Realizacja projektu Starożecze Wisły w Stężycy

Wersja do druku Poleć znajomemu

Eksperci ZEFE przygotowali studium wykonalności dla projektu "Starożecze Wisły w Stężycy". Budżet projektu wynosi 16 mln zł. Projekt uzyskał dotację i przeszedł do fazy realizacji. Potrzeba realizacji projektu wynika ze społecznego zapotrzebowania istnienie odpowiedniej infrastruktury warunkującej możliwości uprawiania turystyki i rekreacji, konieczności poprawy walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz rozwijania edukacji ekologicznej.

Bezpośrednim celem projektu jest stworzenie warunków do uprawiania turystyki i rekreacji, poprawa walorów przyrodniczych i krajobrazowych, edukacja ekologiczna.

Utworzenie przedmiotowego obiektu turystycznego jest zgodne ze zaktualizowaną Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2006-2020 (Uchwała Sejmiku Województwa Lubelskiego Nr XXXVI/530/05 w dniu 4 lipca 2005 r.). W ramach Celu operacyjnego 3.4: Poprawa jakości życia mieszkańców wsi oraz wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, Strategia zakłada m.in. rozwój turystyki na obszarach o wysokich walorach turystycznych, takich jak dolina Wisły.
Zgodnie z wyznaczonymi przez Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubelskiego kierunkami rozwoju, turystyka jest jednym z strategicznych zadań polityki regionalnej. Celem wiodącym jest ukształtowanie wizerunku Lubelszczyzny jako obszaru atrakcyjnego turystycznie przy zrównoważonym wykorzystaniu walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych obszarów wypoczynkowych. Celem strategicznym w tym zakresie jest rozwój bazy turystycznej i rekreacyjnej w województwie, zarówno w miastach jak i na obszarach wiejskich, w warunkach ochrony walorów środowiska i krajobrazu obszarów chronionych.

W ramach analizy wariantów zawartej w studium wykonalności, Beneficjent rozpatrzył wariant bezinwestycyjny, który w ogóle nie rozwiązuje problemu braku infrastruktury wspomagającej rekreację i aktywny wypoczynek oraz wariant polegający na budowie infrastruktury rekreacyjno-turystycznej nad Jeziorem Palenickim w Stężycy. Wariant ten częściowo tylko mógłby rozwiązać problem braku odpowiedniej infrastruktury ze względu na ograniczenia przestrzenne. Dodatkowym utrudnieniem w jego realizacji byłaby rozproszona struktura własnościowa terenów koniecznych pod realizację inwestycji, natomiast znaczna odległość od Stężycy byłaby czynnikiem utrudniającym wykorzystanie obiektu do realizacji imprez masowych..

Bezpośrednimi rezultatami projektu będą zrewitalizowanie starorzecza Wisły, poprawienie walorów estetycznych krajobrazu, przywrócenie dawnego akwenu do uprawiania rekreacji wodnej, zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne i turystyczne (plaża, pomosty, również dla niepełnosprawnych, ścieżki rowerowe, plac zabaw, górka do sportów zimowych, miejsca na ognisko, wiata z zapleczem sanitarnym wypożyczalnią kajaków i sceną, parkingi), stworzenie edukacyjnej ścieżki przyrodniczej.

Przeprowadzona analiza ekonomiczna wykazała sens finansowy realizacji inwestycji. Przeprowadzony rachunek efektywności wskazał, że wartość ENPV, przy stopie dyskontowej wynoszącej 5% jest dodatnia i wynosi 4 882 772,12 zł. Stopa ERR wynosi 8,85%. Realizacja projektu mając na uwadze względy finansowe oraz korzyści społeczne jest opłacalna i powinna zostać przeprowadzona.

Projekt „STARORZECZE WISŁY AKTYWNA REKREACJA W STĘŻYCY” będzie realizowany w partnerstwie Towarzystwem Przyjaciół Stężycy i Powiatem Ryckim. Liderem projektu będzie Towarzystwo Przyjaciół Stężycy.

Projekt „STARORZECZE WISŁY AKTYWNA REKREACJA W STĘŻYCY” jest wykonalny pod względem organizacyjnym, prawnym, technicznym i finansowym.

Beneficjent uzasadnił zasadność jego realizacji oraz zdolność do utrzymania efektów realizacji projektu przez okres 20 lat.

Realizacja projektu jest możliwa i zasadna.

Towarzystwo Przyjaciół Stężycy

W styczniu 2010 roku Zespół Ekspertów ds. Funduszy Europejskich (ZEFE.org) przy Structum Sp. z o.o. zrealizował na zlecenie Towarzystwa Przyjaciół Stężycy studium wykoności dla tematu pt. „Starorzecze Wisły - atywna rekreacja w Stężycy". Projekt został złożony do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach programu RPO Województwa Lubelskiego i został bardzo wysoko oceniony.

Opracowanie zostało wykonane rzetelnie w terminie przewidzianym umową. Polecamy firmę konsultingową Structum Sp. z o.o. z Lublina jako wiarygodnego usługodawcę.

Z poważaniem,

PREZES Towarzystwa Przyjaciół Stężycy
Jarosław Ptaszek

referencje dla ZEFE

Eksperci ZEFE.org wykazali się zaangażowaniem i profesjonalnym podejściem do realizowanego zlecenia. Studium wykonalności zostało przygotowane w terminie przewidzianym umową. Poprawność wykonanego studium wykonalności została zweryfikowana pozytywnie - projekt został zaakceptowany pod względem formalnym i obecnie przeszedł do kolejnej fazy ewaluacji.

Rekomendujemy ZEFE.org jako wiarygodnego partnera w zakresie usług pozyskiwania funduszy europejskich.

prof. dr hab. Andrzej Suchocki
Kierownik Oddziału Spektroskopii Ciała Stałego PAN

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
oceny oddziaływania na środowisko
pozyskiwanie funduszy UE

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony