produkcją i komercjalizacją. Kiedy inwestycje w RDI charakteryzują się wyraźną przewagą jednego rodzaju działalności nad drugim, możliwe jest rozróżnienie projektów BRI jako inwestycje ukierunkowane na badania i rozwój lub na innowacje.

Poniżej przedstawiono następujące definicje.

Infrastruktury badawczo-rozwojowe są fizycznymi realizacjami związanymi z nauką (laboratoriami, obiektami itp.) Opracowanymi głównie w celu zdobywania nowej wiedzy w danej dziedzinie naukowej i technologicznej.

• Infrastruktury badawczo-rozwojowe można z kolei rozróżnić między:

- infrastruktury badań podstawowych , tj. infrastruktury, które mają prowadzić prace teoretyczne lub eksperymentalne przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy na temat leżących u podstaw podstaw zjawisk i obserwowalnych faktów, bez bezpośredniego praktycznego zastosowania lub użycia; i

- infrastruktury dla badań stosowanych i eksperymentalnego rozwoju , tj. infrastruktury ukierunkowanej na bardziej praktyczne cele, w których badania i badania mają na celu zdobycie nowej wiedzy i umiejętności w zakresie opracowywania nowych produktów, procesów lub usług lub w celu doprowadzenia do znacznej poprawy istniejących produktów procesy lub usługi, które nie są jeszcze bezpośrednio przeznaczone do komercyjnego wykorzystania.

Infrastruktura innowacji to infrastruktura służąca połączeniu wiedzy i technologii w celu opracowania nowych lub ulepszonych produktów, usług i procesów biznesowych, które mogą być sprzedawane na rynku.

W wielu przypadkach nie jest jednak możliwe wyraźne rozróżnienie między infrastrukturą badawczą i rozwojową a infrastrukturą innowacji. Projekty infrastrukturalne RDI w rzeczywistości prawdopodobnie obejmą wiele działań, począwszy od całego spektrum procesów innowacji (punkt 7.4 zawiera przykłady typowych projektów RDI). Połączenie tworzenia wiedzy z działaniami w zakresie transferu wiedzy, docelowo przeznaczonymi na komercjalizację wyników badań, ma na celu wywołanie bezpośredniego wpływu gospodarczego na wymiar regionalny / krajowy pod względem konkurencyjności przemysłowej. 314

Zgodnie z nowymi strategicznymi wytycznymi europejskimi, określonymi w strategii "Europa 2020" i zgodnie z celem tematycznym 1 "Wzmocnienie badań, rozwoju technologicznego i innowacji" w rozporządzeniu UE nr 1303/2013 (art. 9), podczas programowania na lata 2014-2020 okresie Komisja Europejska skupi się na wzmacnianiu powiązań między edukacją, biznesem, badaniami i innowacjami. W związku z tym oczekuje się, że duże projekty będą ukierunkowane w szczególności na innowacje oraz badania stosowane i infrastrukturę rozwoju technologicznego, które są bliższe rynkowi, jako środek przekładający wiedzę na konkretne i natychmiastowe możliwości biznesowe.

EFRR mógłby wspierać inwestycje w budowanie badań podstawowych jedynie w wyjątkowych przypadkach, o ile mogą one przynieść namacalne efekty dla gospodarki regionalnej i krajowej oraz stworzyć konkurencyjne środowisko, w którym endogeniczne moce danych regionów (odzwierciedlone w konkretnych istniejących lub powstających gałęziach przemysłu) przekładają się na innowacje rynkowe. 315

7.2 Opis kontekstu

Analiza kontekstu społeczno-ekonomicznego ma kluczowe znaczenie dla rozwoju infrastruktury BRI, ponieważ wpływa na decyzje dotyczące wielkości, sektora i celu infrastruktury. Stopień, w jakim infrastruktura RDI, która ma zostać opracowana, wpisuje się w kontekst (regionalny, krajowy i międzynarodowy) i jest dostosowana do potrzeb w zakresie BRI, powinna być jasno oceniona.

Analiza trendu społeczno-ekonomicznego dostarcza ważnych informacji do oceny istniejących luk i potrzeb w zakresie badań i innowacji, a zatem powinna stanowić punkt wyjścia do oceny projektu. Należy również szczegółowo omówić informacje dotyczące tendencji społeczno-ekonomicznej, ponieważ mogą one wpływać na prognozowanie korzyści (patrz punkt 7.8).

Z perspektywy elementów polityki i kontekstu legislacyjnego inwestycje w BRI powinny wpisywać się w strategię inteligentnej specjalizacji danego kraju lub regionu, a tym samym przyczynić się do transformacji gospodarczej opartej na konkretnych miejscach, wspierając przewagi konkurencyjne i potencjał terytorialny. Należy wyraźnie wskazać odniesienie do innych odpowiednich dokumentów dotyczących polityki i programowania.

Analiza branży w regionie / regionie, która może skorzystać z projektu RDI, jest potrzebna do oceny potrzeb i weryfikacji przydatności projektu, szczególnie gdy ma on na celu pobudzenie procesów innowacyjnych. Warunki i możliwości istniejących obiektów badawczych, wyposażenie kapitału ludzkiego (pod względem studentów i naukowców) oraz możliwości zatrudnienia powinny zostać starannie ocenione, aby zidentyfikować wąskie gardła, które projekt ma naprawić. Należy zbadać potencjał oszczędności kosztów, przyrost wydajności i korzyści skali uzyskane dzięki współpracy z innymi krajami / regionami i ewentualnie istniejącą infrastrukturą.

Najważniejsze informacje kontekstowe, które są ogólnie istotne dla infrastruktury BRI i które powinny być omówione w ocenie projektu, w stosownych przypadkach, przedstawiono w tabeli 7.1. Do możliwych źródeł danych należą Eurostat, OECD, europejska sieć obserwacji planowania przestrzennego (ESPON), wskaźniki na tablicy wyników Unii innowacji itp.

Tabela 7.1 Prezentacja kontekstu: sektor RDI

Informacja

Tendencja społeczno-ekonomiczna

- Krajowy i regionalny wzrost PKB

- Wielkość i charakterystyka przemysłu w zlewni infrastruktury

- Statystyki demograficzne (wielkość i wzrost populacji)

- Statystyki dotyczące edukacji (obecne i przyszłe organizacje studenckie, odsetek ludności posiadającej wykształcenie wyższe itp.)

- Odsetek ludności zatrudnionej w sektorach edukacji

- Wydatki krajowe brutto na badania i rozwój (w wartościach bezwzględnych, jako udział w PKB, wydatki per capita)

- Stopień osiągnięcia krajowych celów związanych z sektorem BRI

- Wykształcenie: liczba absolwentów, studentów, specjalizacja pedagogiczna

Polityka i ramy prawne

- Odniesienie do dokumentów UE dotyczących polityki sektorowej (patrz wyżej) i innych polityk horyzontalnych

- Odniesienie do osi priorytetowej i obszarów interwencji PO

- Odniesienie do strategii regionalnej i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3)

- Odniesienie do krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych i planów rozwoju

- Połączenie z innymi programami i inicjatywami UE

- Odniesienie do przepisów dotyczących pomocy państwa

Warunki geograficzne i dostępność zasobów

- Geograficzna bliskość uniwersytetów, przemysłu i innych laboratoriów badawczych sprzyjająca tworzeniu sieci i współpracy

-     Geograficzna bliskość obiektu badawczego (np. W odniesieniu do obiektów do badania konkretnego siedliska biologicznego)

- Odległość od dodatkowych usług lub udogodnień (np. Zakwaterowanie i zakwaterowanie)

-     Dostępność

-     Liczba i specjalizacja naukowców i studentów w obszarze i dziedzinie odniesienia infrastruktury

-     Dostępność ugruntowanej wiedzy w zakresie inżynierii technicznej w obszarze odniesienia infrastruktury

Obecny poziom badań i innowacji

-     Procent pracowników w sektorze badawczo-rozwojowym

-     Intensywność wiedzy firm w regionie

-     Liczba wniosków patentowych i patentów per capita w różnych sektorach gospodarki

-     Publikacje naukowe wśród 10% najczęściej cytowanych publikacji na całym świecie jako odsetek całkowitej publikacji naukowej kraju

-     Inwestycje venture capital jako procent PKB

- MŚP wprowadzające innowacje we własnym zakresie jako odsetek MŚP

-     MŚP wprowadzające innowacje dotyczące produktu lub procesu jako odsetek MŚP

-     Sprzedaż nowości rynkowych i nowości biznesowych jako procent obrotów

Warunki istniejących obiektów badawczych i potrzeb infrastrukturalnych

-     Obecny stan istniejącej infrastruktury i obiektów w tej samej dziedzinie naukowej / technologicznej

-     Aktualna liczba centrów badawczych w tej samej dziedzinie w obszarze odniesienia infrastruktury oraz w innych regionach / krajach

-     Analiza porównawcza z innymi infrastrukturami RDI działającymi w tej samej dziedzinie w innych regionach / krajach, np. Pod względem dostępności przestrzeni i obszarów doświadczalnych w istniejących laboratoriach, naukowych i technicznych cech istniejących instalacji i wyposażenia itp.

-     Dotychczasowa i aktualna działalność naukowa prowadzona przez promotora projektu, np. Pod względem podziału budżetu badawczego, liczby i wartości realizowanych projektów badawczych, publikacji, nagród, planowanych kierunków badań

-     Umowy o współpracy z istniejącymi podmiotami lub innymi odpowiednimi programami badawczymi

Źródło: Autorzy

7.3 Definicja celów

Projekty RDI mogą wiązać się z wieloma długofalowymi celami, w tym między innymi : 316

• przyczynianie się do rozwoju wiedzy i utrzymywania Europy na światowym poziomie w nauce i technologii;

• przyspieszyć opracowywanie i wdrażanie innowacyjnych, ulepszonych, wydajniejszych produktów i procesów o wyższej wartości dodanej, które spełniają oczekiwania klientów i użytkowników;

• wzmocnić współpracę między badaniami, innowacjami, edukacją i biznesem, aby stworzyć więcej miejsc pracy i zwiększyć konkurencyjność gospodarczą;

• zwiększyć atrakcyjność klastra lub parku naukowego dla inwestorów i firm;

• zwiększenie liczby absolwentów w określonych dziedzinach w celu wspierania inteligentnej specjalizacji;

• pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych w wielu dziedzinach, w tym na przykład w zakresie bezpieczeństwa energetycznego, zrównoważonego transportu, zmiany klimatu i efektywnego gospodarowania zasobami, zdrowia i starzenia się, przyjaznych dla środowiska metod produkcji i gospodarowania gruntami itp .;

• rozwój i wzmocnienie Europejskiej Przestrzeni Badawczej poprzez zwiększenie skuteczności krajowych systemów badawczych, zapewnienie optymalnej ponadnarodowej współpracy i konkurencji wśród badaczy oraz zagwarantowanie dostępu i transferu wiedzy;

• Zmniejszenie "stałego" drenażu mózgów w niektórych obszarach geograficznych i / lub naukowych poprzez promowanie rozwoju infrastruktury BRI, która może przekonać naukowców i studentów, aby nie przenosili się gdzie indziej;

• promować mobilność naukowców i związaną z tym wymianę pomysłów;

• zwiększyć rozprzestrzenianie się technologii potencjalnie generowane przez infrastrukturę RDI na dużą skalę;

• zachęcać studentów do podjęcia studiów naukowych i podjęcia kariery zawodowej w określonej dziedzinie naukowej.

Podczas określania celów projektu promotor zawsze powinien określać, w jaki sposób projekt przyczyni się do osiągnięcia konkretnych celów krajowych

oraz polityki UE, np. Horyzont 2020, inteligentna strategia specjalizacji, a także cele odpowiedniego programu i priorytetu

oś.

7.4 Identyfikacja projektu

Proponowany projekt musi być szczegółowo opisany jako samowystarczalna jednostka analizy.

Gdy inwestycje w RDI składają się z obiektów zlokalizowanych w jednym miejscu, tj. Pojedynczego obiektu lub zestawu infrastruktury i wyposażenia zlokalizowanego w jednym fizycznym miejscu, zgodnie z definicją ESFRI (2012), identyfikacja projektu staje się stosunkowo prosta. Przykładowo, infrastruktura RDI pojedynczych ośrodków obejmuje teleskopy, ośrodki badań medycznych, laboratoria do eksperymentów technologicznych i inne.

Rozproszone geograficznie urządzenia RDI, składające się z sieci infrastruktur i urządzeń zlokalizowanych w różnych miejscach (lub nawet w różnych krajach), można również określić jako samowystarczalny projekt, jeżeli istnieje silna relacja funkcjonalna pośród wszystkich jego części, co oznacza, że rozproszone urządzenia nie mogą działać i / lub wytwarzać wyniki RDI bez wkładów z żadnego z obiektów. Przykładami rozproszonej infrastruktury RDI mogą być ośrodki badawcze w dziedzinie zmian klimatu, nauk biologicznych, geologii oraz stacji pomiarowych lub systemów satelitów zlokalizowanych w różnych miejscach.

Inwestycje w RDI mające na celu wspieranie współpracy między wieloma obiektami badawczymi i ośrodkami transferu wiedzy / innowacji, które znajdują się w tym samym obszarze (np. Miasto lub region), ale nie są włączone do jednej infrastruktury pojedynczego ośrodka

stricto sensu, nadal można by uznać za pojedynczy projekt i samowystarczalną jednostkę analizy do celów CBA, o ile tworzą one silne synergie, masę krytyczną i osiągają oszczędności w odniesieniu do każdego zaangażowanego obiektu.Granice projektów muszą być precyzyjnie wyśledzone, a uzasadnienie koncepcji oddzielnej infrastruktury jako jednolitego dużego projektu powinno być uzasadnione.

W każdym razie proponowany projekt powinien wyraźnie zmierzać do realizacji stosunkowo dobrze zdefiniowanego celu badawczego lub innowacyjnego. Inwestycje koncentrujące się wyłącznie na budowie lub zakupie nowych budynków uniwersyteckich nieprzeznaczonych bezpośrednio do celów badawczych lub poprawa efektywności energetycznej obiektów badawczych nie powinny być uznawane za projekty RDI.

Orientacyjna i daleka od wyczerpującej listy typowych głównych projektów RDI, które mają być finansowane z EFRR, przedstawiono w poniższej tabeli. Dla celów ilustracyjnych rozróżnia się je między infrastrukturą głównie dla (stosowanych) badań i rozwoju, głównie dla innowacji oraz dla badań / rozwoju i innowacji, w zależności od możliwości zidentyfikowania przeważającej działalności prowadzonej.

Tabela 7.2 Przykłady typowych projektów infrastrukturalnych RDI

Typ infrastruktury RDI

Przykłady dużych projektów i oferowanych działań / usług

(Zastosowane) infrastruktury badawczo-rozwojowe

- Centra kompetencji i laboratoria oraz sprzęt wyspecjalizowany w określonej technologii lub dziedzinie (np. Kliniczne centrum badawcze, zakłady mikroskopowe, urządzenia laserowe, laboratoria do badań biologicznych itp.)

- centra badawczo-rozwojowe i laboratoria dla organizacji badawczych (uniwersytety, instytuty badawcze, inne organy)

- Urządzenia i / lub sprzęt do opracowywania i / lub testowania prototypów i innowacji, jeszcze nieprzeznaczone do komercjalizacji (np. Demonstrator na dużą skalę do testowania innowacji w rzeczywistym środowisku)

Innowacja

infrastruktury

- Laboratoria i sprzęt dla pojedynczych przedsiębiorstw prywatnych w celu wspierania rozwoju, testowania i wytwarzania innowacyjnych produktów lub usług (np. Zakłady pilotażowe)

- Park technologiczny, w tym urządzenia innowacyjne: inkubatory przedsiębiorczości, centra innowacji, centra do eksperymentalnego rozwoju, żywe laboratoria, warsztaty fabryk, Fabryka Projektowa, firmy typu spin-off itp.

Infrastruktury dla badań, rozwoju i innowacji

- Parki naukowe i technologiczne, obejmujące laboratoria badawcze stosowane i urządzenia innowacyjne (inkubatory przedsiębiorczości, centra innowacji, centra eksperymentalnego rozwoju, żywe laboratoria, warsztaty fabryk, Fabryka Projektowa, firmy typu spin-off itp.)

- Laboratoria i sprzęt do agregacji prywatnych przedsiębiorstw, instytutów badawczych i uniwersytetów, w celu wsparcia rozwoju, testowania i wytwarzania innowacyjnych produktów lub usług

- ośrodki badawcze wykorzystujące wyniki badań dla użytkowników końcowych (np. Infrastruktury badań klinicznych opracowujących nowe protokoły dotyczące zdrowia w leczeniu pacjentów w ośrodku)

7.5 Analiza popytu

Jak przedstawiono w rozdziale 2, analiza popytu implikuje identyfikację potrzeby inwestycji, która wyraża się obecnym i przyszłym popytem. Kwantyfikacja popytu w scenariuszach zi bez projektu jest niezbędna do sformułowania prognoz zapotrzebowania na projekty w sposób przyrostowy. Analiza zapotrzebowania powinna zostać przeprowadzona przed opcją, analizami finansowymi i ekonomicznymi, ponieważ zapewnia dane wejściowe niezbędne do kolejnych etapów oceny.

W odróżnieniu od innych sektorów, które są bardziej skoncentrowane na dostarczaniu ograniczonego zestawu określonych usług, sektor BRI ma szczególnie różnorodną różnorodność możliwych projektów, do których można powiązać dowolną liczbę różnych czynników popytu. Zapotrzebowanie na infrastrukturę RDI zależy w rzeczywistości od społecznych i ekonomicznych potrzeb wyrażanych przez wiele grup docelowych, tj. Interesariuszy, którzy ostatecznie skorzystają z interwencji. Mogą to być zarówno użytkownicy projektu, jak i osoby niebędące użytkownikami, na których dobroć wpłynie budowa, działanie i usługi świadczone przez infrastrukturę. Taka mnogość uniemożliwia ogólną dyskusję na temat analizy popytu, która powinna opierać się na specyfice projektu.

Aby to uprościć, można zidentyfikować trzy makropolecenia grup docelowych, które napędzają zapotrzebowanie na projekt RDI na poziomie regionalnym i / lub krajowym:

• przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa oraz duże przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwa high-tech, firmy typu spin-off i start-up, które korzystają z usług świadczonych w ramach projektu i / lub efektów pośrednich spillover;

• naukowcy, młodzi profesjonaliści i studenci, którzy wykorzystaliby infrastrukturę RDI do prowadzenia własnych badań w celu zwiększenia wiedzy naukowej i technologicznej w danej dziedzinie lub programu szkoleniowego;

• docelowa populacja i ogół społeczeństwa, których przyciągają działania prowadzone w ramach projektu lub którzy są bezpośrednim lub pośrednim celem badań.

Zasadniczo listę można podzielić na bardziej szczegółowy poziom analizy (patrz poniżej).

Ważne jest, aby zrozumieć, że nie wszystkie kategorie grup docelowych mogą być zaangażowane w ten sam projekt. W rzeczywistości nie ma sztywnej korelacji między taksonomią infrastruktur RDI wprowadzoną w poprzednich sekcjach niniejszego rozdziału (sekcja 7.1 i 7.4) a grupą docelową (grupami docelowymi). Niektóre kategorie aktorów, ale nie inne, mogłyby być potencjalnie zaangażowane w podstawowe lub stosowane badania, infrastrukturę rozwojową i innowacyjną, w zależności od konkretnych cech projektu. Na przykład firmy zajmujące się zaawansowanymi technologiami mogą być ważnymi odbiorcami, choćby pośrednimi, podstawowego projektu badawczego, chociaż mogą nie być od razu zaangażowani jako użytkownicy w badaniach stosowanych.

W przypadku każdej zidentyfikowanej grupy docelowej promotor projektu musi zbadać te konkretne czynniki, które mogą wpłynąć na wielkość i tendencję popytu. W przypadku projekcji popytu można stosować różne metody, co zasugerowano w tabeli 7.3.

Promotor projektu powinien zwrócić szczególną uwagę na niepewność przy prognozowaniu przyszłego popytu ze strony potencjalnych grup docelowych. Należy unikać stronniczości optymizmu w identyfikacji i kwantyfikacji popytu, a ryzyko związane z prognozami dotyczącymi popytu powinno być testowane na etapie oceny ryzyka (sekcja 7.9). Niektóre wskazówki dotyczące prognozowania przyszłego popytu zostały przedstawione w punkcie 7.8, ze szczególnym odniesieniem do wyceny korzyści ekonomicznych.

Tabela 7.3 Dane, metody i wyniki analizy popytu

Grupa docelowa

Przykłady czynników napędzających popyt

Możliwe metody gromadzenia i szacowania danych

Przykłady danych wyjściowych z analizy popytu

Biznes

- Średni wzrost bazy przemysłowej w obszarze projektów RDI w ostatnich latach

- Średnia roczna rentowność bazy przemysłowej w obszarze projektów RDI

- Intensywność wiedzy przedsiębiorstw w sektorach związanych z projektem RDI

- Dostęp do funduszy venture capital, które mogą stymulować tworzenie nowych przedsiębiorstw

- Poziom inwestycji publicznych w dziedzinach związanych z projektem BRI

- Pojemność inkubatora lub innych urządzeń RDI

- Liczba przedsiębiorstw potencjalnie zainteresowanych skorzystaniem z usług świadczonych w ramach projektu RDI

- Poziom zaangażowania przedsiębiorstw w zarządzanie infrastrukturą

- Analiza statystyczna danych historycznych

- Bazy danych informacji finansowych i innych informacji o spółkach

- Śledzenie działalności firmy w zakresie generowania patentów i ogólnie innowacji

- Odpowiednia literatura i istniejące opracowania

- Punkty odniesienia z podobnymi projektami RDI

- Wywiady, ankiety, konsultacje

- Listy intencyjne dla potencjalnych współpracowników w zakresie badań przemysłowych

- Szczegóły dotyczące potencjalnych wspólnych projektów badawczych

- Inteligentne priorytety specjalizacji i alokacja zasobów budżetowych w powiązanych obszarach

- Oczekuje się, że roczna liczba firm typu spin-off / startupów zostanie wygenerowana / wsparta przez projekt

- Oczekiwana liczba firm korzystających z infrastruktury do opracowywania nowych / ulepszonych produktów i procesów

- Oczekiwana roczna liczba patentów zarejestrowanych przez użytkowników projektu

- Oczekiwany trend przychodów z licencjonowania i transferu technologii

- Spodziewana liczba firm niebędących użytkownikami, które mogą czerpać korzyści z wiedzy / technologii

Badacze, młodzi profesjonaliści i studenci

- Liczba naukowców działających w dziedzinie projektów RDI i na obszarze geograficznym, którego dotyczy infrastruktura

- Liczba istniejących obiektów działających w tej samej dziedzinie i konkurujących z infrastrukturą RDI

- Charakterystyka techniczna i potencjał naukowy infrastruktury RDI

- Reputacja i osiągnięcia naukowców

- zdolność projektu RDI do przyciągania funduszy i użytkowników

- Aktualna liczba studentów w obszarze projektu RDI lub powiązanych dziedzinach w obszarze geograficznym, na który ma wpływ infrastruktura

- Umiejętność nabywania umiejętności w zakresie BRI nabytych w ramach projektu badawczego na rynku pracy

- Potencjał do generowania dochodu poprzez opłaty studenckie i prywatne sponsorowanie

- Analiza statystyczna danych historycznych

- Odpowiednia literatura i istniejące opracowania

- Benchmarking z innymi podobnymi, istniejącymi obiektami RDI

- Scientometricometric analiza publikacji i cytatów w dziedzinie projektów RDI

- Prognozy demograficzne

- Ankiety, wywiady, konsultacje w celu oceny atrakcyjności sektora BRI wśród studentów

- Stopa bezrobocia absolwentów / prędkość do znalezienia zatrudnienia po ukończeniu studiów

- Liczba stypendiów biznesowych sponsorujących opłaty dla studentów

- Roczna liczba naukowców, którzy będą bezpośrednio korzystać z infrastruktury RDI

- Liczba publikacji naukowych oczekiwanych od użytkowników projektu

- Liczba cytowań, które mają być otrzymane przez publikacje użytkowników

- Roczna liczba młodych profesjonalistów i studentów, którzy będą korzystać z infrastruktury RDI

- Czas trwania programu szkoleniowego w infrastrukturze RDI

- Przychody z opłat studenckich

Docelowa populacja i ogół społeczeństwa

- Liczba osób dotkniętych zagrożeniami środowiskowymi i zdrowotnymi oraz praktycznie ukierunkowanych w ramach projektu RDI

- Istnienie porozumień o transferze wiedzy do innych infrastruktur BRI

- Atrakcyjność i atrakcyjność infrastruktury RDI wśród szerszej opinii publicznej

- Zapewnienie działań zewnętrznych przez promotora projektu

- Cena za wycieczki z przewodnikiem lub inne działania informacyjne

- Analiza statystyczna danych historycznych

- Odpowiednia literatura i istniejące opracowania

- Punkty odniesienia z podobnymi projektami RDI

- Wywiady, ankiety, konsultacje

- Roczna liczba osób potencjalnie objętych celem projektu

- Roczna liczba pacjentów leczonych nowatorskimi technologiami medycznymi

- Roczna liczba osób potencjalnie zainteresowanych odwiedzeniem projektu lub potencjalnie objętych innymi działaniami informacyjnymi


KJ

\ l

cn


PRZEWODNIK PO ANALIZIE KOSZTÓW I KORZYŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH


7.6 Analiza opcji

Projekt, który jest proponowany do realizacji, powinien być uzasadniony spośród wielu alternatywnych opcji. Analiza opcji ma na celu zidentyfikowanie najbardziej obiecującego wariantu projektu, który może osiągnąć oczekiwany cel przy określonym popycie.

Podstawą analizy opcji jest opis scenariusza bez projektu, dla którego można domniemywać alternatywne opcje. Należy pamiętać, że wszystkie możliwe opcje należy zdefiniować jako alternatywne sposoby osiągnięcia tego samego konkretnego celu projektu, na przykład pod względem poprawy wydajności produktów i procesów, zwiększenia potencjału badawczego lub rozwoju lokalnego w ramach inteligentna specjalizacja i strategia oparta na miejscu. Projekty mające różne cele nie mogą być ze sobą porównywane.

Opcje projektu RDI mogą różnić się od siebie z wielu perspektyw. Decydując się na zbudowanie na przykład nowego centrum kompetencyjnego, promotor projektu staje przed wieloma wyborami dotyczącymi lokalizacji projektu w danym regionie lub kraju, rozwiązania technologicznego zastosowanego do przeprowadzenia eksperymentów i wielu innych czynników. Zestaw możliwych opcji można zatem opisać dla każdego poszczególnego aspektu projektu (w poniższym polu przedstawiono przykłady).

PRZYKŁADY OPCJI STRATEGICZNYCH W SEKTORZE RDI

Poniżej przedstawiono kilka przykładów alternatywnych opcji, które prawdopodobnie zostaną przedstawione w analizie opcji RDI

projektowanie.

- Opcje strategiczne : zestaw alternatyw (np. A, B, C, D), które mogą dotyczyć struktury całego projektu.Na przykład, alternatywa A może obejmować przegrupowanie różnych ośrodków badawczych, podczas gdy B proponuje budowę nowego ośrodka badawczego.

- Opcje technologiczne : zestaw alternatyw (np. A, B, C, D), które mogą dotyczyć różnych technologii, które mają zostać zakupione w ramach projektu.Na rynku może być dostępnych kilka (mniej lub bardziej wyrafinowanych i kosztownych) konfiguracji technologicznych, które umożliwiają prowadzenie proponowanych badań.

- Opcje lokalizacji : zestaw alternatyw (np. A, B, C, D), które mogą dotyczyć lokalizacji lub położenia geograficznego projektu.Na przykład projekt infrastruktury szkolnictwa wyższego i infrastruktury badawczej może znajdować się w jednej z kilku lokalizacji lub być podzielony na kilka różnych lokalizacji. W innych przypadkach wybór może dotyczyć tego, czy zbudować obiekt RDI w jednym mieście, czy w innym, czy raczej w ośrodku miejskim, a nie na przedmieściach czy na wsi.

- Opcje architektoniczne : Zestaw alternatyw (np. A, B, C, D), które dotyczą projektu architektonicznego budynku, w którym znajduje się projekt.Na przykład centrum badawcze może znajdować się w nowo wybudowanym budynku lub w starym wyremontowanym budynku.

Źródło: Adaptacja z JASPERS (2013)

Każda opcja powinna być oceniona pod kątem wielu kryteriów, takich jak:

• oczekiwane koszty,

• oczekiwane przychody,

• oczekiwane korzyści gospodarcze, w tym pozytywne i negatywne efekty zewnętrzne,

• możliwe szersze efekty regionalne,

• czas wdrożenia,

• stopień niepewności i związane z tym ryzyko.

Opcje powinny być porównywane między sobą za pomocą zarówno analizy wielu kryteriów, jak i uproszczonej AKK, gdzie szacunkowe dane z przepływów finansowych i gospodarczych są wykorzystywane do obliczania finansowych i gospodarczych wskaźników wykonania. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale 2. Proponowany projekt powinien być połączeniem najlepszych alternatywnych opcji w ramach każdego zakresu dostępnych opcji, tak aby umożliwić jak największe korzyści w najbardziej efektywny sposób.

Oczekuje się, że podobny wpływ ekonomiczny zostanie osiągnięty za pomocą różnych opcji, preferowana opcja może zostać wybrana poprzez uwzględnienie finansowej wartości bieżącej netto (im niższa jest wartość bieżąca netto finansowana, tym bardziej efektywny jest projekt) lub innych aspektów jakościowych wynikających z analiza wielokryterialna.

7.7 Analiza finansowa

7.7.1 Koszty inwestycji, eksploatacji i konserwacji

Kategorie kosztów finansowych, które są ogólnie związane z infrastrukturami RDI, przedstawiono syntetycznie w tabeli 7.4 poniżej.

Tabela 7.4 Typowe koszty inwestycji, eksploatacji i utrzymania infrastruktury RDI

Koszt inwestycji

Koszty O & M

- Koszty planowania i projektowania

- Materiały i ekwipunek

- Nabycie ziemi

- Usługi doradcze

- Koszty budowy, ewentualnie zdezagregowane według robót budowlanych i

- Koszty personelu naukowego

instalacje, materiały, praca itd.

- Koszty personelu administracyjnego i technicznego

- Energia, wywóz śmieci i inne media zużyte podczas

- Koszt uzyskania i utrzymania patentów

okres budowy

- Energia, wywóz śmieci i inne media

- Dostęp do drogi

- Kampanie promocyjne i inne wydatki zewnętrzne

- Urządzenia RDI, w tym technologie informacyjne

skierowane do ogółu społeczeństwa

(w szczególności do przechowywania danych lub ich opracowania)

- Szkolenia związane z infrastrukturą

- Koszty zakupu własności intelektualnej

obsługa i zarządzanie

- Testowanie

- Usunięcie potencjalnych zanieczyszczeń / teren zdegradowany

- Koszty początkowe

leczenie pod koniec cyklu życia infrastruktury

Źródło: Autorzy

Oszczędności w O & M lub inwestycje osiągnięte dzięki realizacji projektu powinny również zostać uwzględnione i uwzględnione po stronie kosztowej analizy, jako ujemne, tj. Jako zmniejszenie kosztów w odniesieniu do scenariusza alternatywnego.

O WKŁADKOWYCH WKŁADACH W ANALIZY FINANSOWE I EKONOMICZNE

Organizator projektu może nie zapłacić za towary, usługi i personel za budowę lub eksploatację projektu; strony zewnętrzne mogą świadczyć te usługi w naturze. Nie jest to niezwykłe w przypadku projektów inwestycyjnych promowanych przez publiczne instytucje badawcze i uniwersytety. Wkłady niepieniężne należy traktować w następujący sposób:

- w analizie finansowej wkłady rzeczowe nie są zaliczane do kosztów projektu, ponieważ nie stanowią faktycznego przepływu środków pieniężnych dla promotora projektu;

- odpowiednia wartość ekonomiczna wkładów rzeczowych powinna zostać ujęta w kosztowej części analizy ekonomicznej, w której należy uwzględnić wszystkie koszty związane z projektem dla społeczeństwa;

- wartość rezydualna składników rzeczowych i wyposażenia rzeczowego powinna być uwzględniona zarówno w analizach finansowych, jak i ekonomicznych.

7.7.2 Przychody i źródła finansowania

Projekty infrastrukturalne RDI mogą uzyskiwać dochody ze świadczenia różnorodnych usług użytkownikom publicznym i prywatnym. Świadczone usługi i uzyskane dochody mogą się znacznie różnić w zależności od projektu. Tabela 7.5 poniżej przedstawia (niewyczerpującą) listę typowych wpływów, które należy uznać za przychody operacyjne.

W porównaniu z innymi rodzajami projektów, infrastruktura RDI w większości przypadków jest w dużej mierze zależna od publicznych źródeł finansowania, a źródła finansowania mogą być bardzo zróżnicowane. Oprócz krajowych / regionalnych wkładów kapitałowych, które są wspólne dla wszystkich projektów, może istnieć wiele innych wkładów do projektu badawczego, przyznawanych przez europejskie, krajowe lub regionalne podmioty publiczne i prywatne. Takie mechanizmy finansowania mogą się znacznie różnić w zależności od kraju, w zależności od specyficznych dla danego kraju struktur instytucjonalnych.

Promotor projektu powinien dokładnie ocenić, czy napływ finansowy, w szczególności jeśli jest przyznany przez instytucję lub agencję publiczną, należy uznać za źródło finansowania lub przychodów operacyjnych. Zasadniczo kontrakty badawcze lub wkłady przyznane z sektora publicznego, czy to w ramach ustaleń konkurencyjnych czy niekonkurencyjnych, powinny być traktowane jako dochody operacyjne (i dlatego uwzględnione w analizie finansowej rentowności i przy obliczaniu zdyskontowanego dochodu netto, zgodnie z art. 61 rozporządzenia 1303/2013), ale tylko wtedy, gdy są płatnościami w stosunku do usługi świadczonej bezpośrednio przez promotora projektu. Ten warunek jest często weryfikowany, gdy własność oczekiwanych wyników badań jest przekazywana do zamawiającego podmiotu publicznego i nie pozostaje w instytucji badawczej. Na przykład można przyznać dotację przyznaną przez regionalną instytucję publiczną na publiczny organ badawczy, skierowaną na opracowanie nowego oprogramowania użytecznego w szpitalach regionalnych lub nowy typ systemu sygnalizacji kolejowej, który zostanie zainstalowany na regionalnych liniach kolejowych. uważane za w pełni rozwinięte dochody operacyjne dla projektu badawczego.

Zamiast tego, publiczne źródła finansowania badań, których celem jest pokrycie (części) kosztów operacyjnych poniesionych przez promotora projektu, ale bez konieczności przeniesienia własności wyników badań, będą uważane za źródła finansowania, ale nie przychody operacyjne. Zgodnie z przepisami 317 i zgodnie z ogólną metodologią AKK, o której mowa w sekcji 2.8.4 niniejszego przewodnika, te źródła finansowania uważa się za "przesunięcia z budżetu państwa lub budżetów regionalnych".Jako takie nie są one uwzględniane jako przychody przy obliczaniu zarówno wskaźników wyników finansowych, jak i określania pomocy unijnej. Są jednak odpowiedzialne za weryfikację stabilności finansowej. Do przykładów tej kategorii źródeł finansowania należą dotacje z europejskich lub krajowych ram finansowania badań (takich jak program "Horyzont 2020"), regularne lub wyjątkowe darowizny od państwa, składki Narodowej Służby Zdrowia na rzecz szpitali uniwersyteckich itp.

Stopień niepewności związany z pozyskiwaniem specjalnego publicznego finansowania badań, rozumianego jako dochód operacyjny lub źródło finansowania, przez cały okres trwania projektu jest często bardzo wysoki, co może znacząco wpłynąć na wskaźniki projektu dotyczące stabilności i rentowności. W związku z tym promotor projektu powinien unikać nadmiernego nastawienia optymistycznego. Niepewność związana z projektami powinna być należycie omawiana i analizowana, nawet za pomocą zestawu procedur oceny ryzyka.

Tabela 7.5 Typowe przychody i źródła finansowania infrastruktury BRI

Przykłady przychodów operacyjnych

Przykłady źródeł finansowania

- Przychody z licencji uzyskane z komercjalizacji patentów

- Krajowe / regionalne wkłady publiczne

- Sprzedaż usług doradczych

- Krajowe / regionalne wkłady prywatne

- Przychody z umów na badania przemysłowe i przedkomercyjnych

- Wkład UE

zamówienia publiczne

- Inne krajowe / regionalne systemy finansowania dla BRI

- opłaty wpisowe do laboratorium i za korzystanie ze sprzętu badawczego

zajęcia

opłata dla badaczy i przedsiębiorstw

- Granty publiczne na badania, np. W ramach programu "Horyzont"

- Opłaty studenckie / magisterskie / doktoranckie

2020 r

- Realizacja kapitałów spin-off

- Dotacje na badania obejmujące przeniesienie własności określonego produktu badawczego

- Sprzedaż lub wynajem nowych budynków wykorzystywanych do celu projektu

- Przychody z populacji docelowej wykorzystujące wyniki badań (np. Pacjenci otrzymujący innowacyjne leczenie)

- Przychody z działalności popularyzatorskiej dla szerszej publiczności (np. Sprzedaż księgarń, opłaty za wejście itp.)

- Zwykłe transfery publiczne

Źródło: Autorzy

7.8 Analiza ekonomiczna

7.8.1 Struktura sekcji

Główną trudnością, która często zniechęcała do stosowania właściwej AKK w kontekście infrastruktury BRI, jest oszacowanie korzyści społecznych z szeregu różnorodnych projektów, które mogą obejmować ośrodki badawcze zajmujące się zmianą klimatu, a także parki naukowe i technologiczne, lub od infrastruktury badawczej fizyki wysokich energii po biocząsteczkowe ośrodki badawcze. Poniżej przedstawiono niektóre wskazówki dotyczące praktycznej oceny świadczeń społecznych. Perspektywa, podobnie jak w przypadku pozostałej części przewodnika, jest ex ante, gdy niepewność co do korzyści infrastruktury RDI jest największa. 318

Prezentacja analizy ekonomicznej ma następującą strukturę. Po zidentyfikowaniu w poprzednich sekcjach działań i usług ogólnie dostarczanych przez infrastrukturę RDI, a także główne kategorie (użytkowników i użytkowników) lub grup docelowych, można wskazać listę typowych korzyści dla każdej grupy docelowej (sekcja 7.8.2). Z kolei dla każdej korzyści badane są możliwe podejścia do prognozowania wielkości korzyści w horyzoncie czasowym projektu i nadawania im wartości ekonomicznej. Następnie sekcja 7.8.6 pokrótce omawia szczególny wpływ na rozwój regionalny i konkurencyjność, a rozdział 7.8.7 pokazuje możliwy przyszły rozwój metodologiczny w kontekście podstawowych projektów badawczych.

7.8.2 Typowe korzyści

Aby docenić korzyści społeczne każdego projektu, jako pierwszy krok, wnioskodawca musi zrozumieć, kto jest bezpośrednio lub pośrednio ukierunkowany na usługi świadczone przez infrastrukturę. Typologie podmiotów, których dotyczy projekt, powinny już zostać zidentyfikowane do celów analizy popytu (zob. Sekcja 7.5). Następnym krokiem powinny być następujące pytania:

• w jaki sposób ustalana jest korzyść dla każdej grupy docelowej i jak można ją mierzyć ilościowo?

• w jaki sposób można przewidzieć ilości korzyści w horyzoncie czasowym projektu?

• w jaki sposób szacowana jest marginalna wartość społeczna korzyści?

Całkowita wartość ekonomiczna oczekiwanych korzyści jest następnie uzyskiwana jako wielkość świadczenia pomniejszona o ich marginalne wartości społeczne. Te podstawowe pojęcia CBA powtarza się tutaj, ponieważ powinny one być konsekwentnie i konsekwentnie stosowane w dziedzinie infrastruktury RDI, bez zniechęcania się specjalnym, różnorodnym i wymagającym charakterem ich projektu i działania.

Poniżej omówiono typowe korzyści trzech głównych kategorii grup docelowych związanych z projektami BRI i już wymienionych w sekcji 7.5 (przedsiębiorstwa, badacze, młodzi profesjonaliści i studenci, ludność docelowa i ogół społeczeństwa). Dla jasności przydatne jest podzielenie listy szerokich kategorii grup docelowych na bardziej szczegółowe pozycje.

Korzyści dla firm 319

Ta kategoria grupy docelowej jest szczególnie niejednorodna i mogłaby potencjalnie obejmować dużą różnorodność podmiotów, użytkowników lub nie korzystających z usług oferowanych przez projekt. Poniżej znajduje się lista potencjalnych firm docelowych.

• Nowe przedsiębiorstwa, tj. Start-upy technologiczne i firmy typu spin-off ustanowione w ramach realizacji projektu i / lub podmioty korzystające z usług świadczonych przez inkubatory i podobną infrastrukturę: przedsiębiorstwa te mogą doświadczyć różnego rodzaju korzyści, takich jak zmniejszenie umieralności w działalności gospodarczej, uniknięcie kosztów ze względu na usługi świadczone przez urządzenia RDI oraz opracowywanie nowych lub ulepszonych produktów i procesów.

• Już istniejące firmy, które mogą obejmować:

- Duże przedsiębiorstwa zaangażowane w infrastrukturę badawczą stosowaną lub centra kompetencji dzielone z uniwersytetami, innymi przedsiębiorstwami i stronami trzecimi: potencjalne korzyści dla dużych przedsiębiorstw to rozwój nowych produktów i procesów, w niektórych przypadkach prowadzących do patentów lub innych form ochrony intelektualnej własność.

- MŚP korzystające z działań i usług oferowanych przez parki technologiczne i inną zbiorową infrastrukturę wspierającą badania i rozwój: potencjalnymi korzyściami mogą być transfer wiedzy i wsparcie dla rozwoju nowych lub ulepszonych produktów i procesów. Wynalazki tworzone przez MŚP najczęściej pochodzą z adaptacji istniejącej wiedzy do nowych dziedzin i nie zawsze są chronione patentami.

- Jakakolwiek inna działalność, albo MŚP, albo większa, albo zaawansowana technologicznie, albo nie, która jest w stanie uniknąć pewnych kosztów lub zwiększyć sprzedaż ze względu na wpływ nowej wiedzy, przechodząc z infrastruktury badawczej jako pozytywny efekt zewnętrzny. Ta kategoria obejmuje, między innymi, firmy z branży zaawansowanych technologii w łańcuchu dostaw infrastruktury RDI, przyczyniając się do rozwoju innowacyjnego sprzętu, materiałów i oprogramowania oraz czerpiąc korzyści z efektów uczenia się przez działanie.

Korzyści dla naukowców, młodych profesjonalistów i studentów

• Pracownicy naukowi i naukowcy zaangażowani w projektowanie, eksploatację i użytkowanie eksperymentalnych maszyn podstawowych i stosowanych obiektów badawczych oraz innych pracowników akademickich korzystających z nowej literatury naukowej: potencjalne korzyści badaczy akademickich to publikacje i cytaty z czasopism naukowych; rzadziej korzyść może przybrać formę rejestracji patentów lub innych form ochrony własności intelektualnej.

• Młodzi badacze w przedsiębiorstwach lub poza środowiskiem akademickim: wzrost korzyści z kapitału ludzkiego można przypisać tej kategorii aktorów, w szczególności gdy zaangażowani są młodzi profesjonaliści, naukowcy po doktoracie i początkujący naukowcy; wzrost kapitału społecznego poprzez tworzenie sieci kontaktów z rówieśnikami i uznanymi naukowcami może być kolejną możliwą korzyścią.

• Studenci, zazwyczaj na studiach, np. Zaangażowani w szkolenia lub przygotowanie doktoratu (doktor) z pracą w terenie w infrastrukturze badawczej, rzadziej w infrastrukturze technologicznej i infrastrukturze innowacyjnej. Podobnie jak w przypadku młodych badaczy, uczniowie mogli czerpać radość z efektów rozwoju kapitału ludzkiego i kapitału społecznego.

Korzyści dla populacji docelowej i ogółu społeczeństwa

• Ludność w obszarach ryzyka środowiskowego: dzięki nowym metodom badawczym lub inwigilacji opracowanym w infrastrukturze BRI, ludność może odnieść korzyści z unikniętych kosztów i zaoszczędzić życie w związku z poważnymi zagrożeniami, takimi jak skutki zmiany klimatu, trzęsienia ziemi, powodzie pożary, zanieczyszczenia itp.

• Populacja narażona na ryzyko dla zdrowia: Kategoria ta obejmuje pacjentów związanych z medyczną lub farmakologiczną infrastrukturą badawczą w dziedzinie nowych terapii lub innymi członkami społeczeństwa, których dotyczy projekt RDI, którzy doświadczają korzyści zdrowotnych pod względem unikniętej śmiertelności i wyższej jakości życia. Inni pacjenci (nieużytkownicy infrastruktury badawczej) mogą również czerpać korzyści z transferów wiedzy do innych kontekstów.

• Opinia publiczna zainteresowana nauką i technologią, wynikająca z wizyt u klienta w infrastrukturze, wirtualnych wizyt w witrynach projektu i sieciach społecznościowych, dostępności publikacji edukacyjnych i informacji w mediach w ramach działań zewnętrznych zespołu zarządzającego infrastrukturą RDI. Związana z tym korzyść jest pod względem efektów kulturowych, cenionych przez marginalną skłonność do zapłaty za tę formę działalności kulturalnej.

Przeglądanie wyżej wymienionych rodzajów świadczeń (wymienionych w tabeli poniżej ), 320 można zaobserwować, że niektóre z nich powtarza się dla różnych typów grup docelowych.Na przykład wartość patentów jako potencjalnej korzyści może być przypisana dużym przedsiębiorstwom, MŚP, naukowcom akademickim lub wynalazcom spoza środowiska akademickiego. Należy również pamiętać, że intensywność każdej korzyści może być bardzo różna w różnych typologiach infrastruktury BRI. Na przykład społeczna korzyść związana ze zmianą kapitału ludzkiego ma duże znaczenie dla stosowanych infrastruktur badawczych, w których studenci często angażują się w działalność badawczą, ale ma mniejsze znaczenie dla rozwoju technologicznego i infrastruktury innowacyjnej. Jednak wiele projektów może łączyć pewne elementy głównych rodzajów infrastruktury BRI (tj. Infrastruktury na rzecz badań, rozwoju technologicznego lub innowacji), a jedynie indywidualna ocena może określić, która kategoria korzyści jest mniej lub bardziej istotna dla konkretnego rodzaju infrastruktury. projekt.

Tabela 7.6 Grupy docelowe, korzyści i powiązane podejście do oceny: przykładowe streszczenie

Zasiłek

Ocena

podejście

Grupy docelowe

Biznes

Badacze, młodzi profesjonaliści i studenci

Docelowa populacja i ogół społeczeństwa

Już

istniejący

biznes

es

Podziały i startupy

Naukowcy i badacze

Badacze w przedsiębiorstwach lub poza środowiskiem akademickim

Stu

wgniecenia

Docelowa populacja narażona na ryzyko środowiskowe

Docelowa populacja zagrożona zdrowiem

Gen

eral

publiczny

Stworzenie większej liczby lub więcej długowiecznych firm typu start-up i spin-off

Zysk z cienia

+ +

+

+

+

Opracowywanie nowych / ulepszonych produktów i procesów

Zysku cień lub wartość patentów

+ +

+ +

+

+

Przenikanie wiedzy do firm niebędących użytkownikami

Zyski z cienia lub koszty uniknięte

+ +

+

Wartość publikacji naukowych

Marginalny

produkcja

koszt

+ +

+

Rozwój kapitału ludzkiego

Przyrostowe

trwający całe życie

wynagrodzenie

+ +

+ +

Rozwój kapitału społecznego

Jakościowy

analiza

+

+ +

+ +

Ograniczenie ryzyka środowiskowego

Uniknięte koszty lub WTP

+

+ +

Zmniejszenie ryzyka zdrowotnego

VOSL lub QALY

+ +

Efekty kulturowe

WTP

+ +

Uwaga: ++ bardzo istotne; + umiarkowanie istotne; VOSL: wartość statystycznego życia; QALY: rok życia skorygowany o jakość Źródło: Autorzy

7.8.3 Wycena korzyści dla przedsiębiorstw

Firmy mogą doświadczyć wielu korzyści, w zależności od ich związku z projektem RDI. Korzyści mogą polegać na tworzeniu firm typu spin-off i start-up, opracowywaniu nowych lub ulepszonych produktów i procesów (prawdopodobnie, ale niekoniecznie prowadzących do patentów), świadczeniu specjalnych usług dla firm użytkowników i wiedzy. skutki uboczne dla firm niebędących użytkownikami.

Niezależnie od korzyści, jakie napotykają firmy, ogólna zasada jest taka, że ​​każda zmiana korzystna dla przedsiębiorstwa powinna być wyceniana poprzez przyrostowe zyski z cienia, w porównaniu do sytuacji bez projektu. Jest to zgodne z koncepcjami i metodologią CBA opisanymi w rozdziale 2. Dla uproszczenia, w dalszej części, wykorzystuje się pojęcie "zysku" (zamiast "zysku w tle") przy założeniu, że zakłócenia rynku powinny być należycie uwzględnione. Na przykład, jeśli ukierunkowane firmy znajdują się w obszarach charakteryzujących się wysokim bezrobociem, zysk z cienia będzie wyższy niż zysk finansowy brutto 321 ponieważ płaca w cieniu będzie niższa niż płaca rynkowa.

Prognozowanie spodziewanych zysków może nie być łatwym zadaniem, głównie ze względu na poufność informacji. Istnieją jednak różne możliwe podejścia do przewidywania zmian w zyskach przedsiębiorstw, które może rozważyć projektodawca.

Na przykład w przypadku większości dużych przedsiębiorstw lub określonych kategorii przedsiębiorstw (np. W przypadku firm prowadzących badania farmaceutyczne lub przedsiębiorstw w innych określonych NACE 322 sektory) dostępne są informacje na temat rentowności, średnich kosztów i sprzedaży. Bazy danych w domenie publicznej lub przyznawane przez dostawców danych oferują cenne informacje w tym zakresie. Inne przydatne informacje są przewidziane w bieżącym badaniu Komisji Europejskiej dotyczącym średniej rentowności i wyników wybranych sektorów gospodarki. 323 Ponadto w niektórych przypadkach ujawnienie niektórych informacji jest możliwe, szczególnie w przypadku konieczności udowodnienia zgodności z pomocą państwa UE. Benchmarking z podobnymi infrastrukturami RDI w innych kontekstach mógłby również zapewnić pewien wkład w prognozowanie przyszłych zysków.

Bezpośrednie oszacowanie wpływu infrastruktury BRI na przyszłe zyski MŚP mogłoby być jeszcze bardziej złożone, ponieważ oficjalne dane dotyczące mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw są zwykle ograniczone. Jednak wywiady lub porównania z innymi podobnymi doświadczeniami mogą pomóc w przypuszczeniu o możliwych zmianach w rentowności przedsiębiorstw, które zostaną przetestowane za pomocą odpowiedniej analizy ryzyka, jak omówiono później.

Przedstawiono bardziej szczegółowe informacje na temat szacowania typowych korzyści z projektów RDI dla przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę bardzo specyficzny charakter każdego projektu RDI, dodatkowe korzyści, które nie mieszczą się dokładnie na liście tutaj wskazanej, mogą nadal istnieć. Jednak nie należy się spodziewać, że metodologia oceny będzie znacząco różna: ogólnie rzecz biorąc, korzyści dla przedsiębiorstw można zawsze wycenić za pomocą przyrostowego zysku w tle. Gdy jest to bardziej istotne lub praktyczne, można zastosować podejście unikające kosztów, jak wyjaśniono poniżej.

Ustanowienie spółek typu spin-off i start-upów

Spółki typu spin-off i start-up to firmy prowadzące działalność z silnym, zaawansowanym technologicznie i innowacyjnym komponentem biznesowym. Podczas gdy spin-off powstaje z podziału już istniejącego podmiotu na dwie lub więcej odrębnych jednostek, start-up jest nowym podmiotem stworzonym z wpływu istniejącej firmy lub organizacji badawczej (np. Uniwersytetu). Do celów analizy kosztów i korzyści tworzenie spin-offów i start-upów rozpatruje się według tej samej typologii korzyści, ponieważ metodologia wyceny jest bardzo podobna. Misją firm typu spin-off i start-up jest rozwijanie i wprowadzanie na rynek nowych produktów lub usług, które pochodzą z początkowego wkładu wiedzy przekazanego przez firmę macierzystą lub organizację. Ustanowienie firm typu spin-off i start-up może być jednym z zamierzonych celów infrastruktury innowacji, podobnie jak w przypadku centrów inkubatorów, ale może również stanowić efekt uboczny podstawowych i stosowanych infrastruktur badawczych.

Korzyści gospodarcze wynikające z tworzenia nowych jednostek biznesowych często były oceniane w przeszłości przy ocenie projektów, poprzez analizę wartości ekonomicznej tworzonych miejsc pracy. Jednak takie podejście nie jest zgodne z teoretycznymi podstawami AKK. Wartość ekonomiczna firm typu spin-off i start-up powinna być wyceniana jako oczekiwany zysk z cienia uzyskany przez przedsiębiorstwo w okresie jego istnienia w porównaniu ze scenariuszem alternatywnym.Aby nie dokonywać podwójnego liczenia, nie należy brać pod uwagę wyodrębnionych udziałów kapitałowych i przychodów operacyjnych ze sprzedaży usług doradczych prowadzących do tworzenia spółek ubocznych i nowych spółek, które są objęte analizą finansową. analiza ekonomiczna.

Jeżeli infrastruktura RDI przyczynia się do zwiększenia współczynnika przeżywalności start-upów, korzyść jest wyceniana jako oczekiwany zysk osiągnięty przez nowo utworzone firmy, które przetrwają dłużej niż firmy w scenariuszu bazowym (patrz przykład działania w polu poniżej). Ilekroć uzasadnione jest przypuszczenie, że głównym wkładem projektu RDI nie byłoby zwiększenie wskaźnika przetrwania firm rozpoczynających działalność, ale zwiększenie bezwzględnej liczby nowo powstających przedsiębiorstw w regionie, to łączny oczekiwany zysk uzyskany przez wszystkich nowo powstających utworzone firmy w oczekiwanym okresie życia powinny zostać uwzględnione w analizie. Można oczekiwać, że ta ostatnia sytuacja wystąpi w pewnych okolicznościach i zazwyczaj na obszarach szczególnie biednych.

Oszacowanie ex ante zysku typu spin-off i start-upy powinny być oparte na następujących zasadach:

• roczna i całkowita liczba firm typu spin-off / start-upów, które prawdopodobnie zostaną wygenerowane przez infrastrukturę RDI;

• oczekiwana wartość rocznych zysków osiągniętych dzięki firmom typu spin-off / start-up w danym kraju i sektorze;

• średni czas życia firm typu spin-off / start-up w danym kraju i sektorze.

Takie zmienne można wywnioskować z oficjalnych statystyk (na szczeblu regionalnym, krajowym lub, gdzie nie jest to możliwe, na poziomie europejskim) lub z odpowiedniej literatury. W miarę możliwości należy uwzględnić specyfikę sektora. Oficjalne dane o podobnej infrastrukturze RDI oraz ich własnych firmach typu spin-off / start-upach, zlokalizowanych w tym samym lub w innych regionach i krajach, mogą być traktowane jako odniesienia tam, gdzie to możliwe.

Korzyść z ustanowienia jakiejkolwiek nowej działalności powinna być oszacowana na ogólny oczekiwany czas życia takiej działalności. Jest więc bardzo prawdopodobne, że niektóre świadczenia będą kontynuowane po ostatnim roku w horyzoncie czasowym projektu RDI. Promotor projektu powinien upewnić się, że wartość rezydualna świadczenia, odpowiednio zdyskontowana według społecznej stopy dyskontowej, jest przypisana w ostatnim roku horyzontu czasowego AKK.

WARTOŚĆ KREACJI SPIN-OFF I START-UP: PRZYKŁAD SZACOWANIA

W tym polu przedstawiono przykład wyceny korzyści związanej z tworzeniem nowych przedsiębiorstw. Wszystkie przedstawione tutaj liczby i założenia mają wyłącznie cel ilustracyjny i dlatego nie powinny być traktowane jako wartości referencyjne. Wnioskodawca proszony jest o opieranie się na założeniach i źródłach związanych z projektem oraz należyte uzasadnienie wyboru jakiejkolwiek wartości wejściowej.

W tym przykładzie oczekuje się, że park technologiczny, wyposażony w centrum inkubatorów dla start-upów high-tech, wesprze 100 przedsiębiorstw w horyzoncie czasowym. Zakłada się, że średni zysk przedsiębiorstw objętych pomocą przez pierwsze trzy lata będzie wynosił zero; następnie wzrasta do 0,5 mln EUR rocznie (w tym podatki, odsetki i korekta wynagrodzenia w tle). Korzyścią społeczną jest różnica między wyjściowym szacunkiem zysków przedsiębiorstw wspieranych przez projekt a scenariuszem alternatywnym, w którym wzięto pod uwagę wyższy wskaźnik śmiertelności przedsiębiorstw. Zatem zysk z dodatkowych firm, które przetrwają, powinien być obliczany tylko.

Literatura i dostępne badania mogą dostarczyć informacji na temat wskaźnika przeżywalności firm rozpoczynających działalność w określonych krajach i sektorach. Poniższy wykres pokazuje kilka przykładowych przykładów. Na przykład według statystyk demografii przedsiębiorstw Eurostatu (Eurostat, 2009) 50% wszystkich przedsiębiorstw rozpoczętych w 2001 r. Przetrwało do 2006 r. Zgodnie ze sprawozdaniem na temat konkurencyjności Unii innowacji z 2011 r. (Komisja Europejska, 2011 r.) Wskaźnik przetrwania przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w państwach UE w 2003 r. Wynosił od 50% do 85% po pięciu latach, w zależności od kraju. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) (2013) zakłada prawdopodobieństwo / stopę sukcesu na poziomie 50% w przypadku średnio nowo tworzonych przedsiębiorstw w ciągu 15 lat.

Przykłady początkowych krzywych przeżywalności

W rozpatrywanym przykładzie, standardowa krzywa przeżycia dla firm z branży zaawansowanych technologii w regionie, w którym zlokalizowana będzie infrastruktura RDI, wskazuje, że średnio 30% nowo założonych przedsiębiorstw przetrwa po dziesięciu latach. Na podstawie dowodów z innych podobnych obiektów RDI, promotor projektu spodziewa się, że 50% nowo powstałych przedsiębiorstw, które otrzymają wsparcie w ramach instrumentu RDI, zamknie się w ciągu dziesięciu lat: w innych kategoriach oczekuje się, że usługi wsparcia świadczone w ramach projektu będą aby zmniejszyć śmiertelność biznesową. W roku 10 w inkubatorze będzie 50 przedsiębiorstw, które przetrwają, średnio 30 w regionie. Tak więc efekt netto to kolejne 20 firm, które przetrwają, a które nadal będą działać dziesięć lat po ich utworzeniu.

Obecna wartość oczekiwanego strumienia zysku dla tych dodatkowych 20 przedsiębiorstw musi zostać obliczona jako korzyść z projektu. Oczywiste jest, że wartość korzyści byłaby bardzo wrażliwa na oczekiwaną rentowność i wskaźnik przeżycia przedsiębiorstw wspieranych przez inkubator. Odpowiednia analiza ryzyka zostanie wdrożona w celu przetestowania wpływu tych krytycznych zmiennych.

Opracowywanie nowych / ulepszonych produktów i procesów

Gdy infrastruktura RDI może być powiązana z rozwojem nowych lub ulepszonych dóbr rynkowych, zmiany w zysku w tle oczekiwanym ze sprzedaży takich towarów powinny zapewnić oszacowanie korzyści. Powyższe uwagi ogólne nadal obowiązują.

Gdy patenty są rejestrowane w krajowych, europejskich lub innych urzędach patentowych, korzyść można oszacować na podstawie wartości ekonomicznej patentów, pod warunkiem że uniknie się podwójnego liczenia ze zmianą oczekiwanego zysku ze sprzedaży produktów RDI. W rzeczywistości oczekiwana wartość patentu obejmuje co do zasady "różnicę między zdyskontowanym strumieniem zysków (cienia) od momentu przyznania patentu, gdy wynalazca posiada patent, a ekwiwalentnym strumieniem zniżek (cienia) zysków bez patent "(Komisja Europejska, 2006: 4).

Należy również zwrócić uwagę na to, aby w analizie ekonomicznej nie uwzględniać przychodów finansowych uzyskanych z licencji, przychodów z umów badawczych i dotacji oraz opłat wpisowych płaconych przez przedsiębiorstwa użytkowników, ostatecznie ukierunkowanych na rozwój nowych / ulepszonych produktów i procesów.

Kiedy patenty są oczekiwane jako wynik projektu, należy rozwiązać dwa różne problemy z oceną.

Po pierwsze, należy przewidzieć liczbę patentów w czasie. Ta prognoza jest oczywiście trudna, ale wnioskodawca projektu może zebrać pewne wskazówki z dotychczasowych osiągnięć beneficjenta w dziedzinie patentów. Jako kolejna najlepsza opcja, wnioskodawca projektu może odnosić się do obserwowalnych danych związanych z innymi regionami lub innymi infrastrukturami, jeśli są dostępne. Statystyki dotyczące średniej liczby patentów zarejestrowanych w krajowych lub europejskich urzędach patentowych (EPO) i liczby naukowców, ewentualnie według sektorów i na odpowiednim poziomie geograficznym (albo Nomenklatura Jednostek Terytorialnych dla Statystyki, NUTS, poziom 0 lub 2, ) mogą być gromadzone przez Eurostat lub krajowe instytuty statystyczne lub inne oficjalne źródła 324 . Źródła te mogą sugerować szereg możliwych prognoz dotyczących liczby patentów projektu, które należy przetestować za pomocą odpowiedniej analizy ryzyka.

Po drugie, należy oszacować marginalną wartość patentu. Uznaje się, że wartość ta zmienia się znacznie w różnych sektorach, ale istnieje kilka badań empirycznych na ten temat, które można potraktować jako odniesienia. Na przykład "Badanie dotyczące oceny gospodarki opartej na wiedzy. Czym właściwie są patenty? Wartość patentów na dzisiejszą gospodarkę i społeczeństwo ", opublikowana przez Komisję Europejską w 2006 r., Analizuje rozkład wartości patentów zarejestrowanych w Europejskim Urzędzie Patentowym w latach 1993-1997. Analiza opiera się na badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród prawie 10 000 wynalazców w ośmiu krajach europejskich. Patenty należące do różnych klas technologii zostały uwzględnione. Badanie to wykazuje bardzo wypaczoną dystrybucję, której średnia wartość wynosi od 250 do 300 000 EUR, a średnia wartość to 3 miliony EUR.

W ramach projektu PatVal UE (Komisja Europejska, 2005) szacuje się, że wartość patentów europejskich wynosi zwykle od 100 000 do 300 000 EUR, przy niewielkiej liczbie patentów, które uzyskują zwroty ekonomiczne przekraczające 3 miliony euro, a jeszcze mniejszy udział wyceniają ponad 10 milionów euro. Jak podkreślił EBI (2013), brokerzy patentowi sugerują niższe średnie wartości rynkowych patentów indywidualnych w Stanach Zjednoczonych wynoszące od 57 500 EUR do 85 000 EUR. 325

Istnieją inne badania i zachęca się promotora projektu do rozważenia tego, który dostarcza najbardziej aktualnych i odpowiednich oszacowań wartości patentów. Oczekiwaną wartość patentów w kraju lub regionie, w którym będzie zlokalizowane urządzenie RDI oraz w odpowiedniej dziedzinie technologicznej, należy rozważyć, jeśli jest dostępna.

WARTOŚĆ PATENTÓW: PRZYKŁAD SZACOWANIA

W tym polu przedstawiono przykład wyceny korzyści związanej z rejestracją nowych patentów. Wszystkie przedstawione tutaj liczby i założenia mają wyłącznie cel ilustracyjny i dlatego nie powinny być traktowane jako wartości referencyjne. Wnioskodawca proszony jest o opieranie się na założeniach i źródłach związanych z projektem oraz należyte uzasadnienie wyboru jakiejkolwiek wartości wejściowej.

Prognozy dotyczące liczby patentów rejestrowanych każdego roku przez naukowców pracujących w ocenianym obiekcie RDI mogą opierać się na ich wykazanej zdolności do wytwarzania innowacji i patentów rynkowych. Alternatywnie, promotor projektu może wziąć pod uwagę istniejące statystyki dotyczące liczby przyznanych patentów i liczby personelu badawczo-rozwojowego (B + R) na danym obszarze. Można założyć korelację między liczbą patentów a personelem badawczo-rozwojowym. Na przykład, jeśli statystyki wskazują, że w rozpatrywanym regionie przyznawany jest średnio jeden patent na każde 60 naukowców, a infrastruktura badawczo-rozwojowa ma pomieścić do 180 naukowców, można oczekiwać, że projekt wygeneruje około trzech patentów na rok. Korekty według sektora technologicznego są brane pod uwagę. Nawet jeśli nie są dostępne historyczne dane dotyczące regionu lub kraju, można przypuszczać, że minimalna i maksymalna liczba patentów przypadających na jednego pracownika RDI rocznie może być domniemana na podstawie dowodów, o których mowa w innych krajach: promotor projektu może wówczas wskazać liczbę patentów na naukowca, którzy oczekuje się od infrastruktury RDI w takim zakresie.

Dla czysto ilustracyjnego celu, poniższy wykres pokazuje wzór korelacji pomiędzy wnioskami patentowymi a personelem badawczo-rozwojowym jako udział w całkowitym zatrudnieniu w wybranych krajach w 2005 roku. Należy zauważyć, że istotną zmienną, którą należy wziąć pod uwagę w CBA, jest liczba patentów udzielonych przez Urząd Patentowy, EPO lub inne, a nie wnioski patentowe.Gdy dostępne są tylko statystyki dotyczące zgłoszeń patentowych, należy przyjąć założenie dotyczące liczby wniosków, które zostaną ostatecznie zarejestrowane. Ta korekta ma na celu wyłącznie rozpatrywanie patentów o rzeczywistej wartości handlowej i odrzucanie patentów o niskiej jakości. Można nawiązać do już istniejących badań dotyczących komercyjnego wykorzystania patentów (np. Komisja Europejska, 2005, strona internetowa Europejskiego Urzędu Patentowego 326 itd.)

Korelacja między wnioskami patentowymi do EPO na milion mieszkańców (skala logarytmiczna)

Wykres 1: Korelacja zgłoszeń patentowych do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) na milion mieszkańców (skala logarytmiczna) i personelu badawczo-rozwojowego jako udział w całości zatrudnienia, wybrane kraje, 2005

oraz personel R & D jako udział w całości zatrudnienia - 2005 r

Źródło: Komisja Europejska (2006)

Drugi krok polega na przedstawieniu szacunkowego portfela patentów, który ustanowią urządzenia RDI, w porównaniu z wartością patentową o wartości odniesienia.

Na przykład, jeśli od personelu RDI projektu oczekuje się rejestracji średniej liczby trzech patentów rocznie, a każdy z nich ma wartość 100 000 EUR, roczne niezdyskontowane korzyści wyniosą 300 000 EUR. Biorąc pod uwagę dużą zmienność (i niepewność ex ante ) możliwej liczby i wartości patentów, różne założenia można przetestować na podstawie probabilistycznej analizy ryzyka.

Przenikanie wiedzy do firm niebędących użytkownikami

Infrastruktury RDI mogą powodować transfer wiedzy do firm niebędących użytkownikami. Na przykład, jeśli infrastruktura RDI jest zaangażowana w opracowywanie nowych technologii (lub towarów, oprogramowania itp.) I udostępnia je w domenie publicznej bez jakiejkolwiek formy ochrony własności intelektualnej (np. Ponieważ promotor projektu RDI jest podmiotem publicznym), zewnętrzny użytkownicy, którzy używają takich technologii dla własnego dobra, mogliby odnieść korzyść. Korzyści społeczne mogą być wyceniane jako przyrostowy zysk w cieniu, jaki można oczekiwać od zewnętrznego biznesu dzięki przekazanej technologii.

Alternatywnie, zamiast patrzenia na zwiększoną rentowność, w niektórych przypadkach bardziej praktyczne może być skoncentrowanie się na unikniętych kosztach dla firm, które nie muszą już opracowywać technologii, która została udostępniona za darmo (lub po bardzo niskiej cenie) przez Infrastruktura RDI.

Takie samo podejście miałoby zastosowanie w przypadku zasiłków "uczenia się przez działanie", którymi cieszą się zaawansowani technologicznie dostawcy zaangażowani w projektowanie, budowę lub eksploatację infrastruktur działających na pierwszym planie nauki (zazwyczaj podstawowe lub stosowane duże ośrodki badawcze). Firmy, które mają możliwość zdobycia nowej wiedzy i umiejętności technologicznych rozlewając się jako efekty zewnętrzne z urządzeń RDI, mogą wykorzystać tę wiedzę do dalszego rozwoju technologicznego i zwiększenia wydajności sprzedaży i konkurencyjności. Nawet w takich przypadkach korzyść może zostać przechwycona przez zmianę zysku w cieniu firm niebędących użytkownikami przypisywaną do projektu RDI lub unikniętych kosztów.

POZYSKANIE WIEDZY DLA NIEPOWIĄZKOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW: PRZYKŁAD SZACOWANIA

W tym polu przedstawiono przykład wyceny transferów wiedzy do firm niebędących użytkownikami. Wszystkie przedstawione tutaj liczby i założenia mają wyłącznie cel ilustracyjny i dlatego nie powinny być traktowane jako wartości referencyjne. Wnioskodawca proszony jest o opieranie się na założeniach i źródłach związanych z projektem oraz należyte uzasadnienie wyboru jakiejkolwiek wartości wejściowej.

Projekt badawczy sektora publicznego ma na celu znalezienie nowego procesu oszczędzania energii do wytworzenia danego produktu, a promotor projektu zobowiązuje się nie opatentować wyników badań. Tylko ex post będzie wiadomo, czy projekt się powiedzie; jednak ex ante technolodzy mogą zaproponować oszacowanie prawdopodobieństwa pomyślnego zakończenia projektu i osiągnięcia szeregu energooszczędnych wyników (na przykład ze względu na wstępne dowody dostępne w ramach badań teoretycznych lub pilotażowych).

Na przykład obiekt RDI ma na celu zbadanie innowacyjnej technologii spalania i turbiny gazowej oraz oferuje otwarty dostęp do naukowców akademickich i przedsiębiorstw. Wyniki eksperymentów są jawne, a promotor projektu przewiduje udostępnienie informacji o postępie technologicznym osiągniętym dzięki otwartym konferencjom. Firmy, które nie były zaangażowane w proces eksperymentowania jako użytkownicy obiektu, nadal mogą czerpać korzyści, wchłaniając nową wiedzę wytworzoną przez projekt RDI, który został opublikowany w domenie publicznej. Nowa technologia pozwala firmom znacząco poprawić własne procesy produkcyjne.

Związana z tym korzyść społeczna będzie wtedy kosztem unikniętym dla każdej firmy, aby opracować tę samą nową / ulepszoną technologię razy większą liczbę ukierunkowanych firm. W takim przypadku, jeśli zastosowanie innowacyjnej technologii pozwoli na osiągnięcie oszczędności energii w procesie produkcyjnym przedsiębiorstw, korzyści będą równe unikniętym kosztom energii dla każdego przedsiębiorstwa w pewnym horyzoncie czasowym.

7.8.4 Wycena korzyści dla naukowców i studentów

Wartość publikacji naukowych

Dla naukowców i badaczy jedną z głównych korzyści płynących z pracy w infrastrukturze badawczej, zarówno w zakresie badań stosowanych, jak i podstawowych, jest możliwość uzyskania dostępu do nowych danych eksperymentalnych, przyczynienia się do tworzenia nowej wiedzy i, ostatecznie, publikowania artykułów naukowych w czasopisma naukowe. Tak więc korzyścią jednostkową jest marginalna wartość społeczna publikacji naukowej.

Marginalną wartość publikacji można oszacować na podstawie krańcowych kosztów produkcji. Takie podejście do uwzględniania korzyści jest całkowicie zgodne ze standardowym podejściem opisanym w rozdziale 2, kiedy koszt krańcowy jest przybliżeniem ceny w tle towarów, dla których ceny rynkowe nie są odpowiednie . 327

Zatem wartość jednego papieru w pieniądzu można oszacować na podstawie stosunku wynagrodzenia autora naukowca do liczby publikacji rocznie. Inne wyniki w zakresie wiedzy, takie jak dokumenty robocze, pre-wydruki i wykłady na konferencjach, mogą być również rozważane i wyceniane zgodnie z tym samym krańcowym podejściem do kosztów produkcji.

Wynagrodzenie naukowca akademickiego powinno być brane pod uwagę tylko na czas poświęcony na badania. Dane dotyczące wynagrodzeń naukowców i średniej liczby publikacji rocznie według różnych dziedzin naukowych można znaleźć w różnych źródłach danych. Prognozowanie liczby wyprodukowanych prac może mieć wpływ na standardy personelu, który ma być rekrutowany do infrastruktury badawczej . 328

WARTOŚĆ PUBLIKACJI: PRZYKŁAD SZACOWANIA

W tym polu przedstawiono przykład wyceny publikacji naukowych. Wszystkie przedstawione tutaj liczby i założenia mają wyłącznie cel ilustracyjny i dlatego nie powinny być traktowane jako wartości referencyjne. Wnioskodawca proszony jest o opieranie się na założeniach i źródłach związanych z projektem oraz należyte uzasadnienie wyboru jakiejkolwiek wartości wejściowej.

W tym przykładzie średnia pensja brutto naukowca, który jest użytkownikiem infrastruktury RDI, wynosi 60 000 EUR rocznie, czas przeznaczony na badania wynosi 50% (pozostała część to koszty nauczania i obowiązki kierownicze) oraz liczba opublikowanych liczba dokumentów oczekiwanych rocznie to trzy. Koszt krańcowy na papier wynosi 10 000 EUR: 60 000 * 50% / 3. Dla uproszczenia można założyć liniową zależność między wartością a liczbą publikacji i można oszacować całkowitą wartość publikacji wyprodukowanych w horyzoncie czasowym projektu.

Ponadto, gdy tylko zostanie to uznane za istotne dla danego projektu, wartość artykułów może zostać zwiększona proporcjonalnie do liczby cytatów, które otrzymują naukowcy spoza organizacji, którzy korzystają z nowej literatury naukowej stworzonej przez użytkowników projektu. Wnioskodawca projektu może zaproponować różne podejścia do przewidywania procesu rozpowszechniania transferu wiedzy naukowej poprzez cytowanie (np. Poprzez zastosowanie technik scjentometrycznych) i przypisywania wartości cytatom, pod warunkiem, że są one zgodne z ogólnymi zasadami AKK. Ten dodatkowy efekt może mieć znaczenie dla podstawowych i stosowanych infrastruktur badawczych, podczas gdy jest on bardziej ograniczony i często nieistotny dla infrastruktur ukierunkowanych na innowacje.

Jeśli od naukowców oczekuje się generowania nowych patentów, obowiązuje ta sama metodologia wyceny przedstawiona w poprzedniej sekcji.

Korzyści z rozwoju kapitału ludzkiego

Główną korzyścią, jakiej można oczekiwać od młodszych naukowców i studentów zaangażowanych w projekt, jest "premia" do ich przyszłego wynagrodzenia, wynikająca z nabycia kapitału ludzkiego, który nie zostałby zakumulowany bez udziału w projekcie.

Premia to przyrostowe wynagrodzenie za całe życie zarobione przez młodych naukowców i studentów w ciągu całej ich kariery zawodowej, w porównaniu ze scenariuszem bez projektu. Oszacowanie takiej przyszłej składki może wymagać podejścia opartego na przeniesieniu korzyści z innych kontekstów, rozmów kwalifikacyjnych i ekspertyzy specjalistów na interesującym rynku pracy.

Należy również zauważyć, że stosunkowo niewielka premia może się akumulować przez lata (na przykład podczas 35-40-letniej kariery naukowca). W przypadku infrastruktur badawczych, które przyciągają wielu studentów lub młodszych naukowców, łączna wartość korzyści może być niemożliwa do pomylenia. Korzyści te byłyby również istotne dla laboratoriów badawczo-rozwojowych instytucji szkolnictwa wyższego. Należy zauważyć, że korzyści wypracowane poza horyzontem czasowym projektu należy uwzględnić w wartości rezydualnej analizy.

Równoważnym i alternatywnym podejściem byłoby oszacowanie WTP dla młodszych naukowców i studentów w celu wzięcia udziału w szkoleniu i okresie nauki w infrastrukturze RDI. Podobnie jak w przypadku przyjęcia na prestiżowe uniwersytety, studenci mogą być skłonni do uiszczenia opłaty za dostęp do infrastruktury badawczej, ze względu na wyższe wynagrodzenie, które spodziewają się zarabiać po wejściu na rynek pracy. Oszacowana WTP musi być uwzględniona w analizie ekonomicznej, zamiast przychodów finansowych z opłat studenckich.

WARTOŚĆ LUDZKIEGO ROZWOJU KAPITAŁU: PRZYKŁAD SZACOWANIA

W tym polu przedstawiono przykład oceny rozwoju kapitału ludzkiego. Wszystkie przedstawione tutaj liczby i założenia mają wyłącznie cel ilustracyjny i dlatego nie powinny być traktowane jako wartości referencyjne. Wnioskodawca proszony jest o opieranie się na założeniach i źródłach związanych z projektem oraz należyte uzasadnienie wyboru jakiejkolwiek wartości wejściowej.

Zakłada się, że stosowane centrum badawcze, działające od 20 lat, przyjmuje rocznie 100 studentów na okres szkolenia, w sumie dla 2 000 studentów. Po zakończeniu okresu szkolenia od byłych studentów oczekuje się natychmiastowego wejścia na rynek pracy. W zależności od sektora profesjonalnego, średnia roczna pensja brutto może być łatwo uzyskana z dostępnych krajowych statystyk lub wartości referencyjnych z innych podobnych kontekstów. W tym przykładzie zakłada się, że byli studenci będą otrzymywać średnie roczne wynagrodzenie brutto w wysokości 50 000 EUR.

Wywiady ze studentami, profesorami i innymi ekspertami sugerują, że udział w programie szkoleniowym oferowanym przez centrum badawcze może generować składkę na wynagrodzenia, powiedzmy, 5% w stosunku do całkowitej przyszłej pensji w porównaniu ze scenariuszem alternatywnym dla konkretnego projektu (np. Szkolenie program w innym ośrodku badawczym lub w ogóle brak szkolenia w miejscu pracy). Odpowiada to niezdyskontowanym świadczeniom w wysokości 2,500 EUR rocznie na jednego ucznia.

Zakładając karierę zawodową trwającą 40 lat, niezdyskontowane świadczenie wynosi 200 milionów EUR: 100 * 20 * 2500 * 40. Całkowity zdyskontowany zasiłek można oszacować jako wartość bieżącą całkowitego rocznego wynagrodzenia przyrostowego uzyskanego przez wszystkich studentów wyszkolonych w horyzoncie czasowym projektu w ciągu całej swojej kariery zawodowej. Nawet po dyskontowaniu korzyść może nadal być bardzo znacząca.

Aby być bardziej rygorystycznym, można rozważyć, zamiast średniej pensji, krzywą płac związaną z uczniami podczas całej ich przyszłej kariery zawodowej. Poniższy wykres pokazuje kilka przykładów takich krzywych wynagrodzenia. Odnoszą się do spodziewanych zarobków doktorantów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), w zależności od branż zatrudnienia. Inne źródła mogą istnieć na poziomie europejskim i krajowym. Na przykład roczne badanie godzin i dochodów 329 brytyjskiego Urzędu Statystyk Krajowych zapewnia średnią płacę za dużą różnorodność zawodów.

Przykład krzywej płac dla pracowników z USA w różnych sektorach zawodowych

■ Przemysł

▲ Inne (informatyka, finanse, administracja publiczna itp.)

X Academia i inne ośrodki badawcze

0 10 20 30 40

Lata kariery


100 000 S 90 000

80 000

70 000

ru

S 60 000

50 000

40 000

30 000 <20 000

10.000 0

Źródło: Opracowanie autorów na podstawie danych PayScale (www.payscale.com ): funkcja logarytmiczna została oszacowana na podstawie oczekiwanych wynagrodzeń na czterech różnych poziomach kariery.

Korzyści z rozwoju kapitału społecznego

Coraz ważniejsza jest literatura akademicka w ekonomii stosowanej, dotycząca społeczno-ekonomicznej wartości kapitału społecznego, tj. Wymiaru i głębokości sieci relacji między jednostkami. Na tym etapie literatura jest wciąż w powijakach, 330, ale ta potencjalna korzyść może być analizowana przez autora projektu w kategoriach jakościowych, bez uwzględniania jej wartości przy obliczaniu wskaźników efektywności ekonomicznej.

7.8.5 Wycena korzyści dla docelowej populacji i ogółu społeczeństwa

Redukcja zagrożeń środowiskowych

Niektóre infrastruktury badawcze koncentrują się na programach, które mają na celu monitorowanie pewnych klas ryzyka na dużą skalę i badanie środków łagodzących. Mogą istnieć różne rodzaje ryzyka terytorialnego. Dla uproszczenia są one zgrupowane tutaj pod tą samą etykietą ryzyka środowiskowego, gdzie koncepcja "środowiska" jest rozumiana, w szerokim sensie, jako otoczenie lub warunki, w których dana osoba żyje i działa.

Obecnie największym zagrożeniem dla rodzaju ludzkiego jest zmiana klimatu, a naukowcy są zainteresowani zrozumieniem jej dynamiki i sposobu jej ograniczania. Chociaż badania te mogą być prowadzone przez stosunkowo niewielkie stacje naukowe lub ekspedycje, w niektórych przypadkach może to wymagać skoordynowanych sieci placówek badawczych. Takie sieci można uznać za wyjątkowy duży projekt, jeśli są one w pełni zintegrowane, co omówiono w sekcji 7.4. Innymi klasami zagrożeń naturalnych są na przykład erozja gleby, powodzie, pożary lasów, trzęsienia ziemi i aktywność wulkaniczna. Ryzyko technologiczne dla środowiska wiąże się z poważnymi epizodami zanieczyszczenia w niektórych klasach działalności gospodarczej.

Gdy zespoły ludzi pracują w ośrodku badań stosowanych, aby przetestować nowe metody badania danych związanych z potencjalnymi zagrożeniami środowiskowymi, zebrać nowe dowody, opracować modele prognostyczne, ewentualnie opracować prototypy nowych technologii i produkty mające na celu zmniejszenie tego ryzyka, ostateczni beneficjenci Postępy w zakresie wiedzy są potencjalnie wszystkimi osobami zagrożonymi w ramach danej klasy zagrożeń środowiskowych.

Korzyścią płynącą z nowej wiedzy w tej dziedzinie jest unikanie kosztów potencjalnie ukierunkowanych na głowę mieszkańca lub ich gotowość do zapłaty za mniejsze ryzyko środowiskowe.Istnieją stosunkowo dobrze opracowane metody analizy kosztów i korzyści dla określonych klas ryzyka, które można znaleźć w literaturze dotyczącej ekonomiki środowiska (patrz sekcja 4.3 "Środowisko, ochrona i zapobieganie zagrożeniom"). 331 i załącznik VI), w większości opartych na obliczeniu wartości ekonomicznej, albo zapobiegania ryzyku, albo wartości szkody wynikającej z wystąpienia wypadku i unikniętej dzięki niemu. Należy unikać podwójnego liczenia z możliwymi dochodami finansowymi zapewnianymi przez grupę docelową.

Szczególną trudnością dla CBA w kontekście infrastruktury RDI jest to, że ex ante nie wiadomo, czy projekt będzie skuteczny w dostarczaniu nowych rozwiązań w horyzoncie czasowym.Mogą wystąpić dwa przeciwstawne scenariusze: scenariusz pesymistyczny, w którym nie odkryto niczego nowego lub nic praktycznego, oraz optymistyczny scenariusz, w którym projekt w pełni osiąga cele badawcze. Szczególną uwagę należy zwrócić na unikanie nieuzasadnionego optymizmu, wynikającego na przykład z niedoskonałych informacji na temat nieudowodnionej technologii, tendencji twórców projektów do nadmiernego optymizmu i zachęt politycznych, aby byli bardziej optymistyczni w promowaniu projektu (zob. Tabela 7.8 na końcu). niniejszego rozdziału w celu uzyskania dalszych przykładów typowych zagrożeń).

Sugeruje się, aby jako punkt odniesienia najpierw obliczyć korzyści społeczne (ostrożnie) optymistycznego scenariusza. Innymi słowy, promotor projektu powinien określić wymierną korzyść dla populacji docelowej, polegającą na wykryciu, do czego ma racjonalnie dążyć infrastruktura. Jak wspomniano, można to osiągnąć za pomocą stosunkowo dobrze znanych technik, przynajmniej w przypadku typowych zagrożeń dla środowiska. Następnie oceniający powinien wziąć pod uwagę prawdopodobieństwo, że projekt zakończył się tylko częściowo i zbadać ryzyko mające wpływ na ENPV poprzez w pełni wykreśloną ocenę ryzyka, w tym ryzyko nie odkrywania niczego, co ma zastosowanie.

Ograniczenie zagrożeń dla zdrowia

Jeden z najważniejszych obszarów współczesnych badań jest związany ze zdrowiem człowieka, w takich dziedzinach, jak na przykład odkrywanie i testowanie nowych leków, nowe zaawansowane formy chirurgii wspomagane przez robotykę, radioterapia z wiązkami niekonwencjonalnymi, genetyka itp. Badania dotyczące bezpieczeństwa łańcucha żywnościowego lub bezpieczeństwa rodzajów transportu są również ważne z perspektywy zdrowia ludzkiego.

W niektórych przypadkach takie badania mogą dostarczyć wyników, które są internalizowane przez firmy (np. W przemyśle farmaceutycznym lub w produkcji sprzętu elektromedycznego), za pomocą patentów lub innych systemów ochrony własności intelektualnej. Kiedy świadczenia zostaną w pełni zinternalizowane, przedsiębiorstwa będą główną grupą docelową projektu BRI, a związane z tym korzyści powinny zostać wycenione za pomocą metod opisanych w punkcie 7.8.3 powyżej.

W innych przypadkach wiedza wytworzona przez stosowane infrastruktury badawcze nie jest jednak przypisana do żadnej konkretnej działalności, ale wpływa bezpośrednio lub pośrednio na populację docelową; na przykład szpitalne laboratoria badawcze lub inne medyczne placówki badawcze opracowujące i stosujące nowy rodzaj leczenia dla swoich pacjentów.

Podobnie jak w przypadku standardowych projektów zdrowotnych, marginalną korzyścią projektu jest zmniejszenie współczynników umieralności lub zachorowalności lub poprawa stanu zdrowia. Można je ocenić poprzez wartość statystycznego życia (VOSL), o której mowa w rozdziale 3, w odniesieniu do ekonomicznych kosztów ofiar śmiertelnych i wypadków w sektorze transportu, skorygowanego o jakość roku życia (QALY), mierzącego wartość zmiany w zarówno długość życia i jakość życia, jak i inne miary statystyczne dobrze znane w ekonomii zdrowia. 332 Aby uniknąć podwójnego liczenia, wszelkie dochody finansowe pochodzące z populacji docelowej nie powinny być uwzględnione w analizie ekonomicznej.

Osoba oceniająca musi mieć następujące elementy:

• prognozę liczby pacjentów w horyzoncie czasowym projektu;

• empiryczna ocena korzyści krańcowych (VOSL, QALY lub innych) dla populacji docelowej, która będzie leczona;

• prognozę skuteczności terapii.

Ta ostatnia jest oczywiście najtrudniejszym aspektem analizy, ponieważ z definicji w badaniach medycznych nie wiadomo, czy nowe leczenie zadziała, czy nie, na pewną patologię i pewną próbkę pacjentów. Podobnie jak w przypadku korzyści dla populacji narażonych na ryzyko środowiskowe (patrz wyżej), korzyści zdrowotne generowane przez infrastrukturę RDI muszą być prognozowane i oceniane w pesymistycznym i (ostrożnie) optymistycznym scenariuszu. Prawdopodobieństwo sukcesu, a także możliwy wpływ na populację docelową, można wywnioskować z relatywnie podobnych, ale bardziej ugruntowanych metod leczenia, i można polegać na ekspertyzie zebranej poprzez grupy fokusowe, wywiady, metody Delphi i inne techniki. Te dowody, w przypadku których konieczne jest uzyskanie zgody pacjentów na eksperymenty, prawdopodobnie będą dostępne dla promotora projektu.

Korzyści ekonomiczne dla populacji docelowej należy oszacować w scenariuszu (ostrożnie) optymistycznym, ale ryzyko, że badania nie zakończyły się pełnym lub częściowym sukcesem, należy ocenić za pomocą analizy ryzyka.

Oprócz bezpośredniej korzyści populacji objętej projektem RDI, może istnieć inna ważna korzyść, związana z dobrem publicznym wiedzy w medycynie i dziedzinach pokrewnych. Podczas gdy leczenie każdego pacjenta nie jest dobrem publicznym per se (indywidualna terapia jest do pewnego stopnia konkurencyjna i wykluczająca), wiedza zdobyta w infrastrukturze badań zdrowotnych może w różny sposób rozprzestrzenić się na światową społeczność medyczną: publikując wyniki organizowanie kongresów naukowych, przyjmowanie zespołów medycznych z innych ośrodków badawczych, podpisywanie formalnych umów o przekazywanie wiedzy (zarówno za darmo, jak i za płatność) itp. W tych przypadkach mogą istnieć inne pośrednie grupy docelowe, tj. pacjenci niepoddani leczeniu podczas badań infrastruktury, ale kto będzie traktowany gdzie indziej ze względu na doświadczenie i odkrycia skumulowane w pierwotnym projekcie.

Korzyść marginalna i podejście oceny są takie same jak w przypadku bezpośrednio ukierunkowanych populacji. Zakres analizy wymaga jednak rozszerzenia. Oznacza to szacowanie wielkości szerszej populacji docelowej, możliwy wpływ na szerszą populację oraz prawdopodobieństwo, że nastąpi transfer wiedzy. Jak zwykle, probabilistyczna analiza ryzyka pomoże ocenić ogólną zmienność uzyskanej ENPV.

Efekty kulturowe dla zwiedzających

Niektóre infrastruktury RDI przyciągają zainteresowanie ogółu, a ich kierownictwo może w tym celu realizować strategię działania. Powody, dla których należy zaplanować działania na rzecz przedsięwzięć w dziedzinie nauki i technologii, mogą być związane ze zwiększeniem społecznej akceptacji projektów na dużą skalę, które w innym przypadku mogłyby zostać źle zrozumiane przez opinię publiczną i / lub "pouczające" ludzi o tym, co jest realizowane w ramach instrumentu RDI. .Przykłady działań pomocniczych mogą obejmować organizację wycieczek z przewodnikiem dla zwiedzających, na przykład przez park naukowy lub porozumienia między centrum badań naukowych a szkołami i uniwersytetami, mające na celu zorganizowanie lokalnych programów edukacyjnych. W Europie i Stanach Zjednoczonych istnieje wiele przykładów infrastruktury badawczej o dużej liczbie odwiedzających rocznie, a projektodawcy mogą rozważyć, czy chcą opracować takie programy informacyjne w ramach swojej strategii.

Ostatecznymi beneficjentami tych działań są osoby odwiedzające infrastrukturę. Ponieważ wizyty są często bezpłatne lub po minimalnych cenach, krańcowa społeczna wartość świadczenia jest domniemana gotówką do zapłaty za wizytę. Podobnie jak w przypadku innych zajęć rekreacyjnych, najczęstszym sposobem szacowania WTP jest metoda kosztu podróży lub podejście polegające na przeniesieniu korzyści (patrz dyskusja w załączniku VI). Oznacza to, że oceniający musiałby przewidzieć liczbę odwiedzających w horyzoncie czasowym projektu i oszacować odpowiednią WTP. Podejście WTP można również wykorzystać do wyceny sprzedaży książek edukacyjnych lub innych publikacji mających na celu upowszechnianie wiedzy wśród ogółu społeczeństwa. W analizie ekonomicznej WTP zastępuje dochody od odwiedzających uwzględnione w analizie finansowej.

Poza osobistymi wizytami może być także wielu wirtualnych gości, którzy odwiedzą stronę projektu lub dołączą do sieci społecznościowych związanych z działaniami projektu. Niektóre projekty mogą być również eksponowane w mediach. W stosownych przypadkach promotor projektu powinien próbować ocenić korzyści kulturowe, z których korzystają wirtualni użytkownicy za pomocą odpowiednich technik AKK, czerpiąc z rosnącej literatury z zakresu ekonomii kultury lub przynajmniej jakościowo.

WARTOŚĆ EFEKTÓW KULTUROWYCH: PRZYKŁAD SZACOWANIA

W tym polu przedstawiono przykład wyceny efektów kulturowych dla odwiedzających infrastrukturę RDI. Wszystkie przedstawione tutaj liczby i założenia mają wyłącznie cel ilustracyjny i dlatego nie powinny być traktowane jako wartości referencyjne. Wnioskodawca proszony jest o opieranie się na założeniach i źródłach związanych z projektem oraz należyte uzasadnienie wyboru jakiejkolwiek wartości wejściowej.

W tym przykładzie oceniana infrastruktura RDI to centrum kompetencyjne specjalizujące się w opracowywaniu technologii mających zastosowanie do samolotów. Obiekt, poza tym, że jest wykorzystywany przez naukowców, daje ogółowi społeczeństwa możliwość odwiedzenia laboratorium w wybrane dni miesiąca i zorganizowania lotów demonstracyjnych za darmo. Oczekuje się, że około 100 000 odwiedzających będzie przybywać co roku podczas fazy projektu. W analizie finansowej nie odnotowano dochodów od odwiedzających, ale ich gotowość do zapłaty (WTP) powinna zostać uwzględniona w analizie ekonomicznej, aby odzwierciedlić korzyści kulturowe dla społeczeństwa. Zgodnie z wyceną korzyści związanych z dobrami rekreacyjnymi (patrz sekcja 4.3.7.3), metoda kosztów podróży 333 jest stosowany do oszacowania WTP w celu wizyty w centrum RDI.

Wywiady z próbką ekspertów pozwalają określić, skąd pochodzą potencjalni goście: w szczególności 80% odwiedzających pochodzi prawdopodobnie z obszaru znajdującego się w promieniu poniżej 150 km, a 20% z większej odległości. Należy przyjąć dalsze założenie dotyczące trybu transportu używanego przez odwiedzających. WTP odzwierciedla suma kosztu biletu powrotnego w przypadku podróży pociągiem, autobusem lub samolotem lub kosztu paliwa, opłat drogowych i innych kosztów operacyjnych w przypadku podróży samochodem, wartości czasu spędzonego w podróży (np. Wartości referencyjne HEATCO dla wycieczek rekreacyjnych, patrz punkt 3.8.1), koszt posiłków oraz, w przypadku udziału gości przybywających z odległości większej niż 150 km, możliwy koszt zakwaterowania w hotelu. Tylko koszty związane z wizytą w infrastrukturze RDI powinny być uwzględnione w oszacowaniu WTP.

Średnia WTP dla różnych kategorii odwiedzających (pochodzących z krótszej lub dłuższej odległości i różnych rodzajów transportu) jest następnie mnożona w celu uzyskania oczekiwanej liczby odwiedzających rocznie w celu uzyskania wyceny korzyści ekonomicznych. Dalsze szczegóły dotyczące metody kosztów podróży znajdują się w załączniku VI.

7.8.6 Korzyści i koszty infrastruktury BRI w perspektywie regionalnej

Powyższa dyskusja na temat wyceny świadczeń nie poświęciła jeszcze szczególnej uwagi regionalnemu wymiarowi możliwych skutków infrastruktury BRI. Kwestia ta, która jest oczywiście ważna w kontekście polityki spójności, jest omawiana w tej sekcji.

Zasadniczo wszystkim wymienionym wyżej korzyściom można nadać wymiar przestrzenny, związany z lokalizacją zidentyfikowanych grup docelowych. Wszechobecny charakter wiedzy badawczej sugeruje jednak, że w niektórych przypadkach śledzenie geograficznych granic jej oddziaływania ma ograniczone znaczenie. W innych przypadkach warto jednak zadać następujące pytanie: w jakim stopniu oczekuje się, że region, w którym zlokalizowana będzie infrastruktura RDI, będzie czerpał korzyści z projektu?

Nie sugeruje się ilościowego ujęcia wartości netto projektu w oddziaływaniu lokalnym, regionalnym, krajowym lub transgranicznym. Nie robi się tego również w przypadku innych dużych projektów omawianych w niniejszym przewodniku i byłoby to niepotrzebne obciążenie analityczne. Jednak wnioskodawca projektu może rozważyć dostarczenie pewnych jakościowych dowodów na temat korzyści i kosztów dla regionów, w odpowiedniej skali (np. Na poziomach NUTS 2, NUTS 1 lub NUTS 0). W niektórych przypadkach można oczekiwać, że projekt spowoduje efekt przesunięcia w sąsiednich regionach, na przykład, jeśli ma na celu przyciągnięcie naukowców zatrudnionych wcześniej w innym istniejącym obiekcie RDI. Sugeruje się, że wnioskodawca projektu omawia istotne efekty przesunięcia w co najmniej jakościowych kategoriach.

Możliwymi korzyściami i kosztami, które należy rozważyć w perspektywie regionalnej, są niepieniężne i pieniężne efekty zewnętrzne, bezpośredni wpływ na konkurencyjność regionalną i inne szersze skutki regionalne. Podejście do ich oceny zostało omówione poniżej. Generalnie, wnioskodawca projektu powinien bardzo uważać, aby uniknąć podwójnego liczenia w AKK.

Efekty zewnętrzne

Warto wspomnieć, że mogą istnieć pewne koszty społeczne związane z infrastrukturą, które nie zostały ujęte w analizie finansowej. Mogą to być głównie skutki środowiskowe podczas fazy budowy, eksploatacji i likwidacji, takie jak zanieczyszczenie powietrza / gleby / wody, emisje gazów cieplarnianych i hałas. Zanieczyszczenie powietrza może być wytwarzane na przykład przez zwiększoną liczbę pojazdów wpływających do infrastruktury RDI. Innym przykładem jest uwolnienie niektórych toksycznych substancji, czego można się spodziewać po niektórych infrastrukturach pod koniec ich życia.

Oszczędności w zużyciu energii spowodowane modernizacją budynków i wdrażaniem środków efektywności energetycznej mogą być również generowane jako efekt uboczny projektu . 334

Chociaż trudno jest sformułować ogólne stwierdzenia na temat intensywności i kierunku wpływu na środowisko wynikające z projektów BRI, jeżeli są one ważne w konkretnych przypadkach, należy je wycenić i włączyć do AKK, stosując metody omówione w innych rozdziałach tego przewodnika (w szczególności Rozdziały 3 i 4 dotyczące sektora transportu i środowiska). W innych przypadkach wystarczy wspomnieć o nich i omówić je jakościowo w dokumentacji oceny projektu.

Infrastruktura RDI może również powodować pewne (pozytywne lub negatywne) skutki finansowe, w szczególności w odniesieniu do cen nieruchomości i usług, przez wpływ na popyt na nie. Jak zasugerowano w innym miejscu w niniejszym przewodniku, zmiany wartości nieruchomości można ocenić na podstawie cen hedonicznych (patrz metody metodologiczne w załączniku VI i przykłady zastosowania w rozdziale 4). Ponieważ pieniężne efekty zewnętrzne są do pewnego stopnia uwzględniane przez mechanizmy cen rynkowych, należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć podwójnego liczenia korzyści.

Bezpośredni wpływ na konkurencyjność regionalną

Bezpośredni wpływ na konkurencyjność regionalną jest szczególnie odpowiedni dla infrastruktur RDI, które w różny sposób korzystają z przedsiębiorstw działających w regionie. Z punktu widzenia CBA, jak już wcześniej omówiono, korzyści są ostatecznie ujmowane przez zwiększoną rentowność dla przedsiębiorstw, oszacowaną we właściwy sposób, w tym, w stosownych przypadkach, oczekiwaną wartość patentów. Oczywiście, z perspektywy regionalnej, im bardziej te efekty są ujmowane przez przedsiębiorstwa zlokalizowane w regionie, tym większy wpływ na konkurencyjność regionalną.

Poza opłacalnością firmy mogą istnieć inne mechanizmy, które, choć trudne do oszacowania, mogą być przynajmniej zidentyfikowane jakościowo. Obejmują one przyciąganie naukowców, ekspertów technologicznych i ogólnie wykwalifikowanych pracowników. Wzrost jakości rezydentnej siły roboczej ma długotrwały korzystny wpływ, przyczyniając się do kumulacji procesu budowania korzystnego otoczenia biznesowego. Trudno jest jednak podać wartość pieniężną bez podwójnego liczenia z innymi korzyściami, które są już określone ilościowo.

Personel pierwotnie zaangażowany w projekt RDI może po kilku latach przenieść się do zawodu w jednej z lokalnych firm lub założyć firmę typu spin-off. To z kolei wzmocni konkurencyjność przedsiębiorstw i potencjalnie przyciągnie innych wykwalifikowanych pracowników z innych krajów. Z tego punktu widzenia ważne byłoby, aby wnioskodawca projektu opisał, w jakim stopniu projekt ma rekrutować personel z innych regionów i innych krajów: wysoki wskaźnik atrakcyjności dla osób z zewnątrz może być postrzegany jako korzyść dla stymulowania rozwoju regionalnego, ale w tym samym czasie straty społeczne dla innych regionów.Jak wspomniano powyżej, wszelkie znaczące skutki przesunięcia między regionami należy należycie uwzględnić w kategoriach jakościowych.

W podobnym duchu projekt może pomóc w przeciwdziałaniu odpływowi mózgów, często odczuwanym przez niektóre regiony, dając młodym lokalnym naukowcom lub pracownikom technicznym więcej możliwości zatrudnienia. Jak zwykle ważne jest unikanie podwójnego liczenia: wpływ na zatrudnienie powinien być uwzględniany przez płace minimalne pracowników rekrutowanych w ramach projektu RDI, a dodatkowe korzyści nie muszą być uwzględnione w AKK. W związku z tym liczba miejsc pracy utworzonych lub zakonserwowanych dla wykwalifikowanego personelu zamieszkałego w regionie powinna być dostarczana jako dodatkowa informacja jakościowa.

Podobne rozumowanie dotyczy przyciągania kapitału lub innych przedsiębiorstw .Udane infrastruktury RDI mogą odgrywać kluczową rolę w przekazywaniu świeżego kapitału od zewnętrznych inwestorów, co znajdzie lepsze możliwości inwestycyjne w regionie, więcej wykwalifikowanych pracowników oraz obiekty badawczo-rozwojowe, które są interesujące dla niektórych sektorów przemysłowych. Ten efekt może również przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności regionalnej. Jeżeli istnieją pewne wiarygodne prognozy dotyczące tego możliwego efektu, należy je podać, nie uwzględniając ich w AKK. Z tego powodu ten konkretny efekt powinien zostać omówiony jakościowo i nie powinien być brany pod uwagę przy obliczaniu ENPV.

Większe efekty regionalne

Infrastruktura RDI może mieć szerszy wpływ lokalny na kontekst regionalny, który - jak omówiono w sekcji 2.2 - nie powinien być uwzględniany w analizie ilościowej, ale lepiej opisany w kategoriach jakościowych.

Po pierwsze, mogą wystąpić efekty demonstracyjne dla ogółu społeczeństwa, w szczególności dla młodzieży, dotyczące roli nauki i technologii.Podczas gdy niektóre z tych efektów mogą zostać uchwycone przez efekty kulturowe dla ogółu, zawarte w CBA, jak wspomniano powyżej, inne mogą być bardziej subtelne. Na przykład bliskość szkół i uniwersytetów do projektu RDI może przekonać większą część studentów do studiowania inżynierii lub osiągnięcia stopnia naukowego, co z kolei może być nieco skorelowane z długoterminowym regionalnym tempem wzrostu.

Po drugie, jako że parki naukowe, laboratoria, centra kompetencji w sektorze zaawansowanych technologii itp. Przyciągają wysokiej jakości personel, prawdopodobnie z innych regionów lub za granicą, mogą przyczynić się do otwarcia kulturowego horyzontu lokalnej społeczności. To z kolei przyczynia się do wzrostu lokalnego kapitału społecznego, aw niektórych szczególnie korzystnych przypadkach, nawet do poprawy ogólnej jakości instytucji .Badania akademickie w tej dziedzinie wciąż nie są wystarczająco dojrzałe, aby można je było zastosować w praktyce. Jeśli jednak promotor projektu odgadnie, że pojawią się takie przyszłe skutki, spowodowane napływem międzynarodowych, wysoko wykwalifikowanych migrantów, można to stwierdzić w kategoriach jakościowych. Należy dostarczyć dowodów potwierdzających prawdopodobną liczbę i pochodzenie nowych mieszkańców.

7.8.7 Przyszłe zmiany metodologiczne

Chociaż niniejszy rozdział koncentruje się na badaniach stosowanych, rozwoju i innowacjach, krótko wspomniano tutaj, że uprzednio zbadane korzyści mogą nie być najważniejsze z perspektywy podstawowych infrastruktur badawczych. Odkrycie per se (np odkrycie nowej cząstki elementarnej, nowe biotypy lub gatunki naturalne, nowy egzoplanetą, itd.) Jest często głównym celem podstawowej infrastruktury badawczej.Jednak społeczna wartość czystego odkrycia jest całkowicie nową dziedziną CBA, a jego ewentualna metodologia wyceny nadal stanowi wyzwanie.

Jedna z możliwych metod oceny mogłaby opierać się na koncepcjach zebranych z CBA na temat projektów środowiskowych, które mogą mieć również znaczenie dla podstawowych projektów badawczych. Na przykład pojęcie wartości quasi-opcyjnej, tj. Wartość społeczna przyszłych potencjalnych zastosowań wynikających z badań podstawowych, które obecnie nie są jeszcze dobrze zidentyfikowane, 335 może mieć znaczenie w kontekście badań podstawowych.

Doświadczenie w szacowaniu wartości istnienia dóbr środowiskowych i kulturalnych jest znacznie większe (załącznik VI). Odnosi się to do korzyści dla danej osoby, po prostu wiedząc, że pewne dobro zostało zachowane dla przyszłych pokoleń lub, w przypadku badań, że odkryto coś nowego. Empirycznie wartość egzystencji dóbr można oszacować za pomocą warunkowej wyceny. W 1993 r. Amerykańska Narodowa Administracja Oceanograficzna i Atmosferyczna opublikowała bardzo wpływową wytyczną dotyczącą warunkowej wyceny wartości egzystencjalnej, opartą na zaleceniach panelu ekspertów o wysokim profilu. W UE nie ma jeszcze rozszerzonych doświadczeń związanych z AKK w tym obszarze, ale badania na ten temat są w toku. 336

7.9 Ocena ryzyka

Prawdopodobieństwo błędu związanego z każdym oszacowaniem zawartym w powyższej analizie może być szczególnie wysokie z perspektywy ex ante .Chociaż jest to prawdą w kategoriach ogólnych dla każdego projektu infrastrukturalnego, w przypadku infrastruktury BRI ogólna niepewność wyników AKK może być jeszcze większa.

Aby poradzić sobie z wewnętrznym ryzykiem projektu i niepewnością co do niektórych zmiennych wejściowych, wymagana jest pełnowartościowa ocena ryzyka ilościowego. W odniesieniu do sekcji 2.10 powinno to obejmować analizę wrażliwości (uzupełnioną analizą scenariuszową), jakościową analizę ryzyka, probabilistyczną analizę ryzyka oraz definicję strategii zapobiegania ryzyku i ograniczania ryzyka.

Poniższa lista przedstawia zmienne, które mogą mieć kluczowe znaczenie i które powinny być testowane w analizie wrażliwości, a także należycie uwzględnione w analizie jakościowej za pomocą macierzy ryzyka:

• liczba lat potrzebnych do budowy infrastruktury;

• pozycje kosztów inwestycyjnych i operacyjnych;

• przychody z licencji uzyskane z komercjalizacji patentów;

• dochody z docelowej populacji wykorzystujące wyniki badań (np. Pacjenci otrzymujący innowacyjne leczenie);

• przychody z działań popularyzatorskich dla szerszej publiczności (np. Sprzedaż księgarń, opłaty za wejście itp.)

• krajowe / regionalne systemy finansowania działań w zakresie BRI;

• dotacje publiczne na badania;

• oczekuje się, że liczba spin-offów i start-upów zostanie ustalona;

• wydzielone transakcje kapitałowe;

• oczekiwany roczny przyrostowy zysk osiągnięty dzięki spin-off i start-upom;

• wskaźnik przeżywalności firm typu spin-off / start-up;

• oczekiwany przyrost zysku w tle;

• liczba patentów, które mają zostać zarejestrowane w horyzoncie czasowym projektu;

• wartość ekonomiczna patentów;

• liczba przedsiębiorstw niebędących użytkownikami korzystających z rozprzestrzeniania się technologii;

• oczekiwany przyrost zysków uzyskiwanych przez przedsiębiorstwa, które korzystają z transferów technologicznych lub unikniętych kosztów;

• liczba publikacji naukowych, które mają powstać w horyzoncie czasowym projektu;

• oszacowanie jednostkowej wartości ekonomicznej publikacji naukowych;

• średnia liczba cytowań otrzymanych przez publikacje naukowe;

• liczba młodych naukowców i studentów korzystających z rozwoju kapitału ludzkiego;

• oczekiwane wynagrodzenie przyrostowe uzyskane przez studentów w wyniku rozwoju kapitału ludzkiego w trakcie kariery zawodowej;

• wielkość populacji docelowej narażonej na ryzyko środowiskowe;

• uniknięte koszty lub WTP w celu zmniejszenia ryzyka środowiskowego;

• prognozy wskaźnika sukcesu projektu;

• wielkość populacji docelowej pod względem ryzyka zdrowotnego;

• VOSL lub QALY;

• prognozy wskaźnika sukcesu projektu;

• szacowany WTP odwiedzających;

• szacowany WTP dla publikacji edukacyjnych;

• wartość oddziaływania na środowisko;

• ceny hedoniczne.

Analizy wrażliwości pozwalają na identyfikację najbardziej krytycznych zmiennych modelu CBA. Należy przetestować prawdopodobieństwo zmiany wyników CBA (pod względem wartości bieżącej netto i wewnętrznej stopy zwrotu) względem jednoczesnych zmian zmiennych krytycznych, zgodnie z ich własnymi funkcjami rozkładu prawdopodobieństwa . 337 W przeciwieństwie do dużych projektów wchodzących w zakres innych sektorów, w których wdrożenie probabilistycznej analizy ryzyka jest zalecane tylko w niektórych przypadkach, ten rodzaj analizy powinien być regularnie uwzględniany w sprawozdaniu z oceny infrastruktury BRI.W celu oceny ryzyka projektu w warunkach probabilistycznych należy zastosować techniki symulacji Monte Carlo.

Jak opisano w sekcji 2.10.4, ostatni etap procedur oceny ryzyka polega na zdefiniowaniu strategii zapobiegania ryzyku i łagodzenia jej w odniesieniu do proponowanego projektu. Typowe rodzaje ryzyka wpływające na projekty infrastrukturalne w zakresie BRI, które powinny zostać wyraźnie wzięte pod uwagę, są wymienione w poniższej tabeli.

Tabela 7.8 Typowe ryzyka w projektach RDI

Etap

Ryzyko

Analiza popytu

- Zmiany na rynku pracy (zapotrzebowanie na absolwentów szkół wyższych i wpływ na popyt na usługi edukacyjne w regionie)

- Niewystarczająca liczba wykwalifikowanych zasobów ludzkich do prowadzenia działalności badawczej

- Zapotrzebowanie studentów różni się od przewidywanych

- Zapotrzebowanie użytkowników przemysłowych różni się od przewidywanych

- Interes ogółu społeczeństwa jest inny niż przewidywano

Projekt

- Nieodpowiedni wybór witryny

- Nieadekwatne szacunki kosztów projektu

- Opóźnienia w ukończeniu projektu

- Wynalezienie nowej technologii RDI, dzięki której technologia infrastruktury stanie się przestarzała

- Brak dobrze ugruntowanej wiedzy w zakresie inżynierii technicznej

Administracja i zamówienia

- Opóźnienia w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę

- Nierozwiązane prawa własności nieruchomości

- Opóźnienia w nabyciu praw własności intelektualnej lub wyższe od oczekiwanych koszty ich nabycia

- Proceduralne opóźnienia w wyborze dostawcy i podpisaniu umowy

- Zatory dostaw

Budowa

- Brak gotowych rozwiązań w celu zaspokojenia potrzeb powstałych podczas budowy lub eksploatacji infrastruktury

- Przekroczenie kosztów projektu

- Opóźnienia w komplementarnych pracach poza kontrolą promotora projektu

- opóźnienia w projekcie i przekroczenia kosztów podczas instalacji urządzeń naukowych

- Wypadki

Operacja

- Nieoczekiwane komplikacje związane z instalacją specjalistycznego sprzętu

- Opóźnienia w pełnym i niezawodnym uruchomieniu urządzenia

- Niewystarczająca produkcja wyników badań

- Nieoczekiwane oddziaływania na środowisko / wypadki

- Brak pracowników naukowych / naukowców

Budżetowy

- Nieadekwatne oszacowanie przychodów finansowych

- Niewystarczający sukces w uzyskaniu krajowego i międzynarodowego finansowania konkurencyjnego

- Niespełnienie popytu użytkowników

- Niewystarczający system ochrony i eksploatacji własności intelektualnej

- Utrata istniejących klientów / użytkowników spowodowana konkurencją ze strony innych centrów RDI

Źródło: Autorzy

PRZYKŁAD ANALIZY RYZYKA PROBABILISTYCZNEGO DLA PROJEKTU RDI

W tym polu przedstawiono przykład probabilistycznej analizy ryzyka. Wszystkie przedstawione tutaj liczby i założenia mają wyłącznie cel ilustracyjny i dlatego nie powinny być traktowane jako wartości referencyjne. Wnioskodawca proszony jest o opieranie się na założeniach i źródłach związanych z projektem oraz należyte uzasadnienie wyboru jakiejkolwiek wartości wejściowej.

Ten przykład zakłada, że ​​projekt infrastruktury RDI, składający się z budowy parku technologicznego dla badań stosowanych i innowacji, ma ekonomiczną wartość bieżącą netto w wysokości 400 milionów EUR w horyzoncie 15 lat (scenariusz podstawowy). Główne korzyści ekonomiczne wynikają z generowania nowych firm i wartości nowych produktów opracowanych przez firmy użytkowników, które są gotowe do komercjalizacji. Duża niepewność ma jednak wpływ na założenia oparte na wycenie korzyści, które opierają się głównie na rozmowach z przyszłymi przedsiębiorstwami użytkowników i porównywaniu z podobnymi obiektami w tym samym kraju.

Przeprowadzono analizę wrażliwości w celu zidentyfikowania krytycznych zmiennych modelu, ze szczególnym uwzględnieniem analizy ekonomicznej. Przewiduje się zmianę o 1% wartości większości danych wejściowych CBA (związanych z kosztami inwestycji, przychodami, kosztami operacyjnymi i korzyściami ekonomicznymi). Te zmienne prowadzące do zmiany wartości ENPV o więcej niż 1% to:

- po stronie kosztów - koszt budowy;

- po stronie korzyści - liczba nowo utworzonych nowych przedsiębiorstw;

- oczekiwany zysk cienia przez istniejące przedsiębiorstwa z komercjalizacji produktów innowacyjnych.

Koszty budowy

średnia = 80 milionów EUR


sd = 1 --- sd = 1,5 sd = 2


Liczba uruchomień min = 5, tryb = 20, maks. = 25


Równolegle z jakościową analizą ryzyka przeprowadzaną za pomocą matrycy ryzyka projektu (nie omówionej tutaj, ale patrz Rozdział 2), wdrażana jest probabilistyczna analiza ryzyka.

Pierwszym krokiem jest przypisanie rozkładu prawdopodobieństwa do każdej krytycznej zmiennej zidentyfikowanej poprzez analizę wrażliwości. Dla każdej zmiennej przyjmowane są trzy różne rozkłady.

W scenariuszu podstawowym koszty oszacowano na 80 milionów euro, podzielonych na pięć lat. Przyznając, że wiele czynników może interweniować w celu zmiany całkowitych kosztów budowy, po konsultacji z ekspertami, promotor projektu zakłada, że ​​koszt budowy może się zmienić zgodnie z rozkładem normalnym z odchyleniem standardowym równym 1 (ale można przyjąć inne założenia w tym względzie, patrz rysunek poniżej).

Jeśli chodzi o liczbę uruchomień generowanych przez inkubator dostępny w parku technologicznym, scenariusz podstawowy zakłada, że ​​ogólna liczba 20 przedsiębiorstw została ustanowiona w ciągu dziesięciu lat, ale ta zmienna ma kluczowe znaczenie dla modelu. Analiza porównawcza z innymi parkami technologicznymi w innych regionach sugeruje, że chociaż projekt mógłby wspierać do 25 nowych przedsiębiorstw, biorąc pod uwagę szereg czynników (np. Niepewna dostępność kapitału podwyższonego ryzyka, ograniczona liczba przedsiębiorców itp.), bardziej prawdopodobne, że zostanie ustanowiona mniejsza liczba uruchomień, ale w każdym razie nie niższa niż pięć. W związku z tym promotor projektu był dość optymistyczny w scenariuszu bazowym. Aby uprościć obliczenia, dyskretna dystrybucja liczby uruchomień została potraktowana jako ciągła i odzwierciedlona w przesuniętym w lewo trójkącie.

Projekt RDI umożliwia już istniejącym firmom korzystanie z laboratoriów testujących i prototypujących, które ostatecznie prowadzą do opracowania nowych produktów przeznaczonych do sprzedaży. Ze względu na pewne bezrobocie w regionie współczynnik konwersji dla pracy szacuje się na 0,8; w związku z tym zyski z cienia uzyskiwane przez przedsiębiorstwa za sprzedaż produktów innowacyjnych różnią się od zysków finansowych.

Roczne zyski z cienia

min = 5 milionów EUR, maksimum = 20 milionów EURENPV

(tysiąc EUR)


Oczekiwany roczny zysk w tle jest bardzo zmienny. Zasadniczo kluczowe mogą być inne zmienne, takie jak liczba przedsiębiorstw użytkowników lub czas, w którym faktycznie powstają nowe produkty, lub liczba opracowanych innowacyjnych produktów. Tutaj dla uproszczenia i przykładu testowane są tylko roczne zyski cieni. Biorąc pod uwagę dużą niepewność związaną z tą zmienną, promotor projektu zakłada, że ​​zyski mogą wynosić dowolną wartość od 5 milionów EUR do 20 milionów EUR rocznie, podczas gdy w scenariuszu bazowym przyjęto roczny zysk w wysokości 15 milionów EUR dla każdego nowego produktu wprowadzonego do sklep. W ten sposób można wysunąć hipotezę o rozkładzie prostokątnym.

Informacje o rozkładzie prawdopodobieństwa zmiennych krytycznych wprowadza się w oprogramowaniu komputerowym do symulacji Monte Carlo. Dzięki oprogramowaniu zestaw wartości dla trzech wyżej wymienionych zmiennych krytycznych jest losowo wyodrębniany w ramach ich odpowiednich zdefiniowanych przedziałów i funkcji rozkładu prawdopodobieństwa.

W sumie, powiedzmy, wykonano 1000 ekstrakcji. Ekonomiczna wartość bieżąca netto wynikająca z każdego zestawu wyekstrahowanych wartości jest szacowana, aby uzyskać rozkład prawdopodobieństwa wskaźnika wydajności, pokazanego na poniższym wykresie.

Ze względu na pewne nastawienie optymistyczne w założeniach stojących za liczbą start-upów i rocznym zyskiem z cienia, z którego korzystają dotychczasowe firmy użytkowników, po rozważeniu funkcji rozkładu prawdopodobieństwa zmiennych krytycznych można oczekiwać, że średnia wartość ENPV będzie niższa niż wartość uzyskana w scenariuszu podstawowym (400 mln EUR). W rzeczywistości w tym przykładzie istnieje prawdopodobieństwo prawie 70%, że wartość ENPV będzie niższa od wartości początkowo oszacowanej i 10% prawdopodobieństwa, że ​​będzie ujemna. Analiza ryzyka sugeruje, że należy podjąć odpowiednie środki łagodzące, skoncentrowane na konkretnych zmiennych, w celu ułatwienia materializacji świadczeń.

Załącznik I. Finansowa stopa dyskontowa

Podłoże teoretyczne

Kiedy inwestorzy, prywatni lub publiczni, angażują kapitał w projekt, mają ukryty koszt wynikający z rezygnacji z powrotu do innego projektu. Innymi słowy, wykorzystane zasoby mają koszt alternatywny. W związku z tym, aby zainwestować, oczekiwany zwrot powinien być co najmniej tak wysoki, jak koszt alternatywny finansowania. Z tego powodu wpływy i wydatki projektu są dyskontowane za pomocą finansowej stopy dyskontowej (FDR).

FDR jest kosztem alternatywnym kapitału i jest wyceniany jako utrata przychodów z alternatywnej inwestycji o podobnym profilu ryzyka. Uwzględnia ona wartość pieniądza w czasie, na przykład pomysł, że dostępne pieniądze są obecnie warte więcej niż ta sama kwota w przyszłości, ponieważ może to być zysk (w depozycie bez ryzyka), a ryzyko przewidywany przyszły przepływ środków pieniężnych jest mniejszy niż oczekiwano.

Podejścia do oceny empirycznej

Istnieją różne podejścia do praktyki obliczania finansowej stopy dyskontowej.

• Powszechnie stosowane podejście polega na szacowaniu faktycznego kosztu kapitału. Proxy tego oszacowania jest reprezentowane przez rzeczywisty zwrot z obligacji rządowych (krańcowy koszt bezpośredni funduszy publicznych) lub długoterminową realną stopę procentową kredytów komercyjnych (jeśli projekt wymaga finansowania prywatnego) lub średnią ważoną z dwóch stawki (średni ważony koszt kapitałowy - WACC). Ten drugi przypadek ma zastosowanie, szczególnie gdy projekt wymaga finansowania zarówno publicznych, jak i prywatnych środków. Chociaż podejście to jest bardzo praktyczne i powszechne, nie odzwierciedla faktycznego kosztu alternatywnego kapitału, ponieważ najlepsza alternatywna inwestycja powinna generować wyższe zarobki niż oprocentowanie pożyczek publicznych lub prywatnych.

• Drugim, dokładniejszym podejściem jest rozważenie zwrotu utraconego z najlepszych alternatywnych inwestycji w celu ustalenia maksymalnej wartości limitu dla stopy dyskontowej. W tym przypadku alternatywna inwestycja nie polega na odkupie długu publicznego lub prywatnego, ale stanowi zwrot z odpowiedniego portfela aktywów finansowych.

• Wreszcie, FDR ustala się, stosując określoną stopę procentową lub stopę zwrotu od powszechnie uznanego emitenta papierów wartościowych w szeroko stosowanej walucie, a następnie stosując mnożnik do tego minimalnego poziomu referencyjnego. Biorąc pod uwagę niestabilność międzynarodowych rynków finansowych (w tym ryzyko baniek spekulacyjnych), podejście to może prowadzić do niestabilnych i często zmieniających się wartości.

Przykład oszacowania

Poniżej podajemy empiryczny przykład obliczania FDR w małej otwartej gospodarce, stosując drugie podejście. Obliczenia, wykonane dla celów ilustracyjnych, odbiegają od 4% zaproponowanych w tekście głównym jako odniesienie dla okresu programowania 2014-2020 (który, jak wspomniano, orientacyjny poziom odniesienia, który ma być stosowany ogólnie dla państw członkowskich UE).

Głównym założeniem jest to, że wnioskodawca projektu jest doświadczonym inwestorem i jest w stanie uzyskać zwrot z inwestycji, który jest co najmniej równy średniej wartości portfela różnych papierów wartościowych. Punktem wyjścia do oszacowania kosztu alternatywnego powinna być zatem stopa zwrotu z najbardziej powszechnych aktywów, z których inwestor może czerpać odsetki, a mianowicie z obligacji państwowych, ekwiwalentów pieniężnych i akcji. W tym podejściu zakłada się, że krajowe i międzynarodowe rynki bezpieczeństwa są zintegrowane, co oznacza, że ​​nie ma barier dla przepływów finansowych i że aktywa o tym samym poziomie ryzyka przynoszą taki sam zwrot niezależnie od kraju. Jest to szczególnie odpowiednie dla małych otwartych gospodarek, gdzie krajowe zyski z kapitału są mniej istotne niż zdywersyfikowany portfel dostępny na międzynarodowym rynku kapitałowym 338 "W konsekwencji, nawet jeśli projekt jest związany z jego kontekstem krajowym, oszacowanie kosztu alternatywnego kapitału może opierać się na międzynarodowym portfelu aktywów, na podstawie tego, że inwestor może zaangażować swoje zasoby gdzie indziej"

W tym przykładzie rozważono oszacowanie długoterminowych zwrotów międzynarodowego portfela inwestycyjnego agencji ratingowej (patrz tabela poniżej). FDR jest obliczany jako średnia 339 zwrotów z aktywów wchodzących w skład portfela.Formuła Fisher 340 jest następnie wykorzystywane do uzyskania rzeczywistych szacunków zwrotu.Przyjmując te szacunki, obliczony FDR wynosi 2,9% w ujęciu realnym lub 5,1% w wartościach nominalnych.

Tabela I.1 Szacunki nominalne i rzeczywiste zwroty

Klasa aktywów

Nominalne roczne prognozy zwrotu%

Rzeczywiste roczne prognozy zwrotu%

Akcje o dużej kapitalizacji

6.5

4.3

Akcje o średniej i małej kapitalizacji

8.0

5.8

Zapasy międzynarodowe

6.3

4.1

Więzy

2.6

0.4

Inwestycje gotówkowe

2.2

0.0

Prosta średnia

5.1

Długoterminowa stopa inflacji

2.2

Prosta średnia

2.9

Źródło: www.schwab.com

Załącznik II. Społeczna stopa dyskontowa

Podłoże teoretyczne

Społeczna stopa dyskontowa (SDR) jest stosowana w analizie ekonomicznej projektów inwestycyjnych w celu zdyskontowania kosztów i korzyści ekonomicznych i odzwierciedla koszt alternatywny kapitału z perspektywy czasowej dla całego społeczeństwa. Innymi słowy, odzwierciedla społeczny pogląd na to, jak przyszłe korzyści i koszty mają być wyceniane na podstawie obecnych. W tym sensie każda stopa dyskontowa wiąże się z osądem dotyczącym przyszłości i ma wpływ na wagę przypisaną przyszłym korzyściom lub kosztom.

Zerowa społeczna stopa preferencji czasowej wywodzi się z założenia, że ​​równe wagi są przyznawane przedsiębiorstwom występującym w dowolnym momencie, tj. Że dzisiejsze i przyszłe konsumpcje są obojętne dla użytecznego punktu widzenia. Z drugiej strony dodatnia stopa dyskontowa wskazuje na preferencję bieżącego zużycia w stosunku do przyszłej konsumpcji, natomiast odwrotnie - jeśli stopa dyskontowa jest ujemna.

W doskonale konkurencyjnej gospodarce i w stanie równowagi społeczna stopa dyskontowa pokrywa się ze stopą dyskontową, która odpowiadałaby rynkowej stopie procentowej na rynku finansowym. Nie ma to jednak zastosowania w praktyce, ponieważ rynki kapitałowe są faktycznie zniekształcone.

Podejścia do oceny empirycznej

W literaturze zaproponowano różne podejścia do oszacowania SDR. Najpopularniejsze z nich znajdują się tutaj.

• Społeczna stopa zwrotu z inwestycji prywatnych (SRRI) opiera się na założeniu, że inwestycje publiczne wypierają prywatne inwestycje. Dlatego zgodnie z tym podejściem zwrot z inwestycji publicznych powinien być co najmniej tak duży jak ten, który można uzyskać z inwestycji prywatnej. W rezultacie SDR jest uważany za równy marginalnemu społecznemu kosztowi alternatywnemu funduszy w sektorze prywatnym. Jak wspomniano przez wielu ekonomistów (Boardman i in., 2006, Barrett i wsp., 1999, Arrow i Lind, 1997), podejście SRRI jest ogólnie tendencyjne do wysokich wartości szacunkowych SDR. Istnieją dwie główne przyczyny tego błędu: po pierwsze, efekty zewnętrzne i nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku zniekształcają prywatne zyski z inwestycji i mogą generować zwrot z inwestycji prywatnych wyższy niż dochody społeczne; po drugie, zaobserwowany prywatny zwrot z inwestycji zazwyczaj obejmuje premię za ryzyko. Nie należy tego jednak ujmować w SDR, ponieważ społeczeństwo jako całość lub rząd ma znacznie większy portfel niż jakikolwiek prywatny inwestor i w związku z tym jest w stanie wykorzystać łączenie ryzyka. Ponieważ empiryczna ocena SRRI opiera się zazwyczaj na zaobserwowanych zwrotach na prywatnych rynkach finansowych, jedną z dodatkowych obaw jest zmienność rynku i rola baniek spekulacyjnych.

• Społeczna stopa preferencji czasowych (SRTP) to tempo, w jakim społeczeństwo jest skłonne odłożyć jednostkę obecnej konsumpcji w zamian za więcej konsumpcji w przyszłości. Logika tego podejścia polega na tym, że rząd powinien brać pod uwagę dobro obecnych i przyszłych pokoleń oraz rozwiązać optymalny program planowania oparty na indywidualnych preferencjach dotyczących konsumpcji. Istnieją różne metody szacowania SRTP. Po pierwsze, można to oszacować, patrząc na zwrot z przetrzymywania obligacji rządowych lub innych papierów wartościowych o niskim ryzyku. Inny sposób opiera się na formule uzyskanej z modelu wzrostu Ramseya (patrz poniżej). Możliwym ograniczeniem podejścia SRTP jest to, że skupiając się na stronie konsumpcji, lekceważy efekt przesunięcia, jaki publiczne projekty mogą mieć na prywatne inwestycje. Lind (1990) utrzymuje jednak, że z uwagi na międzynarodową mobilność kapitału, efekt wypierania prywatnych inwestycji przez inwestycje publiczne nie wydaje się być bardzo ważny dla analizy społecznej stopy dyskontowej.

• Istnieją inne podejścia, które można zastosować do dyskontowania międzyokresowego, choć rzadko stosuje się je w praktyce. Należą do nich średnie ważone podejście i metoda cen kapitału w ujęciu cienia. Pierwsza zakłada, że ​​gdy inwestycje publiczne zostaną uznane za mające wpływ na wypieranie zarówno na prywatne inwestycje, jak i na przyszłe zużycie, SDR może być oszacowany na podstawie średniej ważonej stopy zwrotu z inwestycji i preferencji stawek czasowych. Te ostatnie pociągają za sobą przekształcenie przepływów inwestycyjnych w "ekwiwalenty konsumpcyjne" poprzez odpowiednią cenę w tle kapitału; przepływy te są następnie dyskontowane według preferencji społecznej w czasie.

Poniższa tabela przedstawia syntetycznie podejścia SDR obecnie stosowane w wybranych krajach na całym świecie. To może być

zauważyli, że metoda społecznej stopy preferencji czasowej jest szeroko stosowana w krajach rozwiniętych, zwłaszcza europejskich.

Rzeczywiście, według większości ekonomistów (np. Feldstein, 1972, Evans i Sezer, 2003, 2004 i 2005, Florio, 2007, Evans, 2007, Kula, 2002 i 2006), podejście to opiera się na solidnych podstawach teoretycznych, tak jak ma to miejsce nie polegać jedynie na danych finansowych, ale przede wszystkim na preferencjach społecznych.

Tabela II.1 Metody społecznej stopy dyskontowej przyjęte w wybranych krajach

Podstawy teoretyczne

Kraj

Źródło

SRTP

Dania

Hepburn (2007)

Francja

Quinet (2007)

Niemcy

Florio (2006)

Włochy

Florio (2006)

Portugalia

Florio (2006)

Słowacja

Hepburn (2007)

Hiszpania

Florio (2006)

Szwecja

Hagen i in. (2012)

Zjednoczone Królestwo

HM Treasury (2003)

USA (Agencja Ochrony Środowiska)

Zhuang i in. (2007)

SRRI

Australia

Harrison (2010)

Kanada

Wytyczne sekretarza rady skarbu (2007 r.)

Indie

Zhuang i in. (2007)

Irlandia

Florio (2006)

Holandia

Florio (2006)

Nowa Zelandia

Zhuang i in. (2007)

USA (zarządzanie biurem i budżet)

Zhuang i in. (2007)

Metoda średniej ważonej

Chińska Republika Ludowa

Zhuang i in. (2007)

Stopa zadłużenia rządu

Republika Czeska

Hepburn (2007)

Węgry

Hepburn (2007)

Źródło: Autorzy

Społeczna stopa preferencji czasowej

Stosunkowo łatwy i w dużej mierze wykorzystany sposób oszacowania SRTP opiera się na następującej formule, którą uzyskuje się z modelu wzrostu gospodarczego Ramsey (1928):

SRTP = p + e * g

gdzie p jest czystą preferencją czasową, e jest elastycznością krańcowej użyteczności konsumpcji, tj. procentową zmianą użyteczności krańcowej osób odpowiadającą każdej procentowej zmianie w konsumpcji; g to oczekiwana stopa wzrostu konsumpcji per capita. 341 Dwa składniki tej formuły (jedna związana z preferencją czasową i druga związana ze wzrostem konsumpcji) odzwierciedlają dwa możliwe powody, dla których przyszłe zużycie może mieć niższą wartość niż w chwili obecnej.Po pierwsze, obecne dochody lub konsumpcja są zwykle preferowane z powodu niepewności co do przyszłości i niecierpliwości. Po drugie, przyszłe zużycie może być wycenione na mniej niż obecnie, ze względu na prawdopodobieństwo, że ludzie będą bogacić się w przyszłości. Rzeczywiście, jeśli konsumpcja per capita rośnie, to wartość dodatkowej konsumpcji na każdy rok w przyszłości spada w tempie związanym ze stopą wzrostu konsumpcji per capita i elastycznością malejącej krańcowej użyteczności konsumpcji.

Każdy termin w formule omówiono bardziej szczegółowo poniżej.

Czysty termin preferencji czasowej (p) można rozłożyć na dwa elementy, jeden związany z niecierpliwością jednostki i krótkowzrocznością, a drugi związany z ryzykiem śmierci lub wyginięciem ludzkiej rasy.Ten ostatni składnik odzwierciedla szansę na życie i często mierzy się go po prostu jako stosunek całkowitej liczby zgonów do całkowitej populacji. Pierwszy składnik odnosi się do obserwacji, że jednostki faworyzują teraźniejszość w stosunku do przyszłej konsumpcji, co znajduje odzwierciedlenie w dodatniej wartości p. Jednak, jak sugeruje Ramsey i inni, z punktu widzenia społecznego jest to "etyczne nieopłacalne", aby ustawić ten termin różny od zera (Ramsey, 1928, strona 543). Wartość dodatnia oznaczałaby w rzeczywistości, że przyszłe pokolenia są w gorszej sytuacji, ale tylko dlatego, że rodzą się później, co byłoby nie do zaakceptowania z punktu widzenia społeczeństwa jako całości.

Ekonomiczna literatura empiryczna na ogół szacuje wartość dla p na poziomie 1% (np. Newbery, 1992, Arrow, 1995, Evans, 2007) i 3% (Nordhaus, 1993).Jednak w Stern Review rozważa się stopę 0,1% ze względu na założenie o zerowej niecierpliwości lub składnik krótkowzroczności, zgodnie z wyżej wspomnianym argumentem Ramseya. 342 W rezultacie, prostym sposobem na pośredniczenie p może być ustawienie elementu niecierpliwości lub krótkowzroczności na równe zeru, a ryzyko zgonu lub wyginięcia ludzkiej rasy równe rocznemu wskaźnikowi zgonu w populacji (liczba zgonów w stosunku do populacji).

Elastyczność użyteczności krańcowej w odniesieniu do konsumpcji (e) odzwierciedla dynamikę konsumpcji w czasie.Ten parametr oddaje fakt, że jeśli jutro konsumenci są nieco bogatsi, użyteczność krańcowa maleje. Innymi słowy, odzwierciedla to sposób, w jaki konsumpcja powinna być przenoszona między różnymi pokoleniami; może być postrzegany jako parametr planowania dla planisty społecznego, ponieważ ujawnia swoją preferencję dla awersji do nierówności dochodów.

Podejście do oszacowania terminu elastyczności polega na rozważeniu społecznej oceny tego, w jaki sposób konsumpcja powinna być przekazywana ludziom w różnym czasie. W tym przypadku elastyczność mówi nam, o ile bardziej opłaca się przenieść dochód z bogatego na biednego. Można to wyjaśnić, analizując progresywność krajowych stawek podatku dochodowego od osób fizycznych. Stern (1977), Cowell i Gardiner (1999) i Evans (2006) proponują następującą formułę elastyczności:

e = ln (l - t ') / ln (l - t)

gdzie t i t są odpowiednio marginalnymi i średnimi stawkami podatku dochodowego dla przeciętnego podatnika.

Jedna to neutralna wartość parametru: gdy e = 1, to 1 EUR dodatkowej konsumpcji w przyszłości dodaje 1 EUR do opieki społecznej. Jeśli zamiast e <1, konsumenci nie są tak zainteresowani przyszłym wzrostem. Jeśli konsumenci e> 1 są nią zainteresowani.

Oczekiwany wzrost konsumpcji per capita (g) lub inna zmienna związana z dobrostanem (np. Dochody, jak podkreślił Spackman, 2007 i Kula, 2012).Z punktu widzenia kapitału międzypokoleniowego termin ten oznacza, że ​​jeśli przyszłe pokolenia będą bogatsze od dzisiejszych, a zatem jeśli konsumpcja wzrośnie z czasem, spowoduje to wzrost stopy dyskontowej w celu przesunięcie priorytetu do gorszej generacji prądowej. Zwykle bardzo długookresowe stopy wzrostu rzeczywistej konsumpcji per capita są wykorzystywane do oszacowania przyszłego wzrostu, w celu złagodzenia ewentualnych krótkoterminowych zakłóceń.

Szacunki empiryczne dotyczące tempa wzrostu konsumpcji per capita opierają się zazwyczaj na modelach wzrostu, które uwzględniają zarówno długoterminową ścieżkę rozwoju, jak i spodziewany przyszły wzrost. Sposobem na oszacowanie g jest rozważenie innego, powiązanego z dobrobytem wskaźnika jako wskaźnika wzrostu konsumpcji, takiego jak rzeczywisty wzrost PKB na mieszkańca, wzrost konsumpcji lub wzrost dochodów osobistych.

Jeśli chodzi o szacunki empiryczne, najnowsze dowody szacujące SDR dla 20 krajów europejskich przedstawiono w Florio, 2014 (patrz bibliografia).

Załącznik III. Podejścia do empirycznej oceny współczynników konwersji

Podłoże teoretyczne

Do celów analizy finansowej ceny rynkowe stanowią istotny sygnał zarówno dla inwestora prywatnego, jak i publicznego przy ocenie wyników finansowych projektu. Nie mają one jednak znaczenia, gdy celem jest ocena wkładu projektu w dobrobyt gospodarczy. W tym celu wszystkie dochody i koszty brane pod uwagę przy ocenie wyników finansowych (w szczególności tych uwzględnionych w tabelach dotyczących oceny finansowego zwrotu z inwestycji) i wycenione według cen obserwowanych na rynku, muszą być wyceniane na tzw. "ceny w tle". Cena w tle jest społeczną wartością krańcową zmiany produktu lub nakładu, tj. Kosztem alternatywności dla społeczeństwa jest to, że wytwarza lub konsumuje mniej lub więcej dowolnego dobra.

Ceny rynkowe i ceny cienia są takie same na doskonale konkurencyjnych i wydajnych rynkach lub w optymalnym planowaniu. W rzeczywistości jednak rynki mogą być zniekształcone przez podatki, cła, subsydia, sztywne kursy wymiany, racje na produkcję lub konsumpcję, regulowane taryfy, oligopole lub monopolistyczne ustalanie cen i niedoskonałe informacje. Są to elementy, które napędzają klin między obserwowaną ceną a marginalną wartością społeczną zasobów.

ZNACZENIE CEN: PRZYKŁADY

- Projekt wymagający gruntów, np. Teren przemysłowy, w którym grunt udostępniany jest bezpłatnie przez instytucję publiczną, podczas gdy w innym przypadku może uzyskać czynsz.

- Projekt rolniczy, który zależy od zaopatrzenia w wodę w bardzo niskiej taryfie, która jest mocno subsydiowana przez sektor publiczny i gdzie na ceny wyjściowe mają wpływ specjalne zasady polityki (np. W ramach niektórych przepisów wspólnej polityki rolnej UE).

- Projekt energochłonny, który zależy od dostaw energii elektrycznej w ramach regulacji taryf regulowanych, jeżeli taryfy te są niższe od długoterminowych kosztów krańcowych.

- elektrownia w ramach systemu zmowy oligopolistycznej, która określa znaczną rozbieżność ceny cen energii elektrycznej od długoterminowych kosztów krańcowych, przy czym ta pierwsza jest wyższa od tej ostatniej; w takim przypadku korzyści ekonomiczne mogą być niższe niż zyski finansowe.

Ogólne ramy teoretyczne analizy kosztów i korzyści dostarcza Dreze i Stern (1987, 1990 343 ), który szacuje ceny cienia jako wpływ netto na funkcję pomocy społecznej jednostkowego wzrostu wkładu lub produktu . 344

Empiryczne podejścia do oceny współczynników konwersji

Nie ma unikalnego sposobu obliczania ceny w ukryciu, która pasuje do wszystkich rodzajów towarów rynkowych i nierynkowych. Zamiast tego istnieje kilka podejść i każda z nich może być bardziej lub mniej odpowiednia dla pewnych typologii towarów i sektorów (zob. Rysunek 2.2 w rozdziale 2).

Aby zastosować najbardziej odpowiednią metodę, pierwszą ważną dyskryminacją jest to, czy dobro jest wkładem, czy też wynikiem projektu. W przypadku tego ostatniego można zastosować podejście gotowości do zapłaty opisane w załączniku VI. Jeśli chodzi o dane wejściowe, można je uznać za zbywalne lub nie na rynkach międzynarodowych. Ogólną zasadą dla dóbr podlegających wymianie międzynarodowej, takich jak większość wyprodukowanych towarów, jest wykorzystanie ich ceny granicznej. W przypadku towarów niepodlegających wymianie handlowej stosuje się inne podejście, w zależności od przypadku uwzględnienia drobnych pozycji lub głównych pozycji. W przypadku mniejszych elementów można użyć specjalnego parametru o nazwie standardowy współczynnik konwersji (SCF).

Ceny cienia w przypadku najważniejszych niepodlegających wymianie dóbr zależą od wpływu zmiany popytu lub podaży na dobro na dobrobyt społeczny; te efekty z kolei zależą od tego, w jaki sposób rynki dostosowują się do zmian popytu lub podaży. W szczególności koszt alternatywny nakładów inwestycyjnych, których wykorzystanie doprowadziłoby do zwiększenia produkcji, należy oszacować na podstawie długoterminowego kosztu krańcowego 345 produkcji jednej dodatkowej jednostki tego wejścia.Zamiast tego, gdy wykorzystanie danych wejściowych nie spowoduje zwiększenia produkcji, ale zmniejszenie konsumpcji przez alternatywnych użytkowników, gotowość do zapłaty musi być oszacowana przez odniesienie do ich wartości społecznej, a nie do ich kosztu. Cena cienia w tych przypadkach jest ceną, którą alternatywni użytkownicy byliby gotowi zapłacić za konsumpcję tego dobra . 346

Koszt pracy stanowi wyjątek. Nawet jeśli praca charakteryzuje się swobodą przemieszczania się w UE, nie można jej uznać za dobra handlowe w ścisłym tego słowa znaczeniu. Wartość ta jest również różnie wyceniana w stosunku do innych niepodlegających wymianie dóbr: specyficzna cena w tle (tj. Płaca w cieniu), która uwzględnia lokalne zniekształcenia na rynku pracy, musi zostać obliczona, aby określić koszt alternatywny.

Różne podejścia do empirycznego szacowania współczynników konwersji, aby przejść od obserwowanych do cen w tle, przedstawiono bardziej szczegółowo poniżej.

Reguła ceny granicznej dla zbywalnych danych wejściowych

Reguła ceny granicznej jest z reguły stosowana do szacowania cen wstecznych towarów rynkowych, które można sprzedawać na rynkach międzynarodowych jako dane wejściowe w projekcie. Jest on zebrany od Little and Mirrlees (1974) 347 podejście do oceny projektu. To podejście, opracowane na zlecenie OECD, United National International Development Organisation (UNIDO) i Banku Światowego, zostało opracowane z myślą o ocenie projektów inwestycyjnych na zniekształconych rynkach, takich jak te w krajach rozwijających się. Te same zasady są jednak istotne dla każdej otwartej gospodarki, niezależnie od stopnia zniekształcenia cen.

Metoda ceny granicznej opiera się na oszacowaniu kosztu możliwości handlowych towarów, przy założeniu, że ceny międzynarodowe odzwierciedlają wartość ekonomiczną towarów importowanych lepiej niż ceny krajowe. Zgodnie z regułą ceny granicznej cena cienia towaru zbywalnego jest określana przez jego cenę CIF (koszt, ubezpieczenie i fracht) na granicy państwowej, w ten sposób wliczając koszty produkcji, ubezpieczenia i frachtu w celu doprowadzenia towaru do minimum. granicy państwowej, ale z wyłączeniem ceł, podatków i dotacji stosowanych po wejściu towaru na rynek krajowy. Może to być procent ceny towaru, ustalona kwota na jednostkę lub cena minimalna stosowana, gdy towar przechodzi granicę.

Reguła Little-Mirrlees dotyczy towarów, które są zbywalne z natury, dla których istnieje rynek międzynarodowy: są to zazwyczaj najbardziej surowe i półprodukty, towary przemysłowe, ale również niektóre usługi komunalne (np. Dostawy gazu ziemnego). Odwrotnie, usługi transportowe, prace budowlane, koszty utrzymania, grunty, transport lokalny i niektóre inne usługi komunalne (np. Zaopatrzenie w wodę) mogą być uznane za dobra niepodlegające wymianie, a dla nich nie można zastosować zasady ceny granicznej.

Ogólnie można stwierdzić, że reguła ceny granicznej może być stosowana za każdym razem, gdy importowana jest kolejna najlepsza alternatywa krajowej produkcji. Dlatego też, gdy handel międzynarodowy stanowi realną możliwość, ceny graniczne mogą być traktowane jako ceny w tle w analizie ekonomicznej projektów inwestycyjnych. Oznacza to, że reguła ta może być również stosowana do towarów, które pomimo potencjalnej możliwości handlu na rynku międzynarodowym, nie są obecnie przedmiotem obrotu w praktyce, na przykład z powodu niskiego krajowego podejścia do handlu zagranicznego.

Załóżmy na przykład, że dane dobro produkowane jest w kraju A po pewnym koszcie, aw kraju B po niższym koszcie. A może zdecydować się na kontynuowanie produkcji towaru pomimo posiadania możliwości sprowadzenia towaru z B po stosunkowo niższej cenie. Jego cena cienia będzie ceną kolejnej najlepszej alternatywy dla samoprodukcji dobra. Ponieważ handel z zasady jest możliwy (np. Istnieje kraj A i B łączący drogi) i byłby wygodniejszy finansowo (cena importowa byłaby niższa niż koszty produkcji w A), import tego samego towaru z B stanowiłby kolejną najlepszą alternatywę dla kraju A. W związku z tym cena w tle tego towaru byłaby jego ceną graniczną.

Innym głównym założeniem stosowania ceny granicznej jako ceny cienia towaru w danym kraju jest ustalenie ceny światowej tego towaru, tzn. Nie ma na nią wpływu znaczne zróżnicowanie popytu i podaży na rynku krajowym. Założenie to można uznać za utrzymujące się w stosunkowo małych krajach, których zmiany na rynku krajowym nie mogą bezpośrednio wpływać na rynki międzynarodowe, oraz gdy nie są realizowane żadne szczególnie duże projekty inwestycyjne. W rzeczywistości projekty "istotne z ekonomicznego punktu widzenia" lub "mega" są takie, że mogą wpływać na krajowe przepływy handlowe, a tym samym na ceny względne. Gdy te warunki nie zostaną spełnione, ceny ukrytych przedmiotów importowanych mogą być lepiej odzwierciedlone za pomocą alternatywnych metod (patrz poniżej).

Długoterminowy koszt marginalny

Wartość ekonomiczna niepodlegających wymianie dóbr, dla których wzrost popytu powoduje wzrost produkcji, może być mierzona krańcowymi kosztami społecznymi produkcji. Metodę tę można zastosować, gdy struktura kosztów jest znana lub można ją łatwo zidentyfikować, w przeciwnym razie można zastosować standardowy współczynnik konwersji jako skrót.

Marginalny koszt społeczny towaru to cena rynkowa nakładów potrzebnych do zwiększenia produkcji towaru o jedną jednostkę, pomniejszona o wartość społeczną dodatkowego zysku za sprzedaż dodatkowego towaru, utrzymując poziomy produkcji wszystkich pozostałych towarów na stałym poziomie.

Różnice w długoterminowym koszcie krańcowym (LRMC) mogą uwzględniać zmiany zarówno kosztów operacyjnych, jak i kosztów kapitałowych. Uwzględniając marginalne koszty związane z dostarczeniem dodatkowego dobra, które wchodzi jako wkład w projekt będący przedmiotem oceny, LRMC można uznać za dobre przybliżenie wartości ekonomicznej tego towaru, a zatem można go wykorzystać jako cenę w tle .

Przy obliczaniu LRMC osoba oceniająca projekt powinna brać pod uwagę nie tylko przyrostowe koszty operacyjne i kapitałowe związane z rosnącą marginalną produkcją, ale także inne koszty środowiskowe i pozarynkowe przyczyniające się do kształtowania całkowitej wartości ekonomicznej towaru.

Oszacowanie LRMC może być uciążliwe, ponieważ wymaga szczegółowych informacji na temat struktury kosztów produkcji, które nie byłyby dostępne dla rzeczoznawcy. Można podać dwie ogólne zasady szacowania kosztów krańcowych. Po pierwsze, LRMC powinno uwzględniać tylko stronę operacyjną i kapitałową faktyczne dodatkowe koszty związane z tworzeniem zwiększonej przepustowości wymaganej dla potrzeb projektu. Możliwe, że nie zostaną poniesione wszystkie koszty niezbędne do produkcji, aby umożliwić zwiększenie podaży; na przykład niektóre istniejące udogodnienia kapitałowe mogą być w stanie poradzić sobie z nową wydajnością produkcyjną. Po drugie, należy uznać, że ceny krańcowe to koncepcja wybiegająca w przyszłość, co oznacza, że ​​powinna opierać się na oczekiwanym rozwoju struktury kosztów. Ponadto warto pamiętać, że LRMC generalnie są niższe niż średnie koszty całkowite z powodu kosztów stałych i ekonomii skali, które charakteryzują wiele przedsiębiorstw.

PRZYKŁAD: DŁUGIE URUCHOMIENIE KOSZTU MARGINALNEGO WODY

LRMC wody powinno uwzględniać wzrost kosztów spowodowany wzrostem zużycia wody (ze względu na budowę i działanie projektu), a także koszty związane z zapewnieniem nowych zasobów wodnych, zdolnościami przetwarzania i wszelkimi innymi kosztami które mogą wystąpić w dłuższej perspektywie. Obejmują one koszty poniesione w celu uniknięcia lub złagodzenia potencjalnych negatywnych skutków zewnętrznych, takich jak zanieczyszczenie, oraz koszt alternatywny zasobów, zgodnie z art. 9 dyrektywy 2000/60 / WE.

Dokładniej, w przypadku ekonomicznych kosztów wody, LRMC można obliczyć jako sumę kategorii kosztów wymienionych poniżej.

- Koszty dostawy: opierają się na jednostkowym koszcie zasobów wymaganych przez projekt inwestycyjny, obliczanym jako zannualizowany kapitał i koszty operacyjne związane z dostarczaniem wody (z wód podziemnych, wód powierzchniowych, odsalania itp.) Podzielone przez zużytej wody. Koszty kapitałowe powinny również obejmować wszelkie koszty inwestycyjne mające na celu poprawę jakości wody i wydajności systemu zaopatrzenia w wodę (np. Poprzez zmniejszenie strat i zanieczyszczeń, poprawę niezawodności itp.).

- Koszty leczenia: można je oszacować za pomocą rocznych kosztów jednostkowych odpowiedniego procesu sanitacji i leczenia.

- Koszty dystrybucji: obejmują roczne koszty jednostkowe (całkowite koszty dystrybucji w stosunku do całkowitej ilości rozprowadzanej wody) instalacji i utrzymania połączenia z nieruchomości klienta do sieci oraz szczegółowe koszty związane np. Z głowicą pompującą, zaporami, wymagane długości sieci, rodzaje gleby, odsalanie (w zależności od sposobu gromadzenia wody). Koszty te są generalnie zróżnicowane ze względu na rodzaj użytkowników, a mianowicie przemysł, gospodarstwa domowe i rolnictwo.

- Inne roczne koszty zarządzania usługami, które obejmują koszt odczytywania liczników, fakturowania, prowadzenia ewidencji klientów i zajmowania się zapytaniami i innymi kosztami administracyjnymi.

- Wszelkie koszty środowiskowe związane z zaopatrzeniem w wodę i jej przetwarzaniem, takie jak społeczny koszt zanieczyszczenia generowanego przez energię elektryczną zużywaną do pompowania wody, hałas i szkody środowiskowe wywołane w fazie budowy itp.

- Wreszcie, koszty zasobów, tj. Koszt alternatywny wykorzystania wody w projekcie, powinny być wyceniane w kategoriach najlepszego alternatywnego wykorzystania zasobu.

W dyrektywie 2000/60 / WE zaleca się, aby polityka w zakresie cen wody uwzględniała zasadę zwrotu wszystkich kosztów usług wodnych, w tym kosztów finansowych, środowiskowych i kosztów zasobów. W związku z tym zawsze, gdy istnieje gwarancja, że ​​taryfa wodna ustalana jest w sposób zapewniający pełne odzyskanie kosztów, w szczególności zgodnie z zasadą "zanieczyszczający płaci", taryfa wodna byłaby równa jej LRMC, a zatem może być przyjęta jako taka. właściwa cena cienia wody.

Standardowy współczynnik konwersji

Drobne niezbywalne produkty to wkłady, które nie stanowią znaczącej części całkowitych kosztów projektu i dla których nie są dostępne wystarczające informacje na temat ich struktury kosztów, co utrudnia oszacowanie ich długoterminowego kosztu krańcowego. Metodą korekty wyceny tych pozycji jest obliczenie tak zwanego standardowego współczynnika konwersji (SCF). SCF jest wskaźnikiem średniej odległości między cenami światowymi a cenami krajowymi, przy założeniu, że ta pierwsza odzwierciedla koszt alternatywny dobra, a ta druga jest zniekształcona w porównaniu z cenami międzynarodowymi (zgodnie z regułą ceny granicznej). Im mniejsze zakłócenie na rynku krajowym, tym bliżej SCF do jedności.

Nawet jeśli rozbieżność między cenami krajowymi i międzynarodowymi może być określona przez wiele różnych zniekształceń, najpowszechniej stosowana formuła do oszacowania współczynnika SCF uwzględnia jedynie podatki i subsydia w handlu jako czynniki kształtujące klin między rynkiem a cieniem (tj. Międzynarodowe) ceny. Jest to wyraźnie uproszczenie, ale gwarantuje łatwość zastosowania tej metody.

Pełna formuła używana ogólnie do oszacowania współczynnika SCF to:

SCF =


M + X

(M + T M - S M ) + (X - T x + S x ) gdzie:

M to całkowita wartość importu w cenach równoległych, tj. Ceny CIF;

X to całkowita wartość eksportu w cenach cienia, tj. Ceny na pokładzie (FOB);

T m i T X to odpowiednio wartość ceł na import i eksport;

S M i S X to odpowiednio wartość subsydiów na import i eksport.

Podobnie jak reguła ceny granicznej, mająca zastosowanie do szacowania cen cienia towarów podlegających obrotowi, ceny CIF na granicy krajowej są traktowane jako wskaźnik zastępczy międzynarodowej wartości przywożonego towaru. Ceny FOB są traktowane jako przybliżona wartość międzynarodowa wywożonych towarów, w tym koszt produkcji towarów i ich transportu do granicy, przed zastosowaniem jakichkolwiek subsydiów lub podatków w celu ich wywozu.

W wielopoziomowym rządzie, takim jak Unia Europejska, obserwowane ceny powinny być również wolne od ceł (i wszelkich subsydiów) nakładanych na import z UE do każdego państwa członkowskiego z krajów trzecich. Ponadto w państwach członkowskich, które mają zarówno centralne, jak i podcentralne poziomy rządów, należy uwzględnić podatki i subsydia nałożone przez każdy z tych poziomów.

Ogólną formułę SCF można uprościć, jeśli nie pobiera się podatków ani subsydiów ani od importu, ani od eksportu. W obliczeniach SCF dla państw członkowskich UE można w szczególności rozważyć następujące kwestie:

• niektóre podatki i cła nakładane są na ogół przez rządy krajowe (zarówno na szczeblu centralnym, jak i podcentralnym) na import z innych krajów oraz przez instytucje Unii Europejskiej na import z krajów spoza UE;

• subsydia importowe nie są zazwyczaj praktykowane przez instytucje UE ani rządy krajowe;

• wywóz do innych państw członkowskich i krajów trzecich jest generalnie wolny od podatków;

• dotacje związane z wielkością i wartością eksportu zasadniczo nie są przyznawane zarówno przez instytucje UE, jak i rządy krajowe, zgodnie z porozumieniem Światowej Organizacji Handlu (WTO) z 1994 r. Jednak pomimo faktycznego spadku subsydiów eksportowych w ostatnich dziesięcioleciach, nadal nie zniknęły całkowicie, szczególnie w sektorze rolnictwa i żywności. Do celów oceny SCF można przyjąć, że subsydia eksportowe są równe zero, ponieważ:

- nadal istniejące dotacje są przyznawane głównie na produkty rolne i spożywcze, które zazwyczaj nie są ani wkładem ani produktem publicznych projektów infrastrukturalnych;

- oczekuje się, że subwencje eksportowe w całej UE zostaną wkrótce całkowicie wyeliminowane, zgodnie z porozumieniem WTO;

wartość dostępnych subsydiów nie jest szczególnie wysoka w porównaniu do całkowitej wartości eksportu.

Gdy wszystkie te rozważania mają zastosowanie, wzór na oszacowanie współczynnika SCF można uprościć na:

SCF =


M + X

M + X + T m '

Gotowość do zapłaty za niezbywalne dane wejściowe

Jak pokazano w tekście głównym, koncepcja gotowości do zapłaty (WTP) służy przede wszystkim do wyceny wyników projektu. W załączniku VI omówiono szczegółowo podejście oparte na WTP i różne metody, które można zastosować do oceny bezpośrednich i zewnętrznych skutków projektu. Jednak w niektórych szczególnych przypadkach WTP można również wykorzystać do wyznaczenia kosztu alternatywnego nakładów wchodzących w proces produkcji projektu, których wykorzystanie w projekcie prowadzi do dostosowania popytu netto innych konsumentów tego towaru. W tych przypadkach WTP zapewnia szacunkowe oszacowanie całkowitej wartości ekonomicznej dobra, która jest lepsza niż długoterminowy koszt krańcowy, ponieważ w rzeczywistości nie wystąpił żaden wpływ na produkcję marginalną, którą mogłyby uchwycić LRMC. Z tego powodu przedstawiono tutaj krótką prezentację.

Gdy nie jest możliwe lub uzasadnione zwiększenie podaży towaru, aby sprostać wzrostowi jego popytu, można go alternatywnie uzyskać w drodze negocjacji rynkowych. Maksymalna kwota pieniędzy, którą kupujący jest gotów zapłacić, aby uzyskać potrzebne dobro, dobrze odzwierciedla jego całkowitą wartość ekonomiczną.

Jako alternatywne podejście, przyjmując przeciwną perspektywę, można by rozważyć minimalną kwotę, którą sprzedawca byłby skłonny zaakceptować, aby rozdać towar, czyli gotowość do zaakceptowania (WTA). Zasadniczo pojęcia WTP i WTA są równoważne. Jednak empirycznie wykazano, że nie pełna racjonalność osób prowadzi do oszacowania WTA, które są wyższe niż równoważne WTP. Dzieje się tak dlatego, że ludzie mają tendencję do żądania wyższych rekompensat pieniężnych, aby zrezygnować z posiadanych towarów, niż cena, którą mówią, że byliby gotowi zapłacić za zakup tego samego dobra, którego nie mają. W związku z tym zaleca się stosowanie podejścia WTP.

PRZYKŁAD: WSPÓŁCZYNNIK KONWERSJI GRUNTÓW

Ziemia jest rodzajem wsadu, którego użycie przez jedną osobę zmniejsza dostępność dla innych, ponieważ jego podaży nie można rozszerzyć na wolność. W wielu przypadkach uzasadnione jest założenie, że ceny rynkowe uwzględniają kwestie użyteczności, przydatności i niedostatku gruntów, w pełni odzwierciedlając ich koszt alternatywny. Oznaczałoby to zastosowanie współczynnika przeliczeniowego równego 1.

Mogą jednak zaistnieć sytuacje, w których koszty wynajmu, zakupu lub wywłaszczenia gruntu przez władze publiczne są dokonywane po cenach innych niż ceny rynkowe. Aby właściwie oszacować koszt alternatywny gruntu, należy zweryfikować WTP jego potencjalnych użytkowników poprzez wdrożenie warunkowej wyceny lub poprzez ujawnione podejście preferencyjne. 348

Gdy wiadomo, że cena rzeczywiście zapłacona za grunt jest niższa lub wyższa niż koszty alternatywne o pewną kwotę, rzeczoznawca projektu może po prostu obliczyć współczynnik konwersji określony w następujący sposób:

CF = 1 ± d,

gdzie d jest zakłóceniem wyrażonym jako udział w obserwowanej cenie. Jeśli, na przykład, zapłacona cena jest o 20% niższa niż koszt alternatywny gruntu, CF dla gruntów wyniesie 1,2 (1 + 0,2); jeśli cena jest o 20% wyższa niż koszt alternatywny ziemi, CF gruntu wynosi 0,8 (1-0,2).

Szacowanie ważonych współczynników konwersji: przykład

Podczas oceny projektu może nie być oczywiste, które z wyżej opisanych podejść należy zastosować do oszacowania cen w tle. Sprzęt 349 oraz koszty wymiany i odnowienia, na przykład, stanowią mieszankę składników podlegających wymianie handlowej i niepodlegających wymianie; prace budowlane , 350, które można uznać za niezbywalne, są zwykle kosztami zbyt zagregowanymi, aby umożliwić oszacowanie ich LRMC; ten sam argument można by wysunąć w odniesieniu do alimentów 351 kosztów.

W takich przypadkach wartość przedmiotu może być brana jako agregacja wartości własnych nakładów produkcyjnych. Innymi słowy, można próbować podzielić wartość tych towarów i usług na ich dane wejściowe, a te dane wejściowe na ich dane wejściowe, itd., W celu zidentyfikowania zbywalnych i niepodlegających wymianie składników podrzędnych, do których najbardziej odpowiednie podejścia szacunkowe łatwiej zastosować.

Cena w tle którejkolwiek z tych bardziej złożonych lub "pochodnych" pozycji, której wartość jest połączona z innymi "pierwotnymi" danymi wejściowymi, można wycenić za pomocą współczynników konwersji ad hoc. Są one obliczane jako średnia z CF nakładów, odpowiednio ważona przez udział, do którego każdy element wejściowy przyczynia się do całkowitej wartości uzyskanego elementu. Główne nakłady mogą obejmować pracę, projektowanie i nadzór budowlany, energię, materiały i inne drobne usługi. Pozycje pochodne można odnieść do sprzętu, robót budowlanych, zwykłej konserwacji oraz kosztów wymiany i odnowienia.

Dokładniej rzecz ujmując, można by podjąć następujące kroki, aby oszacować współczynniki koncentracji nakładów pochodnych projektu.

Obliczanie podstawowych CF. Współczynniki koncentracji dla przekształcenia obserwowanej ceny wkładu w jego całkowitą wartość ekonomiczną są obliczane dla tych zbywalnych i niepodlegających wymianie dóbr, do których można łatwo zastosować cenę graniczną, LRMC lub WTP. Z definicji CF będzie obliczany jako udział między ceną cienia a ceną obserwowaną. W niektórych przypadkach w przypadku drobnych elementów można zastosować krajowy standardowy współczynnik konwersji.

Identyfikacja wag pierwotnych danych wejściowych w elementach pochodnych. Wagi, do których wprowadzane są dane wejściowe do produkcji każdej pozycji pochodnej, można określić na podstawie opinii ekspertów posiadających wiedzę na temat średnich proporcji elementów pierwotnych tworzących pochodne (ocena techniczna, dla metod alternatywnych, patrz ramka poniżej). Zasadniczo można obliczyć współczynniki sektorowe dla każdej pozycji pochodnej ze względu na sposób, w jaki różne czynniki wejściowe wchodzące w skład pozycji pochodnych różnią się w zależności od rozważanego sektora inwestycyjnego. Należy zauważyć, że koszt niektórych produktów pochodnych można określić nie tylko według podstawowych produktów, ale także innych kosztów pochodnych: np. Koszty utrzymania można uznać za koszty pracy, energii, materiałów, ale również sprzęt, który z kolei może zostać podzielony na czynniki wejściowe.

Obliczanie pochodnych CF. Po zidentyfikowaniu wag, współczynniki CF odnoszące się do elementów pochodnych można obliczyć jako średnią ważoną współczynników CF pierwotnych czynników wejściowych. Dlatego zakładając na przykład CF wynoszącą 0,75 w przypadku robocizny, 0,8 w przypadku energii i 0,9 w przypadku materiałów oraz że te elementy stanowią odpowiednio 50%, 10% i 40% wartości kosztów sprzętu, CF dla sprzętu zostanie obliczony jako (0,75 * 0,5) + (0,8 * 0,1) + (0,9 * 0,4), a otrzymamy 0,79.

ALTERNATYWNE METODY IDENTYFIKACJI PIERWIASTKÓW PODSTAWOWYCH * MASY

Aby zmniejszyć ryzyko subiektywności przy określaniu wag, alternatywne podejście polega na wyprowadzeniu takiego składu poprzez analizę krajowego zbioru zastosowań opracowanego przez krajowe urzędy statystyczne. Tabela wykorzystania pokazuje wykorzystanie dóbr i usług według produktów i rodzajów użytkowania (tj. Jako zużycia pośredniego według gałęzi, spożycia, inwestycji brutto lub eksportu). Tabela może być wykorzystana do uzyskania dobrego przybliżenia procentowej masy, do której różne rodzaje towarów wprowadzają koszt składu przedmiotów pochodnych. Biorąc przykład kosztów sprzętu, procentowy udział każdej kategorii produktu używanego do produkcji sprzętu, w stosunku do całkowitej wartości wyposażenia wyprodukowanego w gospodarce, można oszacować, biorąc pod uwagę kolumny tabeli użycia, które odpowiadają działaniom produkcyjnym dóbr wyposażenia (maszyny, produkty elektroniczne, pojazdy itp.) oraz rzędy produktów (materiały, energia, wysoko wykwalifikowane usługi, praca itp.), które są wykorzystywane do produkcji takich urządzeń.

Względną kompozycję można ponownie ocenić za każdym razem, gdy dostępna jest bardziej aktualna tabela użycia, nawet jeśli zdarzenie to może nie zdarzać się często. W rzeczywistości uzasadnione jest założenie, że ogólny skład przedmiotów pochodnych jest dość stabilny w czasie i nie podlega częstym zmianom 352 .

Załącznik IV. Cieniowa płaca

Podłoże teoretyczne

Ze względu na strukturalne cechy lokalnych rynków pracy, w tym istnienie prawnej płacy minimalnej, obecność sztywności płac realnych, istnienie podatków i składek na ubezpieczenie społeczne, subsydia, warunki monopsji i rolę związków zawodowych, koszt alternatywny pracy może się różnić od ceny płaconej za jego używanie, reprezentowanej przez płace rynkowe. W analizie kosztów i korzyści (CBA) oznacza to, że podczas analizy finansowej nakład pracy jest wyceniany za pomocą płacy rynkowej, płaca minimalna (SW), odzwierciedlająca koszt społeczny zatrudnienia, powinna być obliczana i wykorzystywana w analizie ekonomicznej. Różnica między płacy rynkowej a płacy minimalnej jest związana z osobliwościami rynku pracy, które mogą przeceniać (lub rzadziej zaniżać) koszt alternatywny pracy. Współczynniki konwersji (CF) to współczynniki, które przekładają obserwowane płace rynkowe na płace cienia i stanowią główny wkład do analiz ekonomicznych.

Empiryczne podejścia do szacowania

We wcześniejszych podejściach empirycznych wartość wkładu pracy do projektu została uznana za płace rynkowe i koszty związane z szansą społeczną odpowiednio w analizie finansowej i ekonomicznej. Aby uzyskać empiryczną wartość płacy cienia, zwykle rozważano krańcowy produkt pracy lub nieumiejętność wysiłku. Skupiając się na marginalnym produkcie pracy, można to osiągnąć, określając funkcję produkcji specyficzną dla projektu i szacując podaż pracy pracowników zatrudnionych w projekcie. Zastosowano empiryczne zastosowania tej metodologii, szczególnie w przypadku projektów w sektorze rolnym w krajach rozwijających się, na przykład przez Jakoby (1993), Skoufias (1994) i Adbulai and Regmi's (2000) odpowiednio dla Peru, Indii i Nepalu. Empiryczne szacunki płacy cienia w krajach uprzemysłowionych uwzględniały również rolę migracji pracowników wywołanej projektem oraz obecność różnych kategorii pracowników. Na przykład Picazo-Tadeo i Reig-Martinez (2005) obliczają płace minimalne za pracę rodzinną w hiszpańskim sektorze rolniczym, wykorzystując właściwości funkcji nakładów i kosztów. Honohan (1998) szacuje stopę płacy minimalnej dla irlandzkiej gospodarki, charakteryzującą się wysokim bezrobociem i wskaźnikami migracji międzyregionalnej, uznając koszt alternatywny dodatkowej pracy za równoważny z utratą produkcji tych migrantów. Guillermo-Peon i Harberger (2012) przedstawiają metodologię opartą na dualizmie i migracji z wnioskiem do Meksyku i szacują społeczne koszty alternatywne siły roboczej dla 21 różnych zawodów na 32 obszarach rynku pracy.

Główne niedociągnięcia we wcześniejszych metodach, zwłaszcza w odniesieniu do krajów rozwijających się w sektorze rolnym, są związane z potrzebą bardzo szczegółowych danych specyficznych dla projektu, które mogą być trudne do uzyskania i które mogą prowadzić do wyników pozbawionych zewnętrznej wiarygodności. Wnioski dla bardziej zaawansowanych krajów i sektorów, przy jednoczesnym pokonywaniu tej kwestii, biorąc pod uwagę dane regionalne dotyczące bezrobocia i migracji, są nadal bardzo wymagające pod względem danych i obejmują złożone procedury szacowania, które mogą być trudne do powielenia i utrudniają analizy między krajami ze względu na dostępność danych i kwestie porównywalności.

W celu przezwyciężenia tych potencjalnych problemów, zgodnie z Del Bo i in. (2011), empiryczna metodologia określania wartości SW w UE i odpowiadających mu CF na poziomie regionalnym Proponuje się 353 . Ta metodologia, oparta na teorii AKK, opiera się na identyfikacji czterech warunków na rynku pracy na poziomie regionalnym w oparciu o cechy strukturalne, które mogą mieć wpływ na wartość ekonomiczną lub koszt alternatywnych czynników społecznych. Dla każdej sytuacji na rynku pracy, która różni się pod względem PKB per capita, bezrobocia krótko- i długotrwałego, ruchów migracyjnych oraz roli rolnictwa w gospodarce regionalnej, sugeruje się empiryczną formułę obliczania SW wspólne ramy teoretyczne. Wartość SW i odpowiadających mu CF w każdym regionie opiera się zatem na łatwo dostępnych danych regionalnych i krajowych z oficjalnych źródeł statystycznych i nie opiera się na informacjach specyficznych dla projektu, które mogą być trudne do uzyskania i mogą nie mieć zewnętrznej wiarygodności.

Zastosowana metodologia

Bardziej szczegółowo, każdy region (analiza może zostać przeprowadzona na poziomie UE lub na poziomie jednego kraju) jest przypisany do jednego z czterech warunków na rynku pracy za pomocą analizy skupień (patrz ramka poniżej, aby uzyskać więcej informacji na temat metodologia), a odpowiednie regionalne SW i CF są obliczane. Cztery warunki panujące na rynku pracy to: efektywne społecznie (FSE), quasi-keynesowskie bezrobocie (QKU), miejski dualizm pracy (ULD) i dualizm pracy na obszarach wiejskich (RLD).

Na rynkach pracy FSE bezrobocie ma charakter frykcyjny, a praca jest płatna według marginalnej wartości, oprócz czynnika podziału. Regiony charakteryzujące się tym rodzajem rynku pracy będą zazwyczaj wysokimi dochodami, wysoce zurbanizowanymi, z odpowiednimi napływami migracyjnymi i niskimi stopami bezrobocia. Rynki pracy QKU charakteryzują się natomiast znacznymi sztywnościami płac, które znajdują odzwierciedlenie w wysokich oficjalnych stopach bezrobocia, zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Warunki te będą występować w regionach o wysokim bezrobociu, o stosunkowo niskich dochodach. Podwójne rynki pracy, charakteryzujące się formalnym i nieformalnym rynkiem pracy, mogą być w przeważającej mierze miejskie (ULD), gdzie obecność nieformalnego rynku pracy przyciąga pracowników z obszarów wiejskich lub wiejskich (RLD), gdzie nadmierna siła robocza jest pochłaniana przez rynek pracy. sektor rolny i istnieją wysokie wskaźniki emigracji netto.

Odpowiednie wzory empiryczne, które mają posłużyć do oszacowania regionalnej stopy płacy (SWR), są przedstawione poniżej.

U podstaw specyficznych formuł odpowiadających czterem warunkom rynku pracy leży idea, że ​​"społeczny koszt pracy w gospodarce regionalnej jest dobrowolną liniową kombinacją poprzednich (ex-ante) i bieżących (po zakończeniu projektu). ) społeczna wartość nowej oferty pracy ". 354 Przekłada się to na następujące równanie bazowe:

SWR r = / J R m lR + bw 2R gdzie indeks dolny R odnosi się do regionów, m 1 oznacza krańcową produktywność pracownika przesiedlonego przez projekt w jego / jej poprzednim sektorze działalności, w 2 jest wskaźnikiem wynagrodzenia w konkurencyjnym rynek pracy, na którym pracownik może być zatrudniony dzięki projektowi, P to regionalna waga dobrobytu i b, marginalna wartość społeczna przelewu ryczałtowego na konsumentów.Sugerowane zastępstwo dla b reprezentowane jest przez b = (1-p), ponieważ podstawowym założeniem upraszczającym jest to, że wszystkie dochody pracowników są wydawane w dóbr konsumpcyjnych.Poniżej następuje spadek indeksu regionalnego, a odpowiednie sektory i zmienne są rozpatrywane w zależności od warunków na rynku pracy w danym regionie.

Na rynku pracy FSE społeczny koszt możliwości pracy można znaleźć jako:

SWR fse = ^ ~

Eq. 1, gdzie: w 2 oznacza płacy rynkowej w sektorze produkcyjnym FSE, a NPC to nominalny współczynnik ochrony uwzględniający zniekształcenia cen w całym kraju 355 :

NPC = NPC eu


GVA 1 GVA - GVA l GVA GVA

z wartością dodaną brutto i wartością dodaną brutto 1 stanowiącą wartość dodaną brutto odpowiednio w całej gospodarce i w rolnictwie. Czynnik 1 / NPC jest szybkim sposobem wyrażania płac w kategoriach cen cienia, a w 2 jest wskaźnikiem płac na konkurencyjnym rynku pracy. W regionach charakteryzujących się rynkiem pracy QKU, SWR jest obliczany w następujący sposób:

Eq. 2

gdzie P jest regionalnym ciężary dobrostanu i Rw płacy rezerwacji.

Na dualnych rynkach pracy, jeśli region jest w przeważającej mierze miejski (przypadek ULD), SWR wynosi: Eq. 3

gdzie: w 1 oznacza średnią regionalną stawkę płacy rolniczej, a (1-t) stanowi klin podatkowy dotyczący płacy w sektorze.Ponadto SWR na wiejskich dualnych rynkach pracy (przypadek RLD) to:

SWRru) = y8 ^ - ^ + (l-yS) - ^ - Eq .4 NPC X v 'NPC

gdzie: NPC 1 jest zdefiniowany jako NPC ważony stosunkiem wartości dodanej brutto w rolnictwie do wartości dodanej brutto w całej gospodarce:

WDB,

.


NPC, = NPC eu

Jako ilustrację metodologii empirycznej, wykorzystującej dane z Eurostatu i Cambridge Econometrics, na poziomie NUTS 2 na rok 2007, regiony z krajów UE-27 sklasyfikowano jako należące do jednego z czterech warunków rynku pracy rozpatrywanych za pomocą solidna analiza skupień. Następnie obliczono wartość płacy cienia dla każdego regionu, zgodnie z przedstawionymi powyżej wzorami empirycznymi. Uzyskane współczynniki konwersji zostały następnie obliczone przy użyciu danych dotyczących płac na rynku regionalnym. Poniższa mapa pokazuje wyniki procedury klastrowania.

Rysunek IV.1 Wyniki analizy klastrowej: regionalne warunki na rynku pracy

W oparciu o PKB, stopę bezrobocia, długoterminową stopę bezrobocia, wiejskość i wskaźnik migracji


Legenda

■ FSE: klaster 1

■ ULD: klaster 2

■ QKU: klaster 3

■ RLD: klaster 4

Źródło: Opracowanie własne na danych Eurostatu i ekonometrii w Cambridge.

Wyniki empiryczne zestawiono w poniższej tabeli.

Z wartości SW i CF wynika, zarówno z wizualnej inspekcji mapy reprezentującej różne klastry, jak iz lektury wyników podsumowania na klastry, że regiony UE charakteryzują się dużą zmiennością, zarówno w obrębie poszczególnych krajów , jak i pomiędzy nimi.Najwyższe współczynniki CF są zgodne z oczekiwaniami w regionach FSE, a następnie w regionach o ULD na rynku pracy. Najniższy współczynnik CF, który odzwierciedla najwyższy klin między SW a płodami rynkowymi, wykrywany jest w regionach o charakterystyce QKU, co sugeruje, że tutaj występują zniekształcenia.

Te empiryczne działania uwydatniły w ten sposób obecność dość niejednolitych warunków na rynku pracy w regionach UE i sugerują potrzebę ich właściwego uwzględnienia przy ocenie celowości, z perspektywy AKK, projektów finansowanych z funduszy UE.

Tabela IV.1 Wyniki analizy empirycznej: płace cienia i współczynniki konwersji

Regionalne warunki na rynku pracy

Stawka godzinowa wynagrodzenia w cieniu

Współczynnik konwersji

FSE (dość efektywny społecznie)

45.239

0,99

QKU (quasi-keynesowska stopa bezrobocia)

12,111

0,54

ULD (miejski dualizm pracy)

27.143

0,80

RLD (dualizm pracy na obszarach wiejskich)

5.217

0,62

Źródło: Del Bo et al. (2011).

Załącznik V. Ustalanie taryf, zasada "zanieczyszczający płaci" i analiza przystępności

Projekty mogą generować dochody ze sprzedaży usług publicznych obywatelom, na przykład usług wodnych i sanitarnych lub usług w zakresie gospodarowania odpadami stałymi. Przychody te zależą od ilości świadczonych usług i ich ceny, zwykle ustalanej w formie taryf.

Ustalając poziom taryfowy, należy przestrzegać zasad pełnego zwrotu kosztów oraz zasad dotyczących zanieczyszczających płaci.

Zgodnie z zasadą pełnego zwrotu kosztów poziom taryfowy ustala się w taki sposób, aby uzyskać zwrot kosztów kapitałowych inwestycji przed subwencjami publicznymi oraz koszty eksploatacji i utrzymania, w tym koszty wymiany sprzętu o krótkim okresie eksploatacji w okresie referencyjnym .

Zastosowanie zasady "zanieczyszczający płaci" wymaga, aby struktura taryfowa obejmowała również koszty środowiskowe i koszty zasobów. Taryfa powinna być modulowana, aby zachęcać do wprowadzania systemów opłat, gdy koszty środowiskowe zanieczyszczenia i środki zapobiegawcze ponoszą osoby zanieczyszczające środowisko. Należy również uwzględnić koszty zasobów związane z wyczerpaniem zasobów środowiskowych (np. Wody) (patrz tab.).

ZASADA ZWALCZANIA PŁATNOŚCI

Podstawową zasadą oceny projektów UE jest zasada "zanieczyszczający płaci", która zgodnie z przepisami powinna być wykorzystywana do modulowania stawki współfinansowania. Artykuł 61 (Działania generujące dochód netto po ukończeniu) stanowi, że: "Przychód netto wygenerowany po zakończeniu operacji w określonym okresie rozliczeniowym określa się, biorąc pod uwagę [...] stosowanie zasady" zanieczyszczający płaci ", oraz w stosownych przypadkach, względy słuszności związane z względną zamożnością danego państwa członkowskiego lub regionu ".

Zgodność z zasadą "zanieczyszczający płaci" wymaga, aby systemy pobierania opłat były proporcjonalne do społecznych marginalnych kosztów produkcji związanych z produkcją, które obejmują:

- długotrwały koszt krańcowy usług środowiskowych;

- koszty środowiskowe zanieczyszczenia i wdrożone środki zapobiegawcze;

- koszty związane z niedoborem wykorzystywanych zasobów.

Źródło: Komisja Europejska (2013)

Chociaż wprowadzenie taryf zgodnie z zasadą pełnego zwrotu kosztów i zasadą "zanieczyszczający płaci" może oznaczać niższy wkład ze strony UE 356 , odpowiedni system opłat ma pozytywny wpływ na stabilność finansową projektu.

Z drugiej strony, w niektórych sektorach, które świadczą usługi publiczne, takie jak środowisko czy energia, może dojść do kompromisowej dyskusji między polityką taryf w pełni odzwierciedlających koszty a kwestią dostępności cenowej. Tradycyjnie w sektorach usług publicznych istnieją subsydia krzyżowe od intensywnych (bogatych) użytkowników i niskich (ubogich) użytkowników oraz od podatników do użytkowników, a rozwiązaniem kompromisu zazwyczaj są regulatorzy państw członkowskich. Promotorzy projektów w tych sektorach powinni odpowiednio przedstawić i omówić kryteria stosowane przy ustalaniu taryf i względnych kwestiach związanych z przystępnością, które mogą mieć wpływ na sukces i wyniki projektu.

Analiza przystępności

Pojęcie przystępności dotyczy zdolności poszczególnych grup konsumentów do płacenia za minimalny poziom pewnej usługi 357 . W literaturze zidentyfikowano różne podejścia do pomiaru przystępności cenowej; jednak najczęstszym sposobem jest obliczenie tak zwanego "wskaźnika przystępności", czyli surowego stosunku między wydatkami na daną usługę użyteczności publicznej a całkowitym dochodem gospodarstwa domowego. Poniższa tabela przedstawia przykład wskaźników wydatków dla niektórych wybranych krajów UE i krajów spoza UE w celach ilustracyjnych.

Tabela V.1 Wydatki na dochody (%) dla wszystkich gospodarstw domowych

Kraj

Elektryczność

Gaz sieciowy

Centralne ogrzewanie

Zimna woda

Dolna 20%

Całkowity

Dolna 20%

Całkowity

Dolna 20%

Całkowity

Dolna 20%

Całkowity

Bułgaria

10

9

3

2

16

16

5

4

Węgry

7

6

11

7

20

17

5

4

Polska

10

7

7

5

13

14

4

3

Rumunia

6

6

7

5

na

na

6

5

Serbia

8

6

7

5

15

11

na

na

indyk

10

7

29

8

13

13

5

4

Źródło: Florio, 2013, Przemysł sieciowy i opieka społeczna, na podstawie Lampietti et al. (2007).

Poniższa lista zasad powinna być przestrzegana przy przeprowadzaniu analizy przystępności cenowej.

• Ustanowienie ogólnych limitów przystępności jest obowiązkiem każdego państwa członkowskiego i, jeżeli jest to konieczne, powinno być ustalone i przekazane przez właściwy krajowy organ (organy) na poziomie krajowym dla każdej odpowiedniej usługi / sektora i zastosowane do wszystkich opracowanych projektów. dla tej usługi / sektora bez rozróżnienia.

• Przy ustalaniu limitów przystępności cenowej dla określonej usługi / sektora władze krajowe powinny wziąć pod uwagę ograniczenia w zakresie przystępności określone dla innych usług / sektorów. Zachęca się państwa członkowskie do opracowania ogólnej polityki przystępności cenowej i na tej podstawie rozróżnienia poszczególnych sektorów.

• Limity dotyczące limitów finansowych powinny zasadniczo dotyczyć tylko taryf płaconych przez użytkowników indywidualnych (tj. Gospodarstwa domowe), a nie przez firmy (użytkowników przemysłowych i komercyjnych) lub użytkowników instytucjonalnych / konsumentów, o ile nie ma do tego dobrego uzasadnienia.

• Ogólną granicę przystępności cenowej należy wyrazić jako wskaźnik przystępności oparty na danych o dochodach gospodarstw domowych (np. Dochód netto do dyspozycji gospodarstwa domowego), aby umożliwić zróżnicowanie bezwzględnych limitów dostępności dla różnych regionów lub obszarów w danym kraju. Referencyjna grupa dochodu, dla której ustalono granice przystępności, powinna być jasno określona.

• W przypadku braku badań dochodów gospodarstw domowych dla obszaru projektu, szacunki dochodów należy pobrać z dostępnych regionalnych oficjalnych statystyk z ostatnich trzech do pięciu lat. Prognozy powinny być przeprowadzane poprzez przyjęcie takich samych krajowych / regionalnych prognoz makroekonomicznych (w tym wzrostu PKB, rozwoju zatrudnienia i bezrobocia, wynagrodzeń brutto / netto), które omówiono w prezentacji kontekstu projektu (zob. Rozdział 2).

• W sektorach, dla których ustalono granice przystępności cenowej, taryfy usługowe na ogół nie powinny przekraczać określonego wskaźnika dostępności 358 . Wszędzie tam, gdzie jest to wymagane, opiekun społeczny musi określić możliwe środki zaradcze (w tym na przykład taryfy progresywne, bony lub dotacje 359 ) w celu zapewnienia przystępności socjalnej najuboższych dochodów gospodarstw domowych z jednej strony, a finansowej stabilności projektu z drugiej. Ogólnie rzecz biorąc, ograniczenia w stosowaniu zanieczyszczających płaci

zasady pełnego zwrotu kosztów ze względu na problemy z dostępnością powinny być jednak postrzegane jako tymczasowe ograniczenia i utrzymywane tylko tak długo, jak długo istnieje ograniczenie dostępności dla użytkowników.

• W przypadku gdy taryfy płacone przez użytkowników indywidualnych (gospodarstwa domowe), zanim projekt będzie niższy niż określony limit dostępności, promotor projektu powinien złożyć wniosek o ich stopniową korektę do określonego limitu. Odpowiednie tempo i czas wprowadzenia takich korekt również należy odpowiednio rozważyć, tj. W połączeniu z widocznymi oznakami postępu prac i / lub poprawą jakości usług, w celu zwiększenia akceptowalności użytkowników. Po zakończeniu projektu i rozpoczęciu wprowadzania nowych ulepszeń usług / usług dla użytkowników, taryfy mieszkaniowe nie powinny w zasadzie być niższe niż limit dostępności.

• W perspektywie długoterminowej celem jest osiągnięcie pełnego zwrotu kosztów taryfy, w tym kosztów kapitałowych i kosztów operacyjnych i operacyjnych, zgodnie z zasadą "zanieczyszczający płaci" i związaną z tym zasadą pełnego zwrotu kosztów. Powinno to być wdrażane stopniowo w okresie odniesienia, gdy tylko pozwoli na to analiza dostępności. W praktyce taryfy powinny być stale dostosowywane zgodnie z przewidywanym wzrostem dochodów gospodarstw domowych. W przypadku użytkowników, dla których nie istnieją limity dostępności cenowej, odpowiednia taryfa powinna być stosowana od pierwszego roku realizacji projektu.

• Odpowiednie wskaźniki mogą być wykorzystane do wyrażenia poziomu zwrotu kosztów opłat za usługi / taryf płaconych przez użytkowników (np. Procent "obniżonych kosztów jednostkowych" 360 , obliczone na podstawie całkowitego O & M i kosztów kapitałowych).

Ocena wpływu dystrybucyjnego

Analiza przystępności cenowej jest podejściem krótkookresowym, uwzględniającym kwestie dystrybucji w ocenie projektu. Ponieważ ceny w tle nie uwzględniają podziału kosztów i korzyści związanych z projektem między użytkowników i innych interesariuszy, istnieje potrzeba odrębnej analizy wpływu projektu na dobro poszczególnych grup docelowych.

Jak pokazano w sekcji 2.9.11, zalecanym podejściem zawartym w niniejszym przewodniku do analizy problemów związanych z dystrybucją jest wykorzystanie matrycy zainteresowanych stron, przyjętej w Przewodniku RALIPAG. Niemniej jednak można ewentualnie zastosować inną metodę, która polega na uzyskaniu dobrobytu od społecznej awersji do nierówności, szacowanej jako przyczepiona do zwycięzców i przegranych projektu. Ta metoda została omówiona poniżej.

Aby zdefiniować wagi dobrobytu , możemy odnieść się do malejącej krańcowej użyteczności konsumpcji: użytkowanie rośnie wraz ze wzrostem konsumpcji, ale przyrosty stają się mniejsze, im więcej konsumujemy 361 .Elastyczność krańcowej użyteczności dochodów - już omówiona w załączniku II w odniesieniu do społecznej stopy dyskontowej - mierzy ten konkretny skutek.

Pod pewnymi założeniami 362 wagi dobrobytu znormalizowane dla przeciętnego gospodarstwa domowego mają następującą strukturę:

W =


3 c Y v c v

gdzie: C jest średnim poziomem konsumpcji, C jest konsumpcją per capita w grupie, a e jest elastycznością krańcowej użyteczności dochodu 363 .

W związku z tym, wyrażając efekt przyjęcia wagi dobrobytu na przykładzie, załóżmy, że w regionie występują następujące grupy dochodów na jednego mieszkańca: 3 000, 2 500 i 1 250 ze średnią 2 250 (patrz tabela poniżej).

Tabela V.2 Przykład wag welfare

Klasy

Konsumpcja

(C / Ci)

e = 0

e = 0,3

e = 0,7

e = 1,2

Wysoki przychód

3000

0,75

1

0,9173

0,8176

0,7081

Średni dochód

2500

0,90

1

0,9689

0,9289

0,8812

Niski przychód

1250

1,80

1

1.1928

1.5090

2.0245

Średni

2250

1

1

1

1

1

Z harmonogramu podatkowego możemy uzyskać oszacowanie elastyczności krańcowej użyteczności dochodów przy użyciu tej samej metody, która jest wyjaśniona w załączniku II. Z tabeli widać, że przy takim samym rozkładzie dochodów wagi różnią się znacznie w zależności od wartości e.

Parametr elastyczności jest sygnałem planowania, który z zasady powinien zostać przekazany analitykowi projektu przez instytucję zarządzającą na poziomie krajowym. Z grubsza mówiąc, możemy powiedzieć, że zerowa elastyczność oznacza jednolitą wagę dobrobytu; stąd 1 EUR to 1 EUR w kontekście dobrostanu, niezależnie od tego, kto jest "zwycięzcą" lub "przegranym" projektu. Wartości od zera do jednego będą pasować do umiarkowanej awersji do nierówności; e nad jedną zostanie przyjęty przez bardziej egalitarnych planistów społecznych.

Przypuśćmy, podobnie jak w poniższej tabeli, że krańcowa użyteczność dochodu wynosi 1,2, a całkowite korzyści netto z projektu osiągną wartość ENPV = 300. Korzyści te byłyby głównie dla gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji, a stosowanie wag socjalnych pozwala nam przywiązywać większą wagę do tych korzyści. W szczególności kwota korzyści netto (140) uzyskana przez klasę o niskich dochodach jest, przy naszych wagach, na poziomie 283,43, a cały projekt jest wart 414,04. Efekt ten uzyskuje się poprzez zastosowanie progresywnej struktury taryfowej, tak aby stawka opłaty wzrastała wraz ze wzrostem wielkości zużycia.

Tabela V.3 Przykład wag dla progresywnego wpływu dystrybucyjnego

Klasy

Korzyści netto

Elastyczność 1.2

Wpływ na dystrybucję

Wysoki przychód

60

0,7081

42,49

Średni dochód

100

0,8812

88,12

Niski przychód

140

2.0245

283,43

Całkowity

300

414,04

W innych sytuacjach, jak w poniższej tabeli, wagi socjalne mogą zmniejszyć społeczną wartość projektu. Efekt ten uzyskuje się, gdy istnieje regresywna struktura taryfowa, tak że stawka opłaty maleje wraz ze wzrostem konsumpcji.

Tabela V.4 Przykład wag dla regresywnego wpływu dystrybucyjnego

Klasy

Korzyści netto

Elastyczność 1.2

Wpływ na dystrybucję

Wysoki przychód

160

0,7081

113,29

Średni dochód

100

0,8812

88,12

Niski przychód

40

2.0245

80,98

Całkowity

300

282,39

Załącznik VI. Podejście gotowości do płacenia w celu oceny bezpośrednich i zewnętrznych skutków

Wykorzystanie podejścia "gotowość do zapłaty"

Jak zilustrowano zarówno w tekście głównym, jak iw załączniku III, podejście oparte na gotowości do zapłaty (WTP), w połączeniu z podejściem gotowości do zaakceptowania (WTA), można z pożytkiem zastosować do ilościowego określenia zarówno bezpośrednich korzyści, jak i skutków. negatywne lub pozytywne, zewnętrznych efektów projektu 364 .

Tabela VI.1 poniżej schematycznie pokazuje ogólny paradygmat wykorzystania koncepcji WTP / WTA w CBA projektów inwestycyjnych.

Tabela VI.1 Schemat podejścia paradygmatu WTP / WTA w CBA

Cel oceny

Efekt projektu

Rezultat projektu

Handel / niezbywalny

Metoda kwantyfikacji

Łączna wartość świadczeń i kosztów

Ceny rynkowe

Wkład

Sprzedawane na zniekształconym rynku

Przeliczniki*

Niezbywalne

Ceny graniczne

Wydajność

Sprzedawane na zniekształconym rynku

Gotowość do zapłaty (lub chęć zaakceptowania)

Niezbywalne

Efekty zewnętrzne

Pozytywny Negatywny

Niezbywalne

Dostępny rynek usług środowiskowych

Aktualna powiązana cena rynkowa **

* Gotowość do zapłaty tylko w szczególnych przypadkach, patrz załącznik.

** W stosownych przypadkach, tj. Cena rynkowa odzwierciedla koszt marginalny szkód powstałych w wyniku zanieczyszczenia.

WTP mierzy maksymalną kwotę, jaką ludzie byliby skłonni zapłacić, aby uzyskać wyniki, które uważają za pożądane lub, alternatywnie, maksymalną kwotę, jaką ludzie byliby skłonni zapłacić, aby uniknąć skutków, które uważają za niepożądane. WTA mierzy minimalną kwotę, którą sprzedawca byłby skłonny zaakceptować, aby rozdać towar. W teorii ekonomicznej wartość równowagi WTP i WTA jest w zasadzie równoważna, więc wybór między miarami WTP i WTA odzwierciedla wybór między alternatywnymi hickimi środkami dobrobytu (tj. Kompensacją a równoważną zmiennością). Jednak empirycznie wykazano, że ludzie mają tendencję do podawania wyższych szacunków WTA niż WTP. Dzieje się tak dlatego, że ludzie mają tendencję do żądania wyższych rekompensat pieniężnych, aby zrezygnować z posiadanych towarów, niż cena, którą mówią, że byliby gotowi zapłacić za zakup tego samego dobra, którego nie mają. Z tego powodu w literaturze zaleca się stosowanie WTP 365 . W związku z tym kolejne sekcje będą dotyczyć głównie koncepcji WTP, która jest szerzej stosowana w praktyce AKK.

Jak podkreślono powyżej, produkty mogą obejmować zarówno towary i usługi faktycznie sprzedane na rynku, jak i efekty zewnętrzne. W pierwszym przypadku, nawet jeśli taryfa, opłata lub cło są płacone przez użytkowników, może to być zakłócone i nie odzwierciedlać całkowitego kosztu produkcji lub dodatkowych korzyści społecznych i kosztów związanych z produkcją tego towaru lub usługi. 366 . W podobnych sytuacjach pieniężny poziom dochodu finansowego nie jest "prawdziwą" społeczno-ekonomiczną wartością produktu, ale jest WTP, która zapewnia lepsze oszacowanie społecznej wartości towaru lub usługi niż obserwowane taryfy.

Znaczenie stosowania metody WTP jest nawet równie oczywiste, gdy projekty zewnętrzne, za które nie wypłaca się rekompensat pieniężnych, są realizowane w ramach projektu. Efekty zewnętrzne muszą być "internalizowane", tj. Wyceniane w kategoriach pieniężnych i włączane do analizy ekonomicznej projektu. Zarówno w przypadku pozytywnych, jak i negatywnych efektów zewnętrznych, WTP zapewnia w większości przypadków referencyjną ocenę ich wartości społecznej. Pozwala to na wycenę ogólnej poprawy dobrobytu, biorąc pod uwagę zmiany dobrostanu we wszystkich korzyściach i stratach projektu.

Wycena wpływu na środowisko

Zewnętrzne oddziaływanie projektu wynika głównie z jego wpływu na środowisko na wszystkich jego etapach 367 . Większość publicznych projektów infrastrukturalnych ma negatywny lub pozytywny wpływ na środowisko lokalne i globalne 368 . Typowy wpływ na środowisko wiąże się z hałasem, lokalną jakością powietrza, emisjami gazów cieplarnianych, jakością wody, jakością gleby i wód gruntowych, różnorodnością biologiczną i degradacją krajobrazu oraz ryzykiem technologicznym i naturalnym. Spadek lub wzrost jakości lub ilości towarów i usług związanych ze środowiskiem przyniesie pewne zmiany, zyski lub straty związane z korzyściami społecznymi związanymi z ich konsumpcją.

Na przykład oczekuje się, że infrastruktura drogowa zmniejszy dostępność użytecznych terenów wiejskich, zmieni krajobraz wiejski, zwiększy presję na różnorodność biologiczną i negatywnie wpłynie na jakość powietrza ze względu na zwiększone natężenie ruchu, lokalnie, na obszarach przylegających do nowej drogi. Każde z tych oddziaływań ograniczy dostarczanie usług ekosystemowych i obniży korzyści ekonomiczne. Wprost przeciwnie, efekt (nowa skala planetarna) nowej drogi na gazy cieplarniane może spowodować ich obniżenie, ze względu na skrócony czas podróży jednostkowych i niższe zużycie paliwa oraz pojazdów przewożących pasażerów i towary. Patrząc na te efekty, projekt ma marginalny pozytywny wpływ na środowisko, w porównaniu do sytuacji bez projektu, ponieważ ogranicza ograniczenie świadczenia usług środowiskowych przez ekosystemy, a zatem zwiększa korzyści ekonomiczne.

Innym przykładem są inwestycje w zakłady utylizacji odpadów, które zmniejszą niekorzystny wpływ na środowisko naturalne na glebę, wodę i powietrze. Podobnie, inwestycje w systemy oczyszczania ścieków zmniejszają zanieczyszczenia zrzucane na poziomie lokalnym do naturalnego środowiska wodnego (rzeki, jeziora, morze, wody przejściowe i ujścia rzek). W obu powyższych przykładach, realizacja projektu, oprócz umożliwienia świadczenia odpowiedniej usługi (usuwanie odpadów w pierwszym przypadku i oczyszczania ścieków w drugim) na korzyść użytkowników (konsumentów), spowoduje zewnętrzny efekt środowiskowy, co zwiększy korzyści ekonomiczne związane z zapewnieniem wysokiej jakości usług środowiskowych podmiotom gospodarczym (konsumentom i producentom).

W innych przypadkach wpływ na środowisko projektu może być bardziej pośredni, ale nie mniej ważny. Dotyczy to na przykład inwestycji mających na celu zmniejszenie strat wody w sieciach wodnych. Chociaż głównym celem tych projektów jest generalnie oszczędność kosztów operacyjnych i poprawa jakości usług dla użytkowników, projekty te powodują również zmniejszenie ilości wody pochodzącej ze źródeł naturalnych, a zatem mogą skutkować ochroną, a nawet poprawą dotkniętego środowiska wodnego.

Nieuwzględnienie wpływu na środowisko spowoduje nadmierne lub niedoszacowanie korzyści społecznych projektu i doprowadzi do złych decyzji ekonomicznych. Innymi słowy, ekonomiczna ocena środowiska pomaga decydentom w włączeniu do procesu decyzyjnego wartości usług środowiskowych świadczonych przez ekosystemy. Bezpośrednie i zewnętrzne skutki środowiskowe muszą być wyrażone w kategoriach pieniężnych w celu włączenia ich do obliczania jednolitych zbiorczych wskaźników AKN dotyczących korzyści netto (patrz ramka poniżej).

Kiedy dostępne są rynki usług środowiskowych, najłatwiejszym sposobem mierzenia wartości ekonomicznej jest wykorzystanie faktycznej powiązanej ceny rynkowej. Na przykład, gdy zanieczyszczenia morskie zmniejszają połowy ryb, wartości rynkowe dla utraconych zbiorów są łatwo obserwowane na rynku rybnym. Gdy nie ma rynku, cena może być uzyskana za pomocą nierynkowych procedur oceny. Dotyczy to na przykład zanieczyszczenia powietrza, ponieważ nie można powiązać wartości rynkowej z czystym powietrzem. Zalecane podejście polega zatem na ocenie prawidłowego WTP (lub WTA) w celu ilościowego określenia stosunku kosztów do korzyści dla środowiska (patrz rys. VI.1).

W następnych rozdziałach przedstawiono główne metody oceny wpływu na środowisko.

Rysunek VI.1 Główne metody oceny

Całkowita wartość ekonomiczna

Użyj wartości Wartość niewykorzystana

Źródło: Pearce, Atkinson i Mourato (2006).

CAŁKOWITA WARTOŚĆ GOSPODARCZA

Miara pieniężna zmiany dobrostanu jednostki spowodowanej zmianą jakości środowiska nazywa się całkowitą wartością ekonomiczną zmiany.Całkowitą wartość ekonomiczną zasobu można podzielić na wartości użytkowe i wartości niewykorzystane; tj. całkowita wartość ekonomiczna = wartości użytkowe + wartości nieużywania.

- Użyj wartości .Odnosi się to do społecznej wartości, jaką mają ludzie, którzy faktycznie korzystają z dobrych lub potencjalnie wykorzystujących ją w przyszłości (np. Zajęcia rekreacyjne, produktywne, takie jak rolnictwo i leśnictwo itp.), A także korzyści płynące z towarów i usług świadczonych przez ekosystem wykorzystywany pośrednio przez podmiot gospodarczy (np. oczyszczanie wody pitnej filtrowanej przez glebę). Nazywa się je odpowiednio wartościami "rzeczywistymi", "opcjami" i "pośrednimi".

W tym kontekście niepewność wynika z połączenia niepewności jednostki dotyczącej przyszłego zapotrzebowania na zasoby i niepewności co do jej przyszłej dostępności.

- Wartość niewykorzystana .Każdej jednostce można przypuszczać, że nie tylko wartość dobrobytu wytworzonego przez dobro istoty per se ma wartość samą w sobie (wartość istnienia), ale także dobrostan wyrządzony innym osobom przez dostępność tego dobra, albo w tym samym pokoleniu (wartość altruistyczna), albo w przyszłych pokoleniach (wartość spadku). Wartości nieużywane są mniej namacalne niż wartości użytkowe, ponieważ nie odnoszą się do fizycznego spożycia towarów i usług.

Wartości są bezpośrednio związane z usługami ekologicznymi wytwarzanymi przez ekosystemy, które je wspierają. Zmniejszenie świadczenia usług ekologicznych (na przykład poprzez zanieczyszczenie) prawdopodobnie obniży wartości wyrażane przez ludzi w zakresie jakości środowiska, aw rezultacie zmniejszy korzyści społeczne z tym związane. Ważne jest, aby zrozumieć, że wartość ekonomiczna nie mierzy jakości środowiska jako takiego; raczej odzwierciedla preferencje ludzi dotyczące tej jakości. Ocena jest "antropocentryczna", ponieważ odnosi się do preferencji posiadanych przez ludzi.

Nie używane

Użyj wartości


Łączna wartość ekonomiczna (TEV)


Wartość

Bezpośrednie użycie

Opcja


Bezpośrednie korzyści z korzystania z podstawowych towarów


Możliwość przyszłego użytkowania (bezpośredniego lub pośredniego) towarów i usług

\


drugorzędne towary i usługi (w tym używanie niekonsumpcyjne) m \


Wartość filantropowa Bequest & Altruist


Wartość egzystencji


Usługi administrowania:

• Drewno i drewno opałowe

• Żywność / karma i inne produkty leśne (lateks)

• Bioprospekcja: biochemiczne, leki

• świeża woda Usługi kulturalne:

• Rekreacja

• Turystyka

• Edukacja / nauka


Usługi administrowania:

• Słodka woda

• Usługi regulujące bioprzedsiębiorstwo:

• Przechowywanie dwutlenku węgla

• Jakość powietrza i oczyszczanie wody

• Zapobieganie erozji

• Zarządzanie zagrożeniami naturalnymi Usługi kulturalne:

• Dekoracje, rekreacja Usługi wspierające:

• Jakość gleby


Wartość pekińska (wartość dla przyszłych pokoleń) Wartość Altruist (wartość dla innych)

Usługi administrowania:

• Usługi regulacji wody słodkiej:

• Przechowywanie dwutlenku węgla

• Jakość powietrza Usługi kulturalne:

• Krajobraz / krajobraz

• Rekreacja

• Edukacja / wsparcie naukowe:

• Jakość gleby


Wartość istnienia bez użycia / konsumpcji towarów lub usług

Usługi kulturalne:

• Krajobraz / krajobraz

• Wspólnotowa tożsamość / integralność

• Wartość duchowa Dzika przyroda / różnorodność biologiczna


Źródło: UE (2013) Korzyści ekonomiczne sieci Natura 2000

Funkcje reakcji na dawkę

Technika dawka-odpowiedź ma na celu ustalenie związku pomiędzy oddziaływaniem na środowisko (reakcja) a fizycznym wpływem na środowisko, takim jak zanieczyszczenie (dawka). Technika ta jest stosowana, gdy znana jest zależność dawka-odpowiedź między przyczyną szkód środowiskowych, takich jak zanieczyszczenie powietrza lub wody, a skutkami, na przykład chorobowość spowodowana zanieczyszczeniem powietrza lub zanieczyszczeniem wody produktami chemicznymi. Technika wykorzystuje naturalne informacje naukowe na temat fizycznych skutków zanieczyszczeń i wykorzystuje je w ekonomicznym modelu oceny. Ocena ekonomiczna zostanie przeprowadzona poprzez oszacowanie, poprzez produkcję lub funkcję użyteczną różnic w zyskach przedsiębiorstw lub zysków lub strat dochodów osób fizycznych.

Dwa etapy tej metody to:

• obliczanie dawki zanieczyszczeń i funkcji receptora, oraz

• ocena ekonomiczna poprzez wybór modelu ekonomicznego.

Aby ocenić korzyści finansowe lub utratę korzyści wynikające z różnic w jakości środowiska, konieczna jest analiza procesów biologicznych i fizycznych, ich interakcji z decyzjami podmiotów gospodarczych (konsumenta lub producenta) oraz ostateczny wpływ na dobrostan.

Główne obszary zastosowania metodologii to ocena strat (na przykład w uprawach) w związku z zanieczyszczeniem, wpływem zanieczyszczeń na ekosystemy, roślinnością i erozją gleby oraz wpływem zanieczyszczenia powietrza miejskiego na zdrowie, materiały i budynki. Podejście nie może oszacować wartości nieużywania.

Oszacowanie gotowości do zapłaty

Można przyjąć różne metody empirycznego szacowania WTP jako środka dobrostanu. Trzy główne kategorie metodologiczne (tj. Ujawnione metody preferencji, określone metody preferencji, metoda transferu korzyści) zostały omówione poniżej, które są dobrze ugruntowane i skonsolidowane zarówno w teorii, jak i praktyce CBA. To powiedziawszy, badania w tej dziedzinie są w toku i opracowywane są nowe podejścia 369 . Metodologia wciąż ewoluuje, a istniejące wyceny nie są jeszcze wystarczająco solidne, aby można je było wykorzystać do transferu wartości dla AKK, ale należycie uwzględnione zostaną przyszłe zmiany.

Ujawnione metody preferencji

Takie podejście oznacza, że ​​wycena skutków nierynkowych opiera się na obserwacji faktycznego zachowania, a zwłaszcza na zakupach dokonywanych na rzeczywistych rynkach. W związku z tym nacisk kładziony jest na rzeczywiste wybory i sugerowaną gotowość do zapłaty. Siłą tych podejść jest to, że opierają się one na faktycznych decyzjach podejmowanych przez jednostki. Główną słabością jest trudność w testowaniu założeń behawioralnych, na których opierają się metody. Główne konkretne metody to:

• hedoniczna polityka cenowa / płaca;

• metoda kosztów podróży;

• metoda zachowania zapobiegającego lub obronnego.

Hedoniczna metoda ustalania cen / płac

Przedmiotem tej metody jest obserwacja zachowania na rynkach towarów związanych z ocenianymi przez analityka. Punktem wyjścia jest fakt, że ceny wielu towarów rynkowych są funkcją zestawu cech. Na przykład cena pralki zależy zwykle od różnorodności programów prania, jej efektywności energetycznej i niezawodności. Poprzez techniki statystyczne metoda próbuje wyizolować ukrytą cenę każdej z tych cech.

W ocenie nierynkowej metoda wykorzystuje dwa typy rynków:

• rynek nieruchomości,

• rynek pracy.

W odniesieniu do rynku nieruchomości domy można opisać poprzez ich charakterystykę strukturalną (np. Liczbę pokoi), charakterystykę lokalizacji (np. Bliskość szkół), cechy sąsiedztwa (np. Wskaźniki przestępczości) i cechy środowiskowe (np. Hałas drogowy). Metoda wyceny hedonistycznej powinna określać wkład każdej istotnej determinanty cen nieruchomości w celu oszacowania krańcowej gotowości do zapłaty za każdą cechę. Badania hedonistyczne rynku nieruchomości zostały wykorzystane do określenia wartości dóbr nierynkowych, takich jak hałas drogowy, hałas lotniczy, zanieczyszczenie powietrza, jakość wody i bliskość składowisk. Na przykład dom w pobliżu lotniska zostanie zakupiony po niższej cenie niż dom położony w spokojnej okolicy, a wszystko inne będzie równe. Różnica wartości może być postrzegana jako wartość związana z hałasem. Stworzenie parku miejskiego w nieużywanym obszarze przemysłowym lub poprawa urbanistyczna sąsiedztwa powoduje wzrost wartości rynkowej nieruchomości na obszarze objętym projektem. Całkowity wzrost wartości nieruchomości jest dobrym przybliżeniem korzyści społeczno-ekonomicznych projektu.

Na rynkach pracy obserwuje się obserwację różnic w wynagrodzeniach między zleceniami o różnym narażeniu na ryzyko fizyczne w celu oszacowania wartości unikania ryzyka śmierci lub obrażeń.

Specyficzne problemy związane z tym podejściem mogą polegać na braku informacji na temat danych dotyczących gospodarstw domowych oraz na tym, że cechy rynku zwykle idą w parze; często trudno jest "złagodzić" niezależny efekt jednej cechy. Więcej informacji na temat sposobu przeprowadzenia hedonicznej analizy cen za pomocą jednej z metod można znaleźć w odpowiedniej bibliografii.

PRZYKŁAD: HEDONICA CENA W CELU OCENIENIA KORZYŚCI Z AMELIORACJI MIEJSKIEJ

Projekt dotyczy małej dzielnicy, która obejmuje obszary mieszkalne i handlowe oraz usługi w średniej wielkości mieście. Korzyści społeczno-ekonomiczne interwencji można ocenić poprzez spodziewany wzrost cen nieruchomości w sąsiedztwie z powodu poprawy funkcji miejskich. Jest to cena hedoniczna, niezależnie od tego, czy nieruchomości zostaną faktycznie sprzedane.

Wykorzystane powierzchnie budynków wynoszą 555 500 metrów kwadratowych. Biorąc pod uwagę różne miejsca przeznaczenia, średnia cena na rynku nieruchomości w sąsiedztwie wynosi obecnie 1110 EUR / m 2 . Patrząc na rynek nieruchomości w innych dzielnicach tego samego miasta i innych miastach o podobnych cechach, analitycy doszli do wniosku, że średnia cena na terenach już zrehabilitowanych, która jest oczywiście wyższa, może wynosić 1385 EUR / m 2 . Potencjalny wzrost ceny nieruchomości wynosi zatem 1 385 - 1 110 = 275 EUR / m 2 . Dlatego całkowita korzyść z projektu wynosi 535 500 x 275 = 147 262 500 EUR.

Biorąc pod uwagę, że pozytywny wpływ projektu na sąsiedztwo nie rozwinie się w jednym momencie, ale zajmie to trochę czasu, całkowita korzyść, jak obliczono powyżej, powinna być odpowiednio podzielona na odpowiednią liczbę lat w horyzoncie czasowym analizy . Na przykład, jeśli prace związane z rewitalizacją miejską potrwają dwa lata, a przy założeniu, że efekty rozwiną się w ciągu najbliższych trzech lat, należy przeznaczyć trzy równe wkłady, każdy o wartości 49 075 500 EUR, w ciągu trzeciego, czwartego i piątego roku horyzont analizy.

Źródło: Autorzy

Metoda kosztów podróży

Podejście oparte na kosztach podróży ma na celu określenie wartości WTP dla osób fizycznych w zakresie dostępu do zasobów środowiska, na przykład terenów rekreacyjnych na świeżym powietrzu, poprzez spojrzenie na koszty poniesione w celu uzyskania dostępu do nich.

Podstawą tej metody jest spostrzeżenie, że tereny rekreacyjne i wypoczynkowe są uzupełnieniem, tak że wartość obszarów rekreacyjnych można mierzyć w odniesieniu do wartości wyrażanych na rynkach podróży do tych obszarów. W przypadku stref położonych zbyt daleko od obszaru liczba odwiedzin wynosi zero, ponieważ koszt podróży przekracza korzyści wynikające z podróży. Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, co następuje:

• liczba wyjazdów na tereny rekreacyjne na świeżym powietrzu w danym okresie;

• koszty podróży do tych z różnych stref, podzielone na różne komponenty:

- koszty pieniężne; w tym koszty podróży, ceny przyjęcia (jeśli dotyczy), wydatki na miejscu, wydatki na wyposażenie kapitałowe niezbędne do konsumpcji;

- czas spędzony na podróżowaniu i jego wartość.

Szczególne problemy z tym podejściem wiążą się z "wycieczkami wielozadaniowymi"; ponieważ wiele podróży ma więcej niż jedno miejsce docelowe, trudno jest określić, która część całkowitego kosztu podróży jest związana z jednym konkretnym miejscem docelowym. Innym problemem jest to, że metoda kosztu podróży pozwala oszacować WTP dla całej witryny, a nie na jej specyficzną cechę, co może utrudniać oszacowanie wartości zmiany jednego atrybutu wielowymiarowego towaru.

Ponieważ w tym podejściu uwzględniane są tylko korzyści bezpośredniego spożycia usług środowiskowych, nie można brać pod uwagę wartości niestosowania (istnienia, altruistów i pochówków).

EMPIRYCZNA OCENA WARTOŚCI REKREACYJNEJ EKOSYSTEMÓW

Mendes i Proenęa (2005) podali przykład empirycznej oceny wartości rekreacyjnej ekosystemów. Udowodnili, że portugalski Park Narodowy Peneda-Gere jest w stanie wytworzyć znaczną korzyść społeczną, która mogłaby usprawiedliwić przeznaczenie większej ilości środków publicznych na działania ekoturystyczne.

Biorąc pod uwagę ogólną definicję ekonomiczną, że krańcowa wartość rekreacyjna ekosystemu jest równa kwocie, jaką odwiedzający zapłaciliby za korzystanie z rekreacyjnych i rekreacyjnych zajęć, autorzy oszacowali zależność między kosztami poniesionymi przez podróżnych na terenie i liczbą przejechanych podróży. Podczas letnich okresów letnich 1994 r. Ankiety rozesłano obywatelom Portugalii w wieku powyżej 18 lat, którzy odwiedzali park w tym czasie na wizyty równe lub dłuższe niż 24 godziny. Zebrano informacje na temat liczby dni pobytu, dochodów, pochodzenia geograficznego, kosztu podróży, trybu transportu i różnych cech demograficznych. Popyt na rekreację na podróż został zamodelowany w zależności od poniesionych kosztów, dostępnego dochodu i indywidualnych cech (plus niezależny okres błędu). Nadwyżkę konsumenta reprezentatywnego odwiedzającego przypadającą na każdy przeciętny dzień pobytu uzyskano przez zintegrowanie funkcji popytu rekreacyjnego z odpowiednią zmianą kosztów. Stąd wartość gotowości do zapłaty została oszacowana poprzez formułę zaproponowaną przez Groggera i Carsona (1991) oraz Englin i Shonkwiler (1995).

Wyniki wskazują, że jeden dzień rekreacyjny został wyceniony na 124 EUR (ceny z 2005 r.) Dla przeciętnego reprezentatywnego gościa próby. Uważa się, że co roku około 12 000 gości obóz w parku, co daje korzyść w wysokości 1 488 000 EUR.

Źródło: Florio (2014)

Metoda zachowania polegająca na odwróceniu lub obronie

Głównym założeniem metody oceny zapobiegającej jest to, że jednostki mogą izolować się od dobra nierynkowego, przyjmując bardziej kosztowne zachowania, aby tego uniknąć. Koszty, których te zachowania wymagają, mogą być reprezentowane przez dodatkowy czas lub ograniczenia, które nakładają na jednostki, które w przeciwnym razie chcieliby zrobić.

Innym sposobem na uniknięcie ekspozycji na określone dobra nierynkowe jest kupowanie dobra rynkowego w celu "obrony" konsumenta przed "złymi" (wydatki defensywne). Wartość każdego z tych zakupów można uznać za ukrytą cenę za nierynkowe dobro, którego jednostki chcą uniknąć.

Przykładem może być instalacja okien z podwójnymi szybami w celu zmniejszenia ekspozycji na hałas drogowy. Podwójne szyby są dobrem rynkowym, które można uznać za substytut nierynkowego dobra (brak hałasu drogowego), a zatem koszt jego zakupu można uznać za cenę nierynkowego dobra. Specyficzne problemy z tymi podejściami mogą być:

• wydatki defensywne często stanowią częściowy szacunek wartości nierynkowych dobrzy, których chcą uniknąć;

• wiele zachowań zapobiegawczych lub wydatków obronnych dotyczy produktów łączonych (np. Ogrzewanie i izolacja od hałasu);

• osoby lub firmy mogą podejmować więcej niż jedną formę działań zapobiegawczych w odpowiedzi na jakiekolwiek zmiany środowiskowe.

Wymienione metody preferencji

Podejrzane podejścia preferencyjne to oparte na ankietach i zamierzone przyszłe zachowania ludzi na rynkach. Poprzez odpowiednio zaprojektowany kwestionariusz opisany jest hipotetyczny rynek, na którym można handlować danym dobrem. Losowa próba osób jest następnie proszona o wyrażenie maksymalnej gotowości do zapłacenia (lub chęci zaakceptowania) domniemanej zmiany w poziomie świadczenia dobra.

Główną zaletą metod opartych na tym podejściu jest elastyczność, którą mogą zapewnić. W rzeczywistości umożliwiają one ocenę prawie wszystkich towarów nierynkowych, zarówno z punktu widzenia ex ante, jak i ex post .Co więcej, ta metodologia jest w stanie wychwycić wszystkie rodzaje korzyści z nierynkowego dobra lub usługi, w tym z tak zwanych wartości nieużywania.

Główne konkretne metody to:

• metoda wyceny warunkowej, • metoda modelowania wyboru.

Metoda wyceny warunkowej

Celem metody wyceny warunkowej jest uzyskanie indywidualnych preferencji, w kategoriach pieniężnych, dla zmian w ilości lub jakości towarów lub usług nierynkowych.

Kluczowym elementem każdego badania wyceny warunkowej jest odpowiednio zaprojektowany kwestionariusz. Kwestionariusz ma na celu ustalenie indywidualnych szacunków osób, dla których warto mieć lub zaniechać danej zmiany. W celu przeprowadzenia wyceny warunkowej warto:

• badanie postaw i zachowań związanych z towarami, które mają być wycenione, w ramach przygotowań do odpowiedzi na pytanie dotyczące wyceny oraz w celu ujawnienia najważniejszych czynników leżących u podstaw reakcji respondentów na dobro publiczne;

• przedstawienie respondentom warunkowego scenariusza, który zawiera opis towaru i warunki, na jakich ma on być oferowany hipotetycznie. Ostateczne pytania powinny mieć na celu ustalenie, jak wysoko cenią dobro, jeśli spotkają się z możliwością uzyskania go na określonych warunkach;

• zadawanie pytań dotyczących cech społeczno-ekonomicznych i demograficznych respondentów w celu sprawdzenia, w jakim stopniu próba badawcza jest reprezentatywna dla danej populacji;

• zapytać respondentów, czy byliby skłonni zapłacić określoną kwotę dla dobra; jeśli odpowiedź jest twierdząca, ankieter powtórzy pytanie, nieznacznie podnosząc cenę, dopóki respondent nie wyrazi niechęci do zapłaty określonej kwoty.

Pod koniec procesu ankiety analitycy stosują odpowiednie techniki ekonometryczne, aby wyprowadzić wskaźniki dobrostanu, takie jak średnia lub mediana gotowości do zapłaty, a także określić najważniejsze determinanty gotowości do zapłaty. W odniesieniu do wskaźników statystycznych, które należy zastosować, mediana może być najlepszym wskaźnikiem tego, co większość ludzi byłaby skłonna zapłacić, ponieważ, w przeciwieństwie do średniej, nie przywiązuje dużej wagi do wartości odstających.

Problemy z wyceną warunkową wiążą się z prawdopodobieństwem, że respondenci nie rozumieją w pełni scenariusza lub tego, czym jest dany towar, lub że nie chcą przyłączyć wartości pieniężnej do niektórych towarów (takich jak na przykład wartość życie człowieka). Ponadto Carson i Groves (2007) wskazują, że wzrost świadczenia dobra publicznego, o które prosi się tylko dobrowolnie, jest ogólnie zawyżony: ponieważ respondenci mają motywację do darmowej jazdy w celu zwiększenia szans zapewnienie pożądanego dobra bez konieczności płacenia za niego.

Wybór metody modelowania

Modelowanie wyboru (CM) jest opartą na badaniu metodą modelowania preferencji dotyczących towarów, gdy towary są opisane pod względem ich atrybutów i poziomu tych atrybutów. Respondenci mają różne alternatywne opisy towaru, zróżnicowane według ich atrybutów i poziomów, i są proszeni o uszeregowanie alternatyw, ocenę ich lub wybranie preferowanej opcji. Uwzględniając cenę / koszt jako jedną z cech dobra, gotowość do zapłaty można bezpośrednio odzyskać z rankingów, ocen lub wyborów. Również w tym przypadku metoda pozwala na pomiar wartości nieużytkowych.

Główne warianty zaproponowane w literaturze specjalistycznej zostały opisane w poniższej tabeli.

Główne warianty metody CM

Zadania

Wybór eksperymentów

Wybierz między dwiema lub więcej alternatywami (gdzie jedna jest status quo)

Klasyfikacja warunkowa

Ranga szereg alternatyw

Rating warunkowy

Ocena alternatywnych scenariuszy w skali od 1 do 10

Porównanie parowane

Ocena par scenariuszy na podobnej skali

Głównymi zaletami tej metody są:

• zdolność radzenia sobie z sytuacjami, w których zmiany są wielowymiarowe, dzięki zdolności do oddzielnego identyfikowania wartości konkretnych atrybutów towaru;

• możliwość korzystania przez respondentów z wielu wyborów (na przykład warianty w ramach eksperymentów z wyborem), w celu wyrażenia preferencji dla wartościowanego towaru w różnych kwotach płatności;

• polegając na ratingach, rankingach i wyborach oraz czerpiąc pośrednio z chęci płacenia respondentom, metoda ta pozwala przezwyciężyć pewne problemy związane z metodą wyceny warunkowej.

Główne słabości to:

• trudności, z jakimi mają do czynienia respondenci w przypadku wielu złożonych wyborów lub rankingów;

• nieefektywność wyprowadzania wartości dla sekwencji elementów realizowanych przez politykę lub projekt. W przypadku tego typu ocen preferowane powinny być metody warunkowe;

• szacunek gotowości do zapłaty jest wrażliwy na projekt badania. Na przykład wybór atrybutów i poziomów prezentowanych respondentom oraz sposób, w jaki wybory są przekazywane respondentom (wykorzystanie zdjęć, opisu tekstowego itp.), Może mieć wpływ na wartości szacunków.

Metoda transferu świadczeń

Rozwój zachowań politycznych podkreślił znaczenie tzw. Metody (metody) transferu korzyści w ocenie dóbr nierynkowych, w szczególności dóbr i usług środowiskowych (Pearce, Atkinson i Mourato, 2006). Ta metoda polega na przyjęciu wartości jednostkowej dla dobra nierynkowego oszacowanego w oryginalnym badaniu i wykorzystanie tego oszacowania, po pewnych dostosowaniach, w celu wyceny korzyści (lub kosztów), które powstają, gdy polityka lub projekt jest wdrażany w innym miejscu.

Metodę transferu korzyści można zdefiniować jako wykorzystanie dobrego oszacowania w jednej witrynie, "stronie badania" jako wartości zastępczej dla wartości tego samego towaru w innej witrynie, "witrynie polityki". Na przykład, dostarczenie dobra nierynkowego na stronie polityki może odnosić się do jeziora w określonym miejscu geograficznym. Jeśli wystarczające dane nie są dostępne dla tego kraju, analitycy mogą używać wartości dla podobnych warunków w krajach bogatych w dane.

Zainteresowanie pokazane w tym podejściu wynika z możliwości zmniejszenia zapotrzebowania na kosztowne i czasochłonne oryginalne badania wartości towarów nierynkowych. Co więcej, transfer korzyści mógłby zostać wykorzystany do oceny, czy warto przeprowadzić bardziej dogłębną analizę.

Najwyraźniej główną przeszkodą w stosowaniu tego podejścia jest to, że przeniesienie korzyści może prowadzić do poważnie tendencyjnych szacunków, chociaż oczywiste jest, że osąd i wgląd są wymagane w przypadku wszystkich podstawowych kroków związanych z przeprowadzeniem przeniesienia korzyści. Na przykład informacje należy uzyskać na podstawie wyjściowej jakości środowiska, zmian i odpowiednich danych społeczno-gospodarczych.

Przenoszenie świadczeń odbywa się zazwyczaj w trzech etapach:

• kompilacja istniejącej literatury na temat przedmiotu badań (aktywność rekreacyjna, zdrowie ludzi, zanieczyszczenie powietrza i wody itp.);

• ocena wybranych badań pod kątem ich porównywalności (podobieństwo ocenianych usług środowiskowych lub świadczeń, różnica w przychodach, wykształcenie, wiek i inne cechy społeczno-ekonomiczne, które mogą mieć wpływ na ocenę);

• obliczanie wartości i ich transfer w nowym kontekście oceny.

Najistotniejszym etapem jest wybór istniejących szacunków lub modeli oraz oszacowanie efektów dla strony polityki. Ponadto musi zostać określona populacja w odpowiednim miejscu polityki.

Korekty są zazwyczaj wskazane w celu odzwierciedlenia różnic w oryginalnych witrynach badawczych i nowych witrynach z zasadami. Analityk może wybrać jeden z trzech głównych typów dostosowania o rosnącym wyrafinowaniu:

• nieskorygowany transfer gotówki do zapłaty. Procedura ta zakłada proste "pożyczenie" szacunków dokonanych na stronie badania i wykorzystanie tych szacunków na stronie polityki, z oczywistą przewagą pod względem prostoty;

• transfer gotowości do zapłaty z korektą (transfer wartości). Przydatna może być modyfikacja wartości z danych strony badania w celu odzwierciedlenia różnicy w danej zmiennej, która charakteryzuje miejsca; na przykład wartości można korygować poprzez mnożenie, stosując stosunek między poziomem dochodu z przypadku badania a poziomem dochodu w przypadku polisy;

• transfer funkcji gotowości do zapłaty. Bardziej wyrafinowanym podejściem jest przeniesienie funkcji korzyści lub wartości z miejsca badania na stronę polityki. Tak więc, jeśli wiadomo, że gotowość do zapłaty za dobro w miejscu badania jest funkcją, po pierwsze, szeregu cech fizycznych na miejscu, po drugie, jego użytkowania, a po trzecie zestawu cech społeczno-ekonomicznych ludności na miejscu, to ta sama informacja może być wykorzystana jako część procesu transferu.

PRZYKŁAD: METODA TRANSFERU KORZYŚCI DO WARTOŚCI WTP DO OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Metoda transferu korzyści została wykorzystana przez Komisję Europejską do wyceny gotowości do zapłaty (WTP) na budowę dziewięciu oczyszczalni ścieków w ośmiu gminach Ria de Vigo (Hiszpania). Realizowany w latach 1995-2000 projekt infrastrukturalny miał na celu poprawę jakości życia beneficjentów, dzięki możliwości korzystania z czystszej wody i liczniejszych plaż kąpielowych. Badania referencyjne w celu oszacowania WTP dla oczyszczania ścieków w Ria de Vigo wybrano z bazy danych 40 przypadków (Agencja Ochrony Środowiska USA 2000a, 2000b, 2000c, Kallstram 2010) na podstawie dwóch kryteriów: rodzaju projektu i kontekst społeczno-ekonomiczny kraju. W odniesieniu do tego pierwszego wybrano jedynie projekty oczyszczania ścieków, które skutecznie wpływały na podniesienie jakości basenu wodnego, w którym już istniała sieć kanalizacyjna, podobnie jak w gminach Ria de Vigo. W celu wybrania najbardziej zbliżonego kontekstu społeczno-ekonomicznego ewaluatorzy rozważali projekty w tych krajach, które podlegają klasyfikacji krajów bardzo wysokich i wysoko rozwiniętych, zgodnie z Indeksem Rozwoju Społecznego UNDP 2011. Te dwa pierwsze kroki umożliwiły identyfikację 28 projektów w różnych krajach świata. Wartości WTP, które odnosiły się do każdego z 28 wybranych projektów, zostały podzielone przez krajowy PKB na mieszkańca, który przyjęto jako wskaźnik różnic w dochodach per capita.

WTP dla projektu w Ria de Vigo została następnie obliczona jako średnia WTP dla 28 rozpatrywanych projektów, ważona przez PKB, a następnie ważona przez hiszpański PKB per capita. Wynosiło to 88,11 EUR na gospodarstwo domowe (ceny z 2011 r.). Opisana metodologia pośrednio zakłada elastyczność dochodową WTP jako równą 1, co oznacza, że ​​stosunek WTP wycenianych w każdym z 28 krajów referencyjnych oraz w Ria de Vigo jest równoważny stosunkowi PKB na jednego mieszkańca w różnych lokalizacjach.

Źródło: Komisja Europejska (2012)

W przypadku wszystkich rodzajów dostosowań jakość oryginalnego badania ma ogromne znaczenie dla ważności metody.

Niektóre bazy danych zostały utworzone w celu ułatwienia transferu korzyści. Tak jest w przypadku bazy danych EVRI 370 opracowany przez Environment Canada i amerykańską Agencję Ochrony Środowiska.W bazie danych znajduje się obecnie ponad 700 badań, ale jedynie mniejszość ma pochodzenie europejskie, co zmniejsza użyteczność bazy danych w kontekście europejskim. GEVAD to europejska internetowa baza danych, współfinansowana przez Europejski Fundusz Społeczny i greckie zasoby rządowe. Celem projektu było stworzenie bezpłatnej internetowej bazy danych o wartościach środowiskowych poprzez zgromadzenie masy krytycznej europejskich badań wyceny. Zbadano około 1400 badań, koncentrując się na tych, które były bardziej istotne przestrzennie dla Europy. Nacisk położono także na najnowsze wyniki badań. Do tej pory w bazie danych GEVAD uwzględniono ponad 310 badań. Badania te są klasyfikowane zgodnie z wartością środowiskową, dobrem lub usługą, która jest ceniona (np. Udogodnienia, jakość wody i powietrza, zanieczyszczenie ziemi, itp.), Zastosowana metoda wyceny, główny autor i kraj "miejsca badań " . 371

NIEKTÓRE SZACUNKI VOSL W WIELKIEJ BRYTANII

Jak wyjaśniono w tekście głównym, WTP w odniesieniu do obniżenia ryzyka śmiertelności jest zwykle wyrażane w kategoriach wartości życia statystycznego (VOSL). Poniższa tabela zawiera różne szacunki dotyczące VOSL, głównie dla Wielkiej Brytanii. Pojawia się pewien niepokój związany z wykorzystaniem wartości życia statystycznego w kontekście, w którym pozostałe lata mogą być niewielkie dla dotkniętych osób, a to doprowadziło do użycia wycen "roku życia" uzyskanych z VOSL. Na przykład obawa jest, że szacunki VOSL z badań wypadków w miejscu pracy (które mają wpływ na zdrowe, dorosłych w średnim wieku) i wypadków drogowych (które mają tendencję do wpływania na osoby w wieku podeszłym) są "zbyt wysokie" po przeniesieniu do kontekstów środowiskowych gdzie wpływ zanieczyszczeń związanych ze śmiercią ma zazwyczaj wpływ na osoby w podeszłym wieku lub osoby z poważnymi problemami układu oddechowego.

Badanie

Rodzaj studiów

Kontekst ryzyka

VOSL $ Million (ceny roczne)

Markandya i in. 2004

Wycena warunkowa

Pozbawiona kontekstu redukcja ryzyka śmiertelności w wieku od 70 do 80 lat

1,2-2.8

0,7-0,8

0,9-1,9

(2002) 3

Chilton i in. 2004

Wycena warunkowa

Wpływ śmiertelności na zanieczyszczenie powietrza

0,3-1,5 (2002) 3, 4

Chilton i in. 2002

Wycena warunkowa

Drogi (R), kolej (Ra)

Wskaźniki:

Ra / R = 1,003 6

Beattie et al.1998

Wycena warunkowa

Drogi (R) i pożary w gospodarstwach domowych (F)

5.7 3

Carthy i in. 1999

Kontyngent

wycena / standardowy hazard

Drogi

1.4-2.3 (2002) 3, 5

Siebert i Wie 1994

Ryzyko płacowe

Ryzyko zawodowe

13.5

(2002) 3

Elliott and Sandy 1996

Ryzyko płacowe

Ryzyko zawodowe

1996: 1.2 (2000) 3

Arabsheibani i Marin 2000

Ryzyko płacowe

Ryzyko zawodowe

1994: 10,7 (2000) 3

Uwaga: 1: mediana skontrolowanych badań; 2: zasięg zmienia się wraz z poziomem redukcji ryzyka; niższe poziomy VOSL dla większych redukcji ryzyka.

3: Dochód narodowy brutto w GBP przeliczony na USD przy użyciu współczynnika parytetu siły nabywczej na mieszkańca w Wielkiej Brytanii i USA. Zasięg odzwierciedla różne redukcje ryzyka. 4: w oparciu o WTP przedłużające życie o jeden miesiąc przy założeniu 40 lat pozostałego życia. 5: w oparciu o przycięte środki. 6: w tym badaniu poszukiwano relatywnej wyceny ryzyka w odniesieniu do ryzyka śmierci w wyniku wypadku drogowego. Podane tutaj liczby dotyczą raczej próbki z 2000 r. Niż próby z 1998 r. Pomiędzy tymi dwoma próbnymi okresami doszło do poważnej katastrofy kolejowej w Londynie.

Źródło: Pearce, Atkinson i Mourato (2006).

Załącznik VII. Wskaźniki wydajności projektu

W niniejszym załączniku wyjaśniono, jak wykorzystać główne wskaźniki wydajności projektu do analizy CBA: wartość bieżąca netto, wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) i stosunek korzyści do kosztów (B / C).

Wartość bieżąca netto

Wartość bieżąca netto projektu jest sumą zdyskontowanych przepływów netto projektu. Wartość bieżąca netto jest bardzo zwięzłym wskaźnikiem efektywności projektu inwestycyjnego: przedstawia bieżącą kwotę korzyści netto (tj. Korzyści minus koszty) wygenerowanej przez inwestycję wyrażoną w jednej wartości przy użyciu tej samej jednostki miary, którą zastosowano w rachunkowości tabele.

Należy zauważyć, że bilans kosztów i korzyści w pierwszych latach projektu jest zwykle ujemny, a po kilku latach staje się dodatni. Wraz ze spadkiem z czasem wartości ujemne we wczesnych latach są ważone bardziej niż wartości pozytywne występujące w późniejszych latach życia projektu. Wartość stopy dyskontowej i wybór horyzontu czasowego są kluczowe dla ustalenia wartości bieżącej netto projektu.

Wartość bieżąca netto jest bardzo prostym i precyzyjnym wskaźnikiem wydajności. Dodatnia wartość bieżąca netto, wartość bieżąca netto> 0 oznacza, że ​​projekt generuje zysk netto (ponieważ suma ważonych przepływów kosztów i korzyści jest dodatnia) i jest ogólnie pożądana zarówno pod względem finansowym, jak i ekonomicznym. Gdy rozważane są różne opcje, ranking aktualnych wartości netto alternatyw wskazuje najlepszy. Na przykład na rysunku VII.1 projekt 1 jest bardziej pożądany niż projekt 2, ponieważ pokazuje wyższą wartość bieżącą netto dla wszystkich zastosowanych stóp dyskontowych (i).

Istnieją przypadki, w których obecna wartość netto jednej alternatywą jest nie większa niż druga lub dla każdego i wartości.Jest to spowodowane zjawiskiem określanym jako "przełączanie". Przełączanie występuje, gdy krzywe wartości bieżącej netto dwóch projektów przecinają się wzajemnie, jak na rysunku VII.2. Przy stopie dyskontowej powyżej x, projekt 1 ma wyższą wartość bieżącą netto; przy stopie dyskontowej poniżej x, projekt 2 będzie działał lepiej. Aby wybrać najlepszą opcję, definicja stopy dyskontowej ma kluczowe znaczenie dla wyboru najlepszej opcji (a metoda IRR nie może być stosowana jako reguła decyzyjna).

Rysunek VII.1 Ranking projektów według wartości bieżących netto Rysunek VII.2 Przypadek przełączaniaWewnętrzna stopa zwrotu

Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) jest definiowana jako stopa dyskontowa, która zeruje wartość bieżącą netto przepływów kosztów i korzyści inwestycji. IRR jest wskaźnikiem względnej efektywności inwestycji i należy jej używać z ostrożnością. Związek między wartością bieżącą netto a IRR przedstawiono na poniższym wykresie.

Wykres VII.3 Wewnętrzna stopa zwrotu Wykres VIII.4 Wiele IRRJeżeli "znak" korzyści netto zmieni się w różnych latach trwania projektu (na przykład: - + - + itd.), Może istnieć wiele wewnętrznych IRR dla pojedynczego projektu. W takich przypadkach nie można zastosować reguły decyzji IRR. Przykładami tego typu projektów są kopalnie i elektrownie jądrowe, w których zazwyczaj występuje duży wypływ gotówki po zakończeniu projektu z powodu kosztów likwidacji.

Ponieważ rankingi IRR mogą wprowadzać w błąd i biorąc pod uwagę, że wymagania informacyjne dotyczące obliczania właściwej wartości bieżącej netto i stopy IRR są takie same, z wyjątkiem stopy dyskontowej, zawsze warto obliczyć wartość bieżącą netto projektu. Istnieje wiele powodów przemawiających za zasadą decyzji o wartości bieżącej netto (zob. Ley, 2007).

IRR nie zawiera użytecznych informacji o ogólnej wartości ekonomicznej projektu. Można to zilustrować, przedstawiając wykres wartości bieżącej netto jako funkcję stopy dyskontowej (r). Rozważmy rysunek VII.5, który wyświetla harmonogram wartości bieżącej netto dla dwóch alternatywnych projektów. Projekt A ma znacznie wyższą wartość bieżącą netto dla każdej stopy dyskontowej w odpowiednim gospodarczo zakresie (tj. Dla dowolnego r poniżej 30%), ale przecina oś znajdującą się na lewo od projektu B, w związku z czym ma niższą IRR - tj. IRRA = 40% <IRRB = 70%.

Wykres VII.5 IRR i wartość bieżąca netto dwóch wzajemnie wykluczających się alternatyw

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Przecena

Źródło: Ley (2007).

Ponieważ dobrobyt zależy od wartości bieżącej netto, a nie od wewnętrznej stopy zwrotu, oczywiste jest, że projekt A dominuje B. Na przykład wartość bieżąca netto A (r) przekracza bieżącą wartość bieżącą netto B (r) o około 1,6 miliona USD dla stopy dyskontowej w regionie 10%.

Inne niedociągnięcia wewnętrznej stopy zwrotu to:

• wrażliwość na życie gospodarcze: przy porównywaniu projektów o różnym życiu gospodarczym podejście IRR zwiększa wydajność projektu o krótkim okresie eksploatacji, ponieważ IRR jest funkcją zarówno okresu, jak i wielkości nakładów kapitałowych;

• wrażliwość na terminy korzyści: gdy istnieją projekty, które nie przynoszą korzyści przez wiele lat, IRR jest zwykle niższa w porównaniu z projektami o dość równomiernym rozkładzie korzyści w czasie, nawet jeśli obecna wartość netto może być wyższa;

• wskaźnik IRR nie może dotyczyć przypadków, w których stosowane są zmienne w czasie stawki rabatowe. W takich przypadkach zasada wartości bieżącej netto umożliwia łatwe uwzględnienie zmian stóp dyskontowych w obliczeniach.

Jedną z zalet IRR (przy rozsądnych założeniach) jest to, że jest to czysta liczba, co ułatwia porównywanie projektów, które są podobne, niezależnie od ich wielkości.

Stosunek kosztów do korzyści (B / C)

Wskaźnik korzyści i kosztów jest wartością bieżącą korzyści projektu podzieloną przez wartość bieżącą kosztów projektu. Jeśli B / C> 1, projekt jest odpowiedni, ponieważ korzyści mierzone wartością bieżącą całkowitych wpływów są większe niż koszty mierzone wartością bieżącą całkowitych wypływów.

Podobnie jak w przypadku IRR, stosunek ten jest niezależny od wielkości inwestycji, ale w przeciwieństwie do wewnętrznej stopy zwrotu nie generuje niejednoznacznych przypadków iz tego powodu może uzupełniać wartość bieżącą netto w rankingach projektów, w których obowiązują ograniczenia budżetowe. W takich przypadkach wskaźnik B / C można wykorzystać do oceny efektywności projektu.

Główne problemy z tym wskaźnikiem to:

• jest wrażliwy na klasyfikację efektów projektu jako korzyści, a nie kosztów. Stosunkowo często efekty projektu można traktować zarówno jako korzyści, jak i obniżki kosztów i na odwrót. Ponieważ stosunek korzyści do kosztów nagradza projekty o niskich kosztach, uznanie pozytywnego efektu za obniżenie kosztów, a nie korzyść, spowodowałoby jedynie sztuczną poprawę wskaźnika;

• nie jest właściwe dla wzajemnie wykluczających się projektów. Będąc wskaźnikiem, wskaźnik nie uwzględnia całkowitej kwoty świadczeń netto, a zatem ranking może nagrodzić większą liczbę projektów, które przyczyniają się mniej do ogólnego wzrostu dobrobytu społecznego.

Odpowiedni przypadek użycia współczynnika B / C znajduje się pod ograniczeniami budżetu kapitałowego. Poniższa tabela przedstawia przykład rankingu projektu z uwzględnieniem ograniczenia budżetu wynoszącego 100 .

Tabela VII.1 Stosunek kosztów do korzyści w ramach ograniczeń budżetowych

PV (O)

PV (I)

Wartość bieżąca netto

PV (I) / PV (O)

Projekt A

100

200

100

2.0

Projekt B

50

110

60

2.2

Projekt C

50

120

70

2.4

Patrząc na wartość bieżącą netto, preferowanym projektem jest A, a ranking to A, C, B. Jednak patrząc na proporcje między PV (I) i PV (O), C jest ulubionym projektem. Ponieważ ograniczenie budżetowe wynosi 100, a PV (O) projektu C wynosi 50, można również przeprowadzić projekt B, drugi w rankingu. Wynikowa wartość bieżąca netto (wartość bieżąca netto (B) + aktualna wartość netto (C)) wynosi 130, czyli jest wyższa niż wartość bieżąca netto projektu A.

Załącznik VIII. Probabilistyczna analiza ryzyka

Niepewność jest nieodłącznym elementem AKK

Prognozowanie przyszłej wartości zmiennych, ćwiczenie wymagane w analizie projektu ex ante , wiąże się z nieuniknionym stopniem niepewności.Niepewność jest właściwa zarówno czynników wewnętrznych modelu CBA (jak, na przykład, wartość oszczędności czasowych hedoniczną cen w strefie miejskiej, czas zakończenia inwestycji wartość CO 2 dodatkiem lub uniknąć itp.) oraz w czynnikach zewnętrznych w stosunku do modelu AKK (na przykład przyszłe ceny nakładów i wyników projektu, rzeczywisty koszt inwestycji, faktyczna liczba przyszłych użytkowników usługi obsługiwanej przez infrastrukturę projektu itp.). W pierwszym przypadku niepewność wynika z oszacowania przez analityka najbardziej odpowiednich wartości do ustawienia parametrów modelu, bez względu na przewidywania dotyczące realizacji projektu; w tym ostatnim przypadku niepewność odnosi się do oczekiwanych wartości zmiennych wejściowych i wyjściowych, które zmaterializują się przez cały czas trwania projektu.

Niepewność zmiennych powoduje niepewność wyników analizy kosztów i korzyści. Innymi słowy, rzeczywiste wartości parametrów wydajności mogą być różne, nawet bardzo różne, od tych wyliczonych w ćwiczeniu ex ante : projekt może wykazać wkład w opiekę społeczną mniejszą niż oczekiwana, a nawet domyślną.

Ocena ryzyka ma na celu ocenę tej niepewności i przejście w kierunku przyjęcia środków zapobiegania ryzyku i łagodzenia negatywnych skutków. Jak stwierdzono w rozdziale 2, ocena ryzyka w szerokim znaczeniu wymaga:

• Analiza wrażliwości,

• jakościowa analiza ryzyka,

• probabilistyczna analiza ryzyka oparta na rozkładzie prawdopodobieństwa zmiennych krytycznych 372 ,

• ocena dopuszczalnych poziomów ryzyka,

• zapobieganie ryzyku.

Ogólna metodologia oceny ryzyka została przedstawiona w sekcji 2.10. Kolejne sekcje tego załącznika dotyczą probabilistycznej analizy ryzyka i dostarczają dodatkowych informacji na temat oceny i łagodzenia ryzyka.

Rozkład prawdopodobieństwa zmiennych krytycznych

Po zidentyfikowaniu zmiennych krytycznych, w celu określenia charakteru ich niepewności, należy zdefiniować rozkłady prawdopodobieństwa dla każdej zmiennej. Rozkład opisuje prawdopodobieństwo wystąpienia wartości danej zmiennej w zakresie możliwych wartości wokół najlepszego oszacowania, używanego jako podstawowy przypadek.

Istnieją dwie główne kategorie rozkładu prawdopodobieństwa w literaturze:

• "dyskretny rozkład prawdopodobieństwa", gdy może wystąpić tylko skończona liczba wartości;

• "ciągły rozkład prawdopodobieństwa", gdy może wystąpić dowolna wartość w tym zakresie.

Dystrybucje dyskretne

Jeśli zmienna może przyjąć zbiór dyskretnych wartości, a każda z nich jest powiązana z prawdopodobieństwem, wówczas jest definiowana jako dystrybucja dyskretna. Ten rodzaj dystrybucji może być użyty, gdy analityk ma wystarczającą ilość informacji na temat badanej zmiennej, aby sądzić, że może przyjąć tylko niektóre określone wartości.

Rysunek VIII. 1 Dystrybucja dyskretna

Ciągła dystrybucja

Rozkład gaussowski (lub normalny) jest być może najważniejszym i najczęściej używanym rozkładem prawdopodobieństwa. Rozkład ten (patrz Rysunek VIII.2) jest całkowicie zdefiniowany przez dwa parametry:

• średnia (p)

• odchylenie standardowe (a).

Stopień dyspersji możliwych wartości wokół średniej mierzy się odchyleniem standardowym 373 '

Rysunek VIII. 2 rozkład Gaussa

Normalne rozkłady występują w wielu różnych sytuacjach 374 . Gdy istnieje powód, by podejrzewać obecność dużej liczby małych efektów działających addytywnie i niezależnie, rozsądne jest założenie, że obserwacje będą normalnie dystrybuowane.

Rozkłady trójkątne lub trzypunktowe są często używane, gdy nie ma szczegółowych informacji na temat przeszłego zachowania zmiennej. Ta prosta dystrybucja jest całkowicie opisana przez "wysoką wartość", "niską wartość" i "najlepszą wartość domyślną", które odpowiednio zapewniają maksymalne, minimalne i modalne wartości rozkładu prawdopodobieństwa.

Rozkład trójkątny jest zwykle używany jako subiektywny opis populacji, dla której istnieją tylko ograniczone dane przykładowe, a zwłaszcza w przypadkach, gdy związek między zmiennymi jest znany, ale dane są rzadkie (prawdopodobnie ze względu na wysokie koszty zbierania). Dokładna specyfikacja analityczna i graficzna rozkładu trójkątnego jest bardzo różna, w zależności od wagi podanej wartości modalnej w stosunku do skrajnych wartości punktowych.

Rysunek VIII. 3 Symetryczne i asymetryczne rozkłady trójkątne


Przyrost / rok realnego wzrostu płac


Schematy na rysunku VIII. 3 pokazują dwa typy rozkładów trójkątnych.

• Pierwszy jest symetryczny, z wysoką wartością tak samo prawdopodobną jak niskie i z takim samym zakresem między wartością modalną i niską oraz między wartością modalną i wysoką.

• Drugi z nich jest asymetryczny, o większej wartości jest bardziej prawdopodobny niż najniższy i ma większy zakres między wartością modalną a wysoką wartością niż zakres między wartością modalną a niską (lub odwrotnie).

Jeśli nie ma powodu, aby sądzić, że w zakresie, w którym dana wartość jest bardziej prawdopodobna niż inne, uzyskany rozkład nazywany jest "jednolitym", tj. Rozkład, dla którego wszystkie przedziały o tej samej długości na podziale wsparcia są jednakowo prawdopodobne.

Prognozy referencyjne

Pojawia się pytanie, gdzie szukać odpowiednich dystrybucji. Jak określono w sekcji 2.1.3, rozkład prawdopodobieństwa dla każdej zmiennej może pochodzić z różnych źródeł, takich jak dane eksperymentalne, rozkłady znalezione w literaturze dla podobnych przypadków i konsultacje z ekspertami. Jednym z możliwych podejść jest "prognozowanie referencyjne", tj. Przyjęcie "zewnętrznego spojrzenia" na projekt poprzez umieszczenie go w statystycznym rozkładzie wyników z klasy podobnych projektów. Wymaga trzech następujących kroków:

• określenie odpowiedniej klasy odniesienia dla wcześniejszych projektów, wystarczająco szerokiej, by mogła być statystycznie znacząca, nie stając się zbyt ogólną;

• określenie rozkładu prawdopodobieństwa wyników dla wybranej klasy referencyjnej projektu;

• porównanie konkretnego projektu z rozkładem klasy referencyjnej i wyprowadzeniem oczekiwanego wyniku.

Według Flyvberga (2005) "przewaga komparatywna widoku zewnętrznego jest najbardziej widoczna w przypadku nierutynowych projektów. Planując takie nowe wysiłki, tendencje do optymizmu i strategicznego wprowadzenia w błąd najprawdopodobniej będą największe. "

Jak uzyskać rozkłady prawdopodobieństwa wskaźników wydajności

Po ustaleniu rozkładów prawdopodobieństwa dla zmiennych krytycznych można przystąpić do obliczania rozkładu prawdopodobieństwa wartości bieżącej netto projektu (lub wskaźnika IRR lub B / C). Poniższa tabela przedstawia prostą procedurę obliczeniową, która korzysta z drzewa zmiennych niezależnych. W próbie zgłoszonej w tabeli, biorąc pod uwagę podstawowe założenia, istnieje 95% prawdopodobieństwo, że wartość bieżąca netto jest dodatnia.

Tabela VIII.1 Obliczanie prawdopodobieństwa dla wartości bieżącej netto w zależności od rozkładu zmiennych krytycznych w milionach EUR

Inwestycja

Wartość

Krytyczne zmienne

Wynik

Inne koszta

Zasiłek

Wartość bieżąca netto

Wartość

Prawdopodobieństwo

Wartość

Prawdopodobieństwo

Wartość

Prawdopodobieństwo

-56.0

-13.0

0,20

74.0

0,15

5.0

0,03

77,7

0,30

8.7

0,06

81.6

0,40

12.6

0,08

85,7

0,15

16.7

0,03

-15,6

0,50

74.0

0,15

2.4

0,08

77,7

0,30

T-1

ID

0,15

81.6

0,40

10,0

0,20

85,7

0,15

14.1

0,08

-18,7

0,30

74.0

0,15

-0,7

0,05

77,7

0,30

3.0

0,09

81.6

0,40

6.9

0.12

85,7

0,15

10.9

0,05

Bardziej ogólnym podejściem do obliczania warunkowego prawdopodobieństwa realizacji projektu jest metoda Monte Carlo (przedstawiona już w sekcji 2.10. Zobacz także bibliografia). W skrócie, wielokrotne wydobywanie losowego zestawu wartości dla zmiennych krytycznych, podejmowane w ich odpowiednich odstępach czasu, pozwala na obliczenie wskaźników wydajności dla projektu (IRR lub wartość bieżąca netto), które wynikają z każdego zestawu wyodrębnionych wartości. Powtarzając tę ​​procedurę dla wystarczająco dużej liczby ekstrakcji, można uzyskać rozkłady prawdopodobieństwa IRR lub wartości bieżącej netto.

Ocena dopuszczalnych poziomów ryzyka

Kryteria akceptacji ryzyka

Często wartości bieżące netto i IRR podane w raportach z oceny projektu odnoszą się do najlepszych lub podstawowych szacunków, być może oznaczających "najbardziej prawdopodobne" wartości (lub tryb). Jednak kryterium akceptacji projektu powinno należeć do oczekiwanej wartości (lub średniej) takich wskaźników, obliczonej na podstawie podstawowych rozkładów prawdopodobieństwa.

Na przykład, jeśli projekt ma ERR równy 10%, ale również analiza ryzyka prawdopodobieństwa mówi nam, że ERR ma wartość między 4 a 10 z prawdopodobieństwem 70% i wartością między 10 a 13 z prawdopodobieństwem 30%, wówczas oczekiwana wartość ERR dla tego projektu wynosi zaledwie 8,35% (średnia (4,10) * 0,7 + średnia (10,13) * 0,3).

Niezależnie od tego, czy konieczna jest bardziej szczegółowa ocena ryzyka, wskaźniki ryzyka lub wskaźniki, oparte na przetwarzaniu wyników symulacji Monte Carlo w bardziej lub mniej wyrafinowany sposób, można znaleźć w literaturze.

Podsumowując, procedura opisana w tym załączniku pozwala na wybór projektów nie tylko na podstawie najlepszego oszacowania, ale także na podstawie związanego z nim ryzyka, po prostu poprzez ważenie wyników z ryzykiem. Oczekiwane wyniki, a nie modalne, to wartość, którą należy zgłosić w formularzu wniosku dotyczącym dużych projektów wymagających pomocy UE, w każdym przypadku, gdy przeprowadza się probabilistyczną analizę ryzyka. Aby ocenić wynik, jednym z bardzo ważnych aspektów jest kompromis pomiędzy projektami wysokiego ryzyka z wysokimi świadczeniami socjalnymi z jednej strony, a projektami niskiego ryzyka z niskimi świadczeniami socjalnymi z drugiej.

Generalnie zaleca się neutralne podejście do ryzyka, ponieważ sektor publiczny może być w stanie połączyć ryzyko związane z dużą liczbą projektów. W takich przypadkach oczekiwana wartość ERR może podsumować ocenę ryzyka. W niektórych przypadkach oceniający lub wnioskodawca mogą jednak odejść od neutralności i wolą mniej lub bardziej ryzykować oczekiwaną stopę zwrotu; musi jednak być jasne uzasadnienie tego wyboru.

Zachowanie przeciw ryzyku i neutralność ryzyka

Kiedy osoby przywiązują większą wagę do możliwości utraty kwoty pieniężnej niż do możliwości uzyskania tej samej sumy, z prawdopodobieństwem 50% każdego wystąpienia, występuje "zachowanie przeciwne ryzyku".

Awersja do ryzyka wynika z twierdzenia, że ​​użyteczność pochodząca z bogactwa rośnie wraz ze wzrostem zamożności, ale maleje. To z kolei wynika z teorii zmniejszania krańcowej użyteczności bogactwa. W teorii mikroekonomii przyjmuje się ogólnie, że użyteczność krańcowej ilości towaru jest mniejsza niż użyteczność tej samej ilości uzyskanej przed marginalną.

Rysunek VIII.4. Zależność między użytecznością a bogactwem dla społeczeństwa z awersją do ryzyka

Na rysunku VIII.4, narzędzia związane z poziomem zamożności W + h, W i Wh są wskazane na osi pionowej. Oczekiwana użyteczność bogactwa dla społeczeństwa, jeżeli inwestycja jest realizowana, jest wskazana również na osi pionowej (E (U (W1)). Ponieważ istnieje 50% szans na zdobycie i 50% szans na przegraną, wartość jest dokładnie pomiędzy (U (W + h) i U (Wh): E (U (W1) = 0,5 U (Wh) + 0,5 U (W + H). Ale ze względu na kształt funkcji użyteczności (wynikającej z malejącej krańcowej użyteczności założenia o bogactwie), oczekiwana użyteczność bogactwa E (U (W1)) będzie niższa niż użyteczność związana z początkowym poziomem zamożności W, tj. E (U (W1)) <U (W). W związku z tym podejmujący decyzję o ryzyku zdecyduje się odrzucić projekt. Jednak w przypadku sektora publicznego należy zasadniczo zakładać neutralność w zakresie ryzyka w odniesieniu do argumentu dotyczącego łączenia puli (i rozprzestrzeniania). W ramach neutralności ryzyka oczekiwana wartość bieżącej wartości netto (średniej prawdopodobieństwa) zastępuje ocenę bazową lub modalną bieżącej wartości netto jako wskaźnik wykonania.

Zapobieganie zagrożeniom i / lub łagodzenie

Jak wspomniano w sekcji 2.10, środki zapobiegania ryzyku i / lub łagodzenia powinny być dostosowane do konkretnego projektu i jego poziomu ryzyka. W związku z tym, obszerna analiza zdarzeń niepożądanych i ich przyczyn, a także ich potencjalne negatywne skutki na prowadzenie projektu, mogłoby pomóc nakreślić bardziej skuteczne i odpowiednie działania zapobiegawcze ryzyka (patrz punkt 2. 10. 2).

Jednak projekty inwestycyjne wykazują pewne wspólne i ogólne cechy ich profili ryzyka, które omówiono poniżej.

Stopień ryzyka nie zawsze jest taki sam w horyzoncie czasowym realizacji projektu. Zostało to wykazane na podstawie wcześniejszych doświadczeń i ogólnie przyjmuje się w literaturze, że najbardziej ryzykownym etapem projektu jest uruchomienie. W tym czasie poniesiono większość kosztów inwestycji, ale mogą nie być jeszcze żadne informacje zwrotne z operacyjnego punktu widzenia. Kiedy inwestycja wchodzi w fazę operacyjną, zmniejsza się ryzyko, ponieważ informacja zwrotna staje się coraz bardziej widoczna.

Powyższe uzasadnia, dlaczego znaczenie korelacji proponowanych środków zapobiegania / łagodzenia z fazami projektu, w których mogą wystąpić zdarzenia niepożądane, zostało podkreślone w sekcji 2 . 10 . 2 .

Rysunek VIII.5 Poziomy ryzyka w różnych fazach danego projektu infrastruktury

Ponadto "istnieje wykazana, systematyczna tendencja do nadmiernego optymizmu wśród oceniających projekty. Aby zmniejszyć tę tendencję, oceniający powinni dokonywać jednoznacznych, empirycznie dostosowanych korekt szacunków kosztów projektu, korzyści i czasu trwania projektu. Zaleca się, aby dostosowania te były oparte na danych z wcześniejszych projektów lub podobnych projektów w innym miejscu i dostosowane do unikatowych cech danego projektu. W przypadku braku bardziej szczegółowej bazy danych, działy są zachęcane do gromadzenia danych w celu informowania przyszłych szacunków optymizmu, aw międzyczasie wykorzystują najlepsze dostępne dane." 375

Według Flyvbjerga i Cowi (2004) przekroczenia kosztów i / lub niedobory świadczeń, tj. Nastawienie optymistyczne, są wynikiem wielu różnych czynników:

• podejmowanie wielu decyzji i planowanie;

• niestandardowe technologie;

• długie planowanie horyzontów i złożone interfejsy;

• zmiany w zakresie projektu i ambicji;

• nieplanowane zdarzenia.

W rezultacie przekroczenia kosztów i niedobory świadczeń prowadzą do nieefektywnej alokacji zasobów, opóźnień i dalszych przekroczeń kosztów i niedoborów korzyści.

Oprócz przeprowadzenia pełnej oceny ryzyka, która stanowi duży krok naprzód w łagodzeniu niedokładności i stronniczości, inne środki zalecane w celu zmniejszenia optymizmu to:

• lepsze metody prognozowania dzięki wykorzystaniu prognozowania "klasy referencyjnej";

• zmieniono zachęty, aby nagradzać lepsze projekty;

• przejrzystość i kontrola publiczna w celu poprawy rozliczalności;

• zaangażowanie prywatnego kapitału podwyższonego ryzyka.

Tabela VIII.2 zawiera przykłady środków łagodzących zidentyfikowanych ryzyk ekstrapolowanych z dokumentów oceny projektów Banku Światowego dla różnych krajów.

Tabela VIII.2 Środki zmniejszające ryzyko

Kraj

Projekt

Ryzyko

Ocena

Środek ograniczający ryzyko

Azerbejdżan

Moc

transmisja

Realizacja projektu opóźnia się z powodu braku lokalnego finansowania i złego zarządzania projektami

S

Ograniczono lokalne wymagania finansowe. Jednostka realizująca projekt, wspomagana przez pomoc techniczną w zarządzaniu projektami podczas wdrażania.

Kirgistan

woda

zarządzanie

poprawa

Fundusze kontrahenta nie są dostępne w odpowiednim czasie

N

Projekt minimalizuje potrzebę odpowiednika funduszy, z wyjątkiem podatków. Ministerstwo Gospodarki i Finansów osiągnęło zadowalające wyniki w zakresie wsparcia dla projektów irygacyjnych finansowanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Rozwoju.

Rosja

Ogrzewanie komunalne

Potencjalna korupcja może negatywnie wpłynąć na korzyści projektu

M

Komercyjne i finansowe systemy zarządzania dla projektu zapewnią większą przejrzystość i poprawią możliwości odpowiedniego audytu i kontroli.

indyk

Kolej żelazna

rekonstrukcja

Społeczny opór wobec zmian

H

Ścisła współpraca między rządem, dyrektorem generalnym administracji państwowej Kolei Państwowych (TCDD) a związkami zawodowymi; wczesne zdefiniowanie odpowiedniego planu społecznego; sprawna wypłata zasiłków i pomocy dla pracowników.

Źródło: dokumenty oceny projektów Banku Światowego. Uwaga: Ocena ryzyka: H (wysokie ryzyko), S (istotne ryzyko), M (niewielkie ryzyko), N (nieznaczne lub niskie ryzyko).

Załącznik IX. Inne narzędzia oceny

Chociaż analiza kosztów i korzyści jest najczęściej stosowaną techniką oceny inwestycji publicznych i jest wymagana przez przepisy funduszy dotyczące dużych projektów, istnieją inne rodzaje analizy projektów i są one wykorzystywane. W tej sekcji dokonano przeglądu głównych cech i dziedzin zastosowania analizy opłacalności (CEA) i analizy wielokryterialnej (MCA).

Analiza opłacalności

Analiza efektywności kosztowej (CEA) to porównanie alternatywnych projektów z unikalnym wspólnym efektem, które mogą różnić się wielkością. Ma on na celu wybór projektu, który dla danego poziomu wyjściowego minimalizuje wartość bieżącą netto kosztów lub, alternatywnie, dla danego kosztu, maksymalizuje poziom wyjściowy. Wyniki CEA są przydatne w przypadku projektów, których korzyści są bardzo trudne, a nawet niemożliwe, podczas gdy koszty można przewidzieć z większą pewnością. Metodologia ta jest często stosowana w ocenie ekonomicznej programów opieki zdrowotnej, ale może być również wykorzystywana do oceny niektórych projektów edukacyjnych i środowiskowych. W przypadku tych przykładów stosuje się proste współczynniki CEA, takie jak koszt edukacji na studenta, koszt jednostkowy redukcji emisji i tak dalej. CEA jest mniej pomocny, gdy można przekazać wartość pieniężną korzyściom, a nie tylko kosztom.

Ogólnie rzecz biorąc, CEA rozwiązuje problem optymalizacji zasobów, który zazwyczaj jest prezentowany w dwóch następujących postaciach:

• mając ustalony budżet i liczbę (n) alternatywnych projektów, decydenci dążą do maksymalizacji osiągalnych wyników, mierzonych w kategoriach skuteczności (E);

• mając określony stały poziom E, który musi zostać osiągnięty, decydenci dążą do zminimalizowania kosztów (C).

Podczas gdy pomiar kosztów jest taki sam jak w analizie finansowej CBA, pomiar skuteczności zależy od rodzaju wybranego wyniku. Niektóre przykłady miar efektywności stosowane w CEA to: liczba zdobytych lat życia, dni unikania niepełnosprawności, wyniki testów itp. W poniższej ramce krótko przedstawiono metodologiczne podejście CEA do wyboru projektu.

ANALIZA KOSZTÓW SKUTECZNOŚCI

Gdy alternatywne projekty są konkurentami i wzajemnie się wykluczają, konieczna jest analiza inkrementalna w celu uszeregowania projektów i wyróżnienia tego, który jest najbardziej opłacalny.

Zasadniczo analizowana jest efektywność kosztowa, aby sprawdzić hipotezę zerową, że średnia opłacalność jednego projektu (a) różni się od średniej efektywności kosztowej niektórych konkurencyjnych interwencji (b). Jest obliczany jako stosunek (R):

R = (Ca - Cb) / (Ea - Eb) = AC / AE

określenie przyrostowego kosztu na jednostkę dodatkowego wyniku.

Kiedy strategia jest zarówno bardziej skuteczna, jak i mniej kosztowna niż alternatywa (Ca - Cb <0 i Ea - Eb> 0), mówi się, że "dominuje" w rozwiązaniu alternatywnym: w tej sytuacji nie ma potrzeby obliczania wskaźników efektywności kosztowej , ponieważ decyzja w sprawie strategii wyboru jest oczywista.

Jednak w większości przypadków projekt będący przedmiotem badania jest jednocześnie bardziej (lub mniej) kosztowny i bardziej (lub mniej) skuteczny niż alternatywa (y) (Ca-Cb> 0 i Ea - Eb> 0 lub alternatywnie Ca - Cb <0 i Ea - Eb <0). W tej sytuacji przyrostowe wskaźniki efektywności kosztowej pozwalają oceniającym klasyfikować badane projekty i identyfikować, a następnie eliminować przypadki "rozszerzonej pozycji dominującej". Można to określić jako stan, w którym strategia jest zarówno mniej skuteczna, jak i bardziej kosztowna niż liniowa kombinacja dwóch innych strategii, z którymi się wyklucza. Bardziej operacyjnie, rozszerzona dominacja jest tam, gdzie przyrostowy stosunek efektywności do kosztów dla danego projektu jest wyższy niż dla następnej bardziej efektywnej alternatywy.

W praktyce CEA pozwala oceniającym wykluczyć te opcje projektów, które nie są sprawne technicznie (z powodu dominacji), natomiast w przypadku pozostałych projektów wybór zależy od wielkości budżetu. Leczenie o najniższym przyrostowym wskaźniku efektywności kosztowej powinno być pierwszym, które zostanie wdrożone, a następnie należy dodać inne strategie, dopóki budżet nie zostanie wyczerpany.

Istnieją również problemy techniczne w agregacji wyników, które pojawiają się w różnych latach, ponieważ nie jest oczywiste, jaki powinien być konkretny czynnik dyskontowy (wyraźnie ani FDR, ani SDR nie mają zastosowania do dyskontowania liczby studentów, patentów lub emisji).

Podsumowując, analiza efektywności kosztowej jest praktycznym narzędziem do porównywania projektów, gdy:

• projekt generuje tylko jedno wyjście, które jest homogeniczne i łatwe do zmierzenia;

• ten produkt jest kluczowym dostawcą, co oznacza, że ​​niezbędne są działania mające na celu jego zabezpieczenie;

• celem dużego projektu jest osiągnięcie produktu przy minimalnych kosztach;

• koszty można dokładnie oszacować dla każdej alternatywy, tzn. Ukryte koszty są mniej lub bardziej nieistotne;

• nie ma żadnych istotnych efektów zewnętrznych;

• istnieją szerokie dowody punktów odniesienia w celu sprawdzenia, czy wybrana technologia spełnia kryteria minimalnych wymaganych parametrów kosztowych.

Analiza wielokryterialna

Analiza wielokryterialna (MCA) to rodzina algorytmów wykorzystywanych do wyboru alternatyw według zestawu różnych kryteriów i ich względnych "wag". W przeciwieństwie do AKK, która koncentruje się na wyjątkowym kryterium (maksymalizacja dobrobytu społecznego), MCA jest narzędziem do radzenia sobie z zestawem różnych celów, których nie można łączyć z cenami cienia i dobrami dobrobytu, tak jak w standardowych CBA. MCA jest odpowiedni dla programów rozwojowych, realizujących jednocześnie różne cele polityki (np. Sprawiedliwość, równowagę środowiskową, lepszą jakość życia itp.), A nie dla oceny pojedynczego projektu inwestycyjnego. Istnieje wiele sposobów zaprojektowania ćwiczenia MCA. Jedno z możliwych podejść jest następujące:

• cele powinny być wyrażone w mierzalnych zmiennych. Nie powinny być zbędne, ale mogą być alternatywne (osiągnięcie nieco więcej jednego celu może częściowo uniemożliwić osiągnięcie drugiego);

• po ustaleniu "wektora celów" należy znaleźć technikę gromadzenia informacji i dokonywania wyboru; cele powinny mieć przypisane wagi odzwierciedlające relatywne znaczenie nadane im przez decydenta;

• definicja kryteriów oceny; kryteria te mogą odnosić się do priorytetów realizowanych przez różne zaangażowane strony lub mogą odnosić się do konkretnych aspektów oceny;

• analiza wpływu: ta czynność obejmuje opisanie, dla każdego z wybranych kryteriów, efektów, jakie wywołuje. Wyniki mogą być ilościowe lub jakościowe;

• prognoza skutków interwencji pod kątem wybranych kryteriów; z wyników pochodzących z poprzedniego etapu (zarówno pod względem jakościowym, jak i ilościowym) przypisano wynik lub znormalizowaną wartość (jest to odpowiednik "pieniędzy" w CBA);

• identyfikacja typologii podmiotów biorących udział w interwencji oraz określenie odpowiednich funkcji preferencji (wag) według różnych kryteriów;

• wyniki w ramach każdego kryterium są następnie agregowane (po prostu za pomocą sumy lub z nieliniową formułą), aby uzyskać liczbową ocenę interwencji; wynik można następnie porównać z wynikiem dla innych podobnych interwencji.

Egzaminator projektu powinien następnie sprawdzić, czy:

• prognozy dotyczące aspektów pozafinansowych zostały realistycznie oszacowane w ocenie ex ante ;

• w każdym przypadku istnieje AKK dla celów standardowych (analiza finansowa i ekonomiczna);

• dodatkowe kryteria w ramach MCA mają uzasadnioną wagę polityczną, aby określić istotne zmiany w wynikach finansowych i gospodarczych.

Gdy korzyści nie są jedynie niepieniężne, ale również nie można ich zmierzyć, należy przeprowadzić analizę jakościową. Zestaw kryteriów istotnych dla oceny projektu (równość, wpływ na środowisko, równość szans) jest gromadzony w macierzy wraz z wpływami (mierzonymi wartościami lub odsetkami) projektu na odpowiednie kryteria. Kolejna macierz powinna następnie przypisać wagi każdemu z istotnych kryteriów. Poprzez pomnożenie wyników i wag, uzyskuje się całkowity wpływ projektu: pozwala to na wybór najlepszej alternatywy.

Jeżeli trudno jest odzwierciedlić wyniki i / lub koszty projektu w wymierny sposób, tak aby te środki mogły być agregowane w CBA, zaleca się przejście na MCA z jego wielowymiarowymi cechami zamiast wymuszania heterogenicznych i różnorodnych danych na ilościowy rachunek ekonomiczny.

Bibliografia

Generał

Poradniki i podręczniki

Belli, P., Anderson, JR, Barnum, HN, Dixon, JA, Tan, JP (2001), Analiza ekonomiczna operacji inwestycyjnych.Narzędzia analityczne i praktyczne zastosowania , WBI, Bank Światowy, Waszyngton

Boardman, AE, Greenberg, DH, Vining, AR i Weimer, DL (2006), Analiza kosztów i korzyści: Koncepcje i praktyka , 3. edycja, Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Prentice Hall.

CEPS, (2013), ocena kosztów i korzyści rozporządzenia. Badanie dla Komisji Europejskiej, Sekretariat Generalny, Bruksela, 10 grudnia 2013 r.

Dasgupta, P., Marglin, S. i Sen, AK (1972), Wytyczne oceny projektu, Nowy Jork: UNIDO.

Europejski Bank Inwestycyjny (2013), Ocena ekonomiczna projektów inwestycyjnych w EBI. Dostępne pod adresem: http: //www.eib. org / infocentre / publications / all / economic-valuraisal-of-investment-projects.htm

Florio, M. (2014), Applied Welfare Economics: Analiza kosztów i korzyści projektów i polityk , Routledge.

HM Treasury, (2003), Ocena i ocena w rządzie centralnym , The Green Book , Treasury Guidance, Londyn.Dostępne pod adresem : https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/179349/green_book_complete.pdf.pdf

Dokument roboczy JASPERS (2010), Łączenie dotacji unijnych z PPP dla infrastruktury: modele koncepcyjne i przykłady przypadków.Dostępne pod adresem : http://www.jaspersnetwork.org/plugins/servlet/documentRepository/displayDocumentDetails?documentId=181

Dokument roboczy JASPERS (2010), Ocena głównych zastosowań projektów. Wytyczne dla oceniających. Dostępne pod adresem: http: // www. jaspersnetwork.org/plugins/servlet/documentRepository/displayDocumentDetails?documentId = 225

Little, IMD, Mirrlees, JA (1974), ocena i planowanie projektów dla krajów rozwijających się , Heinemann Educational Books, Londyn.

Wydział Koordynacji Planowania i Priorytetów, Sekretariat Parlamentarny ds. Prezydencji UE 2017 i Fundusze UE, Malta (2013), Poradnik dotyczący oceny kosztów i korzyści na Malcie . Dostępne pod adresem : http://www.ppcd.gov.mt/file.aspx?f=1703

Saerbeck, R. (1990), "Ekonomiczna ocena projektów. Wytyczne dotyczące uproszczonej analizy kosztów i korzyści ", dokument EBI nr 15 , Luksemburg: Europejski Bank Inwestycyjny.

Squire, L. i Van Der Tak, H. (1975), Analiza ekonomiczna projektów . Baltimore: John Hopkins University Press.

Sugerowane odczyty

Abdulai A. i Regmi P. (2000), "Oszacowanie podaży pracy gospodarstw rolnych w warunkach braku separacji: dane empiryczne z Nepalu", Economic Economics , Vol. 22 (3), str. 309-320.

Arrow, KJ (1995), kapitał międzypokoleniowy i stopa dyskonta w długoterminowych inwestycjach społecznych , referat przedstawiony na Światowym Kongresie IEA w Tunisie.

Strzałka, KJ i Lind RC (1997), "Niepewność i ocena decyzji o inwestycjach publicznych", American Economic Review , wol. 60 (3), str. 364-378.

Barrett, S., Dasgupta, P. i Maler, K. (1999), "Kapitał międzypokoleniowy, stopy dyskonta społecznego i globalne ocieplenie" w P. Portney i J. Weyant (red.) Dyskontowania oraz Międzypokoleniowe Equity, Washington DC: Zasoby dla Przyszłości.

Boardman, AE, Moore MA i Vining AR (2010), "Społeczna stopa dyskontowa dla Kanady w oparciu o przyszły wzrost konsumpcji", kanadyjska polityka publiczna , t. 36 (3), ss. 325-343.

Brau, R. i Florio, M. (2004), "Prywatyzacje jako reformy cenowe: ocena zmian dobrostanu konsumentów w Wielkiej Brytanii", Annales d'Economie et de Statistique , 75-76, s. 109-133.

Cowell, FA i Gardiner, K. (1999), "Wagi dobrobytu", London School of Economics, STICERD, Economics Research Paper nr 20.

Del Bo, CF, Fiorio, CV i Florio M. (2011), "zarobki cienia dla regionów UE", Fiscal Studies , wol. 32 (1), str. 109-143.

Dreze, J. i Stern N. (1987), "Teoria analizy kosztów i korzyści", rozdział 14 w Auerbach AJ i Feldstein M. (red.), Handbook of Public Economics , Holandia Północna: Elsevier Science Publishers.

Dreze, J. i Stern N. (1990), "Reforma polityki, ceny w tle i ceny rynkowe", rozdział 18, Bacharach MOL, Dempster MAH i Enos JL (red.), Modele matematyczne w ekonomii , Oxford: University of Oxford.

Dupuit, J. (1844), "De la mesure de l'utilite des travaux publics", Annales des Ponts et Chaussees, seria 2e, Memoires et Documents , 116 (8), str. 332-375.

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Gospodarczych i Finansowych (2007), Ocena funkcjonowania przemysłów sieciowych świadczących usługi w ogólnym interesie gospodarczym, Bruksela.

Evans, D. (2006), "Elastyczność krańcowej użyteczności konsumpcji: prognozy dla 20 krajów OECD", studia fiskalne, Vol. 26 (2), strony 197-224.

Evans, D. (2007), "Społeczne stopy dyskontowe dla Unii Europejskiej", w Florio, M. (red.), Analiza kosztów i korzyści oraz zachęty do oceny.Fundusze strukturalne Unii Europejskiej , Cheltenham, Wielka Brytania: Edward Elgar Publishing.

Feldstein, M. (1972), "Nieadekwatność ważonych stóp dyskontowych", w Layard, R. (red.), Analiza kosztów i korzyści , Harmondsworth: Penguin.

Florio, M. (2006), "Analiza kosztów i korzyści oraz Fundusz Spójności Unii Europejskiej: w sprawie społecznego kosztu kapitału i pracy", Studia regionalne , wol. 40 (2), pp. 211-224.

Florio, M. (red.) (2007), analiza kosztów i korzyści oraz zachęty do oceny. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej, Edward Elgar Publishing: Cheltenham (UK).

Flyvbjerg, B., Bruzelius, N. i Rothengatter, W. (2003), Megaprojects and Risk: Anatomy of Ambition , Cambridge (Wielka Brytania): Cambridge University Press.

Guillermo-Peon, SB i Harberger, AC (2012), "Pomiar społecznych kosztów pracy w Meksyku", Journal of Benefit-Cost Analysis : Vol. 3, wydanie 2, artykuł 1.

Hagen i in. (2012), "Raport na temat analizy kosztów i korzyści dla norweskiego Ministerstwa Finansów", NOU 2012, 16, październik 2012.

Harberger, AC i Jenkins, GP (1998), Analiza kosztów i korzyści decyzji inwestycyjnych , Harvard Institute for International Development, Cambridge, Massachusetts.

Harrison, M. (2010), Valuing the Future: społeczna stopa dyskontowa w analizie kosztów i korzyści , Visiting Researcher Paper, Australian Government - Productivity Commission.

Hepburn, C. (2007), Wykorzystanie stóp dyskontowych przy szacowaniu kosztów bezczynności w odniesieniu do wybranych problemów środowiskowych , Grupa Robocza ds. Polityki Ochrony Środowiska, OECD.

Honohan P. (1998), kluczowe zagadnienia metodologii kosztów i korzyści dla irlandzkiej polityki przemysłowej, jednostka oceniająca CSF, Dublin.

Jacoby HG (1993), "Zarobki cienia i podaż pracy w rodzinie chłopskiej: zastosowanie ekonometryczne do peruwiańskiej sierocińca", Przegląd badań ekonomicznych , wol. 60, str. 903-921.

Kahn, A. (1988), Ekonomika regulacji: zasady i instytucje, Cambridge Mass .: MIT Press.

Kaufman, L. i Rousseeuw, PJ. (1987), "Klastrowanie za pomocą medoidów", w: Gelsema, ES i Kanal, LN (red.), Rozpoznawanie wzorów w praktyce II , Holandia Północna, Amsterdam, str. 425-437.

Kula, E. (2006), Społeczna stopa dyskontowa w analizie kosztów i korzyści - Brytyjskie doświadczenia i wnioski, które należy wyciągnąć, referat przedstawiony na V Milan European Economic Workshop.

Kula, E. (2012), "Dyskonto: czy zapewnia równość międzypokoleniową?", Weiss, J. i Potts, D. (red.), Aktualne problemy w projekcie Analiza dla rozwoju , Edward Elgar Publishing: Cheltenham (UK).

Lampietti i in. (2007), Ludzie i władza: Reformy sektora energii elektrycznej i biedni w Europie i Azji Środkowej, Bank Światowy, Waszyngton.

Londero, EH (2003), Shadow Prices for Project Assessment.Teoria i praktyka , Cheltenham, Wielka Brytania i Northampton, Massachusetts, USA: Edward Elgar Publishing.

LSE, London School of Economics (2010), Trendy w zakresie zdrowia w UE , badanie przygotowane w imieniu Komisji Europejskiej, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans.

Marsden Jacob Associates (2004), Oszacowanie marży długiej (LRMC) , raport przygotowany dla Urzędu ds. Konkurencji w Queensland.

Nordhaus, W. (1993), "Rolling the DICE: Optymalna ścieżka przejścia dla kontrolowania gazów cieplarnianych", Resource and Energy Economics , 15, s. 27-50.

OECD (2010), Szacunki producentów i opiekunów konsumentów , baza danych OECD 1986-2008, dostępna pod adresem : http://www.oecd.org/ agriculture / pse

Pearce, DW, Atkinson, G. i Mourato, S. (2006), analiza kosztów i korzyści oraz środowisko: ostatnie wydarzenia , OECD, Paryż.

Picazo-Tadeo, A. i Reig-Martinez, E. (2005), "Obliczanie wynagrodzeń w tle za pracę rodzinną w rolnictwie: Analiza dla hiszpańskich gospodarstw cytrusowych", Cahiers d'Economie et Sociologie Rurales , INRA Department of Economics, Vol. 75, pp. 5-21.

Potts, D. (2012a), "Semi-input-output metody szacowania ceny cienia: czy są one nadal przydatne?", Weiss J. i Potts D. (red.), Aktualne problemy w analizie projektów dla rozwoju , Cheltenham, Wielka Brytania i Northampton, MA USA: Edward Elgar Publishing.

Potts, D. (2012b), "Wskaźniki płac cienia w zmieniającym się świecie" w Weiss, J. i D. Potts (red.), Aktualne problemy w analizie projektów dla rozwoju , Cheltenham, Wielka Brytania i Northampton, MA, USA: Edward Wydawnictwo Elgar.

Ramsey, FP (1928), "Matematyczna teoria oszczędzania", The Economic Journal , wol. 38 (152), str. 543-559.

Saunders, RJ, Warford, JJ and Mann, PC. (1977), Alternatywne koncepcje kosztu krańcowego cen użyteczności publicznej: problemy związane z zastosowaniem w sektorze zaopatrzenia w wodę, dokument roboczy Banku Światowego nr 259.

Skoufias E. (1994), "Wykorzystanie płacy cienia do szacowania podaży pracy w gospodarstwach rolnych", American Journal of Agricultural Economics , Vol. 76, str. 215-227.

Spackman, M. (2007), "Społeczne stopy dyskontowe dla Unii Europejskiej: przegląd", w: Florio, M. (red.), Analiza kosztów i korzyści oraz zachęty do oceny.Fundusze strukturalne Unii Europejskiej , Cheltenham, Wielka Brytania: Edward Elgar Publishing.

Stern, N. (1977), "Wagi dobrobytu i elastyczność krańcowej użyteczności dochodów", w Artis, M. i Nobay, R. (red.), Proceedings of the Annual Conference Association of University Teachers of Economics , Oxford: Blackwell.

Viscusi, WK i Aldy, JE (2003). "Wartość życia statystycznego: krytyczny przegląd rynkowych szacunków na całym świecie", Journal of Risk and Uncertainty , wol. 27 (1), pp. 5-76.

Vose, D. (2008), Analiza ryzyka: Ilościowa Przewodnik, Wielka Brytania: John Wiley and Sons.

Weiss J. (1988), "Wprowadzenie do cen Shadow w podejściu półproduktowym", Project Appraisal , Vol. 3 (4), s. 182-187.

Zhuang, L., Liang, Z., Lin, T. i De Guzman, F. (2007), Teoria i praktyka w wyborze społecznej stopy dyskontowej do analizy kosztów i korzyści: Badanie, ERD Working Paper nr 94, Azjatycki Bank Rozwoju.

Wybrane referencje dotyczące transferu korzyści

Adamowicz, W., Louviere, J. and Williams, M. (1994), "Łączenie ujawnionych i stwierdzonych metod preferencji w zakresie wyceny udogodnień środowiskowych", Journal of Environmental Economics and Management Vol. 26, str. 271-292.

Alberini, A., Cropper, M., Fu, TT., Krupnick, A. Liu, JT., Shaw, D. i Harrington W. (1997), "Ocenianie wpływu zanieczyszczenia powietrza na zdrowie w krajach rozwijających się: przypadek Tajwanu", Journal of Environmental Economics and Management , wol. 34 (2), ss. 107-26.

Bergstrom, JC i De Civita, P. (1999), "Status transferu świadczeń w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie: przegląd", Canadian Journal of Agricultural Economics , Vol. 47, str. 79-87.

Boyle, KJ and Bergstrom, JC (1992), "Badania transferu korzyści: mity, pragmatyzm i idealizm", Resource Zasoby wodne. , Vol. 28 (3), pp. 657-663.

Brouwer, R. i Bateman, I. (2005), "Czasowa stabilność przyjętych wartości WTP", Water Resource Research , Vol. 4 (3) W03017.

Brouwer, R. i Spaninks, FA (1999), "Ważność transferu korzyści środowiskowych: dalsze badania empiryczne", gospodarka środowiskowa i gospodarka zasobami , wol. 14, str. 95-117.

Desvousges, WH, Johnson, FR i Banzhaf, H. (1998), Analiza polityki środowiskowej z ograniczonymi informacjami: Zasady i zastosowania metody transferu, Massachusetts: Edward Elgar.

Downing, M., Ozuna Jr., T. (1996), "Testowanie wiarygodności metody transferu funkcji świadczeń", Journal of Environmental Economics and Management , Vol. 30 (3), str. 316-322.

Garrod, G. i Willis, K. (1999), Transfer korzyści w ekonomicznej wycenie środowiska: Metody i studia przypadków , Cheltenham (Wielka Brytania): Edward Elgar Publishing.

Kirchhoff, S., Colby, BG i LaFrance, JF (1997), "Ewaluacja, realizacja przeniesienia świadczeń: próba empiryczna", Journal of Environmental Economics and Management , wol. 33, str. 75-93.

Kristofersson, D. i Navrud, S. (2001), Testy ważności transferu świadczeń: Czy wykonujemy niewłaściwe testy? , Referat dyskusyjny D-13/2001, Wydział Ekonomii i Nauk Społecznych, Uniwersytet Rolniczy w Norwegii.

Leon, CJ, Vazquez-Polo, FJ, Guerra, N. i Riera, P. (2002), "Bayesowski model transferu korzyści: zastosowanie do parków narodowych w Hiszpanii", Applied Economics , Vol. 34, str. 749-757.

Lovett, AA, Brainard, JS i Bateman, IJ (1997), "Poprawa funkcji żądania przeniesienia świadczeń: Podejście GIS", Journal of Environmental Management , wol. 51, str. 373-389.

Ready, R., Navrud, S., Day, B., Dubourg, R., Machado, F., Mourato, S., Spanninks F. i Vazquez, R. (2004), "Transfer korzyści w Europie: czy wartości są spójne w poszczególnych krajach?", Ekonomia środowiska i zasobów , wol. 29, nr 1, strony 67-82.

Rosenberger, R., Loomis, S. i John, B. (2001), "Transfer świadczeń rekreacyjnych na zewnątrz rekreacji: Dokument techniczny wspierający Strategiczny plan usług leśnych" (2000 r.), Gen. Tech. Rep. RMRS-GTR-72. Fort Collins, CO: Departament Rolnictwa USA, Służba Leśna, Stacja Badawcza Gór Skalistych.

Wybrane referencje dotyczące zmiany klimatu

Dasgupta, P. (2007), "Komentarz: Przegląd ekonomiczny zmian klimatycznych Sterna", National Institute Economic Review , wol. 199 (4), s. 4-7.

Dasgupta, P. (2008), "Dyskontowanie zmian klimatycznych", Journal of Risk and Uncertainty , t. 37 (2), s. 141-169.

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna Środowisko (2001), Opcje gospodarki odpadami i zmiana klimatu.

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Działań w dziedzinie Klimatu (2012 r.), Nieoficjalne wytyczne dla kierowników projektów: Uczynienie wrażliwych inwestycji odpornymi na zmiany klimatyczne.

Europejski Bank Inwestycyjny (2012), Europejski Bank Inwestycyjny zaindukował ślad GHG.Ślad węglowy projektów finansowanych przez Bank , metodologie oceny emisji gazów cieplarnianych i zmian emisji w projekcie.

HM Treasury (2006), Stern Review: The Economics of Climate Change, Londyn.

IFC (2010), ryzyko klimatyczne i instytucje finansowe: wyzwania i możliwości.

Weitzman, ML (2007), "Przegląd przeglądu Sterna na temat ekonomiki zmian klimatu", Journal of Economic Literature , wol. 45 (3), str. 703-724.

Newell, RG i Pizer, WA (2004), "Niepewne stopy dyskontowe w analizie polityki klimatycznej", Energy Policy , wol. 32 (4), str. 519-529.

Sektory

Transport

Adler, HA (1987), Ekonomiczna ocena projektów transportowych , The World Bank Economic Development Institute, Washington DC.

Aymerich, M. i Turró, M. (2010), "Analiza ryzyka, zarządzanie ryzykiem i wykonanie wdrożenia w projektach infrastruktury transportowej" w Nocera, S. (ed.), Decyzje wykonawcze w inżynierii transportu.Strategie oceny transportu , McGraw-Hill.

De Jong, G. (2008), wstępne wartości pieniężne dla wiarygodności czasów podróży w transporcie towarowym. EJTIR, nr 9 (2), czerwiec 2009, s. 83-99.

Departament Środowiska, Transport i Region, Wielka Brytania (1999), Transport i gospodarka , Londyn.

Komisja Gospodarcza dla Europy, ONZ, (2003), Analiza kosztów i korzyści projektów infrastruktury transportowej , Genewa.

Komisja Europejska (2004), HEATCO: Opracowanie zharmonizowanych europejskich podejść w zakresie kalkulacji kosztów transportu i oceny projektu, Deliverable 5, Bruksela.

Komisja Europejska (2007), EVA-TREN: Udoskonalone metody i narzędzia wspomagania decyzji wspierające ocenę inwestycji w zakresie sieci transportowych i energetycznych w Europie, Deliverable 2, Bruksela.

Komisja Europejska (2008), WPŁYW: Środki i zasady internalizacji w odniesieniu do wszystkich zewnętrznych kosztów transportu, Podręcznik dotyczący szacowania kosztów zewnętrznych w sektorze transportu, wersja 1.1, Bruksela.

Komisja Europejska, DG Europe Aid (2006), Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych w transporcie , Bruksela.

Europejski Trybunał Obrachunkowy (2014), "Skuteczność projektów publicznego transportu miejskiego wspieranych przez Unię Europejską dla projektów podlegających jego zatwierdzeniu", Luksemburg.

Europejski Bank Inwestycyjny (2006), RAILPAG - Wytyczne dotyczące oceny projektów kolejowych, Luksemburg.

Flyvberg, B. 2005, Polityka i planowanie dużych projektów infrastrukturalnych: problemy, przyczyny, leki , badania nad polityką Banku Światowego, dokument roboczy 3781, Bank Światowy, Waszyngton.

Fowkes, AS, (2007), Projekt i interpretacja eksperymentów preferencji dotyczących ładunku, mających na celu wywołanie behawioralnych wartości atrybutów podróży.

Francuskie Ministerstwo Transportu (2005), Harmonizacja des metody dewaluacji des grands projets d'infrastructure de transport.

Harberger, AC (1972), "Analiza kosztów i korzyści projektów transportowych", w ocenie projektu: zebrane prace , Londyn i Basingstoke: Macmillan, s. 248-79.

Włoskie Ministerstwo Transportu (2001), Podręcznik do oceny inwestycji transportowych w okresie programowania 2000-2006.

JASPERS Blue Books (2008), Transport lotniczy; Sektor transportu publicznego; Sektor kolejowy. Infrastruktura i tabor kolejowy; Infrastruktura drogowa. Dostępne pod adresem (tylko w języku polskim): http://www.pois.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/ Inicjatywa_JASPERS.aspx

London Economics, (2013), Poradnik dotyczący oceny kosztów i korzyści (CBA) na Malcie.

Turró, M. (1999), przejście na transeuropejskie. Planowanie i finansowanie sieci transportowych dla Europy, Elsevier Science, Oxford.

Ministerstwo Transportu i Autostrad, Oddział Planowania Usługi (1992), oceny ekonomicznej inwestycji Highway, British Columbia, Kanada.

OECD (2002), Wpływ inwestycji w infrastrukturę transportową na rozwój regionalny, Paryż.

Quinet E. (1990), Analyze economigue des transports , Paryż: Presses Universitaires de France.

Quinet, E. (2007), "Analiza kosztów i korzyści projektów transportowych we Francji", w: Florio, M. (red.) Analiza kosztów i korzyści w ocenie , Cheltenham, Wielka Brytania: Edward Elgar Publishing.

Hiszpańskie Ministerstwo Transportu (2010), ewaluacja ekonomiczna i finansowa projektów transportowych , dostępna pod adresem: http: // www. evaluaciondeproyectos.es/EsWeb/Resultados/Manual/PDF/EsManual.pdf

Bank Światowy, (2005), ekonomia transportu, polityka i ubóstwo, grupa tematyczna, nota transportowa nr TRN-11 2005, Washington DC.

Środowisko

Atkinson, G. (2006), "Wycena wartości środowiskowej i przeniesienie świadczeń", w Florio, M. (2007).

Atkinson, G., Mourato S., Pearce DW (2006), analiza kosztów i korzyści oraz środowisko.Ostatnie wydarzenia , Paryż: publikacja OECD.

Urząd ds. Koordynacji Instrumentów Strukturalnych Rumunii (2009), Wytyczne dotyczące analizy kosztów i korzyści projektów dotyczących odpadów stałych, które będą wspierane z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013.

Urząd ds. Koordynacji Instrumentów Strukturalnych Rumunii (2008), Wytyczne dotyczące analizy kosztów i korzyści projektów wodnych i ściekowych, które mają być wspierane z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013.

Brisson, IE i Pearce (1998) "Badania literatury na temat cen nieruchomości hedonistycznych Badania dysfunkcji składowisk odpadów".

Ministerstwo Finansów Bułgarii, Wytyczne dotyczące analizy kosztów i korzyści projektów dotyczących odpadów stałych, które będą wspierane z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013.

Bułgarskie Ministerstwo Finansów, Wytyczne dotyczące analizy kosztów i korzyści wody i ścieków, które mają być wspierane przez Fundusz Spójności i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013.

Champ, PA, Boyle, KJ and Brown, TC, (wyd.) (2003), Primer wyceny nierynkowej , Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

DEFRA (2007), Przewodnik wprowadzający do wyceny usług ekosystemowych , Londyn: Departament Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich.

Departament Zdrowia (2004), ocena polityki i zdrowie: Przewodnik z Departamentu Zdrowia, Londyn: Department of Health.

Departament Środowiska (1994), "Ocena środowiskowa w departamentach rządowych" w brytyjskich raportach.

Dixon, JA, Scura, LF, Carpenter, RA i Sherman, PB (1994), Economic Analysis of Environmental Impact , 2nd edition, London: Earthscan Publications.

Dunn, H. (2012), Rachunkowość oddziaływań na środowisko: Uzupełniające wytyczne w zakresie Zielonej Księgi, Londyn: HM Treasury.

Komisja Europejska (2013), ocena wpływu dokumentu roboczego służb Komisji. Bruksela, 18 grudnia 2013 r.

Unia Europejska (2013), kryteria zielonych zamówień publicznych w zakresie infrastruktury ściekowej w oczyszczaniu ścieków, Luksemburg.

Unia Europejska (2013), Korzyści ekonomiczne sieci Natura 2000. Sprawozdanie podsumowujące, Luksemburg.

Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Jądrowego (BMU) (2006), wpływ ekspansji energii odnawialnej na niemiecki rynek pracy , Berlin.

Fujiwara and Campbell (2011), Techniki wyceny dla analizy kosztów i korzyści: Preferencje preferencyjne, ujawniona preferencja i subiektywne podejście do dobrego samopoczucia, Londyn: HM Treasury.

Gibbons, S., Mourato, S. i Resende, G. (2014), "Wartość rekreacyjna natury angielskiej: podejście oparte na hedonicznej cenie", Environmental & Resource Economics , wol. 57, str. 175-196.

Hamilton, K. i Stover, J. (2012), "Analiza ekonomiczna projektów w świecie szklarni", dokument roboczy dotyczący badań polityki 6117 , Bank Światowy, Waszyngton.

JASPERS Working Papers (2010), Wytyczne dotyczące oceny korzyści ekonomicznych z projektów rekultywacji terenów zanieczyszczonych. Dostępne pod adresem : http://www.jaspersnetwork.org/plugins/servlet/documentRepository/displayDocumentDetails?documentId=224

MacKerron, G. i Mourato, S. (2013), "Szczęście jest większe w naturalnych środowiskach", Global Environmental Change , wol. 23 (5), str. 992-1000.

Naurud, S. (1992), Wycena środowiska europejskiego , Oslo: Scandinavian University Press.

Pearce, D. i in. (1994), Projekt i ocena polityki: integracja ekonomii i środowiska, Paryż: OECD.

Pretty, J., Barton, J., Colbeck, I., Hine, R., Mourato, S., MacKerron, G. i Wood, C. (2011), "Rozdział 23: wartości zdrowotne z ekosystemów, krajowa ocena ekosystemu", raport końcowy do Programu Środowiska Narodów Zjednoczonych (UNEP) / Centrum Monitorowania Ochrony Środowiska (WCMC).

Republika Serbii, Ministerstwo Infrastruktury (2010 r.), Manual Benefit Analysis. Dostępne pod adresem : http://www.putevi-srbije.rs/ strategijapdf / Manual_Cost_Benefit_Analysis.pdf

Russell, Clifford S & Kindler, J. (Janusz) i International Institute for Applied Systems Analysis (1984). Modelowanie zapotrzebowania na wodę. Academic Press, Londyn, Orlando.

Silva, P i Pagiola, S. (2003), "Przegląd wyceny kosztów i korzyści środowiskowych w projektach Banku Światowego", Environmental Economic Series No 94 , Environmental Department, Washington DC, Bank Światowy.

Ten Brink, P. i in. (2013), Korzyści ekonomiczne sieci Natura 2000, Bruksela: Komisja Europejska.

Van den Bergh, JCJM i Botzen, WJW (2014), "Niższe powiązanie z kosztami społecznymi emisji CO 2 ", Nature Climate Change, Vol. 4 (kwiecień), ss. 253-259.

Wedgwood, A. i Sansom, K. (2003), ankiety gotowości do zapłaty - 4 usprawnione podejście, Wytyczne dotyczące usług wodociągowych w małych miastach, Loughborough University, Water, Engineering and Development Centre, Leicestershire.

Willis, K., Scarpa, R. i Acutt, M. (2005), "Ocena preferencji klientów firmy wodnej i gotowość zapłaty za ulepszenia usługi: stwierdzona analiza wyboru", badanie zasobów wodnych, 41, str.W02019.

Bank Światowy (2003), "Przegląd wyceny kosztów i korzyści środowiskowych w projektach Banku Światowego", artykuł nr 94, dokumenty Departamentu Środowiska, Bank Światowy, Waszyngton.

Energia

Bloyd, C., Bharvirkar, R. i Burtraw, D. (2002), "Inwestycje w przesył energii elektrycznej i pomocnicze korzyści środowiskowe", dokument dyskusyjny 02-14.

Brito, DL, Rossellon, J. (2002), "Wycena gazu ziemnego w Meksyku: zastosowanie zasady Little-Mirrlees", The Energy Journal, czerwiec 2002.

Burgherr, P. i Hirschberg, S. (2005), "Porównawcza ocena ryzyka wypadków gazowych", Raport PSI Nr 05-01, Villigen-PSI, styczeń 2005 r.

Rada Europejskich Regulatorów Energetyki (2010 r.), Wytyczne dobrych praktyk w zakresie szacowania kosztów związanych z przerwami w dostawie energii elektrycznej i zaburzeniami napięcia. Dostępne pod adresem : http://www.energy-regulators.eu/portal/page/portal/EER_HOME/EER_ PUBLICATI0NS / CEER_PAPERS / Electricity / 2010 / C10-EQS-41-03_GGP% 20interruption% 20and% 20voltage_7-Dec-2010. pdf

ENTSO-E (2012), Wytyczne dotyczące analizy kosztów i korzyści projektów rozwoju sieci, listopad 2013 r.

ENTSO-G - europejska sieć operatorów systemów przesyłowych gazu (2013a), dziesięcioletni plan rozwoju sieci na lata 2013-2022, Bruksela.

ENTSO-G - europejska sieć operatorów systemów przesyłowych gazu (2013b), opracowanie metodyki CBA dla projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (PCI), Dokument dotyczący zakresu nieformalnych konsultacji społecznych, marzec 2014 r., Bruksela.

ENTSO-G - europejska sieć operatorów systemów przesyłowych gazu (2013c), projekt metodologii analizy kosztów i korzyści dla konsultacji publicznych, dokument przygotowany na potrzeby Konsultacji Społecznej, począwszy od 25 lipca 2013 r., Bruksela.

ENTSO-G - europejska sieć operatorów systemów przesyłowych gazu (2013d), pytania do projektu metodologii analizy kosztów i korzyści, dokument przygotowany na potrzeby Konsultacji Społecznej, począwszy od 25 lipca 2013 r., Bruksela.

Komisja Europejska (2004), "Środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw gazu ziemnego", dyrektywa Rady 2004/67 / WE.

Komisja Europejska (2007), "Sprawozdanie DG ds. Konkurencji w sprawie badania sektora energetycznego" (SEC (2006) 1724), 10 stycznia 2007 r. Dostępne na stronie internetowej DG ds. Konkurencji.

Komisja Europejska (2009), ocena wpływu, Dokument towarzyszący wnioskowi dotyczącemu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków służących zapewnieniu bezpieczeństwa dostaw gazu i uchylającego dyrektywę 2004/67 / WE, dokument roboczy służb Komisji, SEC (2009) 979 wersja ostateczna.

Komisja Europejska (2010), Rynek wewnętrzny gazu w ramach Trzeciego pakietu, Dyrekcja Generalna ds. Energii, warsztaty na temat trzeciego pakietu, Wiedeń 15 kwietnia.

Komisja Europejska (2011 r.), Dokument roboczy służb Komisji - "Potrzeby inwestycyjne w zakresie infrastruktury energetycznej i wymogi finansowe", SEC (2011) 755 wersja ostateczna.

Komisja Europejska (2011), "Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: plan działania w dziedzinie energii do roku 2050", Bruksela, COM (2011) 885/2.

Komisja Europejska (2011), "Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Plan działania prowadzący do przejścia na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 r.", Bruksela, 8.3. 2011, COM (2011) 112 final.

JASPERS Working Papers (2011), Analiza ekonomiczna projektów gazociągów. Dostępne pod adresem : http://www.jaspersnetwork.org/ plugins / servlet / documentRepository / displayDocumentDetails?documentId = 183

Litewski Instytut Energii (2012), Energia na Litwie 2011 (Lietuvos energetikos institutas (2012) Lietuvos energetika 2011 ).

Światowa Organizacja Zdrowia (2006), Wytyczne do przeprowadzania analizy kosztów i korzyści energetycznych i zdrowotnych interwencji domowych, autor: Hutton G. i Rehfuess E., publikacja WHO.

Internet szerokopasmowy

Chyi, HI (2005), "Gotowość do zapłaty za wiadomości online: badanie empiryczne na temat rentowności modelu subskrypcji", Journal of Media Economics , Vol. 18 (2), ss. 131-142.

Convergys Smart Revenue Solutions (2012), koszty i korzyści Superfast Broadband w Wielkiej Brytanii , przygotowane przez London School of Economics Enterprise.

Economics and Development Resource Center (1997), Wytyczne do analizy ekonomicznej projektów telekomunikacyjnych.

Europejski Bank Inwestycyjny (2013), Ekonomiczne oceny projektów inwestycyjnych w EBI , rozdział 28, s. 156-165.

Europejska Agencja Kosmiczna (2004), "Pomoc techniczna w łączeniu" cyfrowego nurka ": analiza kosztów i korzyści dla łączności szerokopasmowej w Europie, przygotowana przez Pricewaterhouse Coopers LLP.

Grove, N. (2010): Badania dotyczące regulowanych sieci i zasobów. Monachium: PhD-Thesis, LMU, Uniwersytet Monachijski.

Han, B. and Windsor, J. (2011), "Gotowość użytkownika do płacenia na portalach społecznościowych", Journal of Computer Information Systems , Vol. 51 (4), str. 31.

Holznagel, B., Picot, A., Deckers, S., Grove, N., Schramm, M. (2010), Strategie dla wiejskich usług szerokopasmowych - An Economic and Legal Feasibility Analysis, Wiesbaden.

Institute for a Broadband-Enabled Society (2011), Valuing Broadband Korzyści: Selektywny raport na temat problemów i opcji, wersja 1.1, przygotowane przez Richard Hayes, Melbourne Business School.

JASPERS (2011), Wytyczne do wypełnienia wniosku o dofinansowanie w projektach szerokopasmowych , JASPERS Energy Economy Energy and Waste Division Working Papers.Dostępne pod adresem : http://www.jaspersnetwork.org/plugins/servlet/documentRepository/ displayDocumentDetails?documentId = 204

JASPERS (2013), analiza kosztów i korzyści w projektach łączności szerokopasmowej , dokumentacja robocza służb JASPERS ds. Gospodarki opartej na wiedzy i energii.Dostępne pod adresem : http://www.jaspersnetwork.org/plugins/servlet/documentRepository/

displayDocumentDetails?documentId = 68

Lehr, WH, Osorio, Kalifornia, Gillett, SE, Sirbu, MA (2005), Pomiar wpływu Internetu szerokopasmowego na: Właściwości szerokopasmowe - grudzień 2005 r., S. 12-24.

Newbery, DM (2000), prywatyzacja, restrukturyzacja i regulacja narzędzi sieciowych, Boston: MIT Press.

Torero M., von Braun J. (2006), Technologie informacyjne i komunikacyjne na rzecz rozwoju i ograniczania ubóstwa, Baltimore.Vock, M., van Dolen, W. i de Ruyter, K. (2013), "Zrozumienie gotowości do płacenia za serwisy społecznościowe", Journal of Service Research , wol. 16 (3), str. 311-325.

Wang, CL, Ye, LR, Zhang, Y. i Nguyen, DD (2005), "Subskrypcja na płatne usługi online: Co powoduje, że konsumenci płacą za treści online?", Journal of Electronic Commerce Research, Vol. 6 (4), str. 304-311.

Westland, JC (2010), "Masa krytyczna i chęć płacenia za sieci społecznościowe", Electronic Commerce Research and Applications, wol. 9 (1), s. 9-19.

Badania i innowacje

Arrow, KJ i Fisher, AC (1974), "Ochrona środowiska, niepewność i nieodwracalność", The Quarterly Journal of Economics, t. 88 (2), ss. 312-19.

Atkinson, G., Mourato S. i Pearce DW (2006), analiza kosztów i korzyści oraz środowisko.Ostatnie wydarzenia, Paryż: publikacja OECD.

Castiglione, D., van Deth JW i Wolleb, G. (2008), The Handbook of Social Capital, Oxford University Press.

Clawson, M. i Knetsch, JL (1966), Ekonomika rekreacji na świeżym powietrzu, Johns Hopkins Press.

Conrad, JM (1980), "Wartość quasi-opcyjna i oczekiwana wartość informacji", The Quarterly Journal of Economics, wol. 94 (4), str. 813-820.

Curaj A. and Pook K. (2011), "FenRiam - Foresight wzbogacił metodologię oceny wpływu infrastruktury badawczej", wyprodukowany w ramach projektu "Infrastruktury badawcze: Foresight i wpływ" (RIFI) współfinansowanego przez Komisję Europejską.

ESFRI (2011), Raport oceniający ESFRI 2011. Dostępne na stronie : http://ec.europa.eu/research/infrastructures/pdf/esfri_evaluation_ report_2011.pdf

ESFRI (2012), ESFRI: infrastruktura badawcza dla Europy, Komisja Europejska MEMO / 12/772, 10 października 2012, Bruksela.

Komisja Europejska (2005), Wartość europejskich patentów.Dowody z badania europejskich wynalazców, raport końcowy projektu UE PatVal.Dostępne na stronie : http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/patval_mainreportandannexes.pdf

Komisja Europejska (2006), Badanie dotyczące oceny gospodarki opartej na wiedzy. Czym właściwie są Patenty? Wartość patentów na dzisiejszą gospodarkę i społeczeństwo, Raport końcowy nr MARKT / 2004/09 / E, część 2, 23 lipca 2006 r.

Komisja Europejska (2011), Raport o konkurencyjności Unii innowacji 2011. Analiza. Część III W kierunku innowacyjnej Europy - wkład w Unię innowacji, Bruksela.

Komisja Europejska (2013), Ocena projektów w ramach planu działania ESFRI, Raport grupy ekspertów wysokiego szczebla, DG ds. Badań i Innowacji.

Eurostat (2009), "Demografia w biznesie: zatrudnienie i przetrwanie", statystyki w centrum uwagi, 70/2009 ..

Hirsch, JE (2005), "Indeks do ilościowego określenia wyników badań naukowych jednostki", Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 102 (46): 16569-16572.

JASPERS (2013), dokumentacja robocza służb Komisji - Przygotowanie projektu i CBA projektów infrastrukturalnych RDI, JASPERS Gospodarka oparta na wiedzy i energia.Dostępne pod adresem : http://www.jaspersnetwork.org/plugins/servlet/documentRepository/

displayDocumentDetails?documentId = 184

OECD (2008), raport na temat tworzenia map dużych infrastruktur badawczych, globalne forum naukowe OECD.Dostępne pod adresem: http: // www.oecd.org/science/sci-tech/47057832.pdf

OECD (2010), Raport na temat tworzenia dużych międzynarodowych infrastruktur badawczych: zagadnienia i opcje, globalne forum naukowe OECD.Dostępne pod adresem : http://www.oecd.org/science/sci-tech/47057832.pdf

JAK OTRZYMAĆ PUBLIKACJE UE

Darmowe publikacje:

• jedna kopia:

w EU Bookshop ( http://bookshop.europa.eu ) ;

• więcej niż jedna kopia lub plakaty / mapy:

z przedstawicielstw Unii Europejskiej (http://ec.europa.eu/represent_en.htm); od delegacji w krajach spoza UE ( http://eeas.europa.eu/delegations/index_en.htm ); przez kontaktowanie serwisu Europe Direct ( http://europa.eu/europedirect/index_en.htm ) lub telefonicznie 00 800 6 7 8 9 10 11 (numeru telefonicznego z dowolnego miejsca w UE) (*).

(*) Podane informacje są bezpłatne, podobnie jak większość połączeń (chociaż niektórzy operatorzy, budki telefoniczne lub hotele mogą pobierać opłaty).

Publikacje płatne:

• w EU Bookshop ( http://bookshop.europa.eu ).


KN-02-13-782-EN-CUrząd Publikacji


1

Patrz: preambuła 92 do rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

2

"Fundusze ESI mogą być wykorzystywane do wspierania instrumentów finansowych w ramach programu, w tym w przypadku organizacji w ramach funduszy, w celu przyczynienia się do osiągnięcia określonych celów określonych w ramach priorytetu" (rozporządzenie nr 1013/2013, art. 32 (1)).

3

"W oparciu o ocenę ex ante , w wyniku której zidentyfikowano niedoskonałości rynku lub nieoptymalne sytuacje inwestycyjne, a także potrzeby inwestycyjne."Źródło: (rozporządzenie 1083/2013, art. 32 (2)).

4

"Składa się z projektu lub grupy projektów, które nie obejmują zapewnienia infrastruktury, realizowanych na odpowiedzialność beneficjenta, w ramach PO lub PO. ((Rozporządzenie nr 1083/2013, art. 104 (1)).

5

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. W sprawie EFRR i przepisów szczegółowych dotyczących inwestycji na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1080/2006.

6

Rozporządzenie (UE) nr 1300/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. W sprawie Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006.

Zasady, metody i kryteria przedstawione w niniejszym przewodniku (zwłaszcza w rozdziale 2) pomogą beneficjentom, decydentom publicznym i niezależnym recenzentom lepiej zrozumieć, jakie informacje są wymagane, aby ocenić społeczno-ekonomiczne korzyści i koszty projektu inwestycyjnego. Chociaż CBA jest tylko jednym z wymaganych elementów informacji, jest silnie powiązany ze wszystkimi pozostałymi elementami i stanowi część bardziej kompleksowego ćwiczenia projektowania i przygotowania projektu.

7

Podobnie jak w przypadku projektów, których ryzyko jest zbyt wysokie, aby przeprowadzić inwestycję bez dotacji publicznej, np. Projekty wysoce innowacyjne. Patrz załącznik III do rozporządzenia wykonawczego w sprawie formularza wniosku i metodologii AKK.

8

Dodatni zwrot ekonomiczny pokazuje, że społeczeństwo lepiej sobie radzi z projektem, tzn. Oczekiwane korzyści dla społeczeństwa uzasadniają koszt alternatywny inwestycji.

9

Komisja Europejska (2010), komunikat Komisji - Europa 202: Europejska strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, COM (2010) 2020, Bruksela, 3.3.2010.

10

W tym przypadku: i) w przypadku wszystkich lat, dla których dostępne są informacje, stosuje się rzeczywiste wartości zamiast prognoz, w odniesieniu do kosztów i korzyści; ii) zamiast dyskontowania, przeszłe wartości są kapitalizowane z właściwą wsteczną stopą dyskontową. Dla niektórych praktycznych przykładów AKK odwołaj się do KE (2012), oceny ex post projektów inwestycyjnych, współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności w latach 1994-1999.

11

W niektórych przypadkach, w których istnieje metodologicznie racjonalne badanie przewidujące skutki pośrednie i szersze w ujęciu ilościowym oraz gdy uznaje się je za istotne lub główne kryterium decyzji o wdrożeniu projektu, ich włączenie do analizy ilościowej można wykonać jako test wrażliwości.

12

Na przykład scenariusz zapewniający: (i) podstawową funkcjonalność aktywów, (ii) świadczenie usług na podobnych poziomach jakości, (iii) ograniczone zastępowanie aktywów i (iv) odzyskiwanie minimalnego kosztu w celu zapewnienia stabilności finansowej operacji.

13

Na przykład, gdy wymagana jest ograniczona ilość inwestycji kapitałowych, aby uniknąć przerwy w świadczeniu usług lub jakiegokolwiek innego katastroficznego scenariusza.

14

Analiza stabilności finansowej może jednak również wymagać spojrzenia na sytuację operatora w scenariuszu z projektem, w szczególności w przypadku, gdy projekt jest osadzony w uprzednio istniejącej infrastrukturze / usłudze. Zobacz rozdział 2.8.

15

Opis innych narzędzi oceny projektów, takich jak analityka efektywności kosztowej (CEA) i analiza wielu kryteriów (MCA), znajduje się w załączniku IX.

16

Europejski Bank Inwestycyjny, (2013) Ocena ekonomiczna projektów inwestycyjnych w EBI.

17

Przykładowo, projekt dotyczący spalarni odpadów z odzyskiem energii musiałby koniecznie opisywać obecną sytuację: (i) systemu gospodarki odpadami w regionie (tj. W oparciu o wskaźniki, takie jak całkowite odpady wytworzone z gospodarstw domowych i komercyjne, przemysłowe; i prace budowlane, liczba i pojemność działających składowisk odpadów i / lub innych zakładów utylizacji odpadów, (ii) lokalny system centralnego ogrzewania (tj. w tym urządzenia do wytwarzania ciepła i system dystrybucji), do którego projekt dostarczy ciepło, które produkuje, ( iii) system drogowy (w tym rodzaj, długość i stan dróg), na którym polegałby transport odpadów do zakładu, ale nie musiałby dostarczać informacji na temat regionalnego systemu kolejowego, chyba że projekt rozważa transport odpadów do zakład kolejowy.

18

Przy określaniu potrzeb promotor powinien koncentrować się na konkretnych, a nie ogólnych kwestiach, takich jak rozwój gospodarczy. Ponadto należy je określić ilościowo i wyjaśnić: np. Wielkość i tempo wzrostu natężenia ruchu w związku z dynamiką urbanizacji, wskaźniki pogorszenia jakości wody w wyniku uprzemysłowienia, ryzyko niedoboru dostaw energii z powodu zwiększonego popytu itp.

19

Cel jest ilościowym aspektem celów, na przykład: redukcja czasu podróży z A do B o X minut; zwiększenie obszaru zlewni dla usługi N tys. ludzi, poprawa wydajności z X do Y MW, redukcja emisji gazów cieplarnianych z X do Y ton CO 2 rocznie, itp.

20

Dyrektywa w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

21

Przyszłe zapotrzebowanie pochodzi od: istniejących użytkowników, użytkowników przekierowanych od innych dostawców usług, użytkowników generowanych / indukowanych przez nowe działania dozwolone przez projekt. Zdolność projektu do generowania indukowanego popytu na przykład zależy, między innymi, od wielkości projektu w porównaniu z istniejącą podażą, elastyczności popytu i związanej z nim zdolności do obniżenia dominującej ceny rynkowej.

22

Kryteria stosowane do przydzielania wyników i wagi im przyznanych powinny być jasno określone, aby uniknąć ryzyka manipulacji przy badaniu przesiewowym. Przegląd elementów zawierających MCA znajduje się w załączniku IX.

23

Zgodnie z dyrektywą 2014/61 / UE w sprawie środków mających na celu zmniejszenie kosztów wdrażania szybkich sieci łączności elektronicznej.

24

Na przykład, gdy projekty są motywowane koniecznością przestrzegania przepisów UE.

25

Zgodnie z podejściem kosztu cyklu życia (LCC) obejmuje to (zdyskontowaną) sumę wszystkich istotnych kosztów w całym okresie trwania projektu: koszty inwestycji, eksploatacji i utrzymania, koszty zastąpienia oraz, w stosownych przypadkach, koszty likwidacji.

26

Szacunkowe koszty szacowane są na ogół na podstawie cen jednostkowych uzyskanych z ograniczonych (regionalnych) badań rynku (tj. Kwotowań od różnych dostawców) lub z podobnych projektów w tym samym kontekście regionalnym. Należy upewnić się, jednak, że szacunki kosztów są all-inclusive, to znaczy, że żaden ważny składnik kosztów brakuje (np koszty asse t zamienne).Koszty ogólne planowania i nadzoru, jak również nieprzewidziane wydatki, mogą być wykluczone, ale wówczas wszystkie opcje powinny być takie same. Jeżeli zostanie uwzględnione, koszty ogólne powinny być obliczane podobnie, tj. Jako procent kosztów inwestycji netto, które powinny być takie same dla wszystkich opcji. Kolejnym uproszczeniem jest wykorzystanie kosztów finansowych (opartych na cenach rynkowych) zamiast kosztów ekonomicznych (w oparciu o ceny w tle). Konwersja nie jest konieczna w przypadku uproszczonej analizy ekonomicznej, chyba że istnieje prawdopodobieństwo zmiany kolejności opcji pod względem ich ENPV (tj. Gdy dwie opcje różnią się szczególnie pod względem inwestycji i składników O & M, w szczególności pracochłonności w budownictwie i eksploatacji, i / lub ich ENPV przed konwersją są bardzo bliskie).

27

Zgodnie z niniejszą dyrektywą, państwo członkowskie wprowadzi w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy do dnia 16 maja 2017 r. (Zgodnie z art. 2 ust. 1 dyrektywy) oraz że "projekty, w odniesieniu do których ustalenie o którym mowa w art. 4 ust. 2 dyrektywy 2011/92 / UE została wszczęta przed dniem 16 maja 2017 r., podlega obowiązkom, o których mowa w art. 4 dyrektywy 2011/92 / UE, przed jej zmianą na mocy niniejszej dyrektywy "(jak stwierdzono w art. w art. 3 ust. 1 nowej dyrektywy)

28

Zobacz Unię Europejską, 2013, Poradnik na temat uwzględniania zmian klimatycznych i różnorodności biologicznej w ocenie oddziaływania na środowisko.

29

Dokument roboczy służb Komisji, Dostosowanie infrastruktury do zmian klimatu. Dokument towarzyszący: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Bruksela, 2013. Strona 5.

30

Dostępne pod adresem : http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/docs/non_paper_guidelines_project_managers_en.pdf

31

Wzór do obliczenia nominalnej stopy dyskontowej wynosi: (1 + n) = (1 + r) * (1 + i), gdzie: n - stopa nominalna, r - stopa realna, i - stopa inflacji.

32

VAT, nawet jeśli podlega zwrotowi, jest częścią całkowitego nakładu inwestycyjnego, który musi zostać opłacony i musi zostać sfinansowany. W tym zakresie warto podkreślić, że traktowanie podatku VAT może generować koszty finansowe. Jest tak w przypadku, gdy istnieje potrzeba uzyskania dostępu do rynku kredytowego w celu przewidywania płatności podatku VAT od kosztów budowy w trakcie realizacji. Opłacane odsetki to rzeczywisty koszt ponoszony przez promotora projektu.

33

Jeżeli opracowano już bardziej zaawansowane projekty techniczne, dane dotyczące kosztów inwestycji można zaczerpnąć z tych dokumentów.

34

Należy zauważyć, że podział kosztów zasugerowany we wniosku o dofinansowanie z UE może różnić się od rozkładu w studium wykonalności. Organizatorzy projektów powinni zatem dodatkowo przedstawić koszty projektu w formacie wymaganym przez wniosek o finansowanie, biorąc pod uwagę kwalifikowalność poniesionych wydatków.

35

Należy zauważyć, że koszty odtworzenia traktuje się łącznie z kosztami operacyjnymi do celów obliczenia proporcjonalnego stosowania zdyskontowanych dochodów netto, zgodnie z sekcją E.1.2 załącznika II do rozporządzenia wykonawczego w sprawie formularza wniosku i metodologii AKK.

36

W stosownych przypadkach potencjał ten powinien również uwzględniać wartość zwiększonej odporności na zmiany klimatu, na przykład w przypadku rozwoju portu i obszaru przemysłowego w obszarze przybrzeżnym, który może być zagrożony przez wzrost poziomu morza w dłuższej perspektywie.

37

W związku z tym sugeruje się, że przychody i koszty są założone na stałym poziomie po zakończeniu horyzontu czasowego, chyba że analiza popytu jest przeprowadzana w dłuższym okresie i przewiduje inaczej.

38

Są to projekty, które: (i) nie generują żadnych dochodów, (ii) generują przychody, które są konsekwentnie niższe niż koszty operacyjne w całym okresie odniesienia lub (iii) generują przychody, które mogą przekroczyć koszty operacyjne w ostatnich latach okresu rozliczeniowego. okresu referencyjnego, ale których zdyskontowane dochody netto są ujemne w okresie referencyjnym.

39

W takim przypadku wszelkie koszty wymiany majątku obliczone podczas okresu referencyjnego muszą zostać uwzględnione w obliczeniu, nawet jeśli są one uważane za koszty O & M w celu obliczenia zdyskontowanego dochodu netto w celu określenia pomocy unijnej.

40

Patrz art. 17 (określenie kosztów) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014.

41

W przypadku poważnych niedostatecznych wydatków prowadzących do poważnie zdegradowanej infrastruktury, wręcz przeciwnie, prognozę kosztów należy ustalić na poziomie odpowiadającym odpowiednim modelom wydatków.

42

Patrz art. 16 (Określenie dochodów) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014.

43

Należy zwrócić uwagę, że rozwiązanie równania FRR jest wyznaczane przez obliczenia, ponieważ generalnie nie można go znaleźć analitycznie.

44

Jednakże w przypadku obliczania zwrotu z punktu widzenia tylko jednego konkretnego źródła (np. Kapitał inwestora, kapitał prywatny itp. - patrz poniżej), uwzględnia się je i traktuje odpowiednio jako wpływy lub wypływy.

45

Na przykład, jak określono w rozporządzeniu wykonawczym w sprawie formularza wniosku i metodologii AKK, analiza finansowej rentowności kapitału promotora projektu jest wymagana w przypadku inwestycji produkcyjnych.

46

Niejasne stwierdzenie, że państwo członkowskie pokryje w jakiś sposób wszelkie potrzeby pieniężne związane z tym projektem, nie jest obiecującym podejściem do planowania finansowej stabilności projektu. W przypadkach, w których dochody z projektu należy uzupełnić środkami publicznymi w trakcie działań związanych z projektem, aby zapewnić długoterminową stabilność finansową, środki te powinny zostać określone na mocy szczególnych ustaw, innych przepisów budżetowych, umów instytucjonalnych lub umów.

47

Zob. Jaspers (2010) JASPERS: Poziome zadania wyjściowe - dokument roboczy Łączenie unijnego grantu z PPP dla infrastruktury: modele koncepcyjne i przykłady przypadków.

48

Koszty związane z wymianą mogą być również uwzględnione, jeżeli zgodnie z prawną strukturą PPP są one wykonywane na koszt partnera prywatnego.

49

W niektórych ograniczonych przypadkach można przeprowadzić analizę opłacalności ekonomicznej, w szczególności w przypadku dużych projektów prowadzonych z konieczności zapewnienia zgodności z prawodawstwem UE, pod warunkiem że spełnione są warunki określone w załączniku III do rozporządzenia wykonawczego w sprawie formularza wniosku i metodologii AKK. Bardziej szczegółową dyskusję na temat analizy skuteczności wspólnotowej i jej zakresu zastosowania można znaleźć w załączniku IX.

50

Wręcz przeciwnie, płatności z tytułu zabezpieczenia społecznego zostaną uwzględnione i potraktowane jako opóźnione wynagrodzenie. Zobacz Evans (2006).

51

Jak określono w sekcji 2.9.7, jest to jednak przypadek wyjątkowy, ponieważ praktyka w analizie ekonomicznej ma zastąpić taryfy chęcią zapłacenia.

52

Jedno euro niezapłaconych dochodów w budżecie sektora publicznego może być warte więcej niż w rękach prywatnych ze względu na zniekształcające skutki opodatkowania. W przypadku podatków nieoptymalnych należy stosować wartości krańcowego kosztu funduszy publicznych (MCPF) wyższe lub niższe od jedności w celu dostosowania przepływów środków publicznych do i z projektu. Jeśli nie ma krajowych wytycznych dotyczących tej kwestii, MCPF = 1 jest domyślną regułą zasugerowaną w tym przewodniku.

53

Zasada ta wywodzi się z tradycji stosowanych CBA do krajów rozwijających się, z wysoce zniekształconymi cenami krajowymi lub lokalnymi, dla których ceny międzynarodowe są dobrym przybliżeniem kosztów alternatywnych. Chociaż zakres zniekształceń cen w tym kontekście może być mniej istotny, uzasadnienie pozostaje aktualne.

54

Wiele publicznych projektów inwestycyjnych wykorzystuje grunty jako aktywa kapitałowe, które mogą być własnością państwa lub nabywane z budżetu instytucji rządowych i samorządowych. Ilekroć istnieją alternatywne opcje jego wykorzystania, grunty powinny być wyceniane według kosztu alternatywnego, a nie według historycznej lub oficjalnej wartości księgowej. Należy to zrobić, nawet jeśli grunt jest już własnością sektora publicznego. Jeżeli rozsądne jest założenie, że cena rynkowa uwzględnia uwarunkowania użyteczności, przydatności i niedostatku gruntów, wówczas można ogólnie uznać je za odbicie wartości ekonomicznej gruntów. Z drugiej strony, gdy rzeczoznawca posiada wiedzę na temat cen wynajmu, zakupu lub wywłaszczenia, które są niższe lub wyższe niż cena rynkowa, należy przyjąć konkretne założenia, aby zmierzyć lukę między kosztem alternatywnym gruntu a zniekształconą ceną.

55

Lub, w niektórych przypadkach, ich gotowość do zapłaty lub połączenie obu. Długoterminowy koszt krańcowy definiowany jest jako zmiana długoterminowego całkowitego kosztu wytworzenia towaru lub usługi wynikającego ze zmiany ilości wyprodukowanej produkcji.

56

To od instytucji zarządzających zależy zapewnienie takiej spójności.

57

W takim przypadku projektodawca nie może odzyskać podatku VAT, a zatem został uwzględniony w analizie finansowej.

58

Jest to z zasady ogólna zasada. Każdy sektor może jednak przedstawiać własną specyfikę i tradycje dotyczące oceny bezpośrednich korzyści. Na przykład w niektórych sektorach skanowanie przychodów z projektu można wykorzystać jako wskaźnik WTP w odniesieniu do bezpośredniego wpływu na rynek, chociaż wyraźnym ograniczeniem jest to, że odzwierciedlałoby ono minimalną, a nie maksymalną WTP, która jest właściwą miarą wartości . Te specyficzne sytuacje, o ile występują, omówione są w wytycznych sektorowych (rozdział 3).

59

Korzyści płynące z działań podjętych w celu zwiększenia odporności na zmiany klimatyczne, ekstremalne warunki pogodowe i inne klęski żywiołowe powinny zostać ocenione i włączone do analizy ekonomicznej, a jeśli to możliwe, określone ilościowo, w przeciwnym razie powinny zostać odpowiednio opisane.

60

Zobacz Pearce, Atkinson i Mourato (2006), aby przejrzeć najnowszą literaturę.

61

Patrz załącznik VI.

62

ExternE jest akronimem "External Costs of Energy" i synonimem serii projektów rozpoczynających się od początku lat 90. do 2005. Wyniki są dostępne na stronie : http://www.externe.info/externe_2006

63

Opracowanie zharmonizowanych europejskich podejść w zakresie kalkulacji kosztów transportu i oceny projektu, http://heatco.ier.uni-stuttgart.de/

64

Zobacz: http://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/doc/2008_costs_handbook.pdf

65

Podejście ekosystemowe jest sposobem włączenia środowiska naturalnego do procesu decyzyjnego, które bierze pod uwagę sposób, w jaki środowisko naturalne działa jako system. Ta struktura oferuje bardziej wszechstronne podejście do zrozumienia, w jaki sposób polityka wpływa na środowisko. Nie jest to dodatkowy krok w procesie oceny, ale konkretny sposób myślenia o oddziaływaniu na środowisko. Korzystanie z tych ram jest szczególnie zalecane, gdy istnieje wiele skutków dla środowiska wpływających zarówno na wartości rynkowe, jak i nierynkowe. Może to zapewnić, że cały zakres efektów środowiskowych proponowanej polityki lub projektu zostanie uwzględniony przy ocenie. Na przykład Ministerstwo Skarbu Zjednoczonego Królestwa opublikowało dodatkowe wytyczne dotyczące oceny polityki, które zalecają wykorzystanie ram usług ekosystemowych. Zobacz na przykład Dunn (2012).

66

Odnośnie wielkości emisji, zob. EIB, 2013, Induced GHG Footprint. Ślad węglowy projektów finansowanych przez Bank. Metodologie oceny emisji gazów cieplarnianych i ich emisji w wersji 10. Jeśli chodzi o cenę węgla, zob. EBI (2013), Ocena ekonomiczna projektów inwestycyjnych w EBI, rozdział 4 "Uwzględnianie efektów zewnętrznych w zakresie ochrony środowiska".

67

Należy zauważyć, że podane wartości są w 2006 EUR i należy je dostosować do poziomu cen użytego w analizie.

68

W przypadku aktywów, które emitują GHG po 2030 r., Zaleca się, jako dolną granicę, kontynuację dodawania na poziomie od 2011 do 2030. Jednak, ponieważ kilka modeli sugeruje, że szkody marginalne wzrastają w czasie, analitycy powinni przejrzeć dostępną literaturę. Oczekuje się, że EBI przyjmie dane liczbowe po roku 2030 w najbliższej przyszłości.

69

Zobacz Hamilton and Stover (2012).

70

Według Boardmana (2006), jeśli rynki wtórne są nieefektywne (np. Istnieją korzyści skali), a projekt jest wystarczająco duży, aby wpłynąć na ceny na rynkach wtórnych, te dodatkowe skutki społeczne zostaną przypisane projektowi i włączone do analiza ekonomiczna.

71

RAILPAG (Wytyczne dotyczące oceny projektów w zakresie kolei), dostępne na stronie www.railpag.com

Zasadniczo każdy projekt z ERR niższym niż społeczna stopa dyskontowa lub ujemna ENPV powinien zostać odrzucony. Projekt z ujemnym zyskiem gospodarczym wykorzystuje zbyt wiele cennych społecznie zasobów, aby osiągnąć zbyt skromne korzyści dla wszystkich obywateli. Z perspektywy UE zatopienie dotacji kapitałowej w projekcie o niskich dochodach społecznych oznacza odwrócenie cennych zasobów od bardziej wartościowego wykorzystania rozwoju. Dyskusję na temat wykorzystania wskaźników wykonania projektu do analizy ekonomicznej można znaleźć w załączniku VII.

72

Ta klasyfikacja jest zgodna z postanowieniami raportu IPPCC ( http://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGIAR5-SPM, Approved27Sep2013.pdf ) na temat oszacowanego prawdopodobieństwa wyniku.

73

Ograniczanie ryzyka odnosi się do działań zmierzających do systematycznego zmniejszania zakresu narażenia na ryzyko. Zapobieganie zagrożeniom ma na celu systematyczne zmniejszanie prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka.

74

W celu ustanowienia jednej, multimodalnej sieci, która integruje transport lądowy, morski i lotniczy w całej Unii w celu ułatwienia konsolidacji wspólnego rynku, w 1996 r. Decydenci UE zdefiniowali transeuropejską sieć transportową (TEN-T), która została sukcesywnie dostosowywana i odgrywa dziś kluczową rolę w osiąganiu celów strategii "Europa 2020".

75

Każdy projekt, który zmienia charakterystykę hydromorfologiczną jednolitej części wód, powodując pogorszenie stanu, należy oceniać zgodnie z art. 4.7 RDW.

76

Model transportu to komputerowa reprezentacja ruchu osób i towarów (podróży) wokół sieci transportowej na określonym "obszarze badań", posiadającym określone cechy społeczno-ekonomiczne i dotyczące użytkowania gruntów.

77

Na przykład modele z jednym złączem, sekcją lub korytarzem.

78

Pasażerokilometr to odległość przebyta przez pasażerów w pojazdach tranzytowych, samolotach, statkach, pociągach, autobusach itp .; Określa się ją, mnożąc liczbę przewiezionych pasażerów przez średnią długość ich podróży. Ta sama koncepcja dotyczy frachtu na tonokilometr.

79

Należy pamiętać, że użytkownicy transportu mogą być podzieleni na kategorie na wiele sposobów, a kilka kategorii i "etykiet" istnieje w literaturze i badaniach naukowych. Częściowo wynika to z niespójności pod względem wykorzystania w odniesieniu do różnych autorów, a częściowo z faktu, że charakter projektu może wpłynąć na zakres, w jakim zapotrzebowanie na transport musi zostać połączone w ocenie, co prawdopodobnie przyczyniło się do zatarcia obrazu. Na przykład kategoria "ruch indukowany" jest czasem używana jako synonim "generowanego ruchu". W innych przypadkach są one stosowane jako odrębne koncepcje, przy czym pierwszy z nich definiowany jest jako dodatkowy ruch wywołany przez projekt (poprzez zmiany trybu, zmiany miejsca docelowego, ponowne ustawienie czasu podróży, zmiany częstotliwości podróży lub nowe podróże związane z różnymi zastosowaniami terenu ), a drugi jako dodatkowy ruch wywołany w całym multimodalnym systemie transportowym.

80

W pierwszym przypadku generowany / indukowany ruch mógłby być oszacowany na podstawie elastyczności popytu w odniesieniu do ogólnych kosztów transportu (czas, taryfy, komfort). Niemniej jednak, ponieważ ruch drogowy zależy od przestrzennego rozkładu działalności gospodarczej i gospodarstw domowych, zaleceniem prawidłowego oszacowania jest analiza zmian w dostępności do obszaru wywołanego przez projekt. Zazwyczaj będzie to wymagało zastosowania zintegrowanych regionalnych modeli rozwoju i transportu. W przypadku braku tych instrumentów konieczne jest oszacowanie wygenerowanego ruchu z dużą ostrożnością i przeprowadzenie analizy wrażliwości lub ryzyka tego składnika ruchu.

81

Przykład takiego rozróżnienia między podejściami można znaleźć w WB Transport Note No. TRN-11. Dostępne pod adresem: http: // siteresources. worldbank.org/INTTRANSPORT/Resources/336291-1227561426235/5611053-1231943010251/tm-11EENote2.pdf

82

Na przykład w przypadku kolei koszty inwestycji zazwyczaj dzielą się na następujące główne pozycje: prace przygotowawcze; śledzenie działa; konstrukcje inżynieryjne; gałęzie; ochrona środowiska; inny.

83

Szczególną uwagę należy zwrócić tutaj, ponieważ wartości ziemi zależą również od ustawodawstwa danego kraju (np. W sprawie ponownego wykorzystania lub przywrócenia gruntów). Podczas gdy cena zakupu gruntów musi być wykorzystana w analizie finansowej, utracona wartość użytkowa gruntu powinna zostać wykorzystana w analizie ekonomicznej.

84

Patrz np .: HEATCO D.5 (s.49): "Czasami dochody operatorów nie są uwzględniane w ocenie, ponieważ argumentuje się, że jest to tylko przeniesienie z użytkownika na operatora, co nie ma znaczenia dla całej gospodarki. Jednak to rozumowanie jest ważne tylko dla istniejącego ruchu, ale nie dla nowo wygenerowanego ruchu. W przypadku nowo wygenerowanego ruchu dodatkowe przychody operatora są miarą dodatkowych korzyści dodatkowego ruchu i muszą w związku z tym zostać uwzględnione w ocenie "lub w uwadze nr TRN-11/2005 dotyczącej transportu lotniczego (s.7): "Korzyści dla użytkownika / zalety związane z kosztami pieniężnymi (np. Opłaty drogowe i opłaty drogowe), obliczone na podstawie RoH i zmiennego popytu, nie uwzględniają zmian w elemencie dochodów z opłat w obliczeniach nadwyżki producenta (tj. Nie są to płatności transferowe) ".

85

W niektórych przypadkach analizę można również wzbogacić o ocenę zmiany kosztów operacyjnych przewoźników, jak pokazano w sekcji 5.8.3.

86

Podejście oparte na oszczędności kosztów opiera się na klasycznej ekonomicznej teorii marginalnej produktywności. Wszelkie oszczędności w kosztach produkcji zostaną osiągnięte poprzez wzrost produkcji aż do momentu, w którym krańcowy koszt produkcji ponownie będzie równy przychodom krańcowym. Obniżenie kosztów pracy (ze względu na krótsze podróże) spowoduje zatem zwiększenie liczby jednostek pracy w celu zwiększenia produkcji. Nastąpi to do tego stopnia, że ​​wartość dodatkowej jednostki pracy równa się kosztowi tej pracy. Tak więc podejście polegające na obniżeniu kosztów sugeruje, że wartość oszczędności czasu pracy jest stawką wynagrodzenia plus koszty ogólne związane z zatrudnieniem dodatkowej jednostki pracy.

87

Jeżeli w najbliższych latach Komisja WE, EBI lub inne instytucje UE zainicjują badanie wartości domyślnych czasu dla poszczególnych krajów i innych wartości transportowych, wartości te należy przyjąć jako odniesienie.

88

Zobacz na przykład: EBI (2013 r.), Ocena ekonomiczna projektów inwestycyjnych w EBI i London Economics (2013 r.), Poradnik dotyczący oceny kosztów i korzyści (CBA) na Malcie. Wartości proponowane w badaniu HEATCO również sugerują podobne wskaźniki, wahające się od 30 do 42% wartości czasu pracy.

89

Wartość ta może się znacznie różnić między rodzajami towarów, z towarami łatwo psującymi się i towarami w pojemnikach o najwyższych wartościach, a większość z nich ma najniższą (bliskie zeru).

90

Spedytorzy z własnym transportem konta mogą podać informacje o wartości czasu związanego z samym towarem.

91

Zobacz na przykład Fowkes, (2007) Projekt i interpretacja eksperymentów preferencji dotyczących ładunku, mających na celu wywołanie behawioralnych wartości atrybutów podróży.

92

Zobacz na przykład De Jong, (2008), Wstępne wartości pieniężne dla wiarygodności czasów podróży w transporcie towarowym.

93

W praktyce, wycieczki niepracujące można rozróżnić między podróżami do pracy i wypoczynkiem.

94

Praktyka w całej Europie pokazuje jednak, że w niektórych przypadkach ROH jest również stosowany w tym przypadku. Niezależnie od wybranego podejścia, powinno ono być stosowane konsekwentnie na poziomie krajowym. Zobacz na przykład różne integracje i inne metody sugerowane w WB Transport Note No. TRN-11 2005. Zobacz także Wycena ekonomiczna projektu inwestycyjnego w EIB, 2013, rozdział 15.

95

W każdym przypadku należy przeprowadzić odpowiednią korektę fiskalną kosztów eksploatacji taboru.

96

Ofiary, które wymagają leczenia szpitalnego i mają trwałe obrażenia, ale ofiara nie umiera w okresie rejestracji śmiertelności.

97

Ofiary, których obrażenia nie wymagają leczenia szpitalnego, a jeśli tak, to efekt urazu szybko ustępuje.

98

Ponadto niektóre badania obejmują tzw. Wartość bezpieczeństwa jako taką, aby odzwierciedlić fakt, że ludzie są gotowi zapłacić duże kwoty, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo przedwczesnej śmierci, niezależnie od ich zdolności produkcyjnych.Ta WTP wskazuje na preferencję zmniejszenia ryzyka odniesienia obrażeń, a nawet śmierci w wypadku. Biorąc pod uwagę subiektywność tego "komponentu kosztowego", tutaj jednak nie zaleca się wyraźnego odnoszenia się do niego.

W celu prawidłowego obliczenia ekonomicznych kosztów ofiar śmiertelnych bezpośrednie koszty medyczne i administracyjne zostaną następnie dodane do szacowanego VOSL. Wymaga to dogłębnej analizy i badań na poziomie krajowym w oparciu o rachunki medyczne, rejestry zdrowia publicznego, rejestry policyjne i ubezpieczenia. W przypadku braku statystyk krajowych wartości można wywnioskować jako procent VOSL. Na przykład, używając wartości HEATCO jako podstawy odniesienia, szacuje się je średnio na 0,02% VOSL.

W przypadku urazów straty produkcyjne zależą od ciężkości urazu i czasu trwania nieobecności w pracy. Ponownie, do oceny empirycznej wymagane są dogłębne analizy i ankiety. Wobec braku tego, ECMT (1998) sugeruje, że wartość utraty produkcji w przypadku poważnych urazów wynosi 13%, a w przypadku lekkich obrażeń 1% VOSL (te współczynniki zostały zasadniczo potwierdzone w badaniu HEATCO). Z kolei bezpośrednie koszty medyczne i administracyjne można oszacować średnio na 15% i 18% strat produkcyjnych odpowiednio na ciężkie i niewielkie obrażenia.

Jeśli chodzi o pozostałe koszty ekonomiczne, preferowanym źródłem do uzyskania kosztów awarii jednostkowej powinny być krajowe dane badawcze (jeśli są dostępne), a nie obliczenia dotyczące konkretnego projektu. Jeśli chodzi o eskalację cen, można zastosować to samo podejście sugerowane dla wartości czasu.

99

Zobacz: Unia Europejska (2002), Stan wiedzy na temat ekonomicznej wyceny hałasu, Raport końcowy do Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej, 14 kwietnia 2002, StSle Navrud, Wydział Ekonomii i Nauk Społecznych, Uniwersytet Rolniczy w Norwegii.

100

Jednak inaczej niż HETCHO, "Podręcznik" zapewnia koszty jednostkowe jedynie na poziomie UE-15 lub na poziomie Niemiec. W związku z tym potrzebna jest procedura przekazywania w oparciu o PKB na mieszkańca w celu dostosowania wartości do specyficznych dla danego kraju kontekstów.

101

Oddolne podejście zastosowano w wielu badaniach europejskich, takich jak POTRZEBY (2006, 2007, 2008); HEATCO (2006a, b); CAFE CBA (2005a, b); ExternE (2005); UNITE (2003a, b).

102

Szacowana zmiana wielkości emisji musi być we wszystkich przypadkach zgodna z wynikami oceny oddziaływania na środowisko. Należy pamiętać, że w przypadku projektów drogowych większość produkowanych emisji odnosi się do zużycia paliwa, co z kolei jest funkcją prędkości (rzeczywistej prędkości jazdy, co oznacza, że ​​wpływ na stop & go, nawet jeśli jest on zwykle uproszczony do średniej prędkości), typy pojazdów, warunki drogowe i geometria.

103

Dostępne pod adresem http://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2013

104

Program Clean Air for Europe (CAFE) na stronie : http://ec.europa.eu/environment/archives/cafe/activities/pdf/cafe_cba_extemalities.pdf

105

Nowe efekty zewnętrzne w zakresie energii na rzecz zrównoważonego rozwoju http://www.needs-project.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

106

Winiety do samochodów, elektroniczny system poboru opłat za przejazd dla autobusów, lekkich i ciężkich pojazdów ciężarowych.

107

Te dwie opcje różnią się wyrównaniem i położeniem węzła.

108

Highway Capacity Manual (HCM) to wytyczne do obliczania przepustowości i poziomu usług dla różnych typów dróg (autostrady, autostrady, drogi wiejskie) i skrzyżowania dróg (niesygnalizowane, oznakowane, ronda). Jest publikowany i aktualizowany przez Transportation Research Board (USA). Poziom usług dla autostrad: A - swobodny przepływ; B - racjonalnie swobodny przepływ; C - stabilny przepływ; D - zbliża się do niestabilnego przepływu; E - niestabilny przepływ; F - przepływ wymuszony lub awaryjny. Ta metoda jest tu używana jako przykład i nie wyklucza użycia innych dostępnych metod.

109

Na podstawie doświadczenia 10% przypadkowość na tym etapie rozwoju projektu jest wystarczająca dla większości projektów.

110

Można założyć, że ze względu na rosnące płace i ceny energii nastąpiłby realny wzrost kosztów eksploatacji i utrzymania na km. Wzrost ten zostanie przynajmniej częściowo zrekompensowany zwiększoną produktywnością (ze względu na lepsze materiały i technologię). Ponieważ trudno jest oszacować tempo i tempo tych dwóch procesów, zakłada się, że koszt O & M na km pozostanie stały przez cały okres oceny.

111

Jak określono w art. 61 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

112

Wartości jednostkowe zastosowane w tym studium przypadku są przykładowe i nie należy ich traktować jako punktów odniesienia.

113

Zostało to uznane za najbardziej odpowiednie, biorąc pod uwagę dostępne dane.

114

Szersza analiza korytarza została również przeprowadzona na wcześniejszym etapie i zawiera uzupełniające informacje na temat usprawnienia programu modernizacji na szerszą skalę. Jednak dla celów tego studium przypadku analizę poziomu projektu uznano za uzasadnioną, w szczególności ponieważ w przybliżeniu. Poprawa na odcinku o długości 100 km zapewnia znaczący wpływ na ruch drogowy, w szczególności na poziomie punktu początkowego / docelowego A / B.

115

W ramach preferowanej opcji wyrównania, FS omówił inne warianty techniczne niższego poziomu, w tym opcje wydajności torów na stacjach itp.

116

Analizy zapotrzebowania i operacyjnej nie należy przedstawiać w ramach studium przypadku, dlatego przedstawiono tutaj tylko zarys podsumowujący wyniki pełnej analizy - który jest przedmiotem odrębnej części studium wykonalności. Analiza zapotrzebowania i operacyjna zawiera pełne dane dotyczące metodologii modelowania / prognozowania, a także funkcjonalność popytu, plany operacyjne i wykorzystanie mocy produkcyjnych (na sekcje i stacje) jako podstawę do określenia optymalnych / racjonalnych zdolności faktycznie wymaganych.

117

Ta pozycja kosztowa odpowiada służbom nadzoru w okresie powiadomienia o błędach, który wykracza poza okres kwalifikowalności programu.

118

Należy zauważyć, że oznacza to, że wynikające z nich finansowe i ekonomiczne wartości końcowe są bardzo różne, odzwierciedlając bardzo różne profile przepływów finansowych i gospodarczych.

119

Jak określono w art. 61 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

120

Współfinansowanie budżetu krajowego wynosi 15% kwoty wynikającej z pomnożenia kosztów kwalifikowanych z zastosowaniem proporcjonalnego zdyskontowanego dochodu netto. Przedsiębiorstwo kolejowe pokrywa koszty niekwalifikowalne projektu (w tym zaliczki na podatek VAT, który można odzyskać) oraz część kosztów kwalifikowalnych, które nie są objęte dotacjami publicznymi (fundusze UE + krajowe).

121

Wartości są specyficzne dla danego kraju i podano je tylko do celów studium przypadku.

Uwaga: w przypadku rzeczywistych ocen należy określić i zastosować wartości właściwe dla danego kraju / projektu.

122

Zwróć uwagę na metodologiczny wybór oszacowania nadwyżki dla ruchu przekierowanego, podobnie jak dla wygenerowanego ruchu (zasada połowy) w porównaniu z inną alternatywną dopuszczalną metodą, mianowicie obliczenia opartego na różnicy między ogólnym kosztem w trybie "przesuniętym z" (droga) i tryb "przeniesiony na" (kolej). Reguła połowy metody została wybrana w szczególności, ponieważ w tym przypadku nie ma ograniczeń przepustowości, ani teraz, ani w przewidywalnej przyszłości.

123

Oszczędności w kosztach eksploatacji pociągów wynikają przede wszystkim z mniejszej długości odcinka (o ok. 5 km) w stosunku do rekonstrukcji, ale także z dalszej redukcji czasu podróży, a tym samym kosztu wykorzystania w czasie, jak również bardziej jednolitego profil prędkości linii prowadzącej do mniejszego przyspieszenia itp.

124

Założona zmiana trybu z autobusu na szynę prowadzi do niewielkiej redukcji usług autobusowych, a tym samym do obniżenia kosztów eksploatacji autobusów. Zmniejszenie liczby usług autobusowych może generować niekorzystne skutki w postaci zwiększonych częstotliwości połączeń autobusowych / czasu oczekiwania, ale ponieważ w tym przypadku (i) redukcja usług autobusowych jest marginalna, oraz (ii) obecna częstotliwość autobusów jest stosunkowo wysoka, wpływ uznano za marginalny i dlatego został zignorowany.

125

Uwzględniany jest jedynie wpływ na wskaźniki ekonomiczne, ponieważ wyniki analizy finansowej są ujemne, a wartości przełączające dla wskaźników finansowych znacznie wykraczają poza normalnie oczekiwany zakres.

126

Warto podkreślić, że wnioski te są specyficzne dla danego przypadku i niekoniecznie mają zastosowanie do wszystkich projektów tramwajowych. W celu zrozumienia rzeczywistego wpływu przyrostowego należy rozważyć szczególne okoliczności, takie jak na przykład oddziaływanie budowy lub rodzaj dostępnej floty autobusów (diesel, hybrydowy, elektryczny).

127

Instytucjonalną strukturę tego studium przypadku należy traktować jedynie jako ilustrację. Miasta będą wybierać własne rozwiązania instytucjonalne, w oparciu o konkretne okoliczności i odpowiednie prawodawstwo unijne i krajowe. Koncepcja, którą to studium przypadku chce podkreślić, wskazuje, że skutki wybranej struktury instytucjonalnej muszą być odpowiednio odzwierciedlone w analizie przepływów pieniężnych, stabilności finansowej i oceny pomocy państwa.

128

Jak przedstawiono w sprawozdaniu specjalnym Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pt. "Skuteczność projektów publicznego transportu miejskiego realizowanych przez UE dla projektów podlegających jego zatwierdzeniu", w 2014 r. Komisja i państwa członkowskie powinny zawsze zapewnić, że " projekty są objęte polityką mobilności który: uwzględnia spójność wszystkich rodzajów transportu i środków transportu, w tym polityki parkingowej, w całej aglomeracji miejskiej; wykaże, że jest to priorytetowy i najbardziej odpowiedni projekt; wskazuje, w jakim stopniu przyczyni się do osiągnięcia ogólnych celów (np. przesunięcie modalne).

129

W chwili pisania tego tekstu odnośne odniesienie dotyczy rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 w sprawie publicznych usług transportu pasażerskiego kolejowego i drogowego.

130

W chwili pisania niniejszego tekstu najnowsze stanowisko Komisji Europejskiej zostało wyrażone w pakiecie na rzecz mobilności miejskiej opublikowanym w dniu 17 grudnia 2013 r., Którego centralnym elementem jest komunikat " Razem na rzecz konkurencyjnej i zasobooszczędnej mobilności w mieście " (COM (2013) 913 final).

131

Ta lista jest jedynie orientacyjna. Kryteria wyboru powinny odzwierciedlać priorytety i być ustalane przez właściciela Planu.

132

Rzeczywiste stopy wzrostu muszą być oceniane indywidualnie dla każdego przypadku. Ostrożne założenia mają być preferowane w celu uniknięcia przeszacowania świadczeń.

133

Zakup gruntu dotyczy odcinka trasy, który nie przebiega wzdłuż istniejącej drogi.

134

Beneficjent płaci podatek VAT od zakupu aktywów projektu (VAT naliczony) i otrzymuje od Operatora transportu opłatę za wykorzystanie aktywów projektu w formie leasingu, który jest również transakcją podlegającą VAT (dla beneficjenta, produkcja FAKTURA VAT). W oparciu o ten system ustalono, że VAT można odzyskać zgodnie z ustawodawstwem krajowym, a zatem nie jest on kwalifikowalny.

135

Zastąpienie linii napowietrznych jest w tym przypadku traktowane jako roczny wydatek poniesiony przez Operatora Transportu w kontekście infrastruktury tramwajowej i taboru O & M.

136

Jest to ponownie przykładowe założenie. Faktyczna istniejąca i planowana polityka cenowa musi zostać oceniona przez analityka.

137

Jak wskazano powyżej dla wybranej struktury instytucjonalnej, wskazanie rodzaju PSC (brutto / netto) jest tutaj jedynie ilustracyjne, do celów studium przypadku. Ogólnie rzecz biorąc, postanowienia KPiB są określane przez strony zgodnie z zasadami pomocy państwa. Każde studium wykonalności powinno wnikliwie przeanalizować strukturę instytucjonalną, w tym stosunki między miastem a operatorem transportu, zgodnie z postanowieniami PSC (jeśli istnieje) i wziąć pod uwagę implikacje w analizie finansowej, trwałość analiza, ocena skutków pomocy państwa i, w każdym przypadku, gdy jest to istotne.

138

W chwili pisania tego tekstu odnośne odniesienie dotyczy rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 w sprawie publicznych usług transportu pasażerskiego kolejowego i drogowego. Metoda i wskaźniki wykazujące brak nadmiernej rekompensaty i nienależnej pomocy państwa muszą być zgodne z obowiązującym prawodawstwem w czasie przeprowadzania analizy.

139

W chwili pisania tego tekstu odnośne odniesienie dotyczy rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 w sprawie publicznych usług transportu pasażerskiego kolejowego i drogowego.

140

Wieloletnie prognozy finansowe gminy zazwyczaj obejmują okres krótszy niż okres odniesienia stosowany w AKK. Ważne jest jednak sprawdzenie, czy przynajmniej przez okres obowiązywania wieloletnich prognoz finansowych miasto podjęło niezbędne zobowiązania finansowe.

141

Należy zauważyć, że w szczególnych okolicznościach traktowanie kierowanego ruchu w analizie ekonomicznej może się różnić od tego studium przypadku, patrz np. Studium przypadku kolei. Należy zapoznać się z rozdziałem 5 przewodnika AKK, aby uzyskać bardziej wyczerpujący opis zalecanego podejścia do traktowania korzyści dla ruchu przekierowanego.

142

Współczynniki przeliczeniowe zostały oszacowane na podstawie udziału kosztów pracy w kosztach budowy i eksploatacji oraz współczynników przeliczeniowych, zgodnie z załącznikiem IV przewodnika.

143

W idealnej sytuacji model ruchu powinien umożliwiać ocenę nie tylko czasu w pojeździe, ale także czasu podróży od drzwi do drzwi, w tym czasu oczekiwania i przesiadek. Jeśli dostępne są odpowiednie badania dotyczące wartości czasu, analiza ekonomiczna może inaczej ocenić czas oczekiwania / zamiany niż czas w pojeździe.

144

Zobacz punkt 5.8 Przewodnika AKK.

145

Najważniejszymi związanymi z transportem zanieczyszczeniami powietrza są: cząstki stałe (PM10, PM2,5); tlenek azotu (NOx); dwutlenek siarki (SO2); lotne związki organiczne (VOC) i Ozon (O3) jako pośrednie zanieczyszczenia.

146

Więcej informacji na temat metodologii znajduje się w sekcji 3.8.6 niniejszego przewodnika.

147

Obejmują one strategiczne cele dotyczące kluczowych aspektów efektywności wykorzystania zasobów, takich jak gospodarka, kapitał naturalny i usługi ekosystemowe, a także konkretne kwestie w ważnych sektorach, takich jak żywność, mobilność i budynki.

148

Dyrektywa 2000/60 / WE (patrz również: http://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/ )

149

Wymóg dotyczący zwrotu kosztów usług wodnych jest wymagany w ramach tematycznego warunku ex ante 6.1, kryterium 1.

150

Wymóg polityki cenowej wody, który zapewnia odpowiednie zachęty dla użytkowników do efektywnego wykorzystania zasobów wodnych, określono w tematycznej warunkowości ex ante 6.1, kryterium 1.

151

Np. Z wykorzystaniem map aglomeracji ścieków. W szczególności należy przyjąć zintegrowane podejście koncentrujące się na całym obiegu wody (naturalnym i sztucznym).

152

Należy zauważyć, że zgodnie z prawodawstwem UE żadne inwestycje w zakresie ścieków nie powinny być wspierane w aglomeracji poniżej 2000 równoważników ludności (o ile nie jest to wyraźnie uzasadnione dowodami technicznymi i rozsądną analizą opcji).

153

Russell, Clifford S & Kindler, J. (Janusz) i International Institute for Applied Systems Analysis (1984). Modelowanie zapotrzebowania na wodę. Academic Press, Londyn, Orlando.

154

Często używanym parametrem zużycia jest dzienne zużycie jednostkowe wyrażone w litrach / mieszkańca x dziennie.

155

Na przykład dla celów cywilnych może być oceniany na podstawie wymagań dotyczących wody dla tego samego zastosowania (generalnie wyrażanych codziennie i sezonowo) wynikających z porównania z każdą sytuacją, która będzie tak bliska jak to tylko możliwe projekt i mają dobry poziom usług. Do celów nawadniania można go oszacować na podstawie szczegółowych badań agronomicznych lub, w tym przypadku, analogicznie.

156

Jak wspomniano wcześniej, możliwość inwestowania w kapitał naturalny, a nie w inwestycje fizyczne, jest również testowana, w stosownych przypadkach i zdolna do przyczynienia się do osiągnięcia zamierzonych celów.

157

Patrz Unia Europejska, 2013 "Zielone kryteria zamówień publicznych w zakresie infrastruktury ściekowej oczyszczania ścieków". Dokumenty dostępne na stronie : http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/green_public_procurement.pdf

158

Ze względów związanych ze zrównoważonym rozwojem, w uzasadnionych przypadkach może to prowadzić do tymczasowego podniesienia taryf powyżej limitu możliwości finansowych.

159

W związku z tym, jeżeli informacje o popycie na połączenia są dostępne tylko dla rezydentów, muszą one zostać przeliczone na liczbę gospodarstw domowych w jednostkach, używając średniej wielkości gospodarstwa domowego kraju lub regionu odniesienia.

160

W przypadku projektów mających na celu dostarczanie wyłącznie wody objętościowej stosuje się to samo podejście, ale WTP nie należy obliczać na podstawie ostatecznego użytkownika. Powinno być raczej obliczane jako koszt uniknięcia dostawcy usług dla alternatywnej dostawy.

161

Jakość wody odnosi się do chemicznych, fizycznych i biologicznych właściwości wody.

162

Woda burzowa to woda, która powstaje podczas opadów atmosferycznych. Woda burzowa, która nie wsiąka w ziemię, staje się spływ powierzchniowy, który przepływa bezpośrednio do wód powierzchniowych lub jest kierowany do kanałów ściekowych, które ostatecznie trafiają do wód powierzchniowych. Woda burzowa, w szczególności burza miejska, zawiera wysoki poziom zanieczyszczeń, które w przypadku bezpośredniego zrzucenia do wód powierzchniowych mogą obniżyć jakość wody.

163

Należy pamiętać, że w przypadku zastosowania określonych preferencji do oszacowania WTP dla poprawy jakości wody, kwestia podwójnego liczenia zniknie, ponieważ oszacowanie WTP odzwierciedlałoby korzyści zdrowotne, a także inne korzyści, takie jak wygoda picia wody z kranu itp.

164

Dyrektywa 2008/98 / WE.

165

Aby zapoznać się z dostępnymi narzędziami do prowadzenia myślenia o cyklu życia, patrz JCR-IES (2011), Wspieranie przyjaznych dla środowiska decyzji dotyczących gospodarki odpadami. Dostępne pod adresem : http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/111111111/22582/1/reqno_jrc65850_lb-na-24916- en-n% 20_pdf_.pdf

166

COM (2014) 398 wersja ostateczna

167

COM (2010) 2020, COM (2011) 21.

168

Dyrektywa ramowa UE w sprawie odpadów, art. 11, ust. 2a) ib).

169

Dyrektywa UE w sprawie składowania odpadów, art. 5, ust. 2.

170

Zobacz także załącznik II A do dyrektywy 2006/12 / WE.

171

Należy pamiętać, że koszty te należy utrzymać również po zakończeniu projektu, aż do osiągnięcia samowystarczalnej kultury lub zachowania przyjaznego dla środowiska.

172

W sektorze gospodarki odpadami podatki są traktowane jako dochody bezpośrednie, pod warunkiem, że promotorzy projektów mogą wykazać, że są pozyskani w celu sfinansowania usług związanych z odpadami i zarezerwowani w tym zakresie, z odpowiednim uzasadnieniem odpowiedniego mechanizmu gromadzenia.

173

Należy pamiętać, że nawet jeśli projekt dotyczy tylko segmentu, konieczne jest przeanalizowanie wydajności i potrzeb inwestycyjnych całego systemu w celu: i) zapewnienia technicznej adekwatności rozwiązania; ii) ocena przystępności cenowej dla konsumentów.

174

Przygotowany przez Eunomia Research and Consulting w 2001 r. Dla Komisji Europejskiej, DG ds. Środowiska.

175

W przypadkach, w których w przypadku braku projektu konieczne byłoby nowe składowisko lub rozbudowa istniejącego, unika się kosztów kapitałowych i operacyjnych (w tym kosztów alternatywnych gruntu i kosztów zamknięcia i opieki) jako korzyść z projektu. Ewentualnie, i gdy jest to wykonalne, można przyjąć jako unikalny koszt uniknięcia wywozu odpadów na składowisko zagraniczne. Zobacz na przykład "Badania i konsultacje w 2001 r. Dla Komisji Europejskiej", DG ds. Środowiska.

176

Alternatywnie, w przypadku niektórych konkretnych materiałów, takich jak metale, ich koszt alternatywny można oszacować jako różnicę między ich krańcowym kosztem długoterminowym a kosztem produkcji od pierwotnego źródła.

177

Literatura ekonomiczna sugeruje odległość do 5 km jako maksymalny limit dla dotkniętego obszaru. Zobacz na przykład Brisson IE i Pearce (1998) "Badanie literatury na temat hedonistycznych badań cen nieruchomości związanych z katastrofami składowisk"

178

Zwykle efekt wynosi od 1,5% do 12,8% wartości nieruchomości (Brisson IE i Pearce, 1998). W przypadku braku danych, jako wskaźnik zastępczy można przyjąć uśrednioną redukcję o 5% (wzrost).

179

Zgodnie z praktyczną orientacją Przewodnika proponowana formuła stanowi skrót do oceny korzyści, szczególnie przydatny, gdy dostępność danych jest niska. Gdy pozwalają na to dane, analitycy angażujący się w metodę ceny hedonicznej powinni oszacować funkcję ceny hedonicznej, obejmującą szeroki zakres zmiennych, w tym charakterystykę domu lub gruntu, charakterystykę lokalizacji / dostępności, charakterystykę sąsiedztwa i cechy środowiskowe, takie jak bliskość obiekt unieszkodliwiania odpadów i mając bezpośredni widok na obiekt. Współczynniki tych ostatnich zmiennych pozwolą oszacować marginalny wpływ obiektu unieszkodliwiania odpadów na ceny nieruchomości, kontrolując wszystkie pozostałe zmienne.

180

Jedynie emisje dwutlenku węgla wynikające ze źródeł nieodnawialnych ("paliw kopalnych") powinny zostać uwzględnione w oszacowaniu korzyści, ponieważ zwiększają one ilość netto CO2 w atmosferze, podczas gdy emisje CO2 ze źródeł odnawialnych można uznać za neutralne emisje, dlatego należy go pominąć.

181

Należy zauważyć, że wybór scenariusza alternatywnego (nic nie robić lub co najmniej) ma wpływ na uwzględnienie emisji rozproszonych z powodu składowania na wysypisku, ponieważ składowanie niestabilizowanej / nie poddanej obróbce biomasy ma być stopniowo wycofywane zgodnie z dorobkiem UE .

182

W związku z tym należy również zauważyć, że poszczególne wskaźniki emisji mogą się różnić w całym horyzoncie czasowym projektu ze względu na przyszłe zmiany przyjmowane w składzie odpadów, które mają być poddane obróbce lub składowane.

183

Dane są dostępne na przykład w EC, (2001,) Opcje gospodarki odpadami i zmiana klimatu. Dostępne na stronie : ( http://ec.europa.eu/environment/ waste / studies / pdf / climate_change.pdf )

184

Komisja Europejska (2013), ocena wpływu dokumentu roboczego służb Komisji. Bruksela, 18 grudnia 2013 r. Dostępne pod adresem: http: // eceuropa.eu/smart-regulation/impacUia_camed_out/docs/ia_2013/swd_2013_0531_en.pdf

185

W niektórych przypadkach towarzyszy temu również zapewnienie infrastruktury dostosowawczej na wypadek katastrofy, np. Wdrożenie planu na wypadek sytuacji nadzwyczajnej w przypadku pożarów lasów.

186

Na przykład w przypadku zapobiegania ryzyku powodziowym mogą pojawić się problemy, które ostatecznie wykraczają poza granice państwowe, a zatem wymagają koordynacji na poziomie ponadnarodowym.

187

Miejsce mające znaczenie dla Wspólnoty, dyrektywa 92/43 / EWG z dnia 21 maja 1992 r., Dyrektywa siedliskowa.

188

Obszar specjalnej ochrony, dyrektywa 2009/147 / WE z dnia 30 listopada 2009 r., Dyrektywa ptasia.

189

Natura 2000 to sieć ekologiczna ustanowiona na mocy dyrektyw siedliskowej i ptasiej. Obejmuje on ponad 26 000 obiektów rozproszonych we wszystkich państwach członkowskich i zajmuje 18% terytorium lądowego UE i około 4% wód morskich w ramach jurysdykcji państw członkowskich. Powstała głównie w celu ochrony i ochrony kluczowych gatunków i siedlisk w całej UE, ale dostarcza także wiele usług ekosystemowych dla społeczeństwa ludzkiego.

190

Dostępne na stronie : http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/finandng/docs/ENV-12-018_LR_Final1.pdf .

191

Jak stwierdzono w sprawozdaniu dotyczącym sieci Natura 2000: "Istnieje wyraźna potrzeba dalszych badań terenowych, które są bardziej rozproszone geograficznie w całej UE, obejmującej szerszy zakres usług ekosystemowych i są wykonywane w sposób porównywalny, co pomogłoby uzyskać lepsze dowody baza dla przyszłych ocen "(str.21).

192

Dyrektywa Rady 91/271 / EWG z dnia 21 maja 1991 r. Dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych

193

Wskaźniki elastyczności zostały uzyskane na podstawie analizy wzorców konsumpcji w ostatnich latach u kilku operatorów wodnych w kraju.

194

Niekwalifikowalne koszty inwestycji obejmują koszty poniesione przed rozpoczęciem okresu programowania (w przypadku planowania / projektu i zakupu gruntów) oraz VAT

195

Alternatywnym modelem dla gminy byłoby zrekompensowanie utraconych dochodów, co pozwoliłoby przedsiębiorstwu energetycznemu na zaciąganie długów, ale to pozostawia gminę z ciągłym zaangażowaniem i jest rzadziej stosowane.

196

Na podstawie średniej ważonej czasu życia różnych kategorii aktywów, ogólną żywotność ekonomiczną projektu szacuje się na 41 lat po wdrożeniu.

197

Jak określono w art. 61 ust. 3 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013

198

Elastyczność definiuje się jako procentową zmianę wskaźnika NPV dla zmiany o +1% w zmiennej.

199

Wartość przełączania jest zmianą procentową wymaganą dla zmiennej wejściowej, aby wskaźnik NPV obrócił się o 0.

200

W oparciu o roczną dostępność 8 000 godzin i średnią zawartość energii w odpadach 9 MJ / kg

201

Dyrektywa 2010/75 / UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 listopada 2010 r. W sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola)

202

Produkcja energii elektrycznej kwalifikuje się jako wysokosprawna kogeneracja zgodnie z dyrektywą 2012/27 / UE (dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej), a zatem zakład spełnia również formułę efektywności energetycznej R1 zdefiniowaną w dyrektywie 2008/98 / WE (dyrektywa ramowa w sprawie odpadów) . Wsparcie finansowe zostało szerzej opisane w sekcji V poniżej (koszty i przychody projektu).

203

Nastąpi redukcja netto emisji gazów cieplarnianych, nawet jeśli zakład uwolni CO2 kopalny zawarty w odpadach (głównie w tworzywach sztucznych i materiałach gumowych). Więcej szczegółów w rozdziale dotyczącym kwantyfikacji korzyści ekonomicznych.

204

Dyrektywa 99/31 / WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. W sprawie składowania odpadów.

205

Zakłada się, że techniczna konfiguracja zakładu MBT obejmuje (i) zamknięty etap wstępnej obróbki mechanicznej w celu oddzielenia metali i lekkich, wysoce łatwopalnych frakcji odpadów, (ii) zamknięty etap biologiczny do tlenowej obróbki w dużej mierze organicznej frakcji odpadów w tunelach, (iii) końcowy etap dojrzewania z końcową obróbką mechaniczną w celu wytworzenia podobnego do kompostu materiału wyjściowego z biologicznie stabilizowanych odpadów (obejmujących przesiewanie i przesiewanie). Bilans masowy MBT przyjmuje się w następujący sposób: a) 200 kiloton mieszanych odpadów resztkowych po stronie wejściowej, b) strona wyjściowa: frakcja odpadowa wysokoenergetyczna 60 kt (30%), metale 5,5 kt (2,75%), 6 kt odrzuca mechaniczną obróbkę wstępną (3%), stabilną na poziomie 70 kt kompostopodobną wydajność (35%), stratę masy 40 kt (20%), 18,5 kt odrzuca z końcowej obróbki mechanicznej (9,25%). Założenia dotyczące ostatecznego przeznaczenia wyjściowych MBT (patrz założenia dotyczące kosztów składowania / cen odbierania poniżej): materiał wyjściowy w postaci kompostu (CLO) jest stosowany jako materiał pokrywający na składowiskach lub jako materiał wypełniający w budownictwie, remediacja zanieczyszczonych miejsc, zamknięte kopalnie; lekka frakcja odpadowa jest usuwana jako paliwo pozostałości (RDF) przez piece cementowe lub firmy specjalizujące się w kondycjonowaniu i obrocie RDF; odzyskane metale są sprzedawane na rynku; odrzuty z etapów obróbki mechanicznej są wysyłane na zwykłe składowiska odpadów komunalnych.

206

Obliczono poprzez podzielenie wartości bieżącej netto przepływów kosztów netto obiektu w okresie referencyjnym (w tym koszty inwestycji i koszty ogólnego zarządu, pomniejszone o przychody ze sprzedaży produktów ubocznych, takich jak ciepło, energia elektryczna i złom metali), poprzez zdyskontowaną ilość przetworzonych odpadów w tym samym okresie, przy zastosowaniu finansowej stopy dyskontowej w wysokości 4%.

207

W oparciu o społeczną stopę dyskontową w wysokości 5%, taką samą jak zastosowana w analizie ekonomicznej opcji WtE, więcej szczegółów znajduje się w sekcji VI poniżej.

208

Przyjęty do analizy okres odniesienia wynosi 30 lat, z czego w opcji MBT 3 lata dotyczą przetargu i budowy oraz 27 lat eksploatacji (odpowiednio 4 i 26 lat, w przypadku opcji WtE, patrz wyjaśnienie w sekcji VI) . Jednostkowy koszt inwestycyjny MBT szacowany jest na 249 EUR / t + 5% kosztów na nieprzewidziane wydatki (bez zakupu gruntu i VAT), koszt eksploatacji i utrzymania jednostki wynosi 28 EUR / t plus koszty transportu i sprzedaży produktów wychodzących na wysypisko 9 EUR / tw roku 2017 wzrasta do 12 EUR / t w 2030 r. Koszty usuwania składowanych produktów (z wyjątkiem transportu) są obliczane na podstawie opłaty za składowanie odpadów wynoszącej 15 EUR / t plus podatek składowy od 12 EUR / t w 2015 r. I wzrastającej do 18 EUR / t w 2020 r., 27 EUR / t w 2025 r. i 36 EUR / t w 2030 r. Koszt składowania CLO i RDF obejmuje tylko koszty transportu, ponieważ zakłada się ostrożnie, że pobór jest nieodpłatny dla operatora instalacji. Zakłada się, że odzyskane metale są sprzedawane po średniej cenie 150 EUR / t (ważona średnia cena rynkowa płacona za żelazo i metale nieżelazne). Koszt reinwestycji wynoszący około 20 mln EUR po upływie połowy okresu eksploatacji miał zastąpić komponenty maszyn i urządzeń po zakończeniu ich ekonomicznej eksploatacji, a także 1 milion EUR na demontaż instalacji po jej ostatecznej likwidacji. Wartość końcowa zakładu na koniec okresu odniesienia wynosi zero. W analizie ekonomicznej przyjmuje się, że całkowity koszt ekonomiczny składowiska w kraju wynosi 30 EUR / t (dla odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne, z wyłączeniem kosztów emisji gazów cieplarnianych, które są monetyzowane osobno). Wartość ta jest używana do obliczenia ekonomicznego kosztu składowania pozostałości MBT (bez CLO) zamiast opłaty za składowanie odpadów i podatku od składowania odpadów użytej w analizie finansowej. Ta sama wartość odnosi się również do monetyzacji korzyści ekonomicznych z każdej tony odpadów, które zostały przekierowane ze składowiska w ramach projektu (to samo założenie zostało zrobione w analizie ekonomicznej opcji WtE. Szczegółowe informacje na temat założeń dokonanych dla opcji WtE znajdują się w sekcjach V i VI poniżej.

209

Stosunek ciepła do energii elektrycznej w całkowitej produkcji energii wynosi 3: 1, tj. 75% ciepła (40 MWth) i 25% energii elektrycznej (13 MWel). W związku z tym, w oparciu o szacunkowe zużycie energii cieplnej 62,5 MW, zakładana wydajność brutto CHP wynosi 85%, obliczona w następujący sposób: (40 MWth + 13 MWel) / (200 000 t * 2,5 MWh / t / 8 000 / h), przy 2,5 MWh / t lub 9 kJ / kg to szacunkowa średnia wartość opałowa zmieszanych odpadów i 8 000 godzin pracy zakładu w ciągu roku.

210

Polichlorowane dwubenzodioksyny / -urany

211

Krótkotrwałe przerwy w przeglądach rocznych zakładu WtE są przewidziane w umowie dotyczącej odbierania ciepła

212

Niekwalifikowalne koszty inwestycji obejmują koszty poniesione przed rozpoczęciem okresu programowania (w przypadku planowania / projektu i zakupu gruntów) oraz VAT.

213

Odpowiednik mocy wejściowej termicznej 2,750 EUR / MW

214

Koszt elektryczności można oszacować po utraconych przychodach zakładu ze sprzedaży energii elektrycznej (50 EUR / MWh), co odpowiada około 6 EUR / ti zwiększyłoby całkowity koszt O & M dla zakładu z 37 EUR / t 42 EUR / t (5,6% wartości aktywów netto)

215

Założenia do obliczenia kosztów O & M: (i) koszty personelu: 18 000 EUR rocznie i pracowników wzrastających realnie o 1% rocznie; (ii) koszty utrzymania: 3,1% wartości aktywów netto rocznie: (iii) koszt ubezpieczenia: 0,5% wartości aktywów netto rocznie.

216

Założenia do obliczenia kosztów składowania: 10 EUR / t dla odpadów innych niż niebezpieczne, 100 EUR / t dla odpadów niebezpiecznych, plus koszty transportu 4,8 EUR / t; bilans masy dla zakładu WtE: żużel i popiół denny (24%), metale (2%), odpady niebezpieczne (2,5%), straty masy (71,5%).

217

To założenie jest zgodne z danymi technicznymi z literatury. Duże wymiany aktywów dotyczą przede wszystkim pakietu piec / kocioł i oczyszczalni spalin, a także innych urządzeń pomocniczych narażonych na duże zużycie. Mniejsze wymiany sprzętu o bardzo krótkiej żywotności (<5 lat) są uwzględnione w regularnych kosztach konserwacji (na przykład super grzejniki systemu kotłowego, kraty rolkowe w komorze spalania itp.).

218

W tym okresie zakład nie generuje żadnych przychodów i nie ma innych wydatków oprócz stałych kosztów operacyjnych i kosztów reinwestycji w przypadku wymiany aktywów.

219

Ten kosztorys opiera się na założeniu, że strona będzie nadal wykorzystywana do tego samego lub podobnego celu w przyszłości.

220

Wartość ta odpowiada faktycznej ilości energii elektrycznej sprzedawanej do sieci, tj. Produkcji brutto minus własne zużycie.

221

Inaczej niż w przypadku przychodów ze sprzedaży energii elektrycznej na rynku, które są obliczane na podstawie faktycznej ilości energii elektrycznej sprzedawanej do sieci (zob. Powyżej przypis), premia za wysokosprawne kogenerowanie odnosi się do wytwarzania energii elektrycznej brutto , tj. w tym własne zużycie energii elektrycznej.

222

W większości krajów UE istnieją systemy zapewniające wsparcie finansowe dla energii elektrycznej wytwarzanej dzięki wysokosprawnej kogeneracji lub z odnawialnych źródeł energii (OZE). Wsparcie finansowe może mieć różne formy, takie jak pomoc inwestycyjna, specjalne taryfy gwarantowane, stałe i zmienne składki płacone w uzupełnieniu do cen energii elektrycznej lub zielone certyfikaty. W przypadkach, w których zakłady typu WtE kwalifikują się do wsparcia w ramach takich programów, wszelkie dodatkowe osiągnięte dochody powinny zostać włączone do analizy finansowej. W tym przypadku przyjęto stałą premię za energię elektryczną wytwarzaną w wysokosprawnej kogeneracji. Jeżeli system wsparcia ma jasno określony okres ważności, konserwatywne podejście polega na ograniczeniu przepływów pieniężnych tylko do końca ustalonego okresu wsparcia. W analizie ekonomicznej ewentualne podwójne liczenie powinno zostać odrzucone przed włączeniem tych składek jako korzyści ekonomicznych.

223

Przesunięte źródło ciepła przyjęte w tym konkretnym przypadku to kocioł grzewczy na węgiel. Koszt zmienny 4,1 EUR / GJ obejmuje koszt transportu paliwa i paliwa (węgiel importowany), a także inne zmienne koszty produkcji i eksploatacji. Dla porównania całkowity koszt ciepła dla kotła opalanego węglem, w tym koszt kapitału, wynosi 6,8 EUR / GJ, a dla kotła gazowego około 9,0 EUR / GJ. Obniżona cena ciepła (tj. Poniżej pełnego kosztu ciepła z przesiedlonego lub następnego najlepszego źródła alternatywnego) jest uzasadniona w tym przypadku, ponieważ zakłada się, że zakład WtE zajmie miejsce istniejącego kotła w porządku pierwszeństwa systemu produkcji ciepła, a nie w celu przesunięcia inwestycji w celu zastąpienia lub odroczenia inwestycji w celu zwiększenia istniejącej zdolności produkcyjnej energii cieplnej (zakłada się, że zapotrzebowanie na ciepło pozostanie bez znaczącego wzrostu w przyszłości). Systemy ciepłownicze są powszechnymi odbiorcami ciepła produkowanego w elektrowniach WtE, a sytuacje takie jak opisane powyżej mogą istnieć w rzeczywistości, ale nie należy ich traktować jako standardowego scenariusza. Cena ciepła ma istotny wpływ na finansową rentowność projektów WtE, dlatego powinna być starannie oceniona i zweryfikowana dla każdego konkretnego przypadku. Ponadto, jeżeli zakłada się obniżoną cenę ciepła, należy sprawdzić, czy znajduje to również odzwierciedlenie w ostatecznej cenie ciepła płaconej przez użytkowników końcowych i nie prowadzi do subsydiowania operatora systemu centralnego ogrzewania.

224

Własne szacunki oparte na opinii biegłego, zakładające konserwatywny rozwój popytu na złom na rynku światowym.

225

Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz przypis umieszczony w sekcji analizy opcji

226

Aby uzasadnić ustalenie opłaty za bramę zakładu WtE poniżej poziomu pełnego zwrotu kosztów (tj. LUC zakładu) przeprowadzono analizę opłacalności gospodarstwa domowego, w której porównano maksymalny możliwy do przyjęcia poziom wydatków gospodarstw domowych na usługi w zakresie gospodarowania odpadami, zgodnie z definicją właściwych organów. władze krajowe oraz całkowity koszt systemu gospodarki odpadami komunalnymi, opracowany w celu osiągnięcia pełnej zgodności ze wszystkimi wymogami prawnymi do 2020 r. Wysokość opłat za usługi związane z gospodarką odpadami, w tym opłatę za wejście do zakładu WtE, oblicza się w taki sposób, aby nie przekraczały one maksymalnych dostępnych cen. Stopniowy wzrost opłat za odpady jest zgodny z prognozowaną poprawą rzeczywistych dochodów gospodarstw domowych w okresie odniesienia projektu.

227

Decyzja Komisji z dnia 20 grudnia 2011 r. W sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych udzielonej niektórym przedsiębiorstwom, którym powierzono wykonywanie usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym.

228

Zostało to uznane za "indywidualną weryfikację potrzeb finansowych zgodnie z mającymi zastosowanie zasadami pomocy państwa" w rozumieniu art. 61 ust. 8 lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013. Stąd art. 61 (1-6) nie ma zastosowania w tej sprawie.

229

VAT jest w pełni odzyskiwany i będzie finansowany z góry przez promotora projektu ze środków przekazanych przez jego udziałowców.

230

Negatywne efekty zewnętrzne z wizualnych i innych nieporządków (hałas, zapach) są wspólne dla dużych projektów gospodarki odpadami, takich jak składowiska lub zakłady utylizacji odpadów, ale mogą być trudne lub nawet niemożliwe do określenia ilościowego, gdy takie projekty są realizowane w lub w pobliżu istniejących terenów poprzemysłowych lub duże obszary przemysłowe. Wynika to z trudności w odizolowaniu wystąpień spowodowanych przez projekt od tych, które zostały już spowodowane przez istniejącą witrynę / infrastrukturę. Jednakże, kiedy duże projekty gospodarki odpadami są wdrażane na terenach niezagospodarowanych, znajdujących się w bliskiej odległości od obszarów mieszkalnych, nie należy lekceważyć negatywnych skutków zewnętrznych w analizie ekonomicznej. Typową metodą stosowaną do monetyzacji takich efektów zewnętrznych jest metoda ceny hedonicznej. Przy stosowaniu metody ceny hedonicznej należy oszacować trzy ważne zmienne: (i) obszar oddziaływania projektu i przedmiotowy majątek (wm2), (ii) średnia wartość nieruchomości lub roczny czynsz (w EUR / m2) oraz ( iii) oczekiwaną stawkę amortyzacji w związku z projektem (w%). O ile oszacowanie pierwszej i drugiej zmiennej jest silnie uzależnione od czynników specyficznych dla danego miejsca, trzecią zmienną można oszacować na podstawie doświadczeń z innych porównywalnych projektów. Należy odnieść się do rozdziału 4.2.7.4 i załącznika VI, które zawierają więcej szczegółów i przykład zastosowania.

231

Wartość została zaczerpnięta z krajowych wytycznych CBA, która jest średnią oceną dla kraju zalecanego do stosowania w przypadku, gdy nie jest dostępne lepsze oszacowanie dla danego regionu projektu.

232

W tym przypadku zakłada się, że węgiel jest importowany. W przypadkach, gdy węgiel pochodzi głównie z produkcji krajowej, karę za bezpieczeństwo dostaw można usunąć lub zmniejszyć.

233

Koszt produkcji opiera się na średnim koszcie paliwa, w tym transporcie wynoszącym około 85 EUR / t. W kosztach karnych za bezpieczeństwo dostaw węgla wykorzystano ekspercki szacunek.

234

Wykorzystanie kosztu wytworzenia CCGT jako podstawy do spieniężenia korzyści ekonomicznych związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w zakładzie WtE jest uproszczeniem. Podobnie jak w tym przypadku scenariuszem alternatywnym jest scenariusz, w którym nie buduje się żadnego zakładu, bardziej realistycznym oszacowaniem korzyści ekonomicznych byłoby uwzględnienie średniego kosztu wytworzenia dwóch zakładów: istniejącego zakładu marginalnego (produkcja przesiedlona w krótkim i średnim okresie) i CCGT (generacja przemieszczona w dłuższej perspektywie). Należy zauważyć, że definicja zakładu marginalnego jest specyficzna dla każdego kraju.

235

Określone emisje gazów cieplarnianych ze składowisk i zakładów WtE są wyrażone w równoważnikach CO 2 (CO 2eq ) na tonę wsadu wejściowego. Innymi gazami cieplarnianymi, oprócz CO 2, są metan (CH 4 ) i tlenek azotu (N 2 O), które są przekształcane w równoważniki CO 2 przez zastosowanie czynnika, który wyraża ich wpływ na zmianę klimatu w stosunku do CO 2 (tj. 21 dla CH4 i 310 o N 2 o).

236

Specyficzne wskaźniki emisji dla składowisk odpadów i zakładów WtE są różne w okresie odniesienia, ponieważ w ich obliczeniach uwzględniono przyszłe zmiany zakładane w składzie zmieszanych odpadów resztkowych, które mają być poddane obróbce w zakładzie WtE (tj. Zmniejszona zawartość odpadów kuchennych / żywnościowych i zwiększona zawartość Plastikowy). Specyficzne emisje ze składowisk są obliczane przy założeniu, że dobrze zarządzane zarządzane składowiska są takie, jakie istnieją w pobliżu obszaru projektu. Model zastosowany do obliczeń to model opracowany przez JASPERS dla obiektów gospodarki odpadami ( http://www.jaspersnetwork.org/jaspersnetwork/display/for/Calculation+GHG+Emissions+in+Waste+i+Waste-to- Energia + projekty ).

237

Przyjęte ceny cienia dla CO 2 są zgodne z wartościami sugerowanymi w punkcie 2.8.8 niniejszego przewodnika (szacunki EBI), dostosowanymi do stałych cen z 2013 roku. Eskalacja o 1,1 mln EUR rocznie w latach 2031 - 2042 jest również zgodna z sugestią zawartą w tym przewodniku (również

238

wyrażone w stałych cenach z 2013 r.).

239

Przy obliczaniu wlicza się całkowitą produkcję elektryczności zakładu WtE, w tym zużycie energii elektrycznej w procesie własnym, ponieważ ta ostatnia brana jest pod uwagę również po stronie kosztów, a jej wartość jest uzależniona od tej samej ceny energii elektrycznej. W związku z tym przepływy pieniężne odpowiadające zużyciu energii elektrycznej w procesie własnym znoszą się nawzajem w całkowitym przepływie środków pieniężnych z projektu.

240

Elastyczność definiuje się jako procentową zmianę wskaźnika NPV dla zmiany o +1% w zmiennej.

241

Wartość przełączania jest zmianą percentyla wymaganą dla zmiennej wejściowej, aby wskaźnik NPV obrócił się o 0.

242

Krytyczną zmienną definiuje się jako zmienną, której odchylenie o 1% prowadzi do zmiany wartości FNPV lub ENPV projektu o więcej niż 1%.

243

Przyjęty przez Radę Europejską 23 października 2014 r. Z uwzględnieniem zaleceń komunikatu Komisji Europejskiej COM (2014) 15.

244

W odniesieniu do energii wodnej każdy projekt, który zmienia charakterystykę hydromorfologiczną jednolitej części wód, powodując pogorszenie stanu, należy oceniać zgodnie z art. 4.7 RDW.

245

W odniesieniu do inteligentnej infrastruktury gazowej musi ona mieć co najmniej jedną z następujących cech:

- wspiera integrację generacji ze źródeł niekonwencjonalnych (takich jak odnawialne źródła energii, OZE, na bazie syntetycznego metanu i biometanu) w sieciach gazowych, transporcie i magazynowaniu tego gazu;

- umożliwia integrację elektrowni gazowych w sieciach elektroenergetycznych, w razie potrzeby, w celu skompensowania obciążeń szczytowych, aby umożliwić dalszą integrację OZE (a tym samym zwiększenie ogólnego udziału OZE w systemie);

- zwiększa elastyczność sieci gazowych, w szczególności dzięki wykorzystaniu technologii informatycznych, w celu sprostania wyzwaniom związanym z popytem i podażą, a także oferuje klientom nowe usługi i większą skuteczność przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnego wpływu na klimat i środowisko w porównaniu z istniejącą sytuacją. Dlatego promuje scenariusz wygrany-wygrany z perspektywy klimatu.

246

Dostępne na stronie : http://ec.europa.eu/energy/renewables/action_plan_en.htm

247

Dostępne pod adresem http://www.energy-community.org/portal/page/portal/ENC_HOME/AREAS_OF_WORK/ENERGY_EFFICIENCY/NEEAPs

248

Zdefiniowane jako zużycie energii brutto w kraju podzielone przez produkt krajowy brutto.

249

Energia elektryczna wytwarzana przez konsumenta z kwalifikującego się zakładu wytwarzającego na miejscu i dostarczana do lokalnych zakładów dystrybucyjnych.

250

Środki na oszczędzanie energii i poprawę wydajności zarówno MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw są kwalifikowalne, chociaż te ostatnie nie stanowią priorytetu inwestycyjnego dla funduszy UE.

251

Nie wszystkie wymienione tu czynniki mogą mieć znaczenie dla wszystkich konkretnych typologii projektów energetycznych.

252

Nie wszystkie z nich mogą mieć znaczenie dla wszystkich typologii projektów energetycznych.

253

Na przykład instalacja filtrów do systemów zapobiegania zanieczyszczeniom lub oczyszczania ścieków i oparów lub bezpieczeństwa ludzi (np. Program szkolenia w zakresie gotowości na wypadek awarii).

254

System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych Unii Europejskiej (EU ETS) jest jednym z głównych filarów polityki klimatycznej UE. Program został ustanowiony na mocy dyrektywy 2003/87 / WE i ma na celu umożliwienie UE i państwom członkowskim spełnienia zobowiązań w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, zgodnie z protokołem z Kioto. System, który rozpoczął działalność w styczniu 2005 r., Wymaga, aby wszystkie instalacje działające w którejkolwiek z działalności wymienionych w załączniku I do dyrektywy, w tym działalność w sektorze energetycznym i emitujące GHG, były w posiadaniu odpowiedniego zezwolenia wydanego przez właściwy organ. władze.

255

Inwestycje zmierzające do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z działalności objętej zakresem dyrektywy w sprawie ETS nie mogą być wspierane z EFRR ani z Funduszu Spójności. Jednak w niektórych bardzo szczególnych przypadkach (np. Zmiana paliwa z paliw kopalnych na energię z biomasy) pewne inwestycje mogą być kwalifikowalne. Jeżeli inwestycja łączy odnawialne źródła energii i instalacje spalania o nominalnej mocy cieplnej przekraczającej 20 MW, część operacji związanych z instalacjami spalania nie kwalifikuje się.

256

W przypadku przerywanych form energii odnawialnych, takich jak energia słoneczna, wiatrowa i pływowa, generowanie nie jest "możliwe do wysłania", tj.

257

wytworzona energia elektryczna nie może być kontrolowana i dostosowywana do popytu. W związku z tym wpływ korzyści płynących ze zwiększonego bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii należy rozważyć po odjęciu dodatkowych kosztów zewnętrznych związanych z wykorzystaniem rezerwowej mocy obliczeniowej, która jest wymagana do zapewnienia niezawodnych dostaw przez całą dobę.

258

Patrz: Raporty referencyjne JRC Komisji Europejskiej (2012), Wytyczne dotyczące analizy kosztów i korzyści projektów Smart Grid.

259

Zobacz także Wytyczne dobrych praktyk w zakresie szacowania kosztów związanych z przerwami w dostawie energii elektrycznej i zaburzeniami napięcia, Rada Europejskich Regulatorów Energetyki, 7 grudnia 2010 r.

260

Zastąpienie kraju importującego energię mogłoby również mieć na celu zwiększenie bezpieczeństwa dostaw poprzez dostarczanie energii z bardziej wiarygodnego źródła. Jednak korzyść ta jest już uwzględniona w innym oszacowaniu (patrz sekcja "Zwiększenie bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii"). W tym miejscu nacisk kładzie się na projekty, które pozwalają na obniżenie kosztów energii, niezależnie od jakiegokolwiek możliwego wkładu w bezpieczeństwo i niezawodność dostaw.

261

Na przykład projekty polegające na zastąpieniu przywożonej energii elektrycznej samoczynnie wytwarzaną energią elektryczną lub odwrotnie, produkowanej przez siebie energii elektrycznej z importowaną energią elektryczną.

262

Definicja długoterminowego kosztu krańcowego znajduje się w załączniku III.

263

Patrz ENTSO-E, Wytyczne dotyczące analizy kosztów i korzyści projektów rozwoju sieci i jej przyszłych aktualizacji, listopad 2013 r. Www.entsoe.eu

264

Zobacz ENTSOG, Metodologia analizy kosztów i korzyści, listopad 2013 r. Www.entsog.eu

265

Zdolność przesyłu sieci odzwierciedla zdolność sieci do przesyłu energii elektrycznej przez granicę, tj. Z jednego obszaru przetargowego (obszar w obrębie kraju lub operatora systemu przesyłowego) do innego lub w jakimkolwiek innym odpowiednim przekroju tego samego korytarza przesyłowego, mającego efekt zwiększenia transgranicznej zdolności przesyłowej sieci.

266

W rzeczywistości, ponieważ istnieje system pozwoleń, prawdopodobne jest, że całkowita emisja (niektórych) gazów cieplarnianych pozostanie niezmieniona, ponieważ ktoś inny kupi zwolnione zezwolenia, a tym samym emituje więcej. W związku z tym ogólny wpływ na środowisko staje się zerowy i nie należy go włączać do analizy ekonomicznej. Jest to prawdą, jeśli przyjęta zostanie "statyczna" perspektywa. Wręcz przeciwnie, jeśli przyjęta zostanie "dynamiczna" perspektywa - pociągająca za sobą stopniowe zmniejszanie całkowitych emisji w perspektywie długoterminowej w UE - sensowne jest również uwzględnienie redukcji emisji w analizie ekonomicznej. Ta sama logika dotyczy redukcji emisji gazów cieplarnianych w projektach z zakresu efektywności energetycznej zużycia (punkt 5.8.2.3).

267

http://www.casesdatabase.com

268

http://www.externe.info/

269

Nowe efekty zewnętrzne w zakresie zrównoważonej energii, dostępne na stronie : http://www.needs-project.org/

270

Organizator spodziewa się, że po uruchomieniu nowego rurociągu stary może nadal być wykorzystywany w razie potrzeby, ale przy zmniejszonym ciśnieniu i pojemności.

271

"Wyliczony koszt" jest wskaźnikiem kosztów cyklu życia, powszechnie stosowanym do pomiaru długoterminowych kosztów jednostkowych. Oblicza się go tutaj jako stosunek (i) bieżącej wartości całkowitych (kapitałowych i operacyjnych) kosztów w całym okresie odniesienia projektu do (ii) obecnej wartości całkowitej ilości gazu przesyłanego przez rurociąg w tym samym czasie horyzont.

272

Obejmuje również koszty związane z nabyciem prawa drogi.

273

Konsekwencje techniczne nie są uwzględnione, ponieważ inwestycja została zapisana w budżecie na podstawie "prognozowania klasy referencyjnej" - zob. Załącznik VIII przewodnika. Podejście to było w tym przypadku wykonalne, ponieważ organizator, krajowy OSP, ma dostęp do dość dużej próbki danych kosztowych dla tej typologii inwestycji. Ponadto w kosztorysie nie uwzględniono korekty ceny (dotyczącej inflacji), chociaż potencjalnie kwalifikują się do współfinansowania.

274

Jednostkowy koszt inwestycyjny oblicza się tutaj, dzieląc całkowity koszt inwestycji zarówno przez długość rurociągu, jak i powierzchnię sekcji, tak aby uwzględnić również rozmiar rury (średnicę).

275

Dla uproszczenia przyjmuje się, że przepływy pieniężne netto z trzech pozostałych lat życia są równe temu z ostatniego roku okresu odniesienia. W analizie ekonomicznej zamiast finansowych przepływów pieniężnych wykorzystuje się korzyść ekonomiczną netto. W związku z tym szacunkowa wartość finansowa szacowana jest na 21 mln EUR, podczas gdy prognoza ekonomiczna na 119 mln EUR.

276

Należy zauważyć, że chociaż projekt generuje dochód netto, art. 61 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 nie został zastosowany, ponieważ indywidualna weryfikacja potrzeb finansowych została już przeprowadzona zgodnie z mającymi zastosowanie zasadami dotyczącymi pomocy państwa - zob. Art. 61 ust. ) (c) rozporządzenia (UE) nr 1303/2013.

277

Łączne finansowanie przekracza całkowity koszt inwestycji, ponieważ obejmuje również odsetki w trakcie budowy równe 2,6 miliona EUR. Ponadto 31 milionów EUR

278

VAT jest również finansowany z góry przez promotora (VAT można odzyskać).

279

Ponieważ handel paliwami odbywa się na skalę międzynarodową, wykorzystanie cen granicznych zamiast cen na rynku krajowym pozwala na wyłączenie opodatkowania i innych zakłóceń rynku, aby lepiej odzwierciedlać koszt alternatywny tych zasobów w analizie ekonomicznej. Zakłada się tutaj, że odpowiednie granice to Europa Północno-Zachodnia (obszar Amsterdam / Rotterdam / Antwerpia) dla produktów naftowych i węgla oraz niemiecka granica dla gazociągów.

280

Zmiany w emisjach zanieczyszczeń w powietrzu (np. SOx i NOx) między zakładanym gazem ziemnym a przyjętymi paliwami alternatywnymi mogły również zostać uwzględnione w analizie opartej na jednostkowych współczynnikach emisji i szarej cenie emisji (np. Z badań ExternE). Z drugiej strony, emisje metanu z powodu strat z nowego gazociągu nie zostały uwzględnione jako negatywna zewnętrzność projektu, ponieważ ich wpływ został uznany za nieistotny w porównaniu z wpływem emisji CO2 ze spalania gazu.

281

Zobacz na przykład monetyzację korzyści dla sektora energetycznego, który uwzględnia różnice w wydajności i kapitale oraz koszty operacyjne między gazem a węglem.

Przy szacowanej 17% ekonomicznej stopie zwrotu (ERR), dodatniej ekonomicznej wartości bieżącej netto wynoszącej 278 milionów euro i stosunku korzyści do kosztów równym 3,2, oczekuje się, że budowa nowego gazociągu Alpha-Beta zwiększy dobrobyt społeczny. Dlatego warto wspierać dzięki wkładowi UE. Stopniowe monetyzowanie korzyści projektu wyjaśniono w poniższej tabeli (dla roku 4, tj. Pierwszego roku działalności).

282

Ewentualne rozbieżności w obliczeniach przedstawionych w tej tabeli wynikają z zaokrąglenia liczb podanych w arkuszu kalkulacyjnym CBA.

283

Jednostkowe wskaźniki emisji gazów cieplarnianych pochodzą z Wytycznych dla krajowych wykazów gazów cieplarnianych Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC).

284

Elastyczność definiuje się jako procentową zmianę wskaźnika NPV dla zmiany o +1% w zmiennej.

285

Patrz Holznagel i in. (2010), str. 15.

286

Zobacz dokument pt. "Fiszka tematyczna" dla funkcjonariuszy biurowych, którzy ułatwiają dostęp do wysokiej jakości szybkiego internetu szerokopasmowego i jego wykorzystanie oraz jego jakość, wersja 2, 13 marca 2014 r. Dostępne na stronie : http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/thematic_guidance_fiche_ict_broadband.pdf

287

W szczególności istnienie krajowych lub regionalnych planów sieci nowej generacji (NGN), które uwzględniają działania regionalne w celu osiągnięcia celów UE w zakresie szybkich łączy internetowych, jest jednym z tematycznych uwarunkowań ex ante przewidzianych na lata 2014- 2020.Warunek ten ma zastosowanie, jeżeli państwo członkowskie planuje przydzielić środki z EFRR w celu rozszerzenia sieci szerokopasmowej i wdrożenia sieci o wysokiej przepustowości oraz wspierania przyjęcia przyszłych i powstających technologii i sieci gospodarki cyfrowej (art. 5 ust. 2 ( a) rozporządzenia w sprawie EFRR). Należy zauważyć, że NGN / NGA reprezentuje więcej niż tylko większą przepustowość; obejmuje również kilka cech związanych z architekturą i usługami. Patrz zalecenie ITU-T Y.2001 (12/2004) - Ogólny przegląd NGN (ITU 2014).

288

Zobacz: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN

289

Zobacz Poradnik na temat uwarunkowań ex ante: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/eac_guidance_esif_part2_en.pdf

290

Na przykład można zastosować następujące wskaźniki: długość regionalnej sieci światłowodowej; liczba centrów zarządzania siecią; odsetek przedsiębiorstw z dostępem szerokopasmowym podstawowym / NGA; odsetek gospodarstw domowych z dostępem szerokopasmowym podstawowym / NGA; odsetek gospodarstw domowych mieszkających na obszarach wiejskich obsługiwanych przez sieci szerokopasmowe; liczba abonamentów szerokopasmowych na 100 osób itd. Zaleca się wyraźne przedstawienie wpływu projektu poprzez dostarczenie informacji o wskaźnikach przed i po projekcie.

291

Może to być skręcona para przewodów miedzianych (tradycyjnie używanych w telefonii), kable koncentryczne (tradycyjnie używane do dystrybucji telewizyjnej w budynkach), światłowody (tradycyjnie używane do transmisji bardzo dużej ilości danych na bardzo duże odległości), lub wieże antenowe i witryny, jeżeli transmisja odbywa się bezprzewodowo (np. w przypadku transmisji radiowej i satelitarnej).

292

Termin "ciemne włókno" był pierwotnie używany w odniesieniu do potencjalnej przepustowości sieci infrastruktury telekomunikacyjnej, ale teraz odnosi się również do coraz powszechniejszej praktyki leasingowania kabli światłowodowych od dostawcy usług sieciowych lub, ogólnie, do instalacji światłowodowych, które nie są własnością lub kontrolowane przez tradycyjnych przewoźników. Uzupełnieniem ciemnego włókna jest "oświetlone włókno", odnoszące się do aktywnego użytkowania ciemnej (wynajętej); infrastruktura światłowodowa przez sieć lub dostawcę usług.

293

Rozważania te mogą prowadzić do adaptacji modelu inwestycyjnego, a także do przyjęcia środków wspierających popyt, aby odwrócić błędne koło między niskimi umiejętnościami, niskim poziomem edukacji a niską dostępnością / przystępnością usług.

294

Wybór modelu będzie musiał odpowiadać sytuacji w terenie pod względem problemów społeczno-gospodarczych wpływających na popyt (demografii, dochodów, edukacji, szkoleń w zakresie TIK itp.). Zobacz także Przewodnik po inwestycjach w szybkie łącza szerokopasmowe.

295

Aby obliczyć liczbę gospodarstw domowych i przedsiębiorstw dodatkowo połączonych, oczekiwaną stopę absorpcji należy pomnożyć przez liczbę gospodarstw domowych i przedsiębiorstw objętych i przekazywanych przez infrastrukturę. Należy pamiętać, że jest to czysto ilościowa kalkulacja, pomijająca informacje o intensywności i jakości użytkowania.

296

Oczywiście, wyżej wymienione metody powinny być traktowane jako alternatywa tylko w przypadku adresowania tej samej kategorii użytkowników. Wręcz przeciwnie, jeśli jedna metoda (np. Transfer korzyści) jest wykorzystywana do oceny korzyści w zakresie zwiększenia wzrostu np. W gospodarstwach domowych, można to połączyć z innymi metodami (np. Wartością dodaną brutto w celu oszacowania wzrostu świadczenia na pokrycie kosztów dla przedsiębiorstw).

297

Ramy analizy kosztów i korzyści dla projektów łączności szerokopasmowej. Dostępne na platformie JASPERS Network: http://www.jaspersnetwork.org/ plugins / servlet / documentRepository / searchDocument?resourceType = JASPERS% 20Dorking% 20Papers

298

Zgodnie z krajową strategią dostępu do łączy szerokopasmowych podstawowe połączenie szerokopasmowe definiuje się w tym konkretnym przypadku jako dopuszczalną minimalną prędkość 2 Mb / s, podczas gdy w przypadku usług NGA prędkość minimalna wynosi 30 Mb / s.

299

Zgodnie z "Wytycznymi UE dotyczącymi stosowania zasad pomocy państwa w związku z szybkim rozmieszczeniem sieci szerokopasmowych"; Dz.U. C25 z 26.01.2013, str. 1. 1, obszary zostały podzielone na trzy kategorie (biała, szara i czarna) w zależności od dostępności infrastruktury szerokopasmowej. Białe obszary nie mają żadnej infrastruktury i nie ma planów, aby operatorzy je opracowali w najbliższej przyszłości; szare obszary to te, w których obecny jest jeden operator sieci, ale jest mało prawdopodobne, że w niedalekiej przyszłości zostanie opracowana inna sieć; obszary czarne to te, w których istnieją już co najmniej dwie podstawowe sieci szerokopasmowe różnych operatorów lub istnieją plany ich rozwoju; usługi szerokopasmowe świadczone są na konkurencyjnych warunkach. Zasadniczo interwencja publiczna jest uzasadniona jedynie na obszarach białych, aw pewnych okolicznościach również na obszarach szarych, podczas gdy interwencja publiczna na czarnych obszarach nie jest konieczna.

300

Ta kategoria obejmuje gospodarstwa domowe z "szarych" obszarów, na których dostępne są podstawowe usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu od jednego operatora, a dzięki temu projektowi będzie można oferować usługi NGA.

301

Zakłada się, że przepływy pieniężne netto z pozostałych trzech lat życia są równe przepływowi z ostatniego roku okresu odniesienia, z uwzględnieniem kosztów odtworzenia składników aktywnych. W analizie ekonomicznej zamiast finansowych przepływów pieniężnych wykorzystuje się korzyść ekonomiczną netto. W związku z tym szacunkowa wartość finansowa szacowana jest na 7,6 miliona euro, podczas gdy prognoza ekonomiczna wynosi 55,3 miliona euro. Koszty wymiany składników aktywnych są równe procentowi (30%) kosztów wymiany w latach 11-13, co odzwierciedla dodatkowy czas trwania operacji.

302

Wytyczne dotyczące pomocy państwa na rzecz sieci szerokopasmowej wymagają, aby projekty ubiegające się o pomoc publiczną zawierały mechanizm zwrotu podatku wstecznego (zwrotnego) do umowy koncesyjnej ze zwycięskim oferentem, aby zapewnić, że nie wystąpi nadmierna rekompensata dla wykonawcy, jeżeli popyt na łącza szerokopasmowe obszar docelowy rośnie poza przewidywane poziomy. Ustanowienie takiego mechanizmu ma na celu zminimalizowanie ex post i z mocą wsteczną kwoty pomocy, którą wstępnie uznano za niezbędną.Mechanizm wycofywania należy wyjaśnić w powiadomieniu dotyczącym projektu, a także zastosować wskaźniki w celu sprawdzenia nadwyżki rekompensaty. Chociaż nie ma standardowej definicji nadmiernej rekompensaty, która pozostawia pewne pole do interpretacji, można ogólnie założyć, że zyski są wyższe niż w pierwotnym biznesplanie lub średniej przemysłowej. W praktyce do tej pory Komisja zaproponowała i zaakceptowała następujące wskaźniki nadmiernej rekompensaty: i) zysk jest wyższy niż 10% wartości sieci i wyposażenia (np. N 626/2009); ii) zyski są obliczane łącznie i rekultywowane, jeżeli przekraczają średni zysk branży (np. N 30/2010); iii) na podstawie porównania EBITDA operatora (zysk przed odsetkami, podatkami, amortyzacją) z rynkowym wskaźnikiem referencyjnym [np. N 407/2009; SA.33438 (2011 / N)]; iv) zastosowanie średniego ważonego kosztu kapitału jako punktu odniesienia dla poziomu zysku branży (np. N 596/2009).

303

Jak wyjaśniono w wytycznych dotyczących pomocy państwa na rzecz sieci szerokopasmowych, "organy przyznające mogą przewidzieć, że wszelkie dodatkowe zyski uzyskane od wybranego oferenta mogłyby zostać przeznaczone na dalszą rozbudowę sieci szerokopasmowych w ramach programu ramowego i na tych samych warunkach pierwotnego środka pomocy."Takie podejście zastosowano w kilku przypadkach [np. N 183/2009; SA.32866 (2011 / N)].

304

Większość innych komponentów projektu to specjalistyczny sprzęt technologiczny i profesjonalne usługi, które można uznać za odpowiednio wycenione na rynku.

305

Projekt interweniuje w obszarach, w których występuje nieprawidłowość w funkcjonowaniu rynku lub zmniejszona konkurencja, czego skutkiem jest brak zainteresowania ze strony prywatnych podmiotów gospodarczych inwestycjami w tych obszarach i sprawienie, że obszary te kwalifikują się do wsparcia publicznego. Ponadto, ze względu na wymogi dotyczące pomocy państwa, stosowane ceny są ustalane na podstawie punktów odniesienia i mogą nie odzwierciedlać faktycznej gotowości do płacenia przez lokalnych użytkowników projektów (WTP).

306

Wartości stosowane w analizie ekonomicznej zostały oparte na metodzie transferu korzyści i pochodzą z analizy dostępnej literatury.

307

Dostosowanie PKB nastąpiło w przypadkach, w których wyniki oparte były na badaniach z krajów o różnych poziomach PKB. Szczegółowa lista odnośnych badań i krajowych statystyk została przedstawiona w studium wykonalności.

308

www.itu.int/ITU-D/ict/newslog/Doubling+Broadband+Speed+Leads+To+03 + GDP + Growth + In + OECD.aspx . W dokumencie stwierdza się wzrost PKB o 0,3% zamiast WDB, ale zakłada się, że WDB i PKB są zasadniczo równoważne w tym kontekście, ponieważ wartość dodana brutto stanowi zwykle co najmniej 90% PKB.

309

Dokument roboczy służb opracowany przez JASPERS (2013 r.) I Przewodnik po Europejskim Banku Inwestycyjnym (2013 r.) Był w przeszłości wykorzystywany jako wstępne wytyczne do zastosowania podejścia AKK w praktyce sektora BRI. Wytyczne te odzwierciedlają doświadczenia autorów zebrane z projektów RDI opracowanych w okresie programowania 2007-2013, w tym niektóre przygotowane w kontekście programów finansowanych przez UE. Można oczekiwać, że te przewodniki będą od czasu do czasu aktualizowane, aby rozważyć nowe osiągnięcia w zakresie najlepszych praktyk i badań akademickich. Czytelnik powinien również mieć świadomość, że w celu ulepszenia metodologicznych ram oceny infrastruktury RDI, program sponsoringu badawczego University Research University (EIBURS) finansuje obecnie akademicki projekt badawczy zatytułowany "Analiza kosztów / korzyści w badaniach, Sektor rozwoju i innowacji "( http://www.eiburs.unimi.it/ ), który rozpoczął się w grudniu 2012 r. I będzie trwał do grudnia 2015 r.

310

Inne procedury mogą być stosowane w innych kontekstach, a perspektywa AKK powinna być postrzegana jako uzupełnienie tych perspektyw; patrz na przykład proces oceny projektów Europejskiego Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI) (ESFRI, 2011 r., Komisja Europejska, 2013 r.), Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) Globalne Forum Naukowe składa sprawozdania dotyczące dużych infrastruktur badawczych ( OECD 2008 i 2010) oraz Poradnik FenRIAM (Curaj i Pook, 2011).

311

W tej dziedzinie różne akronimy są często używane w dokumentach politycznych i dokumentach regulacyjnych, takich jak RI (badania i innowacje), badania i rozwój (badania i rozwój), RTDI (badania, rozwój technologiczny i innowacje). W niniejszym rozdziale zastosowano skrót RDI, aby wyraźnie uwzględnić różne typologie infrastruktur, które mogą obejmować badania naukowe i innowacje, w tym rozwój technologiczny. Jak wyjaśniono w sekcji 7.1.2, granice między różnymi działaniami są wąskie i często trudno jest rozdzielić w praktyce wyłącznie działalność badawczą od rozwoju oraz badania stosowane / rozwój od innowacji.

312

Komunikat Komisji Europejskiej "Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu ", COM (2010) 2020 wersja ostateczna.

313

Komisja Europejska uważa, że ​​pomoc państwa na innowacje zarówno dla MŚP, jak i dla dużych przedsiębiorstw powinna zostać zatwierdzona w zakresie, w jakim dotyczy precyzyjnych i prawdziwie innowacyjnych operacji, które wyraźnie dotyczą niedoskonałości rynku, które utrudniają innowacje i zapobiegają zwiększaniu poziomu badań i rozwoju w gospodarka UE. Pomoc państwa dla BRI powinna być ukierunkowana na projekty, które nie miałyby miejsca lub byłyby realizowane w bardziej ograniczony sposób bez pomocy państwa.

314

Z kolei konkurencyjność przemysłu ma kilka wymiarów: kapitał ludzki, akumulacja środków trwałych, wydajność pracy itp.

315

W szczególności podstawowa infrastruktura badawcza i sprzęt zakupowy do badań podstawowych mogą być wspierane pod następującymi warunkami: i) dziedziny badań muszą być zgodne ze strategią inteligentnej specjalizacji, ii) musi istnieć uzasadnienie, w jaki sposób wyniki badań będą iii) w odniesieniu do dużych projektów, wszystkie CBA i inne aspekty planowania (w szczególności biznes plan zapewniający stabilność finansową inwestycji) muszą być brane pod uwagę na jak najwcześniejszym etapie , najlepiej w ramach PO, iv) pierwszeństwo należy przyznać takim projektom, które są częścią planu działania ESFRI lub regionalnym instrumentem partnerskim infrastruktury ESFRI i zgodnie ze strategią inteligentnej specjalizacji. Zobacz wersję roboczą fiszki tematycznej dla urzędników, badań i innowacji, wersja 3 - 13.03.2014. Dostępne na stronie : http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/draft_thematic_guidance_fiche%20research_innovation_final.pdf

316

Lista jest czysto ilustracyjna, opiera się na kilku dokumentach strategicznych i dokumentach oceny projektu.

317

Artykuł 16 (Określenie dochodów) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) uzupełniającego rozporządzenie nr 1303/2013, C (2014) 1207 final, Bruksela, 3.3.2014.

318

Biorąc pod uwagę znaczenie i nowość AKK w tym obszarze, instytucje zarządzające mogą być również zainteresowane CBA ex post istniejących infrastruktur BRI, aby uczyć się na doświadczeniu, ale nie jest to tematem niniejszego przewodnika.

319

W rzeczywistości, ponieważ przedsiębiorstwa są podmiotami prawnymi, które ostatecznie są własnością inwestorów, prawdziwymi ostatecznymi beneficjentami są udziałowcy. Jednak ze względu na prostotę korzyści odnoszą się do przedsiębiorstw.

320

Mogą istnieć inne korzyści, które ewaluator może przedyskutować w CBA konkretnego projektu. Na przykład budowanie nowego, bardziej energooszczędnego laboratorium, które zastępuje stare, może przynieść korzyści w postaci mniejszej emisji CO2 i uniknięcia kosztów dla promotora projektu. Korzyści te mogą być ważne w konkretnych przypadkach, ale nie są typowe dla projektów BRI, a zatem nie są omówione w tym rozdziale.

321

Zazwyczaj patrząc na zyski przed odsetkami, podatkami, amortyzacją (EBITDA).

322

Nomenklatura Generale des Activites Economiques dans les Communautes Europeennes.

323

"Badanie mające na celu określenie ryczałtowych udziałów w przychodach dla sektorów lub podsektorów w zakresie (i) ICT, (ii) badań, rozwoju i innowacji oraz (iii) efektywności energetycznej w odniesieniu do działań generujących dochód netto współfinansowanych przez Wspólnotę Europejską Fundusze strukturalne i inwestycyjne (europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne) w latach 2014-2020 ", realizowane przez CSIL, Centrum Studiów Przemysłowych, we współpracy z T33, w imieniu Komisji Europejskiej, Dyrekcja ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej., Umowa o świadczenie usług nr 2013CE160AT111.

324

Na przykład Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO): http://www.wipo.int/ipstats/en/

325

Te wartości minimalne i maksymalne zostały wykorzystane przez JASPERS do wartości odpowiednio patentów krajowych i międzynarodowych (JASPERS, 2013).

326

http://www.epo.org/about-us/annual-reports-statistics/statistics/granted-patents.html

327

Podobnie jak w przypadku większości literatury naukowej, która jest dostępna dla czytelników za darmo w bardzo niskiej cenie.

328

W niektórych przypadkach wskaźniki scjentometryczne można wykorzystać do określenia śladu naukowca. Przykładem jest indeks H, który opiera się na dystrybucji cytatów otrzymanych przez dane publikacje (Hirsch, 2005).

329

http://www.ons.gov.uk/ons/rel/ashe/annual-survey-of-hours-and-earnings/index.html

330

Zobacz na przykład Castiglione, van Deth i Wolleb (2008).

331

W szczególności sekcje 4.3.7.1 dotyczące oceny poprawy warunków zdrowotnych i sekcji 4.3.7.5 dotyczące zmniejszonych szkód rzeczowych.

332

Podejście oparte na ocenie opiera się zasadniczo na metodzie płacy hedonicznej. W celu oceny zmian wskaźników umieralności, patrz punkt 3.8.4. Informacje na temat zmniejszenia częstości zachorowań, patrz punkt 4.1.7.6.

333

Opracowany przez Clawsona i Knetscha, 1966.

334

Jednak, jak stwierdzono w sekcji 7.4, zwiększenie efektywności energetycznej nie powinno być głównym celem projektu infrastruktury RDI.

335

Jako odniesienie patrz: Arrow i Fisher (1974), Conrad (1980) i Atkinson i in. (2006).

336

Zobacz http://www.eiburs.unimi.it/

337

W celu przeprowadzenia rzetelnej analizy ryzyka za pomocą technik symulacji Monte Carlo, zmienne krytyczne powinny być niezależne od siebie nawzajem, co oznacza, że ​​na dowolną wartość jednej zmiennej krytycznej nie powinno wpływać pojawienie się jakiejkolwiek wartości jakiejkolwiek innej zmiennej krytycznej. Kiedy marginalnego rozkładu zmiennych nie można uznać za "prawdziwie" niezależnego, niektóre techniki statystyczne mogą zostać przyjęte w celu uwzględnienia korelacji między zmiennymi (Florio, 2014).

338

W rzeczywistości, jeśli rozważane są inwestycje dostępne wyłącznie w gospodarce krajowej, koszt alternatywny dla inwestora może często być stosunkowo niższy niż wartość obserwowana na rynku międzynarodowym.

339

Alternatywnie można obliczyć średnią ważoną względną wielkość każdego aktywa w portfelu.

340

R = I - N, w których: r jest rzeczywistym razie, stopa nominalną i n inflacja (kiedy prędkość nominalną i n są niskie /

341

Algebrę tego równania określił Feldstein (1965).

342

To samo podejście zastosowano, na przykład, w Stern Review (HM Treasury 2006).

343

Dreze, J. i Stern N. (1987) "Teoria analizy kosztów i korzyści", rozdział 14 w Auerbach AJ i Feldstein M. (red.), Handbook of Public Economics, Holandia Północna: Elsevier Science Publishers.Dreze, J. i Stern N. (1990) "Reforma polityki, ceny w tle i ceny rynkowe", Journal of Public Economics, 42 (1): 1-45.

344

Zobacz Florio (2014) dla uproszczonej prezentacji teorii Dreze-Stern: Florio, M. (2014) Applied Welfare Economics, Londyn: Routledge.

345

Netto społecznej wartości zysku.

346

Podejście polegające na gotowości do zapłaty / akceptacji stosuje się również do wartości produktów niepodlegających wymianie handlowej, zarówno tych rzeczywiście sprzedawanych, jak i niesprzedanych, takich jak efekty zewnętrzne (zob. Załącznik VI).

347

Little, IMD i Mirrlees, JA (1974), Ocena i planowanie projektów dla krajów rozwijających się, Londyn: Heinemann Educational Books.

348

Więcej szczegółów na temat tych metod znajduje się w załączniku VI.

349

Produkty gotowe, w tym zarówno zainstalowane maszyny do stałego użytkowania, jak i narzędzia używane podczas prac. Można je kupić lub wypożyczyć.

350

Budowa nowych obiektów budowlanych (takich jak mur, beton i / lub konstrukcje metalowe itp.) Lub modyfikacja istniejących.

351

Zwykła okresowa i planowana konserwacja, w tym interwencje mające na celu naprawę uszkodzonych części.

352

Metodologia ta została opracowana przez CSIL, Centrum Studiów Przemysłowych (Mediolan) i konsulting BGI (Wilno) i jest testowana przez litewskie Ministerstwo Finansów w celu obliczenia współczynników finansowania dla wszystkich kategorii nakładów projektowych, wyróżniając je według sektora inwestycyjnego.

353

Fundusze unijne są zwykle ukierunkowane i przydzielane na poziomie NUTS 2, co sugeruje taki poziom dezagregacji administracyjnej i przestrzennej. Jeżeli projekty są oceniane i finansowane na różnych poziomach (np. NUTS 3), metodologię można łatwo dostosować, korzystając z dalszych danych zdezagregowanych. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/nuts_nomenclature/introduction

354

Florio, 2014, s.161

355

NPCEU to nominalny współczynnik ochrony przeciętnego producenta UE-27 (NPC) dostarczony przez OECD (2010), który uwzględnia zakłócenia cenowe, które są szczególnie istotne w sektorze rolnym, na przykład ze względu na wspólną politykę rolną UE.

356

Kiedy stosuje się metodę obliczania zdyskontowanych dochodów netto w celu określenia pomocy UE.

357

Zobacz na przykład Fankhauser i Tepic, 2007.

358

Jednak w uzasadnionych przypadkach, tj. W celu zapewnienia stabilności finansowej inwestycji o odpowiedniej wielkości, wciąż może istnieć potrzeba / możliwość tymczasowego podniesienia taryf powyżej limitu możliwości finansowych.

359

Decydenci polityczni rozważający nowe subsydia powinni jednak ocenić ich wpływ na podstawową rzeczywistość gospodarczą i środowiskową, aby zapewnić zgodność z istniejącymi politykami w zakresie zmniejszania szkodliwych dla środowiska subsydiów (patrz: http://ec.europa.eu/environment/enveco/ opodatkowanie / pdf / Szkodliwy% 20Subsydies% 20Report.pdf ).

360

"Koszt uśredniony" oblicza się jako wartość bieżącą kosztów cyklu życia (kapitału i działalności) podzieloną przez wartość bieżącą wyniku projektu (w jednostkach fizycznych) w okresie referencyjnym.

361

W przypadku powszechnie przyjmowanej izoelastycznej funkcji użyteczności społecznej wyrażenie użyteczności krańcowej jest następujące: MUy = Ye.

Jeśli e miałoby przyjąć wartość jednostkową, dla której istnieje pewne wsparcie empiryczne, to mamy: MUy = Y-1 = 1 / Y.

362

Najważniejszym założeniem jest zastosowanie izoelastycznej funkcji użyteczności społecznej, która ma zastosowanie w całym zakresie dochodów, tak aby ta sama wartość e była dla wszystkich klas dochodów.

363

Zobacz Evansa, Kulę i Sezera (2005) w celu dalszego opracowania i pomiaru wag dobrostanu w kontekście regionalnym.

364

WTP można również stosować do wyceny danych wejściowych wchodzących w proces produkcyjny projektu, których wykorzystanie w projekcie prowadzi do dostosowania popytu netto innych konsumentów tego towaru. Ten ostatni zakres metodologiczny stosowania WTP omówiono już w załączniku III.

365

Zobacz również załącznik III dotyczący tego samego tematu.

366

Różne przyczyny zakłóceń cen obserwowanych na rynku zostały omówione w głównym tekście przewodnika.

367

Efekty zewnętrzne mogą również obejmować skutki inne niż środowiskowe, takie jak wpływ na funkcje miejskie w fazie budowy infrastruktury lub wpływ na te same funkcje w perspektywie średnio- i długoterminowej ze względu na nowe usługi możliwe dzięki projektowi (np. Zatłoczone ruch podczas wydarzeń odbywających się w nowej strukturze wystawienniczej). W większości przypadków można potraktować te efekty zewnętrzne, a także środowiskowe, tj. Wprowadzić odpowiednie WTP w analizie społeczno-ekonomicznej.

368

Oddziaływania te obejmują te bezpośrednio wpływające na środowisko (fizyczne i biologiczne) i mające charakter antropogeniczny, tj. Na zdrowie ludzi, na wszystkich poziomach (lokalnym, regionalnym i globalnym), jeśli tak jest.

369

Na przykład brytyjski Departament Skarbu opublikował niedawno nowe uzupełniające wskazówki dotyczące technik wyceny w analizie kosztów i korzyści, które dodaje subiektywne podejście do standardowego ujawniania i deklarowanej metody preferencji: "subiektywne podejście do dobrego samopoczucia zyskuje na popularności w ostatnim okresie. lat, które próbują mierzyć doświadczenia ludzi, a nie ujawniać ich preferencji. Podejście satysfakcji życiowej wykorzystuje zgłoszone zadowolenie z życia w ankietach, takich jak zintegrowane badanie gospodarstw domowych ONS, które zaczęło zawierać pytania dotyczące subiektywnego samopoczucia respondentów w kwietniu 2011 r., W celu wyceny wpływów nierynkowych. Podejście to wykorzystuje metody ekonometryczne do oszacowania satysfakcji życiowej dostarczanej przez dobra nierynkowe, a następnie jest konwertowane na wartość pieniężną poprzez oszacowanie wpływu dochodu na zadowolenie z życia. Podejście to ocenia zatem wpływ polityki na to, jak ludzie myślą i odczuwają swoje życie jako całość, zamiast oceniać wpływ na podstawie tego, co ludzie mówią, że chcą i co wybierają."(Fujiwara and Campbell, 2011, s. 7).

370

Baza danych jest dostępna za pośrednictwem następującego linku: http://www.evri.ca/

371

Baza danych jest dostępna za pośrednictwem następującego linku: http://www.gevad.minetech.metal.ntua.gr/

372

W rozdziale 2 przedstawiono podejście do wyboru najodpowiedniejszego zastosowania analizy ryzyka ilościowego (probabilistycznego).

fix) = - e with- °° <x <°°

373

374

Z ograniczeniem, że normalne rozkłady modeli zmiennych z prawdopodobieństwem symetrycznym w odniesieniu do wartości średniej.

375

Patrz Aymerich, M. i Turró, M. (2010), "Analiza ryzyka, zarządzanie ryzykiem i wykonanie wdrożenia w projektach infrastruktury transportowej" w Nocera, Silvio ed. Decyzje wykonalności w inżynierii transportu. Strategie oceny transportu, McGraw-Hill.

Zobacz kontakt w sprawie studium wykonalności.