Przygotowanie planu prac badawczych

Wersja do druku Poleć znajomemu

Projektowanie planu prac badawczych to podstawa udanego projektu naukowego, w szczególności podczas realizacji projektów B+R finansowanych z funduszy unijnych, FENG, FERC, KPO. Dobrze skonstruowany plan określa cele, metodologię, harmonogram i budżet badania, zapewniając jego spójność i efektywność.

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń
Pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości
ponad 250 mln zł.

Wykonujemy studia wykonalności i analizy ekonomiczne. Pozyskujemy dotacje dla firm, dotacji dla samorządów oraz granty i dotacje dla instytucji naukowych na projekty OZE i projekty B+R.

 • przygotowanie planu prac badawczych
 • analizy rynku i analizy konkurencji
 • badanie i weryfikacja innowacyjności produktów i usług
 • doradztwo na etapie tworzenia koncepcji projektu w oparciu o kryteria wyboru projektów, tak aby maksymalizować szanse na uzyskanie dofinansowania
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie
 • przygotowanie studium wykonalności
 • przygotowanie analizy kosztów i korzyści
 • przygotowanie analiz finansowo - ekonomicznych
 • przygotowanie wymaganych załączników (bez dokumentów i zezwoleń formalno – prawnych, technicznych czy informatycznych)
 • pomoc w kompletacji pozostałych załączników oraz złożeniu wniosku o dofinansowanie
 • wsparcie na etapie oceny projektu, bieżący kontakt z instytucją oceniającą w celu wyjaśniania uwagi, odpowiedzi na uwagi, itp.

infolinia (+48) 814 608 814

Etapy przygotowania planu prac badawczych

Proces przygotowania planów prac badawczych:

Etap 1 - Analiza danych wejściowych

1. Określenie tematu i celu:

 • Wybór interesującego i aktualnego tematu badawczego.
 • Sformułowanie precyzyjnego celu badań, odpowiadającego na pytania: co chcesz zbadać i dlaczego?

2. Przegląd literatury i dostępnych źródeł informacji:

 • Gromadzenie informacji na temat danego tematu, w tym:
  • Przegląd istniejących badań i teorii.
  • Identyfikacja luk badawczych.
  • Ustalenie metodologii badań.

Etap 2 - Projektowanie badań

3. Sformułowanie hipotez badawczych:

 • Stworzenie hipotez, czyli przewidywanych odpowiedzi na pytania badawcze.
 • Hipotezy powinny być:
  • Sprawdza lne empirycznie.
  • Sformułowane w sposób precyzyjny i operacyjny.

4. Dobór metod badawczych:

 • Wybór metod odpowiednich do:
  • Tematu badań.
  • Hipotez badawczych.
  • Dostępnych zasobów.

5. Opracowanie planu badań:

 • Szczegółowy opis:
  • Procedury badawczej.
  • Narzędzi badawczych.
  • Harmonogramu badań.

6. Etyczne aspekty badań:

 • Zapewnienie zgodności badań z zasadami etyki badawczej.
 • Uzyskanie zgody uczestników badań.

7. Budżet i harmonogram:

 • Oszacowanie kosztów badań.
 • Ustalenie harmonogramu realizacji poszczególnych etapów badań.

8. Przygotowanie wniosku o dofinansowanie (opcjonalnie):

 • Złożenie wniosku o dofinansowanie badań do odpowiedniej instytucji.

Etap 3 - Realizacja badań

9. Realizacja prac badawczych:

 • Przeprowadzenie badań zgodnie z opracowanym planem.

Etap 4 - Analiza wyników badań

10. Analiza danych:

 • Zebranie i uporządkowanie danych.
 • Przeprowadzenie analizy statystycznej.

11. Interpretacja wyników:

 • Sformułowanie wniosków z przeprowadzonych badań.
 • Interpretacja wyników w kontekście istniejącej literatury.

12. Opracowanie raportu z badań:

 • Sporządzenie pisemnego raportu z przebiegu i wyników badań.

13. Prezentacja wyników:

 • Udział w konferencjach naukowych.
 • Publikacja wyników badań w czasopismach naukowych.

Etap 5 - Przygotowanie do prac rozwojowych

14. Przygotowanie do wdrożenia wyników prac badawczych:

 • Opracowanie planu prowadzenia prac rozwojowych w oparciu o wyniki prac badawczych
 • Realizacja sesji badawczej w środowisku reprezentującym warunki rzeczywiste
 • Opracowanie dokumentacji końcowej z przeprowadzonych badań wraz z rekomendacjami usprawnień na etapie prac rozwojowych opracowanego prototypu
 • Opracowanie szczegółowych algorytmów pozwalających na budowę̨ modelu prototypu

 

Badania i analizy rynku

We współpracy z organizacją o statusie organizacji badawczej wykonujemy:

Przygotowanie planu prac badawczych dla projektów finansowanych z funduszy europejskich

Oprócz ogólnych wytycznych dotyczących tworzenia planów badawczych, w przypadku projektów finansowanych z funduszy europejskich należy wziąć pod uwagę kilka dodatkowych kwestii:

1. Specyfika programu i konkursu:

 • Dokładnie zapoznaj się z dokumentacją programu i konkursu, w którym chcesz ubiegać się o dofinansowanie.
 • Zwróć szczególną uwagę na cele programu, priorytety badawcze i wymagania formalne dotyczące planów badawczych.

2. Uzasadnienie i wkład w rozwój:

 • Jasno przedstaw w planie, w jaki sposób projekt wnosi znaczący wkład w rozwój danej dziedziny nauki lub technologii.
 • Podkreśl innowacyjność projektu i jego potencjał do generowania pozytywnych efektów społecznych i gospodarczych.

3. Współpraca międzynarodowa:

 • W przypadku projektów z udziałem partnerów międzynarodowych, szczegółowo opisz plan współpracy i podziału obowiązków.
 • Wykaż, w jaki sposób współpraca międzynarodowa wzbogaci projekt i zwiększy jego szanse na sukces.

4. Zrównoważony rozwój:

 • Określ w planie, w jaki sposób projekt uwzględnia zasady zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

5. Komunikacja i rozpowszechnianie wyników:

 • Zaplanuj działania mające na celu upowszechnianie wyników badań szerokiej publiczności, w tym interesariuszom i społeczeństwu.

Indywidualny plan badawczy

Indywidualny Plan Badawczy (IPB) jest dokumentem, który określa cele, harmonogram i metodologię badań doktoranckich. Stanowi on mapę drogową dla doktoranta, wyznaczając etapy i zadania niezbędne do pomyślnego ukończenia rozprawy doktorskiej.

Kolejne kroki do przygotowania planu prac badawczych

 

 

Polska Akademia Nauk - referencje dla ZEFE

Eksperci ZEFE.org wykazali się zaangażowaniem i profesjonalnym podejściem do realizowanego zlecenia. Studium wykonalności zostało przygotowane w terminie przewidzianym umową. Poprawność wykonanego studium wykonalności została zweryfikowana pozytywnie - projekt został zaakceptowany pod względem formalnym i obecnie przeszedł do kolejnej fazy ewaluacji.

Rekomendujemy ZEFE.org jako wiarygodnego partnera w zakresie usług pozyskiwania funduszy europejskich.

prof. dr hab. Andrzej Suchocki
Kierownik Oddziału Spektroskopii Ciała Stałego PAN

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

 • Badanie strategii marketingowej

  W ramach realizacji usługi zweryfikujemy Twoją strategię marketingową i komunikacyjną oraz zbadamy preferencje potencjalnych klientów.

   Badanie strategii marketingowej ma na celu ocenę efektywności strategii marketingowej firmy. Obejmuje to analizę celów marketingowych, kanałów komunikacji, działań marketingowych i ich wpływu na sprzedaż.

  ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń
  Pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości
  ponad 250 mln zł.

  Wykonujemy studia wykonalności i analizy ekonomiczne. Pozyskujemy dotacje dla firm, dotacji dla samorządów oraz granty i dotacje dla instytucji naukowych na projekty OZE i projekty B+R.

  infolinia (+48) 814 608 814

  więcej »
 • studium przypadku

  Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie projektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

  Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

  więcej

  infolinia ZEFE.ORG
  814 608 814

  studia wykonalności
  wnioski o dotację
  dotacje na projekty B+R
  dotacje na projekty OZE
  pozyskiwanie dotacji
  rozliczanie dotacji

  doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

  KONTAKT

  kod matrycowy

  kod matrycowy adresu tej strony