Studium wykonalności - instrukcje, wytyczne przygotowania i wzorcowe studia wykonalności

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG oferuje wykonanie studium wykonalności na podstawie oficjalnych wytycznych instytucji finansujących. Poniżej - przykładowe wytyczne i wzorce dla studiów wykonalności RPO, POIG, POIŚ, etc.:

 

studium wykonalności

Spis treści wzorcowego studium wykonalności.

 • Wstęp
 • Słownik pojęć i skrótów
 • Identyfikacja projektu
  • Podstawowe dane o projekcie
  • Opis stanu aktualnego (przed realizacją)
  • Opis stanu projektowanego
  • Lokalizacja projektu
  • Analiza pomocy publicznej
 • Definicja celów projektu
  • Wskaźniki realizacji celów projektu
 • Komplementarność i spójność projektu z innymi przedsięwzięciami oraz zgodność z innymi programami, strategiami branżowymi
 • Instytucjonalna i prawna wykonalność projektu
  • Analiza instytucjonalna
  • Analiza prawna
  • Analiza trwałości
  • Harmonogram wdrożenia projektu
 • Analiza wykonalności, analiza popytu oraz analiza opcji
  • Analiza wykonalności
  • Analiza popytu
  • Analiza opcji (rozwiązań alternatywnych)
  • Zastosowane rozwiązanie
  • Analiza finansowa
 • Nakłady inwestycyjne
  • Ogólna metodyka przeprowadzania analizy finansowej
  • Założenia do analizy finansowej
  • Określenie przychodów
  • Metoda luki w finansowaniu
  • Metoda zryczałtowanych procentowych stawek dochodów
  • Wskaźniki efektywności finansowej
  • Analiza trwałości finansowej
 • Analiza kosztów i korzyści
 • Analiza wrażliwości i ryzyka
 • Analizy i informacje specyficzne dla danego rodzaju projektu lub sektora
 • Inwestycje w infrastrukturę usług ochronyzdrowia
 • Analiza oddziaływania na środowisko
  • Ocena oddziaływania na środowisko
  • Wpływ na obszary Natura 2000
  • Przystosowanie do zmiany klimatu, łagodzenie zmiany klimatu oraz odporność na klęsk i żywiołowe
  • Wpływ na efektywne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz stosowanie rozwiązań przyjaznych środowisku
 • Promocja projektu
 • Wnioski i podsumowanie
 • Oświadczenie