Studium wykonalności projektu

Wersja do druku Poleć znajomemu

Studium wykonalności projektu (ang. Feasibility Study) to kompleksowa ocena, analiza i badanie projektu lub pomysłu biznesowego w celu ustalenia, czy jest on ekonomicznie, technicznie i organizacyjnie wykonalny oraz opłacalny. Studium wykonalności projektu jest ważnym narzędziem zarządzania ryzykiem i podejmowania decyzji biznesowych. Pomaga uniknąć inwestycji w projekty, które nie są opłacalne lub nie mają szans na sukces, oraz identyfikować obszary, które wymagają dalszego rozwoju lub optymalizacji. Studium wykonalności dostarcza inwestorom i decydentom informacji, które pomogą im podjąć trafne decyzje dotyczące kontynuacji, modyfikacji lub odrzucenia projektu.

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń
zrealizowane projekty o wartości ponad 250 mln zł

Wykonujemy napisanie studium wykonalności projektu i wykonanie analizy ekonomiczne. Pozyskujemy fundusze unijne dla firm i instytucji, dotacje na projekty OZE i projekty B+R.

infolinia (+48) 814 608 814

Struktura studium wykonalności projektu

Studium wykonalności projektu jest dokumentem zawierającym analizę różnych aspektów projektu w celu ustalenia, czy jest on wykonalny i opłacalny. Choć szczegółowy układ dokumentu może różnić się w zależności od projektu i branży, oto ogólny układ, jaki często można znaleźć w studium wykonalności:

1. Strona tytułowa i spis treści: W tej części znajdują się podstawowe informacje, takie jak tytuł projektu, data przygotowania dokumentu oraz spis treści, który pozwala czytelnikowi na łatwe znalezienie interesujących go sekcji.

2. Wprowadzenie: Krótki opis projektu, cele jego realizacji oraz dlaczego przeprowadza się studium wykonalności.

3. Opis projektu: Szczegółowy opis projektu, w tym jego zakres, cele, założenia i ogólny kontekst.

4. Analiza rynku:studium wykonalnosci projektu

 • Opis rynku docelowego.
 • Analiza konkurencji.
 • Wartość rynku i potencjał wzrostu.

5. Analiza techniczna:

 • Opis technologii lub rozwiązania.
 • Analiza dostępnych zasobów technicznych.
 • Ocena wykonalności technicznej projektu.

6. Analiza ekonomiczna:

 • Szacowanie kosztów inwestycji.
 • Prognozowanie kosztów operacyjnych.
 • Prognoza przychodów i dochodów.
 • Analiza rentowności i wskaźników finansowych (ROI, NPV, IRR itp.).

7. Analiza organizacyjna:

 • Struktura organizacyjna projektu.
 • Zarządzanie projektem i zasoby ludzkie.
 • Kompetencje i doświadczenie zespołu.

8. Analiza prawna i regulacyjna:

 • Przepisy prawne i regulacje dotyczące projektu.http://www.zefe.org/images/media/products/studium_wykonalnosci_cena_.jpg
 • Potrzebne zezwolenia i pozwolenia.

9. Analiza ryzyka:

 • Identyfikacja ryzyk i zagrożeń.
 • Strategie zarządzania ryzykiem.

10. Analiza środowiskowa:

 • Wpływ projektu na środowisko.
 • Zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.

11. Harmonogram i plan projektu:

 • Czas trwania projektu.
 • Kalendarz działań i kamienie milowe.

12. Kosztorys:

 • Szczegółowy kosztorys projektu, w tym koszty inwestycyjne i operacyjne.

13. Rekomendacje: Podsumowanie wniosków i rekomendacje dotyczące kontynuacji projektu, jego modyfikacji lub odrzucenia.

14. Załączniki: Dodatkowe dokumenty, raporty, kalkulacje i inne materiały, które mogą być istotne dla analizy projektu.

Studium wykonalności projektu jest dokumentem, który ma na celu dostarczenie wszystkich niezbędnych informacji, aby osoby decyzyjne mogły ocenić, czy projekt jest wartościowy i opłacalny. Jest to kluczowy etap przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i przygotowywaniu projektów biznesowych.

Koszt studium wykonalności projektu

Cena studium wykonalności uzależniony jest od pracochłonności jego przygotowania. W szczególności, koszt wykonania studium wykonalności zależy od:

 • przedmiotu i złożoności projektu
 • obszar tematyczny i branża projektu
 • czas potrzebny na badania i analizy oraz doświadczenie osoby lub zespołu wykonującego badania
 • budżetu projektu
 • terminu realizacji studium wykonalności
 • sposobu finansowania projektu
 • statusu prawnego beneficjenta

Pliki do pobrania

Kolejne kroki

Polska Akademia Nauk - referencje dla ZEFE

Eksperci ZEFE.org wykazali się zaangażowaniem i profesjonalnym podejściem do realizowanego zlecenia. Studium wykonalności zostało przygotowane w terminie przewidzianym umową. Poprawność wykonanego studium wykonalności została zweryfikowana pozytywnie - projekt został zaakceptowany pod względem formalnym i obecnie przeszedł do kolejnej fazy ewaluacji.

Rekomendujemy ZEFE.org jako wiarygodnego partnera w zakresie usług pozyskiwania funduszy europejskich.

prof. dr hab. Andrzej Suchocki
Kierownik Oddziału Spektroskopii Ciała Stałego PAN

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

Poprawne przygotowanie Studium Wykonalności zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania.

więcej »

studium przypadku

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK / IIMCB) utworzony na mocy międzynarodowej umowy pomiędzy Rządem RP a UNESCO, jak i dedykowanej ustawy sejmowej z 1997 roku. Na zlecenie MIBMiK w listopadzie 2023 firma consultingowa ZEFE.ORG przygotwała studium wykonalności dla projektu pn. "Infrastruktura Badawcza Molekuł i Komórek (IBMiK)".

Projekt o budżecie ponad 100 mln zł ma na celu wzmocnienie potencjału badawczego i innowacyjnego Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) oraz pogłębienie współpracy z przedsiębiorstwami, poprzez rozbudowę infrastruktury badawczej oraz podnoszenie kompetencji personelu badawczego w zakresie zarządzania wykorzystaniem powstałej infrastruktury badawczej i transferu technologii.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony