Dotacje FENG

Wersja do druku Poleć znajomemu

Dotacje FENG to preferowane źródlo finansowania dla projetków badawczo-rozwojowych (B+R), innowacyjnych, projektów w zakresie komercjalizacji i wdrożenia badań naukowych.

FENG to program finansowany z Funduszy Europejskich, którego celem jest wspieranie rozwoju polskiej gospodarki. Program oferuje szeroki wachlarz dofinansowań dla różnych typów projektów, m.in.: projekty badawczo-rozwojowe (B+R), projekty innowacyjne, współpraca nauki z biznesem, zielone technologie.

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń.
Pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości
ponad 250 mln zł.

W okresie finasnowania projektu Phare 2000 zdobywaliśmy pierwsze doświadczeniew zakresie pozyskiwanie dotacji dla samorządów. Obecnie pozyskujemy także dotacje dla firm oraz granty i dotacje dla instytucji naukowych.

 • pozyskiwanie dotacji FENG
 • doradztwo na etapie tworzenia koncepcji projektu w oparciu o kryteria wyboru projektów, tak aby maksymalizować szanse na uzyskanie dofinansowania
 • przygotowanie wniosku do FENG
 • przygotowanie studium wykonalności do FENG
 • przygotowanie analizy kosztów i korzyści
 • przygotowanie analiz finansowo - ekonomicznych
 • przygotowanie wymaganych załączników (bez dokumentów i zezwoleń formalno – prawnych, technicznych czy informatycznych)
 • pomoc w kompletacji pozostałych załączników oraz złożeniu wniosku o dofinansowanie
 • wsparcie na etapie oceny projektu, bieżący kontakt z instytucją oceniającą w celu wyjaśniania uwagi, odpowiedzi na uwagi, itp. 

Finansowania projektów z programu FENG

Finansowanie projektów badawczo-rozwojowych z FENGdotacje FENG

 • Program FENG oferuje szerokie spektrum dofinansowania dla projektów B+R+I, obejmując zarówno prace badawcze, jak i wdrożeniowe.
 • Dostępne są różne ścieżki dofinansowania, dopasowane do różnych etapów rozwoju projektu, od badań podstawowych po komercjalizację wyników badań.
 • Wysoki poziom dofinansowania (do 80% kosztów kwalifikowanych) czyni dotacje FENG atrakcyjnym źródłem finansowania dla przedsiębiorstw, które chcą realizować ambitne projekty badawczo-rozwojowe.

Finansowanie projektów i nnowacyjnych z FENG

 • Program FENG kładzie nacisk na wspieranie projektów innowacyjnych, które mają potencjał do stworzenia nowych produktów, usług lub procesów, np. nabór FENG 01.01.
 • Dofinansowanie może być przeznaczone na m.in. prace badawczo-rozwojowe, wdrożenie innowacji, tworzenie prototypów, testowanie i certyfikację.
 • Program FENG stwarza szansę dla przedsiębiorstw na wzmocnienie swojej pozycji konkurencyjnej na rynku dzięki wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań.

Finansowanie projektów współpracy nauki z biznesem z FENG

 • Program FENG promuje współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami naukowymi.
 • Dostępne są ścieżki dofinansowania dla projektów realizowanych w konsorcjum, w skład którego wchodzą przedsiębiorstwa i jednostki naukowe.
 • Współpraca nauki z biznesem pozwala na wykorzystanie potencjału badawczego jednostek naukowych do realizacji celów biznesowych przedsiębiorstw.

Finansowanie projektów proekologicznych z FENG

 • Program FENG kładzie nacisk na wspieranie projektów przyczyniających się do transformacji w kierunku zielonej gospodarki, np. FENG 01.01 - termomodernizacja obiektów zabytkowych
 • Dofinansowanie może być przeznaczone na m.in. opracowywanie i wdrażanie zielonych technologii, tworzenie eko-innowacji, a także działania na rzecz ochrony środowiska.
 • Program FENG stwarza szansę dla przedsiębiorstw na udział w transformacji w kierunku zielonej gospodarki i budowanie przewagi konkurencyjnej w tym obszarze.

Finansowanie projektów rozwoju kompetencji z FENG

 • Program FENG oferuje dofinansowanie na kształcenie i szkolenia pracowników w zakresie umiejętności kluczowych dla rozwoju nowoczesnej gospodarki.
 • Dofinansowanie może być przeznaczone na m.in. kursy, szkolenia, studia podyplomowe, a także programy mentoringowe.
 • Rozwój kompetencji pracowników pozwala przedsiębiorstwom na zwiększenie swojej konkurencyjności i dostosowanie się do wymogów rynku pracy.

Oprócz wyżej wymienionych obszarów, dotacje FENG mogą być również wykorzystywane na finansowanie projektów z zakresu:

 • cyfryzacji,
 • internacjonalizacji,
 • transferu technologii,
 • infrastruktury badawczej.

Podsumowując, dotacje FENG to preferowane źródło finansowania dla projektów, które:

 • przyczyniają się do rozwoju gospodarczego Polski,
 • zwiększają konkurencyjność polskich przedsiębiorstw,
 • budują nowoczesną gospodarkę opartą na wiedzy i innowacjach.

 Plik do pobrania

Kolejne kroki do pozyskania dotacji FENG

 

pozyskani dotacji FENG, wykonanie studium wykonalności - referencje ZEFE.ORG

Polska Akademia Nauk - referencje dla ZEFE

Eksperci ZEFE.org wykazali się zaangażowaniem i profesjonalnym podejściem do realizowanego zlecenia. Studium wykonalności zostało przygotowane w terminie przewidzianym umową. Poprawność wykonanego studium wykonalności została zweryfikowana pozytywnie - projekt został zaakceptowany pod względem formalnym i obecnie przeszedł do kolejnej fazy ewaluacji.

Rekomendujemy ZEFE.org jako wiarygodnego partnera w zakresie usług pozyskiwania funduszy europejskich.

prof. dr hab. Andrzej Suchocki
Kierownik Oddziału Spektroskopii Ciała Stałego PAN

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

Dotacje ścieżka SMART FENG to mechanizm dofinansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na realizację projektów badawczo-rozwojowych (B+R) oraz wdrażania wyników prac B+R, oferowane w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

więcej »

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie projektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony