Aktualności RPO WŁ 2014-2020

Wersja do druku Poleć znajomemu

27.12.2017 09:04

Działanie III.4 Transport kolejowy - wezwanie PKP PLK S.A. do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór dla wniosku o dofinansowanie projektu PKP PLK S.A. pn.: ”Budowa zintegrowanych węzłów multimodalnych wraz z budową i przebudową przystanków kolejowych na terenie województwa łódzkiego - z mijanką w rejonie przystanku Łódź Marysin” znajdującego się w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego. Nabór nr RPLD.03.04.00-IZ.00-10-001/17.

[accordion][item title="Informacje o naborze"]

Wezwanie PKP PLK S.A. do złożenia wniosku w trybie pozakonkursowym dla działania III.4 Transport kolejowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

[/item][item title="Termin składania wniosku"]
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 30 marca 2018 r. (w godz. 08:00-15:00).

[/item][item title="Miejsce składania wniosku"]
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Traugutta 21/23
90-113 Łódź
(pokój 1409 – XIV piętro)

[/item][item title="Sposób składania wniosku"]
Wypełniony formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy wydrukować i wraz z załącznikami złożyć w wersji papierowej w 2 egzemplarzach (oryginał i 1 kopia) w siedzibie IZ RPO WŁ wskazanej w pkt 15 niniejszego paragrafu. Do wersji papierowej wniosku o dofinansowanie projektu należy dołączyć 1 egzemplarz wersji elektronicznej (na nośniku elektronicznym CD/DVD) formularza wniosku, studium wykonalności (w formach edytowalnych) oraz tabel finansowych zamieszczonych w rozdziałach „Analiza finansowa” i „Analiza ekonomiczna” w Studium wykonalności (w formie arkusza kalkulacyjnego Excel z jawnymi i działającymi formułami).
Szczegółowe zasady składania wniosku o dofinansowanie są dostępne w § 5 Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

[/item][item title="Na co i kto może składać wniosek?"]
Kto może składać wniosek?
Podmiotem, który może się ubiegać o dofinansowanie projektu jest podmiot wskazany jako jego wnioskodawca w wykazie projektów zidentyfikowanych w ramach trybu pozakonkursowego, stanowiącym załącznik nr 4 do SZOOP na lata 2014-2020. Jednocześnie podmiot ten musi być zgodny z typem beneficjenta określonym w pkt. 10 dla działania III.4 Transport kolejowy w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (dalej: SZOOP na lata 2014-2020).

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Przedmiotem naboru jest wybór projektu do dofinansowania w trybie pozakonkursowym spośród typów projektu określonych w pkt. 9 dla działania III.4 Transport kolejowy w SZOOP na lata 2014-2020.

Nabór projektu nie dotyczy projektu hybrydowego w rozumieniu art. 34 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

[/item][item title="Kryteria wyboru projektu"]
Kryteria wyboru projektów dla działania III.4 Transport kolejowy przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w Załączniku nr IV do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

[/item][item title="Finanse"]
Procent dofinansowania projektu
Maksymalny poziom dofinansowania projektu w przypadku projektów rewitalizacyjnych wynosi 88% kosztów kwalifikowalnych projektu, w tym z EFRR - 85% kosztów kwalifikowanych. W przypadku pozostałych typów projektu maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych zgodnie z § 3 pkt 2 Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania
Maksymalna kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 22 950 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy).
W  przypadku  projektów rewitalizacyjnych  dofinansowanie  pochodzić  może  ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 22 950 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych zero groszy).

[/item][item title="Niezbędne dokumenty"]
pdfWezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu 649.23 KB


docxWzór formularza wniosku o dofinansowanie129.24 KB
(Załącznik nr I do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu)


pdfInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie836.75 KB
(Załącznik nr II do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu)

docWzór umowy o dofinansowanie projektu472.5 KB
(Załącznik nr III do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu)

pdfKryteria wyboru projektów706.43 KB
(Załącznik nr IV do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu)

pdfLista wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu371.92 KB
(Załącznik nr V do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu)

pdfZasady przygotowania studium wykonalności475.7 KB
(Załącznik nr VI do Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu)

[/item][item title="Materiały pomocnicze"]

Poradnik przygotowania inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe. Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Poradnik dla realizatorów projektów i instytucji systemu wdrażania funduszy europejskich 2014-2020. Jak realizować zasadę równości szans kobiet i mężczyzn w projektach finansowanych z Funduszy Europejskich 2014-2020. Poradnik dla osób realizujących projekty oraz instytucji systemu wdrażania. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Załącznik nr 3 do Uchwały nr 1170/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28.09.2016 r. w sprawie zdefiniowania wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz ustalenia listy wskaźników dodatkowych oraz ich zdefiniowania dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w brzmieniu nadanym uchwałą nr 983/17 z dn. 25.07.2017 r.

[/item][item title="Pytania i odpowiedzi"]
W sprawach dotyczących działania III.4 Transport kolejowy informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim.
Wyjaśnienia i odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się pytania publikowane są na stronie internetowej Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego.

[/item][/accordion]

więcej »

Dodaj do Facebook

21.12.2017 07:00

Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia

Ogłaszamy Konkursu dla naboru nr RPLD.07.02.00-IZ.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów z zakresu geriatrii, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz zaburzeń psychicznych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

[accordion][item title="Termin składania wniosków"]
Wnioski można składać w terminie od dnia 22 stycznia 2018 r. do dnia 9 lutego 2018 r. (w godz. 8:00-15:00).

[/item][item title="Miejsce składania wniosków"]
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Traugutta 21/23
90-113 Łódź
(pokój 1009 – X piętro)

[/item][item title="Sposób składania wniosków"]
Wniosek należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w wersji papierowej oraz elektronicznej (zgodnie z § 5 pkt 2 Regulaminu Konkursu) osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek: 8.00-15.00) lub wysłać listem poleconym / przesyłką kurierską na wskazany powyżej adres urzędu (zgodnie z § 5 pkt 14 Regulaminu Konkursu).

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w § 5 Regulaminu Konkursu.

[/item][item title="Kto może składać wnioski"]
Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 są podmioty wskazane w pkt. 10 SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020 (zgodnie z przedmiotem konkursu). Z wymienionych typów beneficjentów wyłączone są podmioty, które kwalifikują się do otrzymania wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dofinansowanie w ramach działania zostanie przyznane wyłącznie podmiotom wykonującym działalność leczniczą, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych adekwatnych do zakresu projektu. W przypadku podmiotu wykonującego działalność leczniczą, który planuje poszerzyć prowadzoną działalność, wymagane będzie zobowiązanie do posiadania umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej objętych zakresem projektu finansowanych ze środków publicznych najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania świadczeń po zakończeniu realizacji projektu.

Wnioskodawca realizujący projekt z zakresu geriatrii ma obowiązek przedłożenia pozytywnej opinii o celowości inwestycji, o której mowa w art. 95d Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (OCI).

[/item][item titile="Na co można otrzymać dofinansowanie"]

W ramach Konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:
- budowa, przebudowa, remont infrastruktury ochrony zdrowia, w tym jej dostosowanie do potrzeb osób starszych i osób z niepełnosprawnościami;
- zakup wyrobów medycznych , wyposażenia niezbędnego do udzielania świadczeń medycznych,

Jako element projektu niezbędny do osiągnięcia celu realizowanego przedsięwzięcia możliwy będzie zakup oprogramowania i sprzętu IT.

W ramach konkursu realizowane mogą być działania w obszarach, które zostały zmapowane i posiadają rekomendacje Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia, tj.:

zgodnych z mapami dziedzinowymi w zakresie 30 grup chorób w części odnoszącej się do opieki długoterminowej, opieki paliatywnej lub hospicyjnej, mapą potrzeb zdrowotnych w zakresie zaburzeń psychicznych, mapą potrzeb zdrowotnych w zakresie lecznictwa szpitalnego w zakresie dotyczącym geriatrii.

Projekty polegające na dostosowaniu istniejącej infrastruktury ochrony zdrowia do obowiązujących przepisów będą niekwalifikowalne, chyba że ich realizacja będzie uzasadniona z punktu widzenia poprawy efektywności (w tym kosztowej) i dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Wszystkie projekty w ramach działania muszą odzwierciedlać kierunek i priorytety strategiczne w zakresie świadczenia opieki zdrowotnej oraz zdrowia publicznego określone w Policy paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020 – Krajowe ramy strategiczne (Policy paper) - Narzędzie 13 - Wsparcie regionalnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych na rzecz osób dorosłych, dedykowanych chorobom, które są istotną przyczyną dezaktywizacji zawodowej (roboty budowalne, doposażenie) [R] oraz Narzędzie 17 - Wsparcie podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie geriatrii, opieki długoterminowej oraz opieki paliatywnej i hospicyjnej (roboty budowlane, doposażenie) [R]. Ponadto projekty muszą być zgodne z Planem działań w obszarze zdrowia uzgodnionym przez Komitet Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia.

Zakres projektów dofinansowanych w ramach działania musi wynikać ze zidentyfikowanych deficytów i potrzeb uwzględniających sytuację demograficzną i epidemiologiczną oraz z faktycznego zapotrzebowania i dostępności infrastruktury ochrony zdrowia na danym obszarze, potwierdzonych w mapach potrzeb zdrowotnych.

[/item][item title="Kryteria wyboru projektów"]
Kryteria wyboru projektów dla Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia (dla projektów z zakresu geriatrii, opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej oraz zaburzeń psychicznych) przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz w Załączniku nr IV do Regulaminu Konkursu.

[/item][item title="Finanse"]
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego Konkursu wynosi 5 746 706,79 Euro (słownie: pięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy siedemset sześć Euro, siedemdziesiąt dziewięć Eurocentów), w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 4 958 656,03 Euro (słownie: cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć euro, trzy Eurocenty), tj. 20 829 330,51 PLN (kurs Euro = 4,2006 PLN z dnia 29 listopada 2017 r.) oraz z Budżetu Państwa  388 073,40 euro (słownie: trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemdziesiąt trzy Euro, czterdzieści Eurocentów), tj. 1 680 901,12 PLN (kurs euro=4,3314 PLN z dnia 29 listopada 2017 r.)

Warunkiem podpisania z Wnioskodawcą umowy o dofinansowanie projektu jest dostępność środków uzależniona od poniższych zasad.

IOK informuje, iż kwota która może zostać zakontraktowana w ramach zawieranych umów o dofinansowanie projektów w przedmiotowym Konkursie uzależniona jest od aktualnego w danym miesiącu kursu euro oraz wartości algorytmu wyrażającego w PLN miesięczny limit środków wspólnotowych oraz krajowych możliwych do zakontraktowania. Otrzymanie przez Wnioskodawcę informacji o wybraniu do dofinansowania nie jest równoznaczne z podpisaniem umowy/decyzji o dofinansowanie projektu.

IOK zastrzega sobie możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów.

Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z przepisów prawa unijnego i krajowego dotyczącego udzielania tej pomocy, jednak nie może być wyższy niż 85 %.
Maksymalny poziom całkowitego dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu (środki UE + ewentualne współfinansowanie z budżetu państwa lub innych źródeł przyznane Beneficjentowi przez właściwą instytucję) wynosi 90%. W przypadku projektów, w których wszystkie wydatki kwalifikowalne objęte są pomocą publiczną lub pomocą de minimis, lub w przypadku projektów generujących dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia ogólnego dofinansowanie udzielone będzie wyłącznie ze środków EFRR na poziomie nie wyższym niż wskazany w pkt 2 niniejszego paragrafu i z uwzględnieniem odrębnych przepisów prawnych.

Minimalny udział wkładu własnego Wnioskodawcy wynosi 10% wydatków kwalifikowanych (W przypadku projektów objętych pomocą publiczną, pomocą de minimis lub projektów generujących dochód poziom wkładu własnego beneficjenta zależny będzie od poziomu dofinansowania ustalonego z uwzględnieniem odrębnych przepisów prawnych i zapisów w pkt. 24 i 25 SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020) oraz 100 % wydatków niekwalifikowanych projektu.
W przypadku wystąpienia pomocy publicznej lub pomocy de minimis wsparcie udzielane będzie zgodnie z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia, w szczególności na podstawie:

rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

W przypadku pomocy w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym, może być ona udzielana zgodnie z zasadami określonymi w:

decyzji Komisji z 20 grudnia 2011 r. w sprawie stosowania art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do wykonywania usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, zasadach ramowych Unii Europejskiej dotyczących pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych (2011) lub rozporządzeniu Komisji (UE) NR 360/2012 z 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym wraz ze sprostowaniem.

Pomoc udzielana zgodnie z zasadami ramowymi jest pomocą podlegającą indywidualnej notyfikacji i IZ RPO WŁ zastrzega sobie możliwość podjęcia decyzji o indywidualnej notyfikacji planowanego wsparcia.
Pomoc publiczna nie wystąpi w przypadku rekompensat spełniających warunki określone w orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości UE z 24 lipca 2003 r. w sprawie C-280/00 Altmark Trans GmbH (Zb. Orz. 2003, s. I 7747).
W związku z art. 27 ust. 5 ustawy wdrożeniowej w przypadku projektów objętych pomocą publiczną, która nie może być udzielona na podstawie rozporządzeń wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego lub na podstawie innych przepisów, IZ RPO WŁ zastrzega sobie możliwość podjęcia decyzji o indywidualnej notyfikacji planowanego wsparcia.

[/item][item title="Niezbędne dokumenty"]

pdfRegulamin Konkursu766.73 KB

docxWzór formularza wniosku o dofinansowanie128.67 KB
(Załącznik nr I do Regulaminu Konkursu)

docxInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie214.72 KB
(Załącznik nr II do Regulaminu Konkursu)

pdfWzór umowy o dofinansowanie700.4 KB
(Załącznik nr III do Regulaminu Konkursu)

pdfKryteria wyboru projektów569.81 KB
(Załącznik nr IV do Regulaminu Konkursu)

pdfLista wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu318.43 KB
(Załącznik nr V do Regulaminu Konkursu)

pdfZasady przygotowania Studium Wykonalności407.89 KB
(Załącznik nr VI do Regulaminu Konkursu)

Wniosek o dofinansowanie projektu należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:

Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 103/16 z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (z późn. zm.)

Zasad kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (EFRR), stanowiących załącznik nr 5 do SZOOP

[/item][item title="Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek"]
Wnioskodawca, którego wniosek otrzymał ocenę negatywną w terminie 14 dni od dnia otrzymania o tym informacji, może złożyć do IZ RPO WŁ, zgodnie z pouczeniem, pisemny protest zawierający zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020:
a)    oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu, (tj, IZ RPO WŁ, obsługiwanej przez DRPO)
b)    oznaczenie Wnioskodawcy;
c)    numer wniosku o dofinansowanie;
d)    wskazanie wszystkich kryteriów wyboru projektu, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;
e)    wskazanie wszystkich zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;
f)    podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub uwierzytelnionej kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy.

Przez ocenę negatywną należy rozumieć, zgodnie z art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ocenę w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której:

projekt nie uzyskał minimum punktowego lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania lub skierowany do kolejnego etapu oceny; projekt spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał minimum punktowe, umożliwiające wybranie go do dofinansowania, jednak dofinansowanie nie jest możliwe z uwagi na wyczerpanie w ramach Konkursu przeznaczonych na ten cel środków, o których mowa w art. 41 ust.2 pkt 8 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 i wskazanych w § 3 pkt 1 niniejszego Regulaminu.

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w § 8 Regulaminu Konkursu.

[/item][item title="Pytania i odpowiedzi"]
W sprawach dotyczących Działania VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia informacji i wyjaśnień (drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej e-mail) udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim.
Wyjaśnienia i odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się pytania publikowane są na stronie internetowej Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego.

[/item][/accordion]

więcej »

Dodaj do Facebook

08.11.2017 07:00

Poddziałanie X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu

Informacja o naborze

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs nr RPLD.10.03.02-IZ.00-10-001/17 na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia, Poddziałanie X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

[accordion][item title="Termin naboru wniosków"]
Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od 11 grudnia 2017 r. (poniedziałek) do 10 stycznia 2018 r. (środa), w dni robocze, w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 8:00 do godz.16:00.

[/item][item title=Sposób składania wniosków"]

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć na obowiązującym formularzu, zgodnym z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu konkursu, w jednym egzemplarzu, w formie papierowej oraz w formie elektronicznej (plik w formacie .xls lub .xlsx).
Dodatkowo wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, potwierdzającego tożsamość wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie z wersją papierową, stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu.

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu może być dostarczony:

za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, osobiście lub przez posłańca w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (adres jw.).

Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wpływu wersji papierowej wniosku o dofinansowanie. Wnioski złożone przed terminem rozpoczęcia naboru i po terminie zakończenia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia. Dotyczy to również wniosków przesyłanych za pośrednictwem operatora pocztowego, które wpłyną po terminie zakończenia naboru.

[/item][item title="Termin rozstrzygnięcia konkursu"]
Termin rozstrzygnięcia konkursu planowany jest na maj 2018 r.

[/item][item title="Kto może składać wnioski?"]
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w Regulaminie konkursu, w szczególności:

jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty, podmioty wykonujące działalność leczniczą wskazane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, instytucje naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej
legitymujące się doświadczeniem w świadczeniu usług stanowiących zakres projektu.
- z wyłączeniem: osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

O dofinansowanie nie mogą ubiegać się wnioskodawcy oraz partnerzy (o ile dotyczy), którzy podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w:

art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Należy również spełnić następujące warunki:

Wnioskodawcą lub partnerem jest podmiot, posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie w obszarze, w którym realizowany jest program profilaktyczny.
W przypadku projektu realizowanego w partnerstwie dopuszczalne jest posiłkowanie się doświadczeniem partnera (lub partnerów) i wówczas każdy
z partnerów może legitymować się doświadczeniem w innym zakresie działań objętych projektem. Świadczenia opieki zdrowotnej są realizowane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą uprawnione do tego na mocy prawa powszechnie obowiązującego, w oparciu o definicję zawartą w ustawie
o działalności leczniczej.
Świadczenia zdrowotne w ramach Programu mogą być udzielane wyłącznie przez podmioty wykonujące działalność leczniczą określone w art. 4 ust. 1 oraz w art. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, które posiadają umowę z NFZ na realizację świadczeń lekarza POZ oraz przynajmniej 3-letnie doświadczenie w realizacji szczepień ochronnych.

[/item][item title="Na co można otrzymać dofinansowanie?"]
W niniejszym konkursie wspierane będą projekty mające na celu wdrożenie „Programu szczepień przeciwko WZW typu B dla osób chorych przewlekle z województwa łódzkiego” (RPZ), stanowiącego Załącznik nr 14 do Regulaminu konkursu, wirusowego zapalenia wątroby typu B.

Projekty mają obligatoryjnie obejmować całą ścieżkę wymaganych interwencji szczegółowo opisanych w RPZ:

Działania informacyjno-promocyjne (RPZ pkt Organizacja programu, 2. Planowane interwencje, ppkt I). Kwalifikacja do szczepień oraz działania skierowane do osób zakwalifikowanych do szczepień (RPZ pkt Organizacja programu, 2. Planowane interwencje, ppkt II), w tym pobranie krwi i wykonanie oznaczenia antygenu HBs, konsultacje z lekarzem POZ, informowanie pacjentów o wynikach badań i różne postępowanie w zależności od wyników, lekarskie badania kwalifikacyjne, wykonanie cyklu szczepień, konsultacje lekarskie w przypadku niepożądanych odczynów poszczepiennych, rozmowy edukacyjne indywidualnie lub w grupach z osobami objętymi szczepieniami, wypełnienie ankiety, wykonanie oznaczenia przeciwciał anty-HBs u osób, które przeszły pełen cykl szczepień. Pozostałe działania informacyjno-edukacyjne, dotyczące tematyki regionalnego programu zdrowotnego (RPZ pkt Organizacja programu, 2. Planowane interwencje, ppkt III), w tym realizacja min. 5 działań edukacyjnych (spośród uczestniczących w nich możliwe jest kwalifikowanie chętnych do szczepień pod warunkiem, że spełniają kryteria kwalifikacji), przekazanie materiałów edukacyjnych, wypełnienie ankiety.
Innymi działaniami, które mogą być dodatkowo realizowane w ramach projektów są: Zapewnienie dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej dla danej osoby z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji usługi zdrowotnej i z powrotem, Zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu w czasie korzystania ze wsparcia, Monitoring jakości i celowości podejmowanych działań.

[/item][item title="Do kogo może być skierowane wsparcie?"]
Projekty w ramach niniejszego konkursu są skierowane do grupy docelowej spełniającej łącznie następujące wymogi zgodne z założeniami SzOOP i RPZ:

Mieszkańcy województwa łódzkiego w wieku aktywności zawodowej powyżej 50 roku życia z chorobami przewlekłymi. Udział w Programie jest w szczególności zalecany osobom z cukrzycą, przewlekłą chorobą nerek (z wyjątkiem osób z filtracją kłębuszkową poniżej 30 ml/min oraz osób dializowanych), przewlekłymi chorobami wątroby (z wyjątkiem osób zakażonych wirusem zapalenia wątroby typu C), przewlekle chorym z chorobami przebiegającymi z niedoborem odporności, ale z Programu mogą skorzystać również osoby chorujące na inne choroby przewlekłe. Z Programu nie mogą skorzystać osoby, u których stwierdzono wcześniej WZW typu B,lub były w przeszłości szczepione przeciwko WZW typu B, albo należą do którejś z grup osób objętych obowiązkowymi szczepieniami przeciwko HBV.
Działania informacyjno-edukacyjne mogą być kierowane do szerszej populacji tj. osób w wieku aktywności zawodowej, w szczególności powyżej 50 roku życia.

[/item][item title="Kryteria wyboru projektów"]
Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania X.3.2  Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020, znajdują się w Podrozdziale 8.2 Regulaminu konkursu.

[/item][item title="Finanse"]
Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi – 91%, w tym wsparcie finansowe EFS – 85%.
Minimalny poziom wkładu własnego wynosi – 9%.
Minimalna wartość projektu: 50 000,00 PLN.
Maksymalna wartość projektu: nie określono
Całkowita kwota środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi: 3 563 000,00 PLN

[/item][item title="Niezbędne dokumenty"]
pdfRegulamin konkursu2.58 MB
xlsZałącznik nr 1 – Formularz wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020.1.5 MB
pdfZałącznik nr 2 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.2.56 MB
docZałącznik nr 3 – Wzór oświadczenia potwierdzającego tożsamość wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie z wersją papierową.70.5 KB
docZałącznik nr 4 – Wzór oświadczenia o niewprowadzaniu do wniosku zmian innych niż wynikające z procesu negocjacji oraz potwierdzającym tożsamość wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie z wersją papierową.71 KB
pdfZałącznik nr 5 – Wzór karty weryfikacji warunków formalnych wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 tryb konkursowy.257.63 KB
pdfZałącznik nr 6 – Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 tryb konkursowy.964.54 KB
pdfZałącznik nr 7 – Wzór karty oceny kryterium podsumowującego wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 tryb konkursowy.215.87 KB
pdfZałącznik nr 8 – Wykaz dopuszczalnych stawek towarów i usług.176.4 KB
pdfZałącznik nr 9 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu.756.93 KB
pdfZałącznik nr 10 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe).691.98 KB
pdfZałącznik nr 11 – Minimalny zakres umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu.381.25 KB
pdfZałącznik nr 12 – Wzór weksla in blanco187.84 KB
docZałącznik nr 13 – Wzór protestu183 KB
pdfZałącznik nr 14 – Program szczepień przeciwko WZW typu B dla osób chorych przewlekle z województwa łódzkiego.1.12 MB
pdfZałącznik nr 15 – Wzór Sprawozdania merytorycznego z realizacji Programu.110.27 KB

[/item][item title="Pytania i odpowiedzi"]
W sprawach dotyczących Poddziałania X.3.2 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich
w Województwie Łódzkim.
Wyjaśnienia oraz pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu są publikowane są na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl oraz udostępniane na stronie konkursu.

[/item][/accordion]

więcej »

Dodaj do Facebook

31.08.2017 08:00

Poddziałanie IV.3.2 Ochrona Powietrza

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.04.03.02-IZ.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.3 Ochrona powietrza Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Informacje o naborze

[accordion][item title="Termin składania wniosków"]
Wnioski można składać od dnia 4 grudnia 2017 r. do dnia 21 grudnia 2017 r. (w godz. 08:00-15:00).

[/item][item title="Miejsce składania wniosków"]
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Traugutta 21/23
90-113 Łódź
(pokój 1407 – XIV piętro)

[/item][item title="Sposób składania wniosków"]

Wniosek należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

w wersji papierowej oraz elektronicznej (zgodnie z § 5 pkt 2 Regulaminu konkursu) osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek: 8.00-15.00) lub wysłać listem poleconym/przesyłką kurierską na adres urzędu wskazany powyżej (zgodnie z § 5 pkt 12 Regulaminu konkursu)

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w § 5 Regulaminu konkursu.

[/item][item title="Na co i kto może składać wnioski?"]

Kto może składać wnioski?
Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania IV.3.2 Ochrona powietrza zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 4 pkt 1 Regulaminu konkursu tj.:

jednostki samorządu terytorialnego (jst), związki i stowarzyszenia jst; jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną; przedsiębiorcy; organizacje pozarządowe; jednostki naukowe, placówki oświatowe, szkoły wyższe; spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, TBS

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Poddziałania IV.3.2 Ochrona powietrza zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 2 pkt 5 Regulaminu konkursu tj.:

budowa (z wyłączeniem odbudowy, rozbudowy, nadbudowy) pasywnych budynków użyteczności publicznej polegające na projektach pilotażowych lub demonstracyjnych, wymiana lub renowacja źródeł ciepła, rozbudowa systemów zaopatrzenia w ciepło oraz doprowadzenie sieci ciepłowniczej do budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego oraz budynków użyteczności publicznej celem wyeliminowania punktowych źródeł ciepła. Zakresem wsparcia nie są objęte inwestycje dotyczące sieci ciepłowniczych realizowane na terenie ZIT oraz przedsięwzięcia w zakresie ogrzewania węglowego (piece i kotły węglowe), budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych. Wsparcie inwestycji dotyczącej oświetlenia publicznego możliwe będzie jedynie jako element innego, szerszego projektu infrastrukturalnego

[/item][item title="Kryteria wyboru projektów"]
Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania IV.3.2 Ochrona powietrza przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w Załączniku nr IV do Regulaminu konkursu.

[/item][item title="Finanse"]
Procent dofinansowania projektu
Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach Konkursu wynosi 89 % kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku projektów rewitalizacyjnych oraz 85% w przypadku pozostałych typów projektów (zgodnie z § 3 pkt 2 Regulaminu konkursu).

Maksymalna wartość dofinansowania
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie została ustalona.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego Konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 29 341 780 Euro (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt Euro), tj. 124 682 025 PLN ( sto dwadzieścia cztery miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia pięć złotych), (kurs Euro = 4,2493PLN z dnia 28.07.2017.

[/item][item title="Niezbędne dokumenty"]

docTreść ogłoszenia78 KB
pdfRegulamin konkursu752.3 KB
docxWzór formularza wniosku o dofinansowanie127.78 KB
docxInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie260.45 KB
pdfWzór umowy o dofinansowanie692.09 KB
pdfKryteria wyboru projektów701.73 KB
pdfLista wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu234.59 KB
pdfZasady przygotowania studium wykonalności485.84 KB


Wniosek o dofinansowanie projektu należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:
1.    Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
2.    Regionalnalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;
3.    Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 103/16 z dnia 5 lutego 2016 r. (z późn.zm).
4.    Regulaminu Konkursu Zamkniętegowraz z załącznikami.

[/item][item title="Inne ważne informacje"]

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Wnioskodawca, którego wniosek otrzymał ocenę negatywną w terminie 14 dni od dnia otrzymania o tym informacji, może złożyć do IZ RPO WŁ, zgodnie z pouczeniem, pisemny protest zawierający zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020:

oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu, (tj, IZ RPO WŁ, obsługiwanej przez DRPO); dane Wnioskodawcy; numer wniosku o dofinansowanie; wskazanie wszystkich kryteriów wyboru projektu, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem; wskazanie wszystkich zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem; podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub uwierzytelnionej kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy.

Przez ocenę negatywną należy rozumieć, zgodnie z art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ocenę w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której:

projekt nie uzyskał minimum punktowego lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania lub skierowany do kolejnego etapu oceny; projekt spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał minimum punktowe, umożliwiające wybranie go do dofinansowania, jednak dofinansowanie nie jest możliwe z uwagi na wyczerpanie w ramach Konkursu przeznaczonych na ten cel środków, o których mowa w art. 41 ust.2 pkt 8 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 i wskazanych w § 3 pkt 1 niniejszego Regulaminu .

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w § 8 Regulaminu konkursu.

[/item][item title="Pytania i odpowiedzi"]
W sprawach dotyczących Poddziałania IV.3.2 Ochrona powietrza informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim.
Wyjaśnienia i odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się pytania publikowane są na stronie internetowej IOK: www.rpo.lodzkie.pl

[/item][/accordion]

więcej »

Dodaj do Facebook

31.08.2017 08:00

Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne żródła energii

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Informacje o naborze

[accordion][item title="Termin składania wniosków"]
Wnioski można składać w terminie od dnia 29 grudnia 2017 r. do dnia 19 stycznia 2018 r.  (w godz. 08:00-15:00).

[/item][item title="Miejsce składania wniosków"]

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Traugutta 21/23
90-113 Łódź
(pokój 1407 – XIV piętro)

[/item][item title="Sposób składania wniosków"]

Wniosek należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

w wersji papierowej oraz elektronicznej  (zgodnie z § 5 pkt 2 Regulaminu konkursu) osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek: 8.00-15.00) lub wysłać listem poleconym/przesyłką kurierską na adres urzędu wskazany powyżej (zgodnie z § 5 pkt 12 Regulaminu konkursu)

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w § 5 Regulaminu konkursu.

[/item][item title="Na co i kto może składać wnioski?"]

Kto może składać wnioski?
Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 4 pkt 1 Regulaminu konkursu tj.:

jednostki samorządu terytorialnego (jst), związki i stowarzyszenia jst, jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną, przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorstwa energetyczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS, jednostki naukowe, szkoły wyższe, organizacje pozarządowe, podmioty lecznicze, PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne, organy administracji rządowej oraz jednostki podległe

[/item][item title="Na co można otrzymać dofinansowanie?"]
Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 2 pkt 5 Regulaminu konkursutj.:

budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych w oparciu o moc instalowanej jednostki. W zakresie dystrybucji energii wspierane będą jedynie inwestycje dotyczące sieci niskiego napięcia (poniżej 110 kV), umożliwiające przyłączenie jednostek wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służącej do produkcji lub produkcji i dystrybucji energii cieplnej, pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w oparciu o moc instalowanej jednostki.

Przez modernizację infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii rozumie się przebudowę w celu podwyższenia parametrów technicznych i eksploatacyjnych tej infrastruktury, w wyniku których nastąpi przyrost mocy zainstalowanej (w odniesieniu do instalacji służącej do produkcji energii) lub ograniczenie strat sieciowych o co najmniej 20% (w odniesieniu do infrastruktury służącej dystrybucji energii).  

Jako element projektu możliwy będzie również zakup niezbędnych urządzeń służących do produkcji lub dystrybucji wytworzonej energii.
W ramach ww. typów projektów będzie możliwe wsparcie inwestycji dotyczących:

elektrowni wodnych (inwestycje wyłącznie na już istniejących budowlach piętrzących lub wyposażonych w hydroelektrownie, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnej drożności budowli dla przemieszczeń fauny wodnej), instalacji wykorzystujących energię słoneczną, elektrowni wiatrowych, instalacji wykorzystujących energię geotermalną, instalacji wykorzystujących biomasę, instalacji wykorzystujących biogaz.

W ramach działania nie będą wspierane instalacje do współspalania biomasy z węglem.

Wsparciem objęte będą urządzenia bądź instalacje do produkcji energii elektrycznej lub cieplnej, których łączna maksymalna moc zainstalowana nie będzie przekraczała następujących limitów:
− w zakresie energii wodnej – do 5 MWe (włącznie),
− w zakresie energii wiatrowej – do 5 MWe (włącznie),
− w zakresie energii słonecznej – do 2 MWe/MWth (włącznie),
− w zakresie energii geotermalnej – do 2 MWth (włącznie),
− w zakresie energii biogazu – do 1 MWe (włącznie),
− w zakresie energii biomasy – do 5 MWth/MWe (włącznie).

W ramach Konkursu kwalifikowane będą projekty, w których minimalna moc pojedynczej instalacji fotowoltaicznej wynosi 200 kWp. Powyższe ograniczenie nie dotyczy projektów realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

[/item][item title="Kryteria wyboru projektów"]
Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w Załączniku nr IV do Regulaminu konkursu.

[/item][item title="Finanse"]
Procent dofinansowania projektu
Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu, w tym z EFRR - 85 % kosztów kwalifikowanych projektu (zgodnie z § 3 pkt 2 Regulaminu konkursu).

Maksymalna wartość dofinansowania
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie została ustalona.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego Konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 10 000 000 Euro (słownie: dziesięć milionów Euro), tj. 42 493 000 PLN (słownie czterdzieści dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), kurs Euro = 4,2493 PLN z dnia 28.07.2017.

[/item][item title="Niezbędne dokumenty"]

pdfRegulamin konkursu755.53 KB
docxWzór formularza wniosku o dofinansowanie126.89 KB
docxInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie261.73 KB
pdfWzór umowy o dofinansowanie698.82 KB
pdfKryteria wyboru projektów440 KB
pdfLista wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu238.61 KB
pdfZasady przygotowania studium wykonalności488.98 KB
docxMateriał pomocniczy48.39 KB
xlsxKalkulator – inwestycja referencyjna – pomoc publiczna129.96 KB
pdfInstalacje referencyjne OZE CHP raport finalny4.05 MB
pdfPismo Ministerstwa Rozwoju nr DKF-VII.752.7.2016.RS.14.2 MB
pdfPismo Ministerstwa Rozwoju nr DKF-II.7610.69.2017.02.1203.4 KB

Wniosek o dofinansowanie projektu należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:
1.   Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
2.    Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;
3.    Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 103/16 z dnia 5 lutego 2016 r. (z późn.zm).
4.    Regulaminu Konkursu Zamkniętego wraz z załącznikami.

[/item][item title="Inne ważne informacje"]
Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek
Wnioskodawca, którego wniosek otrzymał ocenę negatywną w terminie 14 dni od dnia otrzymania o tym informacji, może złożyć do IZ RPO WŁ, zgodnie z pouczeniem, pisemny protest zawierający zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020:

oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu, (tj, IZ RPO WŁ, obsługiwanej przez DRPO); dane Wnioskodawcy; numer wniosku o dofinansowanie; wskazanie wszystkich kryteriów wyboru projektu, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem; wskazanie wszystkich zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem; podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub uwierzytelnionej kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy.
Przez ocenę negatywną należy rozumieć, zgodnie z art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ocenę w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której: projekt nie uzyskał minimum punktowego lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania lub skierowany do kolejnego etapu oceny; projekt spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał minimum punktowe, umożliwiające wybranie go do dofinansowania, jednak dofinansowanie nie jest możliwe z uwagi na wyczerpanie w ramach Konkursu przeznaczonych na ten cel środków, o których mowa w art. 41 ust.2 pkt 8 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 i wskazanych w § 3 pkt 1 niniejszego Regulaminu .

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w § 8 Regulaminu konkursu.

[/item][item title="Pytania i odpowiedzi"]
W sprawach dotyczących Poddziałania IV.1.2 Odnawialne źródła energii informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim.
Wyjaśnienia i odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się pytania publikowane są na stronie internetowej IOK: www.rpo.lodzkie.pl

[/item][/accordion]

więcej »

Dodaj do Facebook

31.08.2017 11:43

Poodziałanie IV.3.2 Ochrona Powietrza

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ogłasza Konkurs dla naboru nr RPLD.04.03.02-IZ.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.3 Ochrona powietrza Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Informacje o naborze

[accordion][item title="Termin składania wniosków"]
Wnioski można składać od dnia 4 grudnia 2017 r. do dnia 21 grudnia 2017 r. (w godz. 08:00-15:00).

[/item][item title="Miejsce składania wniosków"]
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Traugutta 21/23
90-113 Łódź
(pokój 1407 – XIV piętro)

[/item][item title="Sposób składania wniosków"]

Wniosek należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

w wersji papierowej oraz elektronicznej (zgodnie z § 5 pkt 2 Regulaminu konkursu) osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek: 8.00-15.00) lub wysłać listem poleconym/przesyłką kurierską na adres urzędu wskazany powyżej (zgodnie z § 5 pkt 12 Regulaminu konkursu)

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w § 5 Regulaminu konkursu.

[/item][item title="Na co i kto może składać wnioski?"]

Kto może składać wnioski?
Konkurs skierowany jest do wszystkich typów beneficjentów wymienionych w pkt 10 opisu Poddziałania IV.3.2 Ochrona powietrza zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 4 pkt 1 Regulaminu konkursu tj.:

jednostki samorządu terytorialnego (jst), związki i stowarzyszenia jst; jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną; przedsiębiorcy; organizacje pozarządowe; jednostki naukowe, placówki oświatowe, szkoły wyższe; spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, TBS

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Konkurs obejmuje wszystkie typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Poddziałania IV.3.2 Ochrona powietrza zamieszczonego w SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 2 pkt 5 Regulaminu konkursu tj.:

budowa (z wyłączeniem odbudowy, rozbudowy, nadbudowy) pasywnych budynków użyteczności publicznej polegające na projektach pilotażowych lub demonstracyjnych, wymiana lub renowacja źródeł ciepła, rozbudowa systemów zaopatrzenia w ciepło oraz doprowadzenie sieci ciepłowniczej do budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego oraz budynków użyteczności publicznej celem wyeliminowania punktowych źródeł ciepła. Zakresem wsparcia nie są objęte inwestycje dotyczące sieci ciepłowniczych realizowane na terenie ZIT oraz przedsięwzięcia w zakresie ogrzewania węglowego (piece i kotły węglowe), budowa, przebudowa, modernizacja w zakresie oświetlenia publicznego z wykorzystaniem urządzeń energooszczędnych i ekologicznych. Wsparcie inwestycji dotyczącej oświetlenia publicznego możliwe będzie jedynie jako element innego, szerszego projektu infrastrukturalnego

[/item][item title="Kryteria wyboru projektów"]
Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania IV.3.2 Ochrona powietrza przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 do SzOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w Załączniku nr IV do Regulaminu konkursu.

[/item][item title="Finanse"]
Procent dofinansowania projektu
Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach Konkursu wynosi 89 % kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku projektów rewitalizacyjnych oraz 85% w przypadku pozostałych typów projektów (zgodnie z § 3 pkt 2 Regulaminu konkursu).

Maksymalna wartość dofinansowania
Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu nie została ustalona.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego Konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 29 341 780 Euro (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt Euro), tj. 124 682 025 PLN ( sto dwadzieścia cztery miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia pięć złotych), (kurs Euro = 4,2493PLN z dnia 28.07.2017.

[/item][item title="Niezbędne dokumenty"]

docTreść ogłoszenia78 KB
pdfRegulamin konkursu752.3 KB
docxWzór formularza wniosku o dofinansowanie127.78 KB
docxInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie260.45 KB
pdfWzór umowy o dofinansowanie692.09 KB
pdfKryteria wyboru projektów701.73 KB
pdfLista wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu234.59 KB
pdfZasady przygotowania studium wykonalności485.84 KB


Wniosek o dofinansowanie projektu należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:
1.    Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020;
2.    Regionalnalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020;
3.    Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 103/16 z dnia 5 lutego 2016 r. (z późn.zm).
4.    Regulaminu Konkursu Zamkniętegowraz z załącznikami.

[/item][item title="Inne ważne informacje"]

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek Wnioskodawca, którego wniosek otrzymał ocenę negatywną w terminie 14 dni od dnia otrzymania o tym informacji, może złożyć do IZ RPO WŁ, zgodnie z pouczeniem, pisemny protest zawierający zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020:

oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu, (tj, IZ RPO WŁ, obsługiwanej przez DRPO); dane Wnioskodawcy; numer wniosku o dofinansowanie; wskazanie wszystkich kryteriów wyboru projektu, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem; wskazanie wszystkich zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem; podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub uwierzytelnionej kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy.

Przez ocenę negatywną należy rozumieć, zgodnie z art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ocenę w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której:

projekt nie uzyskał minimum punktowego lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania lub skierowany do kolejnego etapu oceny; projekt spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał minimum punktowe, umożliwiające wybranie go do dofinansowania, jednak dofinansowanie nie jest możliwe z uwagi na wyczerpanie w ramach Konkursu przeznaczonych na ten cel środków, o których mowa w art. 41 ust.2 pkt 8 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 i wskazanych w § 3 pkt 1 niniejszego Regulaminu .

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w § 8 Regulaminu konkursu.

[/item][item title="Pytania i odpowiedzi"]
W sprawach dotyczących Poddziałania IV.3.2 Ochrona powietrza informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim.
Wyjaśnienia i odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się pytania publikowane są na stronie internetowej IOK: www.rpo.lodzkie.pl

[/item][/accordion]

więcej »

Dodaj do Facebook

18.08.2017 08:00

Poddziałanie IX.3.1 „Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej"

 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza konkurs nr RPLD.09.03.01-IP.01-10-001/17 w ramach:

Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne"
Działanie IX.3 „Rozwój ekonomii społecznej"
Poddziałania IX.3.1 „Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej".

 

[accordion][item title="Termin składania wniosków"]

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 25 września do 6 października 2017 r.

[/item][item title="Miejsce składania wniosków"]

za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź

osobiście lub przez posłańca w Punkcie Informacyjnym

ul. Wólczańska 49, 90-608 Łódź
Pokój 1.03, 1.04 - budynek B, I piętro

[/item][item title="Sposób składania wniosków"]

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektów należy składać w formie papierowej (1 egzemplarz) oraz formie elektronicznej (w formacie xls lub xlsx) zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu.
Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć oświadczenie, potwierdzające tożsamość wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie z wersją papierową, stanowiące Załącznik nr 3 do Regulaminu.

[/item][item title="Termin rozstrzygnięcia konkursu"]

Grudzień 2017 r.

[/item][item title="Kto może składać wnioski?"]

Wnioskodawcą w ramach Poddziałania IX.3.1 w niniejszym konkursie mogą być instytucje wsparcia lub rozwoju ekonomii społecznej tj. m.in. podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe- akredytowane ośrodki wsparcia ekonomii społecznej.

[/item][item title="Przedmiot konkursu"]

Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach tego konkursu to:

świadczenie usług zmierzających do inicjowania tworzenia podmiotów ekonomii społecznej (usługi animacyjne i usługi inkubacyjne):
- działania animacyjne
- szkolenia, doradztwo indywidualne i grupowe w zakresie inicjowania tworzenia nowych podmiotów ekonomii społecznej
- działania inkubacyjne udzielanie wsparcia finansowego i doradczo-szkoleniowego na tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej obejmujące:
- bezzwrotne dotacje na utworzenie miejsca pracy
- finansowe wsparcie pomostowe służące pokryciu bieżących wydatków
- wsparcie szkoleniowo-doradcze:
-- szkolenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
-- pomoc w przygotowaniu biznesplanu
-- doradztwo w sprawie bieżących zagadnień związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa
-- pomoc w nawiązywaniu kontaktów biznesowych
-- mentoring na etapie zakładania i w pierwszych miesiącach działania przedsiębiorstwa
-- szkolenia zawodowe świadczenie usług dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej, służące wzmocnieniu ich potencjału (usługi biznesowe):
- doradztwo prawne, biznesowe, finansowe, w tym przygotowanie do korzystania PES z mikropożyczek
- podnoszenie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kadry zarządzającej, pracowników i wolontariuszy PES (np. szkolenia, staże, praktyki, wizyty studyjne)
- doradztwo w zakresie rozwijania kompetencji społecznych pracowników PES, dotyczące budowania powiązań kooperacyjnych

[/item][item title="Finanse"]

Ogólna pula środków na dofinansowanie:
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 24 713 079,00 PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania w projekcie wynosi:

95,00%

[/item][item title"Grupa docelowa"]

W ramach konkursu wsparciem mogą być objęte tylko poniższe grupy docelowe:

podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe planujące ekonomizację, osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdą się w trzeciej grupie osób – tzw. oddalonych od rynku pracy, osoby fizyczne i osoby prawne, które planują założyć podmiot ekonomii społecznej, otoczenie podmiotów ekonomii społecznej.

[/item][item title="Niezbędne dokumenty"]

Wszelkie niezbędne dokumenty dostępne są na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

[/item][item title="Pytania i odpowiedzi"]

Informacji i wyjaśnień dotyczących konkursu drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej udziela:
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Punkt Informacyjny EFS
Godziny pracy: pn.-pt. 8:00-16:00
Adres: ul. Wólczańska 49
90-608 Łódź,
pok. 1.03 i 1.04
telefon: (42) 638 91 30/39

[/item][/accordion]

więcej »

Dodaj do Facebook

17.08.2017 08:00

Poddziałanie VII.4.5 Edukacja ogólna - miasto Łódź

Ogłaszamy Konkursu dla naboru nr RPLD.07.04.05-IZ.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.5 Edukacja ogólna – miasto Łódź w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

[accordion][item title="Termin składania wniosków"]

Wnioski można składać w terminie od dnia 18 września 2017 r. do dnia 29 września 2017 r. (w godz. 08:00-15:00).

[/item][item title="Miejsce składania wniosków"]

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Traugutta 21/23
90-113 Łódź
(pokój 1009 – X piętro)

[/item][item title="Sposób składania wniosków"]

Wniosek należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

w wersji papierowej oraz elektronicznej (zgodnie z § 5 pkt 2 Regulaminu Konkursu) osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek: 8.00-15.00) lub wysłać listem poleconym / przesyłką kurierską na wskazany powyżej adres urzędu (zgodnie z § 5 pkt 12 Regulaminu Konkursu).
Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w § 5 pdfRegulaminu Konkursu524.67 KB.

[/item][item title="Termin rozstrzygnięcia konkursu"]

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: luty 2018 r.

[/item][item title="Kto może składać wnioski?"]

Podmiotem, który może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Poddziałania VII.4.5 Edukacja ogólna - miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 jest Miasto Łódź.
Pozostałymi podmiotami mogącymi się ubiegać o dofinansowanie w konkursie – wyłącznie pod warunkiem realizacji projektu w partnerstwie z Miastem Łodzią – są:
osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki.

Rola podmiotów w partnerstwie określana będzie każdorazowo w umowie pomiędzy stronami.

[/item][item title="Przedmiot konkursu"]

Konkurs obejmuje typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.5 Edukacja ogólna - miasto Łódź zamieszczonego w SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz w § 2 pkt 5 pdfRegulaminu Konkursu524.67 KB tj.:
a. budowa, przebudowa, adaptacja, modernizacja obiektów na potrzeby działalności edukacyjnej,
b. zakup niezbędnego wyposażenia, sprzętu i oprogramowania dla szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne, które pozwoli na wsparcie kompetencji kluczowych na rynku pracy i będzie stanowić fundament do nauczania eksperymentalnego.

Jako element uzupełniający interwencję zmierzającą do osiągnięcia celu szczegółowego możliwe będą działania, mające wpływ na sprawność fizyczną uczniów, dotyczące budowy, przebudowy bazy sportowej oraz zakup wyposażenia w placówkach edukacyjnych. Realizacja inwestycji możliwa będzie jedynie w przypadku zdiagnozowania istotnych potrzeb (gdy służyć będzie wypełnieniu luk w zakresie niezbędnej infrastruktury w placówkach edukacyjnych).

Budowa nowych obiektów lub przebudowa istniejących, związanych bezpośrednio z prowadzeniem działalności edukacyjnej, jest dopuszczalna jedynie w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie będzie możliwości adaptacji istniejących budynków i gdy przedstawiono uzasadnienie wskazujące, że zaproponowane inwestycje stanowią element strategicznego podejścia do edukacji przedszkolnej i szkolnej na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego.

[/item][item title="Finanse"]

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego Konkursu wynosi 1 410 000,00 Euro (słownie: jeden milion czterysta dziesięć tysięcy Euro), tj. 5 991 513,00 PLN (kurs Euro = 4,2493 PLN z dnia 28 lipca 2017 r.)

Warunkiem podpisania z Wnioskodawcą umowy o dofinansowanie projektu jest dostępność środków uzależniona od poniższych zasad.

IOK informuje, iż kwota która może zostać zakontraktowana w ramach zawieranych umów o dofinansowanie projektów w przedmiotowym Konkursie uzależniona jest od aktualnego w danym miesiącu kursu euro oraz wartości algorytmu wyrażającego w PLN miesięczny limit środków wspólnotowych oraz krajowych możliwych do zakontraktowania. Otrzymanie przez Wnioskodawcę informacji o wybraniu do dofinansowania nie jest równoznaczne z podpisaniem umowy/decyzji o dofinansowanie projektu.

1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach naboru wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. W przypadku projektów, w których wszystkie wydatki kwalifikowalne objęte są pomocą publiczną lub pomocą de minimis, lub odnoszą się do generowania dochodu w rozumieniu art. 61 rozporządzenia ogólnego dofinansowanie udzielone będzie wyłącznie ze środków UE na poziomie nie wyższym niż 85 % z uwzględnieniem odrębnych przepisów prawnych.

2. Minimalny udział wkładu własnego Wnioskodawcy wynosi 15 % wydatków kwalifikowalnych projektu (w przypadku projektów objętych pomocą publiczną, pomocą de minimis lub projektów generujących dochód poziom wkładu własnego beneficjenta zależny będzie od poziomu dofinansowania ustalonego z uwzględnieniem odrębnych przepisów prawnych i zapisów w pkt. 24 i 25 SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020) oraz 100 % wydatków niekwalifikowanych projektu.

3. W przypadku wystąpienia pomocy publicznej lub pomocy de minimis wsparcie udzielane będzie zgodnie z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia

[/item][item title="Niezbędne dokumenty"]

pdfRegulamin konkursu524.67 KB

docxWzór formularza wniosku o dofinansowanie126.14 KB
(Załącznik nr I do Regulaminu Konkursu)

docxInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie277.95 KB
(Załącznik nr II do Regulaminu Konkursu)

pdfWzór umowy o dofinansowanie694.03 KB
(Załącznik nr III do Regulaminu Konkursu)

pdfKryteria wyboru projektów288.26 KB
(Załącznik nr IV do Regulaminu Konkursu)

docLista wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu189.5 KB
(Załącznik nr V do Regulaminu Konkursu)

pdfZasady przygotowania Studium Wykonalności487.15 KB
(Załącznik nr VI do Regulaminu Konkursu)

 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:

Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. (PDF 6 MB) Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 103/16 z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (z późn. zm.) Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

[/item][item title="Pytania i odpowiedzi"]

W sprawach dotyczących Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.5 Edukacja ogólna – miasto Łódź informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim.
Wyjaśnienia i odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się pytania publikowane są na stronie internetowej IOK: www.rpo.lodzkie.pl

[/item][/accordion]

więcej »

Dodaj do Facebook

17.08.2017 08:00

Poddziałanie VII.4.5 Edukacja ogólna - misto Łódź

Ogłaszamy Konkursu dla naboru nr RPLD.07.04.05-IZ.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.5 Edukacja ogólna – miasto Łódź w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

[accordion][item title="Termin składania wniosków"]

Wnioski można składać w terminie od dnia 18 września 2017 r. do dnia 29 września 2017 r. (w godz. 08:00-15:00).

[/item][item title="Miejsce składania wniosków"]

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Traugutta 21/23
90-113 Łódź
(pokój 1009 – X piętro)

[/item][item title="Sposób składania wniosków"]

Wniosek należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami:

w wersji papierowej oraz elektronicznej (zgodnie z § 5 pkt 2 Regulaminu Konkursu) osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek: 8.00-15.00) lub wysłać listem poleconym / przesyłką kurierską na wskazany powyżej adres urzędu (zgodnie z § 5 pkt 12 Regulaminu Konkursu).
Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w § 5 pdfRegulaminu Konkursu524.67 KB.

[/item][item title="Termin rozstrzygnięcia konkursu"]

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: luty 2018 r.

[/item][item title="Kto może składać wnioski?"]

Podmiotem, który może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Poddziałania VII.4.5 Edukacja ogólna - miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 jest Miasto Łódź.
Pozostałymi podmiotami mogącymi się ubiegać o dofinansowanie w konkursie – wyłącznie pod warunkiem realizacji projektu w partnerstwie z Miastem Łodzią – są:
osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki.

Rola podmiotów w partnerstwie określana będzie każdorazowo w umowie pomiędzy stronami.

[/item][item title="Przedmiot konkursu"]

Konkurs obejmuje typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.5 Edukacja ogólna - miasto Łódź zamieszczonego w SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz w § 2 pkt 5 pdfRegulaminu Konkursu524.67 KB tj.:
a. budowa, przebudowa, adaptacja, modernizacja obiektów na potrzeby działalności edukacyjnej,
b. zakup niezbędnego wyposażenia, sprzętu i oprogramowania dla szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne, które pozwoli na wsparcie kompetencji kluczowych na rynku pracy i będzie stanowić fundament do nauczania eksperymentalnego.

Jako element uzupełniający interwencję zmierzającą do osiągnięcia celu szczegółowego możliwe będą działania, mające wpływ na sprawność fizyczną uczniów, dotyczące budowy, przebudowy bazy sportowej oraz zakup wyposażenia w placówkach edukacyjnych. Realizacja inwestycji możliwa będzie jedynie w przypadku zdiagnozowania istotnych potrzeb (gdy służyć będzie wypełnieniu luk w zakresie niezbędnej infrastruktury w placówkach edukacyjnych).

Budowa nowych obiektów lub przebudowa istniejących, związanych bezpośrednio z prowadzeniem działalności edukacyjnej, jest dopuszczalna jedynie w wyjątkowych sytuacjach, gdy nie będzie możliwości adaptacji istniejących budynków i gdy przedstawiono uzasadnienie wskazujące, że zaproponowane inwestycje stanowią element strategicznego podejścia do edukacji przedszkolnej i szkolnej na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego.

[/item][item title="Finanse"]

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego Konkursu wynosi 1 410 000,00 Euro (słownie: jeden milion czterysta dziesięć tysięcy Euro), tj. 5 991 513,00 PLN (kurs Euro = 4,2493 PLN z dnia 28 lipca 2017 r.)

Warunkiem podpisania z Wnioskodawcą umowy o dofinansowanie projektu jest dostępność środków uzależniona od poniższych zasad.

IOK informuje, iż kwota która może zostać zakontraktowana w ramach zawieranych umów o dofinansowanie projektów w przedmiotowym Konkursie uzależniona jest od aktualnego w danym miesiącu kursu euro oraz wartości algorytmu wyrażającego w PLN miesięczny limit środków wspólnotowych oraz krajowych możliwych do zakontraktowania. Otrzymanie przez Wnioskodawcę informacji o wybraniu do dofinansowania nie jest równoznaczne z podpisaniem umowy/decyzji o dofinansowanie projektu.

1. Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach naboru wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu. W przypadku projektów, w których wszystkie wydatki kwalifikowalne objęte są pomocą publiczną lub pomocą de minimis, lub odnoszą się do generowania dochodu w rozumieniu art. 61 rozporządzenia ogólnego dofinansowanie udzielone będzie wyłącznie ze środków UE na poziomie nie wyższym niż 85 % z uwzględnieniem odrębnych przepisów prawnych.

2. Minimalny udział wkładu własnego Wnioskodawcy wynosi 15 % wydatków kwalifikowalnych projektu (w przypadku projektów objętych pomocą publiczną, pomocą de minimis lub projektów generujących dochód poziom wkładu własnego beneficjenta zależny będzie od poziomu dofinansowania ustalonego z uwzględnieniem odrębnych przepisów prawnych i zapisów w pkt. 24 i 25 SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020) oraz 100 % wydatków niekwalifikowanych projektu.

3. W przypadku wystąpienia pomocy publicznej lub pomocy de minimis wsparcie udzielane będzie zgodnie z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia

[/item][item title="Niezbędne dokumenty"]

pdfRegulamin konkursu524.67 KB

docxWzór formularza wniosku o dofinansowanie126.14 KB
(Załącznik nr I do Regulaminu Konkursu)

docxInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie277.95 KB
(Załącznik nr II do Regulaminu Konkursu)

pdfWzór umowy o dofinansowanie694.03 KB
(Załącznik nr III do Regulaminu Konkursu)

pdfKryteria wyboru projektów288.26 KB
(Załącznik nr IV do Regulaminu Konkursu)

docLista wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu189.5 KB
(Załącznik nr V do Regulaminu Konkursu)

pdfZasady przygotowania Studium Wykonalności487.15 KB
(Załącznik nr VI do Regulaminu Konkursu)

 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:

Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. (PDF 6 MB) Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 103/16 z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (z późn. zm.) Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

[/item][item title="Pytania i odpowiedzi"]

W sprawach dotyczących Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.5 Edukacja ogólna – miasto Łódź informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim.
Wyjaśnienia i odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się pytania publikowane są na stronie internetowej IOK: www.rpo.lodzkie.pl

[/item][/accordion]

więcej »

Dodaj do Facebook

17.08.2017 08:00

Poddziałanie VII.4.4 Kształcenie zawodowe i ustawiczne – miasto Łódź

Ogłaszamy Konkursu dla naboru nr RPLD.07.04.04-IZ.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych, Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.4 Kształcenie zawodowe i ustawiczne – miasto Łódź w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

[accordion][item title="Termin składania wniosków"]

Wnioski można składać w terminie od dnia 18 września 2017 r. do dnia 29 września 2017 r. (w godz. 08:00-15:00).

[/item][accordion][item title="Miejsce składania wniosków"]

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego
ul. Traugutta 21/23
90-113 Łódź
(pokój 1009 – X piętro)

[/item][accordion][item title="Sposób składania wniosków"]

Wniosek należy złożyć do Instytucji Zarządzającej RPO WŁ 2014-2020, na który składa się podpisany formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami w wersji papierowej oraz elektronicznej (zgodnie z § 5 pkt 2 Regulaminu Konkursu) osobiście w godzinach pracy urzędu (poniedziałek - piątek: 8.00-15.00) lub wysłać listem poleconym / przesyłką kurierską na wskazany powyżej adres urzędu (zgodnie z § 5 pkt 12 Regulaminu Konkursu).

Szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie są dostępne w § 5 Regulaminu Konkursu.

[/item][accordion][item title="Kto może składać wnioski"]

Podmiotem, który może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Poddziałania VII.4.4 Kształcenie zawodowe i ustawiczne - miasto Łódź Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 jest Miasto Łódź.

Pozostałymi podmiotami mogącymi się ubiegać o dofinansowanie w konkursie – wyłącznie pod warunkiem realizacji projektu w partnerstwie z Miastem Łodzią – są:

-         osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki

-         osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi placówki doskonalenia nauczycieli

Rola podmiotów w partnerstwie określana będzie każdorazowo w umowie pomiędzy stronami.

[/item][accordion][item title="Na co można otrzymać dofinansowanie"]

Konkurs obejmuje typy projektów wymienione w pkt 9 opisu Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.4 Kształcenie zawodowe i ustawiczne – miasto Łódź zamieszczonego w SZOOPRPO WŁ na lata 2014-2020 oraz w § 2 pkt 5 Regulaminu Konkursu tj.:

adaptacja, rozbudowa, przebudowa, remont, modernizacja istniejącej infrastruktury w celu dostosowania obiektów szkolnictwa zawodowego do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej doposażenie, wyposażenie szkół i placówek w odpowiedni do nauki sprzęt, narzędzia, materiały techno-dydaktyczne

Jako element uzupełniający interwencję zmierzającą do osiągnięcia celu szczegółowego możliwe będą działania, mające wpływ na sprawność fizyczną uczniów, dotyczące adaptacji istniejących pomieszczeń na bazę sportową, w tym zakup wyposażenia, w placówkach edukacyjnych. Realizacja inwestycji możliwa będzie jedynie w przypadku zdiagnozowania istotnych potrzeb (gdy służyć będzie wypełnieniu luk w zakresie niezbędnej infrastruktury w placówkach edukacyjnych).

[/item][accordion][item title="Kryteria wyboru projektów"]

Kryteria wyboru projektów dla Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.4 Kształcenie zawodowe i ustawiczne – miasto Łódź przyjęte przez Komitet Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 znajdują się w Załączniku nr 3 doSZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz w Załączniku nr IV do Regulaminu Konkursu.

[/item][accordion][item title="Finanse"]

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego Konkursu wynosi 2 646 100,00 Euro (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści sześć tysięcy sto Euro), tj. 11 249 089,04 PLN, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2 585 000,00 Euro (słownie: dwa miliony pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy euro), tj. 10 984 440,50 PLN (kurs Euro = 4,2493 PLN z dnia 28 lipca 2017 r.) oraz 61 100,00 Euro (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy sto euro), tj. 264 648,54 PLN (kurs Euro = 4,3314 PLN zgodnie z Aneksem nr 2 do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego).

Warunkiem podpisania z Wnioskodawcą umowy o dofinansowanie projektu jest dostępność środków uzależniona od poniższych zasad.

IOK informuje, iż kwota która może zostać zakontraktowana w ramach zawieranych umów o dofinansowanie projektów w przedmiotowym Konkursie uzależniona jest od aktualnego w danym miesiącu kursu euro oraz wartości algorytmu wyrażającego w PLN miesięczny limit środków wspólnotowych oraz krajowych możliwych do zakontraktowania. Otrzymanie przez Wnioskodawcę informacji o wybraniu do dofinansowania nie jest równoznaczne z podpisaniem umowy/decyzji o dofinansowanie projektu.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach naboru wynosi 86% kosztów kwalifikowalnych projektu, w tym z EFRR 85 % kosztów kwalifikowalnych projektu. W przypadku projektów, w których wszystkie wydatki kwalifikowalne objęte są pomocą publiczną lub pomocą de minimis, lub odnoszą się do generowania dochodu w rozumieniu art. 61 rozporządzenia ogólnego dofinansowanie udzielone będzie wyłącznie ze środków UE na poziomie nie wyższym niż 85 % z uwzględnieniem odrębnych przepisów prawnych. Należy przy tym wskazać na zastrzeżenie, wynikające z treści Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego (art. 9k ust. 2 pkt 1 lit. a aneksu nr 1 do Kontraktu Terytorialnego), iż maksymalny udział budżetu państwa w finansowaniu wydatków kwalifikowalnych w ramach danego projektu nie może wynosić więcej niż 10 % - dotyczy to projektów nieobjętych pomocą publiczną, pomocą de minimis oraz generowaniem dochodu. Minimalny udział wkładu własnego Wnioskodawcy wynosi 14 % wydatków kwalifikowalnych projektu (w przypadku projektów objętych pomocą publiczną, pomocą de minimis lub projektów generujących dochód poziom wkładu własnego beneficjenta zależny będzie od poziomu dofinansowania ustalonego z uwzględnieniem odrębnych przepisów prawnych i zapisów w pkt. 24 i 25 SZOOP RPO WŁ na lata 2014-2020) oraz 100 % wydatków niekwalifikowanych projektu. W przypadku wystąpienia pomocy publicznej lub pomocy de minimis wsparcie udzielane będzie zgodnie z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania tej pomocy, obowiązującymi w momencie udzielania wsparcia

[/item][accordion][item title="Niezbędne dokumenty"]

pdfRegulamin Konkursu527.17 KB

docxWzór formularza wniosku o dofinansowanie126.14 KB

(Załącznik nr I do Regulaminu Konkursu)

pdfInstrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie732.36 KB

(Załącznik nr II do Regulaminu Konkursu)

pdfWzór umowy o dofinansowanie694.04 KB

(Załącznik nr III do Regulaminu Konkursu)

pdfKryteria wyboru projektów391.07 KB

(Załącznik nr IV do Regulaminu Konkursu)

pdfLista wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu145.81 KB

(Załącznik nr V do Regulaminu Konkursu)

pdfZasady przygotowania Studium Wykonalności487.14 KB

(Załącznik nr VI do Regulaminu Konkursu)

Wniosek o dofinansowanie projektu należy sporządzać z uwzględnieniem następujących dokumentów:

Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przyjętego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. (PDF 6 MB)

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 103/16 z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (z późn. zm.)

Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek:

Wnioskodawca, którego wniosek otrzymał ocenę negatywną w terminie 14 dni od dnia otrzymania o tym informacji, może złożyć do IZ RPO WŁ, zgodnie z pouczeniem, pisemny protest zawierający zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020:

 a. oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu, (tj, IZ RPO WŁ, obsługiwanej przez DRPO)

b. dane Wnioskodawcy;

c. numer wniosku o dofinansowanie;

d. wskazanie wszystkich kryteriów wyboru projektu, z których oceną Wnioskodawca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem;

e. wskazanie wszystkich zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem Wnioskodawcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;

f. podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub uwierzytelnionej kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania Wnioskodawcy.

Przez ocenę negatywną należy rozumieć, zgodnie z art. 53 ust. 2 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 ocenę w zakresie spełniania przez projekt kryteriów wyboru projektów, w ramach której:

  • projekt nie uzyskał minimum punktowego lub nie spełnił kryteriów wyboru projektów, na skutek czego nie może być wybrany do dofinansowania lub skierowany do kolejnego etapu oceny;
  • projekt spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał minimum punktowe, umożliwiające wybranie go do dofinansowania, jednak dofinansowanie nie jest możliwe z uwagi na wyczerpanie w ramach Konkursu przeznaczonych na ten cel środków, o których mowa w art. 41 ust.2 pkt 8 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 i wskazanych w § 3 pkt 1 niniejszego Regulaminu.

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w § 8 Regulaminu Konkursu.

[/item][accordion][item title="Pytania i odpowiedzi"]

W sprawach dotyczących Działania VII.4 Edukacja, Poddziałania VII.4.4 Kształcenie zawodowe i ustawiczne – miasto Łódź informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Województwie Łódzkim.
Wyjaśnienia i odpowiedzi na kluczowe lub powtarzające się pytania publikowane są na stronie internetowej IOK: www.rpo.lodzkie.pl

[/item][/accordion]

więcej »

Dodaj do Facebook

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  Następne »