Dlaczego warto inwestować w innowacje

Wersja do druku Poleć znajomemu

Czym są innowacje? Innowacja oznacza wprowadzenie czegoś nowego, reformę lub zmianę dotychczasowego stanu istnienia. Innowacją jest wdrożenie nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu, usługi), wprowadzenie nowej lub udoskonalonej metody produkcji, zastosowanie nowego sposobu sprzedaży lub zakupów, nowych surowców bądź półfabrykatów, wdrożenie nowej metody marketingu bądź organizacji miejsca pracy. Dlaczego warto wprowadzeć innowacje w firmie? Jak wprowadzać innowacje?

wywiad w gazecie METRO dla przedsiębiorców (pdf) - Innowacje szansą na powodzenie

Innowacyjność to zdolność podmiotów gospodarczych do ciągłego poszukiwania i wykorzystywania w praktyce wyników badań naukowych i prac badawczo rozwojowych, nowych pomysłów, koncepcji, wynalazków, rozwoju technologii produkcji, wprowadzanie innowacyjnych produktów, wprowadzenie innowacyjnych metod zarządzania, ulepszanie infrastruktury i doskonalenie zasobów wiedzy.

Innowacje są kluczem do konkurencyjności. Tylko przedsiębiorstwa nadążające za tempem zmian w technice i technologii będą w stanie sprostać oczekiwaniom konsumenta, a tym samym utrzymać się na rynku.

Strategia Lizbońska, czyli najważniejszy program społeczno-gospodarczy Unii Europejskiej za główny cel stawia sobie stworzenie z Europy do 2010 roku, najbardziej konkurencyjnej gospodarki na świecie. Cel ten ma być osiągnięty poprzez unowocześnienie sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które są motorem napędowym europejskiej gospodarki.

Podniesienie poziomu innowacyjności środowiska gospodarczego, ułatwienie dostępu do zaawansowanych technologii, tworzenie instytucji otoczenia biznesu i promowanie współpracy między sektorem badań a przedsiębiorcami to główne działania mające stymulować rozwój polskiej gospodarki, której pozycja wśród innych regionów na innowacyjnej mapie Europy nadal wygląda bardzo słabo.

Warto zainteresować się wprowadzeniem innowacji w firmie, ponieważ ogromna pula środków z funduszy strukturalnych przewidziana jest właśnie dla przedsiębiorców chcących inwestować w różnego rodzaju innowacje.
Duże przedsiębiorstwa chcące realizować inwestycje powyżej 8 mln. złotych mogą składać wnioski w ramach konkursów ogłaszanych w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. Mniejsi przedsiębiorcy, działający głównie na rynkach lokalnych mogą korzystać z Regionalnych Programów Operacyjnych, ustalonych przez poszczególne województwa.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2007-2013 za jeden z głównych celów stawia sobie „Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez wsparcie rozwoju sektorów nowoczesnej gospodarki oraz przez stymulowanie innowacyjności”. Cel ten ma być osiągnięty poprzez realizacje działań I i II Osi Priorytetowej RPO WL, które nastawione są głównie na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

W ramach I i II Osi Priorytetowej lubelscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów w ramach których zakupiony zostanie nowoczesny sprzęt, przeprowadzona zostanie rozbudowa bądź modernizacja przedsiębiorstwa, podniesiona jego innowacyjność, zastosowane zostaną nowoczesne technologie, bądź nastąpi wprowadzenie nowych produktów/usług. Przedsiębiorcy mogą także ubiegać się o dofinansowanie projektów inwestycyjnych z zakresu B+R (badania przemysłowe) oraz projektów na inwestycje w specjalistyczne usługi doradcze dla przedsiębiorców. Środki z RPO WL przeznaczone zostaną także na dostosowanie przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii. Szansę na dofinansowanie mają także projekty przedsiębiorstw działających w ramach sektora turystyki i rekreacji.

Warto pamiętać o tym, że wygrywają tylko najlepsze projekty, charakteryzujące się wysokim stopniem innowacyjności, proponujące najnowsze rozwiązania technologiczne. Duże szanse na dotacje mają projekty inwestycyjne dotyczące wdrażania najlepszych dostępnych technik w zakresie ochrony środowiska (BAT) oraz przedsięwzięcia utrzymujące lub tworzące nowe miejsca pracy.

Celem II Osi Priorytetowej RPO WL jest stworzenie przyjaznego otoczenia dla prowadzenia działalności gospodarczej na obszarze województwa lubelskiego. Cel ten ma zostać osiągnięty dzięki ułatwieniu przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania poprzez wsparcie finansowe funduszy pożyczkowych i funduszy poręczeń kredytowych. W ramach tego priorytetu przewidziano także zwiększenie wykorzystania potencjału regionalnych uczelni i jednostek naukowych poprzez inicjowanie współpracy sektora B+R z sektorem MŚP. W ramach II Priorytetu przewidziano wsparcie instytucji otoczenia biznesu i transferu wiedzy a także przeznaczono środki na promocję gospodarczą województwa lubelskiego.

Wszystkie powyższe działania zgodne są z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego, a ich realizacja ma doprowadzić do utworzenie na terenie naszego województwa nowoczesnej gospodarki zdolnej do uczestnictwa w postępującym procesie globalizacji. Inwestując w innowacje tworzymy innowacyjną Lubelszczyznę zdolną do konkurowania z nowoczesnymi gospodarkami regionalnymi Europy.

Tagi: innowacje

Innowacje w biznesie

W Rosji amnestia dla niektórych sprawców przestępstw gospodarczych

Duma Państwowa, niższa izba rosyjskiego parlamentu, uchwaliła amnestię dla przestępców gospodarczych i finansowych, która dotyczy kilku tysięcy osób - w tym skazanych po raz pierwszy. Aby móc skorzystać z amnestii, należy zrekompensować straty poszkodowanym. Jak sugerują media, to Władimir Putin domagał się od parlamentu jej przyjęcia w celu ożywienia biznesu. wiadomosci.wp.pl

więcej »

studium przypadku

Eksperci ZEFE przygotowali studium wykonalności dla projektu "Starożecze Wisły w Stężycy". Budżet projektu wynosi 16 mln zł. Projekt uzyskał dotację i przeszedł do fazy realizacji. Potrzeba realizacji projektu wynika ze społecznego zapotrzebowania istnienie odpowiedniej infrastruktury warunkującej możliwości uprawiania turystyki i rekreacji, konieczności poprawy walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz rozwijania edukacji ekologicznej.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony