Jak skutecznie pozyskać fundusze unijne?

Wersja do druku Poleć znajomemu

Pozyskiwanie funduszy unijnych może być skuteczne, jeśli podejmiesz odpowiednie kroki i zachowasz pewne zasady.

Pomocne w skutecznym pozyskiwaniu Funduszy Unijnych:

 • Planowanie i badanie: Zaczynamy od dokładnego zaplanowania swojego projektu lub inicjatywy, dla której ubiegasz się o finansowanie. Przeprowadź badanie dotyczące dostępnych programów unijnych i identyfikuj te, które najlepiej pasują do Twoich celów. Przeczytaj uważnie wytyczne i warunki programu, aby wiedzieć, jakie wymogi musisz spełnić.
 • Partnerstwo: Współpraca z partnerami może zwiększyć Twoje szanse na sukces. Poszukaj organizacji, instytucji lub firm, które mają podobne cele lub doświadczenie w danym obszarze i rozważ możliwość wspólnego składania wniosków. Partnerstwo może wzmocnić Twoją aplikację i zwiększyć szanse na przyznanie finansowania. Zapraszamy do współpracy z ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł
 • Poprawne przygotowanie wniosku o dotację: Poświęć dużo czasu na staranne opracowanie wniosku. Przeczytaj wszystkie instrukcje i zasady dotyczące składania wniosków i upewnij się, że spełniasz wszystkie wymagane elementy. Przedstaw swoje cele i plan działania w sposób jasny, zwięzły i przekonujący. Wykorzystaj odpowiednie dane i argumenty, aby uzasadnić potrzebę finansowania projektu.
 • Budżet: Przygotuj realistyczny i dobrze przemyślany budżet. Upewnij się, że budżet jest zgodny z wytycznymi programu i uwzględnia wszystkie niezbędne koszty. Staraj się pokazać, że masz świadomość odpowiedzialnego zarządzania finansami i potrafisz efektywnie wykorzystać przyznane środki.
 • Monitorowanie i ewaluacja: Jeśli otrzymasz finansowanie, pamiętaj o systematycznym monitorowaniu i ocenie postępów projektu. Przestrzegaj wymogów raportowania i dostarczaj regularne aktualizacje na temat osiągniętych rezultatów. Pokaż, że jesteś odpowiedzialnym beneficjentem i potrafisz dostarczyć oczekiwane rezultaty.
 • Wspieranie partnerstwa i współpracy: W przypadku przyznania funduszy unijnych, buduj pozytywne relacje z partnerami, instytucjami lub organizacjami, które uczestniczą w projekcie. Współpracuj, wymieniaj się wiedzą i doświadczeniem, aby wzmocnić efektywność i trwałość projektu.

Optymalny proces pozyskiwania funduszy unijnych

1. Etap przygotowawczy

 • Dokładne zapoznanie się z dostępnymi programami unijnymi i wybór tych, które odpowiadają celom i potrzebom Twojej firmy lub organizacji.
 • Dokładne przeczytanie regulaminów i wytycznych dotyczących danego programu.
 • Opracowanie szczegółowego planu projektu, który będzie zgodny z celami programu unijnego.
 • Przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów i formularzy.

2. Etap składania wniosku

 • Wypełnienie formularza wniosku o dofinansowanie zgodnie z instrukcją.
 • Dołączenie wszystkich wymaganych dokumentów i załączników.
 • Dokładne sprawdzenie poprawności wypełnionego wniosku przed jego wysłaniem.

3. Etap oceny wniosku

 • Instytucja odpowiedzialna za dany program unijny oceni Twój wniosek pod względem formalnym i merytorycznym.
 • W przypadku pytań lub wątpliwości instytucja może skontaktować się z Tobą w celu wyjaśnienia.

4. Etap podpisania umowy

 • Po pozytywnej ocenie wniosku zostanie z Tobą podpisana umowa o dofinansowanie.
 • Umowa określi m.in. zakres projektu, wysokość dofinansowania, terminy realizacji i zasady rozliczania.

5. Etap realizacji projektu

 • Realizacja projektu zgodnie z planem i harmonogramem określonym w umowie o dofinansowaniu.
 • Dokładne prowadzenie dokumentacji projektu.
 • Monitorowanie postępów i w razie potrzeby wprowadzanie korekt w planie realizacji.

6. Etap rozliczenia projektu

 • Po zakończeniu realizacji projektu należy złożyć sprawozdanie z jego wykonania.
 • Sprawozdanie musi zawierać m.in. informacje o poniesionych kosztach, osiągniętych rezultatach i wnioskach z realizacji projektu.
 • Instytucja odpowiedzialna za dany program unijny dokona oceny sprawozdania i wypłaci dofinansowanie.

Jak zwiększyć skuteczność pozyskiwania funduszy unijnych?

 • Współpraca z doświadczonym doradcą: ZEFE.ORG może pomóc Ci w wyborze odpowiedniego programu unijnego, przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i rozliczeniu projektu.
 • Uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach: Udział w szkoleniach i warsztatach może pomóc Ci zdobyć niezbędną wiedzę na temat pozyskiwania funduszy unijnych.
 • Budowanie sieci kontaktów: Nawiązanie kontaktów z innymi beneficjentami funduszy unijnych może być cennym źródłem informacji i doświadczenia.
 • Na bieżąco monitoruj zmiany w programach unijnych: Regularnie sprawdzaj strony internetowe instytucji odpowiedzialnych za fundusze unijne, aby być na bieżąco z nowymi programami i zmianami w istniejących.
 • Dokładnie wypełniaj formularze i dokumenty: Zwróć szczególną uwagę na poprawność wypełniania wszystkich formularzy i dokumentów. Błędy mogą skutkować odrzuceniem wniosku o dofinansowanie.
 • Dokładnie prowadź dokumentację projektu: Dokładna dokumentacja jest niezbędna do prawidłowego rozliczenia projektu.

Pozyskiwanie funduszy unijnych wymaga cierpliwości, determinacji i staranności. Warto skorzystać z pomocy ekspertów i specjalistów, którzy mają doświadczenie w tym obszarze. Pamiętaj, że konkurencja o fundusze unijne może być duża, dlatego ważne jest staranne przygotowanie i skoncentrowanie się na prezentacji wartości dodanej i potencjalnych korzyści dla społeczności, sektora czy regionu.

Pliki do pobrania - pozyskiwanie funudzy unijnych

Kolejne kroki do pozyskania funduszy unijnych

 

ZEFE.ORG

Wersja do druku Poleć znajomemu

ZEFE.ORG - rok założenia 1990 - ponad 30 lat doświadczeń - wartość zrealizowanych projektów - ponad 250 mln zł

ZEFE.ORG - konsulting europejski i pozyskiwanie funduszy europejskich


Działalność Zespołu Ekspertów Funduszy Europejskich ZEFE.ORG obejmuje:

Oferujemy profesjonalne usługi consultingowe:

 

ZEFE.ORG jest projektem współpracy P. W. Structum Sp. z o. o. oraz Active Capital Sp. o.o.

dane teleadresowe

MOTTO ZEFE
WIEDZA, DOŚWIADCZENIE I FUNDUSZE EUROPEJSKIE

MISJA ZEFE
Dostarczanie profesjonalnego wsparcia w zakresie finansowania, przygotowania i ewaluacji projektów.

CEL ZEFE
Zbudowanie platformy współpracy pomiędzy profesjonalistami różnych branż i biznesem pozwalającej na finansowanie i realizację innowacyjnych projektów.

WIZJA ZEFE
Interdyscyplinarny i zespół profesjonalistów realizujący innowacyjne projekty biznesowe na poziomach przygotowania, finansowania, ewaluacji i marketingu.

WARTOŚCI ZEFE

 • wiedza i doświadczenie praktyczne
 • innowacyjność, kreatywność i ciekawość
 • skuteczność (otwartość, współpraca, orientacja na cel, zaangażowanie i odwaga do wprowadzania zmian)
 • odpowiedzialność i uczciwość (jakość i terminowość dostarczanych produktów i usług)

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek o dofinansowanie projektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
wnioski o dotację
dotacje na projekty B+R
dotacje na projekty OZE
pozyskiwanie dotacji
rozliczanie dotacji

doradztwo w pozyskiwaniu funduszy unijnych

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony