Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Wersja do druku Poleć znajomemu

RPO WL 2014 - 2020 - osie priorytetowe

 1. Badania i innowacje
 2. Cyfrowe lubelskie
 3. Konkurencyjność przedsiębiorstw
 4. Energia przyjazna środowisku
 5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
 6. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
  1. Bezpieczeństwo ekologiczne (wyposażenie służb ratowniczych w sprzęt specjalistyczny)
  2. Mała retencji (budowa zbiorników retencyjnych, zbiorniki p.pożarowe, etc. - projektowanie i budowa)
  3. Gospodarka odpadami (recycling szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury, odzysk energii z odpadów, działania informacyjne związane z selektywną zbiórką odpadów)
  4. Gospodarka wodno-ściekowa (budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków i systemów katalizacyjnych, sprzęt i wyposażenie obiektów OSP)
 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego
 8. Mobilność regionalna i ekologiczny transport
 9. Rynek pracy
 10. Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian
 11. Włączenie społeczne
 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje
 13. Infrastruktura społeczna
 14. Pomoc techniczna

Plik do pobrania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 [wersja przyjęta przez Komisję Europejską 12 lutego 2015 roku],  pdf

Szczegółowy_Opis_Priorytetwych_RPO_WL_na_lata_2014-2020, pdf

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na 2016 (wersja z 9 lutego 2016 r.)

ZEFE.ORG

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów ds Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

 • Pozyskiwanie fundyszy europejskich
 • Usługi consultingowe dla biznesu (ebiznes, rozwój pracowników, optymalizacja procesów, ekologia)
 • Pomoc przy wdrażaniu innowacji (innowacje produktowe, organizacyjne, marketingowe i organizacyjne, zaświadczenia o innowacyjności)

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla proujektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
oceny oddziaływania na środowisko
pozyskiwanie funduszy UE

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony