Studium wykonalności

Wersja do druku Poleć znajomemu

Studium wykonalności (ang. feasibility study) to szczegółowa analiza wykonalności projektu, którą wykonujemy na wstępnym etapie planowania, przed podjęciem decyzji o jego realizacji. Zasadnicze studium wykoalności jest załącznikiem do wniosku o dotację, kredyt albo grant.

Profesjonalnie przygotowany dokument studium wykonalności odpowiada na kluczowe pytania:

 • Czy projekt jest technicznie wykonalny? Studium wykonalności analizuje aspekty techniczne projektu, takie jak dostępność zasobów, możliwości techniczne, wymagania prawne i regulacyjne.
 • Czy projekt jest ekonomicznie uzasadniony? Studium wykonalności ocenia koszty i korzyści projektu, w tym wpływ na rentowność, przepływy pieniężne i zwrot z inwestycji.
 • Czy projekt jest społecznie i środowiskowo akceptowalny? Studium wykonalności analizuje wpływ projektu na społeczeństwo i środowisko, w tym potencjalne korzyści i ryzyka.

Odpowiedzi na te pytania zawarte w studium wykonalności pozwalają na obiektywną ocenę potencjału projektu i podjęcie decyzji o jego dalszej realizacji.

Rola studium wykonalności

 • Decyzje inwestycyjne: Pomaga inwestorom i decydentom ocenić, czy projekt jest wart realizacji.
 • Pozyskiwanie finansowania: Jest często wymagane przez instytucje finansowe i organy przyznające dotacje jako dowód na realność i opłacalność projektu.
 • Planowanie: Umożliwia lepsze planowanie zasobów, czasu i budżetu, minimalizując ryzyko niepowodzenia.

Dokładna analiza wykonalności projektu zawarta w studium może zawierać odpowiedzi także na kolejne ważne pytania:

 • Jakie są ryzyka związane z realizacją projektu?
 • Jakie są alternatywy dla realizacji projektu?
 • Jakie są zalecenia dotyczące dalszych działań?

Konkluzje studium wykonalności mogą pomóc w przygotowaniu optymalnego planu realizacji projektu i zmaksymalizowanie szansy jego powodzenia.

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń
Pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości
ponad 250 mln zł.

Wykonujemy studia wykonalności i analizy ekonomiczne. Pozyskujemy dotacje dla firm, dotacji dla samorządów oraz granty i dotacje dla instytucji naukowych na projekty OZE i projekty B+R.

 • doradztwo na etapie tworzenia koncepcji projektu w oparciu o kryteria wyboru projektów, tak aby maksymalizować szanse na uzyskanie dofinansowania
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie
 • przygotowanie studium wykonalności
 • przygotowanie analizy kosztów i korzyści
 • przygotowanie analiz finansowo - ekonomicznych
 • wykonanie analizy ekonomicznej projektu
 • przygotowanie wymaganych załączników (bez dokumentów i zezwoleń formalno – prawnych, technicznych czy informatycznych)
 • pomoc w kompletacji pozostałych załączników oraz złożeniu wniosku o dofinansowanie
 • wsparcie na etapie oceny projektu, bieżący kontakt z instytucją oceniającą w celu wyjaśniania uwagi, odpowiedzi na uwagi, itp.

infolinia (+48) 814 608 814

Rodzaje studium wykonalności

studium wykonalności

Istnieją różne rodzaje studium wykonalności, które są dostosowane do wymagań projektu i programu finansowania i różnią się strukturą, zakresem i celem przygotowania.

 • Wstępne studium wykonalności: Uproszczona forma dokumentu, przygotowywana we wstępnych fazach przygotowania i ewaluacji projektu.
 • Studium opłacalności (analiza opłacalności) to szczegółowa ocena projektu, która ma na celu określenie jego wykonalności i rentowności.
 • Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji: Studium lokalizacji projektu to dokument analizujący podstawowe założenia inwestycji, w tym jej lokalizację, przebieg i zakres.
 • Studium wykonalności podstawowe: Jest to najprostsza forma studium wykonalności, która koncentruje się na głównych aspektach projektu.
 • Studium wykonalności szczegółowe: Jest to bardziej szczegółowa forma studium wykonalności, która obejmuje bardziej szczegółową analizę techniczną, ekonomiczną i prawną.
 • Studium wykonalności strategiczne: Jest to forma studium wykonalności, która koncentruje się na strategicznych aspektach projektu.

Wybór rodzaju studium wykonalności zależy od zakresu i złożoności projektu. W przypadku prostych projektów może wystarczyć studium wykonalności podstawowe. W przypadku bardziej złożonych projektów może być konieczne przygotowanie studium wykonalności szczegółowego lub strategicznego.

Kiedy wykonujemy studium wykonalności

Kiedy wykonujemy studium wykonalności?

 • Wstępne studium wykonalności na potrzeby planowania inwestycji
 • Studium wykonalności jeko załącznik do wniosku o dotację
 • Studium wykonalności do celów oceny ryzyka kredytowego
 • Studium wykonalności do innych celów biznesowych

Cele studium wykonalności

Głównym celem studium wykonalności jest dostarczenie informacji, które pomogą w podjęciu decyzji o realizacji projektu. Studium powinno odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Czy projekt jest wykonalny technicznie?
 • Czy projekt jest opłacalny finansowo?
 • Czy projekt jest zgodny z prawem i regulacjami?
 • Czy projekt jest zgodny z celami i strategią organizacji?

Elementy studium wykonalności

Studium wykonalności wykonane zgodnie zasadami dobrych praktyk powinno zawierać następujące elementy:

 • Opis projektu: W tym rozdziale należy przedstawić ogólny opis projektu, w tym jego cele, zakres i harmonogram.
 • Analiza techniczna: W tym rozdziale należy ocenić wykonalność techniczną projektu. Należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak dostępność technologii, zasoby ludzkie i materiałowe oraz środowisko naturalne.
 • Analiza finansowa: To analiza przepływów pieniężnych, płynności finansowej oraz tzw. montaż finansowy, czyli określenie gwarancji i źródeł finansowania.
 • Analiza ekonomiczna: W tym rozdziale należy ocenić opłacalność finansową projektu. Należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak koszty inwestycji, koszty operacyjne i przychody.
 • Analiza prawna i regulacyjna: W tym rozdziale należy ocenić zgodność projektu z prawem i regulacjami.
 • Analiza ryzyka: W tym rozdziale należy zidentyfikować i ocenić potencjalne ryzyka związane z projektem.
 • Wnioski i rekomendacje: W tym rozdziale należy podsumować wyniki studium wykonalności i przedstawić rekomendacje dotyczące dalszych działań.

Przykłady zastosowania studium wykonalności

 • Projekty budowlane: Nowe inwestycje budowlane, modernizacje, rozbudowy.
 • Inwestycje technologiczne: Wdrożenie nowych technologii, systemów informatycznych.
 • Projekty środowiskowe: Programy ochrony środowiska, inwestycje w odnawialne źródła energii.
 • Projekty biznesowe: Rozwój nowych produktów lub usług, ekspansja rynkowa.

Studium wykonalności jest narzędziem, które pomaga upewnić się, że projekt jest dobrze przemyślany i ma solidne podstawy do realizacji, co zwiększa jego szanse na sukces.

Wykonanie studium wykonalności

Studium wykonalności powinno zostać przygotowane przez zespół doświadczonych specjalistów. W praktyce wykonanie studium wykonalności realizuje interdyscyplinarny zespół osób o odpowiednich kompetencjach w zakresie technicznym, ekonomicznym, prawnym i środowiskowym.

Koszt studium wykonalności

Koszt studium wykonalności zależy od zakresu i złożoności projektu. Typowo cena studium wykonalności wynosi od kilku tysięcy do kilkuset tysięcy złotych.

Kto potrzebuje studium wykonalności

Studium wykonalności jest wykorzystywane przez różne podmioty, w tym:

 • Inwestorów prywatnych i publicznych
 • Firmy konsultingowe
 • Banki i instytucje finansowe
 • Organizacje pozarządowe

Dokument studium wykonalności jest analizą, która może pomóc w podjęciu trafnej decyzji o realizacji danego projektu. Dzięki studium inwestor może mieć pewność, że projekt jest wykonalny i opłacalny.

Korzyści profesjonalnego przygotowania studium wykonalności

Profesjonalne przygotowanie studium wykonalności odpowiada na kluczowe pytania w zakresie ryzyk i szansy powodzenia projektu i daje osobom decydującym o realizacji projektu sporo korzyści, w tym:

 • Pomaga w podjęciu decyzji o realizacji projektu.
 • Pozwala zidentyfikować i ocenić potencjalne ryzyka związane z projektem.
 • Stanowi podstawę do opracowania planu realizacji projektu.
 • Pomaga w pozyskaniu finansowania na realizację projektu.

Studium wykonalności jest ważnym dokumentem, który może pomóc w podjęciu decyzji o realizacji danego projektu. Dzięki studium inwestor może mieć pewność, że projekt jest wykonalny i opłacalny.

Do pobrania

Kolejne kroki do przygotowania studium wykonalności

studium wykonalności - referencje ZEFE.ORG

 

Polska Akademia Nauk - referencje dla ZEFE

Eksperci ZEFE.org wykazali się zaangażowaniem i profesjonalnym podejściem do realizowanego zlecenia. Studium wykonalności zostało przygotowane w terminie przewidzianym umową. Poprawność wykonanego studium wykonalności została zweryfikowana pozytywnie - projekt został zaakceptowany pod względem formalnym i obecnie przeszedł do kolejnej fazy ewaluacji.

Rekomendujemy ZEFE.org jako wiarygodnego partnera w zakresie usług pozyskiwania funduszy europejskich.

prof. dr hab. Andrzej Suchocki
Kierownik Oddziału Spektroskopii Ciała Stałego PAN

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie to kluczowy krok w procesie pozyskiwania środków na realizację projektu.

więcej »

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie projektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony