Przygotowanie wniosku do NFOŚiGW

Wersja do druku Poleć znajomemu

Przygotowanie wniosku do NFOŚiGW o dotację lub finansowanie projektu przez instrumenty finansowe administrowane przez NFOŚiGW.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-673), przy ul. Konstruktorskiej 3a, jest Instytucją Wdrażającą dla wielu instrumentów finansowych, w tym m. in. dla działania FENX.02.05 Woda do spożycia Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń, zrealizowane projekty o wartości ponad 250 mln zł.

Wykonujemy wnioski o dotację, studia wykonalności i analizy ekonomiczne. Pozyskujemy dotacje dla firm i instytucji, dotacje na projekty OZE i granty na projekty B+R.

infolinia 814 608 814

Co finansuje NFOŚiGW

wniosek do NFOŚiGWNFOŚiGW finansuje różne projekty, które przyczyniają się do ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Do najważniejszych obszarów finansowania należą:

 • Ochrona powietrza, w tym:
  • inwestycje w odnawialne źródła energii,
  • modernizacja kotłów i instalacji grzewczych,
  • walka ze smogiem.
 • Ochrona wód, w tym:
 • Ochrona przyrody, w tym:
  • ochrona gatunków zagrożonych,
  • ochrona siedlisk przyrodniczych,
  • edukacja ekologiczna.
 • Efektywność energetyczna, w tym:
  • termomodernizacja budynków,
  • inwestycje w energooszczędne technologie,
  • promocja efektywności energetycznej.

NFOŚiGW finansuje również projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, ochrony klimatu, a także rozwoju lokalnego i regionalnego.

Dofinansowanie z NFOŚiGW może być przyznane na realizację projektów przez różne podmioty, w tym:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • przedsiębiorców,
 • organizacje pozarządowe,
 • osoby fizyczne.

Warunkiem otrzymania dotacji NFOŚiGW na finansowanie projektu jest, aby projekt spełniał określone kryteria formalne i merytoryczne.

Programy i instrumenty finansowe zarządzane przez NFOŚiGW

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) jest instytucją wdrażającą dla następujących instrumentów finansowych i programów finansowania:

 • Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FENiKS) - program operacyjny finansowany ze środków Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. NFOŚiGW jest instytucją wdrażającą dla następujących osi priorytetowych programu FEnIKS:
  • Oś priorytetowa 1: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii
  • Oś priorytetowa 2: Transport przyjazny środowisku
  • Oś priorytetowa 3: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
  • Oś priorytetowa 4: Infrastruktura i usługi społeczne
 • Program LIFE - program Unii Europejskiej, który wspiera projekty w dziedzinie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. NFOŚiGW jest instytucją wdrażającą dla programów LIFE na lata 2014-2020 i 2021-2027.
 • Program Polish Climate Support - program finansowany przez Bank Światowy, który wspiera inwestycje w zakresie adaptacji do zmian klimatu w Polsce. NFOŚiGW jest instytucją wdrażającą dla programu Polish Climate Support.
 • Programy krajowe - NFOŚiGW jest instytucją wdrażającą dla wielu programów krajowych, które wspierają inwestycje w ochronę środowiska i gospodarkę wodną. Do najważniejszych z nich należą:
  • Program Czyste Powietrze
  • Program Mój Prąd
  • Program Mój Elektryk
  • Program Moje Ciepło
  • Program Ograniczanie niskiej emisji
  • Program Gospodarka wodna i melioracje

W sumie NFOŚiGW jest odpowiedzialny za realizację ponad 60 programów i projektów finansowanych ze środków krajowych i unijnych.

Proces przygotowania wniosku do NFOŚiGW

Przygotowanie wniosku do NFOŚiGW o dotację lub finansowanie projektu przez instrumenty finansowe administrowane przez NFOŚiGW wymaga dokładnego przeanalizowania warunków określonych w regulaminie danego programu. Wniosek powinien zawierać następujące elementy:

 • Wstęp, w którym należy przedstawić ogólną charakterystykę projektu, jego cele i oczekiwane rezultaty.
 • Opis projektu, w którym należy szczegółowo opisać zakres prac, które zostaną wykonane w ramach projektu, oraz określić ich harmonogram.
 • Koszty projektu, w którym należy wyliczyć koszty kwalifikowane projektu, a także koszty niekwalifikowane.
 • Dofinansowanie, w którym należy określić wysokość wnioskowanego dofinansowania.
 • Załączniki, w których należy dołączyć dokumenty potwierdzające informacje zawarte we wniosku, takie jak:
  • dokumenty potwierdzające status beneficjenta,
  • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i doświadczenie,
  • dokumenty potwierdzające posiadanie niezbędnych środków na pokrycie kosztów niekwalifikowanych projektu,
  • inne konieczne załączniki wymienione w regulaminie konkursu.

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) na stronie internetowej NFOŚiGW.

Oceny wniosków o dofinansowanie dokonuje Komisja Oceny Wniosków, która jest powoływana przez Prezesa NFOŚiGW. Komisja ocenia wnioski w oparciu o następujące kryteria:

 • zgodność projektu z celami programu,
 • innowacyjność projektu,
 • efektywność ekonomiczna projektu,
 • szanse na sukces projektu.

Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane w trybie konkurencyjnym. Oznacza to, że o dofinansowanie może ubiegać się wiele podmiotów, a decyzja o przyznaniu dofinansowania jest podejmowana na podstawie oceny wszystkich złożonych wniosków.

Terminy składania wniosków o dofinansowanie określane są w regulaminach poszczególnych programów.

Przygotowanie wniosku do NFOŚiGW przez ZEFE.ORG

 • Mamy wiedzę i doświadczenie w zakresie przygotowania wniosków o dofinansowanie z NFOŚiGW. Znamy regulaminy poszczególnych programów, a także kryteria, którym podlegają wnioski. Dzięki temu jesteśmy w stanie przygotować wniosek, który jest zgodny z wymaganiami formalnymi i merytorycznymi.
 • Potrafimy odpowiednio wyeksponować zalety projektu, aby zwiększyć jego szansę na otrzymanie dofinansowania. Mają wiedzę, jak przedstawić projekt w sposób atrakcyjny i przekonujący.
 • Udzielimy wsparcia w zakresie przygotowania dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku. Mogą również pomóc w przygotowaniu do negocjacji z NFOŚiGW, które mogą być konieczne w przypadku złożonych wniosków.
 • Profesjonalnie przygotowany wniosek do NFOŚiGW podnosi szansę przyznania dotacji.

Kolejne kroki do przygotowania wniosku do NFOŚiGW

studium wykonalności - referencje ZEFE.ORG

Polska Akademia Nauk - referencje dla ZEFE

Eksperci ZEFE.org wykazali się zaangażowaniem i profesjonalnym podejściem do realizowanego zlecenia. Studium wykonalności zostało przygotowane w terminie przewidzianym umową. Poprawność wykonanego studium wykonalności została zweryfikowana pozytywnie - projekt został zaakceptowany pod względem formalnym i obecnie przeszedł do kolejnej fazy ewaluacji.

Rekomendujemy ZEFE.org jako wiarygodnego partnera w zakresie usług pozyskiwania funduszy europejskich.

prof. dr hab. Andrzej Suchocki
Kierownik Oddziału Spektroskopii Ciała Stałego PAN

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

studium przypadku

Eksperci ZEFE.ORG przygotwali studium wykonalności dla projektu "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ryżki". Projekt o budżecie 7,7 mln zł przeszedł do fazy realizacji.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony