Fundusze Europejskie w perspektywie 2021-2027

Wersja do druku Poleć znajomemu

Fundusze Europejskie w perspektywie 2021-2027 w szczególności wspierają projekty OZE i projekty B+R.

Fundusze Europejskie to środki finansowe pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które są przeznaczane na wsparcie rozwoju gospodarczego i społecznego państw członkowskich. W perspektywie 2021-2027 Polska otrzyma z tych funduszy w sumie 72,2 miliarda euro.

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń
Pozyskaliśmy dotacje dla projektów o wartości
ponad 250 mln zł.

W okresie finasnowania projektu Phare 2000 zdobywaliśmy pierwsze doświadczeniew zakresie pozyskiwanie dotacji dla samorządów. Obecnie pozyskujemy także dotacje dla firm oraz granty i dotacje dla instytucji naukowych.

infolinia (+48) 814 608 814

Priorytety Funduszy Europejskich w perspektywie 2021-2027

Fundusze Europejskie w perspektywie 2021-2027 będą koncentrować się na następujących priorytetach:pozyskiwanie funduszy unijnych - ZEFE.ORG

 • Zielony Ład - wspieranie transformacji energetycznej i rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, w tym inwestycji w odnawialne źródła energii, poprawę efektywności energetycznej, ochronę środowiska i klimatu.
 • Cyfryzacji - wspieranie rozwoju gospodarki cyfrowej, w tym inwestycji w infrastrukturę cyfrową, rozwój kompetencji cyfrowych, innowacje i rozwój przedsiębiorczości.
 • Innowacyjności - wspieranie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy, w tym inwestycji w badania i rozwój, transfer technologii, innowacyjność w przedsiębiorstwach.
 • Spójności społecznej - wspieranie równych szans i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, w tym inwestycji w edukację, zdrowie, aktywizację zawodową, walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Fundusze Europejskie w Polsce

W Polsce Fundusze Europejskie będą realizowane w ramach następujących programów operacyjnych:

 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) - wspieranie rozwoju innowacyjnej gospodarki, w tym inwestycji w badania i rozwój, transfer technologii, innowacyjność w przedsiębiorstwach.
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego, w tym inwestycji w edukację, szkolenie, aktywizację zawodową, rozwój społeczeństwa obywatelskiego.
 • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) - wspieranie rozwoju infrastruktury, w tym inwestycji w transport, energetykę, środowisko.
 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) - wspieranie rozwoju społeczeństwa cyfrowego, w tym inwestycji w infrastrukturę cyfrową, rozwój kompetencji cyfrowych, innowacje w zakresie technologii cyfrowych.
 • Program Operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich (PO ROPS) - wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, w tym inwestycji w infrastrukturę, rozwój przedsiębiorczości, rolnictwo.
 • Program Operacyjny Pomoc Techniczna (PO Pt) - wspieranie rozwoju instytucjonalnego, w tym szkoleń, doradztwa, wymiany doświadczeń.

Fundusze Europejskie są istotnym źródłem finansowania rozwoju gospodarczego i społecznego Polski. W perspektywie 2021-2027 mają one pomóc w transformacji energetycznej i cyfrowej kraju, poprawie jakości życia obywateli oraz zmniejszeniu nierówności społecznych.

Programy pomocowe i źródła finansowania

 • KPO
  • Krajowy Plan Odbudowy
 • Fundusze Europejskie 2021-2027
  • Infrastruktura, Klimat, Środowisko
   • Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko
  • Nowoczesna Gospodarka
   • Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027
  • Rozwój Cyfrowy
   • Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)
  • Polska Wschodnia
   • Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej
  • Rozwój Społeczny
   • Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027
  • Pomoc Techniczna
   • Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich
  • Współpraca Terytorialna, Interreg
   • Południowy Bałtyk
   • Polska-Słowacja
   • Polska-Saksonia
   • Polska-Ukraina
  • Regiony
  • Pomoc Żywnościowa
  • Rybactwo
  • Migracje, Granice i Bezpieczeństwo
   • Fundusz Azylu, Migracji i Integracji (FAMI)
   • Instrument Wsparcia Finansowego na rzecz Zarządzania Granicami i Polityki Wizowej w ramach Funduszu Zintegrowanego Zarządzania Granicami (IZGW)
   • Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (FBW)

Polska Akademia Nauk - referencje dla ZEFE

Eksperci ZEFE.org wykazali się zaangażowaniem i profesjonalnym podejściem do realizowanego zlecenia. Studium wykonalności zostało przygotowane w terminie przewidzianym umową. Poprawność wykonanego studium wykonalności została zweryfikowana pozytywnie - projekt został zaakceptowany pod względem formalnym i obecnie przeszedł do kolejnej fazy ewaluacji.

Rekomendujemy ZEFE.org jako wiarygodnego partnera w zakresie usług pozyskiwania funduszy europejskich.

prof. dr hab. Andrzej Suchocki
Kierownik Oddziału Spektroskopii Ciała Stałego PAN

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

studium przypadku

Eksperci ZEFE przygotowali studium wykonalności dla projektu "Starożecze Wisły w Stężycy". Budżet projektu wynosi 16 mln zł. Projekt uzyskał dotację i przeszedł do fazy realizacji. Potrzeba realizacji projektu wynika ze społecznego zapotrzebowania istnienie odpowiedniej infrastruktury warunkującej możliwości uprawiania turystyki i rekreacji, konieczności poprawy walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz rozwijania edukacji ekologicznej.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony