Studium wykonalności - zakres merytoryczny dla RPO

Wersja do druku Poleć znajomemu

Typowy zakres studium wykonalności omówiony podczas szkolenia, na przykładzie RPO Lubuskie 2020

Studium wykonalności i analiza finansowa i ekonomiczna – inwestycje w ramach RPO 2020

Uczestnicy szkolenia

 • zapoznają się z metodyką, narzędziami i technikami przygotowania studium wykonalności,
 • nabędą praktyczne umiejętności sporządzania analiz będących częścią studium,
 • poznają kryteria i wymogi stosowane przez oceniających studium wykonalności,
 • nauczą się używać zróżnicowanych narzędzi i technik umożliwiających opracowanie Studium wykonalności,
 • poznają dobre praktyki oraz wymienią doświadczenia w zakresie pracy nad aspektami merytorycznymi i finansowymi Studium wykonalności,

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu?

 • szkolenie prowadzone jest w oparciu o dokumenty, które w trakcie szkolenia są omawiane i analizowane,
 • udział w szkoleniu pozwala lepiej przygotować się do sięgania po środki z UE w perspektywie 2014-2020.

Program szkolenia

Zasady przygotowania studium wykonalności

 • Studium wykonalności a biznes plan – podobieństwa i różnice.
 • Wprowadzenie i wyjaśnienie podstawowych pojęć z zakresu studium wykonalności.
 • Miejsce studium wykonalności w procesie inwestycyjnym.
 • Podstawy prawne tworzenia studium wykonalności.

 

Analiza podstawowej struktury studium wykonalności

 • Informacje na temat projektu.
 • Analiza otoczenia społeczno-gospodarczego projektu wraz z uwzględnieniem dokumentów strategicznych.
 • Identyfikacja problemów.
 • Logika interwencji.
 • Analiza instytucjonalna, trwałość projektu.
 • Analiza odbiorców projektu.
 • Analiza popytu.
 • Analiza techniczna oraz technologiczna inwestycji.
 • Analiza oddziaływania na środowisko.
 • Analizy specyficzne dla danego rodzaju projektu/sektora.
 • Analiza finansowa.
 • Analiza ekonomiczno-społeczna.
 • Analiza wrażliwości/ryzyka.
 • Wpływ na polityki horyzontalne.

Analiza finansowa projektów:

 • Założenia do analizy finansowej,
 • Budowanie projekcji przepływów pieniężnych,
 • Wyliczenie i interpretacja wskaźników finansowej efektywności projektu,
 • Wskaźniki FNPV i FRR,
 • Wskaźnik FRR/C i FRR/K,
 • Analiza trwałości finansowej projektu.

 

Analiza ekonomiczna projektów:

 • Efektywność finansowa a efektywność ekonomiczna projektu,
 • Określenie i kwantyfikacja korzyści społecznych,
 • Analiza kosztów i korzyści,
 • szacowanie wskaźników ENPV i EIRR oraz B/C projektu,
 • Analiza efektywności kosztowej (metoda dynamicznego kosztu jednostkowego - DGC),
 • Analiza wielokryterialna.

 

Analiza wrażliwości i ryzyka projektu:

 • Analiza wrażliwości,
 • Analiza ryzyka.

 

Podsumowanie szkolenia

 • Omówienie najczęściej popełnianych błędów przy sporządzaniu studiów wykonalności.
 • Wnioski uczestników szkolenia.

 

dane teleadresowe ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE_ORGZEFE.ORG - Zespół Ekspertów ds. Funduszy Europejskich

P. W. Structum Sp. z o.o.
Szeligowskiego 8/99, Nord Park
20-883 Lublin, Poland

i n f o @ z e f e . o r g

infolinia 814 608 814

fax 22 257 88 35

Bydgoszcz
Gdańsk
Katowice
Kielce
Kraków
Lublin
Łódź
Poznań
Rzeszów
Szczecin
Warszawa
Wrocław
525222144
583509699
324943288
413124451
123502456
814637555
422353422
616690477
177788566
918522699
222019367
717165177


Wyświetl większą mapę

ZEFE - studia wykonalności

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla proujektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
oceny oddziaływania na środowisko
pozyskiwanie funduszy UE

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony