Studium wykonalności - informacje podstawowe

Wersja do druku Poleć znajomemu

Struktura studium wykonalności w każdym przypadku zawiera definicję projektu oraz analizę ekonomiczną. Ostateczny kształt studium wykonalności uzależniony jest od wytycznych inwestora oraz zaleceń innych stron zaangażowanych w realizację projektu objętego analizą (np. jednostki współfinansującej).

Studium wykonalności to dokumentacja techniczno-ekonomiczna, która ma na celu ocenę możliwości realizacji danego projektu. Zawiera ona analizę rynku, techniczne i ekonomiczne uzasadnienie projektu, koszty i korzyści, plan finansowy, harmonogram i inne informacje, które pozwolą na ocenę opłacalności i szans na powodzenie danego projektu.

Studium wykonalności jest szczególnie ważne na etapie przygotowania inwestycji, ponieważ pozwala na wstępną ocenę możliwości realizacji danego przedsięwzięcia oraz na zminimalizowanie ryzyka związanego z inwestycją. Dokument ten jest przygotowywany przez zespół specjalistów, w zależności od charakteru projektu, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie i wiedzę w danej dziedzinie.

Studium wykonalności zawiera między innymi:

 • Opis projektu i jego założeń,
 • Analizę rynku, w tym ryzyka związanego z realizacją projektu,
 • Ocena techniczna projektu i wskazanie najlepszych rozwiązań technologicznych,
 • Szacunkowy kosztorys inwestycji,
 • Szacunkowy harmonogram prac,
 • Analizę ekonomiczną projektu, w tym analizę kosztów i korzyści,
 • Ocena ryzyka inwestycyjnego i sposobów jego minimalizacji,
 • Wskazanie źródeł finansowania projektu,
 • Opis planów marketingowych i sprzedażowych projektu,
 • Inne informacje istotne dla oceny wykonalności projektu.

Studium wykonalności pozwala na dokładną analizę inwestycji, ocenę jej opłacalności oraz na wybór najlepszego rozwiązania technologicznego i ekonomicznego. Wiele projektów inwestycyjnych wymaga przedstawienia studium wykonalności, jako warunku uzyskania finansowania lub zezwolenia na realizację inwestycji.

Ile kosztuje studium wykonalności

Cena studium wykonalności określana jest indywidualnie, ostateczna cena zależy od szeregu czynników, m.in. od zakresu i skomplikowania projektu, dostępności danych, konieczności zaangażowania specjalistów, konieczności skorzystanie z usług zewnętrznych specjalistów z innych dziedzin, etc.

Przykładowa struktura studium wykonalności

1. Definicja projektu, która jest formą wprowadzenia. Pokazuje tło i szerszy kontekst realizacji projektu. Definicja projektu powinna uwzględniać:

o wskazanie instytucji wnioskującej, lokalizacji i zasięgu projektu,
o określenie celów projektu,
o opis tła projektu, jego historii, beneficjentów i kontekstu (Plan Rozwoju Lokalnego),
o opis bieżącej sytuacji w danym sektorze

2. Analiza wariantów

Przeprowadzenie analizy wariantów ma na celu określenie możliwych do zrealizowania opcji rozwiązania problemu określonego w części pierwszej. Zawiera:

o opis możliwych warunków technicznych,
o przedstawienie i porównanie szacunkowych kosztów rozważanych wariantów,
o ocenę wpływu rozważanych wariantów na środowisko naturalne,
o wskazanie rozwiązania rekomendowanego

3. Analiza techniczna

Analiza techniczna odpowiada na pytanie: "Czy realizacja projektu jest realna pod względem technicznym?". Ta część studium wykonalności powinna zawierać:

o szczegółowy opis planowanej inwestycji wraz z opisem przyjętych rozwiązań technicznych,
o szacunkowe koszty realizacji inwestycji,
o harmonogram realizacji projektu, plan pracy, plan przetargów,
o oszacowanie szeroko pojętych kosztów operacyjnych (koszty utrzymania inwestycji, koszty osobowe, koszty mediów itp.).

4. Analiza finansowa i ekonomiczna

Dostarcza kryteriów oceny projektu inwestycyjnego z punktu widzenia instytucji realizującej. W analizie tej brane są pod uwagę przepływy finansowe.

Grupy metod przeprowadzenia tej analizy:

o statyczne metody oceny inwestycji, np.: okres zwrotu inwestycji
o dynamiczne metody oceny inwestycji (uwzględniające wartość pieniądza w czasie), np.: wartość bieżąca netto (NPV), albo wewnętrzna stopa wzrostu (IRR)


5. Analiza kosztów i korzyści społecznych

Analiza kosztów i korzyści społecznych określa wpływ projektu na stosunki ekonomiczne, społeczne i gospodarcze.


Zainteresowanych wykonaniem STUDIUM WYKONALNOŚCI prosimy o kontakt.

 

Niezależnie od faktu, że przedstawienie studium wykonalności projektu jest często wymogiem formalnym rozpatrywania wniosków o dofinansowanie projektu, przygotowanie studium wykonalności może przynieść szereg korzyści dla inwestora. Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych sytuacji:

 • Przy dużych projektach inwestycyjnych - Studium wykonalności może pomóc w określeniu kosztów, ryzyka i korzyści związanych z realizacją dużego projektu, takiego jak budowa elektrowni, autostrady czy lotniska. Przygotowanie studium wykonalności może pomóc w podjęciu decyzji o rozpoczęciu takiego projektu lub jego zmianie lub zaniechaniu.
 • Przy innowacyjnych projektach - Studium wykonalności może pomóc w określeniu potencjału innowacyjnego projektu, takiego jak nowy produkt lub technologia. Przygotowanie studium wykonalności może pomóc w określeniu kosztów, korzyści i ryzyka związanego z wprowadzeniem takiego projektu na rynek.
 • Przy restrukturyzacji i zmianach organizacyjnych - Studium wykonalności może pomóc w określeniu, jakie zmiany organizacyjne i restrukturyzacja będą wymagane w celu poprawy wydajności i osiągnięcia celów firmy. Przygotowanie studium wykonalności może pomóc w określeniu kosztów i korzyści związanych z takimi zmianami oraz w zidentyfikowaniu potencjalnych problemów i ryzyka.
 • Przy projektach związanych z ochroną środowiska - Studium wykonalności może pomóc w określeniu wpływu projektu na środowisko i zidentyfikowaniu potencjalnych problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby. Przygotowanie studium wykonalności może pomóc w opracowaniu strategii minimalizującej wpływ projektu na środowisko i w zapewnieniu zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
 • Przy projektach związanych z wdrażaniem nowych technologii - Studium wykonalności może pomóc w określeniu, jakie technologie i systemy będą potrzebne do wdrożenia projektu oraz w określeniu kosztów i korzyści związanych z ich wprowadzeniem. Przygotowanie studium wykonalności może również pomóc w identyfikacji ryzyka związanego z wdrażaniem nowych technologii i w opracowaniu strategii minimalizującej to ryzyko.

 

Polska Akademia Nauk - referencje dla ZEFE

Eksperci ZEFE.org wykazali się zaangażowaniem i profesjonalnym podejściem do realizowanego zlecenia. Studium wykonalności zostało przygotowane w terminie przewidzianym umową. Poprawność wykonanego studium wykonalności została zweryfikowana pozytywnie - projekt został zaakceptowany pod względem formalnym i obecnie przeszedł do kolejnej fazy ewaluacji.

Rekomendujemy ZEFE.org jako wiarygodnego partnera w zakresie usług pozyskiwania funduszy europejskich.

prof. dr hab. Andrzej Suchocki
Kierownik Oddziału Spektroskopii Ciała Stałego PAN

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 35 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów ds Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla proujektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
oceny oddziaływania na środowisko
pozyskiwanie funduszy UE

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony