Dotacje na odnawialne źródła energii - finansowanie OZE

Wersja do druku Poleć znajomemu

Dotacje na odnawialne źródła energii to preferowane źródło finansowania projektów OZE. Dotacje na OZE mogą być udzielane na różnego rodzaju instalacje OZE, w tym:

 • Fotowoltaika jest najpopularniejszym rodzajem instalacji OZE w Polsce. Wykorzystuje energię słoneczną do wytwarzania energii elektrycznej.
 • Kolektory słoneczne wykorzystują energię słoneczną do podgrzewania wody. Mogą być wykorzystywane do podgrzewania wody użytkowej, ciepłej wody użytkowej lub do wspomagania ogrzewania domu.
 • Kogeneracja to połączenie produkcji energii elektrycznej i ciepła. Jest to wydajniejszy sposób wytwarzania energii niż oddzielne wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła.
 • Biomasa to odnawialne źródło energii, które powstaje z roślin lub zwierząt. Może być wykorzystywana do wytwarzania energii elektrycznej, ciepła lub biopaliw. Popularność zdobywają instalacjie fermentacji bioodpadów z odzyskiem energii - dotacje na projekty OZE instalacji fermentacji bioodpadów i biogazownie
 • Wiatr jest odnawialnym źródłem energii, które wykorzystuje siłę wiatru do wytwarzania energii elektrycznej.

Wymagania dotyczące rodzaju instalacji OZE, która może uzyskać dofinansowanie, mogą się różnić w zależności od źródła dofinansowania.

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń
Pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości
ponad 250 mln zł.

Wykonujemy studia wykonalności i analizy ekonomiczne. Pozyskujemy dotacje dla firm, dotacji dla samorządów oraz granty i dotacje dla instytucji naukowych na projekty OZE i projekty B+R.

 • doradztwo na etapie tworzenia koncepcji projektu w oparciu o kryteria wyboru projektów, tak aby maksymalizować szanse na uzyskanie dofinansowania
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektów OZE
 • pozyskujemy dotacje na odnawialne źródła energii - projekty OZE
 • przygotowanie studium wykonalności dla projektów OZE
 • przygotowanie analizy kosztów i korzyści
 • przygotowanie analiz finansowo - ekonomicznych
 • przygotowanie wymaganych załączników (bez dokumentów i zezwoleń formalno – prawnych, technicznych czy informatycznych)
 • pomoc w kompletacji pozostałych załączników oraz złożeniu wniosku o dofinansowanie
 • wsparcie na etapie oceny projektu, bieżący kontakt z instytucją oceniającą w celu wyjaśniania uwagi, odpowiedzi na uwagi, itp.

infolinia (+48) 814 608 814

 

Dotacje na projekty OZE czyli na odnawialne źródła energii to forma wsparcia finansowego, które ma na celu upowszechnienie i rozwój energetyki odnawialnej w Polsce. Dofinansowanie może być udzielane w formie bezzwrotnych dotacji, preferencyjnych pożyczek lub gwarancji kredytowych.

Źródła dofinansowania OZE

Dotacje na finansowanie projektów OZE mogą pochodzić z różnych źródeł, w tym:

 • fundusze unijne, w ramach takich programów jak:
  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ)
  • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (PO IR)
  • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
 • budżet państwa, w ramach takich programów jak:
  • Program Czyste Powietrze
  • Program Mój Prąd
  • Program Zielona Gmina
  • inne nabory finansowania OZE
 • fundusze prywatne, w tym funduszy venture capital, funduszy inwestycyjnych czy funduszy crowdfundingowych
 • KPO

Kto może skorzystać z dofinansowania projektów OZE?

Dofinansowanie projektów OZE w postaci dotacji czy grantów może być udzielane następującym podmiotom:

 • rolnikcy,
 • przedsiębiorcy,
 • gminy,
 • organizacje pozarządowe,
 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Wymagania dotyczące inwestycji OZE

Dotacje na OZE mogą być udzielane na inwestycje w następujące źródła energii odnawialnej:

 • dotacje na fotowoltaikę,
 • dotacje na kolektory słoneczne,
 • dotacje na kogenerację,
 • dotacje na biomasę,
 • dotacje na wiatraki.

Wymagania dotyczące inwestycji OZE mogą być różne w zależności od źródła energii i źródła dofinansowania.

Jak uzyskać dofinansowanie OZE?

Aby uzyskać dofinansowanie OZE, należy złożyć wniosek o dofinansowanie do właściwego organu udzielającego dofinansowania. Wniosek powinien zawierać następujące dokumenty:

 • dokumentację potwierdzającą tożsamość i adres wnioskodawcy,
 • dokumentację potwierdzającą tytuł prawny do nieruchomości, na której planowana jest inwestycja,
 • kosztorys inwestycji,
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań dotyczących inwestycji OZE.

Ocena wniosków o dofinansowanie OZE

Wnioski o dofinansowanie OZE są oceniane przez komisję konkursową, która bierze pod uwagę następujące kryteria:

 • stopień wykorzystania energii odnawialnej,
 • ekonomiczną efektywność inwestycji,
 • ekologiczną efektywność inwestycji,
 • potencjał inwestycyjny i doświadczenie wnioskodawcy.

Okres realizacji inwestycji OZE

Inwestycja OZE, na którą przyznano dofinansowanie, powinna zostać zrealizowana w terminie określonym w umowie o dofinansowanie.

Zwrot dofinansowania OZE

W przypadku dofinansowania w formie bezzwrotnej, nie ma obowiązku zwrotu dofinansowania. W przypadku dofinansowania w formie preferencyjnej pożyczki, dofinansowanie jest spłacane przez inwestora w ratach przez okres określony w umowie pożyczki.

Przykłady dofinansowania OZE

Przykłady dofinansowania OZE w Polsce obejmują:

 • Program Mój Prąd, który oferuje dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych o mocy do 10 kW w wysokości do 5000 zł,
 • Program Czyste Powietrze, który oferuje dofinansowanie do wymiany starych kotłów na nowe, w tym kotły na paliwa odnawialne,
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, który oferuje dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych i biogazowni,
 • Program Inteligentny Rozwój, który oferuje dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, biogazowni i kogeneracji.

Dotacje na OZE stanowią istotne wsparcie dla rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce. Dzięki dofinansowaniu, inwestorzy mogą znacznie obniżyć koszty inwestycji w OZE, co przekłada się na ich większą opłacalność.

Kolejne kroki do pozyskania dotacji na projekt OZE

 dotacje na projekty OZE

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie projektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony