pozyskiwanie funduszy europejskich i inwestycyjnych

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG specjalizuje się w pozyskiwaniu funduszy europejskich dla firm i instytucji. Pomagamy w osiągnięciu dopłat i dotacji rozwojowych z dostępnych dla benficjenta źródeł finansowania.

Przygotowanie inwestycji i pozyskanie finansowania dla projektów OZE.

Doradztwo i pozyskiwanie funduszy unijnych. Podczas ubiegania się o środki finansowe dostępne z budżetu Unii Europejskiej w ramach różnych programów i inicjatyw. Wspieramy beneficjentów ubiegających się o pozyskanie funduszy unijnych poprzez:

  • Zidentyfikowanie programu: Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie programu lub inicjatywy unijnej, z którego można uzyskać wsparcie finansowe. Unia Europejska oferuje wiele programów w różnych dziedzinach, takich jak rozwój regionalny, badania i innowacje, ochrona środowiska, edukacja, przedsiębiorczość itp. Pomagamy znaleźć źródła finansowania.
  • Zapoznanie się z warunkami i wymogami: Następnie należy dokładnie zapoznać się z warunkami i wymogami programu, z którego planuje się pozyskanie funduszy. Wymogi mogą dotyczyć takich aspektów jak obszar geograficzny, sektor działalności, cele projektu, budżet, harmonogram, partnerzy itp.
  • Opracowanie projektu: Na podstawie wymagań programu należy opracować szczegółowy projekt, który spełnia określone kryteria. Przygotowujemy studia wykonalności i wnioski aplikacyjne. Projekt powinien zawierać informacje na temat celów, działań, planowanego budżetu, oczekiwanych rezultatów i korzyści, harmonogramu realizacji oraz sposobu monitorowania i raportowania postępów.
  • Wnioskowanie o dofinansowanie: Po przygotowaniu projektu należy złożyć wniosek o dofinansowanie do odpowiedniego organu zarządzającego programem unijnym. Wniosek powinien być zgodny z wytycznymi i terminami określonymi przez organ zarządzający.
  • Ocena wniosku i przyznanie finansowania: Wnioski o dofinansowanie są oceniane pod względem merytorycznym i finansowym przez komisje lub ekspertów. Na podstawie wyników oceny organ zarządzający podejmuje decyzję o przyznaniu finansowania.
  • Realizacja projektu: Po przyznaniu finansowania można rozpocząć realizację projektu zgodnie z planem. Zajmujemy się rozliczeniem projektów. Ważne jest monitorowanie postępów, przestrzeganie harmonogramu, utrzymanie odpowiednich procedur administracyjnych i finansowych oraz prowadzenie dokumentacji zgodnie z wymaganiami programu unijnego.

Pozyskiwanie funduszy unijnych wymaga starannego planowania, przygotowania i skrupulatnego przestrzegania wymogów programu. Wsparcie finansowe z funduszy unijnych może być cennym źródłem finansowania dla różnych projektów i inicjatyw, przyczyniając się do rozwoju i wzrostu w różnych sektorach.

Jak skutecznie pozyskać fundusze unijne?

Pozyskiwanie funduszy unijnych może być skuteczne, jeśli podejmiesz odpowiednie kroki i zachowasz pewne zasady.

więcej »

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

RPO WM to szansa na realizację projektów małej retencji. Szczególnej uwadze polecamy Oś Priorytetowa V: Gospodarka przyjazna środowisku.

więcej »

Program Polska Wschodnia

W 2016 roku zaplanowano 9 konkursów na kwotę 1,7 mld zł. Największy konkurs o wartości ponad 1 mld zł dotyczyć będzie projektów drogowych. Pozostałe konkursy dotyczyć będą głównie wsparcia dla przedsiębiorców, szczególnie MŚP.

więcej »

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013

2 kwietnia 2007 r. komisarz ds. polityki regionalnej Danuta Hubner podpisała decyzję Komisji Europejskiej przyjmującą do realizacji Program Rozwój Polski Wschodniej.

więcej »

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013


Priorytet II: Infrastruktura ekonomiczna

Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy

więcej »

Program Innowacyjna Gospodarka POIG

Program Innowacyjna Gospodarka to jeden z 6 programów krajowych Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, który finansowany jest ze środków europejskich. Jest to program skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki lub wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

więcej »

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Rada Ministrów przyjęła 29 listopada 2006 roku projekt Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013, który - zgodnie z projektem Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO) - stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w NSRO celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

więcej »

Finansowanie inwestycji OZE z funduszy UE

Pokazało się zielone światło do realizowania inwestycji w odnawialne źródła energii. Zapraszamy do korzystania z pomocy ZEFE.ORG w zakresie pozyskiwania finansowania z dostępnych obecnie źródeł finansowania inwestycji OZE.

Regionalne programy operacyjne w województwach lubelskim, mazowieckim, łódzkim, podkarpackim, świętokrzyskim, małopolskim, śląskim i podlaskim uruchomiły już lub planują w najbliższym czasie nabory projektów OZE do finansowania.

więcej »

Fundusze europejskie - doradztwo - pozyskiwanie finansowania - rozliczanie projektów

Fundusze Europejskie odgrywają kluczową rolę w rozwoju gospodarczym i społecznym Polski. W latach 2004-2027 Polska otrzyma z budżetu UE ponad 220 mld euro, co stanowi ponad 10% polskiego PKB.

Fundusze europejskie są istotnym źródłem finansowania rozwoju Polski. Ich pozytywny wpływ na polską gospodarkę i społeczeństwo jest widoczny w wielu obszarach.

ZEFE.ORG pomaga w pozyskaniu dotacji i realizacji inwestycji dla przedsiębiorców, samorządów, instytutów naukowych, już od PHARE 2000. Doświadczenie w zakresie doradztwa gospodarczego budujemy już od 1990 roku.

Rezultaty funkcjonowania funduszy europejskich w Polsce są widoczne w wielu obszarach. Do najważniejszych z nich należą:

  • Spójność gospodarcza i terytorialna. Fundusze europejskie przyczyniły się do zmniejszenia różnic gospodarczych między regionami Polski. Wspierane inwestycje w infrastrukturę, innowacje i przedsiębiorczość przyczyniły się do rozwoju gospodarczego i poprawy warunków życia w regionach mniej rozwiniętych.
  • Rozwój gospodarczy i konkurencyjność. Fundusze europejskie wspierają rozwój polskiej gospodarki, przyczyniając się do wzrostu inwestycji, innowacyjności i konkurencyjności polskich firm. Wspierane inwestycje w infrastrukturę, badania i rozwój, czy wsparcie dla przedsiębiorców przyczyniły się do poprawy sytuacji gospodarczej Polski.
  • Rozwój społeczny. Fundusze europejskie wspierają rozwój społeczny Polski, przyczyniając się do poprawy sytuacji osób wykluczonych, rozwoju edukacji, czy ochrony zdrowia. Wspierane inwestycje w infrastrukturę społeczną, edukację, czy ochronę zdrowia przyczyniły się do poprawy jakości życia Polaków.
więcej »

 1  2  3  4  Następne » 

studium przypadku

Eksperci ZEFE przygotowali studium wykonalności dla projektu "Starożecze Wisły w Stężycy". Budżet projektu wynosi 16 mln zł. Projekt uzyskał dotację i przeszedł do fazy realizacji. Potrzeba realizacji projektu wynika ze społecznego zapotrzebowania istnienie odpowiedniej infrastruktury warunkującej możliwości uprawiania turystyki i rekreacji, konieczności poprawy walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz rozwijania edukacji ekologicznej.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony