Studium wykonalności do FEnIKS

Wersja do druku Poleć znajomemu

Studium wykonalności do FEnIKS to dokument (FENX feasibility study) składany jako załącznik do projektów ubiegających się o finansowanie z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Instytucją Wdrażającą dla działania FENX jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń
Pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości
ponad 250 mln zł.

Wykonujemy studia wykonalności i analizy ekonomiczne. Pozyskujemy dotacje dla firm, dotacji dla samorządów oraz granty i dotacje dla instytucji naukowych na projekty OZE i projekty B+R.

 • doradztwo na etapie tworzenia koncepcji projektu w oparciu o kryteria wyboru projektów, tak aby maksymalizować szanse na uzyskanie dofinansowania
 • przygotowanie wniosku do FEnIKS
 • przygotowanie studium wykonalności
 • przygotowanie analizy kosztów i korzyści
 • przygotowanie analiz finansowo - ekonomicznych
 • przygotowanie wymaganych załączników (bez dokumentów i zezwoleń formalno – prawnych, technicznych czy informatycznych)
 • pomoc w kompletacji pozostałych załączników oraz złożeniu wniosku o dofinansowanie
 • wsparcie na etapie oceny projektu, bieżący kontakt z instytucją oceniającą w celu wyjaśniania uwagi, odpowiedzi na uwagi, itp.

infolinia (+48) 814 608 814

Co finansuje FEnIKS i kto może skorzystać z dotacji?dotacje FENX- FENIX - ZEFE.ORG.jpg

Finansowanie i dotacje FEnIKS / FENIX / FENX

Głównym celem programu FEnIKS vel FENX jest stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju Polski. Program ten wspiera inwestycje w infrastrukturę techniczną i społeczną, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców, zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki.

Do głównych celów programowych należą:

 • Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom.
 • Obniżenie emisyjności gospodarki i transformacja w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym. Program wspiera inwestycje w zieloną energię, efektywność energetyczną, transport publiczny i infrastrukturę wodno-ściekową.
 • Budowa efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne. Program wspiera inwestycje w kolej, transport publiczny, drogi i autostrady.
 • Dokończenie realizacji odcinków sieci bazowej TEN-T do roku 2030. Program wspiera inwestycje w infrastrukturę transeuropejską, która ma poprawić połączenia między państwami członkowskimi UE.
 • Poprawa bezpieczeństwa transportu. Program wspiera inwestycje w bezpieczeństwo ruchu drogowego, kolejowego i lotniczego.
 • Zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia. Program wspiera inwestycje w infrastrukturę medyczną, badania naukowe i nowe technologie w ochronie zdrowia.
 • Wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym. Program wspiera inwestycje w kulturę, ochronę dziedzictwa narodowego i rozwój turystyki.

Realizując program FEnIKS, chcemy osiągnąć następujące efekty:

 • Zwiększyć efektywność energetyczną mieszkalnictwa, budynków użyteczności publicznej i przedsiębiorstw.
 • Zwiększyć udział zielonej energii z odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii.
 • Poprawić jakość i bezpieczeństwo funkcjonowania sieci elektroenergetycznych.
 • Rozwinąć inteligentne sieci gazowe.
 • Zwiększyć odporność na zmiany klimatu, w tym na susze i powodzie.
 • Ochronę dziedzictwa przyrodniczego.

Program FEnIKS / FENX jest jednym z najważniejszych programów inwestycyjnych w historii Polski. Jego realizacja będzie miała znaczący wpływ na rozwój kraju i poprawę jakości życia jego mieszkańców.

Beneficentci FEnIKS / FENX

 • przedsiębiorstwa,
 • jednosteki samorządu terytorialnego,
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego,
 • właściciele budynków mieszkalnych,
 • państwowe jednostki budżetowe i administracji publicznej,
 • dostawcy usług energetycznych,
 • zarządcy dróg krajowych i linii kolejowych,
 • służby ratownicze (ratownictwo techniczne) i odpowiedzialne za bezpieczeństwo ruchu,
 • Państwowa Straż Pożarna,
 • podmioty zarządzające portami lotniczymi oraz portami morskimi,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje ochrony zdrowia, instytucji kultury, POZ (FENX.06.01)
 • kościoły i związki wyznaniowe.

Co zawiera studium wykonalności do FEnIKS

Studium wykonalności (feasibility study) jest dokumentem, który przedstawia szczegółowe analizy techniczno-ekonomiczne, środowiskowe i społeczne danego projektu. Jest ono niezbędnym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FENiKS).

Studium wykonalności powinno zawierać następujące elementy:

 • Opis projektu: charakterystyka inwestycji, jej cel, zakres, lokalizacja, harmonogram, budżet.
 • Analiza techniczna: analiza możliwości technicznych realizacji projektu, w tym ocena technologii, materiałów, rozwiązań konstrukcyjnych.
 • Analiza ekonomiczna: ocena kosztów i korzyści finansowych projektu, w tym analiza rentowności, zwrotu kosztów, wpływu na dochody i wydatki.
 • Analiza środowiskowa: ocena wpływu projektu na środowisko naturalne i społeczność lokalną.

Dodatkowo podczas wykonania studium wykonalności należy uwzględnić szczegółowe wytyczne w zakresie wykonania studium wykonalności dla projektów w danym priorytecie Programu.

Studium wykonalności powinno być sporządzone przez doświadczonych ekspertów, którzy posiadają odpowiednie kompetencje i wiedzę niezbędną do przeprowadzenia rzetelnych analiz.

W przypadku projektów ubiegających się o dofinansowanie z FEnIKS, studium wykonalności powinno być przygotowane zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Wytyczne te zawierają szczegółowe informacje na temat zakresu i treści studium wykonalności.

Do pobrania

Kolejne kroki do przygotowania studium wykonalności do FEnIKS

studium wykonalności - referencje ZEFE.ORG

 

Narodowe Centrum Badawcze Mikrosystemów i Nanotechnologii Elektronicznych MINTE

Niniejszym potwierdzamy, w sierpniu 2008 roku firma Structum Sp z o.o. zrealizowała na zlecenie Instytutu Technologii Elektronowej. Al. Lotników 32/46 02-668 w Warszawie studium wykonalności dla tematu pt. Narodowe Centrum Badawcze Mikrosystemów i Nano technologii Elektronicznych „MINTE". Projekt został złożony do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach programu POIG. Opracowanie zostało wykonane rzetelnie w terminie przewidzianym umową. Polecamy firmę konsultingową Structum Sp. z o.o. z Lublina jako wiarygodnego usługodawcę.

Zastępca Dyrektora

mgr. inż Zbigniew Poznański

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

studium przypadku

Polska Akademia Nauk zleciła ZEFE przygotowanie studium wykonalności dla projektu PAN pt. Nowoczesne Materiały i Innowacyjne Metody dla przetwarzania i monitorowania Energii MIME. Projekt uzyskał dopłatę i przeszedł do fazy realizacji. Budżet projektu wynosi 22 mln zł.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony