Raport oddziaływnania na środowisko - przygotowanie

Wersja do druku Poleć znajomemu

Raport  oddziaływania na środowisko jest opracowaniem techniczno przyrodniczym. Celem wykonania RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO jest analiza możliwości realizacji inwestycji w sposób bezpieczny dla środowiska. Dzięki przeprowadzonej analizie, inwestor otrzymuje dowód możliwosći realizacji projektu pod kątem ochrony środowiska.

Polityka Unii Europejskiej w zakresie ochrony środowiska opiera się na przeświadczeniu, że ścisłe normy środowiskowe przyczyniają się do wprowadzania innowacji gospodarczych, oraz że polityka gospodarcza, społeczna i środowiskowa powinny być ze sobą silnie powiązane.

Zobacz: Lista zrealizowanych ocen oddziaływania na środowisko

Wykonujemy raporty oddziaływania na środowisko. 3 czerwca 2008 r. zostały podpisane wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) (ang. environmental impact assessment) jest jednym z podstawowych instrumentów prawnych ochrony środowiska.

W odpowiedzi na te wyzwania konsultanci firmy Structum pomogą Państwu opracować raport oddziaływania projektu na środowisko. W Polskim prawie ocena ma umocowanie w ustawie Prawo ochrony środowiska (poś), która wprowadza procedurę administracyjną: postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (postępowanie OOŚ). Nasi eksperci, bazując na wytycznych prawnych,  podpowiedzą Państwu, dla jakich przedsięwzięć wszczyna się opracowania dotyczące ochrony środowiska (są to zazwyczaj inwestycje mogące znacząco oddziaływać na środowisko lub obszar Natura 2000).

Jaka jest istota raportu oddziaływania na środowisko? Ocena oddziaływania na środowisko jest opracowaniem techniczno - przyrodniczym. Celem wykonania oceny jest analiza możliwości realizacji inwestycji w sposób bezpieczny dla środowiska. Dzięki przeprowadzonej analizie inwestor otrzymuje dowód możliwości realizacji projektu pod kątem ochrony środowiska.

Dlaczego warto skorzystać z wiedzy i doświadczenia konsultantów podczas przygotowywania raportu w zakresie ochrony środowiska? Po pierwsze, opracowania powstałe pod fachowym nadzorem pozwalają na wyznaczenie lokalizacji przyszłej inwestycji w taki sposób, by zminimalizować jej niekorzystny wpływ na środowisko. Po drugie, znając specyfikę lokalnego środowiska (już na etapie planowania) oraz biorąc pod uwagę stan prawny, możemy przygotować projekt tak, by w przyszłości zmniejszyć finansowe koszty jej eksploatacji. Po trzecie, opracowania specjalistów są zawsze aktualne, indywidualne, profesjonalne i przejrzyste zarówno dla inwestora, jak i dla organu zatwierdzającego.

Warto pamiętać, że raporty oddziaływania na środowisko są nie tylko „koniecznością” - wymaganiami prawnymi, lecz pomagają nam samym i przyszłym pokoleniom w zachowaniu w jak najlepszym stanie środowiska naturalnego.


Zainteresowanych wykonaniem OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO prosimy o kontakt.

studium przypadku

Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie we współpracy z ZEFE.ORG przygotował studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla proujektu Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gminy Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug" ubiegającego się o dotację w ramach programu POIiŚ.

Istotą przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego w dolinie rzeki Strug (dopływ Wisłoka), w jej dolnym odcinku, od ujścia - w stronę m. Tyczyn, powiat Rzeszów. Jest to nieobwałowany odcinek rzeki, zaś część zabudowy mieszkalnej znajduje się w strefie wylewów wody z koryta. Zamiarem Inwestora jest zlikwidowanie, a przynajmniej radykalne ograniczenie zagrożenia dla posesji i innej zabudowy zlokalizowanej w dolinie rzeki.

więcej

infolinia ZEFE.ORG
814 608 814

studia wykonalności
oceny oddziaływania na środowisko
pozyskiwanie funduszy UE

KONTAKT

kod matrycowy

kod matrycowy adresu tej strony