Wniosek o dofinansowanie

Wersja do druku Poleć znajomemu

Wniosek o dofinansowanie to dokument, który składa się w celu uzyskania wsparcia finansowego na realizację określonego projektu. Wniosek zawiera informacje o projekcie, wnioskodawcy oraz źródłach finansowania. Zależnie od rodzaju projektu, wniosek o dofinansowanie ma inną strukturę i zawartość.

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń, zrealizowane projekty o wartości ponad 250 mln zł

Wykonujemy studia wykonalności, analizy ekonomiczne, wnioski o dofinansowanie. Pozyskujemy dotacje dla firm i instytucji, dotacje na projekty OZE i granty na projekty B+R.

infolinia (+48) 814 608 814

Wnioski o dofinansowanie składane są do instytucji zarządzających instrumentami finansowymi udzielającymi dotacji. Wnioski o dofinansowanie czesto generowane są w tzw. generatorach wniosków.

Szczegółowe zasady wykonania wniosku o dofinansowanie określają wytyczne każdego instrumentu finansowego, przykładowo:

W niektórych przypadkach mogą być przygotowane jako niezależne dokumenty, których przykładowa struktura i zawartość może zawierać:

Elementy wniosku o dofinansowanie

Wniosek o dofinansowanie powinien zawierać następujące elementy:

 • Dane wnioskodawcy
  • Imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy
  • Adres siedziby lub zamieszkania
  • Numer identyfikacyjny REGON
  • Numer identyfikacyjny NIP
 • Opis projektu
  • Cel projektu
  • Zakres rzeczowy i finansowy projektu
  • Planowane efekty projektu
 • Źródła finansowania
  • Środki własne wnioskodawcy
  • Środki z dofinansowania

Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć następujące załączniki:

 • Zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców
 • Odpis z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej
 • Kwestionariusz wnioskodawcy
 • Opis projektu
 • Analiza popytu
 • Kalkulacja kosztów projektu
 • Planowane efekty projektu
 • Dokumenty potwierdzające źródła finansowania

Czytelny i poprawny wniosek

Wniosek o dofinansowanie powinien być czytelny i poprawny pod względem formalnym. Wniosek powinien być wypełniony starannie i bez błędów. Należy pamiętać o dołączeniu wszystkich wymaganych załączników.

Termin składania wniosków

Termin składania wniosków o dofinansowanie jest zazwyczaj określony w ogłoszeniu o naborze wniosków. Wniosek należy złożyć w terminie określonym w ogłoszeniu.

Miejsce składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w siedzibie instytucji udzielającej dofinansowania. W niektórych przypadkach wniosek można złożyć za pośrednictwem poczty lub elektronicznie.

Ocena wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie są oceniane przez komisję konkursową. Komisja konkursowa ocenia wnioski pod względem formalnym i merytorycznym. Wnioski, które spełniają kryteria formalne, są oceniane pod względem merytorycznym.

Decyzja o przyznaniu dofinansowania

Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje instytucja udzielająca dofinansowania. Decyzja o przyznaniu dofinansowania jest wydawana w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków.

Wsparcie w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie

Instytucje udzielające dofinansowania często oferują wsparcie w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie. Wsparcie to może obejmować szkolenia, konsultacje lub materiały pomocnicze.

Przygotowanie wniosku o dofinansowanie

ZEFE.ORG oferuje przygotowanie wniosku o dofinansowanie dla wszystkich programów i priorytetów funduszy europejskich.

 

Towarzystwo Przyjaciół Stężycy

W styczniu 2010 roku Zespół Ekspertów Funduszy Europejskich (ZEFE.org) przy Structum Sp. z o.o. zrealizował na zlecenie Towarzystwa Przyjaciół Stężycy studium wykoności dla tematu pt. „Starorzecze Wisły - atywna rekreacja w Stężycy". Projekt został złożony do współfinansowania przez Unię Europejską w ramach programu RPO Województwa Lubelskiego i został bardzo wysoko oceniony.

Opracowanie zostało wykonane rzetelnie w terminie przewidzianym umową. Polecamy firmę konsultingową Structum Sp. z o.o. z Lublina jako wiarygodnego usługodawcę.

Z poważaniem,

PREZES Towarzystwa Przyjaciół Stężycy
Jarosław Ptaszek

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie projektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony