Dotacje FENG ścieżka SMART

Wersja do druku Poleć znajomemu

Dotacje ścieżka SMART to mechanizm dofinansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na realizację projektów badawczo-rozwojowych (B+R) oraz wdrażania wyników prac B+R, oferowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń.
Pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości
ponad 250 mln zł.

W okresie finasnowania projektu Phare 2000 zdobywaliśmy pierwsze doświadczeniew zakresie pozyskiwanie dotacji dla samorządów. Obecnie pozyskujemy także dotacje dla firm oraz granty i dotacje dla instytucji naukowych.

 • FENG SMART - ZEFE.ORGdoradztwo na etapie tworzenia koncepcji projektu w oparciu o kryteria wyboru projektów, tak aby maksymalizować szanse na uzyskanie dofinansowania
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie
 • przygotowanie studium wykonalności
 • przygotowanie analizy kosztów i korzyści
 • przygotowanie analiz finansowo - ekonomicznych
 • przygotowanie wymaganych załączników (bez dokumentów i zezwoleń formalno – prawnych, technicznych czy informatycznych)
 • pomoc w kompletacji pozostałych załączników oraz złożeniu wniosku o dofinansowanie
 • wsparcie na etapie oceny projektu, bieżący kontakt z instytucją oceniającą w celu wyjaśniania uwagi, odpowiedzi na uwagi, itp. 

Program dotacji z programu ścieżka SMART jest realizowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w ramach Działania 1.1.2 "Wsparcie MŚP w zakresie działalności B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2021-2027, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Kto może skorzystać z dofinansowania ścieżki SMART?

Z dofinansowania mogą skorzystać MŚP, które spełniają następujące warunki:

 • są zarejestrowane w Polsce,
 • posiadają siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • nie są w stanie likwidacji, upadłości lub restrukturyzacji,
 • w przypadku dużych przedsiębiorstw mają nie więcej niż 250 pracowników i nie więcej niż 50 mln EUR rocznego obrotu lub 25 mln EUR sumy bilansowej.

Jakie projekty można sfinansować z dotacji ścieżki SMART?

Dofinansowanie można uzyskać na realizację projektów B+R, które mają na celu:

 • opracowanie nowych lub znacząco ulepszonych produktów, usług lub procesów technologicznych,
 • wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej,
 • uzyskanie ochrony prawnej dla wyników prac B+R.

Jaki jest poziom dofinansowania?

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi:

 • 80% kosztów kwalifikowanych dla projektów B+R realizowanych przez małe przedsiębiorstwa,
 • 70% kosztów kwalifikowanych dla projektów B+R realizowanych przez średnie przedsiębiorstwa,
 • 60% kosztów kwalifikowanych dla projektów B+R realizowanych przez duże przedsiębiorstwa.

Jak złożyć wniosek do SMART?

MŚP składają wnioski do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, duże przedsiębiorstwa – do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Przykłady projektów, które można sfinansować z programu Ścieżka SMART:

 • opracowanie nowego produktu lub usługi o innowacyjnych właściwościach,
 • wdrożenie nowego procesu technologicznego, który pozwoli na zwiększenie wydajności lub zmniejszenie kosztów produkcji,
 • uzyskanie patentu na wynalazek,
 • opracowanie nowego modelu biznesowego.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących programu Ścieżka SMART można skontaktować się z Centrum Obsługi Beneficjentów NCBR. Drugą instytucją wdrażającą finansowanie w programie FENG jest OPI.

 Plik do pobrania

 

Kolejne kroki do pozyskania dotacji w ścieżce SMART

 

Narodowe Centrum Badawcze Mikrosystemów i Nanotechnologii Elektronicznych MINTE

Niniejszym potwierdzamy, w sierpniu 2008 roku firma Structum Sp z o.o. zrealizowała na zlecenie Instytutu Technologii Elektronowej. Al. Lotników 32/46 02-668 w Warszawie studium wykonalności dla tematu pt. Narodowe Centrum Badawcze Mikrosystemów i Nano technologii Elektronicznych „MINTE". Projekt został złocony do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach programu POIG. Opracowanie zostało wykonane rzetelnie w terminie przewidzianym umową. Polecamy firmę konsultingową Structum Sp. z o.o. z Lublina jako wiarygodnego usługodawcę.

Zastępca Dyrektora

mgr. inż Zbigniew Poznański

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie projektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony