Rozliczanie projektów finansowanych z funduszy europejskich

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG oferuje usługę kompleksowego rozliczania projektów finansowanych z Funduszy Europejskich. Pełnimy funkcję Managera Projektów.

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń, zrealizowane projekty o wartości ponad 250 mln zł.

Oferujemy napisanie wniosku o dotację. Wykonujemy studia wykonalności, rozliczamy projekty unijne. Pozyskujemy dotacje dla firm i instytucji, dotacje na projekty OZE i granty na projekty B+R.

infolinia (+48) 814 608 814

Rozliczanie projektów finansowanych z funduszy europejskich jest procesem, w którym beneficjent projektu przedstawia do oceny instytucji zarządzającej wydatkowaniem środków UE dowody na to, że projekt został zrealizowany zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami.

Proces rozliczania projektów unijnych składa się z następujących etapów:
pozyskiwanie funduszy unijnych - ZEFE.ORG
Etap I - przygotowanie dokumentacji rozliczeniowej

W tym etapie beneficjent projektu przygotowuje dokumentację rozliczeniową, która zawiera:

    * sprawozdanie merytoryczne, w którym przedstawia informacje o realizacji projektu, w tym o osiągniętych rezultatach;
    * sprawozdanie finansowe, w którym przedstawia zestawienie wydatków poniesionych na realizację projektu;
    * inne dokumenty, które mogą być wymagane przez instytucję zarządzającą, np. zdjęcia, filmy, certyfikaty.

Etap II - weryfikacja dokumentacji rozliczeniowej

Instytucja zarządzająca dokonuje weryfikacji dokumentacji rozliczeniowej pod kątem zgodności z wnioskiem o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości instytucja zarządzająca może wezwać beneficjenta projektu do uzupełnienia dokumentacji lub dokonania korekty wydatków.

Etap III - wypłata dofinansowania

Po pozytywnej weryfikacji dokumentacji rozliczeniowej instytucja zarządzająca dokonuje wypłaty dofinansowania na konto beneficjenta projektu.

Terminy składania wniosków rozliczeniowych są określone w regulaminach poszczególnych programów operacyjnych. W Polsce wnioski rozliczeniowe zazwyczaj należy składać w ciągu 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.

W przypadku niewywiązania się beneficjenta projektu z obowiązku rozliczenia projektu lub w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dokumentacji rozliczeniowej instytucja zarządzająca może nałożyć na beneficjenta kary umowne.

Ważne jest, aby beneficjenci projektów finansowanych z funduszy europejskich rzetelnie i terminowo rozliczali swoje projekty. Odpowiednie rozliczenie projektu jest warunkiem uzyskania dofinansowania z UE.

Dokumentacja rozliczeniowa

Rozliczanie projektów unijnychDokumentacja rozliczeniowa projektów unijnych powinna być przygotowana w sposób przejrzysty i czytelny. Powinna zawierać wszystkie informacje wymagane przez instytucję zarządzającą.

Sprawozdanie merytoryczne powinno zawierać następujące informacje:

 • opis projektu, w tym jego cele, zakres rzeczowy i czas realizacji;
 • informacje o przebiegu realizacji projektu, w tym o podjętych działaniach, osiągniętych rezultatach oraz napotykanych problemach;
 • ocenę realizacji projektu, w tym wskazanie korzyści wynikających z realizacji projektu.

Sprawozdanie finansowe powinno zawierać następujące informacje:

 • zestawienie wydatków poniesionych na realizację projektu, w podziale na kategorie wydatków;
 • źródła finansowania projektu, w tym wkład własny beneficjenta projektu;
 • rozliczenie wydatków, w tym wskazanie kwoty wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych.

Oprócz sprawozdania merytorycznego i finansowego, instytucja zarządzająca może wymagać od beneficjenta projektu przedłożenia również innych dokumentów, takich jak:

 • zdjęcia, filmy, certyfikaty potwierdzające realizację projektu;
 • umowy zawarte z wykonawcami;
 • faktury, rachunki i inne dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków.

Terminy składania wniosków rozliczeniowych

Terminy składania wniosków rozliczeniowych są określone w regulaminach poszczególnych programów operacyjnych. W Polsce wnioski rozliczeniowe zazwyczaj należy składać w ciągu 12 miesięcy od zakończenia realizacji projektu.

W przypadku niewywiązania się beneficjenta projektu z obowiązku rozliczenia projektu lub w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w dokumentacji rozliczeniowej instytucja zarządzająca może nałożyć na beneficjenta kary umowne.

Do pobrania

 

Kolejne kroki do skutecznego rozliczenia projektu

 

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

Z perspektywy firmy konsultingowej, która pomaga w pozyskiwaniu dotacji, pojekt finansowany z funduszy europejskich, to studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, zarządzanie i rozliczanie projektu. Pomijając cały aspekt doradczy i edukacyjny, spójrzmy na kluczowe etapy procesu skutecznego projektu finansowanego z pomocą funduszy europejskich.

więcej »

Usługa rozliczania projektów unijnych obejmuje szereg czynności, których celem jest prawidłowe i terminowe rozliczenie projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

więcej »

Wykonanie analizy finansowej do projektu finansowanego z funduszy unijnych to kluczowy etap oceny jego wykonalności i efektywności.

Analiza finansowa jest zazwyczaj obowiązkowym elementem wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych. Powinna być sporządzona zgodnie z wytycznymi Programu Operacyjnego, z którego beneficjent chce uzyskać dofinansowanie.

więcej »

studium przypadku

Instytut Technologii Elektronowych we współpracy z ZEFE.ORG przygotwał studium wykonalności projektu p.t. "Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych". Budżet projektu wynosi 18 mln zł.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony