Studium wykonalności do POIiŚ

Wersja do druku Poleć znajomemu

Studium wykonalności do POIiŚ jest dokumentem, który ma na celu kompleksową ocenę techniczno-ekonomiczno-finansową projektu infrastrukturalnego, który ubiega się o dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Studium jest niezbędnym elementem wniosku o dofinansowanie projektu.

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń, zrealizowane projekty o wartości ponad 250 mln zł.

Wykonujemy studia wykonalności i analizy ekonomiczne. Pozyskujemy dotacje dla firm i instytucji, dotacje na projekty środowiskowe, transportowe, OZE oraz granty na projekty B+R.

infolinia 814 608 814

 

Dotacje i finansowanie projektów przez POIiŚ

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) jest największym programem operacyjnym w Polsce finansowanym ze środków Funduszy Europejskich. W ramach POIiŚ udzielane jest dofinansowanie na inwestycje infrastrukturalne i środowiskowe.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) wspiera projekty, które przyczyniają się do rozwoju infrastruktury i ochrony środowiska w Polsce. W ramach POIiŚ można uzyskać dofinansowanie na projekty z następujących obszarów:

 • Transport
  • modernizacja i rozbudowa sieci drogowej, kolejowej, lotniczej i wodnej;
  • rozwój transportu publicznego;
  • poprawa bezpieczeństwa transportu;
  • promocja transportu zrównoważonego.
 • Energia
  • inwestycje w niskoemisyjne źródła energii, takie jak odnawialne źródła energii (OZE) i efektywność energetyczna;
  • rozwój sieci energetycznych;
  • poprawa bezpieczeństwa energetycznego.
 • Środowisko
  • ochrona powietrza, wód i gleb;
  • gospodarka odpadami;
  • ochrona przyrody;
  • adaptacja do zmian klimatu.
 • Gospodarka wodna
  • ochrona i gospodarowanie zasobami wodnymi;
  • bezpieczeństwo przeciwpowodziowe i przeciwsztormowe;
  • rozwój sieci wodno-kanalizacyjnej.
 • Infrastruktura społeczna
  • inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, zdrowotną i społeczną;
  • poprawa dostępności do infrastruktury społecznej.
 • Inwestycje w gospodarkę i innowacje
  • inwestycje w rozwój gospodarczy i innowacyjność;
  • wsparcie przedsiębiorczości.

Dofinansowanie z POIiŚ może być przyznane na różne rodzaje wydatków, w tym:

 • koszty inwestycji w infrastrukturę;
 • koszty zakupu sprzętu i urządzeń;
 • koszty prac projektowych i wykonawczych;
 • koszty szkoleniowe i edukacyjne;
 • koszty promocji i upowszechniania wyników projektu,
 • koszt studium wykonalności do POIiŚ.

Wysokość dofinansowania z POIiŚ może wynosić od 50% do 85% kosztów kwalifikowanych projektu.

W ramach POIiŚ w latach 2014-2020 udzielono dofinansowania w wysokości ponad 70 mld zł. W ramach POIiŚ w latach 2021-2027 planowane jest udzielenie dofinansowania w wysokości ponad 100 mld zł.

Przykłady projektów, które otrzymały dofinansowanie z POIiŚ:

 • modernizacja drogi ekspresowej S3 na odcinku Szczecin - Świnoujście;
 • budowa linii kolejowej Warszawa - Łódź - Sieradz - Wrocław;
 • rozbudowa portu lotniczego w Gdańsku;
 • zakup autobusów elektrycznych dla komunikacji miejskiej;
 • budowa systemu rowerowego miejskiego.

Cele studium wykonalności do POIiŚ

Celem studium wykonalności do POIiŚ jest:

 • ocena zasadności realizacji projektu, w tym jego zgodności z celami programu operacyjnego, strategii na poziomie krajowym i regionalnym, optymalnej wysokości dotacji z EFRR, a także określenie czy zadanie możliwe jest do zrealizowania, biorąc pod uwagę wymogi wykonalności i trwałości efektów projektu;
 • identyfikacja i ocena ryzyk związanych z realizacją projektu;
 • przygotowanie planu realizacji projektu, w tym harmonogramu rzeczowo-finansowego;
 • przygotowanie szacunku kosztów realizacji projektu, w tym kosztów dotacji z EFRR;
 • przygotowanie analizy finansowej projektu, w tym obliczenia maksymalnego poziomu dofinansowania.

Struktura studium wykonalności do POIiŚ

Studium wykonalności do POIiŚ powinno zawierać następujące rozdziały:

 • Wstęp - opis ogólny projektu, w tym jego lokalizacja, zakres i cel;
 • Analiza potrzeb i wymagań - analiza potrzeb i wymagań, które projekt ma zaspokoić;
 • Analiza wariantów rozwiązań projektowych - analiza różnych wariantów rozwiązań projektowych, w tym ich ocena techniczna, ekonomiczna i finansowa;
 • Ocena techniczna projektu - ocena techniczna projektu, w tym jego zgodności z obowiązującymi przepisami i standardami;
 • Ocena ekonomiczna projektu - ocena ekonomiczna projektu, w tym obliczenie wskaźników finansowych projektu, takich jak NPV, IRR i ROI;
 • Ocena finansowa projektu - ocena finansowa projektu, w tym obliczenie kosztów realizacji projektu i szacunku dotacji z EFRR;
 • Analiza ryzyka i wrażliwości - identyfikacja i ocena ryzyk związanych z realizacją projektu;
 • Wnioski i zalecenia - wnioski i zalecenia dotyczące realizacji projektu.

Wymagania dotyczące studium wykonalności do POIiŚ

Studium wykonalności do POIiŚ powinno być opracowane przez doświadczonych ekspertów, którzy posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do rzetelnej oceny projektu. Studium powinno być przygotowane w sposób profesjonalny i rzetelny, z uwzględnieniem wszystkich wymagań określonych w programie operacyjnym.

Procedura przygotowania studium wykonalności do POIiŚ

Procedura przygotowania studium wykonalności do POIiŚ jest następująca:

 1. Przygotowanie zapytania o ofertę na opracowanie studium wykonalności.
 2. Złożenie ofert przez potencjalnych wykonawców.
 3. Wybór wykonawcy studium wykonalności.
 4. Podpisanie umowy z wykonawcą studium wykonalności.
 5. Realizacja studium wykonalności.
 6. Przekazanie studium wykonalności beneficjentowi.

Koszt opracowania studium wykonalności do POIiŚ

Koszt opracowania studium wykonalności może zostać dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach POIiŚ. Wsparcie finansowe może zostać przyznane na pokrycie kosztów przygotowania studium wykonalności, w tym kosztów opracowania dokumentacji, badań i analiz, a także kosztów wynagrodzeń ekspertów.

Studium wykonalności do POIiŚ jest niezbędnym elementem wniosku o dofinansowanie projektu infrastrukturalnego, który ubiega się o dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Studium powinno być przygotowane przez doświadczonych ekspertów, którzy posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do rzetelnej oceny projektu.

Pliki do pobrania

Towarzystwo Przyjaciół Stężycy

W styczniu 2010 roku Zespół Ekspertów Funduszy Europejskich (ZEFE.org) przy Structum Sp. z o.o. zrealizował na zlecenie Towarzystwa Przyjaciół Stężycy studium wykoności dla tematu pt. „Starorzecze Wisły - atywna rekreacja w Stężycy". Projekt został złożony do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach programu RPO Województwa Lubelskiego i został bardzo wysoko oceniony.

Opracowanie zostało wykonane rzetelnie w terminie przewidzianym umową. Polecamy firmę konsultingową Structum Sp. z o.o. z Lublina jako wiarygodnego usługodawcę.

Z poważaniem,

PREZES Towarzystwa Przyjaciół Stężycy
Jarosław Ptaszek

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

studium przypadku

Eksperci ZEFE przygotowali studium wykonalności dla projektu "Starożecze Wisły w Stężycy". Budżet projektu wynosi 16 mln zł. Projekt uzyskał dotację i przeszedł do fazy realizacji. Potrzeba realizacji projektu wynika ze społecznego zapotrzebowania istnienie odpowiedniej infrastruktury warunkującej możliwości uprawiania turystyki i rekreacji, konieczności poprawy walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz rozwijania edukacji ekologicznej.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony