Dotacje i finansowanie projektów zaopatrzenia w wodę i kanalizacje

Wersja do druku Poleć znajomemu

Pozyskujemy dotacje i dofinansowanie na projekty prowadzone przez  Zakłady Wodociągów i Kanalizacji (WiK, MWiK, GZiK, MPWiK) dla projektów budowy, rozbudowy i modernizacji w zakresie:

 • Zaopatrzenia w wodę, obejmujące m.in.:
  • budowa i modernizacja ujęć wody,
  • budowa i modernizacja Stacji Uzdatniania Wody,
  • budowa i modernizacja stacji wodociągowych,
  • budowa i modernizacja sieci wodociągowej,
  • budowę i modernizację przyłączy wodociągowych.
 • Oczyszczania ścieków, obejmujące m.in.:
  • budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków,
  • budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej,
  • budowa i modernizacja przyłączy kanalizacyjnych.

 

ZEFE.ORG -  już od 1990 roku - ponad 30 lat doświadczeń

Wykonujemy studia wykonalności i analizy ekonomiczne. Pozyskujemy dotacje dla firm i instytucji, dotacje na projekty OZE i granty na projekty B+R.
Pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości ponad 250 mln zł.

ZEFE.ORG - infolinia (+48) 814 608 814

 

Przykładowe projekty budowy, rozbudowy i modernizacji realizowane przez MWiK w Polsce w 2023 roku to:

 • Budowa kolektora C-Bis w Warszawie, która ma na celu odprowadzenie ścieków z obszaru Bielan i Żoliborza do oczyszczalni ścieków "Południe".
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków "Południe" w Warszawie, która ma na celu poprawę jakości oczyszczania ścieków i zmniejszenie ich ilości.
 • Budowa sieci wodociągowej Pasma Pruszkowskiego w Warszawie, która ma na celu zapewnienie dostępu do wody pitnej dla mieszkańców terenów położonych na północ od Warszawy.

MWiK realizują również projekty mające na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie wpływu działalności na środowisko. Przykładem takiego projektu jest modernizacja Zakładu Północnego w Warszawie, która ma na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i ciepła.

Inwestycje MWiK są finansowane ze środków własnych, środków unijnych oraz środków pochodzących z budżetu państwa.

Dotacje na projekty zaopatrzenia w wodę pitną w ramach działania FENX.02.05 Woda do spożycia

Dostępne są dotacje na projekty z zakresu budowy, modernizacji i rozbudowy infrastruktury wodociągowej, mające na celu poprawę dostępu do wody pitnej. Działanie FENX.02.05 Woda do spożycia realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in.:

 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Związki komunalne
 • Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne

Jakie projekty mogą być dofinansowane?

Dofinansowanie mogą uzyskać m.in. projekty obejmujące:

 • Budowę nowych ujęć wody
 • Modernizację istniejących stacji uzdatniania wody
 • Budowę i rozbudowę sieci wodociągowych
 • Budowę zbiorników retencyjnych
 • Wdrażanie systemów telemetrycznych i informatycznych

Poziom dofinansowania w programie FENX.02.05 Woda do spożycia

Poziom dofinansowania projektów wynosi maksymalnie 70% wartości wydatków kwalifikowanych.

Nabór wniosków FENX.02.05 Woda do spożycia

Ostatni nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania FENX.02.05 Woda do spożycia został ogłoszony 31 października 2023 r. i zakończony 31 stycznia 2024 r.

Szczegółowe informacje na temat działania FENX.02.05 Woda do spożycia, w tym o zasadach kwalifikowalności projektów, kryteriach wyboru projektów oraz formularzach wniosków, można znaleźć na stronach internetowych:

 • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: https://www.gov.pl/web/nfosigw/fundusze-europejskie-na-infrastrukture-klimat-i-srodowisko
 • Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/25-woda-do-spozycia/

W zależności od rodzaju projektu, wielkości inwestycji, lokalizacji oraz innych czynników, dofinansowanie może wynosić od 50% do 100% kosztów kwalifikowanych.

Dokładne informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania na projekty związane z gospodarką wodno-ściekową dostępne są na stronach internetowych poszczególnych programów operacyjnych.

Kolejne kroki do pozyskania dotacji

studium wykonalności - referencje ZEFE.ORG

 

Towarzystwo Przyjaciół Stężycy

W styczniu 2010 roku Zespół Ekspertów Funduszy Europejskich (ZEFE.org) przy Structum Sp. z o.o. zrealizował na zlecenie Towarzystwa Przyjaciół Stężycy studium wykoności dla tematu pt. „Starorzecze Wisły - atywna rekreacja w Stężycy". Projekt został złożony do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach programu RPO Województwa Lubelskiego i został bardzo wysoko oceniony.

Opracowanie zostało wykonane rzetelnie w terminie przewidzianym umową. Polecamy firmę konsultingową Structum Sp. z o.o. z Lublina jako wiarygodnego usługodawcę.

Z poważaniem,

PREZES Towarzystwa Przyjaciół Stężycy
Jarosław Ptaszek

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

studium przypadku

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK / IIMCB) utworzony na mocy międzynarodowej umowy pomiędzy Rządem RP a UNESCO, jak i dedykowanej ustawy sejmowej z 1997 roku. Na zlecenie MIBMiK w listopadzie 2023 firma consultingowa ZEFE.ORG przygotwała studium wykonalności dla projektu pn. "Infrastruktura Badawcza Molekuł i Komórek (IBMiK)".

Projekt o budżecie ponad 100 mln zł ma na celu wzmocnienie potencjału badawczego i innowacyjnego Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) oraz pogłębienie współpracy z przedsiębiorstwami, poprzez rozbudowę infrastruktury badawczej oraz podnoszenie kompetencji personelu badawczego w zakresie zarządzania wykorzystaniem powstałej infrastruktury badawczej i transferu technologii.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony