Wniosek o dotację

Wersja do druku Poleć znajomemu

Wniosek o dotację to dokument, który przygotowujemy i składamy w celu uzyskania dofinansowania na określony cel. Dotacja to bezzwrotna pomoc finansowa udzielana przez państwo, instytucje publiczne lub organizacje pozarządowe.

Z punktu widzenia skuteczności pozyskania dotacji, najważniejsze jest dokładne wypełnienie wszystkich wymogów formalnych procesu składania wniosku, a w szczególności:

 • miejsce złożenia wniosku
 • termin złożenia wniosku o dotację
 • zgodność beneficjenta z kryteriami doboru adresatów programu finansowania
 • zgodność przedmiotu i celu projektu z kryteriami doboru i celami programu finansowania
 • kompletność i formalna poprawność wniosku

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń, zrealizowane projekty o wartości ponad 250 mln zł.

Oferujemy napisanie wniosku o dotację, wykonujemy studia wykonalności. Pozyskujemy dotacje dla firm i instytucji, dotacje na projekty OZE i granty na projekty B+R.

infolinia (+48) 814 608 814

Dotacje mogą być przeznaczone na różne cele, np.:

Wniosek o dotację powinien zawierać następujące informacje:

 • dane wnioskodawcy
 • opis celu, na który szacowane jest dofinansowanie
 • uzasadnienie potrzeby uzyskania dofinansowania
 • harmonogram realizacji projektu
 • kalkulację kosztów

Wniosek o dotację należy złożyć w terminie określonym przez instytucję udzielającą dofinansowania. Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty, takie jak:

 • biznesplan lub studium wykonalności
 • analiza SWOT
 • zezwolenia lub pozwolenia
 • dokumenty finansowe
 • inne dokumenty i załączniki określone w zasadach konkursowych programu finansowania

Proces rozpatrywania wniosków o dotację jest zazwyczaj dwuetapowy. W pierwszym etapie komisja weryfikuje, czy wniosek spełnia wymagane kryteria formalne. W drugim etapie komisja ocenia merytoryczną wartość wniosku.

Aby zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dotacji, należy dokładnie przeanalizować warunki konkursu i przygotować wniosek, który będzie spełniał wszystkie wymagania. Ważne jest również, aby wniosek był dobrze napisany i zawierał wszystkie niezbędne informacje.

W Polsce dotacje udzielane są przez różne instytucje, w tym:

 • Instytucje państowe - Urzędy Pracy, Wojewódzkie Urzędy Pracy, Ministerstwa
 • Urzędy Marszałkowskie
 • Państwowy Fundusz Rozwoju
 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • inne agendy krajowe i europejskie

Informacje o aktualnych naborach wniosków i programach dotacyjnych można znaleźć poprzez wyszukiwarkę dotacji oraz na stronach internetowych instytucji udzielających dofinansowania, np. tutaj: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Plik do pobrania

 

Narodowe Centrum Badawcze Mikrosystemów i Nanotechnologii Elektronicznych MINTE

Niniejszym potwierdzamy, w sierpniu 2008 roku firma Structum Sp z o.o. zrealizowała na zlecenie Instytutu Technologii Elektronowej. Al. Lotników 32/46 02-668 w Warszawie studium wykonalności dla tematu pt. Narodowe Centrum Badawcze Mikrosystemów i Nano technologii Elektronicznych „MINTE". Projekt został złożony do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach programu POIG. Opracowanie zostało wykonane rzetelnie w terminie przewidzianym umową. Polecamy firmę konsultingową Structum Sp. z o.o. z Lublina jako wiarygodnego usługodawcę.

Zastępca Dyrektora

mgr. inż Zbigniew Poznański

Napisanie wniosku o dofinansowanie to proces, w którym firmy i organizacje starają się o wsparcie finansowe z funduszy Unii Europejskiej lub innych źródeł. Obejmuje to różne etapy, a efektem końcowym jest otrzymanie środków na realizację konkretnych projektów.

Warunkiem koniecznym sukcesu każdego przedsięwzięcia ubiegającego się o dotacje unijne jest sporządzenie właściwej dokumentacji aplikacyjnej i poprawne przygotowanie i złożenie we właściwym miejscu i terminie wniosku o dotację.

więcej »

Studium wykonalności (ang. feasibility study) to szczegółowa analiza wykonalności projektu, którą wykonujemy na wstępnym etapie planowania, przed podjęciem decyzji o jego realizacji. Zasadnicze studium wykoalności jest załącznikiem do wniosku o dotację, kredyt albo grant.

Profesjonalnie przygotowany dokument studium wykonalności odpowiada na kluczowe pytania:

 • Czy projekt jest technicznie wykonalny? Studium wykonalności analizuje aspekty techniczne projektu, takie jak dostępność zasobów, możliwości techniczne, wymagania prawne i regulacyjne.
 • Czy projekt jest ekonomicznie uzasadniony? Studium wykonalności ocenia koszty i korzyści projektu, w tym wpływ na rentowność, przepływy pieniężne i zwrot z inwestycji.
 • Czy projekt jest społecznie i środowiskowo akceptowalny? Studium wykonalności analizuje wpływ projektu na społeczeństwo i środowisko, w tym potencjalne korzyści i ryzyka.

Odpowiedzi na te pytania zawarte w studium wykonalności pozwalają na obiektywną ocenę potencjału projektu i podjęcie decyzji o jego dalszej realizacji.

Rola studium wykonalności

 • Decyzje inwestycyjne: Pomaga inwestorom i decydentom ocenić, czy projekt jest wart realizacji.
 • Pozyskiwanie finansowania: Jest często wymagane przez instytucje finansowe i organy przyznające dotacje jako dowód na realność i opłacalność projektu.
 • Planowanie: Umożliwia lepsze planowanie zasobów, czasu i budżetu, minimalizując ryzyko niepowodzenia.
więcej »

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

studium przypadku

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK / IIMCB) utworzony na mocy międzynarodowej umowy pomiędzy Rządem RP a UNESCO, jak i dedykowanej ustawy sejmowej z 1997 roku. Na zlecenie MIBMiK w listopadzie 2023 firma consultingowa ZEFE.ORG przygotwała studium wykonalności dla projektu pn. "Infrastruktura Badawcza Molekuł i Komórek (IBMiK)".

Projekt o budżecie ponad 100 mln zł ma na celu wzmocnienie potencjału badawczego i innowacyjnego Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) oraz pogłębienie współpracy z przedsiębiorstwami, poprzez rozbudowę infrastruktury badawczej oraz podnoszenie kompetencji personelu badawczego w zakresie zarządzania wykorzystaniem powstałej infrastruktury badawczej i transferu technologii.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony