Europejskie inwestycje środowiskowe

Wersja do druku Poleć znajomemu

Jednym z priorytetowych działań Unii Europejskiej jest ochrona środowiska naturalnego. Polityka UE w dziedzinie ochrony środowiska opiera się na przekonaniu, że jednym z podstawowych warunków rozwoju gospodarczego jest zapewnienie szeroko pojętej podstawowej infranstuktury technicznej, w tym także ochrony środowiska, która może przyczynić się do długookresowej stabilności wzrostu gospodarczego oraz do zmniejszenia zewnętrznych kosztów środowiskowych dla gospodarki. Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska stymuluje także innowacyjność i przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy.

Największym i najważniejszym źródłem finansowania inwestycji środowiskowych w Polsce jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Na jego realizację Unia Europejska przeznaczyła prawie 28 mld euro, z czego 4.8 mld euro na inwestycje z zakresu ochrony środowiska. Inwestycje proekologiczne będą realizowane także przy pomocy 16 regionalnych programów operacyjnych oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 
Unijnemu wsparciu podlegać będą przede wszystkim projekty mające na celu rozbudowę infrastruktury wodno-ściekowej. W zależności od wskaźnika RLM dla danej aglomeracji projekty dofinansowane będą z PO IiŚ oraz programów regionalnych. Dotacje na projekty dotyczące odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na wsiach zostaną zrefinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja projektów związanych z gospodarką wodno-ściekową przyczyni się do zwiększania dostępności do systemu kanalizacji zbiorczej a dzięki właściwemu oczyszczaniu ścieków komunalnych poprawie ulegnie stan polskich wód.

Dofinansowaniu będą podlegały także projekty dotyczące gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi. Wspierane będą działania w zakresie ograniczania wytwarzania odpadów komunalnych, recyklingu, likwidacji zagrożeń wynikających ze składowania odpadów oraz rekultywacji terenów zdegradowanych. Wdrożenie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz rozwiązanie problemu zagospodarowania odpadów niebezpiecznych przyczyni się do zmniejszenia zagrożenia dla naszego zdrowia oraz do poprawy jakości życia ludności. Realizacja wszystkich inwestycji środowiskowych wiąże się z koniecznością przygotowania profesjonalnej oceny oddziaływania na środowisko.

W ramach unijnej pomocy wsparcie otrzymają projekty mające na celu zwiększenie ochrony przed skutkami zagrożeń naturalnych, zapewniające odpowiednią ilość zasobów wodnych na potrzeby ludności i gospodarki kraju oraz projekty dotyczące monitoringu środowiska.

Jednym z głównych źródeł zanieczyszczenia środowiska w Polsce jest przemysł. Aby zniwelować negatywne oddziaływanie przemysłu na środowisko część środków z krajowych i regionalnych programów przeznaczona została na przedsięwzięcia mające na celu dostosowanie polskich przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska. Duże, małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymają dofinansowanie na projekty mające na celu redukcję ilości zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, odprowadzanych ze ściekami oraz redukujące ilość wytwarzanych odpadów i zwiększające udział odpadów poddawanych recyklingowi. Wspierane będą także projekty wsparcia dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik (BAT) oraz przygotowujące do uzyskania certyfikatów i eko-znaków dla produktów.

Unia dofinansuje także projekty ograniczające degradację środowiska naturalnego. Wspierane będą działania mające na celu zachowanie zagrożonych wyginięciem gatunków, zachowanie różnorodności genetycznej roślin, zwierząt i grzybów, przywracanie drożność korytarzy ekologicznych oraz ochronę siedlisk Natura 2000.
 
Wiedza społeczeństwa na temat wpływu działalności człowieka na stan środowiska naturalnego w dalszym ciągu jest niewystarczająca. Dlatego też, w ramach krajowych i regionalnych programów zarezerwowano środki na projekty szkoleniowe i programy aktywnej edukacji mające na celu podnoszenie kwalifikacji oraz kształtowanie świadomości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Działania te mają doprowadzić do zwiększenia świadomości ekologicznej społeczeństwa.
 
Na inwestycje środowiskowe Unia przeznaczyła ogromne środki. Dzięki realizacji projektów środowiskowych powstaną nowe oczyszczalnie ścieków, sieci kanalizacyjne, nowoczesne zakłady przetwarzania odpadów a przedsiębiorstwa przystosowane zostaną do europejskich norm środowiskowych. Warto skorzystać z unijnej pomocy, ponieważ poprawa środowiska naturalnego ma bezpośrednie przełożenie na stan zdrowia społeczeństwa i rozwój sektora turystycznego, a pośrednio przyczynia się do stabilnego wzrostu gospodarczego.