Dotacje i dofinansowanie na projekty drogowe

Wersja do druku Poleć znajomemu

Pozyskujemy dotacje i dofinansowanie na projekty drogowe realizowane przez Okręgowe i Regionalne Dyrekcje Dróg (ODRD) oraz Gminy, Starostwa i Urzędy Miast (GSUM) prowadzą szeroki zakres projektów budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury drogowej.

Przygotowujem wynioski o dotacje i dofinansowanie na projekty drogowe z różnych źródeł, w tym:

 • środków unijnych, w ramach programów operacyjnych takich jak:

  • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ),
  • Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEWP),
  • Regionalne Programy Operacyjne (RPO).
 • środków rządowych, w ramach programów takich jak:

  • Program „100 obwodnic”
  • Program „Mosty dla Regionów”
  • Program „Poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych”.

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń, zrealizowane projekty o wartości ponad 250 mln zł.

Wykonujemy studia wykonalności, analizy ekonomiczne i wnioski o dotacje. Pozyskujemy dotacje dla firm i instytucji, dotacje na projekty OZE, granty na projekty B+R i dofinansowanie projektów drogowych.

infolinia 814 608 814

Dotacje na inwestycje drogowe

Do najczęściej realizowanych projektów drogowych finansowanych z dotacji i funduszy europejskich, należą:

 • Budowa nowych odcinków dróg, w tym autostrad, dróg ekspresowych, dróg krajowych, dróg wojewódzkich i dróg powiatowych. Przykładem takiego projektu jest budowa autostrady A18 łączącej Gdańsk z Olsztynem.
 • Rozbudowa istniejących dróg, w tym zwiększenie liczby pasów ruchu, dobudowa chodników i ścieżek rowerowych, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przykładem takiego projektu jest rozbudowa drogi krajowej nr 1 w Warszawie.
 • Modernizacja dróg, w tym wymiana nawierzchni, remont obiektów inżynieryjnych, poprawa efektywności energetycznej. Przykładem takiego projektu jest modernizacja drogi krajowej nr 7 w Krakowie.

Oprócz tego, ODRM i GSUM prowadzą również projekty typu:

 • Budowa i modernizacja obwodnic, które pozwalają na wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów miast i miejscowości. Przykładem takiego projektu jest budowa obwodnicy Lublina.
 • Budowa i modernizacja parkingów, które poprawiają dostępność transportową i zwiększają bezpieczeństwo ruchu drogowego. Przykładem takiego projektu jest modernizacja parkingu przy dworcu kolejowym w Warszawie.
 • Budowa i modernizacja infrastruktury rowerowej, która promuje zdrowy tryb życia i ogranicza zanieczyszczenie powietrza. Przykładem takiego projektu jest budowa trasy rowerowej wzdłuż Wisły w Warszawie.

Inwestycje w infrastrukturę drogową mają kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. Poprawiają one dostępność komunikacyjną, zwiększają bezpieczeństwo ruchu drogowego i przyczyniają się do ochrony środowiska.

Koszty kwalifikowane w projektach drogowych

Koszty kwalifikowane w projektach drogowych to koszty, które spełniają określone kryteria i mogą być uznane za koszty, które podlegają dofinansowaniu ze środków unijnych. Kryteria te są określone w programach operacyjnych, w ramach których realizowane są projekty drogowe.

W ramach projektów drogowych koszty kwalifikowane obejmują:

 • Koszty robót budowlanych, w tym:
  • Roboty ziemne,
  • Roboty drogowe,
  • Roboty mostowe,
  • Roboty tunelowe,
  • Roboty związane z infrastrukturą towarzyszącą,
  • Roboty związane z ochroną środowiska.
 • Koszty zakupu urządzeń i maszyn, które będą wykorzystywane do realizacji projektu.
 • Koszty opracowania dokumentacji projektowej, w tym:
 • Koszty nadzoru inwestorskiego.
 • Koszty pośrednie, które są związane z realizacją projektu, ale nie są bezpośrednio związane z robotami budowlanymi. Koszty pośrednie obejmują m.in.:
  • Koszty obsługi prawnej i księgowej projektu,
  • Koszty ubezpieczenia projektu,
  • Koszty promocji projektu.

Należy pamiętać, że nie wszystkie koszty poniesione w ramach projektu drogowego są kwalifikowane do dofinansowania ze środków unijnych. Do kosztów niekwalifikowanych należą m.in.:

 • Koszty, które nie spełniają określonych kryteriów, np. koszty związane z zakupem gruntów, koszty związane z działalnością gospodarczą podmiotu realizującego projekt.
 • Koszty, które zostały poniesione przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
 • Koszty, które zostały poniesione po zakończeniu realizacji projektu.

Oceny kwalifikowalności kosztów w projektach drogowych dokonuje instytucja zarządzająca programem operacyjnym, w ramach którego realizowany jest projekt.

 • budowa i remonty dróg i autostrad
 • bezemisyjny tabor kolejowy
 • bazę utrzymaniowo-naprawczą taboru kolejowego
 • rozwiązania cyfrowe dla infrastuktury drogowej

Źródła dotacji i dofinansowania projektów drogowych

Dofinansowanie projektów drogowych realizowanych przez ODRM i GSUM może pochodzić z różnych źródeł, w tym:

 • Funduszy publicznych, takich jak:
  • środki budżetu państwa
  • środki budżetów jednostek samorządu terytorialnego
  • środki funduszy europejskich
 • Funduszy prywatnych, takich jak:
  • pożyczki bankowe
  • fundusze inwestycyjne
  • środki własne przedsiębiorców

W przypadku projektów drogowych realizowanych z dofinansowaniem ze środków publicznych, najczęściej wykorzystywane są instrumenty finansowe w postaci dotacji. Dotacje to bezzwrotne środki finansowe, które są przyznawane w celu wsparcia realizacji określonego projektu. Dotacje mogą być udzielane na pokrycie całości lub części kosztów projektu.

Dodatkowo, w przypadku projektów drogowych realizowanych z dofinansowaniem ze środków unijnych, mogą być również wykorzystywane instrumenty finansowe w postaci pożyczek. Pożyczki to środki finansowe, które są udzielane z określonym oprocentowaniem i terminem spłaty. Pożyczki mogą być udzielane na pokrycie całości lub części kosztów projektu.

Wybrane instrumenty finansowe udzielające dotacji na projekty drogowe:

 • Fundusz Dróg Samorządowych - jest to program rządowy, który wspiera inwestycje drogowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego. W ramach programu udzielane są dotacje na budowę, rozbudowę i modernizację dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich.
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko - jest to program uniwersalny, który wspiera inwestycje w infrastrukturę, w tym drogową. W ramach programu udzielane są dotacje i pożyczki na projekty drogowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe.
 • Program Fundusz Inwestycji Lokalnych - jest to program rządowy, który wspiera inwestycje infrastrukturalne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego. W ramach programu udzielane są dotacje na projekty drogowe, wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne i inne.
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - jest to jeden z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, który wspiera rozwój gospodarczy i społeczny regionów. W ramach funduszy udzielane są dotacje i pożyczki na projekty drogowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe.

Wybór odpowiedniego instrumentu finansowego zależy od wielu czynników, w tym od źródła finansowania projektu, wielkości inwestycji, oczekiwań beneficjenta oraz ryzyka związanego z realizacją projektu.

Kolejne kroki do pozyskania dofinanoswania na projekt drogowy

studium wykonalności - referencje ZEFE.ORG

 

W styczniu 2010 roku Zespół Ekspertów Funduszy Europejskich (ZEFE.org) przy Structum Sp. z o.o. zrealizował na zlecenie Towarzystwa Przyjaciół Stężycy studium wykoności dla tematu pt. „Starorzecze Wisły - atywna rekreacja w Stężycy". Projekt został złożony do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach programu RPO Województwa Lubelskiego i został bardzo wysoko oceniony.

Opracowanie zostało wykonane rzetelnie w terminie przewidzianym umową. Polecamy firmę konsultingową Structum Sp. z o.o. z Lublina jako wiarygodnego usługodawcę.

Z poważaniem,

PREZES Towarzystwa Przyjaciół Stężycy
Jarosław Ptaszek

więcej »

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

studium przypadku

Eksperci ZEFE.ORG przygotwali studium wykonalności dla projektu "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ryżki". Projekt o budżecie 7,7 mln zł przeszedł do fazy realizacji.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony