Studium wykonalności - informacje podstawowe

Wersja do druku Poleć znajomemu

Struktura studium wykonalności w każdym przypadku zawiera definicję projektu oraz analizę ekonomiczną. Ostateczny kształt studium wykonalności uzależniony jest od wytycznych inwestora oraz zaleceń innych stron zaangażowanych w realizację projektu objętego analizą (np. jednostki współfinansującej).

Zainteresowanych wykonaniem STUDIUM WYKONALNOŚCI prosimy o kontakt.

Przykładowa struktura studium wykonalności, może wyglądać następująco:

1. Definicja projektu, która jest formą wprowadzenia. Pokazuje tło i szerszy kontekst realizacji projektu. Definicja projektu powinna uwzględniać:

o wskazanie instytucji wnioskującej, lokalizacji i zasięgu projektu,
o określenie celów projektu,
o opis tła projektu, jego historii, beneficjentów i kontekstu (Plan Rozwoju Lokalnego),
o opis bieżącej sytuacji w danym sektorze

2. Analiza wariantów

Przeprowadzenie analizy wariantów ma na celu określenie możliwych do zrealizowania opcji rozwiązania problemu określonego w części pierwszej. Zawiera:

o opis możliwych warunków technicznych,
o przedstawienie i porównanie szacunkowych kosztów rozważanych wariantów,
o ocenę wpływu rozważanych wariantów na środowisko naturalne,
o wskazanie rozwiązania rekomendowanego

3. Analiza techniczna

Analiza techniczna odpowiada na pytanie: "Czy realizacja projektu jest realna pod względem technicznym?". Ta część studium wykonalności powinna zawierać:

o szczegółowy opis planowanej inwestycji wraz z opisem przyjętych rozwiązań technicznych,
o szacunkowe koszty realizacji inwestycji,
o harmonogram realizacji projektu, plan pracy, plan przetargów,
o oszacowanie szeroko pojętych kosztów operacyjnych (koszty utrzymania inwestycji, koszty osobowe, koszty mediów itp.).

4. Analiza finansowa i ekonomiczna

Dostarcza kryteriów oceny projektu inwestycyjnego z punktu widzenia instytucji realizującej. W analizie tej brane są pod uwagę przepływy finansowe.

Grupy metod przeprowadzenia tej analizy:

o statyczne metody oceny inwestycji, np.: okres zwrotu inwestycji
o dynamiczne metody oceny inwestycji (uwzględniające wartość pieniądza w czasie), np.: wartość bieżąca netto (NPV), albo wewnętrzna stopa wzrostu (IRR)


5. Analiza kosztów i korzyści społecznych

Analiza kosztów i korzyści społecznych określa wpływ projektu na stosunki ekonomiczne, społeczne i gospodarcze.


Zainteresowanych wykonaniem STUDIUM WYKONALNOŚCI prosimy o kontakt.

Polska Akademia Nauk - referencje dla ZEFE

Eksperci ZEFE.org wykazali się zaangażowaniem i profesjonalnym podejściem do realizowanego zlecenia. Studium wykonalności zostało przygotowane w terminie przewidzianym umową. Poprawność wykonanego studium wykonalności została zweryfikowana pozytywnie - projekt został zaakceptowany pod względem formalnym i obecnie przeszedł do kolejnej fazy ewaluacji.

Rekomendujemy ZEFE.org jako wiarygodnego partnera w zakresie usług pozyskiwania funduszy europejskich.

prof. dr hab. Andrzej Suchocki
Kierownik Oddziału Spektroskopii Ciała Stałego PAN

ZEFE.ORG oferuje wykonanie studium wykonalności na podstawie oficjalnych wytycznych instytucji finansujących. Poniżej - przykładowe wytyczne i wzorce dla studiów wykonalności RPO, POIG, POIŚ, etc.:

więcej

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla proujektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
oceny oddziaływania na środowisko
pozyskiwanie funduszy UE

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony