Studium wykonalności do EFRR

Wersja do druku Poleć znajomemu

Studium wykonalności do EFRR (SW EFRR) jest dokumentem, który przedstawia zasadność realizacji przedsięwzięcia oraz wskazuje optymalny zakres projektu przy najkorzystniejszym rozwiązaniu technicznym. SW jest obowiązkowym elementem wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach programów regionalnych i krajowych.

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń, zrealizowane projekty o wartości ponad 250 mln zł.

Wykonujemy studia wykonalności i analizy ekonomiczne. Pozyskujemy dotacje dla firm i instytucji, dotacje na projekty OZE i granty na projekty B+R.

infolinia 814 608 814

Struktura EFRR

Struktura Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) składa się z następujących elementów:

Instytucje zarządzające EFRR

Instytucje zarządzające są odpowiedzialne za wdrażanie EFRR w poszczególnych państwach członkowskich. W Polsce instytucją zarządzającą EFRR jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Instytucje pośredniczące EFRR

Instytucje pośredniczące są odpowiedzialne za udzielanie wsparcia finansowego beneficjentom EFRR. W Polsce instytucjami pośredniczącymi w ramach EFRR są:

 • Wojewódzkie Agencje Rozwoju Regionalnego
 • Agencja Rozwoju Regionalnego
 • Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, PARR
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, NCBR

Reginalne Agencje Rozwoju Regionalnego w EFRR

W Polsce 16 Wojewódzkich Agencji Rozwoju Regionalnego (WARR) zarządza Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach programów operacyjnych na lata 2021-2027. Każda WARM jest odpowiedzialna za realizację określonych priorytetów programowych, a co za tym idzie, wykorzystuje określone instrumenty finansowe.

Wszystkie WARR oferują:

 • Dotacje na projekty w zakresie edukacji i zatrudnienia, takie jak szkolenia zawodowe, staże, programy aktywizacji zawodowej czy kształcenie ustawiczne.
 • Pożyczki na wsparcie przedsiębiorczości, takie jak tworzenie miejsc pracy czy promocja eksportu.
 • Gwarancje dla przedsiębiorstw, które chcą pozyskać kredyt na realizację projektu w zakresie edukacji i zatrudnienia.

Dotacje i finansowanie projektów z EFRR

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) jest jednym z siedmiu funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Jego celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego regionów mniej rozwiniętych. EFRR finansuje projekty w zakresie infrastruktury, innowacji, przedsiębiorczości, edukacji i zatrudnienia.

Dofinansowanie z EFRR może być przeznaczone na różne cele, w tym:

 • Inwestycje infrastrukturalne, takie jak budownictwo dróg, mostów, linii kolejowych czy lotnisk.
 • Innowacje w przedsiębiorstwach, takie jak badania i rozwój, wdrożenie nowych technologii czy modernizacja parku maszynowego.
 • Przedsiębiorczość, takie jak wspieranie start-upów, tworzenie miejsc pracy czy promocja eksportu.
 • Edukację i zatrudnienie, takie jak szkolenia zawodowe, staże, programy aktywizacji zawodowej czy kształcenie ustawiczne.

Projekty mogą być realizowane przez różne podmioty, w tym:

 • Jednostki samorządu terytorialnego
 • Przedsiębiorstwa
 • Organizacje pozarządowe
 • Instytucje naukowe

Aby uzyskać dofinansowanie z EFRR, należy złożyć wniosek do instytucji zarządzającej funduszem. Wniosek powinien zawierać informacje o projekcie, w tym jego opis, cel, zakres, budżet i harmonogram realizacji.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania podejmowana jest przez instytucję zarządzającą funduszem na podstawie oceny wniosku. Ocena wniosku jest dokonywana na podstawie kryteriów określonych w programie operacyjnym.

Maksymalny poziom dofinansowania z EFRR wynosi 85% kosztów kwalifikowanych projektu. W przypadku projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego maksymalny poziom dofinansowania może wynosić 95% kosztów kwalifikowanych.

EFRR jest jednym z najważniejszych źródeł finansowania rozwoju regionalnego w Europie. Dzięki dofinansowaniu z EFRR możliwe jest realizowanie projektów, które przyczyniają się do poprawy warunków życia i pracy w regionach mniej rozwiniętych.

Struktura studium wykonalności do EFRR

SW do EFRR powinno zawierać następujące elementy:

 • Opis projektu - Opis projektu powinien zawierać informacje o celu projektu, jego zakresie, lokalizacji, harmonogramie realizacji oraz szacunkowych kosztach.
 • Analiza ekonomiczna - Analiza ekonomiczna powinna ocenić opłacalność projektu z ekonomicznego punktu widzenia. W tym celu należy przeprowadzić analizę kosztów i korzyści, która pozwoli obliczyć jednostkowy koszt osiągnięcia korzyści generowanych przez projekt.
 • Analiza techniczna - Analiza techniczna powinna ocenić wykonalność projektu z technicznego punktu widzenia. W tym celu należy przeprowadzić analizę rozwiązań technicznych, które zostaną wykorzystane w ramach projektu.
 • Analiza prawna - Analiza prawna powinna ocenić zgodność projektu z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Analiza środowiskowa - Analiza środowiskowa powinna ocenić wpływ projektu na środowisko naturalne.
 • Założenia organizacyjne - Założenia organizacyjne powinny określać sposób realizacji projektu, w tym jego strukturę organizacyjną, zasoby ludzkie i materiałowe oraz plan zarządzania projektem.
 • Wnioski - Wnioski powinny zawierać podsumowanie najważniejszych informacji zawartych w SW, w tym rekomendację co do zasadności realizacji projektu.

SW EFRR powinno być opracowane przez specjalistów z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. W przypadku projektów o dużym zakresie lub złożoności technicznej może być konieczne zaangażowanie kilku firm lub instytucji.

Czas opracowania SW zależy od zakresu i złożoności projektu. W przypadku projektów o niewielkim zakresie SW może zostać opracowane w ciągu kilku tygodni. W przypadku projektów o dużym zakresie lub złożoności technicznej SW może wymagać kilku miesięcy pracy.

Koszty opracowania SW są uzależnione od zakresu i złożoności projektu, a także od stawek godzinowych specjalistów, którzy będą go przygotowywać. W przypadku projektów o niewielkim zakresie SW może kosztować kilkanaście tysięcy złotych. W przypadku projektów o dużym zakresie lub złożoności technicznej SW może kosztować kilkadziesiąt lub nawet kilkaset tysięcy złotych.

W przypadku projektów ubiegających się o dofinansowanie z EFRR koszty opracowania SW mogą zostać sfinansowane ze środków publicznych.

Opracowanie SW jest niezbędne w przypadku projektów ubiegających się o dofinansowanie z EFRR. SW pozwala ocenić zasadność realizacji przedsięwzięcia, jego wykonalność techniczną, prawną i środowiskową, a także jego opłacalność ekonomiczną.

Plik do pobrania

 -

Polska Akademia Nauk - referencje dla ZEFE

Eksperci ZEFE.org wykazali się zaangażowaniem i profesjonalnym podejściem do realizowanego zlecenia. Studium wykonalności zostało przygotowane w terminie przewidzianym umową. Poprawność wykonanego studium wykonalności została zweryfikowana pozytywnie - projekt został zaakceptowany pod względem formalnym i obecnie przeszedł do kolejnej fazy ewaluacji.

Rekomendujemy ZEFE.org jako wiarygodnego partnera w zakresie usług pozyskiwania funduszy europejskich.

prof. dr hab. Andrzej Suchocki
Kierownik Oddziału Spektroskopii Ciała Stałego PAN

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

studium przypadku

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK / IIMCB) utworzony na mocy międzynarodowej umowy pomiędzy Rządem RP a UNESCO, jak i dedykowanej ustawy sejmowej z 1997 roku. Na zlecenie MIBMiK w listopadzie 2023 firma consultingowa ZEFE.ORG przygotwała studium wykonalności dla projektu pn. "Infrastruktura Badawcza Molekuł i Komórek (IBMiK)".

Projekt o budżecie ponad 100 mln zł ma na celu wzmocnienie potencjału badawczego i innowacyjnego Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) oraz pogłębienie współpracy z przedsiębiorstwami, poprzez rozbudowę infrastruktury badawczej oraz podnoszenie kompetencji personelu badawczego w zakresie zarządzania wykorzystaniem powstałej infrastruktury badawczej i transferu technologii.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony