Źródła finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Wersja do druku Poleć znajomemu

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 99,8 wszystkich przedsiębiorstw w kraju i w znacznym stopniu wpływają na poziom wzrostu gospodarczego oraz poziom zatrudnienia. Ze względu na słabo jeszcze rozwinięty w Polsce system finansowania zewnętrznego przedsiębiorstw większość przedsiębiorców finansuje realizację nowych pomysłów biznesowych ze środków własnych lub pożyczek od znajomych, przyjaciół i rodziny. Problem z dostępem do zewnętrznych źródeł finansowania dotyka głównie osoby rozpoczynające działalność gospodarczą oraz mikro i małe firmy (MŚP).

Poszukujemy partnerów biznesowych - chętnie zainwestyjemy w marketing ciekawych przedsięwzięć. Podziel się z nami ryzykiem, my podzielimy się z Tobą wypracowanymi przez nas zyskami - szczegóły oferty: Outsourcing marketingu i sprzedaży.

Firmy rozpoczynające działalność mają trudności w dostępie do kredytów bankowych, ponieważ banki wolą inwestować w sektor przedsiębiorstw korporacyjnych i obligacje skarbowe niż w wysoce ryzykowne przedsięwzięcia, do jakich należy kredytowanie nowo powstających firm. Brak zdolności kredytowej oraz niedobór środków finansowych blokują inwestycje w firmę i często są przyczyną jej upadku już w pierwszym roku działalności.

Mikro, mali, a często także średni przedsiębiorcy zmuszeni są więc poszukiwać innych dostępnych metod finansowania do rozpoczęcia, prowadzenia i rozwoju swojej działalności. Alternatywę dla przedsiębiorców w zakresie finansowania zewnętrznego stanowią:


Aniołowie Biznesu (Business Angels)

Anioł Biznes to osoba prywatna z doświadczeniem biznesowym i ogromnym kapitałem, które inwestują w firmy w fazie „zalążkowej” oraz we wczesnym etapie rozwoju. Anioł inwestuje w ludzi, którzy mają ciekawe, innowacyjne pomysły, ale nie maja kapitału na ich wdrożenie w życie. Aniołowie Biznesu wnoszą do spółki nie tylko środki finansowe, ale także wiedzę, doświadczenie w danej branży, oraz kontakty z innymi przedsiębiorcami. Aniołowie inwestując w przedsięwzięcia obarczone bardzo dużym ryzykiem w zamian oczekują udziału właścicielskiego w przedsięwzięciu (do 50%) oraz wysokich stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału. Inwestycje Aniołów mają charakter długoterminowy (od 3 do 7 lat). Inwestor wycofuje się w momencie osiągnięcia znacznego wzrostu zainwestowanych środków, bądź też w sytuacji, gdy nie ma już perspektyw na sukces przedsięwzięcia.


Polskie sieci Aniołów Biznesu:

Lewiatan Business Angels www.lba.pl
Polska Sieć Aniołów Biznesu www.polban..pl
Lubelska Sieć Aniołów Biznesu www.lsab.lublin.pl
Małopolska Sieć Aniołów Biznesu RESIK www.resik.pl
Śląska Sieć Aniołów Biznesu SilBAN www.silban.pl


Fundusze podwyższonego ryzyka (Fundusze Venture Capital (VC) i Private equity (PE))

Venture Capital to inwestycje dokonywane we wczesnych stadiach rozwoju przedsiębiorstw, służące uruchomieniu danej spółki lub jej ekspansji. VC inwestują środki w przedsięwzięcia obarczone dużym ryzykiem, ale umożliwiające osiągnięcie wysokich stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału. Domeną funduszy podwyższonego ryzyka są spółki technologiczne o wysokim potencjale innowacyjności tj. teleinformatyczne, medyczne, biotechnologiczne, finansowe, materiałów budowlanych.
Fundusze Private Equity inwestują w spółki dojrzałe, planujące w przyszłości wejście na giełdę, wymagające restrukturyzacji lub zmieniające właścicieli.
Zarówno VC, jak i PE kupują udziały przedsiębiorstw i starają się, aby wartość danego przedsiębiorstwa znacząco wzrosła - po to, by po kilku latach odsprzedać swe udziały z zyskiem. Dlatego też interesy funduszy są zbieżne z interesem innych udziałowców przedsiębiorstwa, którym także zależy na jego wzroście. Fundusze PE/VC zarabiają tylko wtedy, gdy zarabiają inni udziałowcy i razem z nimi ponoszą ryzyko. Inwestorzy PE/VC są podobnie jak Aniołowie Biznesu inwestorami aktywnymi, wspierającymi zarząd w realizacji programu rozwoju firmy i aktywnymi członkami rad nadzorczych.

www.psik.org.pl  - Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (PSIK) zrzesza inwestorów private equity/venture capital aktywnych w Polsce.


Fundusze pożyczkowe

Fundusz pożyczkowy to instytucja nie będąca bankiem, której działalność koncentruje się na zapewnieniu dostępu przedsiębiorcom do zewnętrznych źródeł kapitału poprzez udzielanie pożyczek. W zamian za pożyczkę pożyczkobiorca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz funduszu odsetek, przybierających formę oprocentowania. W rezultacie fundusz pożyczkowy uzyskuje środki na prowadzenie działalności, a pożyczkobiorca uzyskuje środki finansowe na realizację zamierzonych celów. Fundusze pożyczkowe udzielają pożyczek przeznaczonych na cele związane z podjęciem, prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej tj. finansowanie inwestycji, wdrażanie nowych rozwiązań, technicznych lub technologicznych, zakup maszyn i urządzeń, rozbudowę, adaptację lub modernizację obiektów produkcyjnych, handlowych , usługowych oraz zakup materiałów i surowców niezbędnych do realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego. Fundusze pożyczkowe udzielając wsparcia finansowego w postaci pożyczek przygotowują mikro i małych przedsiębiorców do efektywnego finansowania w przyszłości ze strony sektora bankowego.

www.psfp.org.pl - Polskie Stowarzyszenie Funduszy Pożyczkowych.


Fundusze poręczeniowe

Fundusze poręczeniowe to instytucje typu non-profit. Ich celem jest ułatwienie osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą oraz przedsiębiorcom dostępu do źródeł finansowania, jakimi są kredyty bankowe i pożyczki na prowadzenie działalności gospodarczej. Poręczenie udzielane przedsiębiorcy stanowi od 50% do 80% kwoty kredytu/pożyczki. W zależności od funduszu, poręczeniem mogą być objęte kredyty lub pożyczki przeznaczone między innymi na rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności, finansowanie inwestycji, finansowanie działalności gospodarczej, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych bądź też tworzenie nowych miejsc pracy.

http://www.ksfp.org.pl/ - Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Poręczeniowych.


Fundusze strukturalne, fundusze pomocowe

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej polscy przedsiębiorcy uzyskali możliwość korzystania z europejskich funduszy strukturalnych. W nowym okresie programowania 2007-2013 mogą oni korzystać z pomocy oferowanej w ramach programów krajowych i regionalnych. Szanse na dofinansowanie mają projekty innowacyjne, wprowadzające nowe technologie oraz projekty szkoleniowe, mające na celu podwyższenie kwalifikacji pracowników. Perspektywa najbliższych kilku lat dla sektora MŚP wygląda bardzo obiecująco. W ramach wsparcia dla sektora produkcyjnego wsparcie będzie kierowane przede wszystkim do MŚP, dla których zostanie przeznaczone, co najmniej 75% puli dostępnych środków w ramach programów sektorowych i regionalnych. Warto więc walczyć o unijne dotacje, ponieważ stanowią one potężny zastrzyk finansowy, który może wzmocnić potencjał inwestycyjny naszego przedsiębiorstwa, wprowadzić najnowsze rozwiązania technologiczne lub pomóc wygenerować nowy, innowacyjny produkt bądź usługę. Profesjonalny dobór funduszy pomocowych jest najczęściej krokiem w dobrą stronę.

Zapytaj o źródła finansowania swojej Firmy.

http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/docs/financing/sp_2008_pl.pdf - Programy Unii Europejskiej Wspierające MŚP.