Analiza popytu do studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie

Wersja do druku Poleć znajomemu

Analiza popytu do studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie jest jednym z najważniejszych elementów przygotowania studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie. Jej celem jest oszacowanie wielkości i struktury popytu na oferowane przez projekt produkty lub usługi. Analiza ta powinna być przeprowadzona w sposób rzetelny i wiarygodny, aby zapewnić, że projekt jest uzasadniony ekonomicznie i będzie mógł osiągnąć zakładane cele.

Wykonanie analizy popytu

Analiza popytu powinna obejmować następujące elementy:

 • Określenie rynku docelowego - Pierwszym krokiem w analizie popytu jest określenie rynku docelowego, czyli grupy osób lub podmiotów, które mogą być potencjalnymi odbiorcami oferowanych przez projekt produktów lub usług. W tym celu należy przeanalizować następujące czynniki:
  • Liczba potencjalnych odbiorców
  • Lokalizacja potencjalnych odbiorców
  • Charakterystyka demograficzna potencjalnych odbiorców
  • Potencjał nabywczy potencjalnych odbiorców
 • Ocena obecnego popytu - Kolejnym krokiem jest ocena obecnego popytu na oferowane przez projekt produkty lub usługi. W tym celu można wykorzystać następujące metody:
  • Analiza danych statystycznych
  • Analiza badań rynku
  • Analiza opinii ekspertów
 • Prognoza przyszłego popytu - Ostatnim krokiem jest prognoza przyszłego popytu na oferowane przez projekt produkty lub usługi. Prognoza ta powinna uwzględniać czynniki, które mogą mieć wpływ na rozwój rynku, takie jak:
  • Wzrost gospodarczy
  • Zmiany demograficzne
  • Nowe trendy technologiczne

Wyniki analizy popytu powinny zostać przedstawione w formie tabelarycznej lub graficznej. Powinny one zawierać następujące informacje:

 • Przedziały szacunków wielkości popytu
 • Struktura popytu według poszczególnych kryteriów
 • Prognoza przyszłego popytu

Analiza popytu jest niezbędna do sporządzenia studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie. Jej wyniki pozwalają ocenić, czy projekt jest uzasadniony ekonomicznie i czy będzie mógł osiągnąć zakładane cele.

Przykładowe metody analizy popytu

Do analizy popytu można wykorzystać różne metody, w zależności od specyfiki projektu i dostępnych danych. Do najczęstszych metod należą:

 • Analiza danych statystycznych -  Analiza danych statystycznych pozwala wykorzystać dostępne dane, takie jak dane o liczbie ludności, dane o dochodach ludności, dane o sprzedaży produktów lub usług podobnych do oferowanych przez projekt.
 • Analiza badań rynku - Analiza badań rynku polega na przeprowadzeniu badań, które mają na celu zebranie informacji o potencjalnych odbiorcach projektu. Badania te mogą obejmować wywiady, ankiety, badania fokusowe itp.
 • Analiza opinii ekspertów - Analiza opinii ekspertów polega na konsultacji z ekspertami w danej dziedzinie. Eksperci mogą udzielić cennych informacji o potencjalnych odbiorcach projektu, o tendencjach na rynku itp.

Przykładowe dane wykorzystywane w analizie popytu

W analizie popytu można wykorzystać następujące dane:

Dane demograficzne

 • Liczba ludności
 • Wiek
 • Stan cywilny
 • Wykształcenie
 • Zawód
 • Dochód

Dane o miejscu zamieszkania

 • Miasto
 • Gmina
 • Powiat
 • Województwo

Dane o stylu życia

 • Interesy
 • Przyzwyczajenia
 • Preferencje zakupowe

Dane o rynku

 • Popyt na podobne produkty lub usługi
 • Konkurencja
 • Tendencje na rynku

Do pobrania

Towarzystwo Przyjaciół Stężycy

W styczniu 2010 roku Zespół Ekspertów Funduszy Europejskich (ZEFE.org) przy Structum Sp. z o.o. zrealizował na zlecenie Towarzystwa Przyjaciół Stężycy studium wykoności dla tematu pt. „Starorzecze Wisły - atywna rekreacja w Stężycy". Projekt został złożony do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach programu RPO Województwa Lubelskiego i został bardzo wysoko oceniony.

Opracowanie zostało wykonane rzetelnie w terminie przewidzianym umową. Polecamy firmę konsultingową Structum Sp. z o.o. z Lublina jako wiarygodnego usługodawcę.

Z poważaniem,

PREZES Towarzystwa Przyjaciół Stężycy
Jarosław Ptaszek

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

studium przypadku

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK / IIMCB) utworzony na mocy międzynarodowej umowy pomiędzy Rządem RP a UNESCO, jak i dedykowanej ustawy sejmowej z 1997 roku. Na zlecenie MIBMiK w listopadzie 2023 firma consultingowa ZEFE.ORG przygotwała studium wykonalności dla projektu pn. "Infrastruktura Badawcza Molekuł i Komórek (IBMiK)".

Projekt o budżecie ponad 100 mln zł ma na celu wzmocnienie potencjału badawczego i innowacyjnego Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) oraz pogłębienie współpracy z przedsiębiorstwami, poprzez rozbudowę infrastruktury badawczej oraz podnoszenie kompetencji personelu badawczego w zakresie zarządzania wykorzystaniem powstałej infrastruktury badawczej i transferu technologii.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony