Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013

Wersja do druku Poleć znajomemu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013


Priorytet II: Infrastruktura ekonomiczna

Działanie 2.4 - Marketing gospodarczy

Główny cel działania - promocja gospodarcza województwa lubelskiego

Rodzaje projektów kwalifikujących się do wsparcia
:
• Organizacja i udział w konferencjach, seminariach naukowych, wystawach, targach, misjach gospodarczych za granicą, organizacja kampanii promocyjnych mających na celu:
- stworzenie i promocję marki regionu
- promocję województwa w kraju i UE
• Stworzenie i rozwój regionalnego systemu obsługi inwestora
• Rozwój systemów poprawiających przedsiębiorcom, inwestorom dostęp do informacji m.in. poprzez tworzenie elektronicznych portali biznesu oraz baz danych
• Badania, analizy i rekomendacje dotyczące potencjału inwestycyjnego regionu

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
• Jednostki samorządu terytorialnego, w tym związki, porozumienia i stowarzyszenia jst
• Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego
• Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku

Priorytet III: Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne

Działanie 3.1 - Tworzenie terenów inwestycyjnych

Główny cel działania - poprawa atrakcyjności inwestycyjnej województwa, a w konsekwencji zwiększenie strumienia napływu kapitału inwestycyjnego zarówno zagranicznego, jak i krajowego


Rodzaje projektów kwalifikujących się do wsparcia:
Wsparciem objęte zostaną projekty dotyczące kompleksowego uzbrojenia terenów inwestycyjnych typu „greenfield” oraz „brownfield” w zakresie:
• Roboty budowlane i modernizacja dróg
• Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury kolejowej
• Roboty budowlane i modernizacja sieci zaopatrzenia w wodę i/lub kanalizacyjnej i/lub gazowej i/lub energetycznej
• Budowa lokalnej sieci teleinformatycznej
• Zagospodarowanie otoczenia
• Modernizacja i adaptacja budynków na cele gospodarcze
• Modernizacja lub przebudowa innej infrastruktury publicznej z przeznaczeniem na funkcje gospodarcze

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
• Jednostki samorządu terytorialnego
• Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
• Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
• Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów posiadają jednostki samorządu terytorialnego

Działanie 3.2 - Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich

Główny cel działania- przywrócenie zdegradowanym obszarom miejskim, poprzemysłowym i powojskowym funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, społecznych i kulturalnych, a także zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz poprawa warunków życia mieszkańców


Rodzaje projektów kwalifikujących się do wsparcia:
• Porządkowanie historycznej tkanki urbanistycznej poprzez odpowiednie zagospodarowywanie zdegradowanych przestrzeni powiązane z nadaniem obszarowi funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, społecznych itp.
• Regeneracja, rehabilitacja i uzupełnianie zabudowy w obszarach rewitalizacji
• Porządkowanie przestrzeni publicznych, w tym prace budowlane i modernizacyjne: placów, parkingów, placów zabaw dla dzieci, publicznych toalet miejskich, małej architektury (np. tarasy widokowe, fontanny, ławki, kosze na śmieci), miejsc rekreacji, terenów zielonych oraz prace restauracyjne na terenie istniejących parków
• Wymiana i/lub modernizacja zdegradowanej infrastruktury technicznej na obszarach objętych rewitalizacją
• Roboty budowlane lub modernizacyjne obiektów świadczących usługi w zakresie pomocy społecznej wraz z przyległym otoczeniem
• Roboty budowlane i modernizacyjne infrastruktury publicznej związanej z rozwojem funkcji turystycznych, rekreacyjnych, społecznych, kulturalnych i gospodarczych wraz z zagospodarowaniem przyległych terenów
• Roboty restauratorskie i konserwatorskie budynków znajdujących się w rejestrze zabytków, budynków położonych w strefie ochrony konserwatorskiej oraz budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym nie będących w rejestrze zabytków (wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu) oraz ich adaptacja na cele: gospodarcze, społeczne, turystyczne, kulturalne itp.
• Tworzenie stref bezpieczeństwa i zapobieganie przestępczości w zagrożonych patologiami społecznymi obszarach miast m.in.: budowa lub przebudowa oświetlenia, zakup i instalacja systemów monitoringu itp.
• Roboty budowlane i modernizacyjne dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) oraz ulic prowadzących do dzielnic mieszkalnych i komunalnych dróg osiedlowych oraz małych obiektów inżynieryjnych. Ponadto prace budowlane i modernizacyjne chodników i przejść dla pieszych, jak również wszelkie inne prace infrastrukturalne lub wyposażenie pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów lub zwierząt np. ścieżki rowerowe
• Roboty budowlane i modernizacyjne infrastruktury i urządzeń poprzemysłowych, powojskowych oraz pokoszarowych budynków mieszkalnych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w celu nadania im nowych funkcji użytkowych: usługowych, turystycznych, gospodarczych, społecznych, mieszkalnych itp.
• Renowacja wspólnych części wielorodzinnych budynków mieszkalnych (bez prowadzenia prac w indywidualnych mieszkaniach) oraz renowacja i adaptacja budynków na cele mieszkaniowe z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych lub osób o szczególnych potrzebach
- odnowienie głównych elementów konstrukcji budynku: dachu, elewacji zewnętrznej, stolarki okiennej i drzwiowej, klatki schodowej, korytarzy, wejścia, windy;
- instalacje techniczne budynku;
- działania w zakresie oszczędności energetycznej (z uwzględnieniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii)
• Przygotowanie do użytkowania nowoczesnych, socjalnych budynków mieszkalnych dobrego standardu poprzez renowację i adaptację istniejących budynków stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych

Warunki
Realizowane inwestycje muszą być zgodne z Programem Rozwoju i Rewitalizacji Miast dla Województwa Lubelskiego oraz być ujęte w Lokalnych Programów Rewitalizacji. Projekt realizowany na obszarze objętym rewitalizacją musi mieć charakter kompleksowy, tzn. uwzględniać minimum trzy z poniższych kategorii inwestycji:
• obiekty budowlane (publiczne)
• zieleń i małą architekturę (w tym np.: parki, altany, skwery, zieleńce, ławki, fontanny, punkty widokowe itp.)
• sieci i urządzenia infrastruktury technicznej (wodno - kanalizacyjnej, c.o., energetycznej, telekomunikacyjnej itd.)
• elementy układu komunikacyjnego (w tym np. drogi, ścieżki rowerowe, parkingi, chodniki wraz z oświetleniem)
• adaptacja budynków na cele gospodarcze
• przestrzeń publiczna (w tym np. place, rynki)

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
• Jednostki samorządu terytorialnego
• Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
• Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
• Podmioty działające w oparciu o ustawę o partnerstwie publiczno – prywatnym
• Następujące podmioty, których projekt został ujęty w Programie Rewitalizacji:
a. Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego
b. Organizacje pozarządowe
c. Instytucje i organizacje zajmujące się walką z bezdomnością i mieszkaniami chronionymi
d. Podmioty nie działające dla zysku, zajmujące się integracją różnych grup społecznych
e. Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych
f. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w szczególności policja, straż pożarna,
g. Spółdzielnie mieszkaniowe
h. Wspólnoty mieszkaniowe
i. TBS-y


Priorytet IV: Społeczeństwo informacyjne

Działanie 4.1 - Społeczeństwo informacyjne

Główny cel działania - zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu oraz wykorzystania technik informacyjnych


Rodzaje projektów kwalifikujących się do wsparcia:
• Kategoria I. Infrastruktura teleinformatyczna oraz system usług na poziomie regionalnym
1. Budowa lub rozbudowa regionalnych sieci szerokopasmowych, współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi lub krajowymi
2. Budowa, przebudowa lub wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami regionalnymi
3. Budowa, rozbudowa lub zakup systemów wspierających zarządzanie realizacji zadań publicznych w zakresie administracji publicznej, edukacji, kultury i turystyki na poziomie regionalnym
4. Projekty związane z przygotowaniem instytucji publicznych do elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów, rozwoju systemów baz danych oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego
5. Tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu jako element szerszego projektu
6. Projekty dotyczące opracowania i utworzenia systemów informacji kulturalnej i turystycznej, w tym interaktywne sieci informacji internetowej, centra informacji kulturowej i turystycznej (w połączeniu z tworzeniem PIAP-ów)
7. Budowa lub rozbudowa systemów wspomagających/służących digitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym zasobów bibliotecznych i archiwalnych, zasoby wirtualne muzeów (w połączeniu z tworzeniem PIAP-ów)
8. Tworzenie Systemów Informacji Przestrzennej (SIP)
• Kategoria II. Infrastruktura teleinformatyczna oraz system usług na poziomie lokalnym
1. Budowa lub rozbudowa lokalnych sieci szerokopasmowych, współdziałających ze szkieletowymi sieciami regionalnymi lub krajowymi
2. Budowa, przebudowa lub wyposażenie inwestycyjne centrów zarządzania sieciami lokalnymi
3. Budowa, rozbudowa lub zakup systemów wspierających zarządzanie realizacji zadań publicznych w zakresie administracji publicznej, edukacji, kultury i turystyki na poziomie lokalnym
4. Projekty związane z przygotowaniem instytucji publicznych do elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej archiwizacji dokumentów oraz rozwoju elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego
5. Tworzenie Publicznych Punktów Dostępu do Internetu jako element szerszego projektu
6. Projekty dotyczące opracowania i utworzenia systemów informacji kulturalnej i turystycznej, w tym interaktywne sieci informacji internetowej, centra informacji kulturowej i turystycznej (w połączeniu z tworzeniem PIAP-ów)
7. Budowa lub rozbudowa systemów wspomagających/służących digitalizacji zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym zasobów bibliotecznych i archiwalnych, zasoby wirtualne muzeów (w połączeniu z tworzeniem PIAP-ów)
8. Tworzenie Systemów Informacji Przestrzennej (SIP)

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
• Jednostki samorządu terytorialnego
• Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
• Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
• Organizacje pozarządowe
• Straż Pożarna, Policja
• Podmioty działające w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno –prywatnym
• Regionalne i lokalne organizacje turystyczne nie działające w celu osiągnięcia zysku

Priorytet V: Transport


o
• Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
• Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
• Podmioty działające w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym

Działanie 5.2 - Lokalny układ transportowy

Główny cel działania- poprawa jakości i dostępności wewnątrzregionalnych połączeń komunikacyjnych o znaczeniu lokalnym. Z finansowania w ramach działania wyłączone będą projekty realizowane w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców


Rodzaje projektów kwalifikujących się do wsparcia:
• Roboty budowlane i modernizacja dróg gminnych, w tym mostów, wiaduktów, tuneli, obwodnic i innych obiektów inżynierskich w ciągach tych dróg, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (z wyłączeniem dróg wewnętrznych)
• Roboty budowlane i modernizacja dróg powiatowych, w tym mostów, wiaduktów, tuneli, obwodnic i innych obiektów inżynierskich w ciągach tych dróg, wraz z infrastrukturą towarzyszącą – chodniki, przejścia dla pieszych, zatoki autobusowe, ścieżki rowerowe, oświetlenie, kanalizacja teletechniczna i sanitarna oraz zieleń ozdobna i ochronna (z wyłączeniem dróg wewnętrznych i osiedlowych)

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
• Jednostki samorządu terytorialnego z wyłączeniem samorządu województwa
• Związki, porozumienia i stowarzyszenia jst (z wyłączeniem samorządu województwa)
• Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
• Podmioty działające w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym

Działanie 5.3 - Miejski transport publiczny

Główny cel działania- poprawa jakości funkcjonowania systemów transportu publicznego oraz zwiększenie mobilności mieszkańców Lubelszczyzny. Wsparcie uzyskają kompleksowe projekty dotyczące systemów transportu publicznego w miastach liczących w granicach administracyjnych powyżej 30 tys. mieszkańców wraz z obszarami powiązanymi z nimi funkcjonalnie. Projekty takie powinny wynikać z Zintegrowanych Planów Rozwoju Transportu Publicznego


Rodzaje projektów kwalifikujących się do wsparcia
:
• Roboty budowlane i modernizacja sieci trolejbusowych i autobusowych (w tym zakup sprzętu) w ramach:
a) tworzenia nowej sieci systemu / linii transportu publicznego
b) przedłużenia istniejącej sieci systemu / linii transportu publicznego
c) odnowienia istniejącej sieci systemu / linii transportu publicznego, w tym:
- roboty budowlane i modernizacja dróg i ulic w zakresie infrastruktury służącej obsłudze transportu publicznego (np. zjazdy, wydzielenia pasów ruchu dla autobusów) oraz pasażerów (np. przystanki)
- roboty budowlane i modernizacja zajezdni autobusowych i/lub trolejbusowych – tj. obiektów zawierających niezbędne dla zajezdni funkcje, wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, służących prowadzeniu działalności podstawowej (z wyłączeniem działalności usługowo - gospodarczej otwartej na inne podmioty)
- roboty budowlane i modernizacja sieci energetycznej i podstacji trakcyjnych trolejbusowych
- wyposażenie dróg i ulic w obiekty inżynierskie i niezbędne urządzenia drogowe służące bezpieczeństwu ruchu pojazdów transportu publicznego
- budowa kanalizacji teletechnicznej
Zakup środków transportu zbiorowego o napędzie przyjaznym dla środowiska (prąd, gaz, biopaliwa, itd.), tj. taboru autobusowego i/lub trolejbusowego będzie możliwy wyłącznie w połączeniu z pkt a) lub b) lub c) w zależności od schematów pomocy publicznej.
• Roboty budowlane i modernizacja przystanków, stacji i węzłów przesiadkowych – zintegrowanych z różnymi rodzajami systemów transportu, w tym systemy parkingów dla samochodów „Parkuj i Jedź” oraz dla rowerów przy krańcowych przystankach komunikacji zbiorowej wraz z infrastrukturą służącą obsłudze pasażerów
• Zakup oraz montaż urządzeń z zakresu telematyki w tym:
- systemy centralnego sterowania sygnalizacją
- systemy sygnalizacji akustycznej
- systemy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przez autobusy i trolejbusy
- systemy monitorowania ruchu na kluczowych trasach, w tunelach, w newralgicznych punktach miasta wraz z informowaniem o aktualnej sytuacji ruchowej,
- systemy dystrybucji i identyfikacji biletów
- system nawigacji satelitarnej dla usprawnienia ruchu i podniesienia bezpieczeństwa transportu
- system informacji dla podróżnych – elektroniczne tablice informacyjne, w tym systemy on-line
- systemy monitorowania bezpieczeństwa montowane na przystankach, węzłach przesiadkowych, oraz w taborze
• Projekty w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (budowa infrastruktury na rzecz poprawy bezpieczeństwa np.: rowerowe miasteczka ruchu drogowego itp.)

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
Miasta o liczbie mieszkańców pow. 30 tys. (w tym Lublin dla projektów o wartości do 80 mln PLN) wraz z obszarami funkcjonalnie z nimi powiązanymi oraz działające na ich obszarze:
• Związki, porozumienia i stowarzyszenia z gminami leżącymi na obszarach powiązanymi z nimi funkcjonalnie
• Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
• Jednostki sektora finansów publicznych
• Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiada ww. miasto lub związek
• Podmioty działające w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
• Podmioty gospodarcze świadczące usługi transportu publicznego na terenie miast objętych działaniem

Działanie 5.4 - Transport kolejowy

Główny cel działania- zwiększenie udziału transportu kolejowego w przewozach pasażerskich i towarowych


Rodzaje projektów kwalifikujących się do wsparcia:
• Roboty budowlane i modernizacja linii kolejowych wraz z infrastrukturą techniczną polegające na:
- robotach budowlanych i modernizacji nawierzchni kolejowej wraz z układami stacyjnymi
- robotach budowlanych i modernizacji obiektów inżynieryjnych
- robotach budowlanych i modernizacji punktów przeładunkowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
- robotach budowlanych i modernizacji przejazdów kolejowych z ewentualną budową skrzyżowań bezkolizyjnych lub zmianą bądź likwidacją kategorii przejazdu kolejowego
- robotach budowlanych i modernizacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym (srk), a w szczególności: budowie, przebudowie blokady liniowej, zabudowie nowoczesnych urządzeń komputerowych na stacjach i posterunkach wraz ze zdalnym sterowaniem ruchu kolejowego oraz dostosowaniu urządzeń zabezpieczenia ruchu kolejowego na przejazdach do zwiększonej prędkości z likwidacją bądź zmianą kategorii przejazdów kolejowych
- robotach budowlanych i modernizacji urządzeń telekomunikacji kolejowej
- robotach budowlanych i modernizacji urządzeń elektroenergetycznych
- robotach budowlanych i modernizacji urządzeń towarzyszących i likwidacji barier dla przemieszczania się zwierząt w przypadku lokalizacji projektu na obszarach chronionych lub w systemie korytarzy ekologicznych
- modernizacji kolejowych obiektów dworcowych – jako element realizacji powyższych typów projektów
• Zakup autobusów szynowych o napędzie elektrycznym lub spalinowo-elektrycznym do obsługi ruchu pasażerskiego

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
• Jednostki samorządu terytorialnego
• Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
• Zarządcy infrastruktury kolejowej
• Przewoźnicy kolejowi


Priorytet VI: Środowisko i czysta energia

Działanie 6.1 - Ochrona i kształtowanie środowiska

Główny cel działania- poprawa jakości oraz zapobieganie degradacji środowiska poprzez ograniczenie zanieczyszczeń wód i gleby oraz ochrona naturalnych ekosystemów


Rodzaje projektów kwalifikujących się do wsparcia:
Kategoria I: Gospodarka wodno-ściekowa
W ramach kategorii wspierane będą projekty dotyczące oczyszczania ścieków w aglomeracjach do 15 tys. RLM wskazane w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz projekty dotyczące zaopatrzenia w wodę zgodne z Programem Gospodarki Wodnej Województwa Lubelskiego
1. Roboty budowlane i modernizacja sieci wodociągowych
, stacji uzdatniania wody
2. Roboty budowlane i modernizacja ujęć wody (w tym ochrona ujęć i źródeł wody pitnej)
3. Roboty budowlane i modernizacja urządzeń regulujących ciśnienie wody
4. Roboty budowlane i modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej
i deszczowej
5. Roboty budowlane i modernizacja oczyszczalni ścieków
6. Budowa kompleksowych systemów przydomowych oczyszczalni ścieków jako alternatywy dla zbiorczej kanalizacji ściekowej
Preferencyjnie traktowane będą projekty zlokalizowane na obszarach wiejskich, atrakcyjnych turystycznie oraz na obszarach sieci NATURA 2000.
Kategoria II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi
A. W aglomeracjach powyżej 5 tys. mieszkańców do 150 tys. mieszkańców
1. Wdrażanie kompleksowej gospodarki odpadami komunalnymi (m. in. budowa wysypisk śmieci, roboty budowlane i modernizacja sortowni, kompostowni, roboty budowlane i modernizacja istniejących i rekultywacja nieczynnych składowisk, zakup samochodów wysokiego zgniotu)
2. Dostosowanie istniejących składowisk odpadów do obowiązujących przepisów
3. Tworzenie kompleksowych systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, odzysku, przekształcania termicznego odpadów z odzyskiem energii, odzysk odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych, unieszkodliwiania odpadów komunalnych (w procesach innych niż składowanie)
4. Roboty budowlane i modernizacja spalarni odpadów niebezpiecznych
5. Unieszkodliwianie azbestu poprzez budowę i dostosowanie istniejących składowisk do obowiązujących przepisów
Kategoria III: Bezpieczeństwo ekologiczne
A. Projekty o całkowitej wartości poniżej 40 mln PLN zgodne z Programem Małej Retencji Wodnej dla Województwa Lubelskiego:
1. Regulacja cieków wodnych z wyłączeniem rzek o korytach naturalnych, która poprawia bilans wodny i uwzględnia potrzeby ochrony środowiska i przyrody
2. Zwiększanie naturalnej retencji dolin rzecznych z zachowaniem równowagi ekologicznych i technicznych aspektów utrzymania rzeki
3. Roboty budowlane, modernizacja i poprawa stanu technicznego urządzeń przeciwpowodziowych wraz z niezbędnymi drogami dojazdowymi
4. Renaturyzacja cieków wodnych w ramach systemów małej retencji i określenie terenów rekompensacyjnych
5. Roboty budowlane i modernizacja zbiorników retencyjnych do 10 mln m3 i stopni wodnych w ramach systemów retencji
B. Projekty o całkowitej wartości poniżej 4 mln PLN
1. Tworzenie systemów pomiaru zanieczyszczeń w miastach oraz systemów informowania mieszkańców o poziomie zanieczyszczeń
2. Utworzenie sieci stacji kontrolnych i ostrzegawczych w zakresie jakości wód
3. Tworzenie map terenów zalewowych
, systemów monitoringu środowiska, systemów informacji przeciwpowodziowe
4. Wyposażenie obiektów i zakup sprzętu w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
5. Zapobieganie i ograniczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie poważnym awariom
Kategoria IV: Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych
W ramach kategorii realizowane będą projekty o całkowitej wartości poniżej 400 tys. PLN
1. Zachowanie różnorodności gatunkowej, ochrona i renaturalizacja ekosystemów
2. Ochrona siedlisk (np. programy czynnej ochrony i renaturalizacji siedlisk przyrodniczych, monitoring przyrodniczy)
3. Popularyzacja i promocja obszarów NATURA 2000 jako element realizacji projektów pkt 1 i 2 (do 10% wartości projektu)

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
• Jednostki samorządu terytorialnego
• Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
• Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
• Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego
• Spółki wodne
• Zakłady opieki zdrowotnej
• Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych działające w sferze ochrony środowiska
• Podmioty działające w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
• Instytucje uczestniczące w Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym
• Parki narodowe i krajobrazowe oraz inne podmioty sprawujące nadzór nad obszarami chronionymi, PGL Lasy Państwowe wraz z jego jednostkami organizacyjnymi, organizacje pozarządowe działające w obszarze ochrony przyrody, jednostki naukowe, szkoły wyższe, ogrody botaniczne i zoologiczne oraz muzea przyrodnicze (tylko dla projektów w kategorii 5)

Działanie 6.2 - Energia przyjazna środowisku

Główny cel działania-
zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

Rodzaje projektów kwalifikujących się do wsparcia
:
Realizowane będą projekty dotyczące wykorzystania energii z odnawialnych źródeł zgodne z Wojewódzkim Programem Rozwoju Alternatywnych Źródeł Energii dla Województwa Lubelskiego.
• Inwestycje w rozwój i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii takich jak: wiatr, woda, biomasa, energia słoneczna i geotermalna oraz pozostałe
• Inwestycje mające na celu redukcję emisji biogazu powstałego w oczyszczalniach ścieków i na wysypiskach poprzez jego energetyczne wykorzystanie
• Modernizacja kotłowni opalanych paliwem stałym na zasilanie paliwem ekologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem zadań realizowanych w placówkach oświatowo - wychowawczych, placówkach kulturalnych, szpitalach

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
• Jednostki samorządu terytorialnego
• Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
• Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
• Spółki prawa handlowego, w których większość udziałów/akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego
• Podmioty działające w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno - prywatnym

Priorytet VII: Kultura, turystyka, i współpraca międzyregionalna

Działanie 7.1 - Infrastruktura kultury i turystyki

Główny cel działania- poprawa atrakcyjności turystycznej regionu oraz zwiększenie dostępności do dóbr kultury


Rodzaje projektów kwalifikujących się do wsparcia:
• Kategoria I: Ochrona dziedzictwa kulturowego
1. Prace konserwatorskie, restauratorskie, modernizacja i roboty budowlane dotyczące zabytków i/lub przystosowanie ich na cele kulturalne i/lub turystyczne
2. Zakup zabytków w celu wykonania prac konserwatorskich, prac restauratorskich, modernizacji i robót budowlanych oraz przystosowanie ich do działalności kulturalnej i/lub turystycznej
3. Zakup, modernizacja i roboty budowlane infrastruktury noclegowej i gastronomicznej oraz urządzeń rekreacyjnych jako element uzupełniający powyższych typów projektów (infrastruktura ta musi być przeznaczona na cele niekomercyjne a jej koszt może stanowić max. 5% kosztów kwalifikowanych projektu)
4. Monitoring i zabezpieczenie zabytków wraz z otoczeniem na wypadek zagrożeń
5. Zakup i modernizacja wyposażenia służącego prowadzeniu działalności kulturalnej w obiektach będących celem projektu (wyłącznie jako jeden element realizacji powyższych typów projektów)
6. Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej– jako element realizacji powyższych typów projektów
7. Zagospodarowanie terenu wokół obiektów (m.in. budowa miejsc parkingowych) wyłącznie jako jeden z elementów realizacji powyższych typów projektów
• Kategoria II: Infrastruktura kultury
1. Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury kultury przyczyniającej się do aktywnego udziału społeczeństwa w kulturze
2. Zakup, modernizacja i roboty budowlane infrastruktury noclegowej i gastronomicznej oraz urządzeń rekreacyjnych jako element uzupełniający powyższych typów projektów
3. Monitoring i zabezpieczenie obiektów infrastruktury kultury na wypadek zagrożeń
4. Zakup i modernizacja wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej w obiektach będących celem projektu (wyłącznie jako jeden z elementów projektu), roboty budowlane i modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej – jako element realizacji powyższych typów projektów
5. Zagospodarowanie terenu wokół obiektów - jako jeden z elementów realizacji powyższych typów projektów
• Kategoria III: Infrastruktura turystyki
1. Roboty budowlane, modernizacja i wyposażenie infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki oraz ułatwiającej dostęp do miejsc i obszarów atrakcyjnych turystycznie, w tym obiektów rekreacyjnych, np.: ścieżki rowerowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą, szlaki turystyczne, kąpieliska, infrastruktura zlokalizowana wokół zbiorników wodnych (plaże, pomosty, mola, przystanie wodne dla jachtów), inne
2. Roboty budowlane i modernizacja zintegrowanych szlaków turystycznych i wyposażenie ich w infrastrukturę sanitarną, informacyjną i wypoczynkowo – rekreacyjną
3. Roboty budowlane, zakup i modernizacja infrastruktury zwiększającej atrakcyjność turystyczną
4. Monitoring i zabezpieczenie obiektów infrastruktury turystycznej na wypadek zagrożeń
5. Zakup, modernizacja i roboty budowlane dotyczące infrastruktury noclegowej i gastronomicznej oraz urządzeń rekreacyjnych jako element uzupełniający powyższych typów projektów
6. Zakup i modernizacja wyposażenia do prowadzenia działalności turystycznej w obiektach będących przedmiotem projektu (wyłącznie jako jeden z elementów projektu)
7. Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury technicznej i sanitarnej– jako element realizacji powyższych projektów
8. Zagospodarowanie terenu wokół obiektów - jako jeden z elementów realizacji powyższych typów projektów
9. Roboty budowlane i modernizacja infrastruktury służącej promocji obszarów Natura 2000
10. Roboty budowlane, modernizacja i zakup wyposażenia w obiektach pełniących funkcję ośrodków informacji turystycznej i kulturalnej

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
• Jednostki samorządu terytorialnego
• Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
• Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
• Organizacje pozarządowe prowadzące statutową działalność w obszarze kultury i/lub turystyki
• Podmioty prowadzące statutową działalność w obszarze kultury i/ lub turystyki działające w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz.1420)
• Regionalne i lokalne organizacje turystyczne nie działające w celu osiągnięcia zysku
• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
• Parki narodowe i krajobrazowe/podmioty zarządzające obszarami chronionymi
• Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, prowadzące działalność w obszarze kultury i/lub turystyki

Działanie 7.2 - Promocja kultury i turystyki

Główny cel działania- wypromowanie atrakcyjnego wizerunku Lubelszczyzny jako miejsca o dużej atrakcyjności kulturalnej i turystycznej


Rodzaje projektów kwalifikujących się do wsparcia:
• organizacja imprez i wydarzeń kulturalnych i/lub turystycznych
• przygotowanie i realizacja programów rozwoju i promocji regionalnych lub lokalnych produktów kulturowych i/ lub turystycznych o szczególnym znaczeniu dla regionu
• kultywowanie i promocja tradycji regionalnych oraz charakterystycznych dla regionu, form rzemiosł i zawodów
• zadania dotyczące opracowania i wydania materiałów promocyjnych
(jako element realizacji większego projektu)

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
• Jednostki samorządu terytorialnego
• Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
• Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
• Organizacje pozarządowe prowadzące statutową działalność w obszarze kultury i/lub turystyki
• Podmioty prowadzące statutową działalność w obszarze kultury i/lub turystyki, działające w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz.1420)
• Regionalne i lokalne organizacje turystyczne nie działające w celu osiągnięcia zysku
• Jednostki z sektora finansów publicznych, prowadzące statutową działalność w obszarze kultury i/lub turystyki

Działanie 7.3 - Współpraca międzyregionalna

Główny cel działania- stworzenie efektywnych powiązań partnerskich w ramach współpracy międzyregionalnej (w układzie sieciowym i dwustronnym)


Rodzaje projektów kwalifikujących się do wsparcia:
Projekty będą realizowane w układzie partnerskim: bilateralnym (2 partnerów) lub sieciowym (3 i więcej partnerów) w ramach dwóch kategorii:
• Kategoria I: Partnerskie inicjatywy międzyregionalne:
W ramach kategorii przewidywana jest realizacja projektów trwających maksymalnie 24 miesiące, których budżet kształtuje się na poziomie od 80 tys. PLN do 2 mln PLN. W przypadku projektów o charakterze regionalnym (samorząd województwa jako partner w projekcie), wysokość budżetu wynosi maksymalnie 4 mln PLN
1. Wizyty studyjne, wymiana doświadczeń pomiędzy władzami lokalnymi, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami wsparcia biznesu
2. Sporządzanie ekspertyz, analiz porównawczych
3. Organizowanie szkoleń, warsztatów szkoleniowych, seminariów informacyjnych i doradztwa zawodowego
4. Organizowanie i udział w stażach zawodowych i praktykach
5. Organizowanie konferencji, telekonferencji
6. Realizacja wspólnych badań
7. Tworzenie punktów / centrów / biur – instytucyjnych form współpracy
8. Organizowanie targów, zawodów sportowych, festiwali, koncertów, warsztatów artystycznych i innych przedsięwzięć służących promocji regionu
9. Wsparcie przedsięwzięć mających na celu podtrzymywanie tożsamości i tradycji regionu tj. publikacje, strony internetowe, kampanie promocyjne, itp.
• Kategoria II: Małe inicjatywy międzyregionalne
W ramach kategorii przewidywana jest realizacja projektów trwających maksymalnie 12 miesięcy, których budżet kształtuje się na poziomie od 20 tys. PLN, o max. wartości poniżej 80 tys. PLN.
1. Nawiązywanie kontaktów międzyregionalnych
2. Organizowanie wizyt studyjnych, wymiana doświadczeń pomiędzy władzami lokalnymi, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi i instytucjami wsparcia biznesu
3. Sporządzanie ekspertyz, analiz porównawczych
4. Organizowanie szkoleń, warsztatów szkoleniowych, seminariów informacyjnych i doradztwa zawodowego
5. Wymiany młodych ludzi oraz specyficznych grup docelowych z sektora społecznego, zawodowego i kulturalnego
6. Organizowanie i udział w stażach zawodowych i praktykach
7. Wydawanie publikacji i biuletynów informacyjnych, tworzenie stron internetowych
8. Organizowanie konferencji, telekonferencji
9. Realizacja wspólnych badań
10. Tworzenie punktów / centrów / biur – instytucyjnych form współpracy
11. Organizowanie imprez kulturalnych i turystycznych
12. Wsparcie przedsięwzięć mających na celu podtrzymywanie tożsamości i tradycji regionu tj. publikacje, strony internetowe, kampanie promocyjne, itp.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
Instytucje z terenu województwa lubelskiego będące liderem projektu, działające w ramach umowy partnerskiej z co najmniej 1 partnerem zagranicznym lub krajowym z innego regionu europejskiego:
• Jednostki samorządu terytorialnego
• Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
• Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
• Parki narodowe i krajobrazowe / podmioty zarządzające obszarami chronionymi
• PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
• Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły lub placówki w oparciu o ust. z 7.09. 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.04.256.2572)
• Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku

Priorytet VIII: Infrastruktura społeczna

Działanie 8.2 - Infrastruktura szkolna i sportowa

Główny cel działania- podniesienie poziomu kształcenia na wszystkich szczeblach nauczania (z wyłączeniem poziomu wyższego i przedszkolnego) oraz zwiększenie dostępu mieszkańców do infrastruktury edukacyjnej i sportowej


Rodzaje projektów kwalifikujących się do wsparcia:
Roboty budowlane wraz z modernizacją i wyposażeniem obejmujące:
• Obiekty infrastruktury szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych oraz artystycznych
• Obiekty infrastruktury kształcenia ustawicznego, praktycznego oraz doskonalenia zawodowego (objęte systemem oświaty)
• Obiekty infrastruktury społeczno – edukacyjnej np.: bursy, internaty, stołówki
• Obiekty infrastruktury sportowej np.: kompleksy sportowe, baseny zamknięte, pływalnie odkryte, hale sportowe, stadiony, sale gimnastyczne, boiska sportowe, korty tenisowe

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
• Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i porozumienia
• Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
• Spółki prawa handlowego oraz inne jednostki organizacyjne, w których większość udziałów lub akcji posiada jednostka samorządu terytorialnego, działająca w obszarze edukacji, wychowania i sportu
• Organizacje pozarządowe prowadzące statutową działalność w obszarze edukacji, wychowania i sportu
• Podmioty prowadzące statutową działalność w obszarze edukacji, wychowania i sportu działające w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. Nr 169, poz.1420.)
• Właściwy minister oraz osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły lub placówki w rozumieniu ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 04.256.2572)

Działanie 8.3 - Ochrona zdrowia

Główny cel działania- poprawa jakości i dostępności do świadczeń udzielanych w zakresie publicznej ochrony zdrowia


Rodzaje projektów kwalifikujących się do wsparcia:
•    Typy projektów dla jednostek działających w obszarze stacjonarnej publicznej opieki medycznej (szpitale):
1. Zakup i modernizacja sprzętu medycznego oraz wdrożenie systemów teleinformatycznych:
2. Dostosowanie szpitali do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ
3. Termomodernizacja budynków szpitalnych
•    Typy projektów dla przychodni, ośrodków zdrowia, poradni działających w obszarze publicznej ochrony zdrowia:
1. Zakup i modernizacja sprzętu medycznego
2. Telemedycyna, budowa, rozbudowa i zakup systemów informatycznych wspierających zarządzanie realizacją zadań publicznych
3. Dostosowanie przychodni, ośrodków zdrowia i poradni do rozporządzenia Ministra Zdrowa w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia ZOZ
4. Termomodernizacja budynków przychodni, ośrodków zdrowia i poradni
5. Roboty budowlane (z wyłączeniem budowy) w budynkach przychodni, ośrodków zdrowia i poradni

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
Jednostki prowadzące działalność w publicznym systemie ochrony zdrowia:
• Jednostki samorządu terytorialnego
• Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego
• Samorządowe jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną
• Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną
• Zakłady opieki zdrowotnej (szpitale, przychodnie, ośrodki zdrowia i poradnie w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej Dz. U. z 2007 r. Nr 14 poz. 89 z późn. zm.), dla których organem założycielskim są jednostki wymienione w punktach 1-5
W przypadku podmiotów, nie posiadających osobowości prawnej, w ich imieniu występować mogą organy założycielskie posiadające osobowość prawną wymienione w punktach od 1 do 5

studium przypadku

Eksperci ZEFE.ORG przygotwali studium wykonalności dla projektu "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Ryżki". Projekt o budżecie 7,7 mln zł przeszedł do fazy realizacji.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony