Studium wykonalności do FENG

Wersja do druku Poleć znajomemu

Studium wykonalności do FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki) to dokument, który szczegółowo analizuje techniczno-ekonomiczne, środowiskowe i społeczne aspekty danego projektu. Jest on niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie z programu FENG.

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń
Pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości
ponad 250 mln zł.

Wykonujemy studia wykonalności do FENG i analizy ekonomiczne. Pozyskujemy dotacje dla firm, dotacji dla samorządów oraz granty i dotacje dla instytucji naukowych na projekty OZE i projekty B+R.

 • doradztwo na etapie tworzenia koncepcji projektu w oparciu o kryteria wyboru projektów, tak aby maksymalizować szanse na uzyskanie dofinansowania
 • przygotowanie wniosku do FENG
 • przygotowanie studium wykonalności do FENG
 • przygotowanie analizy kosztów i korzyści
 • przygotowanie analiz finansowo - ekonomicznych
 • przygotowanie wymaganych załączników (bez dokumentów i zezwoleń formalno – prawnych, technicznych czy informatycznych)
 • pomoc w kompletacji pozostałych załączników oraz złożeniu wniosku o dofinansowanie
 • wsparcie na etapie oceny projektu, bieżący kontakt z instytucją oceniającą w celu wyjaśniania uwagi, odpowiedzi na uwagi, itp.

infolinia (+48) 814 608 814

Przeznaczenie studium wykonalności do FENG

Celem studium wykonalności jest:

dotacje FENG

 • Ocena, czy dany projekt jest realny do zrealizowania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym.
 • Określenie potencjalnych korzyści i ryzyka związanych z realizacją projektu.
 • Uzasadnienie potrzeby dofinansowania projektu.
 • Dostarczenie informacji niezbędnych do oceny wniosku o dofinansowanie przez instytucję zarządzającą programem FENG.

Studium wykonalności powinno zawierać:

 • Opis projektu:
  • Cel projektu
  • Zakres rzeczowy projektu
  • Harmonogram realizacji projektu
  • Lokalizacja projektu
 • Analizę techniczną:
  • Opis technologii
  • Wymagania techniczne
  • Dostępność technologii
 • Analizę ekonomiczną:
  • Koszty projektu
  • Przychody projektu
  • Okres zwrotu kosztów
  • Wskaźniki rentowności
 • Analizę środowiskową:
  • Potencjalny wpływ projektu na środowisko
  • Środki ochrony środowiska
 • Analizę społeczną:
  • Potencjalny wpływ projektu na społeczność lokalną
  • Środka łagodzące negatywne skutki społeczne

Dodatkowo studium wykonalności może zawierać:

 • Analizę SWOT: mocne i słabe strony projektu, szanse i zagrożenia
 • Plan zarządzania ryzykiem: identyfikacja ryzyka i sposoby jego przeciwdziałania
 • Plan komunikacji: sposób informowania o projekcie interesariuszy

Studium wykonalności powinno być sporządzone przez zespół ekspertów, w tym specjalistów brażowych: ekonomistów, inżynierów, specjalistów ds. ochrony środowiska, socjologów.

Przygotowanie studium wykonalności jest czasochłonnym i kosztownym procesem. Warto jednak zainwestować w jego przygotowanie, ponieważ dobrze przygotowane studium wykonalności:

 • Zwiększa szanse na otrzymanie dofinansowania z programu FENG
 • Ułatwia realizację projektu
 • Pomaga uniknąć błędów i komplikacji

Nabory wniosków FENG

Pliki do pobrania

Kolejne kroki do pozyskania dotacji z programu FENG

studium wykonalności - referencje ZEFE.ORG

Polska Akademia Nauk - referencje dla ZEFE

Eksperci ZEFE.org wykazali się zaangażowaniem i profesjonalnym podejściem do realizowanego zlecenia. Studium wykonalności zostało przygotowane w terminie przewidzianym umową. Poprawność wykonanego studium wykonalności została zweryfikowana pozytywnie - projekt został zaakceptowany pod względem formalnym i obecnie przeszedł do kolejnej fazy ewaluacji.

Rekomendujemy ZEFE.org jako wiarygodnego partnera w zakresie usług pozyskiwania funduszy europejskich.

prof. dr hab. Andrzej Suchocki
Kierownik Oddziału Spektroskopii Ciała Stałego PAN

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

studium przypadku

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK / IIMCB) utworzony na mocy międzynarodowej umowy pomiędzy Rządem RP a UNESCO, jak i dedykowanej ustawy sejmowej z 1997 roku. Na zlecenie MIBMiK w listopadzie 2023 firma consultingowa ZEFE.ORG przygotwała studium wykonalności dla projektu pn. "Infrastruktura Badawcza Molekuł i Komórek (IBMiK)".

Projekt o budżecie ponad 100 mln zł ma na celu wzmocnienie potencjału badawczego i innowacyjnego Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) oraz pogłębienie współpracy z przedsiębiorstwami, poprzez rozbudowę infrastruktury badawczej oraz podnoszenie kompetencji personelu badawczego w zakresie zarządzania wykorzystaniem powstałej infrastruktury badawczej i transferu technologii.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony