Wniosek o dofinansowanie do FENIKS

Wersja do druku Poleć znajomemu

Wniosek o dofinansowanie do FENIKS to dokument, który należy złożyć, aby ubiegać się o dofinansowanie projektu ze środków Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Instytucją Wdrażającą dla działania FENX jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń
Pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości
ponad 250 mln zł.

Wykonujemy wnioski o dofinansowanie do FENIKS, studia wykonalności i analizy ekonomiczne. Pozyskujemy dotacje dla firm, dotacji dla samorządów oraz granty i dotacje dla instytucji naukowych na projekty OZE i projekty B+R.

 • doradztwo na etapie tworzenia koncepcji projektu w oparciu o kryteria wyboru projektów, tak aby maksymalizować szanse na uzyskanie dofinansowaniadotacje FENX- FENIX - ZEFE.ORG.jpg
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie do FENIKS
 • przygotowanie studium wykonalności
 • przygotowanie analizy kosztów i korzyści
 • przygotowanie analiz finansowo - ekonomicznych
 • przygotowanie wymaganych załączników (bez dokumentów i zezwoleń formalno – prawnych, technicznych czy informatycznych)
 • pomoc w kompletacji pozostałych załączników oraz złożeniu wniosku o dofinansowanie
 • wsparcie na etapie oceny projektu, bieżący kontakt z instytucją oceniającą w celu wyjaśniania uwagi, odpowiedzi na uwagi, itp.

infolinia (+48) 814 608 814

Opracowanie wniosku o dofinansowanie do FENIKS / FENIX

Wniosek do FENIKS powinien zawierać:

 • Dane wnioskodawcy (np. nazwę, adres, NIP, REGON)
 • Informacje o projekcie (np. nazwę, cel, opis, zakres rzeczowy, planowany termin realizacji, całkowity koszt, kwotę dofinansowania)
 • Oświadczenia (np. o zapoznaniu się z regulaminem naboru, o prawdziwości informacji zawartych we wniosku)
 • Załączniki (np. kopię dokumentu rejestrowego wnioskodawcy, pełnomocnictwo, opis projektu w wersji rozszerzonej, kalkulację kosztów projektu, harmonogram realizacji projektu, opinię o zgodności projektu z kierunkami rozwoju województwa, Studium wykonalności do FEnIKS)

Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu CST2021. Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki. Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji wnioskodawcy.

Szczegółowe informacje na temat programu FENIKS można znaleźć na stronie internetowej: https://www.feniks.gov.pl/.

W przypadku pytań lub wątpliwości można skontaktować się z infolinią programu FENIKS pod numerem telefonu: 22 45 90 800.

Pamiętaj:

 • Termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach danego naboru jest określony w Regulaminie naboru.
 • Wniosek musi być sporządzony poprawnie i zawierać wszystkie wymagane informacje.
 • Do wniosku należy dołączyć wszystkie wymagane załączniki.
 • Wniosek musi być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji wnioskodawcy.

Do pobrania

Kolejne kroki do przygotowania wniosku o dofinansowanie do FEnIKS

studium wykonalności - referencje ZEFE.ORG

Towarzystwo Przyjaciół Stężycy

W styczniu 2010 roku Zespół Ekspertów Funduszy Europejskich (ZEFE.org) przy Structum Sp. z o.o. zrealizował na zlecenie Towarzystwa Przyjaciół Stężycy studium wykoności dla tematu pt. „Starorzecze Wisły - atywna rekreacja w Stężycy". Projekt został złożony do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach programu RPO Województwa Lubelskiego i został bardzo wysoko oceniony.

Opracowanie zostało wykonane rzetelnie w terminie przewidzianym umową. Polecamy firmę konsultingową Structum Sp. z o.o. z Lublina jako wiarygodnego usługodawcę.

Z poważaniem,

PREZES Towarzystwa Przyjaciół Stężycy
Jarosław Ptaszek

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

studium przypadku

Eksperci ZEFE przygotowali studium wykonalności dla projektu "Starożecze Wisły w Stężycy". Budżet projektu wynosi 16 mln zł. Projekt uzyskał dotację i przeszedł do fazy realizacji. Potrzeba realizacji projektu wynika ze społecznego zapotrzebowania istnienie odpowiedniej infrastruktury warunkującej możliwości uprawiania turystyki i rekreacji, konieczności poprawy walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz rozwijania edukacji ekologicznej.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony