Studium wykonalności do KPO

Wersja do druku Poleć znajomemu

Studium wykonalności do KPO (SW KPO) to dokument, który przedstawia analizę techniczną, ekonomiczną i środowiskową przedsięwzięcia. Jest ono przygotowywane w celu oceny zasadności realizacji przedsięwzięcia oraz określenia jego kosztów i korzyści.

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń
Pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości
ponad 250 mln zł.

Wykonujemy wnioski o dofinansowanie do KPO, studia wykonalności i analizy ekonomiczne. Pozyskujemy dotacje dla firm, dotacji dla samorządów oraz granty i dotacje dla instytucji naukowych na projekty OZE i projekty B+R.

 • dotacje KPO - ZEFE.ORG

  doradztwo na etapie tworzenia koncepcji projektu w oparciu o kryteria wyboru projektów, tak aby maksymalizować szanse na uzyskanie dofinansowania
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie do KPO
 • przygotowanie studium wykonalności do KPO
 • przygotowanie analizy kosztów i korzyści
 • przygotowanie analiz finansowo - ekonomicznych
 • przygotowanie wymaganych załączników (bez dokumentów i zezwoleń formalno – prawnych, technicznych czy informatycznych)
 • pomoc w kompletacji pozostałych załączników oraz złożeniu wniosku o dofinansowanie
 • wsparcie na etapie oceny projektu, bieżący kontakt z instytucją oceniającą w celu wyjaśniania uwagi, odpowiedzi na uwagi, itp.

infolinia (+48) 814 608 814

Przygotowanie studium wykonalności do KPO

W przypadku Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) SW jest wymagane dla wszystkich projektów, które są kwalifikowane do dofinansowania ze środków KPO.

Wykonanie studium wykonalności do KPO określają dobre praktyki wykonania studium wykonalności, ogólne wymagania dla studium wykonalności oraz akty prawne:

Regulaminu wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z planu rozwojowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Wytyczne dla Projektów Inwestycyjnych wskazują, że studium wykonalności jest dokumentem obowiązkowym dla wszystkich projektów inwestycyjnych, które ubiegają się o dotacje z KPO i funduszy unijnych w ramach Programu Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Studium wykonalności powinno zawierać analizę wykonalności projektu w następujących aspektach:

 • technicznym (w tym ocenę technologii, rozwiązań technicznych, wymagań sprzętowych i technologicznych, kosztów realizacji i terminów realizacji);
 • finansowo-ekonomicznym (w tym ocenę kosztów całkowitych realizacji projektu, kosztów eksploatacji projektu, dochodów z projektu i okresu zwrotu inwestycji);
 • prawnym (w tym ocenę wymagań prawnych dotyczących realizacji projektu, ograniczeń prawnych związanych z realizacją projektu);
 • organizacyjnym (w tym ocenę organizacji projektu, zaangażowanych podmiotów i procesów realizacji projektu);
 • środowiskowym (w tym ocenę wpływu projektu na środowisko naturalne i środowisko społeczne).

Dla projektów energetycznych, OZE, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/869 w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej. Rozporządzenie to określa, że projekty infrastruktury energetycznej, które ubiegają się o dofinansowanie z funduszy unijnych, muszą zostać poddane ocenie wykonalności. Ocena wykonalności powinna obejmować następujące elementy:

 • Analiza techniczna, która powinna obejmować ocenę następujących czynników:
  • techniczna możliwość realizacji projektu;
  • zgodność projektu z obowiązującymi przepisami technicznymi;
  • dostępność niezbędnych zasobów technicznych i ludzkich;
  • termin realizacji projektu.
 • Analiza finansowa, która powinna obejmować ocenę następujących czynników:
  • koszty realizacji projektu;
  • źródła finansowania projektu;
  • rentowność projektu.
 • Analiza środowiskowa, która powinna obejmować ocenę następujących czynników:
  • wpływ projektu na środowisko naturalne;
  • wpływ projektu na środowisko społeczne.

Ocena wykonalności powinna zostać przeprowadzona przez niezależnego eksperta.

Co więcej, każdy instrument finansowy w ramach KPO może określać szczegółowe wytyczne i wymagania dla dokumentu SW KPO.

Studium wykonalności jest dokumentem kluczowym dla oceny zasadności realizacji przedsięwzięcia i uzyskania dofinansowania ze środków KPO. Dlatego należy je przygotować z należytą starannością, zgodnie z wytycznymi określonymi w regulaminie konkursu.

Studium wykonalności może zostać przygotowane przez wykonawcę zewnętrznego lub przez własny zespół projektanta. W przypadku wyboru wykonawcy zewnętrznego należy zwrócić uwagę na jego doświadczenie i kompetencje w zakresie przygotowywania tego typu dokumentów.

Podsumowując, zarówno Wytyczne dla Projektów Inwestycyjnych, jak i Rozporządzenie 2022/869 wskazują, że studium wykonalności jest ważnym dokumentem, który powinien zostać przygotowany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie z funduszy unijnych. Studium wykonalności powinno zawierać analizę wykonalności projektu w różnych aspektach, w tym technicznym, finansowo-ekonomicznym, prawnym, organizacyjnym i środowiskowym.

Pliki do pobrania

Kolejne kroki do przygotowania studium wykonalności do KPO

studium wykonalności - referencje ZEFE.ORG

 

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, IIMCB, MIBIMiK

W okresie od listopada 2023 do maja 2024 Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie pozyskiwał finansowanie dla projektu "Infrastruktura Badawcza Molekuł i Komórek (IBMiK)" z KPO - Polska Mapa Infrastruktury Badawczej (PMIB).

Niniejszym pragniemy wyrazić swoje zadowolenie ze współpracy z firmą konsultingową ZEFE.ORG - pod formalną nazwą P.W. Structum Sp. z o.o. - w zakresie przygotowania studium wykonalności, treści do wniosku i jego załączników. Szczególnie bardzo doceniamy Pana Kamila Hejduka, z którym współpracowaliśmy bezpośrednio przy tym projekcie i który wykazał się profesjonalizmem, odpowiedzialnością i otwartością na wsparcie nas w procesie aplikowania.

Studium wykonalności zostało wykonane poprawnie, w uzgodnionym terminie, zgodnie z umową. Zawierało ono szczegółową analizę techniczną i ekonomiczną projektu i spełniało wymogi formalne programu Polska Mapa Infrastruktury Badawczej-Schemat A - KPO.

We współpracy z ZEFE.ORG przygotowaliśmy także wniosek o dofinansowanie projektu, który został pozytywnie rozpatrzony a projekt uzyskał dofinansowanie.

Doceniamy terminowość ZEFE.ORG, która pomimo skomplikowanego charakteru projektu dostarczyła kompletną dokumentację w ustalonym terminie.

W naszej ocenie profesjonalizm i doświadczenie ZEFE.ORG stanowią solidną gwarancję jakości i niezawodności, co czyni ZEFE.ORG godnym zaufania partnerem w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich.

Z wyrazami szacunku,

Dorota Libiszowska
Kierownik Działu Grantów

Prof. Andrzej Dziembowski
Pełnomocnik Dyrektora ds. Pracowni Usługowych
Kierownik Laboratorium Biologii RNA

Narodowe Centrum Badawcze Mikrosystemów i Nanotechnologii Elektronicznych MINTE

Niniejszym potwierdzamy, w sierpniu 2008 roku firma Structum Sp z o.o. zrealizowała na zlecenie Instytutu Technologii Elektronowej. Al. Lotników 32/46 02-668 w Warszawie studium wykonalności dla tematu pt. Narodowe Centrum Badawcze Mikrosystemów i Nano technologii Elektronicznych „MINTE". Projekt został złożony do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach programu POIG. Opracowanie zostało wykonane rzetelnie w terminie przewidzianym umową. Polecamy firmę konsultingową Structum Sp. z o.o. z Lublina jako wiarygodnego usługodawcę.

Zastępca Dyrektora

mgr. inż Zbigniew Poznański

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

Studia wykonalności

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości ponad 250 mln zł

 

NazwaJedn. miaryCena
Studium wykonalności
Wstępne studium wykonalności

studium przypadku

Eksperci ZEFE.ORG przygotwali studium wykonalności dla projektu "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ryżki". Projekt o budżecie 7,7 mln zł przeszedł do fazy realizacji.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony