Analiza opłacalności inwestycji lub projektu

Wersja do druku Poleć znajomemu

Analiza opłacalności inwestycji lub projektu to proces, który ma na celu określenie, czy dany przedsięwzięcie jest ekonomicznie uzasadnione. Polega ona na porównaniu kosztów i korzyści związanych z inwestycją, a także na określeniu, w jakim czasie inwestycja się zwróci.

Metody analizy opłacalności inwestycji

  • Metoda wartości bieżącej netto (NPV) - mierzy ona różnicę między wartością bieżącą wszystkich korzyści i kosztów inwestycji. Wartość bieżąca jest obliczana przy uwzględnieniu stopy dyskontowej, która reprezentuje koszt kapitału.
  • Metoda stopy zwrotu wewnętrznej (IRR) - to stopa dyskontowa, przy której wartość bieżąca wszystkich korzyści i kosztów inwestycji jest równa 0.
  • Metoda okresu zwrotu z inwestycji (ROI) - to czas, w którym inwestycja zwraca się w całości.
  • Metoda rentowności sprzedaży (ROS) - to stosunek zysku operacyjnego do sprzedaży.
  • Metoda rentowności aktywów (ROA) - to stosunek zysku operacyjnego do aktywów.

Wybór metody analizy opłacalności zależy od specyfiki inwestycji i od preferencji inwestora.

Przykład analizy opłacalności inwestycji

Przyjmijmy, że firma planuje zakup nowego urządzenia produkcyjnego. Koszt zakupu urządzenia wynosi 100 000 zł. Firma spodziewa się, że urządzenie będzie przynosić roczny zysk operacyjny w wysokości 20 000 zł. Stopa dyskontowa wynosi 5%.

Obliczenie wartości bieżącej netto (NPV) inwestycji:

NPV = ∑ (CFt / (1 + r)^t)
NPV = 20 000 / (1 + 0,05)^1 + 20 000 / (1 + 0,05)^2 + ...
NPV = 190 526,37 zł

Z obliczeń wynika, że wartość bieżąca netto inwestycji jest dodatnia, a więc inwestycja jest ekonomicznie uzasadniona.

Obliczenie stopy zwrotu wewnętrznej (IRR) inwestycji:

IRR = 0 = ∑ (CFt / (1 + r)^t)
0 = 20 000 / (1 + r)^1 + 20 000 / (1 + r)^2 + ...
r = 12,36%

Z obliczeń wynika, że stopa zwrotu wewnętrzna inwestycji wynosi 12,36%. Oznacza to, że inwestycja zwróci się w całości w ciągu 7,3 roku.

Wnioski z analizy opłacalności

Analiza opłacalności inwestycji jest niezbędnym elementem procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych. Pozwala ona na określenie, czy dany przedsięwzięcie jest ekonomicznie uzasadnione, a także na oszacowanie, kiedy inwestycja się zwróci.

Zapytaj nas o cenę przygotowania analizy opłacalności dla Twojego projektu

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

  • wiedza i doświadczenie praktyczne
  • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
  • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
  • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie projektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony