Dotacje EFRR

Wersja do druku Poleć znajomemu

Dotacje EFRR skierowane są m.in. na wsparcie sektorów energetyka i środowisko. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) jest jednym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Celem EFRR jest wspieranie rozwoju regionalnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego.

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń, zrealizowane projekty o wartości ponad 250 mln zł.

Wykonujemy wnioski o dotację, studia wykonalności i analizy ekonomiczne. Pozyskujemy dotacje dla firm i instytucji, dotacje na projekty OZE i granty na projekty B+R.

infolinia 814 608 814

Wnioski o dotacje z EFRR

Instytucje zarządzające instrumentami finansowymi w ramach EFRR to instytucje, które są odpowiedzialne za udzielanie wsparcia finansowego w formie kredytów, poręczeń lub innych instrumentów finansowych. Instytucje te mogą być instytucjami publicznymi lub prywatnymi.

W Polsce instytucjami zarządzającymi instrumentami finansowymi w ramach EFRR są:

 • Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK)
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
 • Polska Agencja Rozwoju Inwestycji Zagranicznych (PAIH)
 • Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS)
 • Bank Ochrony Środowiska (BOŚ)

BGK jest instytucją finansową, która udziela kredytów i poręczeń na realizację projektów w różnych sektorach gospodarki, w tym w ramach EFRR. PARP jest agencją rządową, która wspiera przedsiębiorczość, w tym udzielając wsparcia finansowego w formie kredytów, poręczeń i grantów. PAIH jest agencją rządową, która wspiera eksport i inwestycje zagraniczne, w tym udzielając wsparcia finansowego w formie kredytów, poręczeń i grantów. FIS jest państwowym funduszem inwestycyjnym, który wspiera inwestycje samorządowe, w tym udzielając wsparcia finansowego w formie kredytów, poręczeń i grantów. BOŚ jest instytucją finansową, która udziela kredytów i poręczeń na realizację projektów w zakresie ochrony środowiska.

W ramach EFRR instytucje zarządzające instrumentami finansowymi mogą udzielać wsparcia finansowego na realizację projektów przez różne podmioty, w tym:

 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Przedsiębiorców
 • Organizacje pozarządowe
 • Osoby fizyczne

Wsparcie finansowe udzielane przez instytucje zarządzające instrumentami finansowymi może być przyznane na pokrycie kosztów:

 • Inwestycji w infrastrukturę
 • Badań i rozwoju
 • Edukacji i szkoleń
 • Rozwoju rynku pracy
 • Rozwoju społeczno-gospodarczego

Wsparcie finansowe udzielane przez instytucje zarządzające instrumentami finansowymi może być częścią finansowania projektu, które może pochodzić również z innych źródeł, takich jak:

 • Fundusze Unii Europejskiej
 • Fundusze krajowe
 • Środki własne beneficjenta

Na co mogą być przeznaczone dotacje EFRR

EFRR finansuje projekty w różnych sektorach, w tym w:

 • Infrastruktura, w tym transport, komunikację, energetykę i środowisko
 • Badania i rozwój, w tym innowacje i przedsiębiorczość
 • Edukacja i szkolenia, w tym kształcenie zawodowe i wyższe
 • Rynek pracy, w tym aktywizacja zawodowa i przeciwdziałanie bezrobociu
 • Społeczność lokalna i rozwój społeczny, w tym kultura, dziedzictwo kulturowe, sport, turystyka i ochrona zdrowia

EFRR jest finansowany przez budżet Unii Europejskiej. W latach 2021-2027 na EFRR przeznaczono około 500 miliardów euro.

W Polsce EFRR jest kluczowym źródłem finansowania rozwoju regionalnego. W latach 2021-2027 na EFRR przeznaczono w Polsce około 40 miliardów euro.

EFRR przyczynia się do rozwoju regionalnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego poprzez wspieranie inwestycji w kluczowe sektory gospodarki. EFRR pomaga również w tworzeniu nowych miejsc pracy i poprawie jakości życia mieszkańców.

Dotacje EFRR na wsparcie sektorów energetyka i środowisko

Wsparcie sektorów energetyka i środowisko z EFRR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) jest jednym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, który wspiera rozwój regionalny i zrównoważony wzrost gospodarczy. EFRR finansuje projekty w różnych sektorach, w tym w energetyce i środowisku.

Wsparcie z EFRR dla sektorów energetyki i środowiska ma na celu:

 • Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 • Poprawę efektywności energetycznej
 • Ochronę środowiska

W ramach wsparcia z EFRR finansowane są różne projekty, w tym:

 • Inwestycje w odnawialne źródła energii, takie jak: elektrownie wiatrowe, fotowoltaiczne, wodne i biogazowe
 • Modernizacja kotłów i instalacji grzewczych w gospodarstwach domowych i przedsiębiorstwach
 • Efektywniejsze wykorzystanie energii w budynkach, w tym termomodernizacja budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej
 • Inwestycje w ochronę środowiska, takie jak: oczyszczanie ścieków, gospodarka odpadami, ochrona wód i powietrza
 • Edukacja ekologiczna

Wsparcie z EFRR dla sektorów energetyki i środowiska jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS/FENX). W ramach tego programu na działania w sektorach energetyki i środowiska przeznaczono około 12,9 mld euro.

Wsparcie z EFRR przyczynia się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, poprawy jakości powietrza i wody oraz ochrony środowiska naturalnego.

Kolejne kroki do pozyskania dotacji EFRR

studium wykonalności - referencje ZEFE.ORG

 

Narodowe Centrum Badawcze Mikrosystemów i Nanotechnologii Elektronicznych MINTE

Niniejszym potwierdzamy, w sierpniu 2008 roku firma Structum Sp z o.o. zrealizowała na zlecenie Instytutu Technologii Elektronowej. Al. Lotników 32/46 02-668 w Warszawie studium wykonalności dla tematu pt. Narodowe Centrum Badawcze Mikrosystemów i Nano technologii Elektronicznych „MINTE". Projekt został złożony do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach programu POIG. Opracowanie zostało wykonane rzetelnie w terminie przewidzianym umową. Polecamy firmę konsultingową Structum Sp. z o.o. z Lublina jako wiarygodnego usługodawcę.

Zastępca Dyrektora

mgr. inż Zbigniew Poznański

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie projektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony