Studium wykonalności do FEPW

Wersja do druku Poleć znajomemu

Studium wykonalności do FEPW to załącznik do wniosku o finansowanie projektu z programu FEPW - Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej.

FEPW to źródło dotacji i finansowania projektów dla województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie, mazowieckie bez Warszawy i otaczających ją powiatów.

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń
Pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości
ponad 250 mln zł.

Wykonujemy studia wykonalności i analizy ekonomiczne. Pozyskujemy dotacje dla firm, dotacji dla samorządów oraz granty i dotacje dla instytucji naukowych na projekty OZE i projekty B+R.

 • doradztwo na etapie tworzenia koncepcji projektu w oparciu o kryteria wyboru projektów, tak aby maksymalizować szanse na uzyskanie dofinansowania
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie
 • przygotowanie studium wykonalności do FEPW i innych programów funduszy europejskich
 • przygotowanie analizy kosztów i korzyści
 • przygotowanie analiz finansowo - ekonomicznych
 • przygotowanie wymaganych załączników (bez dokumentów i zezwoleń formalno – prawnych, technicznych czy informatycznych)
 • pomoc w kompletacji pozostałych załączników oraz złożeniu wniosku o dofinansowanie
 • wsparcie na etapie oceny projektu, bieżący kontakt z instytucją oceniającą w celu wyjaśniania uwagi, odpowiedzi na uwagi, itp.

infolinia (+48) 814 608 814

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) to program finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), którego celem jest wsparcie rozwoju gospodarczego i społecznego wschodniej Polski. Program obejmuje sześć województw: lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i część województwa mazowieckiego.

Studium wykonalności do FEWP jest dokumentem, który ma na celu ocenę możliwości realizacji programu. Studium obejmuje analizę potencjału gospodarczego i społecznego wschodniej Polski, identyfikację priorytetowych obszarów wsparcia oraz ocenę efektywności proponowanych działań.

Beneficjenci dotacji w programie FEPW

Program FEPW jest skierowany do następujących grup beneficjentów:

 • Przedsiębiorcy: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) z województwa lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i części województwa mazowieckiego (bez Warszawy i 9-ciu otaczających ją powiatów).
 • Operatorzy systemów dystrybucji energii: jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorstwa energetyczne.
 • Jednostki samorządu terytorialnego: gminy, powiaty, województwa.
 • Zarządcy obszarów NATURA 2000: parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody.
 • PKP PLK S.A. i PKP S.A.: spółki kolejowe.
 • Organizacje pozarządowe: organizacje pozarządowe działające w obszarach objętych programem.

Budżet programu FEPW wynosi 2,65 mld EUR. Program jest realizowany w latach 2021-2027.

Finansowanie projektów w programie FEPW

Program FEPW - Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej finansuje projekty w następujących obszarach:

 • Przedsiębiorczość: wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w zakresie rozwoju innowacji, internacjonalizacji, poprawy efektywności energetycznej i zielonej transformacji.
  • wsparcie dla MŚP w zakresie rozwoju nowych produktów i usług,
  • wsparcie dla MŚP w zakresie internacjonalizacji,
  • wsparcie dla MŚP w zakresie poprawy efektywności energetycznej,
  • wsparcie dla MŚP w zakresie zielonej transformacji.
 • Dystrybucja energii: wsparcie dla operatorów systemów dystrybucji energii w zakresie modernizacji sieci i zwiększenia efektywności energetycznej.
  • modernizacja sieci elektroenergetycznej,
  • modernizacja sieci gazowej,
  • zwiększenie efektywności energetycznej sieci dystrybucji energii.
 • Adaptacja miast do zmian klimatu: wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie budowy infrastruktury niskoemisyjnej, rewitalizacji terenów miejskich i zwiększenia świadomości mieszkańców na temat zmian klimatu.
  • budowa infrastruktury niskoemisyjnej,
  • rewitalizacja terenów miejskich,
  • edukacja ekologiczna mieszkańców.
 • Bioróżnorodność: wsparcie dla działań na rzecz ochrony przyrody i różnorodności biologicznej w Polsce Wschodniej.
  • ochrona przyrody,
  • różnorodność biologiczna,
  • edukacja ekologiczna.
 • Niskoemisyjna mobilność miejska: wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie rozwoju transportu publicznego, budowy infrastruktury rowerowej i pieszej oraz promowania zrównoważonego transportu.
  • rozwój transportu publicznego,
  • budowa infrastruktury rowerowej i pieszej,
  • promocja zrównoważonego transportu.

W ramach poszczególnych obszarów interwencji program wspiera projekty o charakterze inwestycyjnym, innowacyjnym, edukacyjnym, społecznym i środowiskowym.

Analiza potencjału gospodarczego i społecznego w programie FEPW

Wschodnia Polska to region o dużym potencjale gospodarczym i społecznym. Region posiada bogate zasoby naturalne, w tym złoża ropy naftowej i gazu ziemnego, a także zasoby ludzkie o wysokim poziomie wykształcenia. W ostatnich latach w regionie nastąpił znaczny rozwój gospodarczy, a stopa bezrobocia jest niższa niż w innych częściach Polski.

Do głównych wyzwań, przed którymi stoi wschodnia Polska, należą:

 • oddalenie od głównych ośrodków gospodarczych
 • niedostateczna infrastruktura
 • starzenie się społeczeństwa

Identyfikacja priorytetowych obszarów wsparcia FEPW

Na podstawie analizy potencjału gospodarczego i społecznego wschodniej Polski, w studium wykonalności do FEPW wskazano następujące priorytetowe obszary wsparcia:

 • rozwój gospodarki opartej na wiedzy
 • rozwój infrastruktury
 • rozwój społeczny

Ocena efektywności proponowanych działań w programie FEPW

W studium wykonalności do FEPW oceniono efektywność proponowanych działań w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego wschodniej Polski. Ocena została przeprowadzona na podstawie analizy wskaźników ekonomicznych, społecznych i środowiskowych.

Wnioski z oceny efektywności wskazują, że działania realizowane w ramach FEWP będą miały pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny wschodniej Polski. Działania te przyczynią się do wzrostu gospodarczego, poprawy jakości życia mieszkańców oraz zmniejszenia nierówności między wschodnią a zachodnią Polską.

Wykonanie studium wykonalności do FEPW

Program FEPW będzie realizowany w latach 2021-2027. Budżet programu wynosi 2,65 mld EUR.

Program będzie realizowany w ramach sześciu priorytetów:

 • Priorytet 1: Rozwój gospodarki opartej na wiedzy
 • Priorytet 2: Rozwój infrastruktury
 • Priorytet 3: Rozwój społeczny
 • Priorytet 4: Wsparcie przedsiębiorczości
 • Priorytet 5: Zwiększenie atrakcyjności miast
 • Priorytet 6: Zmiana klimatu

Studium wykonalności do FEWP to główny załącznik do wniosku o finansowanie projektów w programie FEPW. Studium wskazuje, że projekt będzie miał pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny wschodniej Polski i będzie zgodny z priorytetami FEPW. Profesjonalne przygotowanie studium wykonalności ma na celu dokładne przeanalizowanie projektu i sprawdzenie zgodności projektu z kryteriami wyboru projektów w programie FEPW.

Kolejne kroki do przygotowania studium wykonalności do FEPW

studium wykonalności - referencje ZEFE.ORG

Do pobrania

 

Towarzystwo Przyjaciół Stężycy

W styczniu 2010 roku Zespół Ekspertów Funduszy Europejskich (ZEFE.org) przy Structum Sp. z o.o. zrealizował na zlecenie Towarzystwa Przyjaciół Stężycy studium wykoności dla tematu pt. „Starorzecze Wisły - atywna rekreacja w Stężycy". Projekt został złożony do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach programu RPO Województwa Lubelskiego i został bardzo wysoko oceniony.

Opracowanie zostało wykonane rzetelnie w terminie przewidzianym umową. Polecamy firmę konsultingową Structum Sp. z o.o. z Lublina jako wiarygodnego usługodawcę.

Z poważaniem,

PREZES Towarzystwa Przyjaciół Stężycy
Jarosław Ptaszek

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie projektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony