Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ryżki

Wersja do druku Poleć znajomemu

Eksperci ZEFE.ORG przygotwali studium wykonalności dla projektu "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ryżki". Projekt o budżecie 7,7 mln zł przeszedł do fazy realizacji.

Temat projektu:
"Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ryżki oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ryżki, Czerśl i Sięciaszka Druga"

Lokalizacja:
Gmina Łuków, województwo lubelskie, miejscowości: Ryżki, Czerśl i Sięciaszka Druga.
 
Wnioskowany w ramach ERDF , ZPOR, Priorytet 1, Działania 1.2 ZPOR Infrastruktura ochrony środowiska.

Opracowanie wykonano na zlecenie Urzędu Gminy w Łukowie. Podstawą wykonania pracy jest umowa Nr 17/2004 z dnia 4 marca 2004 r.

Beneficjentem projektu, ubiegającym się o dofinansowanie w ramach programu ZPORR jest Urząd Gminy Łuków.

Główne cele:
Celem realizacji inwestycji jest dostosowanie  do standardów unijnych w zakresie gospodarki wodno – ściekowej oraz spełniania wymogów ochrony środowiska. Budowa kanalizacji sanitarnej pozwoli na zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń dostających się bezpośrednio do gleby, wód powierzchniowych i głębinowych z nieszczelnych zbiorników ściekowych. Realizacja projektu zapewni utworzenie odpowiednich warunków infrastrukturalnych umożliwiając rozwój działalności gospodarczej na terenie Gminy łuków.
Stworzone zostaną elementarne warunki do rozwoju działalności agroturystycznej.

Efektem realizacji będzie wybudowanie sanitarnej o 14373,5m sieci kanalizacyjnej oraz zmodernizowana oczyszczalna o przepustowości 200 m3/dobę. Podłączonych zostanie 274 podmiotów: 266 gospodarstw domowych, 8 przedsiębiorstw w pierwszym etapie realizacji inwestycji.

Modernizacja i rozbudowa obiektu oczyszczalni ścieków pozwoli na podłączenie kolejnych użytkowników.

Ze względu na ograniczone możliwości zapewnienia właściwego poziomu infrastruktury technicznej, która jest jednym z czynników warunkujących rozwój społeczno – gospodarczy Gminy Łuków oraz ze względu na niewystarczające budżetowe środki inwestycyjne, zachodzi konieczność ubiegania się o dofinansowanie z EFRR.

Beneficjent ubiega się o 70-cio procentowe dofinansowanie inwestycji z ERDF. Bez wsparcia z ERDF projekt zostanie zrealizowany, ale w ograniczonym zakresie.

ZEFE.ORG

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów ds Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

  • Pozyskiwanie fundyszy europejskich
  • Usługi consultingowe dla biznesu (ebiznes, rozwój pracowników, optymalizacja procesów, ekologia)
  • Pomoc przy wdrażaniu innowacji (innowacje produktowe, organizacyjne, marketingowe i organizacyjne, zaświadczenia o innowacyjności)

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

referencje dla ZEFE

W styczniu 2010 roku Zespół Ekspertów ds. Funduszy Europejskich (ZEFE.org) przy Structum Sp. z o.o. zrealizował na zlecenie Towarzystwa Przyjaciół Stężycy studium wykoności dla tematu pt. „Starorzecze Wisły - atywna rekreacja w Stężycy". Projekt został złożony do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach programu RPO Województwa Lubelskiego i został bardzo wysoko oceniony.

Opracowanie zostało wykonane rzetelnie w terminie przewidzianym umową. Polecamy firmę konsultingową Structum Sp. z o.o. z Lublina jako wiarygodnego usługodawcę.

Z poważaniem,

PREZES Towarzystwa Przyjaciół Stężycy
Jarosław Ptaszek

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
oceny oddziaływania na środowisko
pozyskiwanie funduszy UE

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony