Studium wykonalności do PMIB

Wersja do druku Poleć znajomemu

Studium wykonalności do PMIB (SW PMIB) to dokument, który ma na celu wykazanie zasadności realizacji danego przedsięwzięcia. Zawiera on analizę techniczną, ekonomiczną, prawną, organizacyjną i środowiskową.

Dotacje i finansowanie przez PMIB

Polski Fundusz Rozwoju Infrastruktury Badawczej (PMIB) jest państwowym funduszem celowym, który wspiera rozwój infrastruktury badawczej w Polsce. Fundusz jest zarządzany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

PMIB oferuje różne programy dotacyjne i finansowania, które wspierają rozwój następujących rodzajów infrastruktury badawczej i projekty B+R:

 • Infrastruktura badawcza służąca do badań podstawowych, takich jak laboratoria, obserwatoria, parki naukowe i technologiczne.
 • Infrastruktura badawcza służąca do badań stosowanych, takich jak centra badawczo-rozwojowe, ośrodki eksperckie i klastry technologiczne.
 • Infrastruktura badawcza służąca do transferu technologii, taka jak centra transferu technologii, inkubatory przedsiębiorczości i akceleratory przedsiębiorczości.

Dotacje i finansowanie z PMIB są dostępne dla polskich jednostek naukowych, przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Warunki uzyskania dofinansowania są określone w regulaminach poszczególnych programów dotacyjnych.

PMIB oferuje różne programy dotacyjne, które odpowiadają na potrzeby różnych typów projektów. Na przykład, program "Infrastruktura badawcza dla badań podstawowych" wspiera projekty związane z badaniami podstawowymi, takimi jak budowa nowych laboratoriów naukowych i zakup nowoczesnego sprzętu badawczego. Program "Infrastruktura badawcza dla badań stosowanych" wspiera projekty związane z badaniami stosowanymi, takimi jak budowa centrów badawczo-rozwojowych i klastrów technologicznych. Program "Infrastruktura badawcza dla transferu technologii" wspiera projekty związane z transferem technologii, takimi jak budowa centrów transferu technologii i inkubatorów przedsiębiorczości.

Więcej informacji na temat projektów, które mogą otrzymać dofinansowanie z PMIB, można znaleźć na stronie internetowej NCBR.

Projekty finansowane przez PMIB

PMIB wspiera projekty, które spełniają następujące kryteria:

 • Mają na celu rozwój infrastruktury badawczej w Polsce.
 • Są zgodne z celami strategicznego rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce.
 • Mają potencjał do generowania innowacji i wzrostu gospodarczego.
 • Są dobrze przygotowane merytorycznie i organizacyjnie.

Przykłady projektów, które otrzymały dofinansowanie z PMIB:

 • Budowa nowego laboratorium naukowego
 • Modernizacja istniejącego laboratorium naukowego
 • Zakup nowoczesnego sprzętu badawczego
 • Utworzenie parku naukowego lub technologicznego
 • Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego
 • Utworzenie klastra technologicznego
 • Utworzenie centrum transferu technologii
 • Utworzenie inkubatora przedsiębiorczości lub akceleratora przedsiębiorczości

Wniosek o finansowanie przez PMIB

Aby uzyskać dofinansowanie z PMIB, należy złożyć wniosek o dofinansowanie. Wniosek powinien zawierać następujące dokumenty:

 • Formularz wniosku
 • Studium wykonalności
 • Opis przedsięwzięcia
 • Wycena przedsięwzięcia
 • Harmonogram przedsięwzięcia
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie niezbędnych kompetencji do realizacji przedsięwzięcia

Wnioski o dofinansowanie są oceniane przez komisje konkursowe. Komisje konkursowe oceniają wnioski pod względem merytorycznym i formalnym.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest wydawana przez Radę PMIB.

Więcej informacji o dotacjach i finansowaniu z PMIB można znaleźć na stronie internetowej NCBR.

Strukutura studium wykonalności do PMIB

W przypadku PMIB, SW powinno zawierać następujące elementy:

 • Analiza techniczna: powinna zawierać opis techniczny przedsięwzięcia, w tym:
  • lokalizację
  • zakres prac, zakupy inwestycyjne
  • technologie wykonania
  • harmonogram
  • budżet
 • Analiza ekonomiczna: powinna zawierać ocenę opłacalności przedsięwzięcia, w tym:
  • koszty inwestycji
  • przychody z inwestycji
  • czas zwrotu inwestycji
 • Analiza prawna: powinna zawierać ocenę zgodności przedsięwzięcia z obowiązującymi przepisami prawa, w tym:
  • przepisy prawa budowlanego
  • przepisy prawa ochrony środowiska
  • przepisy prawa podatkowego
 • Analiza organizacyjna: powinna zawierać opis sposobu realizacji przedsięwzięcia, w tym:
  • organizację budowy
  • zarządzanie inwestycją
 • Analiza środowiskowa: powinna zawierać ocenę wpływu przedsięwzięcia na środowisko, w tym:
  • emisję zanieczyszczeń do powietrza
  • emisję zanieczyszczeń do wód
  • emisję zanieczyszczeń do gleby

SW PMIB powinno być opracowane przez doświadczonych specjalistów z różnych dziedzin. Jest to dokument, który może mieć kluczowe znaczenie dla uzyskania dofinansowania z funduszy publicznych.

Wytyczne dla studium wykonalności do PMIB

Kolejne kroki do przygotowania studium wykonalności do PMIB

studium wykonalności - referencje ZEFE.ORG

Do pobrania

 

Polska Akademia Nauk - referencje dla ZEFE

Eksperci ZEFE.org wykazali się zaangażowaniem i profesjonalnym podejściem do realizowanego zlecenia. Studium wykonalności zostało przygotowane w terminie przewidzianym umową. Poprawność wykonanego studium wykonalności została zweryfikowana pozytywnie - projekt został zaakceptowany pod względem formalnym i obecnie przeszedł do kolejnej fazy ewaluacji.

Rekomendujemy ZEFE.org jako wiarygodnego partnera w zakresie usług pozyskiwania funduszy europejskich.

prof. dr hab. Andrzej Suchocki
Kierownik Oddziału Spektroskopii Ciała Stałego PAN

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

studium przypadku

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK / IIMCB) utworzony na mocy międzynarodowej umowy pomiędzy Rządem RP a UNESCO, jak i dedykowanej ustawy sejmowej z 1997 roku. Na zlecenie MIBMiK w listopadzie 2023 firma consultingowa ZEFE.ORG przygotwała studium wykonalności dla projektu pn. "Infrastruktura Badawcza Molekuł i Komórek (IBMiK)".

Projekt o budżecie ponad 100 mln zł ma na celu wzmocnienie potencjału badawczego i innowacyjnego Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) oraz pogłębienie współpracy z przedsiębiorstwami, poprzez rozbudowę infrastruktury badawczej oraz podnoszenie kompetencji personelu badawczego w zakresie zarządzania wykorzystaniem powstałej infrastruktury badawczej i transferu technologii.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony