Polska Akademia Nauk - referencje dla ZEFE

Eksperci ZEFE.org wykazali się zaangażowaniem i profesjonalnym podejściem do realizowanego zlecenia. Studium wykonalności zostało przygotowane w terminie przewidzianym umową. Poprawność wykonanego studium wykonalności została zweryfikowana pozytywnie - projekt został zaakceptowany pod względem formalnym i obecnie przeszedł do kolejnej fazy ewaluacji.

Rekomendujemy ZEFE.org jako wiarygodnego partnera w zakresie usług pozyskiwania funduszy europejskich.

prof. dr hab. Andrzej Suchocki
Kierownik Oddziału Spektroskopii Ciała Stałego PAN

referencje - studia wykonalności - raporty OOŚ

Z usług konsultingowych ZEFE.ORG skorzystało ponad 100 klientów instytucjonalnych. Wszystkim dziękujemy za zaufanie.

Pozyskaliśmy dotacje dla inwestycji o wartości ponad 250 mln złotych.

Pełna lista zrealizowanych tematów obejmuje studia wykonalności, raporty i oceny oddziaływania na środowisko wykonane na zlecenie instytucji zarządczych, naukowych, rządowych i samorządowych.

studium wykonalności Ministerstwo
      Infrastruktury
studium wykonalności dla PAN
studium wykonalności ITE
      Warszawa
  studium wykonalności Lublin studium wykonalnosci Dęblin studium wykonalnosci Gmina Jastków studium wykonalnosci - Miasto Łukow studium wykonalnosci - Lubartów

 


przygotowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie dla MIBMIK, Warszawa


referencje za wykonanie studium wykonalności dla ITE, Warszawa

referencje za wykonanie studium wykonalności dla Polskiej Akademii Nauk PAN Warszawa i AGH Kraków

referencje za wykonanie studium wykonalności dla ITE, Warszawa


referencje za wykonanie studium wykonalności dla ITE

Referencje za wykonanie studium wykonalności dla Gminy Kurów


referencje za wykonanie studium wykonalności dla Urzędu Miasta Łuków

studium wykonalności - referencje Lubartów, Urząd Miasta

referencje za projekt hydrotechniczny - studium programowo przestrzenne

referencje za wykonanie studium wykonalności dla Szpitala Jana Bożego - Lublin

referencje za wykonanie studium wykonalności dla Ministerstwa Infrastruktury - Warszawa

referencje za wykonanie studium wykonalności i ocenę oddziaływania na środowisko dla Urzędu Miasta Janów Lubelski

referencje za wykonanie studium wykonalności dla ITE Warszawa-Piaseczno

referencje za wykonanie studium wykonalności dla ITE Warszawa

studium wykonalności - informatyzacja Urzędu Miasta w Dęblinie

lista projektów zakwalifikowanych do dotacji europejskich - Urząd Wojewódzki Lublin

referencje za wykonanie oceny oddziaływania na środowisko - Lublin, Warszawa

referencje za wykonanie oceny oddziaływania na środowisko

studium wykonalności - Towarzystwo Przyjaciół Stężycy - referencje dla ZEFE

referencje od Podkarpackiego Zarządu Melioracji w Rzeszowie za wykonane studium wykonalności

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Włókiennictwa w Łodzi - studium wykonalności dla projektu finansowanego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Działanie: 1.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji

Studium wykonalności

Studium wykonalności (ang. feasibility study) to szczegółowa analiza wykonalności projektu, którą wykonujemy na wstępnym etapie planowania, przed podjęciem decyzji o jego realizacji. Zasadnicze studium wykoalności jest załącznikiem do wniosku o dotację, kredyt albo grant.

Profesjonalnie przygotowany dokument studium wykonalności odpowiada na kluczowe pytania:

 • Czy projekt jest technicznie wykonalny? Studium wykonalności analizuje aspekty techniczne projektu, takie jak dostępność zasobów, możliwości techniczne, wymagania prawne i regulacyjne.
 • Czy projekt jest ekonomicznie uzasadniony? Studium wykonalności ocenia koszty i korzyści projektu, w tym wpływ na rentowność, przepływy pieniężne i zwrot z inwestycji.
 • Czy projekt jest społecznie i środowiskowo akceptowalny? Studium wykonalności analizuje wpływ projektu na społeczeństwo i środowisko, w tym potencjalne korzyści i ryzyka.

Odpowiedzi na te pytania zawarte w studium wykonalności pozwalają na obiektywną ocenę potencjału projektu i podjęcie decyzji o jego dalszej realizacji.

Rola studium wykonalności

 • Decyzje inwestycyjne: Pomaga inwestorom i decydentom ocenić, czy projekt jest wart realizacji.
 • Pozyskiwanie finansowania: Jest często wymagane przez instytucje finansowe i organy przyznające dotacje jako dowód na realność i opłacalność projektu.
 • Planowanie: Umożliwia lepsze planowanie zasobów, czasu i budżetu, minimalizując ryzyko niepowodzenia.

studium przypadku

Eksperci ZEFE przygotowali studium wykonalności dla projektu "Starożecze Wisły w Stężycy". Budżet projektu wynosi 16 mln zł. Projekt uzyskał dotację i przeszedł do fazy realizacji. Potrzeba realizacji projektu wynika ze społecznego zapotrzebowania istnienie odpowiedniej infrastruktury warunkującej możliwości uprawiania turystyki i rekreacji, konieczności poprawy walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz rozwijania edukacji ekologicznej.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony