Studium wykonalności - informacje podstawowe

Wersja do druku Poleć znajomemu

Struktura studium wykonalności w każdym przypadku zawiera definicję projektu oraz analizę ekonomiczną. Ostateczny kształt studium wykonalności uzależniony jest od wytycznych inwestora oraz zaleceń innych stron zaangażowanych w realizację projektu objętego analizą (np. jednostki współfinansującej).

Studium wykonalności to dokumentacja techniczno-ekonomiczna, która ma na celu ocenę możliwości realizacji danego projektu. Zawiera ona analizę rynku, techniczne i ekonomiczne uzasadnienie projektu, koszty i korzyści, plan finansowy, harmonogram i inne informacje, które pozwolą na ocenę opłacalności i szans na powodzenie danego projektu.

Studium wykonalności jest szczególnie ważne na etapie przygotowania inwestycji, ponieważ pozwala na wstępną ocenę możliwości realizacji danego przedsięwzięcia oraz na zminimalizowanie ryzyka związanego z inwestycją. Dokument ten jest przygotowywany przez zespół specjalistów, w zależności od charakteru projektu, którzy posiadają odpowiednie doświadczenie i wiedzę w danej dziedzinie.

Studium wykonalności zawiera między innymi:

 • Opis projektu i jego założeń,
 • Analizę rynku, w tym ryzyka związanego z realizacją projektu,
 • Ocena techniczna projektu i wskazanie najlepszych rozwiązań technologicznych,
 • Szacunkowy kosztorys inwestycji,
 • Szacunkowy harmonogram prac,
 • Analizę ekonomiczną projektu, w tym analizę kosztów i korzyści,
 • Ocena ryzyka inwestycyjnego i sposobów jego minimalizacji,
 • Wskazanie źródeł finansowania projektu,
 • Opis planów marketingowych i sprzedażowych projektu,
 • Inne informacje istotne dla oceny wykonalności projektu.

Studium wykonalności pozwala na dokładną analizę inwestycji, ocenę jej opłacalności oraz na wybór najlepszego rozwiązania technologicznego i ekonomicznego. Wiele projektów inwestycyjnych wymaga przedstawienia studium wykonalności, jako warunku uzyskania finansowania lub zezwolenia na realizację inwestycji.

 
 
 
 
Zainteresowanych wykonaniem STUDIUM WYKONALNOŚCI prosimy o kontakt.

Przykładowa struktura studium wykonalności, może wyglądać następująco:

1. Definicja projektu, która jest formą wprowadzenia. Pokazuje tło i szerszy kontekst realizacji projektu. Definicja projektu powinna uwzględniać:

o wskazanie instytucji wnioskującej, lokalizacji i zasięgu projektu,
o określenie celów projektu,
o opis tła projektu, jego historii, beneficjentów i kontekstu (Plan Rozwoju Lokalnego),
o opis bieżącej sytuacji w danym sektorze

2. Analiza wariantów

Przeprowadzenie analizy wariantów ma na celu określenie możliwych do zrealizowania opcji rozwiązania problemu określonego w części pierwszej. Zawiera:

o opis możliwych warunków technicznych,
o przedstawienie i porównanie szacunkowych kosztów rozważanych wariantów,
o ocenę wpływu rozważanych wariantów na środowisko naturalne,
o wskazanie rozwiązania rekomendowanego

3. Analiza techniczna

Analiza techniczna odpowiada na pytanie: "Czy realizacja projektu jest realna pod względem technicznym?". Ta część studium wykonalności powinna zawierać:

o szczegółowy opis planowanej inwestycji wraz z opisem przyjętych rozwiązań technicznych,
o szacunkowe koszty realizacji inwestycji,
o harmonogram realizacji projektu, plan pracy, plan przetargów,
o oszacowanie szeroko pojętych kosztów operacyjnych (koszty utrzymania inwestycji, koszty osobowe, koszty mediów itp.).

4. Analiza finansowa i ekonomiczna

Dostarcza kryteriów oceny projektu inwestycyjnego z punktu widzenia instytucji realizującej. W analizie tej brane są pod uwagę przepływy finansowe.

Grupy metod przeprowadzenia tej analizy:

o statyczne metody oceny inwestycji, np.: okres zwrotu inwestycji
o dynamiczne metody oceny inwestycji (uwzględniające wartość pieniądza w czasie), np.: wartość bieżąca netto (NPV), albo wewnętrzna stopa wzrostu (IRR)


5. Analiza kosztów i korzyści społecznych

Analiza kosztów i korzyści społecznych określa wpływ projektu na stosunki ekonomiczne, społeczne i gospodarcze.


Zainteresowanych wykonaniem STUDIUM WYKONALNOŚCI prosimy o kontakt.

Niezależnie od faktu, że przedstawienie studium wykonalności jest często wymogiem formalnym rozpatrywania wniosków o dofinansowanie projektu, przygotowanie studium wykonalności może przynieść szereg korzyści dla inwestora. Poniżej przedstawiamy kilka przykładowych sytuacji:

 • Przy dużych projektach inwestycyjnych - Studium wykonalności może pomóc w określeniu kosztów, ryzyka i korzyści związanych z realizacją dużego projektu, takiego jak budowa elektrowni, autostrady czy lotniska. Przygotowanie studium wykonalności może pomóc w podjęciu decyzji o rozpoczęciu takiego projektu lub jego zmianie lub zaniechaniu.
 • Przy innowacyjnych projektach - Studium wykonalności może pomóc w określeniu potencjału innowacyjnego projektu, takiego jak nowy produkt lub technologia. Przygotowanie studium wykonalności może pomóc w określeniu kosztów, korzyści i ryzyka związanego z wprowadzeniem takiego projektu na rynek.
 • Przy restrukturyzacji i zmianach organizacyjnych - Studium wykonalności może pomóc w określeniu, jakie zmiany organizacyjne i restrukturyzacja będą wymagane w celu poprawy wydajności i osiągnięcia celów firmy. Przygotowanie studium wykonalności może pomóc w określeniu kosztów i korzyści związanych z takimi zmianami oraz w zidentyfikowaniu potencjalnych problemów i ryzyka.
 • Przy projektach związanych z ochroną środowiska - Studium wykonalności może pomóc w określeniu wpływu projektu na środowisko i zidentyfikowaniu potencjalnych problemów związanych z zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby. Przygotowanie studium wykonalności może pomóc w opracowaniu strategii minimalizującej wpływ projektu na środowisko i w zapewnieniu zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
 • Przy projektach związanych z wdrażaniem nowych technologii - Studium wykonalności może pomóc w określeniu, jakie technologie i systemy będą potrzebne do wdrożenia projektu oraz w określeniu kosztów i korzyści związanych z ich wprowadzeniem. Przygotowanie studium wykonalności może również pomóc w identyfikacji ryzyka związanego z wdrażaniem nowych technologii i w opracowaniu strategii minimalizującej to ryzyko.

Polska Akademia Nauk - referencje dla ZEFE

Eksperci ZEFE.org wykazali się zaangażowaniem i profesjonalnym podejściem do realizowanego zlecenia. Studium wykonalności zostało przygotowane w terminie przewidzianym umową. Poprawność wykonanego studium wykonalności została zweryfikowana pozytywnie - projekt został zaakceptowany pod względem formalnym i obecnie przeszedł do kolejnej fazy ewaluacji.

Rekomendujemy ZEFE.org jako wiarygodnego partnera w zakresie usług pozyskiwania funduszy europejskich.

prof. dr hab. Andrzej Suchocki
Kierownik Oddziału Spektroskopii Ciała Stałego PAN

Formularz kontaktowy ZEFE.ORG

ZEFE_ORGZEFE.ORG - Zespół Ekspertów ds. Funduszy Europejskich

zobacz: dane teladresowe

infolinia 814 608 814 • Bydgoszcz 525222144 • Gdańsk 583509699 • Katowice 324943288 • Kielce 413124451 • Kraków 124466612 • Lublin 814637555 • Łódź 422353422 • Poznań 616690477 • Rzeszów 177788566 • Szczecin 918522699 • Warszawa 221001155 • Wrocław 717165177

FAX zamówienia 817470014 • FAX zapytania i oferty 22 398 84 84

dane kontaktowe
imię *
nazwisko *
e-mail *
numer telefonu
zapytanie
zapytanie
temat
zapytanie ogólne
wykonanie studium wykonalności
wykonanie raportu oddziaływania na środowisko
pomoc przy składaniu wniosku o dotację
wdrożenie systemu zarządzania jakością - ISO, HACCP, BRC, IRIS
prywatność i ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest jest P.W. Structum Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Szeligowskiego 8/99, NIP: 712-015-64-12, KRS: 0000017929, REGON: 004164804. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia formularza. Więcej informacji w zakresie ochrony danych osobowych znajdzie Pani/Pan w Klauzuli informacyjnej RODO i Polityce Prywatności.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetworzenie danych osobowych z godnie z zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz według zasad opisanych w Polityce Prywatności przesłanych przez ten formularz w celu udzielenia odpowiedzi na moje pytanie z użyciem podanego przeze mnie adresu e-mail lub numeru telefonu. Poinformowano mnie o moich prawach, które wynikają z mocy prawa i zostały wymienione w Polityce Prywatności.

TAK, zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
wysyłanie
przepisz kod antyspamowy

* oznacza pole formularza, które koniecznie należy uzupełnić lub zaznaczyć (np. pole zgody)

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla proujektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
oceny oddziaływania na środowisko
pozyskiwanie funduszy UE

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony