Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych

Wersja do druku Poleć znajomemu

Analiza kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (AKK) to proces oceny ekonomicznej projektu inwestycyjnego. Polega ona na identyfikacji i oszacowaniu wszystkich kosztów i korzyści związanych z projektem, w celu określenia jego opłacalności.

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń, zrealizowane projekty o wartości ponad 250 mln zł.

Oferujemy opracowanie studium wykonalności, przygotowujemy wnioski o dofinansowanie. Pozyskujemy dotacje dla firm i instytucji, dotacje na projekty OZE i granty na projekty B+R.

infolinia (+48) 814 608 814

Etapy wykonania analizy kosztów i korzyści

 • Identyfikacja kosztów i korzyści - Pierwszym krokiem analizy kosztów i korzyści jest identyfikacja wszystkich kosztów i korzyści związanych z projektem. Koszty mogą być jednorazowe, takie jak koszty przygotowania projektu i jego realizacji, lub powtarzające się, takie jak koszty eksploatacji i utrzymania projektu. Korzyści mogą być bezpośrednie, takie jak wzrost przychodów lub oszczędności kosztów, lub pośrednie, takie jak poprawa bezpieczeństwa lub środowiska.
 • Ocena kosztów i korzyści - Następnym krokiem jest ocena kosztów i korzyści. Koszty i korzyści powinny być wyrażone w tych samych jednostkach, aby można je było porównać. Najczęściej stosuje się jednostkę pieniężną, ale mogą być również stosowane inne jednostki, takie jak jednostka czasu lub jednostka produkcji.
 • Określenie opłacalności projektu - Opłacalność projektu jest określana na podstawie stosunku korzyści do kosztów. Jeśli stosunek ten jest wyższy niż jeden, projekt jest opłacalny. Jeśli stosunek ten jest niższy niż jeden, projekt jest nieopłacalny.

Metody analizy kosztów i korzyści

Do oceny analizy kosztów i korzyści stosuje się różne metody. Do najpopularniejszych metod należą:

 • Metoda prostej rentowności - polega na obliczeniu stosunku korzyści do kosztów poniesionych w pierwszym roku trwania projektu.
 • Metoda okresu zwrotu - polega na obliczeniu czasu, w którym koszty projektu zostaną zwrócone z uzyskiwanych korzyści.
 • Metoda netto bieżącej wartości (NPV) - polega na obliczeniu bieżącej wartości wszystkich korzyści i kosztów projektu. Projekt jest opłacalny, jeśli NPV jest dodatnie.
 • Metoda wewnętrznej stopy zwrotu (IRR) - polega na obliczeniu stopy zwrotu, przy której NPV jest równe zero. Projekt jest opłacalny, jeśli IRR jest wyższa niż stopa zwrotu minimalna.

Zastosowanie analizy kosztów i korzyści

Analiza kosztów i korzyści jest stosowana w różnych dziedzinach, takich jak:

 • Inwestycje - do oceny opłacalności inwestycji, takich jak zakup maszyn, urządzeń czy nieruchomości.
 • Polityka publiczna - do oceny opłacalności projektów publicznych, takich jak budowa dróg, mostów czy szkół.
 • Decyzje biznesowe - do oceny opłacalności różnych alternatyw, takich jak wprowadzenie nowego produktu czy usługi.
 • Ocena szansy powodzenia projektu

Analiza kosztów i korzyści jest cennym narzędziem, które pomaga w podejmowaniu racjonalnych decyzji inwestycyjnych.

Pliki do pobrania

Polska Akademia Nauk - referencje dla ZEFE

Eksperci ZEFE.org wykazali się zaangażowaniem i profesjonalnym podejściem do realizowanego zlecenia. Studium wykonalności zostało przygotowane w terminie przewidzianym umową. Poprawność wykonanego studium wykonalności została zweryfikowana pozytywnie - projekt został zaakceptowany pod względem formalnym i obecnie przeszedł do kolejnej fazy ewaluacji.

Rekomendujemy ZEFE.org jako wiarygodnego partnera w zakresie usług pozyskiwania funduszy europejskich.

prof. dr hab. Andrzej Suchocki
Kierownik Oddziału Spektroskopii Ciała Stałego PAN

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

studium przypadku

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK / IIMCB) utworzony na mocy międzynarodowej umowy pomiędzy Rządem RP a UNESCO, jak i dedykowanej ustawy sejmowej z 1997 roku. Na zlecenie MIBMiK w listopadzie 2023 firma consultingowa ZEFE.ORG przygotwała studium wykonalności dla projektu pn. "Infrastruktura Badawcza Molekuł i Komórek (IBMiK)".

Projekt o budżecie ponad 100 mln zł ma na celu wzmocnienie potencjału badawczego i innowacyjnego Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie (MIBMiK) oraz pogłębienie współpracy z przedsiębiorstwami, poprzez rozbudowę infrastruktury badawczej oraz podnoszenie kompetencji personelu badawczego w zakresie zarządzania wykorzystaniem powstałej infrastruktury badawczej i transferu technologii.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony