Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych projekt ITE

Wersja do druku Poleć znajomemu

Instytut Technologii Elektronowych we współpracy z ZEFE.ORG przygotwał do realizacji projekt p.t. "Innowacyjne technologie wielofunkcyjnych materiałów i struktur dla nanoelektroniki, fotoniki, spintroniki i technik sensorowych". Budżet projektu wynosi 18 mln zł.

Zasadniczym celem projektu określonym w studium wykonalności jest stworzenie nowej infrastruktury B+R, podstaw dla rozwoju infrastruktury produkcyjnej w niewielkiej skali oraz zainicjowanie wytwarzania i wprowadzenie polskich produktów na światowy rynek technologii społeczeństwa informacyjnego.

Projekt ten integrując kadrę naukową i zasoby materialne wiodących w tej dziedzinie zespołów badawczych z różnych sektorów nauki – JBR, PAN i placówek akademickich – stawia sobie za zadanie stworzenie otwartej platformy technologicznej umożliwiającej realizację innowacyjnych prac B+R w obszarze nanoelektroniki, fotoniki i spintroniki z wykorzystaniem półprzewodników szerokoprzerwowych oraz stworzenia mechanizmów umożliwiających transfer opracowanych technologii do przedsiębiorstw przemysłowych, w szczególności z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MSP).

Celem naukowym projektu jest opracowanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych umożliwiających realizację nowych przyrządów półprzewodnikowych wytwarzanych w oparciu o półprzewodniki szerokoprzerwowe, ze szczególnym uwzględnieniem struktur, w których elementy czynne wykorzystywać będą najbardziej perspektywiczne układy materiałowe: ZnO i półprzewodniki pokrewne, w tym domieszkowane jonami magnetycznym, GaN i materiały pokrewne, w tym domieszkowane jonami magnetycznym oraz SiC. Funkcjonalne struktury cienkowarstwowe pełniące rolę kontaktów omowych, kontaktów prostujących, metalizacji, dielektryków bramkowych oraz warstw pasywacyjnych wytwarzane będą w oparciu o cztery grupy materiałowe: stabilne termicznie tlenki, azotki, węgliki i borki.
W centrum projektu będą indywidualne procesy technologiczne wytwarzania i kształtowania cienkowarstwowych struktur półprzewodnikowych, metalicznych i dielektrycznych, opracowywane w postaci uniwersalnych modułów technologicznych, a następnie integrowane w pełny cykl technologiczny wytwarzania struktur przyrządowych, tak by w końcowym etapie projektu zademonstrować ich funkcjonalność w modelowych przyrządach elektronicznych i optoelektronicznych oraz wybranych sensorach.

W założeniu projektu, opracowane technologie mają za zadanie dostarczyć wyrobów przyczyniających się do się do podwyższenia poziomu jakości życia ogółu społeczeństwa, poprawiających konkurencyjność gospodarki, zwiększających dynamikę wzrostu gospodarczego, nie zapominając o kwestiach dotyczących ochrony środowiska, w tym zmniejszenia zużycia energii i detekcji zanieczyszczeń atmosfery. Ważnym aspektem ma być przygotowanie oferty licencyjnej oraz wdrożeniowej, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw typu MSP oraz spin-off.

Całość przedsięwzięcia ma służyć poprawie stopnia dostosowania się naszego rynku do ogólnoświatowych trendów i osiągnięcia pozycji gospodarki opartej na wiedzy, realizując strategię integracji najważniejszych nośników postępu: nauki, edukacji oraz działalności B+R w dziedzinie zaawansowanych technologii informacyjnych, komunikacyjnych, optoelektroniki i technik sensorowych.

Studium wykonalności dla projektu ITE powstało przy udziale ZEFE.ORG.

referencje dla ZEFE

Eksperci ZEFE.org wykazali się zaangażowaniem i profesjonalnym podejściem do realizowanego zlecenia. Studium wykonalności zostało przygotowane w terminie przewidzianym umową. Poprawność wykonanego studium wykonalności została zweryfikowana pozytywnie - projekt został zaakceptowany pod względem formalnym i obecnie przeszedł do kolejnej fazy ewaluacji.

Rekomendujemy ZEFE.org jako wiarygodnego partnera w zakresie usług pozyskiwania funduszy europejskich.

prof. dr hab. Andrzej Suchocki
Kierownik Oddziału Spektroskopii Ciała Stałego PAN

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
oceny oddziaływania na środowisko
pozyskiwanie funduszy UE

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony