Studium wykonalności - wymagania i struktura dokumentu

Wersja do druku Poleć znajomemu

Studium wykonalności jest dokumentem, który ma na celu ocenę zasadności realizacji projektu. Zawiera analizę techniczną, ekonomiczną, finansową, środowiskową i prawną projektu. Studium wykonalności jest często wymagane przez instytucje udzielające finansowania projektów, w tym w szczególności przez instytucje unijne.

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń
Pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości
ponad 250 mln zł.

Wykonujemy studia wykonalności i analizy ekonomiczne. Pozyskujemy dotacje dla firm, dotacji dla samorządów oraz granty i dotacje dla instytucji naukowych na projekty OZE i projekty B+R.

infolinia (+48) 814 608 814

Wymagania dla dokumentu studium wykonalności

Studium wykonalności powinno być dokumentem rzetelnym i obiektywnym. Dokument powinien być przygotowany przez doświadczonych specjalistów, którzy mają odpowiednią wiedzę i umiejętności do przeprowadzenia analizy projektu. Dokument powinien być przygotowany w taki sposób, aby był zrozumiały dla wszystkich osób, które będą go czytać.

W przypadku projektów dofinansowywanych ze środków unijnych, studium wykonalności powinno spełniać następujące wymagania:

 • Studium wykonalności powinno być zgodne z wytycznymi określonymi przez instytucję udzielającą finansowania.
 • Studium wykonalności powinno być przygotowane w języku urzędowym danego kraju.
 • Studium wykonalności powinno zostać zatwierdzone przez instytucję udzielającą finansowania.

Studium wykonalności udziela odpowiedzi na pytania, które pozwalają na trafną ocenę, czy dany projekt lub przedsięwzięcie ma realne szanse na powodzenie.

Struktura studium wykonalności

studium wykonalności

Studium wykonalności powinno składać się z następujących części:

 • Informacje na temat projektu
 • Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego oraz dokumentów strategicznych
 • Identyfikacja problemów
 • Logika interwencji – matryca logiczna
 • Analiza instytucjonalna, odbiorców, popytu
 • Analiza techniczna oraz technologiczna inwestycji
 • Analiza oddziaływania na środowisko
 • Analiza finansowa
 • Analiza ekonomiczna
 • Analiza wrażliwości i ryzyka

Analiza ekonomiczno-finansowa

Analiza ekonomiczno-finansowa jest jednym z najważniejszych elementów studium wykonalności. Ma na celu ocenę opłacalności projektu z punktu widzenia ekonomicznego i finansowego.

Cele analizy ekonomiczno-finansowej


Głównym celem analizy ekonomiczno-finansowej jest ocena czy projekt jest opłacalny z punktu widzenia ekonomicznego i finansowego. Analiza powinna odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Czy projekt jest opłacalny finansowo?
 • Czy projekt jest opłacalny ekonomicznie?
 • Ile środków finansowych należy przeznaczyć na realizację projektu?
 • Jakie są źródła finansowania projektu?
 • Jakie są oczekiwane przychody i koszty projektu?

Okres analizy

Okres analizy powinien obejmować cały okres funkcjonowania projektu, tj. okres inwestycyjny oraz okres eksploatacji. W przypadku projektu z działania 3.2 okres analizy wynosi 25 lat.

Metody analizy


W analizie ekonomiczno-finansowej stosuje się następujące metody:

 • Analiza kosztów i korzyści
 • Analiza rentowności
 • Analiza trwałości finansowej
 • Analiza ryzyka

Analiza kosztów i korzyści

Analiza kosztów i korzyści (CBA) jest metodą, która pozwala na ocenę opłacalności projektu z punktu widzenia ekonomicznego. Polega na porównywaniu kosztów i korzyści projektu w określonym okresie czasu.

W przypadku projektu z działania 3.2 korzyściami są:

 • Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
 • Oszczędność energii elektrycznej i cieplnej
 • Zmniejszenie kosztów zaopatrzenia w energię

Kosztyami są:

 • Nakłady inwestycyjne
 • Nakłady eksploatacyjne

Analiza rentowności

Analiza rentowności jest metodą, która pozwala na ocenę opłacalności projektu z punktu widzenia finansowego. Polega na obliczeniu wskaźników finansowych, takich jak:

 • Finansowa bieżąca wartość netto (FNPV)
 • Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR)

Analiza trwałości finansowej

Analiza trwałości finansowej jest metodą, która pozwala na ocenę czy projekt jest w stanie wygenerować wystarczające środki finansowe, aby pokryć koszty jego utrzymania i eksploatacji.

Przykładowo w przypadku projektu z działania 3.2 trwałość finansowa projektu jest uzależniona od następujących czynników:

 • Opłacalności projektu z punktu widzenia ekonomicznego
 • Dostępności środków finansowych na finansowanie projektu
 • Ryzyka związanego z realizacją projektu

Analiza ryzyka

Analiza ryzyka jest metodą, która pozwala na identyfikację i ocenę ryzyk związanych z realizacją projektu. Ryzyko to zdarzenia, które mogą mieć negatywny wpływ na realizację projektu i jego efektywność.

W przypadku projektu z działania 3.2 możliwe ryzyka to:

 • Zmiany przepisów prawnych
 • Zmiany cen energii
 • Zmiany warunków klimatycznych
 • Zmiany popytu na energię

Podsumowanie

Analiza ekonomiczno-finansowa jest ważnym elementem studium wykonalności. Pozwala na ocenę opłacalności projektu z punktu widzenia ekonomicznego i finansowego.

Do pobrania

Kolejne kroki do przygotowania studium wykonalności

studium wykonalności - referencje ZEFE.ORG

 

Narodowe Centrum Badawcze Mikrosystemów i Nanotechnologii Elektronicznych MINTE

Niniejszym potwierdzamy, w sierpniu 2008 roku firma Structum Sp z o.o. zrealizowała na zlecenie Instytutu Technologii Elektronowej. Al. Lotników 32/46 02-668 w Warszawie studium wykonalności dla tematu pt. Narodowe Centrum Badawcze Mikrosystemów i Nano technologii Elektronicznych „MINTE". Projekt został złożony do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach programu POIG. Opracowanie zostało wykonane rzetelnie w terminie przewidzianym umową. Polecamy firmę konsultingową Structum Sp. z o.o. z Lublina jako wiarygodnego usługodawcę.

Zastępca Dyrektora

mgr. inż Zbigniew Poznański

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

studium przypadku

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK / IIMCB) utworzony na mocy międzynarodowej umowy pomiędzy Rządem RP a UNESCO, jak i dedykowanej ustawy sejmowej z 1997 roku. Na zlecenie MIBMiK w listopadzie 2023 firma consultingowa ZEFE.ORG przygotwała studium wykonalności dla projektu pn. "Infrastruktura Badawcza Molekuł i Komórek (IBMiK)".

Projekt o budżecie ponad 100 mln zł ma na celu wzmocnienie potencjału badawczego i innowacyjnego Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) oraz pogłębienie współpracy z przedsiębiorstwami, poprzez rozbudowę infrastruktury badawczej oraz podnoszenie kompetencji personelu badawczego w zakresie zarządzania wykorzystaniem powstałej infrastruktury badawczej i transferu technologii.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony