Wykonanie analizy ekonomicznej projektu

Wersja do druku Poleć znajomemu

Wykonanie analizy ekonomicznej projektu jest etapem przygotowania projektu do realizacji i jest wykonywana w celu podjęcia racjonalnej decyzji o realizacji projektu. Analiza ekonomiczna może być również wykorzystywana do porównania różnych alternatywnych wariantów projektu.

Analiza ekonomiczna jest często elementem studium wykonalności projektu. Studium wykonalności jest to kompleksowe opracowanie, które ma na celu ocenę zasadności realizacji projektu. Studium wykonalności obejmuje zazwyczaj analizę ekonomiczną, techniczną, prawną, środowiskową i społeczną.

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń
Pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości
ponad 250 mln zł.

Wykonujemy studia wykonalności i analizy ekonomiczne. Pozyskujemy dotacje dla firm, dotacji dla samorządów oraz granty i dotacje dla instytucji naukowych na projekty OZE i projekty B+R.

 • doradztwo na etapie tworzenia koncepcji projektu w oparciu o kryteria wyboru projektów, tak aby maksymalizować szanse na uzyskanie dofinansowania
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie
 • przygotowanie studium wykonalności
 • przygotowanie analizy kosztów i korzyści
 • przygotowanie analiz finansowo - ekonomicznych
 • przygotowanie wymaganych załączników (bez dokumentów i zezwoleń formalno – prawnych, technicznych czy informatycznych)
 • pomoc w kompletacji pozostałych załączników oraz złożeniu wniosku o dofinansowanie
 • wsparcie na etapie oceny projektu, bieżący kontakt z instytucją oceniającą w celu wyjaśniania uwagi, odpowiedzi na uwagi, itp.

infolinia (+48) 814 608 814

Analiza ekonomiczna projektu jest to proces identyfikacji, pomiaru i oceny korzyści i kosztów związanych z realizacją projektu. Celem analizy ekonomicznej jest określenie opłacalności projektu, czyli tego, czy oczekiwane korzyści przewyższają koszty jego realizacji.

Analiza ekonomiczna projektu uwzględnia zarówno koszty, jak i korzyści związane z inwestycją. Koszty obejmują wydatki poniesione na realizację projektu, takie jak koszty zakupu maszyn i urządzeń, koszty budowy lub modernizacji obiektów, koszty zatrudnienia pracowników, koszty prowadzenia działalności gospodarczej itp. Korzyści natomiast to wpływy finansowe, jakie inwestor uzyska z tytułu realizacji projektu, takie jak przychody ze sprzedaży towarów lub usług, oszczędności kosztów, wpływy z leasingu, dotacji, itp.

Analiza ekonomiczna projektu

Analiza ekonomiczna projektu może być przeprowadzona na podstawie różnych metod. Do najczęściej stosowanych metod należą:

 • metoda rentowności netto - oblicza się, jaka jest różnica między przychodami a kosztami projektu;
 • metoda zwrotu z inwestycji - oblicza się, ile lat potrzeba, aby inwestycja się zwróciła;
 • metoda indeksu zyskowności - oblicza się, ile zysku przynosi jednostka wydanej na inwestycję;
 • metoda zdyskontowanych zwrotów z inwestycji - oblicza się, ile zysku przynosi jednostka wydanej na inwestycję, uwzględniając wartość pieniądza w czasie.

Wynik analizy ekonomicznej projektu może być wyrażony w postaci:

 • wartości dodatniej - oznacza to, że inwestycja jest opłacalna;
 • wartości ujemnej - oznacza to, że inwestycja jest nieopłacalna;
 • wartości zerowej - oznacza to, że inwestycja jest neutralna pod względem ekonomicznym.

Analiza ekonomiczna projektu jest ważnym narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji inwestycyjnych. Pozwala ona ocenić, czy dany projekt jest opłacalny, a więc czy warto go realizować.

Przygotowanie analizy ekonomicznej

Celem analizy ekonomicznej jest ocena opłacalności realizacji danego projektu. Analiza uwzględnia wszystkie koszty i korzyści związane z projektem, a jej wyniki pozwalają na podjęcie decyzji o jego realizacji lub rezygnacji z niego.

W analizie ekonomicznej projektu można wyróżnić następujące etapy:

 • Określenie przedmiotu i zakresu analizy - Na tym etapie należy określić, jaki projekt będzie analizowany. Należy ustalić jego cel, zakres, czas realizacji oraz osoby lub podmioty odpowiedzialne za jego realizację.
 • Zbadanie rynku i konkurencji - Na tym etapie należy przeanalizować rynek, na którym ma być realizowany projekt. Należy określić wielkość rynku, poziom konkurencji, tendencje rozwoju rynku oraz potrzeby klientów.
 • Określenie kosztów i korzyści projektu - Na tym etapie należy określić wszystkie koszty i korzyści związane z realizacją projektu. Koszty można podzielić na koszty początkowe (jednorazowe) i koszty operacyjne (powtarzające się). Korzyści można podzielić na korzyści finansowe i korzyści niefinansowe.
 • Wybór metody oceny opłacalności - Istnieją różne metody oceny opłacalności projektu. Do najpopularniejszych metod należą:
  • Metoda zwrotu nakładów - określa, ile lat potrwa zwrot nakładów poniesionych na realizację projektu.
  • Metoda rentowności netto - określa, jaka jest rentowność netto projektu.
  • Metoda wewnętrznej stopy zwrotu - określa, jaka jest stopa zwrotu, przy której wartość bieżąca korzyści jest równa wartości bieżącej kosztów.
 • Ocena opłacalności projektu - Na tym etapie należy przeprowadzić analizę wybraną metodą i określić, czy projekt jest opłacalny. Projekt jest opłacalny, jeśli jego opłacalność jest wyższa od określonego poziomu.

Pliki do pobrania

Kolejne kroki do wykonania analizy ekonomicznej projektu

studium wykonalności - referencje ZEFE.ORG

Analiza finansowa projektu obejmuje szereg narzędzi i metryk, które pomagają ocenić kondycję finansową i opłacalność inwestycji.

więcej »

Narodowe Centrum Badawcze Mikrosystemów i Nanotechnologii Elektronicznych MINTE

Niniejszym potwierdzamy, w sierpniu 2008 roku firma Structum Sp z o.o. zrealizowała na zlecenie Instytutu Technologii Elektronowej. Al. Lotników 32/46 02-668 w Warszawie studium wykonalności dla tematu pt. Narodowe Centrum Badawcze Mikrosystemów i Nano technologii Elektronicznych „MINTE". Projekt został złocony do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach programu POIG. Opracowanie zostało wykonane rzetelnie w terminie przewidzianym umową. Polecamy firmę konsultingową Structum Sp. z o.o. z Lublina jako wiarygodnego usługodawcę.

Zastępca Dyrektora

mgr. inż Zbigniew Poznański

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

studium przypadku

Instytut Technologii Elektronowych we współpracy z ZEFE.ORG przygotwał studium wykonalności projektu p.t. "Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych". Budżet projektu wynosi 18 mln zł.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony