Analiza projektu pod kątem pozyskiwania funduszy unijnych

Wersja do druku Poleć znajomemu

Analiza projektu pod kątem pozyskiwania funduszy unijnych ma na celu jest sprawdzenie, czy dany projekt jest zgodny z wymogami obowiązujących programów operacyjnych i ma szanse na uzyskanie dofinansowania. Po weryfikacji projektu sugerujemy zmiany w koncepcji projektu, które w kontekście kryteriów wyboru projektów maksymalizują szanse na uzyskanie dofinansowania.

Analiza projektu pod kątem pozyskiwania dotacji

 • Identyfikacja potrzeb i celów projektu -  Pierwszym krokiem jest zdefiniowanie potrzeb i celów, które projekt ma zaspokoić. Należy określić, jaki jest problem, który projekt ma rozwiązać, oraz jakie są oczekiwane efekty jego realizacji.
 • Dopasowanie projektu do programów operacyjnych - Następnie należy sprawdzić, czy projekt jest zgodny z celami i priorytetami wybranych programów operacyjnych. Każdy program operacyjny ma określony zakres tematyczny, dlatego należy dopasować projekt do odpowiedniego programu, aby miał szansę na uzyskanie dofinansowania.
 • Ocena opłacalności projektu - Wykonanie analizy kosztów i korzyści związanych z realizacją projektu. Ważne jest, aby projekt był opłacalny, a jego realizacja przynosiła pozytywne efekty ekonomiczne.
 • Analiza ryzyka - Należy zidentyfikować i ocenić ryzyka związane z realizacją projektu. Ryzyko to czynniki, które mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację projektu, a także obniżyć jego efektywność.
 • Przygotowanie oferty na przygotowanie wniosku o dofinansowanie - W dalszej kolejności należy przygotować wniosek o dofinansowanie. Wniosek powinien zawierać wszystkie niezbędne informacje i dokumenty, zgodnie z wymogami programu operacyjnego.

Analiza projektu pod kątem pozyskiwania funduszy unijnych jest procesem złożonym i wymagającym dużej wiedzy i doświadczenia. W przypadku projektów o dużej złożoności lub o dużym budżecie warto skorzystać z pomocy ekspertów.

Przykładowe pytania, które warto wziąć pod uwagę podczas analizy projektu pod kątem pozyskiwania funduszy unijnych:

 • Czy projekt jest zgodny z celami i priorytetami wybranego programu operacyjnego?
 • Jak dopasować projekt do kryteriów oceny projektów i uzyskać maksymalną punktację podczas oceny wniosku o dofinansowanie?
 • Czy projekt jest opłacalny?
 • Czy projekt jest przyjazny dla środowiska?
 • Czy projekt jest innowacyjny?
 • Czy projekt ma pozytywny wpływ na rozwój lokalny?

Odpowiedzi na te pytania pomogą w ocenie szans na pozyskanie dofinansowania z funduszy unijnych.

Skutecznie pozyskujemy fundusze europejskie

Skuteczność firmy consultingowej ZEFE.ORG w pozyskiwaniu funduszy europejskich jest wypadkową doświadczenia, wiedzy, zaangażowania i innych niuansów o których chętnie mówimy.

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń
Pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości
ponad 250 mln zł.

Kolejne kroki do pozyskania dotacji

Plik do pobrania

Towarzystwo Przyjaciół Stężycy

W styczniu 2010 roku Zespół Ekspertów Funduszy Europejskich (ZEFE.org) przy Structum Sp. z o.o. zrealizował na zlecenie Towarzystwa Przyjaciół Stężycy studium wykoności dla tematu pt. „Starorzecze Wisły - atywna rekreacja w Stężycy". Projekt został złożony do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach programu RPO Województwa Lubelskiego i został bardzo wysoko oceniony.

Opracowanie zostało wykonane rzetelnie w terminie przewidzianym umową. Polecamy firmę konsultingową Structum Sp. z o.o. z Lublina jako wiarygodnego usługodawcę.

Z poważaniem,

PREZES Towarzystwa Przyjaciół Stężycy
Jarosław Ptaszek

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

Doradztwo w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych - skutecznie pozyskujemy fundusze unijne - ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości ponad 250 mln zł.

więcej »

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie projektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony