Aktualności RPO WL 2014-2020

Wersja do druku Poleć znajomemu

23.09.2019 14:44

Nabór wniosków na poprawę efektywności energetycznej MŚP

Nabór wniosków na projekty w zakresie poprawy efektywności energetycznej dla MŚP i spółek prawa handlowego trwa w terminie od 30.09.2019 r. do 31.10.2019 r. do godziny 15:00:00.

Aplikować mogą mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu), oraz spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki.

Dofinansowanie można otrzymać dofinansowanie na w szczególności na:

  • Głęboką termomodernizację obiektów w przedsiębiorstwach (typ projektu nr 1 z SZOOP),
  • Technologie odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa (typ projektu nr 2 z SZOOP),
  • Budowa i przebudowa/wymiana źródeł ciepła, w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii  (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego) (typ projektu nr 4 z SZOOP).

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:

  •     mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa 65%
  •     średnie przedsiębiorstwa 55%
  •     duże przedsiębiorstwa 45%
     
więcej »

Dodaj do Facebook

23.09.2019 14:38

Dotacje na produkcję energii z OZE w przedsiębiorstwach

W ramach RPO WL Działanie 4.2 - Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach, w terminie grudzień - styczeń 2019, spodziewamy się naboru wniosków dla projektów w ramach których możemy finansować projekty OZE w MŚP.

więcej »

Dodaj do Facebook

06.02.2019 14:11

Harmonogram naboru wniosków do RPO WL w roku 2019

Harmonogram naboru wniosków RPO WL / Województwa Lubelskiego / na 2019 rok. Do pobrania - pełny harmonogram w pliku pdf.

więcej »

Dodaj do Facebook

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla proujektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
oceny oddziaływania na środowisko
pozyskiwanie funduszy UE

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony